Extended Enterprise: het streven naar keten-alignment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extended Enterprise: het streven naar keten-alignment"

Transcriptie

1 Extended Enterprise: het streven naar keten-alignment Dr. Erwin J. Rooze De transformatie naar de extended enterprise is een grote stap die vraagt om een nieuwe alignment tussen business, organisatie en IT. In deze organisatievorm is de interactie met de omgeving een leidend beginsel. Het excellent instellen op de wensen, processen en mogelijkheden van klanten, partners en toeleveranciers is leidend bij ontwerp. Dit heeft consequenties voor het geven van invulling aan alignment, waarbij de betekenis zich uitbreidt naar afstemming van business en IT tussen ondernemingen. In dit artikel pleiten we voor het aanduiden hiervan met de term keten-alignment en geven we aan wat belangrijke aspecten zijn bij het invullen hiervan. Extended Enterprise De extended enterprise is een plateau in het model van business transformatie van Venkatraman (1994), waarin een onderscheid wordt gemaakt van toepassing van business transformatie op drie aggregatieniveaus: de afdeling, de organisatie en het business netwerk. Op dit moment ligt de uitdaging om de transformatie te maken naar de extended enterprise die klantgericht transformeert naar het interorganisationele vlak. Door onder andere Tapscott (1996) is deze transformatie en de extended enterprise nader beschreven. Het is een onderneming die haar grenzen open stelt naar andere partijen in de omgeving: naar partners, zoals toeleveranciers, intermediairs en eindklanten. Hierdoor ontstaan andere relaties, met een toegevoegde waarde. Een belangrijk economisch argument voor de extended enterprise is dat door gebruik te maken van interorganisationele technologie de coördinatiekosten sterk worden gereduceerd. Dit geeft de vrijheid om een distributiestructuur te kiezen zonder oplopende kosten, zodat een sterke flexibiliteit ontstaat in de strategische keuzes voor locatie of aantal partners. Een extended enterprise is door de externe gerichtheid meer geneigd om nieuwe kanalen te openen voor commerciële activiteit, waarbij technologie de kernprocessen van de onderneming niet alleen ondersteunt maar ook aansluit op partners. Door flexibel in te springen op bedrijven met een unieke competentie kan een extended enterprise snel nieuwe producten services ontwikkelen, terwijl men door de gerichtheid op de klant deze goed kan aanbieden. Dit maakt de transformatie naar de extended enterprise voor velen onafwendbaar. De transformatie naar de extended enterprise is op grote schaal voorzichtig gestart. Dale Kutneck van de Meta Group stelt in de Automatisering Gids (1999, nr.40) dat bedrijven zich in de toepassing van ICT meer gaan toeleggen op het gebruik aan de buitenkant van de onderneming: De laatste jaren zien we dat de automatisering bedrijfsgrenzen overschrijdt. Bedrijven werken samen en kennis en informatie is wat hen bindt. Iedereen doet waar hij of zij sterk in is. Alle betrokkenen varen er wel bij. Er is druk om beter te plannen en processen verder te integreren, nog voordat goederen worden verplaatst of zelfs maar zijn geproduceerd. (Kutneck, 1999) Rooze, Ordina - 1 -

2 De technologie achter een extended enterprise is inter-enterprise computing. Door het delen van kennis en informatie tussen bedrijven, kan men veel sneller en dynamischer werken. Dit maakt het mogelijk om competenties en hun processen over organisaties heen snel en efficiënt aan elkaar te koppelen. Hierdoor wordt de kracht van verschillende organisaties gebundeld. Dit opent strategische perspectieven omdat een propositie kan worden opgebouwd die een combinatie maakt van customer intimacy, product leadership en operational excellence. Gegeven dat wordt aangegrepen op het anders inrichten van de interactie is het goed om stil te staan bij een indeling van interactie. Interactie leidt tot afstemming hetgeen kan plaats vinden op een aantal niveaus: communicatie, coördinatie en coöperatie. Als bedrijven communiceren gaat het om berichtenverkeer met gegevenslogistiek. Veel verbetering is mogelijk door de taal rijker te maken zodat meer boodschap kan worden overgebracht. Een basale verbetering is het wegnemen van de noodzaak tot handmatige conversies van verstuurde berichten. Andere mogelijkheden zijn het veranderen van: Informatie-uitwisseling: door het opbouwen van een information supply chain tussen partners kan de gezamenlijke prestatie verbeteren; Procesbesturing: aansluiting op elkaars processen levert vloeiende workflow; Processen: het gezamenlijk optimaliseren van processen over de keten heen; Informatiesystemen: van bedrijfsspecifiek naar interorganisationeel gedeeld; Producten en services: door beter gebruik te maken van elkaars sterkten kan de klant een andere propositie worden gedaan. Het hoogste niveau van interactie is coöperatie. Nieuwe vormen van samenwerking zijn mogelijk als men in staat is om gezamenlijke doelen te definiëren met een uitwerking waarin een win-win ontstaat. De aard van de relaties is zeer belangrijk voor het welslagen van deze organisatievorm. De kenmerken staan in de volgende tabel vermeld. Kenmerk Missie overlap Aanvullende competenties Strategisch voordeel Semi-stabiliteit Rijke communicatie Gebaseerd op vertrouwen Ketenintegratie Uitleg De verschillende organisaties hebben overlappende doelen, zodat win-win op hetzelfde doel mogelijk is. Partners zetten competenties in die elkaar aanvullen. Door in een netwerk meer open naar relaties te opereren verkrijgt men een strategisch voordeel in een win-win verhouding. De relaties met partners zijn bestendig, maar men is in staat om zonder hoge kosten van partner te wisselen. Klanten vragen naar een geïndividualiseerd product en service. Dit betekent dat de communicatie tussen de partners van dien aard moet zijn dat men hieraan kan voldoen. Dit betekent het openen van kanalen waarin rijke informatie stroomt. Vertrouwen is nodig voor het kunnen uitwisselen van informatie en kennis tussen de organisaties. De processen tussen de ondernemingen worden op een betere manier met elkaar verbonden of vanuit een ketenperspectief herontworpen Rooze, Ordina - 2 -

3 Strategisch organiseren met bedrijfsarchitectuur Bij de extended enterprise is het combineren van processen met partners in de omgeving het centraal uitgangspunt. Het vormgeven van de relatie met de omgeving is een typisch onderwerp van strategie. Belangrijk in het concept van de extended enterprise is het concentreren op de kerncompetenties, en het aanschakelen van anderen om samen de klant een excellente propositie te kunnen doen. In toenemende mate wordt het oude systeem van verticale integratie verlaten en maakt plaats voor complexe netwerken van bedrijven zich richten op hun kernkwaliteit. In deze nieuwe economische orde is het bepalen van de fit tussen het business model, het waardenetwerk in de omgeving en de organisatievorm een cruciale factor. De passende organisatievorm kan worden getypeerd als de extended enterprise, maar hierbinnen is nog veel variatie mogelijk. Hoewel de transformatie sterk aangrijpt op de business, behoeft het concept van de extended enterprise in de uitvoering dus vooral een transformatie van de organisatie. Ook bij de extended enterprise kan worden gedacht aan het structureren van de eigen organisatie in levensvatbare en zelforganiserende profit-centers. Bij de keuze worden business bouwstenen geïdentificeerd in de vorm van excellente producten en services. Zij worden een eigen eenheid met bijbehorende verantwoordelijkheid. Met het opdelen van de organisatie dient de organisatie ook heldere coördinatiemechanismen af te spreken. Vervolgens kunnen eenheden door zelforganisatie hun proposities vormen door combinaties te maken, zowel intern de onderneming als met externe partners. Het verkrijgen van concurrentievoordeel op het vlak van coördinatiekosten is een belangrijke rationale bij de transformatie naar een extended enterprise. Dit staat in de logistiek wel bekend als het concept van Efficient Consumer Response (ECR). Verbetering van de procesgang in de keten is op een laag ambitieniveau mogelijk door het beter op elkaar laten aansluiten van processen over partners heen. We spreken dan wel van proceslogistiek in het kader van Network Process Improvement. Een radicalere oplossing is het herontwerpen van processen zodat zij als geheel beter geïntegreerd worden. Het uitgangspunt bij uitwerking van nieuwe processen is de klantvraag en het eindpunt is de aflevering aan de klant. De plaatsing van kernprocessen over organisaties heen wordt dan heroverwegen. Dergelijke procesintegratie kan worden aangeduid als Network Process Redesign. Dit is het idee van Business Process Redesign, echter toegepast op de voortbrengingsketen in een netwerk van bedrijven. Het gaat praktisch gezien vooral om het ontdubbelen van processen en het versoepelen van de doorstroom door het wegnemen van wachtrijen. Het voldoen aan eisen in snelheid en efficiëntie van de procesketens waarin extended enterprises participeren, kan worden gerealiseerd met ICT. Dit vraagt om de strategische inzet van informatiesystemen en hun onderliggende infrastructuur. Om een goede alignment te krijgen tussen business strategie, organisatie, informatiesystemen en technische infrastructuur is het verstandig om een bedrijfsarchitectuur op te stellen. De bedrijfsarchitectuur kent vier lagen ofwel plateaus: Business: het bepalen van strategie in de wijze waarop de onderneming waarde creëert in concurrentie op afzetmarkten; Organisatie: het bepalen van de organisatiestructuur in eenheden en de wijze waarop zij in samenhang functioneren (coördinatie); Informatiesystemen: het ontwikkelen van voorzieningen waarmee bedrijfsprocessen efficiënt en effectief kunnen verlopen; Infrastructuur: voorzieningen in zowel de bricks als clicks sfeer. Bij extended enterprise is de bedrijfsarchitectuur geïnspireerd door bedrijfsoverstijgend denken, zodat men in de architectuur van de business mag uitgaan van het functioneren in een waardenetwerk. Dit betekent dat de producten en diensten zowel worden geleverd 2001 Rooze, Ordina - 3 -

4 in de verticale keten van de bedrijfskolom als naar kolom-vreemde spelers, zoals gebeurt bij het aanbieden van verzekeringen bij supermarkten of het aanbieden van supermarktproducten bij tankstations. Het aansluiten op de behoefte van de consument staat namelijk centraal. Business: accent op management van relaties Bij een extended enterprise wordt bij de ontwikkeling van een bedrijfsarchitectuur veel aandacht besteed aan het verbeteren van de relatie met toeleveranciers en klanten. Dit geldt in de consultancy wel als het speelveld van Customer Relationship Management (CRM) en Partner Relationship Management (PRM). Beide zijn gericht op het ontwikkelen van de gewenste relaties, waarbij veel gegevens worden vastgelegd en in een contact worden hergebruikt. Bovendien wordt een paradoxale ontwikkeling ingezet met enerzijds een meer proactieve houding en anderzijds een afwachtende houding met self-service door de klant of leverancier. Op deze wijze kan een waardevolle relatie meer aandacht worden gegeven zonder bestaande relaties het hoofd te laten stoten. Organisatie: arrangementen voor coöperatie De nadere invulling van de organisatorische arrangementen voor coöperatie is voor een deel afhankelijk van het portfolio aan typen relaties die men met partners in de omgeving wil aangaan. Een typering van relaties is mogelijk naar juridische vorm, zoals informele afspraken, allianties of joint-ventures. Een typering is ook mogelijk naar de openheid en bestendigheid van de relatie. Een basale keuze is te maken naar ofwel lange termijn partnerships of een zeer flexibele opstelling volgens het model van de virtuele onderneming, waarin voor elke deal een nieuw voortbrengingsnetwerk wordt geconfigureerd. Voor de bedrijfsarchitectuur heeft dit grote consequenties, namelijk ofwel het voldoen aan de eis van vergaande flexibiliteit dan wel het opereren in een stabiele alliantie, waarin de bedrijfsarchitectuur op vaste partners kan worden geoptimaliseerd. Informatiesystemen: bedrijfsoverstijgende integratie Om invulling te geven aan coöperatie, dient men goed te kunnen communiceren en coördineren. Dit vraagt om hierop gerichte informatiesystemen. Wat betreft de architectuur van het informatiesysteem dient in grove lijn rekening te worden gehouden met nog steeds aanwezige legacy, met goed functionerende pakketten voor EAI als EJ22 en veelbelovende ontwikkelingen zoals dot.net van Microsoft. Aangezien de extended enterprise vooral is gericht op de buitenwereld is het ook bij de technologische aanpak van belang om aan te passen op de ander, liefst met een systeem dat volstaat voor communicatie, coördinatie en coöperatie. Op het vlak van communicatieve aansluiting zijn een aantal keuzes te maken: Specifiek communicatieprotocol van iedere partner overnemen; Inrichten van een generieke portal voor snelle aansluiting; (Extended) Interorganisationeel informatiesysteem waarop partners en klanten kunnen werken. Bij het werken met specifieke communicatieprotocollen is XML (extended Markup Language) de nieuwe open standaard waarmee communicatie op het informatieniveau van semantiek tot de mogelijkheden behoort. Bij een generieke portal kan worden gedacht aan een M2M portaal (many-to-many en machine-to-machine). Dit is letterlijk een elektronische poort, waardoor vele relatief sterk gestandaardiseerde processen lopen richting de relaties zoals klanten, medewerkers, partners, leveranciers en aandeelhouders. Tenslotte is het mogelijk om een interorganisationeel system (IOS) te creëren: dit bevat applicaties die door anderen buiten de organisatie direct kunnen worden gebruikt. Hiermee is naast een vloeiende communicatie ook de procescoördinatie goed te verzorgen. Het is duidelijk dat dit de voorkeur heeft voor de extended enterprise Rooze, Ordina - 4 -

5 Keten-alignment De extended enterprise onderhoudt excellente relaties met de omgeving. Om de coördinatiekosten laag te houden is afstemming op de business processen en informatiesystemen van hun omgeving noodzakelijk. Het creëren van afstemming tussen business en IT wordt traditioneel wel alignment genoemd (Henderson & Venkatraman, 1993). In het alignment model vergt dit aansluiting tussen de domeinen business strategie, organisatie, IT strategie en informatiesystemen met infrastructuren. Dit nemen we over. Echter, hun model van alignment wordt gedetermineerd door de focus op de intra-organisationele toepassing. De extended enterprise vraagt door het bedrijfsoverstijgend karakter om een speciale vorm van alignment, namelijk ketenalignment. Het kenmerk van keten-alignment is dat niet de organisatie als referentiekader wordt genomen voor alignment, maar dat het kader verschuift naar ketens in waardenetwerken. Dit betekent dat het oorspronkelijke alignment model wordt uitgebreid met tenminste één andere organisatie. Het is de vraag waar het raakvlak en benodigde alignment ligt tussen hun domeinen. Richtlijn is dat de aansluiting tussen partijen minder kan plaats vinden op het strategisch vlak, want strategievorming was altijd al op de bedrijfsomgeving gericht en hierin blijven bedrijven autonoom. Keten-alignment is meet gericht op de functionele integratie van processen, informatiesystemen en infrastructuren. Dit betekent dat we in onderstaand model het oorspronkelijk model van Henderson & Venkatraman hebben gekanteld (zie figuur 1). Figuur 1: Het model van keten-alignment De business domeinen zijn gericht op de business environment. De benodigde aansluiting is een functionele integratie tussen de procesgerelateerde domeinen van verschillende organisaties, zo mogelijk door middel van een Interorganisationeel Systeem (IOS). Een interorganisationeel systeem wordt wel gedefinieerd als een computer and communication infrastructure that permits the sharing of an application (Cash & Konsynski 1985: 137). Het onderscheidende kenmerk van een IOS is het feit dat het delen van een applicatie met toeleveranciers, co-producenten of distributeurs, direct betekent dat ook de processen en infrastructuur van de beide partijen identiek zijn. Er is 2001 Rooze, Ordina - 5 -

6 sprake van een vergaande vorm van keten-alignment, namelijk volledige aansluiting. Volledige aansluiting geldt echter niet voor alle processen en systemen. Om zeker te zijn dat een IOS ook daadwerkelijk wordt gebruikt dient een goede keten-alignment plaats te vinden met de wijze waarop de organisatie van processen plaats vindt bij klanten en leveranciers. Om zeker te zijn dat de applicatie door de organisatie kan worden gebruikt is een alignment met de I/S infrastructuur en processen wenselijk. Met het gebruik van internettechnologie is dit veelal geen groot probleem, echter het introduceert sterker het probleem van veiligheid in gegevens en transacties. Aspecten van keten-alignment: Chain fit en straight-through processing Henderson & Venkatraman (1993) leggen veel nadruk op het gelijk richten van het externe en interne domein van IT. In het geval van een extended enterprise is dit evenzeer waar, doch met een andere betekenis dan zij bedoelden. Zij doelen op de aansluiting tussen een IT strategie en de informatiesystemen. Wij doelen op de aansluiting van informatiesystemen tussen organisaties, waarbij keten-alignment met de IT strategie van de partners in de keten zeer zeker een belangrijk punt blijft. Redenerend vanuit het model van keten-alignment zijn er voor de extended enterprise drie belangrijke aandachtspunten: 1. Strategic fit met de business environment, met name de behoeften van de eindklant, vertaald naar een bijpassende organisatiestructuur; 2. Chain fit wat betreft de organisatie van processen over de keten heen; 3. Straight through processing door aansluiting tussen of integratie van informatiesystemen, liefst via een IOS. Strategic fit Het verkrijgen van strategic fit begint met het formuleren van de strategische problematiek (Rooze 1999) of uitdagingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet. Het strategisch probleem kan worden getypeerd als het opbouwen van excellente services en het organiseren van een voldoende omvangrijk netwerk zodat men een propositie op maat kan maken naar een differentiatie van klanten. De extended enterprise staat voor een lastige keuze tussen enerzijds het omgaan met lange termijn partners en anderzijds het kiezen voor korte termijn operationele voordelen door flexibiliteit in de productie- en distributiestructuur. Bij deze keuze is het verkrijgen van strategische fit met de business omgeving het uitgangspunt, zodat het in verschillende branches en voor verschillende producten of diensten een andere keuze voor de hand ligt. Bij een vergaande keuze voor de extended enterprise positioneert men zich zo dat men kan spelen op een portfolio aan goed gedefinieerde markten. Chain fit Dit is het zorgen dat de organisatie passend gestructureerd is voor het netwerk waarin het functioneert. Het inrichten van een organisatie vindt plaats vanuit het oogpunt van coördinatie tussen processen, waarbij de coördinatiekosten zo laag mogelijk dienen te zijn. Veel organisaties zijn echter nog georganiseerd rondom een traditionele opvatting van de waardeketen, wat betekent dat processen binnen de organisatie een functioneel gescheiden verloop hebben van ontvangst via stappen tot verzending. Daar waar een organisatie wordt ingeschakeld voor een excellent onderdeel van haar competenties, heeft het voorkeur om een aantal functionele handelingen te integreren bij het centrum binnen de organisatie dat de excellente service verleent. De organisatie wordt dan wat betreft haar structuur en processen ingericht voor het functioneren in ketens Rooze, Ordina - 6 -

7 Straight through processing Dit is het zorgen dat een productieproces een vloeiende stroom wordt, waarbij informatiesystemen worden ingezet om eenheden van data en informatie eenduidig beschikbaar te krijgen en te voorkomen dat sprake is van onnodig oponthoud, met name bij het overbrengen van informatie tussen systemen. Dit is voor de extended enterprise van belang omdat de relatie met de klant in het geding komt indien men niet in staat is voldoende customer service te bieden in termen van snelheid en kwaliteit. Kortom, er worden hoge eisen gesteld aan de logistieke servicegraad die wordt geleverd. De informatiesystemen vormen hierin een belangrijk middel. Bepaalde sectoren zoals de elektriciteitsvoorziening zijn hierin verder dan anderen (Schekkerman 2000). Conclusie De transformatie naar de extended enterprise berust voor een groot deel op de flexibiliteit van deze organisatievorm en het verlagen van de coördinatiekosten. Deze voordelen dienen in de bedrijfsarchitectuur te worden gerealiseerd. Het vraagt om het organiseren voor communicatie, coördinatie en coöperatie. Dit wordt nader ingevuld op vier lagen in de bedrijfsarchitectuur. Bij het inrichten van de bedrijfsarchitectuur dient rekening te worden gehouden met het concept van keten-alignment, dat het traditionele alignment overstijgt naar afstemming met de relaties van de onderneming. Belangrijke aspecten in het geval van de extended enterprise zijn het bereiken van flexibiliteit in de strategic fit, het verkrijgen van voldoende coördinatie in procesvoering door middel van chain fit en het verkrijgen van straight through processing. Literatuur Cash, I. & Konsynski, B.R. (1985): IS redraws competitive boundaries. Harvard Business Review, pages , vol. Mar-Apr. Henderson, J.C. & Venkatraman, N. (1993): Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organisations, IBM Systems Journal, vol. 32(1). Kutneck, D. (1999): Automatisering Gids, nr. 40. Rooze, E.J. (1999): Effectief strategisch probleem formuleren, Delft: Eburon. Schekkerman, J. (2000): Ketenintegratie en de rol van architectuur, LAC. Tapscott, D. (1996): The digital economy, New York: McGraw-Hill. Venkatraman, N. (1994): IT-enabled business transformation: from automation to business scope redefinition, Sloan Management Review, vol. 35(2), pp Rooze, Ordina - 7 -

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor?

Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor? Business- alignment, rol voor de -auditor? De mate waarin de inzet van de bedrijfsstrategie en onderliggende bedrijfsprocessen ondersteunt en toegevoegde waarde biedt, is voor veel managers een belangrijk

Nadere informatie

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com Leiderschap in een digitale wereld Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com All companies must become internet companies or die, and this is not an option. Intel chairman Andy Grove September 1999 Opmerkelijke

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou pag.: 1 van 5 Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou Wil leveranciersrelatiemanagement effectief zijn, dan moet inkoop vanuit de eigen organisatie (Kraljic-portfolio) én vanuit de

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Manufacturing

Prodware klantendag 2014 Manufacturing Prodware klantendag 2014 Manufacturing Stefan Mossel Manufacturing Voorstellen 03061966 1 2 26 1239 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Onderzoeksplan thesis MMI

Onderzoeksplan thesis MMI Onderzoeksplan thesis MMI M.C. Loof 3 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Business/ICT Alignment 1 3 Alignment rond de meldkamers 1 4 Aanpak van het onderzoek 2 4.1 Startpunt van het onderzoek....................

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

BUSINESS EN IT-ALIGNMENT: IS ERP EEN PANACEE?

BUSINESS EN IT-ALIGNMENT: IS ERP EEN PANACEE? De alignment van de IT met de business is bepalend F.E. Nicolaas voor de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Steeds vaker richten ondernemingen hun bedrijfshuishouding in met behulp van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING EN DE TOEKOMST VAN DE IT-AFDELING PASCAL VAN ECK

CLOUD COMPUTING EN DE TOEKOMST VAN DE IT-AFDELING PASCAL VAN ECK CLOUD COMPUTING EN DE TOEKOMST VAN DE IT-AFDELING PASCAL VAN ECK Voorspellen is moeilijk, en al helemaal als het over de toekomst gaat! Simon Newcomb over de onmogelijkheid van flying machines, 1901/1903:

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde Koppeling tussen Business en productie Bas van der Velde 1 2 Proces Automatisering HISTORIE HUIDIGE SITUATIE 70 begin 90 Eind 90 -begin 2000 2005 en later Productie Productie optimalisatie Business optimalisatie

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Verdere ontwikkeling van de extended enterprise Een nawoord

Verdere ontwikkeling van de extended enterprise Een nawoord Professional article Verdere ontwikkeling van de extended enterprise Een nawoord J. Versendaal Journal of Chain-computerisation Information Exchange for Chain Co-operation 2013 Volume 4, Art. #11 Received:

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg De architect, coach voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 21 juni 2012 De impact van operational excellence op architectuur Yuri Weseman Senior ontwikkelaar/architect Asito

Nadere informatie

DE RELATIE TUSSEN KETENINTEGRATIE EN NETWERKEXPANSIE

DE RELATIE TUSSEN KETENINTEGRATIE EN NETWERKEXPANSIE KETENINTEGRATIE BEDRIJFSTRANSFORMATIE DE RELATIE TUSSEN KETENINTEGRATIE EN NETWERKEXPANSIE EEN MODEL VOOR BUSINESSTRANSFORMATIE OP HET INTERORGANISATORISCH VLAK Dr. E.J. Rooze en Drs. S. van de Riet* Businesstransformatie

Nadere informatie

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen Het CLF concept 29 november 2007 Jan Ratterman Bloemenveiling Aalsmeer C L F Digitale berichtuitwisseling Wat is het? informatie-uitwisseling tussen computers Wat doen die computers? ondersteunen bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Een toepassing van het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM-model) Th. J.G. Thiadens c.s. Het Amsterdams Informatiemodel (AIM) ofwel het AIM-model

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Marktstrategie vereist interne strategie

Marktstrategie vereist interne strategie Marktstrategie vereist interne strategie over zintuigen en het centraal zenuwstelsel René Joor, EDP The Message Company B.V. The message company 10-4-2016 1 Over the message company De toename van de hoeveelheid

Nadere informatie

applicatiebeheer Application Lifecycle Management Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel

applicatiebeheer Application Lifecycle Management Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel applicatiebeheer b Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel Application Lifecycle Management Het bouwen van een nieuwe applicatie is slechts één fase binnen de levenscyclus

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn Fourth Party Logistics Service (4PL) T.M. Verduijn Begripsomschrijving Een Fourth Party Logistics Service biedt aan verladers een complete supply chain oplossing door het bijelkaar brengen, integreren

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening. Customer Excellence als onderscheidend vermogen

Klanten binden door excellente dienstverlening. Customer Excellence als onderscheidend vermogen Klanten binden door excellente dienstverlening Customer Excellence als onderscheidend vermogen De wijze waarop consumenten naar dienstverlening kijken, verandert met hoge snelheid. Steeds meer consumenten

Nadere informatie

Seminar Kanalen in Balans 2 april 2009

Seminar Kanalen in Balans 2 april 2009 Kanaalcoördinatiegame: Twister of Vier-op-een-rij? Seminar Kanalen in Balans 2 april 2009 Delft University of Technology Challenge the future Introductie Achtergrond: Organisatieonderzoek Kanalen in Balans

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie