Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project"

Transcriptie

1 Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200 individuele levensverhalen verzameld en 16 groepstrajecten georganiseerd. In deze groepstrajecten worden mensen uit bepaalde gemeenschappen uitgenodigd om met elkaar en met een kunstenaar een korte presentatie maken op basis van gemeenschappelijke elementen in hun verhalen. Op basis van de verzamelde individuele en collectieve verhalen en beelden worden in het derde jaar van het project (2015/2016) slotpresentaties gemaakt die zich op een breed publiek richten. Ongekend Bijzonder richt zich op de vluchtelingen en hun nazaten, die zich vanaf 1951, toen het verdrag van Genève ter bescherming van vluchtelingen in werking trad, in Nederland hebben gevestigd. Daarbij ligt de focus meer op de verschillende vluchtelingengemeenschappen die zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben, dan op individuen die in de strikt juridische zin als vluchteling kunnen worden aangemerkt. 1 Door de financiers, met name het Europees Vluchtelingen Fonds, is bepaald dat alleen genaturaliseerde vluchtelingen en vluchtelingen met een a of b status aan het project mee kunnen doen. In de periode oktober 2013 tot en met januari 2014 hebben de lokale stuurgroepen en het projectteam van Ongekend bijzonder zich gebogen over de vraag op welke vier vluchtelingengemeenschappen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht het project zich moet richten. 1 Volgens het Verdrag van Genève uit 1951 / 1967 is iemand een vluchteling die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit vrees voor vervolging, niet wil vragen. 1

2 Algemene criteria De stuurgroepen hebben de volgende criteria benoemd als relevant bij de keuze van de vluchtelingengemeenschappen: 1. Omvang van de verschillende gemeenschappen De omvang van de diverse gemeenschappen loopt nogal uiteen. Er zijn kleine groepen van enkele honderden leden en groepen met waartoe enkele tienduizenden mensen gerekend kunnen worden. Voor het project is het belangrijk om in de steden de wat grotere gemeenschappen te kiezen, omdat het project een zeker volume wil bereiken en uitspraken wil doen die betrekking hebben op een substantieel deel van de (ex)vluchtelingenpopulatie in de vier steden. Dit mag echter niet betekenen dat kleine, bijzondere groepen uit beeld verdwijnen. Per stad dient er tenminste één kleinere gemeenschap in beeld te worden gebracht. Een kanttekening bij het criterium omvang is dat er weinig betrouwbare statistische gegevens zijn over de omvang van de verschillende groepen. Daarom wordt ook de geschatte omvang van sommige groepen in het keuzeproces meegenomen. 2. Uit verschillende werelddelen Hoewel het project het accent ligt op het leven in Nederland, zijn het land en de cultuur van herkomst van de vluchtelingen die geïnterviewd gaan worden natuurlijk van grote betekenis. Bij de keuze van de verschillende groepen dient er op gelet te worden dat de verschillende werelddelen waaruit mensen afkomstig zijn voldoende aan bod komen. 3. Vergelijking tussen de steden Het is een veronderstelling dat naast de cultuur van het land van herkomst ook de cultuur van de woonplaats in Nederland van invloed is op hun identiteit en het soort bijdrage dat vluchtelingen leveren. Om hier uitspraken over te kunnen doen is het belangrijk dat een aantal groepen in meerdere steden onderzocht kan worden. 4. Lengte verblijf Vanuit een historisch perspectief is het interessant na te gaan hoe de bijdragen van vluchtelingen aan de steden zich in de loop van tijd ontwikkeld hebben. Bepaalde vluchtelingengemeenschappen hebben een lange geschiedenis in Nederland. (denk aan veertig jaar Chilenen in Nederland). Soms zijn er binnen een gemeenschap meerdere generaties vluchtelingen.(bijvoorbeeld bij Afghanen). Bij de keuze van de gemeenschappen is het belangrijk zowel lang gevestigde gemeenschappen, gemeenschappen met meerdere generaties vluchtelingen, als relatief kort gevestigde gemeenschappen aan bod te laten komen. 5. Reden van vestiging in de stad Veel vluchtelingen komen toevallig in een bepaald land of een bepaalde stad terecht, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor sommige vluchtelingen is de aantrekkingskracht van een bepaalde stad reden geweest om zich in die stad te vestigen. Deze keuze kan al voor of kort na de vlucht gemaakt zijn, of in tweede instantie na een aantal jaren verblijf elders in Nederland. De vier steden oefenen elk hun eigen aantrekkingskracht uit. Het is interessant een of meerdere groepen te kiezen waarvan bekend is of het vermoeden bestaat dat zij min of meer bewust voor een bepaalde stad hebben gekozen. 2

3 6. Migranten of vluchtelingen In de steden zijn bepaalde migrantengemeenschappen beeldbepalend. De vraag is wanneer iemand als een vluchteling beschouwd wordt. Tellen economische motieven daarbij ook mee? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, omdat mensen soms meerdere motieven kunnen hebben om hun land te verlaten. Sommige gemeenschappen bestaan deels uit arbeidsmigranten en deels uitvluchtelingen. (Bijvoorbeeld ex- Joegoslaven). Het is interessant te kijken of de dynamiek in dergelijke groepen anders is dan die bij de pure vluchtelingen-gemeenschappen. 7. Actualiteit Met het oog op de slotpresentaties en de doelstelling een breed publiek te bereiken kan aansluiting bij de actualiteit belangrijk zijn. Het gaat daarbij zowel om actualiteiten op wereldschaal, als in de steden zelf. (Denk bijvoorbeeld aan de Vluchtkerk in Amsterdam). Asielzoekers en illegalen behoren niet tot de doelgroepen van het project. Wel kan gekozen worden voor een of meerdere groepen die al langer in Nederland verblijven en tevens in het nieuws zijn. (Bijvoorbeeld Eritreeërs, (bootvluchtelingen en aanwezig in de Vluchtkerk), Afghanen (Taliban en terugtrekken troepen) en Irakezen (oplaaiende strijd in Irak) 8. Bijdragen aan de stad In het project wordt, op basis van de verzamelde verhalen, gezocht naar termen om de bijdragen van vluchtelingen aan de ontwikkeling van de grote steden te beschrijven. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin. Bij de keuze van de gemeenschappen is het belangrijk om ook oog te hebben voor groepen die een wat negatiever imago hebben en/of groepen waarvan bekend is dat zij weinig mogelijkheden hebben om een baan te vinden. Keuze voor tien gemeenschappen Op grond van bovenstaande criteria zijn de volgende gemeenschappen gekozen voor het verzamelen van individuele en collectieve verhalen en beelden: Utrecht Afghanen Vietnamezen Ethiopiërs Den Haag Afghanen Somaliërs Congolezen Rotterdam Ex Joegoslaven 2 Chilenen Irakezen Amsterdam Irakezen Eritreeërs Ex Joegoslaven 2 In plaats van Bosniërs worden in deze lijst ex-joegoslaven genoemd om dat vertegenwoordigers van deze groep aangaven dat dat een beter verzamelnaam is, omdat een deel van de huidige Bosniërs al in Nederland was voor het uiteenvallen van Joegoslavië en omdat er onder Kroaten en andere gemeenschappen ook vluchtelingen zijn. 3

4 Onderbouwing per gemeenschap 1. in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht De Iraanse gemeenschap behoort in alle vier de steden tot de grootste kennen een lange vluchtgeschiedenis, met ook relatief jonge vluchtelingen Zij staan bekend als goed geïntegreerd, met een uiteenlopend palet aan beroepen Deze groep biedt de mogelijkheid om één groep in vier steden te kunnen vergelijken. 2. Afghanen in Utrecht en Den Haag Afghanen behoren tot de grootste gemeenschappen, maar zijn weinig zichtbaar De Afghaanse gemeenschap kent leden met heel uiteenlopende etnische en politieke achtergronden Afghanen zijn op een bijzondere manier met Nederland verbonden vanwege de vredesmissies Door deze keuze is het mogelijk deze groep in twee steden te vergelijken. 3. Irakezen in Amsterdam en Rotterdam Ook de Irakezen behoren tot de grotere gemeenschappen Zij zijn vaak politiek en maatschappelijk actief, met name de Irakese Koerden Binnen de gemeenschap bestaan sterke tegenstellingen Door deze keuze is het mogelijk een groep in twee steden te vergelijken. 4. Ex-Joegoslaven in Amsterdam en Rotterdam De ex Joegoslaven vormen een grote gemeenschap, met veranderlijke identiteiten Het is niet altijd duidelijk wie vluchteling is en wie migrant, sommigen waren eerst migrant en werden later vluchteling Een deel van hen heeft bewust voor Amsterdam of Rotterdam gekozen De groep komt uit Europa. Deze keuze biedt de mogelijkheid een andere groep in twee steden te onderzoeken. 5. Eritreeërs in Amsterdam Eritreeërs vormen een kleine, vaak orthodox christelijke, groep met een wat langere geschiedenis Ze zijn afkomstig uit Oost Afrika Eritreeërs zijn thans vaak in het nieuws (bootvluchtelingen en Vluchtkerk/ Vluchtgarage) 6. Ethiopiërs in Utrecht Een kleine bijzondere groep, vaak als studenten gevlucht Afkomstig uit Oost Afrika Relatief onbekend 7. Vietnamezen in Utrecht Een kleine bijzondere groep die vooral in de randgemeenten woont Afkomstig uit Azië Speciale beroepen 4

5 Bijzondere geschiedenis als (uitgenodigde) bootvluchtelingen Deels Boeddhistisch, deels Katholiek 8. Somaliërs in Den Haag Deze groep is in werkelijkheid veel groter dan statistisch lijkt Is goed zichtbaar in het straatbeeld Afkomstig uit de Hoorn van Afrika, overwegend Islamitisch Heeft een relatief slecht imago Heeft een wat kortere geschiedenis in Nederland, met verschillende periodes van binnenkomst Uiteenlopende sociaal economische achtergronden 9. Congolezen in Den Haag Een kleine, tamelijk onbekende groep, overwegend Christelijk Uit Centraal Afrika Recentelijk naar Nederland gekomen Langdurige koloniale geschiedenis (België) 10. Chilenen in Rotterdam De Chilenen zijn als politieke vluchtelingen gekomen Afkomstig uit Latijns Amerika Kennen een geschiedenis van veertig jaar in Nederland Hebben een vrij herkenbare bijdrage geleverd Hebben een speciale historische band met Rotterdam 5

Ronde Vluchtelingen en mensenrechten. De antwoorden

Ronde Vluchtelingen en mensenrechten. De antwoorden Ronde Vluchtelingen en mensenrechten De antwoorden VLUCHTELINGEN EN MENSENRECHTEN Vraag 1) Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht? a. 25 miljoen b. 70 miljoen c. 100 miljoen In 2018 waren er 70

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1310 woorden 22 februari 2004 6,2 32 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Migratie en vervoer Hoofdstuk 1: Migratiestromen

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFO WAT JE MOET WETEN OVER MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN ASIEL VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN - EDUCATIEF TRAJECT ROAD OF CHANGE

ACHTERGRONDINFO WAT JE MOET WETEN OVER MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN ASIEL VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN - EDUCATIEF TRAJECT ROAD OF CHANGE ACHTERGRONDINFO WAT JE MOET WETEN OVER MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN ASIEL VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN - EDUCATIEF TRAJECT 2 ACHTERGRONDINFO WAT JE MOET WETEN OVER MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN ASIEL VLUCHTELINGENWERK

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/27939 NL16.3618 Bestuursrecht

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53

Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53 Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53 Samenvatting door een scholier 1387 woorden 14 jaar geleden 6 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Het wisselen

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

Het OCMW en de vluchtelingencrisis

Het OCMW en de vluchtelingencrisis Themawerking Vreemdelingen Het OCMW en de vluchtelingencrisis Overzicht Inleiding: situatie 2015-2016 Asielzoeker of (erkend) vluchteling? Waarom vluchten mensen? Wat bepaalt of iemand asiel kan aanvragen?

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Debat vol spraakverwarring

Debat vol spraakverwarring 2 cogiscope 0415 Debat vol spraakverwarring Anton Van Kalmthout Over migranten, vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden: één pot nat? Debat vol spraakverwarring Vreemdelingen, migranten, (echte) vluchtelingen,

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de

Nadere informatie

7,7. Werkstuk door een scholier 2122 woorden 23 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Wat is het probleem?

7,7. Werkstuk door een scholier 2122 woorden 23 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Wat is het probleem? Werkstuk door een scholier 2122 woorden 23 maart 2002 7,7 35 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat is het probleem? We hebben dit onderwerp gekozen omdat dit ons het meest aansprak en omdat niemand

Nadere informatie

Thema 5 Over de grens. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Emigranten. Immigranten. Onder de loep. Begrippen. verblijfsvergunning.

Thema 5 Over de grens. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Emigranten. Immigranten. Onder de loep. Begrippen. verblijfsvergunning. Meander Samenvatting groep 7 Thema 5 Over de grens Samenvatting Emigranten Je kunt verschillende redenen hebben om te emigreren, zoals werk of de drukte in Nederland ontvluchten. Zo kun je van het dichtbevolkte

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 4 Opleidingsniveau en taalvaardigheid

Bijlagen bij hoofdstuk 4 Opleidingsniveau en taalvaardigheid Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 4 Opleidingsniveau

Nadere informatie

Hoofdstuk. Migratie. in België

Hoofdstuk. Migratie. in België 17 Hoofdstuk 2 Migratie in België Dit hoofdstuk duikt in de migratiestatistieken van België. Zo komen niet alleen de stocks van de buitenlandse bevolking aan bod, maar ook cijfers rond de immigratie- en

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/arbeidskaarten-beroepskaart http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/arbeidskaarten-beroepskaart/heb-je-recht-om-te-werken

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

6,1. Wat is migratie? On the move. Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.

6,1. Wat is migratie? On the move. Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2. Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni 2009 6,1 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2.1 Migratie Wat is migratie? migratie = van woonplaats veranderen Als je let op de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2005:AS6703

ECLI:NL:RBUTR:2005:AS6703 ECLI:NL:RBUTR:2005:AS6703 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-01-2005 Datum publicatie 14-03-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 184276/FA RK04-5055 Personen-

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Asielbeleid

Praktische opdracht Maatschappijleer Asielbeleid Praktische opdracht Maatschappijleer Asielbeleid Praktische-opdracht door een scholier 2035 woorden 28 januari 2002 7,1 133 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Analyse-schema Asielbeleid Wat is het probleem?

Nadere informatie

Marktvergroting Spoordistricten BrabantStad

Marktvergroting Spoordistricten BrabantStad Marktvergroting Spoordistricten BrabantStad Presentatie BrabantStad s-hertogenbosch, 5 april 2007 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Agenda 1 Probleemstelling 2 De steden nader bezien

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Brusselse bevolking per nationaliteitsgroep - alle leeftijden (2014)

Brusselse bevolking per nationaliteitsgroep - alle leeftijden (2014) Dat onze samenleving steeds diverser wordt is een open deur intrappen. Opeenvolgende migratiestromen brachten mensen uit alle hoeken van de wereld naar Brussel: werknemers uit Italië, Spanje, Marokko,

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0423/4. Amendement. Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek namens de ECR-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0423/4. Amendement. Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek namens de ECR-Fractie 7.12.2018 A8-0423/4 4 Overweging A A. overwegende dat er, ondanks talrijke aankondigingen van en verzoeken om veilige en legale trajecten die toegang bieden tot Europees grondgebied voor personen die een

Nadere informatie

Actu eel. Update over de groepstrajecten in de vier steden. nieuwsbulletin december 2014 - Nr. 1. Actueel

Actu eel. Update over de groepstrajecten in de vier steden. nieuwsbulletin december 2014 - Nr. 1. Actueel Actu eel Insight Veldwerkers Gastschrijver Gedicht Colu mn 1 5 9 11 12 nieuwsbulletin december 2014 - Nr. 1 Dit maandelijkse nieuwsbulletin is bedoeld voor alle partners in de vier steden, de expertgroep,

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands Vluchtelingen

Werkstuk Nederlands Vluchtelingen Werkstuk Nederlands Vluchtelingen Werkstuk door een scholier 2548 woorden 4 maart 2004 6,3 62 keer beoordeeld Vak Nederlands Verhandeling: Oost West thuis best. Het is nergens beter dan thuis maar wat

Nadere informatie

Tabellen jaaroverzicht 2009

Tabellen jaaroverzicht 2009 Tabellen jaaroverzicht 2009 1. Aantal discriminatiemeldingen Jaartal Aantal meldingen 2007 652 2008 579 2009 933 Bij RADAR zijn in 2009 933 meldingen en klachten binnengekomen van discriminatie. Dat is

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Ontwerp Paper 2 Bijlage 2

Ontwerp Paper 2 Bijlage 2 Ontwerp Paper 2 Bijlage 2 Gijs Bos - 10137157 Utrecht, 130410 De twee toetsen zijn qua inhoud verschillend maar qua moeilijkheidsgraad zo veel mogelijk identiek. Beide toetsen bestaan uit 10 vragen. 5

Nadere informatie

Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016

Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016 Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016 Inleiding Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van een terrorist? > NEE, maar praktijk

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

De nieuwe verscheidenheid Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

De nieuwe verscheidenheid Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland overig niet-westers De nieuwe verscheidenheid Toenemende diversiteit naar herkomst in Welke manier van kijken doet het meeste recht aan de diversiteit naar herkomst? Hoe is de huidige situatie ontstaan?

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 Rapport Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 2 Klacht Op 14 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Assen, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2018 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2018 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Asielzoekers in Nederland

Praktische opdracht Geschiedenis Asielzoekers in Nederland Praktische opdracht Geschiedenis Asielzoekers in Nederland Praktische-opdracht door een scholier 3072 woorden 20 april 2005 5,2 49 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Voorwoord: Dit werkstuk gaat over de

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft.

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft. Sociale kaart en sociale zekerheid Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 Lesstof samengevat uit 24Boost.nl H5 Asielzoekers Asielzoekers/vluchtelingen zijn vreemdelingen die toelating tot ons land vragen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2018 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2018 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Achtergrond De European Database of Asylum Law (EDAL) is een online database met jurisprudentie uit 11 EUlidstaten, die vluchtelingen- en asielwetgeving uitlegt. De EDAL

Nadere informatie

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Inhoud Presentatie Asielprocedure en opvang in Nederland

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009 Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland Mei 2009 2 1. Gesproken talen Gesproken talen Q0. Spreekt u Een Arabisch dialect % Ja 1ste Gen 95% 2de Gen 86% Berbers zoals Tarifite, Riffijns,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28740 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kadrouch-Outmany, Khadija Title: Islamic burials in the Netherlands and Belgium.

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 7 Sociaal-culturele integratie Sandra Beekhoven (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 7 Sociaal-culturele integratie Sandra Beekhoven (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 7 Sociaal-culturele

Nadere informatie

Enkele reis Europa Enkele reis Europa.indd 3 Enkele reis Europa.indd : :19

Enkele reis Europa Enkele reis Europa.indd 3 Enkele reis Europa.indd : :19 Enkele reis Europa Ali (27 jaar): In Irak zou niet meer Naam: Ali Leeftijd: 27 jaar Komt uit: Irak Woont in België: 3,5 jaar Ik ben kunstenaar. Ik maak kalligrafieën. Dat zijn teksten met mooi versierde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304 ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304 Instantie Datum uitspraak 14-12-2006 Datum publicatie 24-01-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/28862 en AWB 06/29047 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Asielzoekers en vluchtelingen

Werkstuk Aardrijkskunde Asielzoekers en vluchtelingen Werkstuk Aardrijkskunde Asielzoekers en vlucht Werkstuk door een scholier 2346 woorden 10 december 2002 6,7 229 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding In dit werkstuk ga ik onderzoeken: Welke asielzoekers

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

FORMULIER VLUCHTVERHAALANALYSE (OIC- pre-besluit variant)

FORMULIER VLUCHTVERHAALANALYSE (OIC- pre-besluit variant) FORMULIER VLUCHTVERHAALANALYSE (OIC- pre-besluit variant) Datum analyse: Persoonsgegevens Initialen voornaam + naam: Geboortedatum: Nationaliteit : IND-nummer: Taal: M / V Meegereisde gezinsleden: Procedureoverzicht

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

6,1. Wetten: Werkstuk door een scholier 1662 woorden 29 december keer beoordeeld. Maatschappijleer. In-uitstroom van asielzoekers:

6,1. Wetten: Werkstuk door een scholier 1662 woorden 29 december keer beoordeeld. Maatschappijleer. In-uitstroom van asielzoekers: Werkstuk door een scholier 1662 woorden 29 december 2001 6,1 58 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer In-uitstroom van asielzoekers: Instroom uitstroom Van 1994 tot 1 septemer 2000 Van 1994 tot 1 september

Nadere informatie

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Wim Weymans RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Filosofische perspectieven Recht en samenleving anders bekeken Filosofische perspectieven Wim Weymans Acco Leuven / Den Haag Verantwoording 13 Inleiding 17

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

B 7 Asielzoekers en vluchtelinqen 3. Inleidinq

B 7 Asielzoekers en vluchtelinqen 3. Inleidinq B 7 Asielzoekers en vluchtelinqen 3 Inleidinq Dit hoofdstuk heeft, wat de wijze van behandeling van asielverzoeken, in eerste aanleg betreft, met name betrekking op die gevallen, waarin een vreemdeling

Nadere informatie

Iedereen kan iets doen voor vredee

Iedereen kan iets doen voor vredee Iedereen kan iets doen voor vredee Van kleine tot grote activiteiten Alle beetjes durf tellen samen uiteindelijk op tot vrede3 PAXE Vrede wie durft= PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden

Nadere informatie

Spreekbeurt door een scholier 1994 woorden 24 november keer beoordeeld. Nederlands. Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen?

Spreekbeurt door een scholier 1994 woorden 24 november keer beoordeeld. Nederlands. Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen? Spreekbeurt door een scholier 1994 woorden 24 november 2002 6 113 keer beoordeeld Vak Nederlands Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen? Het leek me ook wel een interessant onderwerp omdat het een onderwerp

Nadere informatie

THUISSITUATIE LEVEL 1 VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3. Heel wat mensen in de wereld ontvluchten hun land. Geef 3 redenen waarom mensen op de vlucht slaan.

THUISSITUATIE LEVEL 1 VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3. Heel wat mensen in de wereld ontvluchten hun land. Geef 3 redenen waarom mensen op de vlucht slaan. VRAAG 1 THUISSITUATIE LEVEL 1 Heel wat mensen in de wereld ontvluchten hun land. Geef 3 redenen waarom mensen op de vlucht slaan. LEVEL 1 VRAAG 2 VRAAG 3 Een persoon die zijn/haar land verlaat om ergens

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1199 woorden 3 april 2003 6,2 29 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1 Paragraaf

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S16/2017. Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S16/2017. Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S16/2017 Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming 17 november 2018 Nancy Putman NGTV-kring Noord- en Oost Nederland Algemene verordening gegevensbescherming Even voorstellen Myriapodo Privacy is niet hetzelfde als privacywetgeving Privacy is recht op

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Open vragen Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden

Nadere informatie