Richtlijn factlab september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn factlab september 2014"

Transcriptie

1 In september 2014 wordt vanuit de Drentse Pilot Jeugd een factlab georganiseerd ten behoeve van het RTA. Het factlab moet zicht geven op het aantal unieke cliënten en de stapeling van zorg in Drenthe. Deelname aan het factlab is verplicht. 1. Wat is de procedure voor het Factlab? In de gemeente Zaanstad is de factlab-methode opgezet als een bijeenkomst waar organisaties hun cliëntbestanden kunnen koppelen middels een beveiligde versleutelingsprogramma. In augustus 2013 en februari 2014 is deze methode in Drenthe op basis van vrijwilligheid getoetst. De factlab-methode is op basis van deze ervaringen met de partners in Drenthe doorontwikkeld tot een digitale procedure. Concreet betekent dit dat het BSN met behulp van een te downloaden softwareprogramma door een bevoegde medewerker van de organisatie intern wordt versleuteld. Het programma leest de gegevens en zet het BSN direct om in een koppelingsnummer. Dit koppelingsnummer is niet herleidbaar tot een persoon. Dit houdt in dat het cliëntenbestand, voordat het de organisatie verlaat, al geanonimiseerd is. Het geanonimiseerde cliëntenbestand wordt via een beveiligde verbinding geupload naar ABF Research 1, de partij die voor Drenthe het factlab uitvoert. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat het geanonimiseerde cliëntenbestand voor de opgegeven datum geupload is (zie paragraaf 6). De medewerker van ABF Research zal na de deadline de daadwerkelijke koppeling uitvoeren, zodat er één totaalbestand ontstaat. Uit het totaalbestand wordt vervolgens het koppelingsnummer gewist. Het eindproduct van het factlab is het geanonimiseerd totaalbestand. Dit bestand wordt door de onderzoeker van PIONN geanalyseerd en tot een rapportage verwerkt. De rapportage is beschikbaar voor de deelnemende organisaties en de gemeenten en wordt gepubliceerd op 2. Waarom een richtlijn? Het koppelen van cliëntbestanden is geen sinecure. Het vereist dat de bestanden worden voorzien van een koppelingsnummer en dat het koppelingsproces wordt omgeven met voldoende waarborgen rondom de privacy van de cliënten. De factlab-methode behelst dat de aangeleverde bestanden met zo weinig mogelijk (foutgevoelige) bewerkingen kan worden gekoppeld door ABF Research. Daarvoor is het belangrijk dat de gegevens op een gestandaardiseerde wijze worden aangeleverd conform de richtlijn. De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de aan te leveren gegevens. 1

2 3. Overzicht van de gevraagde gegevens Ten behoeve van het RTA in Drenthe wordt bij de zorgaanbieders een aantal cliëntgegevens en zorggegevens uitgevraagd. De definities uit het RTA staan hierbij centraal. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de definities zoals beschreven in het informatieprotocol van de landelijke uitvraag beleidsinformatie Jeugd 2. Het gaat om de gegevens over de doelgroep: Alle cliënten t/m 17 jaar met de gezagsdrager woonachtig in Drenthe, waarvan de begeleiding/behandeling in 2013 is afgesloten of waarvan de begeleiding/behandeling lopende is op peildatum Het gaat om cliënten die op 1 januari 2013 jonger zijn dan 18 jaar. Een cliënt die in jaar is geworden mag het hele peiljaar 2013 meegeteld worden. Een algemeen overzicht van de gegevens die uitgevraagd worden staat beschreven in Tabel 1. Tabel 1. Overzicht van de cliëntgegevens en zorggegevens voor de Factlab van september Cliëntgegevens 5.1 Algemene zorggegevens BSN Zorgvorm Geboortejaar Interventieniveau Postcode woonplaatsbeginsel Financieringsvorm Datum aanvang jeugdhulp Datum einde jeugdhulp Wachttijd Verwijzer Reden beëindiging jeugdhulp 5.2 Specifieke zorggegevens Totaal aantal gesprekken ambulante zorg Totale tijd ambulante zorg Zorglijn (alleen voor ZVW-financiering) Type zorg (alleen voor AWBZ-financiering) ZZP (alleen voor AWBZ-financiering) AMHK melding (alleen voor BJZ) OTS (alleen voor BJZ) In paragraaf 4 worden de cliëntgegevens beschreven en toegelicht en in paragraaf 5 worden de zorggegevens beschreven en toegelicht. Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd, versie 1.1, 8 juli

3 4. De cliëntgegevens Tabel 2. Definities Cliëntgegevens Variabele (kolomnaam) Definitie / waarde 2.1 BSN Het persoonsnummer voor wie is ingeschreven in het GBA. 9-cijferig nummer (voorbeeld: ) 2.2 Geboortejaar jjjj (voorbeeld: 1995) 2.3 Postcode woonplaatsbeginsel (4-posities) Postcode waar de gezagsdrager van het kind conform de GBA is ingeschreven. Postcode op basis van de definitie woonplaatsbeginsel (voorbeeld: 9726) Geen postbus nummers aanleveren. Toelichting bij tabel (Postcode woonplaatsbeginsel) Het gaat om de postcode waar de gezagsdrager van het kind conform de GBA is ingeschreven. Hieronder staat de definitie van het woonplaatsbeginsel beschreven. Woonplaatsbeginsel 3 Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Daarmee is het woonplaatsbeginsel cruciaal in het bepalen van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheidsverdeling. Het gegeven is ook nodig voor juiste overdracht van informatie tussen instellingen, ketenpartners, gemeenten en het Rijk. Een belangrijke definitie dus. Daarom wordt hier die definitie toegelicht en worden er voorbeelden gegeven hoe dat uitwerkt in de praktijk. Gewijzigde definitie De definitie van het woonplaatsbeginsel is met de Tweede Kamer behandeling gewijzigd ten opzichte van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel. De omschrijving van het begrip woonplaats komt als volgt te luiden: 1. woonplaats als bedoeld in artikel 12 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 2. ingeval de voogdij over de jeugdige berust bij een instelling als bedoeld in artikel 302 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige; 3. ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1 en 2, onbekend is dan wel buiten Nederland is: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige op het moment van de hulpvraag. 3 Notitie Nieuwe definitie woonplaatsbeginsel in wetsvoorstel Jeugdwet, 3

4 Toelichting op de definitie Artikel 12 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt (eerste lid): Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven. In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Ingeval een gecertificeerde instelling de voogdij heeft over een jeugdige die niet bij zijn ouders verblijft maar in een pleeggezin of in een residentiële instelling, is het niet de bedoeling dat de gemeente waar de ouders van het kind verblijven verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de voogdijmaatregel. Alle eventueel benodigde hulp voor die jeugdige zal moeten worden georganiseerd en gefinancierd door de gemeente waar de betrokken jeugdige op dat moment werkelijk verblijft; dus de gemeente waar het betrokken pleeggezin woont of waar de betrokken residentiële instelling zich bevindt. Die gemeente kan immers het beste beoordelen wat er nodig is om te zorgen dat de jeugdige zich in een veilige en stabiele situatie verder kan ontwikkelen. Ten slotte is geregeld dat als de woonplaats van de ouders onbekend is er altijd een verantwoordelijke gemeente is. De plaats van het werkelijk verblijf van de jeugdige is dan bepalend op het moment van de hulpvraag. Uitgangspunt is daarbij het bestendige werkelijke verblijf van die jeugdige. Aanvulling op de definitie In de landelijk vastgestelde definitie is niet helder beschreven hoe om te gaan met een verhuizing van de cliënt tijdens de begeleiding/behandeling. In Drenthe is afgesproken de volgende regel toe te passen: De Woonplaats op 1 januari geldt voor het hele jaar. 4

5 5.1 De algemene zorggegevens Tabel 3. Richtlijn algemene zorggegevens Algemene zorggegevens Definitie / waarde 3.1 Zorgvorm Zie tabel 4a en 4b 3.2 Interventieniveau Zie tabel 4a en 4b 3.3 Financieringsvorm Financieringvorm code Provinciaal 1 ZVW 2 AWBZ Datum aanvang jeugdhulp dd-mm-jjjj (voorbeeld: ) De dag waarop de jeugdhulpaanbieder start met het uitvoeren van de jeugdhulp 3.5 Datum einde jeugdhulp dd-mm-jjjj (voorbeeld: ) De laatste dag waarop de jeugdhulpaanbieder uitvoering geeft aan de jeugdhulp. Deze kolom wordt niet ingevuld als de zorg op peildatum gecontinueerd wordt 3.6 Wachttijd Het totaal aantal weken tussen de aanmelding en het eerste hulpverleningsgesprek met de cliënt (en het cliëntsysteem). (voorbeeld: 2 weken) 3.7 Verwijzer Verwijzer code Gemeente 1 Huisarts 2 Jeugdarts 3 Gecertificeerde instelling 4 Medisch specialist 5 Geen verwijzer 6 De organisatie of persoon die de jeugdige en/of zijn/haar ouders heeft verwezen naar de jeugdhulp 3.8 Reden beëindiging jeugdhulp Reden beëindiging jeugdhulp code Beëindigd volgens plan 1 In overeenstemming voortijdig afgesloten 2 Eenzijdig door de cliënt beëindigd 3 Eenzijdig door de aanbieder beëindigd 4 Beëindigd wegens externe omstandigheid 5 Deze kolom wordt niet ingevuld als de zorg op peildatum wordt gecontinueerd. 5

6 Toelichting bij tabel en 3.2 (zorgvorm en interventieniveau) Tabel 4a. Overzicht zorgvormen en bijbehorende interventieniveaus Zorgvorm Interventieniveau Ambulant 3, 4, 5, 6 Zorg overdag (dagbehandeling) 7 Verblijf (Wonen) 8 Jeugdbescherming - Jeugdreclassering - Crisis - Dyslexie (ernstige enkelvoudig dyslexie) - Tabel 4a: Zorg overdag Bij zorg overdag maakt het niet uit of het in minuten of in dagdelen wordt gefinancierd. Wanneer op locatie uitgevoerd is het interventieniveau 7. Ambulante hulp bij zorg overdag wordt in een aparte regel ingevuld (zie het data-format). Tabel 4b. Definitie van interventieniveaus 3 t/m 6 4 Interventieniveau ambulant Definitie 3 Gemiddeld 5 gesprekken 4 Gemiddeld 10 gesprekken 5 Gemiddeld 20 gesprekken 6 Meer dan 25 gesprekken Tabel 4b: Afgesloten behandelingen Omdat het gaat om een gemiddeld aantal gesprekken, is de indeling naar interventieniveaus meer dan alleen per traject het aantal gesprekken tellen. Vertrekpunt is een beoordeling van het aangeboden programma in een interventieniveau. Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal gesprekken per programma. Op casusniveau beweegt het aantal gesprekken zich rond het gemiddelde; dit is echter geen harde grens. Programma X kan met 24 gesprekken behoren tot interventieniveau 5, terwijl programma Y met 24 gesprekken kan behoren tot interventieniveau 6. Indien een programma vroegtijdig wordt afgebroken, bepaalt het werkelijk aantal gesprekken tot welk interventieniveau het traject behoort. Het werkelijke aantal gesprekken wordt in de kolom Totaal aantal gesprekken ambulante zorg (richtlijn 5.1) aangegeven. Tabel 4b: Lopende behandelingen De zorgaanbieder beoordeelt op basis van het gestarte programma tot welk interventieniveau dit behoort. De kolom Totaal aantal gesprekken ambulante (richtlijn 5.1) wordt leeg gelaten. Uit: Regionaal transitiearrangement Drenthe (definitief), 24 oktober 2013, p. 41 6

7 3.4 (Datum aanvang jeugdhulp) 5 Het betreft de dag waarop de feitelijke hulpverlening start, dus het proces om jeugdige en/of de ouders te komen tot het hulpverleningsplan en de uitvoering daarvan. In geval van jeugdhulp met verblijf wordt de dag aangehouden volgende op de eerste overnachting. 3.5 (Datum einde jeugdhulp) 5 Het betreft de dag waarop de jeugdhulp eindigt. Dit houdt in dat er na deze dag geen sprake meer is van een feitelijke hulpverleningsrelatie of behandelovereenkomst. In geval van jeugdhulp met verblijf wordt de dag aangehouden na de laatste overnachting. 3.6 (Verwijzer) 5 De keuzes bij verwijzer betreffen alleen de routes zoals deze in de Jeugdwet worden onderkend. Het betreft organisaties of personen die rechtstreeks jeugdigen en hun ouders op grond van de Jeugdwet mogen doorverwijzen naar jeugdhulp. De Jeugdwet stelt dat tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder en wijze waarop de rechtstreekse verwijzing verloopt. Andere opties dan bovenstaande zijn er daarom niet. Zo doet de politie een zorgmelding bij de gemeente en betreffen deze zaken daarom een verwijzing via de gemeente. Hetzelfde geldt voor het Advies- en Meldpunt Huiselijke Geweld en het onderwijs. De optie geen verwijzer is bedoeld voor de jeugdhulp die vrij toegankelijk is, bijvoorbeeld jeugdhulp die de wijk- of buurtteams bieden. De scheidslijn tussen vrij toegankelijke jeugdhulp en niet vrij toegankelijke jeugdhulp bepaalt de gemeente en kan daarom in elke gemeente anders zijn. Er is geen optie onbekend. 3.7 (Reden beëindiging jeugdhulp) 5 De reden van de beëindiging van de jeugdhulp geeft een indruk van de uitval tijdens de uitvoering van de jeugdhulp. De optie in overeenstemming voortijdig afgesloten wordt gekozen als tussentijds de situatie van de jeugdige of het gezin verandert waardoor de gestarte jeugdhulp niet meer passend is. Dan wordt, in overeenstemming met de jeugdige en ouders, gekozen voor de inzet van een ander type jeugdhulp, of wordt de jeugdhulp afgerond. Als de jeugdhulp geheel volgens plan wordt uitgevoerd, wordt gekozen voor de optie beëindigd volgens plan. De opties eenzijdig door de cliënt en eenzijdig door de aanbieder zijn in feite de opties waarbij van uitval kan worden gesproken. De cliënt komt bijvoorbeeld niet meer naar sessies of onttrekt zich uit de residentiële voorziening. Het kan ook zijn dat de aanbieder de jeugdhulp stopt. In alle gevallen geldt dat de uitvoering van het plan nog niet is afgerond. De uitvoering van het plan kan ook stoppen wegens externe omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de jeugdige verhuist, overleden is of 18 jaar wordt en daarmee de machtiging die ten grondslag ligt aan de jeugdhulp stopt. Dit laatste is eigenlijk alleen het geval bij JeugdzorgPlus. In alle andere gevallen kan de jeugdhulp na 18 jaar nog worden voortgezet. Uit: Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd, versie 1.1, 8 juli

8 5.2 De specifieke zorggegevens Tabel 5a. Richtlijn specifieke zorggegevens Specifieke zorggegevens Definitie / waarde 5.1 Totaal aantal gesprekken ambulante zorg Het totaal aantal face-to-face gesprekken betreffende de afgesloten ambulante zorgvormen in peiljaar 2013 (voorbeeld: 17 face-to-face gesprekken) 5.2 Totale tijd ambulante zorg Minuten code 0 tot 250 minuten tot 800 minuten tot 1800 minuten tot 3000 minuten tot 6000 minuten tot minuten 6 Vanaf minuten 7 De totaal besteedde directe en indirecte tijd in minuten betreffende de afgesloten ambulante zorgvormen in peiljaar Zorglijn (alleen van toepassing voor ZVW-financiering) Zorglijn code 1 e -lijns zorg 1 2 e -lijns zorg 2 Als de zorglijn lopende het peiljaar 2013 verandert, selecteer dan de langst lopende zorglijn in Type zorg (alleen van toepassing voor AWBZ-financiering) Type zorg code ZIN (Zorg in natura) 1 PGB 2 Als het type zorg lopende het peiljaar 2013 verandert, selecteer dan het langst lopende type zorg in Zorgzwaartepakket (alleen van toepassing voor AWBZ-financiering) Zorgzwaartepakket code ZZP1 1 ZZP2 2 ZZP3 3 ZZP4 4 ZZP5 5 ZZP6 6 ZZP7 7 Als het zorgzwaartepakket lopende het peiljaar 2013 verandert, selecteer dan het langst lopende zorgzwaartepakket in

9 Tabel 5b. Vervolg Richtlijn specifieke zorggegevens Specifieke zorggegevens Definitie / waarde 5.6 AMHK melding (alleen van toepassing voor BJZ) code Ja 1 Nee 2 Is er sprake van een AMHK melding bij de cliënt? 5.7 OTS (alleen van toepassing voor BJZ) code Ja 1 Nee 2 Is er sprake van een OTS bij de cliënt? Toelichting bij tabel (Totaal aantal gesprekken ambulante zorg) Het gaat om het totaal aantal face-to-face gesprekken betreffende de afgesloten ambulante zorgvormen in peiljaar Face-to-face betekent een gesprek in aanwezigheid van de cliënt (en het cliëntsysteem). 5.2 (Totale tijd ambulante zorg) 6 Het gaat om de totaal besteedde directe en indirecte tijd in minuten betreffende de afgesloten ambulante zorgvormen in peiljaar Directe tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Onder direct patiëntgebonden tijd valt: - Face-to-face contact; - Telefonisch contact; - Elektronisch contact via of internet (chatten, Skype etc.) Dit betreft indirecte tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn: - Het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie); - Verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek); - Hersteltijd na een intensieve behandelsessie. Uit: Spelregels DBC-registratie GGZ, versie , 1 januari

10 Belangrijk! Extra instructies - Het gaat om de afgesloten trajecten in 2013 of de nog lopend trajecten op Hierbij is de datum einde jeugdhulp altijd de einddatum van de behandeling of de dag na de laatste overnachting. De datum aanvang jeugdhulp kan wel in 2012 zijn. Bij het invullen van het totaal aantal gesprekken ambulante zorg en de totale tijd ambulante zorg voor de afgesloten trajecten, is het is de bedoeling dat alle face-to-face gesprekken tijdens het gehele traject worden opgeteld. Belangrijk dat het totaal van de gesprekken wordt opgeteld en niet alleen de gesprekken in Het gaat om cliënten die op 1 januari 2013 jonger zijn dan 18 jaar. Een cliënt die in jaar is geworden mag het hele peiljaar 2013 meegeteld worden. Als een traject gestart is in 2012 en de cliënt is in dat jaar ook 18 geworden dan telt hij niet mee. Maar als een traject is gestart in 2012 en de cliënt werd in jaar dan telt hij wel mee voor het gehele peiljaar

11 6. Instructie aan te leveren bestanden Aan de zorgaanbieders wordt gevraagd gegevens aan te leveren op basis van de richtlijnen zoals beschreven staan in de vorige paragrafen. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens. Het data-format voor het aanleveren van de gegevens is als een aparte bijlage toegestuurd (titel: Format factlab september 2014). Het data-format bevat onder andere de werkbladen cliëntgegevens en zorggegevens. In beide werkbladen vullen de zorgaanbieders onder andere per cliënt het BSN in. Met behulp van de door ABF Research ontwikkelde software wordt het BSN in beide werkbladen geanonimiseerd. De output zijn 2 bestanden, namelijk een bestand met cliëntgegevens en een bestand met zorggegevens. In de beide bestandsnamen komt de code van de betreffende organisatie te staan (bv: acc_clientgegevens.xls en acc_zorggegevens.xls). Procedure aanlevering bestanden: 1. Het geanonimiseerde bestand met cliëntgegevens wordt gezipt en beveiligd met een wachtwoord via de opgestuurd naar Richard van den Berg Het wachtwoord wordt in een aparte gestuurd. 2. Het geanonimiseerde bestand met zorggegevens wordt via de link op de server van ABF Research geplaatst. Dit is een beveiligde verbinding via SSL. Het fysiek aanleveren van de cliëntgegevens op een usb-stick door de zorgaanbieders op een bepaalde locatie wordt hierdoor overbodig. De organisatie zorgt ervoor dat de bestanden voor de opgegeven deadline van vrijdag 19 september aangeleverd zijn bij ABF Research. Belangrijk! Data-format Het Excel-bestand bestaat uit vier werkbladen. Op het eerste werkblad staan algemene contactgegevens en de beschrijving van de kolommen. Op het tweede werkblad staan nogmaals de definities van de cliëntgegevens beschreven. In werkblad drie worden de cliëntgegevens ingevuld (1 regel per cliënt). In werkblad vier worden de zorggegevens ingevuld. In zowel werkblad drie als vier behoort ook altijd het BSN ingevuld te worden. Wanneer meerdere zorgvormen voor een cliënt zijn uitgevoerd, dan wordt per zorgvorm een regel ingevuld in werkblad vier (verticale structuur; meerdere regels per cliënt). 11

12 7. Contactgegevens Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met Martin Bakker van PIONN ( / Voor procedurele en principiële vragen kan contact worden opgenomen met Han Tuller, kwartiermaker 12

13 13

Microdataservices. Documentatierapport Trajecten voor jeugdhulp aan jeugdigen (JHBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Trajecten voor jeugdhulp aan jeugdigen (JHBUS) Documentatierapport Trajecten voor jeugdhulp aan jeugdigen (JHBUS) Datum:27 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie Care4 CBS export Productdocumentatie NederCare B.V. Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal Postbus 185 3900 AD Veenendaal Telefoon 0318-500 449 Fax 0318-500 391 E-mail info@nedercare.nl Internet www.nedercare.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Versie 2.0 Oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en beheer 3 1.3 Wie dienen er beleidsinformatie

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand BIJLAGE 7 Tarievenblad Jeugdhulp Profielen Jeugd met Beperking Basis Aanvullend Intens Eenheden Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand Circa 80% van alle ambulante hulpverlening voor Jeugd met een Beperking

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Versie 3 September 2015 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en beheer 3 1.3 Wie dienen er beleidsinformatie

Nadere informatie

Factsheet. Ouderbijdrage in de Jeugdwet

Factsheet. Ouderbijdrage in de Jeugdwet JStelselwijziging Jeugd Factsheet Ouderbijdrage in de Jeugdwet Ouderbijdrage in de Jeugdwet In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ouderbijdrage. Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal

Nadere informatie

Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim *

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland Status/Versie : Concept Datum : 2 juni 2015 1 SAMENVATTING In

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Gemiddelde ten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Evert Pommer en Klarita Sadiraj Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2016 Het

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Jeugdhulp ˆ2016 Uitgave 2017

Jeugdhulp ˆ2016 Uitgave 2017 Ĵeugdhulp 2016 Jeugdhulp 2016 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim * Voorlopige cijfers ** Nader

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Jeugdhulp ˆ2015 Uitgave 2016

Jeugdhulp ˆ2015 Uitgave 2016 Ĵeugdhulp 2015 Jeugdhulp 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim * Voorlopige cijfers ** Nader

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Gebruik jeugdzorg is toegenomen Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS

Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS Inleiding Zorgaanbieders in de Jeugd GGZ (basis en specialistisch) zijn verplicht periodiek (beleids-) informatie aan te leveren

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol

Beleidsinformatie Jeugd. Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd Informatieprotocol Versie 4 Juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel en beheer 4 1.3 Wie dienen beleidsinformatie

Nadere informatie

Naar aanleiding van de vragen in de bijeenkomsten, geven we hierna nog aanvullende informatie.

Naar aanleiding van de vragen in de bijeenkomsten, geven we hierna nog aanvullende informatie. Aan : MT en medewerkers CJG Van : Sylvia van Roon, Yvon van der Laan, Gemeente Winsum Betreft : beantwoording van vragen van medewerkers n.a.v. bespreking werkproces herindicatie PGB Datum : 8 juli 2015

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Gemeente Haarlem drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg Harriette Scheepers 26-8-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente Tilburg, Controller) Lloyd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inleiding De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36816 19 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Jeugdhulp 1e halfjaar 2015

Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz.

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz. Herziene instructie voor het indienen en verwerken van een Verzoek Toewijzing (VT) voor Jeugdhulp door zorgaanbieders en gemeenten, dd 10 april 2015 (BZG 1 versie 1.1 2 ) In het BZG kunnen zorgaanbieders

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Doel factsheet Deze factsheet is bedoeld voor (zorg)ketenpartners op/betrokken bij COA locaties,

Nadere informatie

ˆJeugdhulp. 1e halfjaar 2017

ˆJeugdhulp. 1e halfjaar 2017 ˆJeugdhulp 1e halfjaar 2017 Jeugdhulp 1e halfjaar 2017 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Jeugdhulp 1e halfjaar 2016

Jeugdhulp 1e halfjaar 2016 Jeugdhulp 1e halfjaar 2016 Jeugdhulp 1e halfjaar 2016 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim *

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Transformatiemonitor RTA

Transformatiemonitor RTA Transformatiemonitor RTA Status document Definitief Auteurs Martin Bakker, Denise Veldhuis, Suzan Nijhuis Projectleider Suzan Nijhuis Opdrachtgever Han Tuller (kwartiermaker), namens de Drentse Pilot Jeugd

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Beleidsinformatie jeugd. Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Beleidsinformatie jeugd. Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering Stelselwijziging Jeugd Handreiking Beleidsinformatie jeugd Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering 2 Stelselwijziging Jeugd Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 7 1 Jeugdhulp,

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten)

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Dit is het Ondersteunings- en Budgetplan PGB. Om voor een PGB in aanmerking te kunnen komen, dient u dit plan zelf in te vullen. Het plan gaat in

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Jeugdhulp in Gelderland in 2015

Jeugdhulp in Gelderland in 2015 Jeugdhulp in Gelderland in 2015 De provincie Gelderland telt 7 jeugdregio s. Drie Utrechtse gemeenten (Renswoude, Rhenen, Veenendaal) en één Limburgse gemeente maken deel uit van een Gelderse jeugdregio.

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1 . Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2016 Laatste update: 31 mei 2016 Pagina 1 Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 1 - Tympaan Instituut -

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 1 - Tympaan Instituut - juli 2016 - redactie: A.M. van Essen Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 2 3 4 5 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Veranderingen in de rapportage in vergelijking met 2015 1 1.3 Kwaliteit van het cijfermateriaal

Nadere informatie

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht 3 Jeugdhulp 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht Gemeenten hebben op grond van de wet een jeugdhulpplicht. Deze plicht houdt in dat de gemeente een voorziening moet treffen als de jeugdige of ouders

Nadere informatie

*Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari Z.52798/D van 8

*Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari Z.52798/D van 8 *Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari 2016 Z.52798/D.28339 1 van 8 INHOUD Uitvoeringsregels... 3 Toelichting... 3 Artikel 1 beschikbare voorzieningen...

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april)

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Aanleiding Naar aanleiding van signalen over tekorten bij gemeenten voor residentiële voogdijkinderen en kinderen waarvoor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 1 Van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet / 3 1.1 Wet op de jeugdzorg en de evaluatie / 3 1.2 Stelselwijziging

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie