Risico- indicatoren Maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico- indicatoren Maart 2014"

Transcriptie

1 Risicoindicatoren Maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 7 3. Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 9 4. Risico-indicatoren residentiële jeugdzorg Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 11 2 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

3 Inleiding Verantwoorde zorg Jeugdigen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat ze binnen de jeugdhulp op tijd en op maat de hulp ontvangen die zij nodig hebben. De provincies en stadsregio s, en vanaf 2015 de gemeenten, zijn samen met de jeugdzorginstellingen verantwoordelijk voor het organiseren en leveren van deze verantwoorde zorg. De Inspectie Jeugdzorg doet onderzoek naar de kwaliteit in algemene zin van het jeugdstelsel en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Aan de hand van openbare toetsingskaders beoordeelt de inspectie of een instelling verantwoorde hulp biedt. Dit onafhankelijke oordeel publiceert de inspectie op haar website. De toetsingskaders zijn onder meer gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteitskaders die instellingen gezamenlijk hanteren en de richtlijnen van de professionals voor verantwoorde hulp. Risicogebaseerd toezicht In de Kaderstellende Visie op Toezicht heeft het kabinet vastgelegd dat goed toezicht onafhankelijk, transparant, professioneel, selectief, slagvaardig en samenwerkend moet zijn. Om invulling te geven aan het selectief en slagvaardig toezicht, is het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg risicogebaseerd. Dit betekent dat de inspectie toezicht houdt op die plaatsen waar volgens haar inschatting risico s ten aanzien van de kwaliteit het grootst zijn. Deze inschatting wordt jaarlijks gemaakt op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse wordt uitgevoerd met informatie uit verschillende bronnen. De risicoanalyse resulteert vervolgens in een risicoprofiel van een instelling, zie onderstaande figuur. De uitkomsten van de risico-analyse vormen voor de inspectie al dan niet aanleiding om bij een instelling een onderzoek naar de kwaliteit uit te voeren. Ontwikkeling risico-indicatoren Door middel van een vragenlijst verzamelt de Inspectie Jeugdzorg tweejaarlijks bij de instellingen informatie over de risico-indicatoren. De risico-indicatoren zijn ontwikkeld om een goed beeld van mogelijke kwaliteitsrisico s van een instelling te krijgen. Bij de ontwikkeling van de indicatoren heeft de inspectie samengewerkt met instellingen, cliënten(organisaties), deskundigen en de branche-organisatie Jeugdzorg Nederland. Na een testfase zijn de indicatoren vastgesteld. Periodieke evaluatie van de risico-indicatoren zorgt ervoor dat de inspectie adequate informatie blijft verkrijgen. In 2013 zijn de risico-indicatoren geëvalueerd en mede na consultatie van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland aangepast. Het aantal indicatoren is verminderd en de indicatoren zijn zoveel mogelijk over de werksoorten gelijkgetrokken. Hiermee wordt de bevragingslast voor de instellingen verder gereduceerd. De risico-indicatoren In toetsingskaders heeft de Inspectie Jeugdzorg vastgelegd aan welke kwaliteitseisen een instelling moet voldoen. De risico-indicatoren zijn gerelateerd aan de kwaliteitseisen. Er zijn risico-indicatoren beschikbaar voor: werkende instellingen Jaardocument Jeugdzorg Elke indicator is uitgewerkt in een korte omschrijving, de reden waarom er sprake is van een risico (de aanname) en de vraagstellingen. Certificering Inspecteurs oordeel Risicoprofiel Vragenlijst risicoindicatoren Signalen van burgers en professionals Calamiteiten en incidenten Om te bepalen of er sprake is van een risico hanteert de inspectie normen. Hierbij wordt uitgegaan van de wetgeving of andere algemeen geaccepteerde normen, zoals professionele standaarden. In dat geval is er sprake van een absolute norm. Als er geen voorschriften of algemeen geaccepteerde normen zijn, wordt een relatieve norm gehanteerd. Dit betekent dat wordt gekeken hoe een instelling ten opzichte van de (geanonimiseerde) andere instellingen scoort. 3 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

4 Onderstaande tabel geeft per werksoort weer welke risico-indicatoren worden uitgevraagd. Risico-indicatoren Ambulante jeugdhulp Bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen Pleegzorg Residentiële jeugdzorg Aanvang hulpverlening Bereikbaarheid Geschiktheid pleeggezin Structurele veiligheidsinschatting Integrale hulp aan gezinnen Caseload Stabiliteit Inhoudelijke sturing Deskundigheidsbevordering Voortijdige beëindiging Vervolg 4 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

5 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 1.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met ambulante jeugdhulp worden uitgevraagd. 1: Aanvang hulpverlening 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Integrale hulp aan gezinnen 4: Caseload 5: Inhoudelijke sturing 6: Deskundigheidsbevordering 7: Voortijdige beëindiging 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Aanvang hulpverlening De hulpverlening vangt aan op het moment van het eerste face-to-face hulpverleningsgesprek, dat plaatsvindt tussen een jeugdige en een ambulant begeleider, nadat een jeugdige bij de instelling is aangemeld. In de periode tussen de aanmelding en de start van de ambulante jeugdhulp, staat een jeugdige op de wachtlijst. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als deze niet tijdig start. Een wachttijd kan de motivatie van de jeugdige negatief beïnvloeden. 1. Is er sprake van een wachttijd tussen de aanmelding voor ambulante jeugdhulp en de start van de hulp? 2. Ontvingen jeugdigen op de wachtlijst begeleiding gedurende de wachttijd? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de thuissituatie, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van de ambulante jeugdhulp, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden, een veiligheidsinschatting plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting van de veiligheid in de thuissituatie aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie, kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid van de jeugdige structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Integrale hulp aan gezinnen Als bij een jeugdige en/of een gezin meerdere hulpverlenende instellingen zijn betrokken, wordt door de instellingen gewerkt met één gezamenlijk plan. Het uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. In dit plan staan de afspraken beschreven en voor alle hulpverlenende instanties de taken die ze moeten uitvoeren. Eén regisseur voert de regie over de uitvoering van dit plan. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als er tussen de verschillende vormen van hulpverlening geen samenhang is. Samenhang in de hulpverlening wordt zichtbaar in de afspraken in een integraal plan: één gezin, één plan, één regisseur. Het risico bestaat dat hulpverleners anders langs elkaar heen werken en daarmee voor het gezin geen effectieve hulp bieden. 1. Wordt er gewerkt volgens de principes van één gezin, één plan, één regisseur? 2. Is voor elk gezin waarbij meer dan één hulpverlenende instantie is betrokken, een integraal plan aanwezig? 5 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

6 Indicator 4: Caseload Een ambulant begeleider voert meerdere hulpverleningstrajecten uit. De caseload is het gemiddeld aantal jeugdigen dat aan de zorg van één ambulant begeleider op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van de jeugdige als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om de jeugdige kwalitatief goede hulpverlening te bieden en om de veiligheid van de jeugdige te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 5: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een ambulant begeleider door een gedragswetenschapper/-deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de ambulante begeleiders wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de ambulant begeleider leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet volgens de methodische richtlijnen handelen. 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal medewerkers? Indicator 6: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een ambulant begeleider en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de ambulant begeleiders of de gedragswetenschappers/-deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de ambulant begeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de ambulant begeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 7: Voortijdige beëindiging Er is sprake van voortijdige beëindiging van de ambulante jeugdhulp als de hulp wordt afgebroken terwijl de doelen voor de ambulante jeugdhulp nog niet zijn bereikt. Bij het cursusaanbod is hiervan sprake als een jeugdige tussentijds stopt met de cursus of training. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt de ambulante jeugdhulp voortijdig beëindigd, zonder dat de doelen van de ambulante jeugdhulp zijn bereikt? 6 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

7 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen 2.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen worden uitgevraagd. 1: Bereikbaarheid 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Integrale hulp aan gezinnen 4: Caseload 5: Inhoudelijke sturing 6: Deskundigheidsbevordering 7: Voortijdige beëindiging 2.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Bereikbaarheid Op cruciale momenten moet een jeugdige en de ouders en/of verzorgers van de jeugdige, met een hulpvraag rechtstreeks terecht kunnen bij de instelling. Op minder cruciale momenten moet het inhoudelijke contact met de instelling binnen redelijke termijn tot stand komen. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als deze op cruciale momenten niet de mogelijkheid heeft om rechtstreeks in contact te treden met de instelling. Het is een risico voor de uitvoering van de hulpverlening als de jeugdige op minder cruciale momenten niet binnen een redelijke termijn in contact kan komen. 1. Is de instelling 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om in geval van nood te kunnen acteren? 2. Komt op minder cruciale momenten het inhoudelijke contact tussen cliënt en medewerker binnen redelijke termijn tot stand? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de thuissituatie, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang, maar ook bij veranderde omstandigheden een inschatting en beoordeling plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting en beoordeling van de veiligheid in de thuissituatie aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatieinstrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid van de jeugdige structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Integrale hulp aan gezinnen Als bij een jeugdige en/of een gezin meerdere hulpverlenende instellingen zijn betrokken, wordt door de instellingen gewerkt met één gezamenlijk plan. Het uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. In dit plan staan de afspraken beschreven en voor alle hulpverlenende instanties de taken die ze moeten uitvoeren. Eén regisseur voert de regie over de uitvoering van dit plan. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als er tussen de verschillende vormen van hulpverlening geen samenhang is. Samenhang in de hulpverlening wordt zichtbaar in de afspraken in een integraal plan: één gezin, één plan, één regisseur. Het risico bestaat 7 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

8 dat hulpverleners anders langs elkaar heen werken en daarmee voor het gezin geen effectieve hulp bieden. 1. Wordt er gewerkt volgens de principes van één gezin, één plan, één regisseur? 2. Is voor elk gezin waarbij meer dan één hulpverlenende instantie is betrokken, een integraal plan aanwezig? Indicator 4: Caseload Elke (gezins)voogd en jeugdreclasseerder voert meerdere hulpverleningstrajecten uit. De caseload is het gemiddeld aantal jeugdigen dat aan de zorg van één (gezins)voogd en jeugdreclasseerder op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van de jeugdige als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om de jeugdige kwalitatief goede hulpverlening te bieden en om de veiligheid van de jeugdige te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 5: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een medewerker door een gedragswetenschapper/-deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de medewerkers wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de medewerkers leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. Indicator 6: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een medewerker en een gedragswetenschapper/ -deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de medewerkers of de gedragswetenschappers/ -deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de medewerkers en de gedragswetenschappers/ -deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 7: Voortijdige beëindiging Een aantal jeugdigen van de afdeling Jeugdreclassering zal voortijdig het hulpverleningstraject beëindigen. Hiervan is sprake als het hulpverleningstraject wordt afgebroken terwijl de doelen nog niet zijn bereikt. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt het hulpverleningstraject voortijdig beëindigd, zonder dat de doelen zijn bereikt? 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal medewerkers? 8 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

9 3. Risico-indicatoren pleegzorg 3.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met pleegzorg worden uitgevraagd. 1: Geschiktheid pleeggezin 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Caseload 4: Inhoudelijke sturing 5: Deskundigheidsbevordering 6: Voortijdige beëindiging 3.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Geschiktheid pleeggezin 1a: Geschiktheid netwerkpleeggezin Een kind verblijft vaak al in het netwerkpleeggezin voordat er een (indicatie)besluit is genomen en de ouders door de pleegzorgaanbieder op geschiktheid zijn getoetst. De pleegzorgbegeleider moet binnen 13 weken na het (indicatie)besluit bepalen of de ouders geschikt zijn als pleegouders. Hierbij kunnen de zes STAP-criteria worden gebruikt: 1. openheid en duidelijkheid; 2. samenwerken en delen van het opvoederschap; 3. kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen; 4. kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen te beschadigen; 5. kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft; 6. het bieden van een veilige leefomgeving aan het pleegkind. Het is een risico voor kwaliteit van de hulpverlening en de veiligheid van het pleegkind als de geschiktheid van de netwerkpleegouders niet zo snel mogelijk na aanvang van het verblijf wordt getoetst. Ongeschikte pleegouders kunnen het pleegkind niet de juiste hulp en/of geen veilige leefomgeving bieden. 1. Wordt er tijdig getoetst of de ouders van een netwerkpleeggezin geschikt zijn als pleegouders? 1b: Geschiktheid specialistisch pleeggezin Pleegkinderen worden in een specialistisch bestandspleeggezin geplaatst als er sprake is van ernstige problematiek. Het doel is het verminderen van de problematiek en het pleegkind zo nodig te leren functioneren met zijn of haar beperkingen. De pleegouders krijgen intensieve begeleiding, ook door een kinderpsycholoog en/of een kinder- en jeugdpsychiater. Het is een risico voor kwaliteit van de hulpverlening en de veiligheid van het pleegkind, als voor de plaatsing in een specialistisch pleeggezin, niet wordt nagegaan of de problematiek van het kind past bij het pleeggezin. Als er geen sprake is van een juiste match kunnen de pleegouders het pleegkind niet de juiste hulp en/of veilige leefomgeving bieden. 1. Wordt er bij plaatsingen in een specialistisch bestandspleeggezin, vooraf nagegaan of de problematiek van het pleegkind past in het pleeggezin? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van het pleegkind in het pleeggezin, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van de plaatsing, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden, een veiligheidsinschatting plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van het pleegkind als er geen sprake is van een structurele inschatting en beoordeling van de veiligheid in het pleeggezin aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatieinstrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van het pleegkind in het pleeggezin, kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat het pleegkind in een veilige situatie leeft en opgroeit. 9 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

10 1. Wordt de veiligheid van het pleegkind structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Caseload Elke pleegzorgbegeleider heeft een aantal hulpverleningstrajecten onder zich. De caseload is het gemiddeld aantal pleegkinderen dat aan de pleegzorgbegeleider op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van het pleegkind als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om kwalitatief goede hulpverlening en begeleiding te bieden en om de veiligheid van het pleegkind te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 4: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een pleegzorgbegeleider door een gedragswetenschapper/-deskundige, in elk geval bij kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de pleegzorgbegeleiders wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de pleegzorgbegeleider leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal pleegzorgbegeleiders? Indicator 5: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een pleegzorgbegeleider en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de pleegzorgbegeleiders of de gedragswetenschappers/ -deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de pleegzorgbegeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de pleegzorgbegeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 6: Voortijdige beëindiging Ingeschat wordt, veelal vooraf, hoelang een pleegkind in een pleeggezin zal verblijven. Om uiteenlopende redenen loopt dit soms anders en wordt de plaatsing in het pleeggezin door negatieve ontwikkelingen voortijdig beëindigd. Voortijdige beëindiging kan duiden op pleegzorg die niet passend of effectief is. Een voortijdige beëindiging grijpt in op de voorspelbaarheid van het perspectief van het pleegkind. 1. Hoe vaak worden plaatsingen van pleegkinderen in een pleeggezin door negatieve ontwikkelingen voortijdig beëindigd? 10 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

11 4. Risico-indicatoren residentiële jeugdzorg 4.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met residentiële jeugdzorg worden uitgevraagd. 1: Structurele veiligheidsinschatting 2: Stabiliteit 3: Inhoudelijke sturing 4: Deskundigheidsbevordering 5: Voortijdige beëindiging 6: Vervolg 4.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de groep, en ook de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie, moet de veiligheid structureel worden ingeschat en beoordeeld. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van een nieuwe plaatsing in de groep, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden een inschatting plaatsvindt van de veiligheid van de jeugdige in de groep en bij veranderde omstandigheden in de thuissituatie. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting van de veiligheid op de groep en de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie op de groep en thuis leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid in de groep structureel ingeschat en beoordeeld? 2. Is er zicht op de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie? Indicator 2: Stabiliteit Er is sprake van een stabiele omgeving als het aantal verschillende pedagogisch medewerkers op de groep beperkt is en door alle teamleden dezelfde regels worden gehanteerd. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige en de uitvoering van de hulpverlening als er geen sprake is van een stabiele omgeving. Vast personeel is een vereiste om pedagogisch medewerkers in staat te stellen een veilig leefklimaat te kunnen bieden. Veel personeelswisselingen op een groep brengt de continuïteit van de zorg en een veilig leefklimaat voor jeugdigen in gevaar. 1. Staat er in de praktijk overdag en s avonds minimaal één pedagogisch medewerker uit het vaste team op de groep? 2. Kennen de jeugdigen de medewerkers die s nachts toezicht houden? Indicator 3: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een pedagogisch medewerker en/of het team door een gedragswetenschapper/ -deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de pedagogisch medewerkers wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de pedagogisch medewerker en/of het team leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. 1. Is er bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal pedagogisch medewerkers? 11 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

12 Indicator 4: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een pedagogisch medewerker en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante methodieken. als de pedagogisch medewerkers of de gedragswetenschappers/-deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van methodieken. 1. Zijn de pedagogisch medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante methodieken? 2. Volgen de pedagogisch medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante methodieken? Indicator 6: Vervolg Jeugdigen die bij residentiële jeugdzorg uitstromen nadat de doelen uit het behandelplan zijn bereikt, moeten een woonplek hebben en een dagbesteding zoals school, stage of (vrijwilligers)werk. Ditzelfde geldt voor jeugdigen die uitstromen uit de jeugdzorg plus omdat de machtiging is afgelopen of omdat ze 18 jaar zijn geworden, en die niet worden overgeplaatst naar een andere instelling. Als jeugdigen nadat ze de instelling hebben verlaten geen woonplek en/of dagbesteding hebben, is dat een risico voor de ontwikkeling van de jeugdige en is er een grote kans op terugval in problematiek. 1. Hoe vaak stromen jeugdigen uit zonder dat een woonplek en/of dagbesteding aanwezig is? Indicator 5: Voortijdige beëindiging Bij residentiële jeugdzorg is sprake van voortijdige beëindiging als een jeugdige wordt uitgeplaatst door de instelling of doordat de jeugdige zelf vertrekt, terwijl de doelen uit het behandelplan nog niet zijn bereikt. Bij jeugdzorg plus is sprake van voortijdige beëindiging als de jeugdige naar een andere instelling wordt overgeplaatst terwijl de doelen uit het behandelplan nog niet zijn bereikt, of als een jeugdige wordt uitgeschreven omdat hij is weglopen en niet terugkeert. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt de hulpverlening voortijdig beëindigd zonder dat de doelen uit het behandelplan zijn bereikt? 12 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Doel 1 Het personeel ondersteunt de jongere in zijn ontwikkeling Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Indicatoren voor provinciale residentiële jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en justitiële

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg De toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Casusonderzoek SGJ Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 Samenvatting In september 2011 ontvangt de Inspectie Jeugdzorg een melding van Stichting Gereformeerd

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17619 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 124014-105221A-WJZ,

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor ouders en verzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Ketenzorg bij een moeilijke groep in de praktijk Donderdag 22 april 2010 NVAG themamiddag Driever s Dale Evelien von Eije Driever s Dale Behandelinstelling voor kinderen en jeugdigen met een Lichtverstandelijke

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland Een presentatie van kwalitatief onderzoek Sy m p o s i u m P l e e g z o r g 2 0 1 4 t e E d e Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Jongeren en hun verhaal

Jongeren en hun verhaal informatie voor professionals Jongeren en hun verhaal > Jeugdzorg plus in Den Haag Sommige jongeren vertonen zulke grote gedragsproblemen dat zij na een uitspraak van de kinderrechter in een Jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

u Stel een zorgteam samen (zie hoofdstuk 5).

u Stel een zorgteam samen (zie hoofdstuk 5). Het pleegzorgproces 1 Op deze werkkaart vind je een globaal overzicht van het pleegzorgproces. Per stap geven we enkele belangrijke aandachtspnten en verwijzen we voor meer informatie naar het betreffende

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2005 Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Het onderzoek...7

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

programma rogramma 2014

programma rogramma 2014 JaarwerkJaarwerk programma rogramma 2014 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdzorg! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit van de jeugdzorg en op de naleving van de wetgeving. De inspectie

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vinden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de klacht over de WSJ gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vinden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de klacht over de WSJ gegrond. Rapport Een onderzoek naar een klacht over William Schrikker Jeugdbescherming, wegens het wegvallen van begeleiding en financiële ondersteuning van pleegouders. Oordeel Op basis van het onderzoek vinden

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Modulebeschrijving. Terug naar Zorg. 24-uurs jongere jeugd

Modulebeschrijving. Terug naar Zorg. 24-uurs jongere jeugd Modulebeschrijving Terug naar Zorg 24-uurs jongere jeugd Toelichting De onderstaande beschrijving van de module Terug naar Zorg is vooralsnog een korte beschrijving. Hiermee wordt een specifiek en kortdurend

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Hertoets na onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, januari 2014 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING Inhoud Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming Nienke Foolen (Nederlands Jeugdinstituut) Meike Koopman (Nederlands Jeugdinstituut) Pieter Jelle Moenandar (Hogeschoolvan Amsterdam) Voorstellen Korte quiz!

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie