Wie zijn ze? Van waar komen ze?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie zijn ze? Van waar komen ze?"

Transcriptie

1 Door Maarten Weyler Cultuureducator Halewynstichting v.z.w. en Opleidingsvoorzitter Muziek Conservatorium School of Arts Gent Cultuureducatoren Wie zijn ze? Van waar komen ze? De uitnodiging tot deze studiedag kwam er omdat ik dit dossier vanuit twee verschillende invalshoeken kan bekijken: via mijn werk bij Halewynstichting vzw, gespecialiseerde vormingsinstelling binnen het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen en mijn activiteiten binnen het Hoger Muziekonderwijs, het Koninklijk Conservatorium van Gent in het bijzonder. Een korte biografie kan dit verduidelijken. 1 Halewynstichting v.z.w. Sinds 1982 ben ik actief als pedagogisch medewerker of beter cultuureducator en in het bijzonder, als begeleider van kunstbeoefenaars 1 bij Halewynstichting vzw. Deze gespecialiseerde vormingsinstelling organiseert sinds 1953 vormingswerk voor permanente muziekeducatie met als doel het actief musiceren te stimuleren, het algemeen musiceerniveau te verbeteren en nieuwe en/of recente muziekstijlen te ondersteunen. Halewynstichting v.z.w. wil hierbij geen enkele muziekstijl uitsluiten. De werking vertrekt primordiaal vanuit een collectieve, actieve en creatieve participatie van alle deelnemers. De afgelopen dertig jaar heb ik onder meer cursussen geleid zoals een basiscursus Muziek en samenspel het opstarten en verder ontwikkelen van een Popcursus het doceren tijdens en het samenstellen van het internationale docentenkorps van een Jazzcursus geven van improvisatiecursussen en lessen Harmonie in de theorie/praktijk, Initiatie Jazzgeschiedenis, etc. Verder werkte ik aan de ontwikkeling van Jazz-Studio, eerste permanente vorming voor jazz in Vlaanderen en het opstellen van een voorbereidende cursus op de Centrale Examen Commissie Muziek Onderwijs of CECMO. Halewynstichting vzw is een organisatie met 3 vaste medewerkers en wordt erkend voor ca cursusuren. 1 Cfr. de onderwerpen van dit onderzoek De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 1

2 2 Koninklijk Conservatorium School of Arts Gent Sinds 2002 ben ik verbonden aan dit instituut voor Hoger Muziekonderwijs in het bijzonder en dit in de hoedanigheid van artistiek docent, coördinator, departementshoofd en thans opleidingsvoorzitter Muziek. Het conservatorium staat in voor de organisatie van een Academische Master opleiding Muziek, met de volgende afstudeerrichtingen en specialisaties: - Uitvoerende Musici klassieke muziek en jazz/pop - Scheppende Musici compositie en muziekproductie - Muziektheoretici en Instrumentenbouw - Muziekeducatie en SLO vanaf master - English Master (Classical Music) - MaNaMa Solist hedendaagse muziek - MaNaMa hedendaags ensemble spel Mijn werk behelst het doceren van theorie- en praktijkvakken, verder ben ik actief als onderzoeker en promotor van verschillende onderzoeken. Als opleidingsvoorzitter muziek ben ik verantwoordelijk voor curriculumontwikkeling en integrale kwaliteitszorg binnen de opleiding Muziek. Het conservatorium werd recent geaccrediteerd. Het docentenkorps bestaat uit een 130 tal docenten uit binnen- en buitenland (zeker niet allen voltijds!) en er volgen meer dan vierhonderd studenten les. Deze studenten komen uit binnen- en buitenland. 1) Reflectie over het dossier a. Beroepencluster cultuureducator Het dossier behandelt de beroepencluster cultuureducator en geeft ter illustratie een meer uitgewerkt competentieprofiel van de begeleider van kunstbeoefenaars. Het is belangrijk op te merken dat ik geen medewerking heb verleend aan dit dossier. Ik kreeg wel, ter voorbereiding van deze lezing, de proefdruk toegestuurd. De eerder geponeerde vraag Cultuureducatoren. Wie zijn ze? wordt getoetst aan het eigen werkdomein en dat van medewerkers bij Halewynstichting. Voor Van waar komen ze? maak ik een vergelijking met de eigen achtergrond en deze van de cultuureducatoren verbonden aan Halewynstichting. Op deze manier wordt nagegaan of de omschrijving (o.a. door middel van het neerschrijven van competenties) een goede weergave is van de realiteit. Nog even kort het voorgestelde competentieprofiel schetsen. Er werden 5 competentieclusters opgesteld: 1) Cultuurspecifieke competenties 2) Agogisch-methodologische competenties 3) Team- en netwerking 4) Zelfevaluatie en ontwikkeling 5) Administratieve en praktische verantwoordelijkheden De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 2

3 De CLUSTERS Werkwijze: bij elke cluster heb telkens de meest opvallende zinsnede of positionering genoteerd en daar mijn invulling of aanvulling bij gegeven. CLUSTER 1 Voor de eerste cluster viel me het gebruik van de CULTUURSPECIFIEKE TAAL op: begrijpen en overbrengen domein overschrijdend, contextueel situeren vanuit diverse invalshoeken met integratie van kwaliteit en innovatie. Deze taal heb ik leren gebruiken en verstaan via mijn eigen educatieve achtergrond, die een amalgaam is van allerlei opleidingen Allerlei cursussen bij de Halewynstichting vzw sinds 1972 Berklee College of Music in 1977 Bijscholingen in Duitsland, Italië, V.S. etc. Licentiaat Muziekgeschiedenis ( 82) en Archeologie ( 01) Actief als muzikant in verscheidene muziekstijlen van Jasperina De Jong over Mordechai Ben David tot Toots Thielemans De som van al deze scholingen maakt dat ik in staat ben de door cluster 1 opgelegde taak te vervullen. CLUSTER 2 Deze cluster behelst de beheersing van agogisch-methodologische competenties. Meest opvallende passus in de tekst komt overeen met mijn visie en streven: OPEN HOUDING en FLEXIBEL ZIJN. Dit blijven continue aandachtspunten, ook als je sociaal-cultureel werk combineert met HKO. Enkele kernpunten: Opstellen van en werken met modules naar niveau cursisten kunnen vrij instappen, na controle van het vooropgestelde niveau naar realiteit - cursisten weten het eigen niveau niet altijd goed in te schatten en overschatten of onderschatten zichzelf. Daarom naar realiteit. Want dat is ook flexibel zijn en een open houding hebben: meegaan met de niveauvereisten van je cursisten, waar nodig ingrijpen en je doelstellingen bijsturen Actualiseren van syllabi Vertrekpunt blijft de lesvoorbereiding Er is wat je gerealiseerd hebt Nasturen, van een aangepaste tekst, meteen na de activiteit en dit via Opsplitsen van groepen naar realiteit naar noodzaak De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 3

4 CLUSTER 3 Hier staan team- en netwerking centraal. Belangrijk daarbij is dat de cultuureducator op de hoogte is van de MISSIE en WAARDE die de INSTELLING nastreeft en dat hij/zij een TEAMSPELER speler is. Zowel bij Halewynstichting als aan het Conservatorium werd ik steeds betrokken (of beter: heb ik me geëngageerd) bij het opstellen van beleidsplan, missie, visie, strategische doelstellingen e.a. Dit gebeurde telkens in een team. Voorafgaand werden telkens alle collega s getoetst over hun voorstellen i.v.m. deze materie. Opstellen van beleidsplan in een team Missie, visie, SWOT analyse, doelstellingen BELANGRIJK: jaarlijkse evaluatie van de werking via werkingsverslagen Wat met Freelancers? Losse medewerkers? Uitdragen van missie en waarde van de instelling is niet altijd realistisch Team: daarom slechts kleine aanpassingen in personeelswissel Tijdens onze jazzcursus, met een equipe van ca. 14 educatoren uit binnen- en buitenland, zorgen we jaarlijks voor kleine aanpassingen. Zoals 2 à 3 nieuwe docenten. Dan is er voldoende waarborg dat missie/visie geïmplementeerd blijven Onderscheid kan hierbij eventueel gemaakt worden tussen regelmatige freelancers (die jaarlijks een bijdrage leveren) en volledig nieuwe educatoren Maar ook deze laatste groep zal geïnformeerd worden over opzet en werking. Of zij die meteen perfect zullen nastreven, dat blijft een open vraag Bij het aanwerven van nieuwe educatoren, in vast dienstverband, kan de competentielijst zeker gebruikt worden. Het voorliggende document zal hiervoor een nuttig handboek blijken. CLUSTER 4 Opvallend was, met betrekking tot ZELFEVALUATIE en ONTWIKKELING: STELT ZICH OPEN VOOR DE MENING EN DESKUNDIGHEID VAN OPDRACHTGEVERS, COLLEGA S MAAR OOK VOOR FEEDBACK VAN DEELNEMERS. Is dit niet evident voor elke werk- en leefsituatie? Is dit geen basisethiek voor wie met educatie bezig is? Levenslang leren hier kan evaluatie via de 6 bewegingsassen een nuttig instrument aanreiken Levenslang bijscholen mijn herbronning kwam onder meer door terug te gaan studeren ( archeologie) Hoe wordt hiermee omgegaan in het Hoger Kunstonderwijs? De laatste jaren vindt een trendbreuk plaats en wordt werk gemaakt van de opmerkingen van studenten. Waardoor studenten meer geneigd zijn feedback te geven. Maar toch is dit niet altijd het geval. Op een conservatorium hoor je nog: Al 200 jaar bieden wij dezelfde canon aan, dus heeft die haar deugdelijkheid bewezen en zaken zoals ik ben een leerling van, die was zelf leerling van etc. en zo komt men vaak bij F. Chopin uit als oer-leraar. De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 4

5 CLUSTER 5 Betreffende ADMINISTRATIEVE EN PRAKTISCHE VERANTWOORDELIJKHEDEN DE CULTUUREDUCATOR DRAAGT VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE FYSIEKE VEILIGHEID VAN DE DEELNEMERS Veilig en zorgvuldig omgaan met lichaam, instrument en materiaal Risico s inschatten van werken met bepaalde technieken en materialen Elementaire EHBO Op het eerste zicht denk je, als cultuureducator en als begeleider van musici, dat dit niet aan de orde is. Maar denk aan de vele muzikantenkwalen zoals tinnitus, tendinitis, stemknobbels, mentale weerbaarheid, CTS (Carpaal tunnel syndroom), RSI (repitive strain injury) en zoveel meer. Dit geldt zowel voor de cultuureducator als de docent HKO: wees op de hoogte van oorzaken en gevolgen. Te vaak hebben zij enkel zicht op de oefening op zich, en niet op de mogelijke kwalijke gevolgen van extreme oefeningen. Soms is muziek topsport. Met alle voor- én nadelen. De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 5

6 b. begeleider van kunstbeoefenaars Dit onderzoek kwam mede tot stand op vraag van de sector, met name via het Forum voor Amateurkunsten. Daarom werd één type cultuureducator meer inhoudelijk en gedetailleerd uitgewerkt: de begeleider van kunstbeoefenaars. Het forum stelde zich daarbij deze drie vragen: Het inschatten van competenties bij de zoektocht naar educatoren Toeleiding van afgestudeerden uit het HKO naar begeleider in de amateurkunstensector Het erkennen van competenties van kunstenaars/begeleiders waarvoor geen professionele opleiding bestaat Op de eerste vraag gaat het dossier uitvoerig in en worden voldoende oplossingen aangereikt. Voor de toeleiding van afgestudeerden uit het HKO geeft dit onvoldoende antwoorden. Niet iedereen volgt de SLO (Specifieke Leraren Opleiding) Voor de opleiding MUZIEK kan gesteld worden dat het gros (ca. 90%) van de afgestudeerden terecht komt in de educatieve sector. Nochtans volgt slechts een klein deel van onze studenten de Specifieke Leraren Opleiding of SLO muziek en zijn zij derhalve onvoldoende voorbereid voor deze arbeidsmarkt. Enkel masters? Anderzijds kan gesteld worden dat er overgekwalificeerde kunstenaars (iedereen is verplicht de volle 5 jaar, 3 bachelors en 2 masters, af te werken) worden afgeleverd die later ook aan beginners moeten lesgeven, van allerlei leeftijdscategorieën. School of Arts: een opportuniteit? De nieuwe School(s) of Arts kunnen inspelen op de vorming van cultuureducatoren. Vermits meerdere opleidingen in een en dezelfde instelling worden ondergebracht, zijn zij uitstekend geplaatst om een meer uitgebreide kunstopleiding aan te bieden. Voor wat het erkennen van de competenties bij kunstenaars/begeleiders waarvoor geen opleiding bestaat: willen we deze status quo aanhouden of wordt het tijd dat een dergelijke domeinspecifieke opleiding aangeboden wordt in het Hoger Onderwijs, het Hoger Kunstonderwijs (ut supra)? Dit zou de erkenning via EVCprocedure kunnen faciliteren. Enkele bedenkingen Enkele bedenkingen bij de domeinspecifieke competenties van de begeleiders van kunstbeoefenaars.! Nadruk ligt bij het creatieve? Wat met muziekgenres die enkel re -creëren?? In de tekst wordt te weinig specificatie gegeven van de artistieke kwaliteiten van de begeleider. De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 6

7 Dit moet ook mogelijk zijn binnen een streven naar generieke competenties. In de vertaalslag van de Dublin descriptoren naar de kunsten zijn zeker voldoende aanwijzingen terug te vinden! Geen specificeren om welke kunstvormen het gaat? Wat met cross-over / stimuleren verschillende kunstvormen / multimedia? Net nu dit een van de kernpunten is voor hervormingen in HKO ( School of Arts ) en DKO komt het wegnemen van de barrières tussen de verscheidene kunsten te weinig aan bod in dit dossier Nog meer uitdiepen van het onderzoek Wat kan nog meer uitgediept worden? Welke opvolgingen dringen zich op? a) Internationaal kader: 1) De geraadpleegde literatuur is beperkt en verwijst enkel naar Vlaamse en Nederlandse bronnen 2) Benchmarken met gelijkaardige actoren in het buitenland ( Maisons Folies in de Noord-Franse regio en Wallonië, opgestart sinds Lille 2004) b) Onderzoek verder opvolgen door te voorzien in data: 1. a.h.v. het opgestelde profiel inventarisatie van cultuureducatoren in Vlaanderen: vrijwilligers, freelancers vs. professionals wat is de tewerkstelling? 2. de opleiding en achtergrond van deze doelgroep in kaart brengen c) Opleiding Hoger Kunstonderwijs en Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Een nieuwe opleiding? Bachelor, Master, HKO? d) Bijscholing 1. Lijst opstellen van mogelijke bijscholingen regionaal zoals aan HKO, vormingscentra, etc. 2. Lijst opstellen van mogelijke bijscholingen internationaal zoals cursussen gedoceerd aan de Nederlandse masteropleidingen cultuureducatie (Utrecht, Tilburg, etc.), zie ook De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 7

8 Enkele algemene bedenkingen over de positieve werking van mijn achtergrond als cultuureducator en het uitoefenen van een functie binnen het hoger kunstonderwijs. 1) Stabiliteit van de sector: het spreekt voor zich dat er de afgelopen decennia hervormingen werden doorgevoerd in de sectoren waarin cultuureducatoren actief zijn, maar in vergelijking met Hoger Kunstonderwijs (Bologna, academisering, flexibilisering, financieringsdecreet, School of Arts etc.) gaat het om een zeer stabiele sector waar nog voldoende tijd gelaten wordt om te evalueren wat de laatste jaren werd georganiseerd en gerealiseerd. 2) Innoverende van de sector: onder meer door de geëigende subsidieregeling en noodzaak om externe middelen te genereren blijkt deze sector zeer creatief en sneller in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Het HKO is daarentegen een verstarde wereld waar wijzigingen naar inhoud, context slechts druppelsgewijs optreden. 3) Rekening houden met feedback van deelnemers: luisteren naar je deelnemers maakt dat de sector weet wat er leeft bij de cursisten en deelnemers en, nog belangrijker, de wil om te luisteren en in te spelen op de vragen van de deelnemers is steeds aanwezig. In geformaliseerd onderwijs wordt dit nog te weinig aangewend om het onderwijs, waar nodig, bij te sturen. 4) Implementatie missie, visie, doelstellingen, acties etc.: meestal gaat het in deze sector om kleinere instellingen, zeker in vergelijking tot conservatoria en zgn. school of arts, maar het uitdragen van strategische plannen wordt beter voorbereid, uitgewerkt en opgevolgd in de sector van de cultuureducatoren. Deze ervaring heb ik kunnen aanwenden en omzetten in mijn werk in het HKO en heeft ertoe bijgedragen dat er een cultuuromslag heeft plaats gevonden. 5) Regionale tot Internationale netwerking: sinds mijn aanstelling in het HMO, heb ik mijn regionaal én internationaal netwerk uit het sociaal-cultureel vormingswerk kunnen gebruiken voor het opzetten van een sterk docententeam. Dit wijst op het niveau waarop gewerkt wordt in de sector (Halewynstichting vzw is een gespecialiseerde vormingsinstelling). 6) Implementeren socio-culturele agogiek in het HKO: methodes uit het sociaalcultureel vormingswerk zoals inspelen op feedback, accuraat bijhouden van syllabi (ut supra), modulair denken naar niveau en realiteit werden gepropageerd onder het docententeam in het HMO en hadden een betere leerling/docent verhouding tot gevolg en resulteerden in betere leerresultaten. 7) Niet langer beperken tot formeel onderwijs: een duidelijk voorbeeld van implementeren van methodieken uit het sociaal-cultureel vormingswerk in het Hoger Muziek Onderwijs zijn de jam sessions, georganiseerd samen met Flat Nine vzw 2. Informeel leren wordt daarbij toegevoegd aan het vaste curriculum. Regelmatig deelnemen aan spontane speelmomenten, zonder enige voorbereiding voor een publiek optreden, improvisaties werkelijk spontaan en 2 De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 8

9 on the spot uitproberen, via externe toonmomenten een plaats krijgen in de maatschappij het zijn elementen die voorheen niet bestonden aan het conservatorium en dit heeft onze studenten veel sneller op weg geholpen in het maken van carrière in de muziek. Enkele laatste bedenkingen opgemaakt tijdens het congres uit gesprekken in de wandelgangen en tijdens de sessies 1) op voorhand doorsturen van het document ( en lezen!) had meer inhoudelijke discussies kunnen faciliteren 2) meer beschikbare data in het dossier (tewerkstellingsgraad, vooropleiding ) zal een inhoudelijk overleg sneller op gang brengen 3) kwalificatiestructuur: 1) geen bijbel maar een werkstuk! 2) onder de deelnemers bestaat angst voor betonneren 4) heel wat studenten gaan aan de slag als cultuureducator (95%...) waarom Specifieke Leraren Opleiding pas mogelijk vanaf master? Waarom sowieso doorstromen naar een academische master? 5) bijscholing moet zeker maar vergelijk met de financiële stimulus die bestaat bij de vrije beroepen om dit te stimuleren 6) kennisdeling vs. realiteit ik ben uiteraard voorstander van meer kennisdeling alleen toont de realiteit dat dit zelden gerealiseerd wordt. Hoe kan dit geactiveerd en gestimuleerd worden? De beroepencluster cultuureducator. Een reflectie M. Weyler 9

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009 Concept 8 oktober 2009 Concept Wat vooraf ging... Invoering Bologna Concept Bolognaverklaring 19 juni 1999: verhoging mobiliteit binnen Europa bachelor-masterstructuur studiepunten (credits) uitwisseling

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT

PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT 2014-2015 Derde projectjaar: 2 opties voor evaluatiebeleid Huidige regelgeving blijven volgen Eigen evaluatiebeleid en -praktijken ontwerpen

Nadere informatie

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding tot dialyseverpleegkundige Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren 35000 30000 25000 20000

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen: 5. Doelgroepen In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: Koren Zangers Geïnteresseerd publiek In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen De brug over naar Gelijke Onderwijskansen Procesbeschrijving van een intern zoekproces, een mooie samenwerking en uitwisseling van uitkomsten Studiedag novelle Oriëntatie op divers talent in de lerarenopleiding

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

BIJLAGE 3 1. Lidgeld voetbalclub: 150 euro (trainingspak inbegrepen) 2x per week anderhalf uur training + éénmaal per week match

BIJLAGE 3 1. Lidgeld voetbalclub: 150 euro (trainingspak inbegrepen) 2x per week anderhalf uur training + éénmaal per week match 1 Lidgelden vrije tijd SPORT Turnclub voor kleuters: tumbling competitie: 140/jaar, 2x/w gedurende 1,5 u 250 euro (uitrusting + 100 euro) Tennis: Lidgeld tennisclub: een gezinsabonnement kost 375 euro;

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be - Barend geeft een stavaza van CIS Nederland - Emiel Copini (10-14 jaar) - Theisje van Dorsten (4-10 jaar)

Nadere informatie

UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach

UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach Innovatief Hoger Onderwijs UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach Vera Calders Mike Verbeeck Overzicht 1. Waarom anders werken? 2. Wat hebben we veranderd? 3. Hoe hebben we dit aangepakt?

Nadere informatie

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE EEN KIJK VAN ONDERUIT Prof.dr. Rita Godyns, decaan Faculteit Toegepaste Taalkunde Hogeschool Gent Universiteit Gent Overzicht: situering van de opleiding het visitatieproces

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE VELON Congres, Papendal, Arnhem, 26 & 27 maart 2015 Lysbeth Jans, Wim Lauwers, Lode Vermeersch, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul LERARENOPLEIDINGEN Leerkracht

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend)

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) hoofdfase Student: Jan Willem Luiten Sophia van Wurtemberglaan 33 5616BN Eindhoven GSM 06 14 95 45 38 Studentnummer: 2186061 mail:

Nadere informatie

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN - AP HOGESCHOOL OPLEIDING MUZIEK. Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN - AP HOGESCHOOL OPLEIDING MUZIEK. Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1 Afstudeerrichting Instrument/Zang: accordeon Bachelor 1 Accordeon 1 60 570 630 21 Repertoire accordeon 1 0 90 90 3 Kamermuziek 1 30 60 90 3 Musiceerpraktijk 1 30 150 180 6 Vakgebied Algemene Muzikale Vorming

Nadere informatie

Project Wanda. 3 februari 2012

Project Wanda. 3 februari 2012 Project Wanda 3 februari 2012 Wanda-project Arteveldehogeschool = promotor VBJK = partner-ontwikkelaar Waarderen analyseren daden Importeren Franse reflectiemethodiek Analyse de pratiques vertaling naar

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama Academiejaar 2014/2015 Academische Bachelor en Master Drama drama Academische Bachelor en Master Drama DRAMA Kiezen voor de opleiding Drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is geen alledaagse

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

RIJk Onderwijs. Creatief omgaan met onderwijs. Karin Hell 4-12-2014

RIJk Onderwijs. Creatief omgaan met onderwijs. Karin Hell 4-12-2014 RIJk Onderwijs Creatief omgaan met onderwijs Karin Hell 4-12-2014 Jempi Moens - Nieuwe generatie - Connectivisme - MOOC - The voice of the active learner 4-12-2014 2 Zuzanna Sklaska - Scholen halen creativiteit

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR MUSICOLOGIE OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Monitor Tim Juwet Gemotiveerde keuze Waarom

Nadere informatie

Open Podium - Plan van Aanpak

Open Podium - Plan van Aanpak Open Podium - Plan van Aanpak Versie 1.3 07-10- 2013 www.openpodiumleeuwarden.nl Auteurs Johan Doornenbal Quirine Sebel Inhoud Open Podium in een notendop... 2 Rolbeschrijvingen bij Open Podium... 3 Rollen

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool?

1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? 1. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een dagschool? = 63 = 5 Bevraging samenwerking DKO dagonderwijs (DKO) pagina 1 2. Werkt(e) u op niveau van de leerkrachten reeds samen met een dagschool?

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH?

ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH? ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH? Dag van de kwaliteitszorg 10 juni 2011 Rik Delmotte De spreker Traject doorlopen in het onderwijs: leraar elektriciteit-elektronica,

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper A. Voorstelling 1. Situering van de academie in het dko-landschap De afdelingen beeldende kunst, muziek en woord behoren tot het groter geheel van dé Academie,

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context.

Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context. Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context. Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De hieronder beschreven casus behandelt de uitwerking van een heel specifiek probleem op microniveau.

Nadere informatie

Meer klanten gezocht. en artistiek begeleiders in de amateurkunst. Henk Vinken en Teunis IJdens

Meer klanten gezocht. en artistiek begeleiders in de amateurkunst. Henk Vinken en Teunis IJdens Meer klanten gezocht De markt voor kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst Henk Vinken en Teunis IJdens Kunstdocenten die aan een Centrum voor de Kunsten (CvK) verbonden zijn, werken

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Studenten leren met kansarmoede omgaan

Studenten leren met kansarmoede omgaan Studenten leren met kansarmoede omgaan Op welke manier wordt hieraan gewerkt binnen de opleiding? - OF2: Module: Diversiteit - OF3: Module: Leren thuis leren Waardevolle initiatieven, maar we willen -

Nadere informatie

Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011. Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel,

Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011. Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel, Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011 Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel, Overzicht curriculum VWO traject LEERJAAR 1 PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE

Nadere informatie

Studenten aan de slag met TALENTEN tijdens buitenlandse stages. Kristien Lacluyse, Ann Van Hooste, Hilde Loenders

Studenten aan de slag met TALENTEN tijdens buitenlandse stages. Kristien Lacluyse, Ann Van Hooste, Hilde Loenders Studenten aan de slag met TALENTEN tijdens buitenlandse stages Kristien Lacluyse, Ann Van Hooste, Hilde Loenders Overzicht Even voorstellen Situering onderzoek Grenzen verleggen: Droom of realiteit? Buitenlandse

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding:

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding: Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel Inleiding: Onderwijs is een zeer belangrijke hefboom in de algemene ontwikkeling van kinderen met het oog op de algemene integratie

Nadere informatie

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT GESPONSORD EN ERKEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN HET KADER VAN SOCRATES PROGRAMMA S MENSEN MET EEN HANDICAP DOOR FYSIEKE ACTIVITEIT INTEGREREN IN

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL 1 FUNCTIEDOEL Leefgroepen en bewonersgerichte diensten begeleiden en adviseren in hun werking met personen (zowel kinderen als volwassenen)

Nadere informatie