Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst"

Transcriptie

1 Een toekomst in Aalst het minderhedenbeleid van de stad aalst 1

2 een doel Hoewel ons landje wordt beschouwd als het land van melk en honing, zijn welvaart en welzijn nog altijd niet toegankelijk voor iedereen. De stad heeft als lokale overheid de verantwoordelijkheid om de sociale welvaartstaat voor al haar burgers open te stellen. Met het minderhedenbeleid wil de stad de achterstand, achterstelling en uitsluiting van etnisch- culturele minderheden voorkomen en bestrijden. Een driesporenbeleid van onthaal, opvang en emancipatie biedt hiervoor een oplossing. Het Vlaams minderhedendecreet van 28 april 1998 stelt immers dat etnisch-culturele minderheden als volwaardige burgers moeten kunnen deelnemen aan de Vlaamse samenleving. Zelfs indien zij hier tijdelijk verblijven, dienen zij onthaald, opgevangen en begeleid te worden met respect voor de menselijke waardigheid en de fundamentele mensenrechten. Het Aalsters minderhedenbeleid wordt gecoördineerd door de dienst Integratie. Aangezien het een inclusief en integraal beleid is, worden andere stadsdiensten bij de uitvoering ervan betrokken. De verschillende maatregelen binnen de diverse beleidsdomeinen moeten met andere woorden gelijktijdig en gelijkgericht worden ondernomen. Indien nodig worden specifieke acties 2 en voorzieningen binnen de integratiesector opgezet.

3 wie is wie Ongeveer 2800 Aalstenaars maken deel uit van een etnisch-culturele minderheid. Overeenkomstig het Vlaams decreet etnisch-culturele minderheden, behoren zij tot één van de volgende vier categorieën: allochtonen Allochtonen zijn personen die zich legaal in België bevinden, ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben, en die tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen: a) minstens één van hun ouders of grootouders is geboren buiten België b) zij bevinden zich in een achterstandspositie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaal-economische situatie. De twee grootste gemeenschappen zijn de Turkse en Maghrebijnse (Marokkaanse, Algerijnse en Tunesische). Zij vertegenwoordigen zowat de helft van de Aalsterse etnisch-culturele minderheden. 3

4 woonwagenbewoners Woonwagenbewoners zijn personen die een nomadische cultuur hebben, zich legaal in België bevinden en traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben. Degenen die met hen samenleven of er in de eerste graad van afstammen, worden tot dezelfde doelgroep gerekend. De meest gekende groep is deze van de Manoesjen. Zij vertoeven al in onze contreien sinds de 15e eeuw. De Aalsterse Manoesj- gemeenschap telt 69 leden. Daarnaast leven er in Aalst ook Voyageurs. Zij zijn geen zigeuners zoals de Manoesjen, maar stammen af van de verpauperde stedelingen die in de eerste helft van de 19e eeuw poogden te overleven door een trekkend bestaan. De Aalsterse Voyageurs zijn echter nog niet in kaart gebracht. vluchtelingen Vluchtelingen zijn personen die zich in België bevinden en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen: a) zij zijn door België als vluchteling erkend op basis van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend in Genève op 28 juli 1951; b) zij hebben in België asiel aangevraagd en hun aanvraag werd niet definitief afgewezen (kandidaat-vluchtelingen). De conventie van Genève definieert een vlucheling als een persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die op een gefundeerde basis bevreesd is dat hij in zijn eigen land zal worden vervolgd omwille van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke opinie. De vluchteling is niet in staat, of niet bereid om de bescherming van zijn eigen land in te roepen. mensen zonder papieren 4 Tenslotte zijn er vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen. Zij worden soms als mensen zonder papieren aangeduid. Hun aantal is moeilijk te achterhalen.

5 5

6 een onthaalbeleid voor nieuwkomers Nieuwkomers worden omschreven als mensen die maximum één jaar in ons land verblijven. Daarnaast voldoen zij gelijktijdig aan 3 andere voorwaarden: ze zijn meerderjarig, anderstalig en vertonen achterstandskenmerken die kunnen leiden tot permanente kansarmoede. De groep van nieuwkomers valt uiteen in vier categorieën: Volgmigranten die hun gezin in België vervoegen (gezinshereniging) of die huwen met een persoon die legaal in België verblijft (gezinsvorming) Kandidaat-vluchtelingen van wie de aanvraag ontvankelijk werd verklaard Personen erkend als vluchtelingen Mensen die door regularisatie recht op verblijf hebben verworven De groep van nieuwkomers is dus zeer heterogeen, zowel wat betreft herkomst als sociaal-economische achtergrond, scholingsgraad, leeftijd, enz. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze zijn vreemd in onze maatschappij waardoor ze de grootste problemen ondervinden inzake communicatie en met het functioneren in onze structuren. De jongste jaren wordt echter steeds meer aandacht besteed aan het onthaal van nieuwkomers zodat zij zelfredzaam zijn in deze maatschappij. Hiervoor staat de gemeente in. De gemeente kan het onthaalbeleid zelf uitvoeren of uitbesteden. De stad heeft voor de tweede optie gekozen. Het onthaal van nieuwkomers wordt verzorgd door vzw Integratiecentrum Kom-Pas. Het onthaalbureau Kom-Pas is daarmee de regisseur van het primair inburgeringstraject dat drie stappen omvat: Aanbod NT2 (Nederlands als tweede taal): de nieuwkomers krijgen een intensief pakket van lessen Nederlands 6 Maatschappelijke oriëntatie: nieuwkomers krijgen lessen over de organisatie van de maatschappij en de praktische gang van zaken in het dagelijks leven.

7 Trajectbegeleiding: elke nieuwkomer wordt opgevolgd en begeleid tijdens zijn zoektocht naar inschakeling in het maatschappelijk gebeuren. Het gaat hierbij om verdere opleiding of tewerkstelling. Nieuwkomers in het onderwijs Voor kinderen van nieuwkomers is er eveneens een aangepast onthaal. Zowel in het lager als in het secundair onderwijs bestaan er onthaalklassen. Het systeem steunt op twee pijlers: het taalbad en de sociale integratie.via het taalbad leren de kinderen gedurende één schooljaar intensief Nederlands waardoor ze kunnen overstappen naar het gewone onderwijs. Sociaal integreren gaat soms veel moeilijker: sommige kinderen bijvoorbeeld, hebben traumatische ervaringen opgedaan of leven in erbarmelijke omstandigheden. Zij krijgen een aangepaste begeleiding

8 8

9 onderwijs Elke ouder wenst voor zijn kind een beloftevolle toekomst. Daarbij is het van belang dat het kind een opleiding krijgt, aangepast aan zijn mogelijkheden, die zijn talenten helpt ontwikkelen en tegelijk de zwakkere kanten bijschaaft. Hoe evident dit ook klinkt, toch gaat deze wens voor ouders behorend tot een etnisch-culturele minderheid zelden in vervulling. feiten Niet-Belgen zijn oververtegenwoordigd in het beroepsonderwijs (54%) Het aantal niet-belgische zittenblijvers is bijna tweemaal zo hoog als de Belgische In 1999 liep de schoolachterstand van niet-belgische leerlingen in het secundair onderwijs op tot 90% doel Het verhogen van de slaagkansen Het verbeteren van de doorstroming naar het secundair onderwijs

10 vijf initiatieven Schoolopbouwwerk De bedoeling van schoolopbouwwerk is het ondersteunen van de communicatie tussen de ouders en de school. Non-discriminatieoverleg Binnen het non-discriminatieoverleg engageren scholen en de stad zich om voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun etnische herkomst, gelijke onderwijskansen te garanderen. Leerlingenopvolgsysteem Leerlingen worden nauwlettend opgevolgd en georiënteerd naar aangepaste studierichtingen Onthaalklassen voor nieuwkomers Kinderen van nieuwkomers worden ondergebracht in onthaalklassen waar zij gedurende een gans schooljaar intensief Nederlands krijgen. Onderwijsvoorrangsbeleid Scholen met een groot aantal allochtone leerlingen kunnen een beroep doen op aanvullende lestijden, begeleiding en ondersteuning. 10

11 cultuur & religie moslims in aalst Bijna de helft van de minderheden in Aalst is moslim. Hoewel hun godsdienst in ons land erkend is, zijn er knelpunten die de volledige beleving ervan in de weg staan. De islam in België krijgt immers niet dezelfde steun als de katholieke, protestantse en joodse erediensten. Bovendien zijn islam en moslims dikwijls onderhevig aan negatieve beeldvorming en discriminatie. De islam wordt vaak ten onrechte geassocieerd met fundamentalisme. De moslimverenigingen zijn van uitermate groot belang voor het integratieproces. Zij vormen immers de basis voor emancipatie. Daarnaast zijn zij een gesprekspartner voor de overheid en de organisaties die met hen samenwerken. In tegenstelling tot de moskeeën in de islamitische wereld, zijn die in West-Europa multifunctioneel: de moskee is hier niet alleen een gebedsplaats, maar ook een ontmoetingsruimte, een startplaats voor sociale en culturele activiteiten, enz. Het is dan ook erg belangrijk dat deze organisaties worden gestimuleerd en gesteund, niet enkel als religieuze, maar eerder als socio-culturele verenigingen. woonwagenbewoners De kern van het leven van woonwagenbewoners is de familie. Met deze grote groep trekken zij rond. Ongebondenheid aan tijd en ruimte zijn hiervan het gevolg. Ook in het beleven van cultuur en godsdienst zijn zij heel flexibel. Binnen éénzelfde gemeenschap of zelfs gezin, komt het voor dat sommigen katholiek zijn en anderen protestant. doel Het scheppen van mogelijkheden waardoor etnisch-culturele minderheden hun eigen cultuur en religie ten volle kunnen beleven. 11

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding?

Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding? Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding? Eindwerk in de Agogische wetenschappen, Sociale Agogiek Sigrid Van den Fonteyne Promotor:

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie Eindverhandeling tot master in de agogische wetenschappen

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Gwen VANDEVENNE Dr. Steven LENAERS Allochtoon talent aan het werk Kansen van hooggeschoolde allochtonen bij arbeidsmarktintrede ONDERWIJS EN INTEGRATIE 1 Met dank aan de

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 919 Integratiebeleid betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave Blz. 1. Opdracht 4

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Kosovaarse Roma. in het Waasland. 10 jaar beleid met Roma in Temse en Sint-Niklaas. Frauke Decoodt & Stijn De Reu (redactie)

Kosovaarse Roma. in het Waasland. 10 jaar beleid met Roma in Temse en Sint-Niklaas. Frauke Decoodt & Stijn De Reu (redactie) Kosovaarse Roma in het Waasland 10 jaar beleid met Roma in Temse en Sint-Niklaas Frauke Decoodt & Stijn De Reu (redactie) KOSOVAARSE RO MA IN HET WAASLAND 10 jaar beleid met Roma in Temse en Sint-Niklaas

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de Met één achterste kan je niet op twee paarden zitten 1 Roma-leerlingen op de schoolbanken Koen Geurts - Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel Artikel gepubliceerd

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer)

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) 1 sur 94 25/07/2007 3:54 Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) home lijst scripties inhoud vorige volgende Inleiding De diversiteit

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie