2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen."

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN VOOR JEUGD- en CULTUURDIENST Dit reglement regelt het gebruik en de verhuring van gebouwen en (audiovisueel) materiaal van de jeugd- en cultuurdienst, verder verhuurder genoemd. Dit reglement heeft betrekking op volgende zalen en materialen: Lokalen in het cultuurcentrum, Dorpsstraat 45 t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2 t Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 t Kerkske, Kapelsestraat 182 Den Biz, Eikendreef 3 Eskapade, Kapelsestraat 233 t Kaartershuisje, Kapelsestraat 65 Audiovisueel materiaal Artikel 1: Wie kan deze zalen en materialen huren? Gebruikers vallen onder één van de volgende categorieën: Cat A: Kapelse verenigingen en Kapelse scholen Cat B: Niet-Kapelse verenigingen en particulieren Uitgezonderd gebruikers van de exporuimte(s), hiervoor gelden: Cat A: Kapellenaren Cat B: niet-kapellenaren Artikel 2: Voorwaarden voor het huren van de zaal 1. De zaal kan je reserveren aan de balie, telefonisch of per mail bij de jeugd- en cultuurdienst. Binnen de 14 dagen bezorg je een ingevuld aanvraagformulier, anders wordt de aanvraag geannuleerd. Het aanvraagformulier kan ingediend worden via de gemeentelijke website Bij het toekennen van de verhuring worden de volgende criteria toegepast: - De aanvragen worden chronologisch behandeld - Bij gelijktijdige aanvraag wordt de volgorde bepaald van cat. A tot B. 2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen. 3. Zaalspecifieke regels - De Berendrechtse drankenhandel heeft het alleenleveringsrecht over de bieren en frisdranken in zalen t Bruggeske, t Kerkske en Eskapade. Deze dranken dienen hierdoor minstens een week op voorhand bij hen besteld te worden. Adres: Antwerpsebaan 237 & 239, 2040 Berendrecht Telefoonnummer: 03/ Fax: 03/ Zaal t Bruggeske is beschikbaar vanaf uur op de (eerste) gehuurde dag, tenzij anders overeengekomen met de medewerkers van de jeugd- en cultuurdienst. - Het organiseren van fuiven, bals e.d. in t Bruggeske wordt na het binnenbrengen van een gemotiveerde aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. - t Kaartershuisje: fuiven zijn niet toegestaan. - Den Biz: feestjes met versterkte muziek en dans zijn niet toegestaan, uitgezonderd in samenwerking met jeugdhuis Zwarte Paula en onder bepaalde voorwaarden onder meer inzake

2 geluid, organisatie etc. Er moet rekening gehouden worden met de doelgroep (+16 tot 30 jarigen), de activiteit mag enkel plaatsvinden in het tweede deel en het cafégedeelte van het jeugdhuis en verdere afspraken dienen met jeugdhuis Zwarte Paula gemaakt te worden. 4. Huurders kunnen maximum 12 maanden voor hun activiteit een lokaal reserveren, dit wil zeggen dezelfde dag het volgende jaar vanaf middernacht. Voor zalen Den Biz en Eskapade wordt bij gelijktijdige aanvraag voorrang verleend aan jeugdverenigingen- of activiteiten. Voor zalen t Kerkske en t Bruggeske wordt bij gelijktijdige aanvraag voorrang verleend aan socio-culturele verenigingen of activiteiten. De exporuimte kan maximum 24 maanden op voorhand gereserveerd worden. Voor t Bruggeske en t Kerkske bedraagt de huurperiode maximum 28 dagen en dit slechts 1 maal per jaar. De lokalen in het cultuurcentrum, t Kaartershuisje en Den Biz kunnen in de week per dagdeel gehuurd worden. Er zijn drie dagdelen: voormiddag ( uur), namiddag ( uur) en avond (19.00-sluitingsuur). t Kaartershuisje en Den Biz kunnen in het weekend enkel per dag gehuurd worden. 5. Voor de sluitingsuren van de verschillende zalen dient er rekening gehouden te worden met het GASreglement. Voor t Bruggeske, t Kerkske, Eskapade, t Oud Gemeentehuis, lokalen in het cultuurcentrum en Den Biz geldt dat tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag het sluitingsuur vastgelegd is op 3.00 uur. De overige dagen uiterlijk op 2.00 uur. Voor t Kaartershuisje is het sluitingsuur vastgelegd op 1.00 uur. Ook voor caféavonden in het jeugdhuis geldt een sluitingsuur van 1.00 uur. Een afwijking op de 1.00 uur regel voor activiteiten in het jeugdhuis is uitzonderlijk mogelijk mits gemotiveerde aanvraag bij de jeugddienst. Hierbij gelden dan ook de voorwaarden van het GAS-reglement, met een sluitingsuur niet later dan 3.00 uur tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag en een sluitingsuur niet later dan 2.00 uur de overige dagen. Voor beide sluitingsuren dient er rekening gehouden te worden met een uitstroomscenario. 6. De sleutel moet afgehaald en teruggebracht worden op de jeugd- en cultuurdienst, Dorpsstraat 45, Kapellen, tijdens de openingsuren. Ophalen mag maximum 2 dagen op voorhand, terugbrengen direct na de activiteit. 7. Enkel de huurder heeft het recht om het lokaal te gebruiken. Er mogen geen sleutels worden doorgegeven aan derden, behalve als er schriftelijke toestemming wordt gegeven door de verhuurder. Artikel 3: Algemene gebruiksvoorwaarden 1. De gemeente Kapellen is verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid. De gebruiker blijft aansprakelijk tegenover derden, en tegenover om het even welk gezagsorgaan, bestuur of instantie; bijvoorbeeld voor het betalen van auteursrechten (SABAM), taksen, accijnzen, belastingen, verzekeringen, enz. De billijke vergoeding evenals een eenmalige schoonmaakbeurt is in de verhuurtarieven inbegrepen. 2. De gemeente Kapellen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiaal dat achtergelaten wordt door de gebruiker of voor mogelijke diefstallen of beschadigingen.

3 3. Plaatsing en bediening van de gehuurde licht- en geluidsinstallatie in zalen t Bruggeske, t Kerkske en Eskapade dient door een geschoold of ervaren technieker te gebeuren en in samenspraak met de techniekers van de jeugd- en cultuurdienst. Deze afspraak dient minstens een maand voor de huur aangevraagd te worden. Als de verhuurder merkt dat er geen geschoolde of ervaren technieker aanwezig is, kan hij de huurder verplichten een geschoolde technieker in te schakelen of beslissen het materiaal niet ter beschikking te stellen. De huurder kan tegen betaling beroep doen op telefonische technische permanentie. Dit dient minstens 1 maand op voorhand aangevraagd te worden. 4. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor: - het behoud van de goede orde in het gebouw en op het terrein (zie artikel 7); - elke schade van welke aard ook door hemzelf, een deelnemer of een bezoeker, aangebracht zowel aan de infrastructuur als aan materiaal. Dit ongeacht het recht van verhaal door de gemeente Kapellen aan diegene die de schade veroorzaakt en dit tijdens de hele huurperiode; - de aangifte bij SABAM en de betaling van de verschuldigde rechten en eventuele boeten; - de eerbiediging van de wetgeving op de zedelijke bescherming van de jeugd en beteugeling van de dronkenschap; - het naleven van de reglementering: politie- en gemeentewetgeving, VLAREM-wetgeving V02 betreffende geluidshinder; - het respecteren van de stilte in de omgeving; - de verzekering inzake burgerlijke of contractuele aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, afsluiten van nagel tot nagel verzekering bij exposities; - bekomen van een tapvergunning indien nodig; - het proper achterlaten van de zaal, alsook ophalen en afleveren van drank en materiaal door derden, tijdens de huurperiode in Den Biz en t Kaartershuisje; - De verhuurder draagt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. 5. Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol., onder andere bier, wijn,... Sterke drank mag niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan min-achttienjarigen. Aangezien cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen deze evenmin verkocht of gratis uitgedeeld worden aan minderjarigen. Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. (Verkoop van alcoholische drank in automaten is enkel toegestaan als de automaten over een kaartlezer beschikken waarmee (aan de hand van de identiteitskaart of SIS-kaart) de leeftijd kan gecheckt worden.) 6. Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden in jeugdhuis Zwarte Paula.

4 7. Als de aard van activiteit niet overeenstemt met de vermelding op de aanvraag, dan kan de verhuurder de verhuring annuleren. Het reeds betaalde huurbedrag wordt dan niet terugbetaald. Als na verloop van de activiteit blijkt dat deze niet conform de aanvraag was, blijft ook de waarborgsom eigendom van de verhuurder. 8. Het gemeentebestuur kan bij overmacht de verhuring annuleren. De gebruiker kan hierbij geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het reeds betaalde huurbedrag wordt wel terugbetaald. De gebruiker zal onmiddellijk hiervan in kennis gesteld worden. Artikel 4: Hoe lever je de zaal af? - Materiaal wordt op de juiste plaats teruggelegd. - Alle aangebrachte decoraties worden verwijderd. - De toog, keuken, tafels en stoelen worden netjes achtergelaten. - De zaal moet geveegd worden. - Koelkasten worden leeg en schoon gemaakt en uit gezet. - Afval deponeer je in de juiste container. Alle informatie vind je in de brief met praktische zaken. Het afval na je activiteit in en rond de zaal, ruim je op. Glas neem je mee en doe je in de glasbak. - Het audiovisueel materiaal wordt na gebruik uitgezet. - Specifiek geldende regels voor de zalen vind je in de brief met praktische zaken die je krijgt bij de sleutel. Artikel 5: Nalatigheid 1. Beschadigingen aan de lokalen of het meubilair en ontbrekende materialen worden onmiddellijk gesignaleerd aan de jeugd- en cultuurdienst. 2. Wat zijn de gevolgen van nalatigheid? - Wanneer de gebruiker de lokalen zodanig achterlaat dat een extra schoonmaakbeurt nodig is, betaalt hij de kosten. - Beschadigingen, veroorzaakt door de gebruiker, worden door hem vergoed. De prijs van de herstellingswaarde of de vervangingswaarde, werkuren, wordt hem aangerekend. - Bij grove nalatigheid of bij terugkerende klachten kan het college beslissen de zaal niet meer te verhuren aan de betrokken partij voor een bepaalde periode. Artikel 6. Annulering 1. Annulering van een lokaal en van het materiaal gebeurt vooraf. Dit wil zeggen: 7 kalenderdagen op voorhand voor: - De lokalen in het cultuurcentrum, - Polyvalente ruimte De Kroon in t Oud-Gemeentehuis, - Den Biz, (op weekdagen) - t Kaartershuisje, (op weekdagen) - Licht- en geluidsinstallatie en het audiovisueel materiaal 1 maand op voorhand voor: - Eskapade,

5 - t Bruggeske, - t Kerkske, - Den Biz, (weekend) - t Kaartershuisje (weekend) 6 maanden op voorhand voor - Zaal EXPOG Als deze termijnen niet gerespecteerd worden, betaalt de gebruiker een administratieve kost van 10% van het factuurbedrag. Artikel 7. Veiligheidsvoorschriften 1. Het is verboden de voorziene in- en uitgangen af te sluiten. De opschriften nooduitgang en/of betreffende pictogrammen in groen/wit licht moeten duidelijk zichtbaar blijven. De toegang tot watertoevoer, brandblussers e.d. moet steeds vrijgehouden blijven. 2. De gemeentelijke zalen moeten voortdurend bereikbaar zijn voor de brandweer en andere hulpdiensten. Alle toegangswegen moeten verkeersvrij zijn. 3. Voorkoming van brand: - Materialen die gemakkelijk brandbaar zijn of een giftige rook kunnen ontwikkelen, mogen niet gebruikt worden. - In alle lokalen geldt een rookverbod. - Alleen elektrische verlichting is toegelaten: geen kaarsen/gas/lampionnen/ 4. De huurder geeft de burgemeester en/of bevoegde ambtenaren altijd toegang tot de gehuurde zaal. 5. Als dit reglement niet nageleefd wordt, kan de burgemeester en/of bevoegde ambtenaar de activiteit stop zetten. 6. Het is de gebruiker verboden: - Enige wijziging aan te brengen aan de elektriciteitsleiding, de installatie of de lichtpunten met toebehoren. - In de zaal of in de aangrenzende ruimten werken uit te voeren waarvoor door de verhuurder geen uitdrukkelijke toelating werd verleend. - Bijkomende verwarmingsinstallaties te plaatsen en te gebruiken. - Op muren, deuren en vloeren nagels te kloppen, te schilderen of te plakken waardoor er blijvende schade veroorzaakt wordt. Artikel 8. Geldigheid Dit reglement is geldig vanaf 1 juni 2015.

6 Artikel 9. Slotbepalingen 1. Problemen worden schriftelijk gemeld aan de jeugd- en cultuurdienst op het adres Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen. Alleen de schriftelijke melding wordt beschouwd als officiële kennisgeving van problemen. 2. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, worden door het college van burgemeester en schepenen beslecht. 3. Geschillen worden behandeld door de bevoegde instanties. Gebruikstarieven Artikel 1 Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 worden de tarieven volgens volgende bepalingen geheven op het gebruik van de lokalen van de jeugd- en cultuurdienst, Dorpsstraat 45, te 2950 Kapellen. Artikel 2 De huurprijs wordt bepaald volgens de aard van de activiteit en de categorie van de gebruiker die als volgt worden onderverdeeld: Cat A: Kapelse verenigingen en Kapelse scholen Cat B: Niet-Kapelse verenigingen en particulieren Uitgezonderd gebruikers van de exporuimte(s), hiervoor gelden: Cat A: Kapellenaren Cat B: niet-kapellenaren 1. Lokalen in het cultuurcentrum, Dorpsstraat 45 per dagdeel per dag per dagdeel per dag Jacobus 2, Essenhout Zolder 3, Exporuimte(s) in t Oud Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 Categorie A Categorie B waarborg Grote ruimte (Expo 1) Twee kleine ruimtes (Expo 2) Alle ruimtes (Expo 1 + 2) Deze prijzen gelden voor een huurperiode van 22 dagen, startend op de eerste woensdag van de maand. Polyvalente ruimte De Kroon in t Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 De kroon Deze prijzen gelden per dag en zijn incl. geluidsinstallatie en beamer.

7 3. t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2 Zaal Zaal voor grote feestelijkheden, bals en fuiven Repetities, opbouw, afbraak nvt Tribune nvt 4. t Kerkske, Kapelsestraat 182 Zaal weekdag (ma vr) Zaal weekend (vr vanaf 18uzo) - feestdag Repetities, opbouw, afbraak nvt 5. Den Biz, Eikendreef 3 per dagdeel per dag per dagdeel per dag Weekdag (ma vr) Weekend (vr vanaf 22u - zo) - feestdag nvt 100 nvt Eskapade, Kapelsestraat 233 Zaal weekdag (ma vr) Zaal weekend (vr vanaf 22uzo) - feestdag Repetities, opbouw, afbraak nvt 7. t Kaartershuisje, Dorpsstraat 65 Per dagdeel Per dag Per dagdeel Per dag Weekdag (ma vr) Weekend (vr vanaf 18u - zo) - feestdag nvt 50 nvt 75 50

8 8. Audiovisueel materiaal Materiaal Dia projector 1,5 2,5 25 Overhead projector 2, Beamer Scherm 2, Super Groot scherm (3,15 x 4,20m) (enkel in t Bruggeske) 3, Groot Scherm (2,14 x 2,86m) (enkel in t Kerkske) 2, Geluid Vaste installatie ( t Bruggeske) 12, Mobiele geluidsinstallatie 12, Spreekbox 7, Soundcaddy Geluidsmeter Licht Basis PC 2,5 4. Fresnel 2,5 4. Horizon 1,25 2. Par 1,25 2. Profielspot 5 8. Statief 2,5 4. Kapelse verenigingen aangesloten bij een Kapelse adviesraad kunnen één maal per jaar van één van volgende gunsttarieven gebruik maken: - t Kerkske, t Kaartershuisje en Den Biz: gratis - Eskapade aan 75,00 euro - t Bruggeske aan 100,00 euro voor gewone activiteit / 200,00 euro voor bals en fuiven - t Oud-gemeentehuis aan 150,00 euro 9. Technische telefonische permanentie Uren categorie A categorie B uur uur uur Artikel 3 Elke huurder betaalt een waarborg zoals bepaald in artikel 2. Deze waarborg wordt na positieve controle en op verzoek teruggestort. Bij schade of niet correct gebruik wordt (een deel van) de waarborg ingehouden of de extra kosten doorgerekend.

9 Artikel 4 De waarborg wordt binnen de 14 dagen na ondertekening van de huuraanvraag betaald. Het huurbedrag wordt ten laatste 14 dagen voor de activiteit contant betaald op het secretariaat of gestort op rekeningnummer BE en BIC GEBABEBB van het cultuurcentrum.

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES DE RAAD, Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2013 waarbij een overeenkomst met vzw Rockschool werd afgesloten om de repetitieruimtes uit te baten Gelet op het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE OCMW-ZEMST- HOOGSTRAAT 69 1980 ZEMST I. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ---------------------------------------------------- Art. 1. De huurprijs voor de polyvalente

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053)60 68 50 fax (053)80 33 09 e-mail: lokalenverhuur@lede.be Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Afspraken voor het huren van een lokaal in Jeugdcentrum Jotie

Hoofdstuk I: Afspraken voor het huren van een lokaal in Jeugdcentrum Jotie WOORD VOORAF Het jeugdcentrum in Oudenaarde is beter gekend onder de naam Jotie. In het jeugdcentrum bevinden zich de jeugddienst, het JAC, de jeugdraad, een jeugdhuis en de uitleendienst. Bovendien zijn

Nadere informatie

Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant

Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant mei 2004-06-02 1 Inhoud Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant 1. Hoe lokalen aanvragen? 1.1 Algemeen 1.2 Hoe lang op

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.09.2013 REGLEMENT inzake tijdelijke huur en gebruik van ONTMOETINGSRUIMTEN DE CEDER Voor Verenigingen van deelgemeente Beersel (Werkjaar 2013-14) Algemene

Nadere informatie

Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum

Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Gemeentelijke infrastructuur Reglement huren grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Art. 1. Capaciteit De grote zaal heeft een oppervlakte van 268m²

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden DATUM FEEST Naam Adres Gemeente Tel Fax/e-mail ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden 1. Prijs huur van de zaal 300 excl. BTW voor de eerste 5 uren, daarna : 25 per begonnen uur extra. Indien een tweede

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013. ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013 1 DEEL 1: Algemeen deel. Dit algemeen deel is van toepassing bij: het huren van de feestzaal (met

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Naam huurder:... Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Gegevens verantwoordelijke Facturatiegegevens Gegevens

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Betreffende huur Scoutinggebouw Ut Jeugdhuis en omliggend terrein van Scouting Stanislaskostka Alphen gevestigd aan de Zandstraat 6 te Alphen: Naam van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het GOC Pax

Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het GOC Pax Dorpsstraat 7 3450 GEETBETS Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het GOC Pax I. Algemene bepalingen Artikel 1 Het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum (GOC) PAX, Ketelstraat 18 a, 3454

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST Artikel 1: Algemene bepalingen De stad Aalst verhuurt zalen en lokalen en verhuurt ze aan de huurders, zoals bepaald in artikel 2. Alle sociale, culturele,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Gebruikersreglement Gemeenschapscentrum Pepingen

Gebruikersreglement Gemeenschapscentrum Pepingen 1 Gebruikersreglement Gemeenschapscentrum Pepingen Inleidende bepalingen Artikel 1 Samenstelling Het gemeenschapscentrum van de gemeente Pepingen bestaat uit volgende infrastructuur: 1) Zaal De Kring,

Nadere informatie

Gebruik van culturele infrastructuur

Gebruik van culturele infrastructuur REGLEMENT Gebruik van culturele infrastructuur 1. De ter beschikking gestelde infrastructuur Artikel 1 Het gemeentebestuur van Denderleeuw stelt de volgende gebouwen en lokalen ter beschikking voor verhuur

Nadere informatie

Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg)

Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg) Gemeenteraad van 18 juni 2015 Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg) DE GEMEENTERAAD, Bijeengeroepen

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking o Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal o Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ZALEN EN MATERIALEN -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE Digitale Openbare Ruimte : DOR Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde : GB Zaalbeheerder : het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het Buurthuis Grazen

Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het Buurthuis Grazen Dorpsstraat 7 3450 GEETBETS Huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van het Buurthuis Grazen I. Algemene bepalingen Artikel 1 Het Buurthuis Grazen, Verdaelstraat, 3450 Geetbets, staat open

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR Inleidende bepalingen Artikel 1 Het gemeentelijk gebouw Creatuur is gelegen in de Kerkstraat 2 te Bredene. Het omvat volgende lokalen (zie plan in bijlage): instuifzaal polyvalente

Nadere informatie

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Titel I: De culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Art. 1: Het gemeenschapscentrum

Nadere informatie

devierdezaal vzw Reservaties

devierdezaal vzw Reservaties devierdezaal vzw Gebruikersreglement voor het gebruik van de diverse lokalen van devierdezaal, Driebeekstraat 2 in 9050 Gentbrugge. rekeningsnummer KBC IBAN BE36 7370 2436 0581 Telefoon 09/ 211.07.20.

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Betreft gebruik van de faciliteiten van Gildenhuis Art. 1. Reservatie Iedereen kan gebruik maken van de infrastructuur van het Gildenhuis, Ciamberlanidreef te BEVEREN ter gelegenheid

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De vzw De Koepel is nu ook bereikbaar via hun website ocdekoepel.be. Via deze site kunt u de beschikbare data consulteren evenals online een zaal of zalen reserveren. Reglement vzw "De Koepel" Voor het

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement ALGEMENE BEPALINGEN - VERHUUR Artikel 1 Het gebruik van de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum Houtmere kan slechts gebeuren door verenigingen

Nadere informatie

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be BEPERKING GELUIDSHINDER Een fuif zou geen fuif zijn zonder muziek en lichtshow. Kies een geluids-en lichtinstallatie op maat van de zaal/tent.

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE 1 GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE Outrijveplein Z.N. 8582 Outrijve (Max. 184 personen) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van het Auditorium en de Oranjerie in het Hoevegebouw in domein de Ghellinck

Reglement op het gebruik van het Auditorium en de Oranjerie in het Hoevegebouw in domein de Ghellinck 1 Reglement op het gebruik van het Auditorium en de Oranjerie in het Hoevegebouw in domein de Ghellinck Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement regelt het gebruik van het Hoevegebouw in

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Bekkerzeel. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Algemene voorwaarden van Grezelou Maisons de Vacances Artikel 1 Grezelou Maisons de Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!!

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! Fuifloket jeugddienst Cultuurpad 1 8560 Wevelgem Tel: 056/433 553 william.devoldere@wevelgem.be

Nadere informatie

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Met ingang van 01.04.2014 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019, worden de modaliteiten voor het niet-bestendig gebruik van de

Nadere informatie

REGLEMENT. inzake huur en gebruik van

REGLEMENT. inzake huur en gebruik van Beschrijving ontmoetingsruimten REGLEMENT inzake huur en gebruik van ONTMOETINGSRUIMTEN VOOR SENIOREN DE CEDER 1. De ontmoetingsruimte in de villa Hess-de-Lilez omvat een living (70 m²), een kleine ruimte

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Walfergem. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

A B C D. niet toegestaan. niet toegestaan

A B C D. niet toegestaan. niet toegestaan PRIJZN VOOR VRHUUR VN SIT OU GSTHUIS 1. ZOLR of KPL toegangsgeld en zonder verkoop per dag 0 75 (of zelf) / 55 75 150 80 75 150 250 75 150 300 75 150 toegangsgeld en/of verkoop per dag 50 75 (of zelf)

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 INHOUD Welke zalen / lokalen kunt u huren In De Spil?.. p. 2 Hoe reserveert u een zaal?. p. 2 De prijs van de zalen. p. 3 - huurtarieven - huurvoorwaarden Huurreglement.

Nadere informatie

1 Het cultuurcentrum De Kruisboog, gelegen in het Vrijetijdscentrum aan het St Jorisplein 20 te Tienen omvat de volgende te huren zalen/lokalen:

1 Het cultuurcentrum De Kruisboog, gelegen in het Vrijetijdscentrum aan het St Jorisplein 20 te Tienen omvat de volgende te huren zalen/lokalen: R E G L E M E N T Gecoördineerde versie Gemeenteraad 28 oktober 2010 Gemeenteraad 29 september 2011 Gemeenteraad van 27 juni 2013 Verhuurreglement CC De Kruisboog : algemeen deel Artikel 1: Infrastructuur

Nadere informatie

Reserveren en annuleren van ruimte

Reserveren en annuleren van ruimte Ruimte 2016 Verhuur Niet iedere vereniging of organisatie heeft een ruimte ter beschikking voor vergaderingen of bijeenkomsten. Om daarin te voorzien kunt u bij Punt Welzijn ruimte huren. Dit kan eenmalig,

Nadere informatie

Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen. Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen. Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel Inleiding...p. 3 Overzicht materialen Podiumelementen - 3 niveaus...p. 4

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor De Driemaster

Huishoudelijk reglement voor De Driemaster Huishoudelijk reglement voor De Driemaster Huishoudelijk Reglement voor het gebruik van de accommodaties in De Driemaster en VMBO t Schylger Jouw. Artikel 1 Definities, beheer en (ver)huur 1. In het Huishoudelijk

Nadere informatie

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF Artikel 1 Het provinciebestuur kan de vergaderaccommodatie van het Provinciaal Hof,

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie