Transformatiemonitor RTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transformatiemonitor RTA"

Transcriptie

1 Transformatiemonitor RTA Status document Definitief Auteurs Martin Bakker, Denise Veldhuis, Suzan Nijhuis Projectleider Suzan Nijhuis Opdrachtgever Han Tuller (kwartiermaker), namens de Drentse Pilot Jeugd Datum 18 april 2014

2 Deze rapportage is gemaakt in opdracht van Han Tuller (kwartiermaker), namens de Drentse Pilot Jeugd. Het copyright op dit rapport berust bij Han Tuller. PIONN is verantwoordelijk voor de inhoud van dit rapport. Het auteursrecht en de daaraan verbonden rechten en bevoegdheden berust bij PIONN. PIONN is partner in SEJN (www.sejn.nl). PIONN Postbus AC Assen Tel:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Het model voor de opzet van de transformatiemonitor 4 2. De toekomstige jeugdzorgketen 5 De toekomstige jeugdzorgketen 5 3. De bouwstenen van de transformatiemonitor 6 De transformatiemeter 6 De implementatiemeter 8 4. De randvoorwaarden voor de uitwerking van de transformatiemonitor 9 Een nadere bespreking en uitwerking van de indicatoren 9 De methode om de indicatoren uit te vragen bij de organisaties 10 Referenties 11 3

4 1. Inleiding De visie voor de toekomstige jeugdhulp hebben gemeenten en provincie vastgelegd in het document als jeugd en toekomst tellen. De uitgangspunten die in deze visie zijn vastgelegd zijn van toepassing op het regionale transitiearrangement (RTA) en de bijbehorende transformatiedoelen. Ten behoeve van het transformatieplan is het belangrijk om een set van indicatoren op te stellen voor het kunnen volgen van de transformatiedoelen uit het RTA. Dit betekent dat er een transformatiemonitor ontwikkeld dient te worden. In deze korte notitie wordt een eerste opzet van de transformatiemonitor beschreven. De transformatiemonitor gaat over de mate waarin de kerndoelen uit het RTA bereikt worden tussen 2013 en De eerste opzet van de transformatiemonitor wordt met de Drentse partners verder doorontwikkeld en uitgewerkt. In juni 2014 wordt de definitieve transformatiemonitor opgeleverd. In dit hoofdstuk wordt het model beschreven waarmee de transformatiemonitor is opgesteld. De toekomstige jeugdzorgketen wordt in hoofdstuk 2 weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de bouwstenen van de transformatiemonitor beschreven; de transformatiemeter en de implementatiemeter. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 de randvoorwaarden opgesteld ten behoeve van de uitwerking van de transformatiemonitor. 1.1 Het model voor de opzet van de transformatiemonitor 1 De transformatiemonitor zal als sturingsinstrument altijd deel uit moeten maken van een werkwijze ten behoeve van kwaliteitsverbetering, waarmee koers kan worden gehouden richting de kerndoelen van de transformatie. Een belangrijk uitgangspunt voor het monitoren van de transformatie is dat de indicatoren in relatie staan tot de kerndoelen van de transformatie en bijdragen aan het realiseren van verbeteringen (van Yperen, 2012; van Yperen, 2013). In deze notitie wordt het model van de balanced scorecard gebruikt voor het opstellen van de transformatiemonitor (Ahaus & Diepman, 1998, 2001). Dit model plaatst het gebruik van prestatie indicatoren in de context van kwaliteitsverbetering. Het model maakt gebruik van 4 stappen die systematisch achtereenvolgens worden uitgewerkt en ingevuld. Vrij vertaald naar de transformatie van de jeugdzorgketen ziet het proces er als volgt uit: Stap 1. het opstellen van de ambitie van de transformatie Stap 2. het vertalen van de ambitie naar kerndoelen Stap 3. het vertalen van de kerndoelen naar prestatie indicatoren In stap 3 worden de kerndoelen vertaald naar prestatie indicatoren. Een prestatie indicator is een meetpunt dat een indicatie geeft in hoeverre het kerndoel met succes wordt gerealiseerd. Een kerndoel kan met meerdere prestatie indicatoren worden gemeten. Een laatste stap is om aan de prestatie indicator een norm te koppelen. Een norm bepaald de mate van de verbetering die verwacht wordt. Dit activeert een leercurve. Het bepalen van een (streef)norm is nog geen onderdeel van de transformatiemonitor zoals in deze notitie beschreven. Dit is namelijk onderdeel van de bestuurlijke beleidscyclus. Deze paragraaf is grotendeels onleend aan: Prestatie-indicatoren jeugdzorg: naar een gezamelijke integrale visie en implementatie, p. 9,

5 2. De toekomstige jeugdzorgketen 2.1 De toekomstige jeugdzorgketen De essentie van de transformatie van de jeugdzorgketen zit in maatwerkarrangementen, die per cliënt worden samengesteld en passen binnen de sluitende jeugdzorgketen. Het hanteren van een indeling in interventieniveaus (1 tot en met 8) is voor partners in Drenthe essentieel en leidend om tot een sluitende zorgketen te komen (RTA, december 2013). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrij toegankelijke zorg (het groene gedeelte van de keten) en via verwijzing beschikbare behandeling en hulpverlening (het gele en rode gedeelte van de keten). Daarnaast bestaat de preventieve dienstverlening of generalistische jeugdzorg uit interventieniveau 1 t/m 4 en de gespecialiseerde jeugdzorg bestaat uit interventieniveau 5 t/m 8. Weergegeven in een afbeelding, ziet de toekomstige jeugdzorgketen er als volgt uit: Figuur 2.1 De toekomstige Drentse jeugdzorgketen volgens het RTA 2013 Het uiteindelijke doel van transformatie jeugdzorg is dat er (vroegtijdig) breder naar de vraag van de cliënt gekeken en geluisterd wordt, en dat de preventieve dienstverlening een groter deel van de totale zorgvraag op kan lossen. Het inhoudelijke vertrekpunt van de transformatie is daarbij dat lichtere hulp dichter bij huis wordt aangeboden en aansluit bij de eigen kracht van opvoeders en het gezinsysteem. De ambitie van de transformatie is daarmee een passende en gerichte inzet van interventies, waarbij lichtere, kortdurende interventies in eigen sociale context, waar mogelijk, zware, langdurende interventies buiten die eigen sociale context vervangen (RTA, 2013). 5

6 3. De bouwstenen van de transformatiemonitor 3.1 De transformatiemonitor De transformatiemonitor is opgebouwd uit twee meters. De transformatiemeter monitort de kerndoelen van de transformatie. En de implementatiemeter monitort in welke mate de transformatie wordt uitgevoerd zoals bedoeld (methodegetrouw werken). De hoeveelheid indicatoren die aan doelen gekoppeld kunnen worden is in principe groot. De kunst is om zuinig te zijn met meten (van Yperen, 2012). Het wordt aanbevolen om in ieder geval een selectieve set van resultaatgerichte indicatoren op te nemen die inzicht geven in de prestaties ten aanzien van het opgestelde doel (van Yperen, 2012). Daarbij is het van belang dat er helderheid is over de relevantie van de indicator en welke kwaliteitsvraag ermee beantwoord kan worden (van Yperen, 2012). Ook is het aanbevolen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande indicatoren 2. Op basis van deze overwegingen is aan de opgestelde doelen een minimale basisset van indicatoren gekoppeld die de resultaten ten aanzien van het doel in beeld brengen. De transformatiemonitor bestaat in haar geheel uit een basisset van 15 indicatoren. Deze basisset van indicatoren dient uitdrukkelijk als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de transformatiemonitor in samenwerking met de partners. Deze basisset kan in interactie met de partners nog worden aangepast en ingeperkt. In paragraaf 3.2 wordt de transformatiemeter beschreven. In paragraaf 3.3 wordt de implementatiemeter weergegeven. 3.2 De transformatiemeter De ambitie van de transformatie is een passende en gerichte inzet van interventies, waarbij lichtere, kortdurende interventies in eigen sociale context, waar mogelijk, zware, langdurende interventiesbuiten die eigen socialecontext vervangen. Deze ambitie is in overleg met partners uitgedrukt in een aantal kerndoelen. Naast deze kerndoelen zijn er nog andere, minder prominente en soms ook incidentele doelen op te stellen. Echter door het bereiken van de kerndoelen zal naar verwachting de ambitie van de transformatie in hoofdzaak worden gerealiseerd. De transformatiemeter staat beschreven in Tabel 3.2. Tabel 3.2. De kerndoelen en bijbehorende indicatoren van de transformatiemeter Ambitie transformatie RTA Passende en gerichte inzet van interventies, waarbij lichtere, kortdurende interventies in eigen sociale context, waar mogelijk, zware, langdurende interventies buiten die eigen sociale context vervangen Kerndoelen Indicatoren Type indicator De preventieve dienstverlening neemt in volume toe ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten waarbij alleen interventieniveau 2 of 3 is uitgevoerd De jeugdhulp op interventieniveau 3 en 4 neemt in volume toe ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten waarbij alleen interventieniveau 3 of 4 is uitgevoerd De jeugdhulp op interventieniveau 5 en hoger neemt in volume af ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten waarbij interventieniveau 5 t/m 8 is uitgevoerd Uniforme prestatie-indicatoren voor inkoop van jeugdhulp door gemeenten na de transitie,

7 Vervolg Tabel 3.2. De kerndoelen en bijbehorende indicatoren van de transformatiemeter Ambitie transformatie RTA Passende en gerichte inzet van interventies, waarbij lichtere, kortdurende interventies in eigen sociale context, waar mogelijk, zware, langdurende interventies buiten die eigen sociale context vervangen Kerndoelen Indicatoren Type indicator Een herhaald beroep op jeugdhulp duurt korter als het op hetzelfde interventieniveau wordt uitgevoerd 4. Percentage cliënten met minder contactmomenten bij een herhaald beroep op jeugdhulp op hetzelfde interventieniveau Een herhaald beroep op jeugdhulp waarbij de ondersteuning op een lager interventieniveau wordt uitgevoerd neemt toe ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten waarbij een herhaald beroep op jeugdhulp op een lager interventieniveau wordt uitgevoerd Jeugdhulp dat conform handelingsplan wordt afgesloten neemt toe ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten (opvoeders) dat bij afsluiting van de jeugdhulp tevreden is met de resultaten 7. Percentage cliënten waarbij de jeugdhulp planmatig is beëindigd Het aantal meldingen van het AMHK neemt in volume af ten opzichte van peiljaar Percentage AMHK meldingen 9. Percentage AMHK meldingen opgepakt door interventieniveau 3-4 Het aantal cliënten met een OTS neemt in volume af ten opzichte van peiljaar Percentage cliënten met een OTS Door de grotere preventieve focus in de jeugdzorg (eerder signaleren) zullen naar verwachting op korte termijn in totaal meer jeugdigen in zorg zijn naast de al bestaande (zwaardere) zorg. De verwachting is dat een afname en/of een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg pas op de langere termijn mogelijk zichtbaar worden en renderen 3. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de doelgroep die intensieve doorlopende jeugdzorg ontvangt van langer dan een jaar (gezien vanaf peiljaar 2013). De aanname is dat er een stabiele trend is in het zorgvolume dat op interventieniveau 8 wordt uitgevoerd (te denken valt aan langdurig verblijf en pleegzorg). Deze doelgroep zal niet betrokken behoren te worden bij beoordeling van de transformatiedoelstelling dat er bij herhaald beroep de ondersteuning wordt verkort dan wel op een lichter niveau wordt uitgevoerd. Sociale wijkteams in ontwikkeling: Inrichting, aansturing en bekostiging,

8 3.3 De implementatiemeter Twee graadmeters zijn van belang om het succes van de transformatie van de jeugdzorg te kunnen beoordelen. Een succesvolle transformatie houdt in dat de transformatie (blijvend) wordt uitgevoerd zoals bedoeld én dat de beoogde doelen worden bereikt (Black & Holden, 1995; Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 2005; Stals, 2012). Het bereiken van de beoogde doelen hangt namelijk samen met de kwaliteit van de uitvoering (Durlak & DuPre, 2008; Lipsey, 2009; Stams, 2011; Tennyson, 2009). Het is daardoor belangrijk om, naast de doelen, de uitvoering van de transformatie te monitoren (Stals, 2012). De implementatiemeter heeft als doel om inzicht te geven in de mate waarin de transformatie wordt uitgevoerd zoals bedoeld. De werkprincipes zoals beschreven in het RTA staan hierbij centraal. De implementatiemeter staat beschreven in tabel 3.3. Tabel 3.3. De kerndoelen en bijbehorende indicatoren van de implementatiemeter Ambitie uitvoering transformatie De jeugdhulp wordt conform de werkprincipes van het RTA uitgevoerd Procesdoelen Indicatoren Type indicator De jeugdhulp wordt uitgevoerd volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur 11. Percentage cliënten waarbij één intake (diagnose) proces is uitgevoerd Procesindicator De cliënten zijn in maximaal 2 stappen bij passende jeugdhulp (matched care) 12. Percentage cliënten dat bij afsluiting jeugdhulp maximaal 2 keer in interventieniveau is opgeschaald Procesindicator De cliënten staan niet langer dan 9 weken op de wachtlijst voor jeugdhulp 13. Percentage cliënten dat korter dan 9 weken op de wachtlijst staat Procesindicator De jeugdarts, specialist en huisarts zijn integraal betrokken bij het verwijzingsproces van het CJG 14. Percentage directe verwijzingen door jeugdarts, specialist of huisarts naar interventieniveau 5 en hoger Procesindicator Op alle interventieniveaus wordt kennis, kunde en attitude in samenhang aangeboden 15. De mate waarin professionals en financiers tevreden zijn met de uitvoering van de transformatie 1 Procesindicator 1 kan periodiek worden gemeten met een korte digitale vragenlijst over de voortgang op methodische kernthema s (o.a. werkzaamheid schakelpunten en samenwerking volgens een integraal handelingsplan etc.). 8

9 4. De randvoorwaarden voor de uitwerking van de transformatiemonitor In dit hoofdstuk worden randvoorwaarden voor de uitwerking van de transformatiemonitor beschreven. Ten eerste wordt ingegaan op een nadere bespreking en uitwerking van de indicatoren. Ten tweede wordt de methode om gegevens uit te vragen bij de organisaties toegelicht. 4.1 Een nadere bespreking en uitwerking van de indicatoren In deze notities is een eerste opzet van de transformatiemonitor beschreven. Deze set geeft op hoofdlijnen inzicht in de prestaties ten aanzien van het opgestelde kerndoelen van de transformatie. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel als mogelijk bestaande uniforme prestatie indicatoren te hanteren 4. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de indicatoren die de kwaliteit van de jeugdhulp op cliëntniveau monitoren. Twee uniforme prestatie indicatoren monitoren in welke mate de jeugdhulp volgens handelingsplan wordt afgesloten. Het betreft een maat voor (cliënt)tevredenheid en een maat voor planmatige beëindiging (indicatoren 6 en 7). De aanname bij de indicator tevredenheid is dat naarmate die tevredenheid groter is, de hulpvragen van de cliënt beter zullen zijn beantwoordt 5. De aanname bij de indicator planmatige beëindiging is dat ondersteuning die door de cliënt of de professional voortijdig wordt afgebroken een signaal is dat het aanbod wellicht niet afdoende op de hulpvraag is ingespeeld 5. In samenspraak met de organisaties zullen uniform gevalideerde instrumenten gekozen moeten worden om de mate van tevredenheid en planmatige beëindiging te meten. Voor planmatige beëindiging kan mogelijk gedacht worden om aan te sluiten bij de risico indicator die de Inspectie Jeugdzorg in maart 2014 heeft opgesteld, namelijk voortijdige beëindiging 6. Een andere indicator die meegenomen zou kunnen worden om te monitoren in welke mate de jeugdhulp volgens handelingsplan wordt afgesloten is probleemafname/eigen kracht van cliënten. Deze indicator draagt bij aan het beantwoorden van de vraag in welke mate de problematiek van cliënten is verminderd dan wel hanteerbaar en/of de zelfstandigheid is toegenomen, ook bij de opvoeders. De aanname is dat aan het einde van de ondersteuning cliënten beter in staat zijn met hun problemen om te gaan. De mate van eigen kracht zou uitgedrukt kunnen worden in een score op kwaliteit van leven, opvoedbelasting en/of probleemafname. Deze indicator zou in principe uniform uitgezet kunnen worden bij alle organisaties als een score op kwaliteit van leven en mogelijk ook als een score op de opvoedbelasting van opvoeders (deze indicatoren zijn namelijk zowel in de cure en de care setting, als bij lichtere en zwaardere ondersteuning bruikbaar). Een aandachtspunt hierbij is nog wel dat de indicator probleemafname is niet in alle settings passend en goed hanteerbaar (bijvoorbeeld in de VB setting). Voor cliënten in de VB setting is probleemafname mogelijk niet het doel, maar gaat het veel meer om hanteerbaarheid/stabiliteit van problemen. De meeste organisaties hanteren ook nog geen instrumenten over kwaliteit van leven en/of opvoedbelasting. De aanbeveling is daarom om deze indicator samen met de sectoren nader uit te werken De planning voor de uitwerking van de transformatiemonitor Het is van belang dat op korte termijn met vertegenwoordiger van de jeugdzorg sectoren de indicatoren uit de transformatiemonitor worden besproken, zodat er een uniforme definitie gehanteerd wordt bij het aanleveren van de benodigde gegevens. In mei 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de eerste opzet van de transformatiemonitor wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast dan wel ingeperkt. In juni 2014 wordt de definitieve transformatiemonitor opgeleverd met bijbehorende definities, zodat deze kunnen worden meegenomen in de procedures voor het factlab in het najaar Uniforme prestatie-indicatoren voor inkoop van jeugdhulp door gemeenten na de transitie, 2013 Prestatie-indicatoren jeugdzorg: naar een gezamelijke integrale visie en implementatie, 2006 Inspectie Jeugdzorg, Risicofactoren maart 2014,

10 4.2 De methode om de indicatoren uit te vragen bij de organisaties De factlab-methode wordt ingezet om de gegevens voor de indicatoren uit te vragen bij de organisaties. Alle indicatoren uit de transformatiemonitor kunnen tijdens de faclabs uitgevraagd worden bij de organisaties. Een uitzondering is indicator 15 ( De mate waarin professionals en financiers tevreden zijn met de uitvoering van de transformatie ). Deze indicator kan worden uitgevraagd met behulp van een korte digitale vragenlijst onder professionals en financiers. Een factlab is een bijeenkomst waar privacygevoelige informatie (cliëntgegevens) van een organisatie door een onafhankelijke partij op een dusdanige manier wordt versleuteld dat de aangeleverde gegevens niet meer tot personen herleidbaar zijn. Nadat deze handeling in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de organisatie is verricht, neemt deze de privacygevoelige informatie weer mee en blijven voor rapportage alleen de versleutelde gegevens over. Van alle deelnemende organisaties worden de cliëntgegevens op dezelfde wijze versleuteld. Het resultaat is een geanonimiseerd gekoppeld bestand op basis waarvan het aantal unieke cliënten die bij meerdere organisaties in zorg zijn, inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In het najaar van 2014 wordt de nulmeting opgezet voor de RTA doelstellingen. Het peiljaar voor de nulmeting is Dit betekent dat het gaat om: alle cliënten in Drenthe waarvan de begeleiding/behandeling in 2013 is afgesloten + alle cliënten die in begeleiding/behandeling zijn op peildatum alle cliënten die op 1 januari 2013 jonger zijn dan 18 jaar. Een cliënt die in jaar is geworden mag het hele peiljaar 2013 meegeteld worden. Een belangrijke randvoorwaarde voor het factlab in het najaar is dat alle organisaties die (gespecialiseerde) jeugdzorg leveren in Drenthe deelnemen. Bijvoorbeeld, wanneer organisaties niet vanaf de nulmeting deelnemen aan het factlab kan namelijk niet bepaald worden in hoeverre een cliënt nieuw in zorg is in de uitgevraagde periode of dat deze al langer in zorg was. Daarbij zullen er ook gegevens worden uitgevraagd over interventieniveau 2 en 3. Dit betreft gegevens die bijvoorbeeld worden uitgevraagd bij de GGD en de welzijnsorganisaties. Een tweede randvoorwaarde is dat de gegevens volledig worden aangeleverd. Daarbij is het van belang dat per cliënt ook het gehele zorgtraject uit het integrale handelingsplan wordt geregistreerd (de duur; begin- en einddatum hulp). Dit is belangrijk om te kunnen achterhalen wanneer er daadwerkelijk sprake is van herhaald beroep op jeugdhulp. Wanneer alle betrokken organisaties namelijk alleen hun deel van het zorgtraject registreren is het niet mogelijk te achterhalen of hun zorg nog onderdeel uitmaakt van het integrale handelingsplan of niet. Dit betekent dat er uitdrukkelijk per cliënt moet worden geregistreerd welke organisatie de regisseur van het gehele zorgtraject was, en deze partij is dan ook verantwoordelijk om de gehele duur van het zorgtraject aan te leveren (begin- en einddatum hulp). De organisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. De organisaties zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van de opzet en de procedures van het factlab. 10

11 Referenties Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J (1998, 2001). Balanced Scorecard & INK-model, Deventer: Kluwer. Black, M. M., & Holden, E. W. (1995). Longitudinal intervention research in children's health and development. Journal of Clinical Child Psychology, 24, Durlak J.A. & DuPre E.P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal on Community Psychology, 41, Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). Implementation research: A synthesis of the literature. Tampa: University of South Florida, The National Implementation Research Network. Inspectie Jeugdzorg, Risicofactoren maart 2014, 2014 Lipsey, M.W. (2009). The Primary Factors that Characterize Effective Interventions with Juvenile Offenders: A Meta- Analytic Overview. Victims and Offenders, 4, Prestatie-indicatoren jeugdzorg: naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie, 2006 Regionaal transitiearrangement voor de transformatie jeugdzorg in de regio Drenthe, 2013 Sociale wijkteams in ontwikkeling: Inrichting, aansturing en bekostiging, 2013 Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie in de jeugdzorg. Academische proefschrift, Universiteit Utrecht. Stams, G.J.J.M., (2011). Het recht van de zwakste: de forensische jeugdzorg in orthopedagogisch perspectief. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Tennyson, H.R. (2009). Reducing Juvenile Recidivism: A Meta-Analysis of Treatment Outcomes. School of Professional Psychology. Paper 109. Uniforme prestatie-indicatoren voor inkoop van jeugdhulp door gemeenten na de transitie, 2013 Yperen, T.A. van (2012). Verbetering telt. Werken met prestatie-indicatoren in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden van: Yperen, T.A. van (2013). Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden van: 11

Richtlijn factlab september 2014

Richtlijn factlab september 2014 In september 2014 wordt vanuit de Drentse Pilot Jeugd een factlab georganiseerd ten behoeve van het RTA. Het factlab moet zicht geven op het aantal unieke cliënten en de stapeling van zorg in Drenthe.

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl @Tomvanyperen In deze bijdrage Waar gaat het ook

Nadere informatie

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Tom van Yperen, Stan van Haaren en Paul Nota Nederlands Jeugdinstituut 23 januari 2012 te Breda t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Deze workshop 0 e lijn

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe

Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe Inhoudsopgave: 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 3 3. Gegevensuitwisseling / monitoring... 4 4. Uitkomsten kwartaalrapportages zorgaanbieders... 5 4.1.

Nadere informatie

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Inhoud Outcome in Zicht: Wat hebben we gedaan? Outcome en de JGZ? 2 Aanleiding project Gemeenten zijn per 1 jan. 2015 wettelijk verplicht aan te

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Implementatie in de jeugdzorg

Implementatie in de jeugdzorg Implementatie in de jeugdzorg Lezing Academische Werkplaats Inside-Out dr. Karlijn Stals Nijmegen, 1 februari 2013 Implementatie? 2 1 NIET!!! 3 Weten en doen Verbetering in de zorg voor jeugd meer (en

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Bijlage bij BURAP 2016-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck

Bijlage bij BURAP 2016-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck Bijlage bij BURAP 216-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck Inleiding De monitor is een instrument waarmee gevolgd kan worden of de transformatie gerealiseerd wordt en of de gestelde doelen worden

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus AC Assen. Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus AC Assen. Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus 144 9400 AC Assen Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Geachte directie,

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Januari 2016 Inhoud 2 1.1 Inleiding Met ingang van 2015 zijn de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeenten. Met deze

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

WIE HELPT DE (GENERALISTISCHE) HULPVERLENER? EFFECTIEF ONDERSTEUNEN VOOR EFFECTIEVE HULP

WIE HELPT DE (GENERALISTISCHE) HULPVERLENER? EFFECTIEF ONDERSTEUNEN VOOR EFFECTIEVE HULP WIE HELPT DE (GENERALISTISCHE) HULPVERLENER? EFFECTIEF ONDERSTEUNEN VOOR EFFECTIEVE HULP Jeugd in Onderzoek, 14-3-16 Leonieke Boendermaker Lector Kwaliteit & Effectiviteit in de zorg voor jeugd 1 WAT GAAN

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Leren sturen op kwaliteit

Leren sturen op kwaliteit Leren sturen op kwaliteit Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Groningen 5 november 2015 E-mail: t.vanyperen@nji.nl Twitter: @tomvanyperen De verandering: oude jeugdstelsel (S)MW Vroege

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Aanpak: Sociale- en Jeugdteams en Reset (2013: Gezinscoaching en Reset Thuisbegeleiding) Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel. Klik!

Het kwaliteitsmodel. Klik! Het kwaliteitsmodel Gemeenten beschikken over veel cijfers, maar het is vaak ingewikkeld om de effecten en maatschappelijke resultaten van het jeugdbeleid echt goed in beeld te krijgen. Het blijkt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Werken in een winkel die verbouwd wordt

Werken in een winkel die verbouwd wordt Werken in een winkel die verbouwd wordt Samenvatting resultaten inventarisatie basisondersteuning jeugd Lucienne van Eijk, Eddy De Tiège, Pauke Mutsaers, Els Evenboer, Hans Grietens, Menno Reijneveld.

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie Provincie Gelderland Dock4 & Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer /

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman 11/9/2015 Aanleiding Transitie en Decentralisatie Wijkteams de oplossing? Hype of hefboom naar betere hulp? Sociale (wijkteams)

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd

Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Rol en positie JGZ in het stelsel voor jeugd Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg Ede, 13 december 2012 Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl De JGZ: wie

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie