Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11

2 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het leergebied Maatschappijoriëntatie Modules Leertraject Eindtermen van de opleiding Cluster 1 Socio relationele samenleving Cluster 3 Socio culturele samenleving Cluster 4 Lerende samenleving Cluster 6 Gezondheid Modules Module Relaties ( M BE 085 ) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eindtermen Module Zeker van jezelf ( M BE 086 ) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eindtermen Module Omgaan met conflicten ( M BE 087 ) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eindtermen Module Communiceren in team ( M BE 088 ) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eindtermen Module Samenwerken ( M BE 089 ) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eindtermen Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 2 van 11

3 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De opleiding Maatschappijoriëntatie Communicatie (MO1) is opgebouwd aan de hand van een relevante selectie van eindtermen die werden ontwikkeld voor het leergebied Maatschappijoriëntatie in de basiseducatie. De eindtermen voor het leergebied MO van de basiseducatie zijn gebaseerd op volgende referentiekaders: Lager onderwijs ET wereldoriëntatie 1 ste graad so A-stroom Vakoverschrijdende ET 1 ET geschiedenis ET aardrijkskunde ET natuurwetenschappen ET techniek 1 e graad so B-stroom OD MAVO OD natuurwetenschappen OD techniek Voor de afbakening van de reikwijdte van de eindtermen voor de basiseducatie werden de descriptor elementen van de Vlaamse kwalificatiestructuur gehanteerd, meer bepaald VKS1 en VKS2. Voor het geheel van de basiseducatie geldt niveau Inhoud De opleiding Communicatie benadert communicatie vanuit verschillende invalshoeken. Er is ruimte voor doelen die te maken hebben met weerbaarheid, emoties, relaties, omgaan met conflicten maar evengoed machtsverhoudingen, gelijkwaardigheid, culturele verschillen en vooroordelen. Eerst en vooral behelst de opleiding een algemene benadering van het onderwerp in de module Relaties. Deze generieke invulling wordt aangevuld met de modules Zeker van jezelf en Omgaan met conflicten. Vanuit deze twee specifieke uitgangspunten worden de competenties van de cursisten verdiept. krijgt in deze opleiding de mogelijkheid te kiezen tussen enerzijds de module Communiceren in team en anderzijds de module Samenwerken. Waar de eerste module zich eerder richt op cursisten met een educatief perspectief en cursisten die in hun werkomgeving vaak in team een gezamenlijk doel moeten bereiken, richt de tweede module zich veeleer op cursisten die in hun werkomgeving vooral veel diverse contacten hebben en cursisten met een eerder maatschappelijk perspectief. Beide keuzemogelijkheden zijn evenwaardig en leiden samen met de drie basismodules naar het certificaat van de opleiding. De opleiding Communicatie voorziet een aantal dwarsverbindingen met andere opleidingen in het leergebied Maatschappij oriëntatie in de vorm van gemeenschappelijke modules. Zo komt de module Relaties als keuzemodule terug in de opleidingen Gezondheid (MO2) en Samen leven (MO7). De modules Samenwerken en Communiceren in team zijn gemeenschappelijk met de opleiding Werk (MO13), waar ook vanuit de eigen werksituatie of het eigen jobdoelwit voor één van beide gekozen kan worden. Daarenboven is de module Communiceren in team een keuzemodule in de opleiding Levenslang en levensbreed leren (MO12). Deze bruggetjes zijn er om cursisten te stimuleren andere opleidingen in het leergebied Maatschappij oriëntatie aan te vatten en het verband tussen de verschillende opleidingen duidelijk te maken. 1 Voor de VOET, de ET wereldoriëntatie, natuurwetenschappen en techniek, de OD natuurwetenschappen en techniek, betreft het de versie die is ingegaan op Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 3 van 11

4 1.3 Certificering De opleiding Maatschappijoriëntatie: Communicatie leidt tot het certificaat MO1 Communicatie in de basiseducatie. 1.4 Niveau Basiseducatie. 1.5 Duur 120 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het leergebied Maatschappijoriëntatie Niveau 1 MO1 - Communicatie AO BE SO1 Matrix 2 MO2 - Gezondheid AO BE SO1 Matrix 3 MO3 - Mobiliteit AO BE / 105 SO1 Matrix 4 MO4 - Huishouding AO BE SO1 Matrix 5 MO5 Techniek AO BE SO1 Matrix 6 MO6 Voortraject Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting (EDAS) AO BE SO1 7 MO7 Samen leven AO BE SO1 Matrix 8 MO8 Actualiteit en geschiedenis AO BE SO1 Matrix 9 MO9 Cultuur AO BE SO1 Matrix 10 MO10 Rechten en plichten AO BE SO1 Matrix 11 MO11 Omgaan met veranderingen AO BE SO1 Matrix 12 MO12 Levenslang en levensbreed leren AO BE SO1 Matrix 13 MO13 Werk AO BE SO1 Matrix Nr. Opleidingen Code Lestijden Referentiekader Reglementering 1.7 Modules Naam Code Lestijden Relaties M BE Zeker van jezelf M BE Omgaan met conflicten M BE Communiceren in team M BE Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 4 van 11

5 Samenwerken M BE Leertraject Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 5 van 11

6 2 Eindtermen van de opleiding 2.1 Cluster 1 Socio relationele samenleving Code Eindtermen 01 illustreert verbale en non-verbale communicatie 02 illustreert het objectief en subjectief waarnemen 03 toetst eigen interpretaties aan die van anderen 04 drukt zich uit in de ik-vorm 05 luistert actief 06 uit feedback 07 gaat om met feedback 08 gebruikt een geschikte communicatievorm 09 gebruikt een geschikte communicatievorm 10 stelt open vragen 11 gebruikt technieken om communicatiemoeilijkheden te voorkomen 12 maakt afspraken 13 bouwt relaties op, onderhoudt ze en beëindigt ze indien nodig 14 uit onbevangen en constructief zijn wensen en gevoelens binnen relaties en stelt en aanvaardt hierin grenzen 15 erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties 16 accepteert verschillen en hecht belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie 17 geeft ongelijk toe en verontschuldigt zich 18 leeft de onuitgesproken regels na die de interacties in de samenleving typeren 19 herkent vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik 21 bedenkt constructieve oplossingen voor conflicten 2.2 Cluster 3 Socio culturele samenleving Code Eindtermen 48 gaat respectvol om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen 2.3 Cluster 4 Lerende samenleving Code Eindtermen 84 past bij groepstaken bekende overleg- en oplossingsmethoden toe met ondersteuning 85 evalueert de samenwerking bij groepstaken aan de hand van een bekende methodiek 86 maakt van ontvangen feedback bij groepstaken gebruik om het eigen handelen bij te sturen 2.4 Cluster 6 Gezondheid Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 6 van 11

7 Code Eindtermen 143 stelt zich weerbaar op 144 gaat om met emoties Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 7 van 11

8 3 Modules 3.1 Module Relaties ( M BE 085 ) Situering van de module in de opleiding De module Relaties gaat over de basisprincipes van communicatie. Het gaat over verbale en nonverbale communicatie en over objectief en subjectief waarnemen. De module vertrekt vanuit de ervaring van de cursist, maar hij of zij leert zijn eigen interpretaties aftoetsen aan anderen en zich uitdrukken in de ik-vorm. leert daarnaast in verschillende situaties de basisprincipes van communicatief handelen in de praktijk brengen: open vragen stellen, actief luisteren en feedback uiten. In verschillende persoonlijke relaties leert de cursist een geschikte communicatievorm gebruiken. Het is in deze module ook belangrijk om respectvol te leren omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen. Het herkennen en kunnen naleven van onuitgesproken regels van communicatie in de samenleving is daarom een onderdeel van deze module Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 30 lestijden Eindtermen Module Relaties M BE 085 illustreert verbale en non-verbale communicatie 001 illustreert het objectief en subjectief waarnemen 002 toetst eigen interpretaties aan die van anderen 003 drukt zich uit in de ik-vorm 004 luistert actief 005 uit feedback 006 gebruikt een geschikte communicatievorm 008 stelt open vragen 009 uit onbevangen en constructief zijn wensen en gevoelens binnen relaties 014 en stelt en aanvaardt hierin grenzen leeft de onuitgesproken regels na die de interacties in de samenleving 018 typeren gaat respectvol om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen Module Zeker van jezelf ( M BE 086 ) Situering van de module in de opleiding In de module Zeker van jezelf leert de cursist zich in de eerste plaats weerbaar opstellen in communicatie. Hij of zij is constructief en kritisch over zichzelf. gaat om met eigen emoties en met feedback uit zijn omgeving. Ongelijk toegeven en zich verontschuldigen zijn eveneens onderdeel. In deze module gaat ook heel wat aandacht naar relaties. Het gaat over relaties opbouwen, onderhouden en eventueel beëindigen. leert in relaties zijn wensen en Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 8 van 11

9 gevoelens uiten. Hij of zij stelt en aanvaardt grenzen. Omgaan met regels en afspraken en het herkennen van gelijkwaardigheid en gezagsverhoudingen binnen relaties zijn eveneens belangrijk Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 30 lestijden Eindtermen Module Zeker van jezelf M BE 086 gaat om met feedback 007 bouwt relaties op, onderhoudt ze en beëindigt ze indien nodig 013 uit onbevangen en constructief zijn wensen en gevoelens binnen relaties 014 en stelt en aanvaardt hierin grenzen erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 015 gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties geeft ongelijk toe en verontschuldigt zich 017 stelt zich weerbaar op 143 gaat om met emoties Module Omgaan met conflicten ( M BE 087 ) Situering van de module in de opleiding In deze module staat het omgaan met conflicten centraal. Daarom is het eerst en vooral belangrijk communicatiemoeilijkheden te voorkomen. accepteert verschillen tussen en mensen en hecht belang aan respect en zorgzaamheid binnen relaties. Hij of zij oefent in het omgaan met emoties en stelt zich weerbaar op. leert gebruik maken van de ontvangen feedback om zijn eigen functioneren bij te sturen. Ongelijk kunnen toegeven en zich verontschuldigen zijn eveneens belangrijk is deze module. Omdat conflicten niet altijd te vermijden zijn, leert de cursist om te gaan met moeilijkheden in communicatie. Hij of zij leert de moeilijkheden aanpakken en oplossingen voor conflicten bedenken Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 30 lestijden Eindtermen Module Omgaan met conflicten M BE 087 gebruikt technieken om communicatiemoeilijkheden te voorkomen 010 gaat om met communicatiemoeilijkheden 011 Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 9 van 11

10 accepteert verschillen en hecht belang aan respect en zorgzaamheid 016 binnen een relatie geeft ongelijk toe en verontschuldigt zich 017 herkent vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en 019 machtsmisbruik bedenkt constructieve oplossingen voor conflicten 021 stelt zich weerbaar op 143 gaat om met emoties Module Communiceren in team ( M BE 088 ) Situering van de module in de opleiding De kern van de module Communiceren in team is succesvol bijdagen aan groepstaken. Het kan zowel gaan over groepstaken in een leeromgeving als op het werk. De module richt zich naar cursisten die in teamverband gemeenschappelijke doelen nastreven. oefent feedback uiten, omgaan met feedback en afspraken maken. Hij of zij leert overleg- en oplossingsmethoden toepassen bij groepstaken. Veel aandacht gaat hierbij naar communicatieve vaardigheden en een constructieve houding. Daarnaast krijgt de cursist handvatten aangereikt om het groepswerk te evalueren. Hij of zij leert tenslotte zichzelf bijsturen op basis van feedback Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 30 lestijden Eindtermen Module Communiceren in team M BE 088 uit feedback 006 gaat om met feedback 007 maakt afspraken 012 erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 015 gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties past bij groepstaken bekende overleg- en oplossingsmethoden toe met 084 ondersteuning evalueert de samenwerking bij groepstaken aan de hand van een 085 bekende methodiek maakt van ontvangen feedback bij groepstaken gebruik om het eigen 086 handelen bij te sturen Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 10 van 11

11 3.5 Module Samenwerken ( M BE 089 ) Situering van de module in de opleiding In deze module ligt de nadruk op de communicatie tussen mensen die met elkaar samenwerken. Dit samenwerken hoeft zich echter niet te beperken tot de werksfeer. leert verbale en nonverbale communicatie herkennen. Hij of zij leert omgaan met feedback en communicatiemoeilijkheden. oefent vervolgens afspraken maken. Respectvol omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen staat centraal in de module. leert dan ook een geschikte communicatievorm gebruiken in verschillende situaties. Tenslotte ervaart de cursist in deze module het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 30 lestijden Eindtermen Module Samenwerken M BE 089 illustreert verbale en non-verbale communicatie 001 gaat om met feedback 007 gebruikt een geschikte communicatievorm 008 gaat om met communicatiemoeilijkheden 011 maakt afspraken 012 erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 015 gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties gaat respectvol om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen 048 Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 11 van 11

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/020 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Verdiepingsworkshops Professionele dienstverlener

Verdiepingsworkshops Professionele dienstverlener Verdiepingsworkshops Professionele dienstverlener Voor jou als professionele dienstverlener, zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: Denken vanuit de cliënt (vraaggericht, wat wil de cliënt echt?)

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER 1 VOORAF De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling. De fabriek is een

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden Coachingsvaardigheden Europees geaccrediteerde opleiding voor een stevig fundament in coachen Introductie Word je als vakinhoudelijke deskundige regelmatig gevraagd om je nieuwe of junior collega s te

Nadere informatie