Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement gebruik gemeentelijke lokalen"

Transcriptie

1 DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053) fax (053) Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling gemeenteraad: zitting van 17 december 2009 Wijziging gemeenteraad: zitting van 21 juni 2012 Reglement gebruik gemeentelijke lokalen Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking gesteld worden van verenigingen of particulieren. De lokalen worden onderverdeeld in vijf klassen: * Klasse A waartoe behoren: - de grote zaal te Wanzele; - de grote zaal te Impe; - de grote zaal te Oordegem. * Klasse B waartoe behoren: - de parketzaal in Huize Moens; - de vergaderzaal in De Bron ; - de foyer in het gemeenschapscentrum De Volkskring. * Klasse C waartoe behoren: - de zolder van Huize Moens; - een lokaal in het administratief centrum; - het lokaal met keuken te Oordegem; - de balkonzaal in De Bron ; - de scène in het gemeenschapscentrum De Volkskring. * Klasse D waartoe behoort: - de polyvalente zaal De Bron. * Klasse E waartoe behoort: - het gemeenschapscentrum De Volkskring (zonder de foyer en zonder de scène). De gebruikers van deze lokalen (verenigingen of particulieren) worden ingedeeld in zeven categorieën: - categorie 1: gemeentelijke diensten, adviesraden en commissies; - categorie 2: verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke raad voor cultuurbeleid (cultuurraad, sportraad, jeugdraad) of een gemeentelijke comité; - categorie 3: Leedse verenigingen die niet bij één van de gemeentelijke raad of comité aangesloten zijn en scholen die gevestigd op het grondgebied van de gemeente; - categorie 4: activiteiten met een sociaal-cultureel karakter georganiseerd door privépersonen die de gemeente bewonen of door commerciële instellingen wiens maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente gevestigd is; - categorie 5: verenigingen met een sociaal-cultureel doel wiens maatschappelijke zetel niet op het grondgebied van de gemeente gevestigd is en scholen die niet gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente; - categorie 6: verenigingen met een ander dan een sociaal-cultureel doel en wiens maatschappelijke zetel niet op het grondgebied van de gemeente gevestigd is; - categorie 7: activiteiten met een sociaal-cultureel karakter georganiseerd door privépersonen die niet in de gemeente wonen of door commerciële instellingen wiens maatschappelijke zetel niet op het grondgebied van de gemeente gevestigd is.

2 2 Privé-evenementen zoals doopfeesten, communiefeesten, huwelijksfeesten, verjaardagsfuiven, e.d. zijn niet toegelaten in de lokalen. Commerciële activiteiten georganiseerd door privépersonen of commerciële instellingen worden evenmin toegestaan. Artikel 2. Reserveren van lokalen kan uitsluitend: - door zich persoonlijk aan te bieden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst patrimonium; - per , uitsluitend op volgend adres: Indien men zich persoonlijk komt aanbieden wordt de reservatie voor het gevraagde lokaal onmiddellijk ingeboekt; de reservaties per worden pas de daaropvolgende dag chronologisch ingeboekt voorafgaand aan de persoonlijke aanbiedingen van die dag. Wanneer een lokaal niet meer beschikbaar is wordt dit zonder verwijl aan de aanvrager medegedeeld. Het aanvraagformulier dient in elk geval door de aanvrager volledig ingevuld te worden. Op dit formulier wordt een opsomming gegeven van alle elementen nodig voor het bepalen van het geëigend tarief. Voor de verkoop van frisdranken en/of bieren in de polyvalente zaal De Bron en in het gemeenschapscentrum De Volkskring dient de gebruiker een bestellijst dranken te bezorgen aan de dienst patrimonium, minstens 2 weken vóór het plaatsvinden van de activiteit, teneinde de drankbestelling door te geven. De frisdranken en/of bieren dienen verplicht aangekocht te worden via het gemeentebestuur. Mits voorlegging van het betalingsbewijs kan de sleutel afgehaald worden bij: - de dienst patrimonium voor de lokalen te Lede; - de plaatselijke aangestelde, na telefonische afspraak, voor de lokalen van de deelgemeenten. Paragraaf 4. De lokalen mogen niet gebruikt worden door een andere dan de aanvragende vereniging of particulier. Artikel 3. Het gebruik van een lokaal wordt door het gemeentebestuur toegewezen in chronologische volgorde van de aanvragen. Bij gelijktijdigheid wordt het lokaal toegewezen aan de gebruiker van de laagste categorie. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor het gebruik van een lokaal te weigeren indien de aanvragende vereniging of particulier zich in het verleden niet aan dit reglement heeft gehouden of wanneer de geplande activiteit niet toelaatbaar geacht wordt, zoals bijvoorbeeld dansactiviteiten of politieke meetings. Bals, fuiven of dansactiviteiten kunnen enkel in het gemeenschapscentrum De Volkskring doorgaan. Voor deze activiteiten betaalt het gemeentebestuur de billijke vergoeding op jaarbasis.

3 Artikel 4. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om een lokaal te gebruiken voor eigen activiteiten tot vier maanden voor de datum van de activiteit zonder enige vorm van schadeloosstelling. Indien een vereniging of een particulier dit lokaal gereserveerd heeft wordt deze onverwijld verwittigd. 3 Het gemeentebestuur behoudt zich bovendien uitzonderlijk, ingeval van overmacht of wanneer het algemeen of gemeentelijk belang primeert, het recht voor om een lokaal te gebruiken voor eigen activiteiten. Ook in dit geval wordt, indien een vereniging of een particulier dit lokaal heeft gereserveerd, deze onverwijld verwittigd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over een eventuele vergoeding voor de reeds gemaakte kosten in hoofde van de vereniging of de particulier. Artikel 5. De lokalen kunnen maximaal dertien maanden vóór de datum van de activiteit gereserveerd worden. De gemeentelijke diensten, raden en commissies kunnen de lokalen vroeger reserveren. Wanneer het gebruik van een lokaal gereserveerd is, kan dit door de aanvrager nog geannuleerd worden tot één maand voor de geplande activiteit. Bij annulatie binnen de maand voorafgaand aan de activiteit dient een administratieve kost betaald te worden voor het gereserveerde lokaal volgens de tarieven van toepassing voor gebruikers van categorie 2. Activiteiten op vaste dagen van de week of maand kunnen in één aanvraag en voor de duur van één kalenderjaar worden gereserveerd. Deze aanvragen kunnen enkel gebeuren in de loop van de maand januari. Bij een dergelijke reservatie verwerft de gebruiker niet het recht op een permanent bezit van de sleutel van het betreffende lokaal. Een dergelijke reservatie vervalt echter integraal indien het lokaal twee opeenvolgende malen niet gebruikt wordt tijdens de aangevraagde periode zonder opgave van geldige motieven. Bij jaaraanvragen zoals hierboven bedoeld kunnen vrijdagen, zaterdagen of zondagen gecumuleerd tot achttien keer per jaar gereserveerd worden. Bijkomende vrijdagen, zaterdagen en zondagen kunnen dan slechts bij het begin van de voorafgaande maand aangevraagd worden. Artikel 6. De gebruiker staat in voor de orde en netheid van de gebruikte lokalen en sanitaire installaties. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht een navordering te sturen indien de zaal niet proper achtergelaten werd. Aanvragers voor bals, fuiven of danspartijen in het gemeenschapscentrum De Volkskring dienen één extra dag bij te huren voor de opkuis. Het vuilnis wordt verzameld in daartoe bestemde ILVA-zakken (aan te schaffen door de vereniging) of - indien voorhanden - de afvalcontainer. Het is verboden ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen en te beplakken, er hechtingsmateriaal op aan te brengen of te beschilderen. Affiches, aankondigingen e.d. mogen slechts aangebracht worden op de daartoe bestemde en voorbehouden plaatsen. Na de activiteit moeten zij verwijderd worden.

4 4 Artikel 7. Schade, vastgesteld bij het in gebruik nemen of opgelopen tijdens het gebruik van de lokalen, dient zonder verwijl aan de plaatselijke aangestelde gemeld te worden. Deze zal het college van burgemeester en schepenen hiervan in kennis stellen met opgave van alle nuttige gegevens nodig voor het opmaken van een schadeaangifte. Schade veroorzaakt ter gelegenheid van het gebruik van een gemeentelijk lokaal zal op de gebruiker verhaald worden. Artikel 8. De gemeente staat in voor de globale verzekering van haar patrimonium. De gebruikers dienen in te staan voor de verzekering voor alle risico s van brand, diefstal, beschadiging en/of vernietiging van de voorwerpen of materiaal aangewend voor het inrichten van hun activiteit alsook in het bijzonder bij tentoonstellingen van de tentoongestelde werken of voorwerpen. Artikel 9. Alle materiaal dat door of in opdracht van de gebruiker ter plaatse werd gebracht dient ten laatste de dag na de activiteit verwijderd te worden. Indien er de dag nadien een andere activiteit doorgaat dient het verwijderen onmiddellijk te gebeuren. Gebeurt dit niet dan houdt de gemeente zich het recht voor het materiaal te verwijderen op kosten van de gebruiker. Artikel 10. Elke gebruiker verbindt zich er toe zich in orde te stellen inzake eventuele andere verschuldigde belastingen of rechten (bijvoorbeeld auteursrecht). Artikel 11. Bij het einde van de activiteit dienen de gebruiker van het lokaal: - de verwarming af te zetten of terug te brengen tot 5 graden indien het systeem dit toelaat; - alle lichten te doven; - de ramen en de deuren van de lokalen te sluiten; - de sleutel onverwijld terug te bezorgen aan de dienst patrimonium voor de lokalen in de deelgemeente Lede of aan de plaatselijke aangestelde voor de lokalen in de andere deelgemeenten. Artikel 12. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van voorwerpen die eigendom zijn van of in bewaring werden gegeven aan de gebruiker. Artikel 13. Bij ieder gebruik van een lokaal moet een waarborgsom betaald worden. Voor lokalen van klasse A, B en C bedraagt deze waarborg 40,00 EUR. Voor lokalen van klasse D en E bedraagt deze waarborg 125,00 EUR. De waarborg dient in elk geval betaald te zijn vooraleer de activiteit plaatsheeft. Ingeval van schade, veroorzaakt door de gebruiker, of bij niet betaalde gebruiksvergoeding kunnen de veroorzaakte onkosten van de waarborg worden afgetrokken.

5 5 De waarborg wordt slechts terugbetaald na schriftelijke aanvraag.

6 6 Artikel 14. De gebruiksvergoeding is afhankelijk van de categorie, vermeld in artikel 1, waaronder de gebruiker ressorteert. De hierna vermelde bedragen gelden voor het gebruik van een lokaal gedurende maximaal 1 dag. DAGPRIJS IN EURO PER CATEGORIE vergaderingen, repetities, klaarzetten en opruim (elektriciteit en verwarmingskosten inbegrepen, uitgezonderd verbruik zware stroom) SOORT CATEGORIE LOKAAL Klasse A - 8,00 28,00 40,00 40,00 80,00 80,00 Klasse B - 10,00 35,00 50,00 50,00 100,00 100,00 Klasse C - 4,00 14,00 20,00 20,00 40,00 40,00 Klasse D - 25,00 75,00 100,00 100,00 200,00 200,00 Klasse E - 50,00 100,00 125,00 125,00 225,00 225,00 Wanneer verenigingen lokalen gebruiken voor het organiseren van activiteiten waarvoor toegangsgeld of een andere financiële bijdrage wordt gevraagd, worden de gebruiksvergoedingen die vermeld zijn in de tabel in paragraaf 1, verdubbeld. Voor privépersonen of commerciële instellingen is het niet toegelaten lokalen te gebruiken voor activiteiten waarvoor toegangsgeld of een andere financiële bijdrage gevraagd wordt. Bij gebruik van een gemeentelijk lokaal worden volgende toeslagen aangerekend aan de gebruikers (uitgezonderd voor categorie 1): a) bij gebruik van de keuken en/of bargedeelte ter gelegenheid van kooklessen, koffietafels, recepties, concerten, kaas- en wijnavonden, bals, fuiven e.d.: - in de vergaderzaal De Bron : 5,00 EUR; - in het ontmoetingscentrum te Wanzele: 5,00 EUR; - in het ontmoetingscentrum te Impe of te Oordegem: 15,00 EUR; - in de polyvalente zaal De Bron : 20,00 EUR; - in het gemeenschapscentrum De Volkskring : 20,00 EUR. b) bij gebruik van de keuken en bargedeelte ter gelegenheid van eetfestijnen, barbecues e.d.: - in het ontmoetingscentrum te Wanzele: 15,00 EUR; - in het ontmoetingscentrum te Impe of te Oordegem: 50,00 EUR; - in de polyvalente zaal De Bron : 80,00 EUR; c) ter gelegenheid van fuiven: - in het gemeenschapscentrum De Volkskring : 250,00 EUR; d) voor het gebruik van de vaatwasmachine in de keuken van de polyvalente zaal De Bron : 20,00 EUR. Paragraaf 4. Indien een lokaal niet gebruikt werd maar gereserveerd was, is de gebruiksvergoeding (de toeslagen inbegrepen) verschuldigd. Paragraaf 5. Voor verenigingen die een lokaal permanent gebruiken worden de tarieven vermeld in de tabel in paragraaf 1 forfaitair aangerekend op basis van 200 dagen/jaar.

7 7 Voor privépersonen of commerciële instellingen is het niet toegelaten lokalen permanent te gebruiken. Paragraaf 6. Verenigingen die naar aanleiding van een tentoonstelling, een toneelproductie of een concert het gemeenschapscentrum De Volkskring gedurende 2 achtereenvolgende weekends afhuren, wordt de dagprijs voor de tussenliggende weekdagen (maandag tot en met vrijdag) gehalveerd. Volgende voorwaarden dienen hiertoe voldaan te zijn: - voor beide weekends wordt een huurprijs betaald uit de prijstabel voor een lokaal van klasse E; - de weekdagen worden gebruikt om de opstelling van zaal en podium te behouden, hetzij voor de organisatie van tussentijdse repetities. Paragraaf 7. Indien de gebruiker van gemeenschapscentrum De Volkskring de geluidsinstallatie en/of lichtinstallatie wil gebruiken ter gelegenheid van een voorstelling en/of een repetitie, dan moet de gebruiker de door de gemeente aangestelde technicus inhuren. Hiervoor betaalt de gebruiker een vergoeding van 20,00 EUR per uur. De opbouw en afbouw van de geluidsinstallatie en/of lichtinstallatie gebeurt eveneens door de technicus aangesteld door de gemeente. Hiervoor wordt geen extra vergoeding aangerekend. Indien blijkt dat de gebruiker over een voldoende gekwalificeerde technicus beschikt, dan kan een afwijking toegestaan worden. Paragraaf 8. De lokalen kunnen nooit langer dan een periode van 15 dagen (met maximum 2 weekends in deze periode) gehuurd worden door één vereniging of organisatie. Artikel 15. Materiaal van de gebruikers van lokalen dat telkens gebruikt wordt ter gelegenheid van de vergaderingen kan opgeborgen worden in kasten die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden tegen een jaarlijkse vergoeding van 15,00 EUR per kast. De gebruikers van de ontmoetingscentra (Wanzele, Impe en Oordegem) kunnen gebruik maken van de binnenkoer voor de plaatsing van een kraam voor de verkoop van dranken en/of hamburgers, hotdogs e.d. Ingeval van een dusdanig gebruik van een binnenkoer wordt een toeslag aangerekend van 20,00 EUR per dag. De gebruikers van het gemeenschapscentrum De Volkskring kunnen bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag doen voor de plaatsing van een kraam voor de verkoop van hamburgers, hotdogs e.d. Ingeval van de plaatsing van een dergelijk kraam wordt aan de gebruiker van het gemeenschapscentrum De Volkskring een toeslag aangerekend van 20,00 EUR per dag. In geen geval mogen in de buitenruimte aan het gemeenschapscentrum De Volkskring frisdranken en/of bieren worden verkocht die niet via het gemeentebestuur worden aangeleverd.

8 Artikel 16. Alle problemen die zich stellen omtrent de toepassing van dit reglement worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen. 8 Artikel 17. Dit besluit treedt in werking op 1 juli Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 1996 houdende vaststelling van het reglement op het gebruik van gemeentelijke lokalen, zoals aangevuld en gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 26 augustus 1999, 22 november 2001, 20 februari 2003, 13 mei 2004, 21 oktober 2004, 15 september 2005 en 19 april 2007, wordt opgeheven met ingang van 1 juli (wijziging gemeenteraad 19 juni 2008 treedt in werking op 1 juli 2008) (wijziging gemeenteraad 21 juni 2012 treedt in werking op 1 november 2012)

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen.

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN VOOR JEUGD- en CULTUURDIENST Dit reglement regelt het gebruik en de verhuring van gebouwen en (audiovisueel) materiaal van de jeugd- en cultuurdienst, verder verhuurder

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen: Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE Digitale Openbare Ruimte : DOR Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde : GB Zaalbeheerder : het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019

Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019 gemeenteraad Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2014 gepubliceerd op website gemeente op 5 januari 2014 Artikel 1A Vanaf 1 januari 2015 zal

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Occasium

Algemene voorwaarden. Top Occasium Algemene voorwaarden Top Occasium 0079-2428731N-04122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d..

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. 1. Aansluitingsvoorwaarden 1.1. Men wordt gebruiker en kan de auto reserveren na ondertekening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie