Risico- indicatoren Maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico- indicatoren Maart 2014"

Transcriptie

1 Risicoindicatoren Maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 7 3. Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 9 4. Risico-indicatoren residentiële jeugdzorg Risico-indicatoren Toelichting op de risico-indicatoren 11 2 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

3 Inleiding Verantwoorde zorg Jeugdigen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat ze binnen de jeugdhulp op tijd en op maat de hulp ontvangen die zij nodig hebben. De provincies en stadsregio s, en vanaf 2015 de gemeenten, zijn samen met de jeugdzorginstellingen verantwoordelijk voor het organiseren en leveren van deze verantwoorde zorg. De Inspectie Jeugdzorg doet onderzoek naar de kwaliteit in algemene zin van het jeugdstelsel en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Aan de hand van openbare toetsingskaders beoordeelt de inspectie of een instelling verantwoorde hulp biedt. Dit onafhankelijke oordeel publiceert de inspectie op haar website. De toetsingskaders zijn onder meer gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteitskaders die instellingen gezamenlijk hanteren en de richtlijnen van de professionals voor verantwoorde hulp. Risicogebaseerd toezicht In de Kaderstellende Visie op Toezicht heeft het kabinet vastgelegd dat goed toezicht onafhankelijk, transparant, professioneel, selectief, slagvaardig en samenwerkend moet zijn. Om invulling te geven aan het selectief en slagvaardig toezicht, is het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg risicogebaseerd. Dit betekent dat de inspectie toezicht houdt op die plaatsen waar volgens haar inschatting risico s ten aanzien van de kwaliteit het grootst zijn. Deze inschatting wordt jaarlijks gemaakt op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse wordt uitgevoerd met informatie uit verschillende bronnen. De risicoanalyse resulteert vervolgens in een risicoprofiel van een instelling, zie onderstaande figuur. De uitkomsten van de risico-analyse vormen voor de inspectie al dan niet aanleiding om bij een instelling een onderzoek naar de kwaliteit uit te voeren. Ontwikkeling risico-indicatoren Door middel van een vragenlijst verzamelt de Inspectie Jeugdzorg tweejaarlijks bij de instellingen informatie over de risico-indicatoren. De risico-indicatoren zijn ontwikkeld om een goed beeld van mogelijke kwaliteitsrisico s van een instelling te krijgen. Bij de ontwikkeling van de indicatoren heeft de inspectie samengewerkt met instellingen, cliënten(organisaties), deskundigen en de branche-organisatie Jeugdzorg Nederland. Na een testfase zijn de indicatoren vastgesteld. Periodieke evaluatie van de risico-indicatoren zorgt ervoor dat de inspectie adequate informatie blijft verkrijgen. In 2013 zijn de risico-indicatoren geëvalueerd en mede na consultatie van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland aangepast. Het aantal indicatoren is verminderd en de indicatoren zijn zoveel mogelijk over de werksoorten gelijkgetrokken. Hiermee wordt de bevragingslast voor de instellingen verder gereduceerd. De risico-indicatoren In toetsingskaders heeft de Inspectie Jeugdzorg vastgelegd aan welke kwaliteitseisen een instelling moet voldoen. De risico-indicatoren zijn gerelateerd aan de kwaliteitseisen. Er zijn risico-indicatoren beschikbaar voor: werkende instellingen Jaardocument Jeugdzorg Elke indicator is uitgewerkt in een korte omschrijving, de reden waarom er sprake is van een risico (de aanname) en de vraagstellingen. Certificering Inspecteurs oordeel Risicoprofiel Vragenlijst risicoindicatoren Signalen van burgers en professionals Calamiteiten en incidenten Om te bepalen of er sprake is van een risico hanteert de inspectie normen. Hierbij wordt uitgegaan van de wetgeving of andere algemeen geaccepteerde normen, zoals professionele standaarden. In dat geval is er sprake van een absolute norm. Als er geen voorschriften of algemeen geaccepteerde normen zijn, wordt een relatieve norm gehanteerd. Dit betekent dat wordt gekeken hoe een instelling ten opzichte van de (geanonimiseerde) andere instellingen scoort. 3 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

4 Onderstaande tabel geeft per werksoort weer welke risico-indicatoren worden uitgevraagd. Risico-indicatoren Ambulante jeugdhulp Bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen Pleegzorg Residentiële jeugdzorg Aanvang hulpverlening Bereikbaarheid Geschiktheid pleeggezin Structurele veiligheidsinschatting Integrale hulp aan gezinnen Caseload Stabiliteit Inhoudelijke sturing Deskundigheidsbevordering Voortijdige beëindiging Vervolg 4 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

5 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 1.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met ambulante jeugdhulp worden uitgevraagd. 1: Aanvang hulpverlening 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Integrale hulp aan gezinnen 4: Caseload 5: Inhoudelijke sturing 6: Deskundigheidsbevordering 7: Voortijdige beëindiging 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Aanvang hulpverlening De hulpverlening vangt aan op het moment van het eerste face-to-face hulpverleningsgesprek, dat plaatsvindt tussen een jeugdige en een ambulant begeleider, nadat een jeugdige bij de instelling is aangemeld. In de periode tussen de aanmelding en de start van de ambulante jeugdhulp, staat een jeugdige op de wachtlijst. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als deze niet tijdig start. Een wachttijd kan de motivatie van de jeugdige negatief beïnvloeden. 1. Is er sprake van een wachttijd tussen de aanmelding voor ambulante jeugdhulp en de start van de hulp? 2. Ontvingen jeugdigen op de wachtlijst begeleiding gedurende de wachttijd? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de thuissituatie, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van de ambulante jeugdhulp, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden, een veiligheidsinschatting plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting van de veiligheid in de thuissituatie aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie, kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid van de jeugdige structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Integrale hulp aan gezinnen Als bij een jeugdige en/of een gezin meerdere hulpverlenende instellingen zijn betrokken, wordt door de instellingen gewerkt met één gezamenlijk plan. Het uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. In dit plan staan de afspraken beschreven en voor alle hulpverlenende instanties de taken die ze moeten uitvoeren. Eén regisseur voert de regie over de uitvoering van dit plan. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als er tussen de verschillende vormen van hulpverlening geen samenhang is. Samenhang in de hulpverlening wordt zichtbaar in de afspraken in een integraal plan: één gezin, één plan, één regisseur. Het risico bestaat dat hulpverleners anders langs elkaar heen werken en daarmee voor het gezin geen effectieve hulp bieden. 1. Wordt er gewerkt volgens de principes van één gezin, één plan, één regisseur? 2. Is voor elk gezin waarbij meer dan één hulpverlenende instantie is betrokken, een integraal plan aanwezig? 5 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

6 Indicator 4: Caseload Een ambulant begeleider voert meerdere hulpverleningstrajecten uit. De caseload is het gemiddeld aantal jeugdigen dat aan de zorg van één ambulant begeleider op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van de jeugdige als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om de jeugdige kwalitatief goede hulpverlening te bieden en om de veiligheid van de jeugdige te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 5: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een ambulant begeleider door een gedragswetenschapper/-deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de ambulante begeleiders wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de ambulant begeleider leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet volgens de methodische richtlijnen handelen. 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal medewerkers? Indicator 6: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een ambulant begeleider en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de ambulant begeleiders of de gedragswetenschappers/-deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de ambulant begeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de ambulant begeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 7: Voortijdige beëindiging Er is sprake van voortijdige beëindiging van de ambulante jeugdhulp als de hulp wordt afgebroken terwijl de doelen voor de ambulante jeugdhulp nog niet zijn bereikt. Bij het cursusaanbod is hiervan sprake als een jeugdige tussentijds stopt met de cursus of training. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt de ambulante jeugdhulp voortijdig beëindigd, zonder dat de doelen van de ambulante jeugdhulp zijn bereikt? 6 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

7 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen 2.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen worden uitgevraagd. 1: Bereikbaarheid 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Integrale hulp aan gezinnen 4: Caseload 5: Inhoudelijke sturing 6: Deskundigheidsbevordering 7: Voortijdige beëindiging 2.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Bereikbaarheid Op cruciale momenten moet een jeugdige en de ouders en/of verzorgers van de jeugdige, met een hulpvraag rechtstreeks terecht kunnen bij de instelling. Op minder cruciale momenten moet het inhoudelijke contact met de instelling binnen redelijke termijn tot stand komen. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als deze op cruciale momenten niet de mogelijkheid heeft om rechtstreeks in contact te treden met de instelling. Het is een risico voor de uitvoering van de hulpverlening als de jeugdige op minder cruciale momenten niet binnen een redelijke termijn in contact kan komen. 1. Is de instelling 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om in geval van nood te kunnen acteren? 2. Komt op minder cruciale momenten het inhoudelijke contact tussen cliënt en medewerker binnen redelijke termijn tot stand? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de thuissituatie, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang, maar ook bij veranderde omstandigheden een inschatting en beoordeling plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting en beoordeling van de veiligheid in de thuissituatie aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatieinstrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid van de jeugdige structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Integrale hulp aan gezinnen Als bij een jeugdige en/of een gezin meerdere hulpverlenende instellingen zijn betrokken, wordt door de instellingen gewerkt met één gezamenlijk plan. Het uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. In dit plan staan de afspraken beschreven en voor alle hulpverlenende instanties de taken die ze moeten uitvoeren. Eén regisseur voert de regie over de uitvoering van dit plan. Het is een risico voor de effectiviteit van de hulpverlening als er tussen de verschillende vormen van hulpverlening geen samenhang is. Samenhang in de hulpverlening wordt zichtbaar in de afspraken in een integraal plan: één gezin, één plan, één regisseur. Het risico bestaat 7 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

8 dat hulpverleners anders langs elkaar heen werken en daarmee voor het gezin geen effectieve hulp bieden. 1. Wordt er gewerkt volgens de principes van één gezin, één plan, één regisseur? 2. Is voor elk gezin waarbij meer dan één hulpverlenende instantie is betrokken, een integraal plan aanwezig? Indicator 4: Caseload Elke (gezins)voogd en jeugdreclasseerder voert meerdere hulpverleningstrajecten uit. De caseload is het gemiddeld aantal jeugdigen dat aan de zorg van één (gezins)voogd en jeugdreclasseerder op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van de jeugdige als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om de jeugdige kwalitatief goede hulpverlening te bieden en om de veiligheid van de jeugdige te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 5: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een medewerker door een gedragswetenschapper/-deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de medewerkers wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de medewerkers leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. Indicator 6: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een medewerker en een gedragswetenschapper/ -deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de medewerkers of de gedragswetenschappers/ -deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de medewerkers en de gedragswetenschappers/ -deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 7: Voortijdige beëindiging Een aantal jeugdigen van de afdeling Jeugdreclassering zal voortijdig het hulpverleningstraject beëindigen. Hiervan is sprake als het hulpverleningstraject wordt afgebroken terwijl de doelen nog niet zijn bereikt. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt het hulpverleningstraject voortijdig beëindigd, zonder dat de doelen zijn bereikt? 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal medewerkers? 8 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

9 3. Risico-indicatoren pleegzorg 3.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met pleegzorg worden uitgevraagd. 1: Geschiktheid pleeggezin 2: Structurele veiligheidsinschatting 3: Caseload 4: Inhoudelijke sturing 5: Deskundigheidsbevordering 6: Voortijdige beëindiging 3.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Geschiktheid pleeggezin 1a: Geschiktheid netwerkpleeggezin Een kind verblijft vaak al in het netwerkpleeggezin voordat er een (indicatie)besluit is genomen en de ouders door de pleegzorgaanbieder op geschiktheid zijn getoetst. De pleegzorgbegeleider moet binnen 13 weken na het (indicatie)besluit bepalen of de ouders geschikt zijn als pleegouders. Hierbij kunnen de zes STAP-criteria worden gebruikt: 1. openheid en duidelijkheid; 2. samenwerken en delen van het opvoederschap; 3. kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen; 4. kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen te beschadigen; 5. kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft; 6. het bieden van een veilige leefomgeving aan het pleegkind. Het is een risico voor kwaliteit van de hulpverlening en de veiligheid van het pleegkind als de geschiktheid van de netwerkpleegouders niet zo snel mogelijk na aanvang van het verblijf wordt getoetst. Ongeschikte pleegouders kunnen het pleegkind niet de juiste hulp en/of geen veilige leefomgeving bieden. 1. Wordt er tijdig getoetst of de ouders van een netwerkpleeggezin geschikt zijn als pleegouders? 1b: Geschiktheid specialistisch pleeggezin Pleegkinderen worden in een specialistisch bestandspleeggezin geplaatst als er sprake is van ernstige problematiek. Het doel is het verminderen van de problematiek en het pleegkind zo nodig te leren functioneren met zijn of haar beperkingen. De pleegouders krijgen intensieve begeleiding, ook door een kinderpsycholoog en/of een kinder- en jeugdpsychiater. Het is een risico voor kwaliteit van de hulpverlening en de veiligheid van het pleegkind, als voor de plaatsing in een specialistisch pleeggezin, niet wordt nagegaan of de problematiek van het kind past bij het pleeggezin. Als er geen sprake is van een juiste match kunnen de pleegouders het pleegkind niet de juiste hulp en/of veilige leefomgeving bieden. 1. Wordt er bij plaatsingen in een specialistisch bestandspleeggezin, vooraf nagegaan of de problematiek van het pleegkind past in het pleeggezin? Indicator 2: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van het pleegkind in het pleeggezin, moet deze structureel worden ingeschat en beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van de plaatsing, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden, een veiligheidsinschatting plaatsvindt. Het is een risico voor de veiligheid van het pleegkind als er geen sprake is van een structurele inschatting en beoordeling van de veiligheid in het pleeggezin aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatieinstrument. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid van het pleegkind in het pleeggezin, kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat het pleegkind in een veilige situatie leeft en opgroeit. 9 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

10 1. Wordt de veiligheid van het pleegkind structureel ingeschat en beoordeeld? Indicator 3: Caseload Elke pleegzorgbegeleider heeft een aantal hulpverleningstrajecten onder zich. De caseload is het gemiddeld aantal pleegkinderen dat aan de pleegzorgbegeleider op één bepaald moment is toevertrouwd. en de veiligheid van het pleegkind als de caseload te hoog is. Bij een te hoge caseload is er onvoldoende tijd om kwalitatief goede hulpverlening en begeleiding te bieden en om de veiligheid van het pleegkind te monitoren. 1. Hoe hoog is de caseload? Indicator 4: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een pleegzorgbegeleider door een gedragswetenschapper/-deskundige, in elk geval bij kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de pleegzorgbegeleiders wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de pleegzorgbegeleider leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. 1. Is bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal pleegzorgbegeleiders? Indicator 5: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een pleegzorgbegeleider en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante interventies en methodieken. als de pleegzorgbegeleiders of de gedragswetenschappers/ -deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van de interventies en methodieken. 1. Zijn de pleegzorgbegeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante interventies en methodieken? 2. Volgen de pleegzorgbegeleiders en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante interventies en methodieken? Indicator 6: Voortijdige beëindiging Ingeschat wordt, veelal vooraf, hoelang een pleegkind in een pleeggezin zal verblijven. Om uiteenlopende redenen loopt dit soms anders en wordt de plaatsing in het pleeggezin door negatieve ontwikkelingen voortijdig beëindigd. Voortijdige beëindiging kan duiden op pleegzorg die niet passend of effectief is. Een voortijdige beëindiging grijpt in op de voorspelbaarheid van het perspectief van het pleegkind. 1. Hoe vaak worden plaatsingen van pleegkinderen in een pleeggezin door negatieve ontwikkelingen voortijdig beëindigd? 10 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

11 4. Risico-indicatoren residentiële jeugdzorg 4.1 Risico-indicatoren Hieronder staan de risico-indicatoren die bij instellingen met residentiële jeugdzorg worden uitgevraagd. 1: Structurele veiligheidsinschatting 2: Stabiliteit 3: Inhoudelijke sturing 4: Deskundigheidsbevordering 5: Voortijdige beëindiging 6: Vervolg 4.2 Toelichting op de risico-indicatoren Indicator 1: Structurele veiligheidsinschatting Om zicht te krijgen en te houden op de veiligheid van een jeugdige in de groep, en ook de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie, moet de veiligheid structureel worden ingeschat en beoordeeld. Er is sprake van een structurele veiligheidsinschatting als niet alleen bij aanvang van een nieuwe plaatsing in de groep, maar ook tussentijds en bij veranderde omstandigheden een inschatting plaatsvindt van de veiligheid van de jeugdige in de groep en bij veranderde omstandigheden in de thuissituatie. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige als er geen sprake is van een structurele inschatting van de veiligheid op de groep en de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie. Het niet structureel inschatten en beoordelen van de veiligheid kan leiden tot het niet tijdig treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat de jeugdige in een veilige situatie op de groep en thuis leeft en opgroeit. 1. Wordt de veiligheid in de groep structureel ingeschat en beoordeeld? 2. Is er zicht op de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie? Indicator 2: Stabiliteit Er is sprake van een stabiele omgeving als het aantal verschillende pedagogisch medewerkers op de groep beperkt is en door alle teamleden dezelfde regels worden gehanteerd. Het is een risico voor de veiligheid van de jeugdige en de uitvoering van de hulpverlening als er geen sprake is van een stabiele omgeving. Vast personeel is een vereiste om pedagogisch medewerkers in staat te stellen een veilig leefklimaat te kunnen bieden. Veel personeelswisselingen op een groep brengt de continuïteit van de zorg en een veilig leefklimaat voor jeugdigen in gevaar. 1. Staat er in de praktijk overdag en s avonds minimaal één pedagogisch medewerker uit het vaste team op de groep? 2. Kennen de jeugdigen de medewerkers die s nachts toezicht houden? Indicator 3: Inhoudelijke sturing Inhoudelijke sturing is het op inhoudelijke gronden gericht beïnvloeden van een pedagogisch medewerker en/of het team door een gedragswetenschapper/ -deskundige, in ieder geval bij de kernbesluiten. als er onvoldoende inhoudelijke sturing aan de pedagogisch medewerkers wordt geboden. Te weinig sturing kan bij de pedagogisch medewerker en/of het team leiden tot gebrek aan reflectie, handelingsverlegenheid of het niet handelen volgens de methodische richtlijnen. 1. Is er bij elk kernbesluit een gedragswetenschapper/ -deskundige betrokken? 2. Wat is de verhouding tussen het aantal gedragswetenschappers/-deskundigen en het aantal pedagogisch medewerkers? 11 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

12 Indicator 4: Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is het periodiek (bij)scholen van een pedagogisch medewerker en een gedragswetenschapper/-deskundige op voor de functie relevante methodieken. als de pedagogisch medewerkers of de gedragswetenschappers/-deskundigen onvoldoende zijn (bij)geschoold. Onvoldoende (bij)scholing kan leiden tot het niet juist uitvoeren van methodieken. 1. Zijn de pedagogisch medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen geschoold in de voor de functie relevante methodieken? 2. Volgen de pedagogisch medewerkers en de gedragswetenschappers/-deskundigen bijscholing in de voor de functie relevante methodieken? Indicator 6: Vervolg Jeugdigen die bij residentiële jeugdzorg uitstromen nadat de doelen uit het behandelplan zijn bereikt, moeten een woonplek hebben en een dagbesteding zoals school, stage of (vrijwilligers)werk. Ditzelfde geldt voor jeugdigen die uitstromen uit de jeugdzorg plus omdat de machtiging is afgelopen of omdat ze 18 jaar zijn geworden, en die niet worden overgeplaatst naar een andere instelling. Als jeugdigen nadat ze de instelling hebben verlaten geen woonplek en/of dagbesteding hebben, is dat een risico voor de ontwikkeling van de jeugdige en is er een grote kans op terugval in problematiek. 1. Hoe vaak stromen jeugdigen uit zonder dat een woonplek en/of dagbesteding aanwezig is? Indicator 5: Voortijdige beëindiging Bij residentiële jeugdzorg is sprake van voortijdige beëindiging als een jeugdige wordt uitgeplaatst door de instelling of doordat de jeugdige zelf vertrekt, terwijl de doelen uit het behandelplan nog niet zijn bereikt. Bij jeugdzorg plus is sprake van voortijdige beëindiging als de jeugdige naar een andere instelling wordt overgeplaatst terwijl de doelen uit het behandelplan nog niet zijn bereikt, of als een jeugdige wordt uitgeschreven omdat hij is weglopen en niet terugkeert. Voortijdige beëindiging kan duiden op hulpverlening die niet passend of effectief is. Door de voortijdige beëindiging kan de problematiek van de jeugdige onvoldoende zijn verholpen. 1. Hoe vaak wordt de hulpverlening voortijdig beëindigd zonder dat de doelen uit het behandelplan zijn bereikt? 12 Inspectie Jeugdzorg Risico-indicatoren maart 2014

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp

Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp Vragenlijst onderdeel E V20160229 Gesloten jeugdhulp Gesloten jeugdhulp op gedwongen basis is bestemd voor jeugdigen waarbij opgroei- of opvoedingsproblemen

Nadere informatie

Risico-indicatoren pleegzorg

Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Doel 1 Het personeel ondersteunt de jongere in zijn ontwikkeling Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Indicatoren voor provinciale residentiële jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en justitiële

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn

De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn Utrecht, Augustus 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon Utrecht, juni 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis

De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis Residentiële opvang op Bonaire 1 Inspectie Jeugdzorg Utrecht, februari 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Colofon Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: april 2016 Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland Utrecht, juli 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en werkwijze bij plaatsingen in het netwerk bij gezinsproblemen door Jeugdbescherming en

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp!

Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Jaarbericht 24 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag

De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag Locatie Zij aan Zij Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg De toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

De kwaliteit van de jeugdzorg PLUS bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

De kwaliteit van de jeugdzorg PLUS bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs De kwaliteit van de jeugdzorg PLUS bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Locatie De Vaart Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg,

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Passie Voor Jeugd en Gezin

Passie Voor Jeugd en Gezin dr Passie oor Jeugd en Gezin Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp 5 Utrecht, maart 2017 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

Prima Pleegzorg in beeld

Prima Pleegzorg in beeld Prima Pleegzorg in beeld 11 maart 2013 Workshop Congres Jeugd in Onderzoek Harm Damen Arno Derikx m.m.v. Marieke de Graaf en Coleta van Dam Workshop Opzet Achtergronden (10 minuten) Onderzoek (15 min)

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties BIJLAGE 4: Beleidsdocument 1. Indeling zorgfuncties In de inkoopstrategie is een nieuwe indeling van zorgfuncties beschreven: Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp uitgevoerd door de JGT s (zonder verblijf) Ambulante

Nadere informatie

Driestroomhuis Damaris Ermelo

Driestroomhuis Damaris Ermelo Driestroomhuis Damaris Ermelo Toets kleinschalige Jeugdhulp met verblijf 5 Utrecht, januari 2017 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie