Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea"

Transcriptie

1 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân PARTNERS Opdrachtgever: Provincie Friesland Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea Kenmerk LEVS : 1215.C.010_Fin_rap_Duurzaam_ ProvMusea Datum : Variant :

2 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân Inhoudsopgave 1 INLEIDING Investerings- en exploitatiekosten Ruimtevraag Investeringskosten Kapitaallasten Exploitatiekosten Kostenverdeling Ruimtebeslag depot Verdeling overige kosten Bijlagen...7

3 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 1 INLEIDING In deze rapportage wordt verslag gedaan van de financiële doorrekening van het Kolleksjesintrum Fryslân. Voor het kolleksjesintrum zijn in de periode maart 2012 t/m oktober 2012 verschillende varianten ontwikkeld: duurzaam of conventioneel, verschillende deelnemende partijen en dus verschillende afmetingen van het depot, en een tweetal alternatieven binnen bestaande gebouwen. Deze rapportage is gericht op een duurzame nieuwbouw variant van het Kolleksjesintrum Fryslân met de volgende participanten: - Fries Museum - Fries Landbouw Museum - Fries Natuur Museum - Fries Scheepvaart Museum - Regionaal historisch en letterkundig centrum Tresoar. Op basis van de in een eerder studium uitgevoerde vergelijking tussen een conventioneel en een duurzaam gebouw is gekozen voor de laatste variant. De investeringskosten en daarmee ook de kosten van rente en afschrijving - voor een duurzaam gebouw liggen 15% onder die voor een conventioneel gebouw. De exploitatiekosten voor de posten onderhoud gebouw en installaties, schoonmaak en energie liggen bij de duurzame variant 50% lager. Dit heeft dan ook geleid tot de keuze voor een duurzaam gebouw volgens het Denemarken concept. Dit gebouw heeft in vergelijking met een conventioneel gebouw weinig installatietechniek, zeer dikke gevels met een zeer hoge isolatiewaarde. Het gebouwconcept is opgebouwd uit een bouwvolume voor de opslag van objecten van circa 6 meter hoog. Hierin worden vaste en verrijdbare stellingen geplaatst van één of twee lagen hoog. Dit laatste zijn kasten met een geïntegreerde trap en een tussenbordes. Het andere bouwdeel bestaat uit de facilitaire ruimtes die onlosmakelijk bij het gebouw horen zoals het truckdok en de quarantaineruimte, en de overige ruimtes waarin met objecten gewerkt wordt zoals de fotostudio en ateliers. 2 INVESTERINGS- EN EXPLOITATIEKOSTEN 2.1 Ruimtevraag De kostenberekeningen zijn gebaseerd op de ruimtevraag en de berekeningen zoals opgenomen in bijlage 1. De basis voor de afmetingen van het depot gedeelte (de opslagruimte) is herleid uit een nieuwe inventarisatie van de collecties van de musea. In bijlage 1 is een overzicht van de inventarisatie opgenomen. Hierbij is gekeken naar het aantal strekkende meters kast van een specifieke diepte. Uitgegaan is van een gemiddeld aantal planken van 6 per kast. Voor Tresoar is uitgegaan van 7 planken per kast. Voor de schilderijen is het hangoppervlak voor schilderijen geinventariseerd. Hieruit is vervolgens het benodigde vloeroppervlak berekend, gekoppeld aan de keuze van een opslagsysteem: één-laags of twee-laags, al of niet verrijdbaar. Alle bedragen die in de stukken genoemd worden zijn exclusief BTW. Prijspijl Investeringskosten Toelichting posten: In bijlage 2 zijn de kostenramingen opgenomen die de grondslag vormen voor de investeringskosten. Voor de grondkosten is uitgegaan van de prijsopgave van de Provincie 3

4 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân Friesland. De omvang van het terrein biedt de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding van het gebouw met 20 tot 30%. Aangenomen wordt dat twee kanten van het gebouw op de perceelgrens staan. De kosten van de inrichting betreffen de systemen voor schilderijrekken, kasten, stellingen en ladenblokken. De post directe projectkosten heeft zowel betrekking op het gebouw als de inrichting. De post totaal bijkomende kosten omvat ondermeer honoraria, projectmanagement, prijsstijgingen, bouwrente en vergunningen. In bijlage 3 zijn de totaaloverzichten van investerings- en exploitatiekosten opgenomen. INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl excl. BTW Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea Oppervlak totaal m2 BVO Oppervlak depot + facilitair tbv depot m2 BVO Overige ruimtes m2 BVO 542 GRONDKOSTEN per m2 totaal aankoop terrein INVESTERINGSKOSTEN per m2 totaal onderbouw 24,1% bovenbouw 24,3% afbouw 16,4% afwerking 6,0% W-installatie 8,9% E-installaties 10,7% beveiligingsinstallaties 4,0% transportinstallaties 3,4% terrein 2,1% Subtotaal kosten gebouw 100,0% inrichting Totaal directe projectkosten 77,6% Totaal bijkomende kosten 19,0% Onvoorzien 3,3% Totaal investeringskosten 100,0% per m2 totaal Totaal investeringskosten en grondkosten Kapitaallasten Rente De provincie heeft aangegeven dat gerekend moet worden met een rentepercentage van 3% op jaarbasis. Voor de berekening van de rente is een gemiddelde over 30 jaar opgenomen. Afschrijving De uitgangspunten voor de berekening van de afschrijving zijn overgenomen uit de richtlijnen van de Provincie Friesland: Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010, Gedeputeerde Staten 10 november Hierbij worden voor de verschillende gebouwdelen verschillende afschrijvingstermijnen 4

5 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân gehanteerd. Een overzicht van de afschrijvingstermijnen en bedragen is opgenomen in bijlage 4. De afschrijving per jaar is constant. Gedurende de exploitatietermijn van 30 jaar is voor de afgeschreven elementen een herinvestering opgenomen. Hierover is vervolgens ook weer rente berekend Exploitatiekosten Technisch onderhoud In deze post zijn de kosten voor het onderhoud van het gebouw en de installaties opgenomen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functies. Schoonmaak Dit betreft de kosten voor het reinigen van het gebouw aan de binnen en buitenzijde (ramen wassen). Energiekosten In deze post zijn de kosten voor vastrecht voor energie en de kosten voor water opgenomen. Door het plaatsen van pv-panelen wordt in de resterende elektriciteitsbehoefte voorzien. Overige kosten De overige kosten zijn overgenomen uit de opgave van Provincie Friesland, die in een eerder stadium zijn verstrekt. Er is een bijstelling gedaan naar rato van het oppervlak. Overzicht Jaarlijkse lasten EXPLOITATIEKOSTEN KAPITAALLASTEN PER JAAR per m2 totaal rente afschrijving Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN per m2 totaal Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks Onderhoud installaties jaarlijks Schoonmaak Energie Belastingen en verzekeringen * Opstalverzekering * Inboedelverzekering * Collectieverzekering ** p.m. Bewaking * Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding * Totaal exploitatiekosten * bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân ** kosten ten laste van gebruikers Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea per m2 totaal Totaal kapitaal en exploitatielasten

6 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 3 KOSTENVERDELING Voor de verdeling van de kosten zijn er twee principes gehanteerd. De kosten van de depotruimte met de daaraan onlosmakelijk verbonden ruimten zoals de transito, de pakruimte en de quarantaineruimte worden omgeslagen naar rato van het gebruik: op basis van het vloeroppervlak dat door de collecties van verschillende partijen in beslag genomen wordt. Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes is een verdeling gekozen in overleg met de musea, die aansluit bij de inschatting van het gebruik van die specifieke ruimtes. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen voor de toedeling van de oppervlaktes: die van het depot (opslagruimte) en de voor het functioneren van het depot benodigde ruimtes, en de overige ruimtes. 3.1 Ruimtebeslag depot De ruimte voor het depot plus de noodzakelijke ruimtes zoals hierboven genoemd beslaan 2669 m2, zijnde 83% van het totaal van 3211 m2. De totale jaarlijkse exploitatiekosten hierbij bedragen In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van het ruimtebeslag van de deelnemende partijen. Hierbij is uitgegaan van de ruimtevraag op dit moment. Bij wijzigingen van het ruimtegebruik zal deze rekensom opnieuw gemaakt moeten worden. 3.2 Verdeling overige kosten Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes zoals de fotostudio, het atelier en de multifunctionele ruimte wordt de volgende verdeling gehanteerd: Fries Museum: 50% Overige musea: 12,5%. Het totaal van deze kosten bedraagt 17% van het totaal zijnde De kostenverdeling is gemaakt op basis van een inschatting van het gebruik door de musea. Indien er een ander inzicht ontstaat in het gebruik van de ruimtes kunnen deze kosten eenvoudig anders verrekend worden. VERDELING RUIMTE EN KOSTEN Depotruimtes 83% Overige ruimtes 17% Totaal 100% aandeel kosten kastopp. aandeel kosten kosten Fries Museum 48% % Tresoar 9% ,5% Fries Scheepvaartmuseum 15% ,5% Fries Natuurmuseum 8% ,5% Fries Landbouwmuseum 19% ,5% totaal 100% %

7 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 4 BIJLAGEN Bijlage 1 - Ruimtestaat - Inventarisatie opslagruimte musea - Berekening opslagruimte musea Bijlage 2 - Begroting bouwkundig - kostenraming werktuigkundige - kostenraming elektrotechnische installatie - kostenraming beveiliging - kostenraming transportinstallaties. Bijlage 3 Totaalblad Investeringen en Exploitatie kolleksjesintrum Bijlage 4 Afschrijvingen per bouwdeel conventionele en duurzame variant Bijlage 5 Toedeling ruimtes en oppervlaktes Bijlage 6 Ruimtebeslag deelnemende partijen 7

8 Aantal ruimtes Objectenwerkplek Kantoor en flexwerkplek Aanwezige personen in de ruimte max/min Daglicht noodzakelijk Minimale breedte Minimale lengte Per ruimte / werkpl.(?) Totaal Minimale vrije hoogte onder install. Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Ruimtevraag BIJLAGE 1 Kolleksjesintrum Fryslân aantallen en afmetingen in pve Ruimtestaat DEPOT DENEMARKEN CONCEPT A. 01 opslagruimte 2 16, ,7 m² lengte hoogte min breedte gangpad 367,7 m² Depotruimten 1827,4 m² WERKRUIMTEN MET OBJECTEN B 01 pakruimten ,00 8,00 100,0 m² 100,0 m² 4,00 B 02 transito ruimten 1 1 4,00 6,00 24,0 m² 24,0 m² 4,00 B 03 quarantaine ruimte 1 1 4,00 6,00 24,0 m² 24,0 m² 4,00 B 04 Fotostudio 1 1 7,00 60,0 m² 60,0 m² 4,00 B 05 Ateliersschoon, droog 1 6 X 6,00 80,0 m² 80,0 m² 3,00 B 06 mulitifunctioneel 1 5 X 6,00 80,0 m² 80,0 m² 4,00 Totaal werkruimten met objecten 368,0 m² FACILITAIRE RUIMTES D 01 Truckdok incl container 1 5,00 18,00 100,0 m² 100,0 m² 4,00 D 02 Toiletten/ dames heren 2 2,00 4,0 m² 8,0 m² D 03 garderobe en lockers 1 3,0 m² 3,0 m² 4,00 D 04 Magazijn diverse bg 1 4,00 24,0 m² 24,0 m² D 05 lunchruimte pantry 1 X 32,0 m² 32,0 m² 2,70 Totaal ondersteunende functies 167,0 m² INSTALLATIERUIMTEN/ VERKEERSRUIMTEN F. 01 w installaties * 1 6,00 50,0 m² 50,0 m² 2,70 F. 02 veiligheidsinst./ patchr./ receptie 1 20,0 m² 20,0 m² 2,70 F. 03 Lift installatie 1 4,00 20,0 m² 20,0 m² 2,70 F. 04 diverse verdeelkasten 4 2,00 2,0 m² 8,0 m² 2,70 F. 05 verkeersruimte depotgebied F. 06 verkeersruimte overige F. 07 trappenhuis Totaal installaties 98,0 m² Nuttig vloeroppervlak 2460,4 m² toeslag depot ruimten 13,0% 237,6 m² toeslag overige ruimten 35,0% 221,6 m² Netto vloeroppervlak 2919,5 m² Constructieruimte toeslag in % 10% 291,9 m² Bruto vloeroppervlak 3211,4 m² toeslag bruto/nuttig 1,31 LEVS Partners 1/1

9 schilderijrek statisch/m2 schilderijrek verr/m2 draagarmstelling st breedvak 100 verr breedvak 120 verr legbord 20 verr legbord 40 st legbord 40 verr legbord 60 st legbord 60 verr legbord 70 verr ladenblok groot/lades ladenblok inbouw 60 Pvak/m2 Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen BIJLAGE 1 (Strekkende meters kast, uitgaande van gemiddeld 6 planken per kast) Fries Museum Collectie moderne grafiek 13 13,5 schilderijen 1553 objecten div. 1, moderne kunst (niet schilderij) 4,5 numismatiek 24 kunstnijverheid , foto&papier 1,5 tekeningen/prentenkabinet textiel 15 35, stenen beelden etc. 19, Totaal Fries museum 49, , , Tresoar (7 planken/kast) 858 Fries Scheepvaartmuseum ,6 71,2 28,8 75,2 Natuurmuseum Fries Landbouwmuseum totaal 49, , , ,7 148,8 105,2 LEVS partners 1/1

10 dubbele rij uitschuifbaar statisch Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag schilderijrekken BIJLAGE 1 schilderijrek statisch verspreid over wanden ruimtevraag hang opp. m2 49,50 hoogte wand 3,50 ruimte vraag m1 wand 14,14 vrije zone voor wand 0,80 oppervlakte vloer 11,31 uitschuifbare schilderijrekken 2 blokken met middenpad ruimtevraag 2122,20 hoogte rekken 3,50 ruimtevraag m1 rek 606,34 breedte gangpad 6,00 breedte rekken 6,00 aantal rekken tweezijdig 51 gem. afstand tussen rekken % h.o.h. h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 20% 0,40 h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 80% 0,32 gemiddeld h.o.h.afstand 0,34 hoogte 3,50 breedte 18,00 lengte 17,14 oppervlakte vloer 308,45 alle maten in meter koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen

11 verrijdbaar tweelaags verrijdbaar éénlaags Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten BIJLAGE 1 ladenblok inbouw 60 ingebouwd in verrijdbare stellingen breedvak 100 verrijdbaar breedvak 120 verrijdbaar aantal kasten 148,8 aantal kasten 81 aantal kasten 14,00 lengte kast 1,00 lengte kast 2,00 lengte kast 2,00 diepte kast 0,60 diepte kast 1,00 diepte kast 1,20 hoogte kast 1,50 hoogte kast 4,50 hoogte kast 4,50 ruimtevraag m1 kast 148,80 ruimtevraag m1 kast 162,00 ruimtevraag m1 kast 28,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 25 # rijen 27 # rijen 5 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 4,00 breedte gangpad 4,00 # gangpaden 10% 3 # gangpaden 10% 3 # gangpaden 10% 1 hoogte 1,50 hoogte 4,50 hoogte 4,50 lengte 18,60 lengte 39,00 lengte 10,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 1-laags 111,60 opp 1-laags 234,00 opp 1-laags 60,00 legbord 20 verrijdbaar legbord 40 verrijdbaar legbord 60 verrijdbaar legbord 70 verrijdbaar ladenblok grote laden aantal kasten 858 aantal kasten 291,5 aantal kasten 559,6 aantal kasten 65 aantal kasten 127,7 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,35 diepte kast 0,20 diepte kast 0,40 diepte kast 0,60 diepte kast 0,70 diepte kast 1,00 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 1,50 ruimtevraag m1 kast 858,00 ruimtevraag m1 kast 291,50 ruimtevraag m1 kast 559,60 ruimtevraag m1 kast 65,00 ruimtevraag m1 172,40 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 143 # rijen 49 # rijen 94 # rijen 11 # rijen 29 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 2,00 # gangpaden 10% 14 # gangpaden 10% 5 # gangpaden 10% 9 # gangpaden 10% 1 # gangpaden 10% 3 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 1,50 lengte 45,40 lengte 25,60 lengte 67,20 lengte 8,90 lengte 35,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 2-laags 136,20 opp 2-laags 76,80 opp 2-laags 201,60 opp 2-laags 26,70 opp 2-laags 105,00 LEVS partners 1/2

12 totalen statisch éénlaags Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten BIJLAGE 1 legbord 40 statisch legbord 60 statisch draagarmstelling Parkeervak aantal kasten 14 aantal kasten 31 aantal kasten 1 oppervlakte 105,2 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 6,00 diepte kast 0,40 diepte kast 0,60 diepte kast 1,00 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 4,50 ruimtevraag m1 kast 14,00 ruimtevraag m1 kast 31,00 ruimtevraag m1 kast 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 3 # rijen 6 # rijen 1 breedte gangpad 0,90 breedte gangpad 0,90 breedte gangpad 3,50 # gangpaden 2 # gangpaden 3 # gangpaden 1 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 4,50 lengte 3,00 lengte 6,30 lengte 4,50 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 1-laags 18,00 opp 1-laags 37,80 opp 1-laags 27,00 opp 1-laags 105,20 koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen alle maten in meter TOTALEN verrijdbaar éénlaags verrijdbaar tweelaags statisch éénlaags schilderijen statisch schilderijen verrijdbaar TOTAAL GENERAAL kasten 405,60 546,30 188,00 11,31 308, ,66 LEVS partners 2/2

13 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Totaalblad Bouwkundige kosten TOTAALBLAD BOUWKUNDIG BIJLAGE 2 gebouw 3211,4 1,26 / m2 bvo gebouw staartkosten Code Omschrijving Subtotaal per hoofdstuk 17 TERREIN ,84 25,04 TERREIN ,84 25,04 12 GRONDWERK ,56 4,50 20 HEIWERKEN ,48 32,15 21 BETONWERKEN ,42 247,83 ONDERBOUW ,46 284,48 22 METSELWERK ,83 128,49 24 GEVELS/STAAL/ALU ,55 39,81 25 METAALCONSTRUCTIEWERK ,55 119,30 BOVENBOUW ,94 287,60 30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN ,00 49,20 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN ,91 6,20 33 DAKBEDEKKINGEN ,49 117,97 34 BEGLAZING ,35 20,62 AFBOUW ,75 193,99 40 STUCADOORSWERKEN ,05 6,37 41 TEGELWERKEN ,72 0,91 42 DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN ,24 29,32 43 METAAL EN KUNSTOF WERKEN ,18 1,48 44 PLAFOND EN WANDSYSTEMEN ,89 17,52 45 BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING ,01 10,11 46 SCHILDERWERK ,08 5,15 AFWERKING ,17 70,87 SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN ,16 861,98 SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN Coördinatie derden 2 % = Algemene bouwplaatskosten 10 % = Algemene bedrijfskosten 6 % = Winst en Risico 3 % = Onvoorzien 3 % = Totaal ,98 LEVS partners

14 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming werktuigkundige installaties 2788EW-03 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Buitenriolering 8, ,20 256,91 Hemelwaterafvoer 5, ,14 163,78 Vuilwaterafvoer 2, ,50 80,29 Koud- en warmtapwaterinstallatie 4, ,60 256,91 Sanitair 2, ,80 128,46 Handbrandblusmiddelen 3, ,90 449,60 Sprinklerinstallatie Gasinstallaties Zuurkast, perslucht, etc. 4, ,60 256,91 C.V.-installatie, depots - *1 - - C.V.-installatie, overig 25,00 * ,00 271,00 WKO-installatie 20,00 * ,00 650,40 Luchtbehandeling en ventilatie, depots 20,00 * , ,64 Luchtbehandeling en ventilatie, overig 68, ,00 737,12 Koelinstallaties, depots 20,00 * , ,64 Koelinstallaties, overig 30, ,00 325,20 Regelinstallaties, depots 15,00 * , ,64 Regelinstallaties, overig 36, ,00 390,24 Subtotaal 105, , ,73 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 105, , ,73 Uitgangspunten: *1 Verwarming in alle ruimten behoudens depots, depots middels restwarmte overig *2 Duurzame opwekking middels lucht-warmtepompen *3 Ontvochtiging middels DX en kleine LBK, incl. filter EU7 *4 Meetprogramma, conform traditioneel, regeling beperkt Galjema

15 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming elektrotechnische installaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten PV-installatie 24,91 * , ,00 Verdeelinrichting 2, ,78 346,83 Voedingen 2, ,22 73,86 Aardingsinstallatie 1, ,40 32,11 Kanalisatie 3, ,20 96,34 Licht- en noodlichtinstallatie 4, ,02 276,18 Verlichtingsarmaturen 48, , ,94 Noodverlichtingsarmaturen 6, ,40 770,74 Universele bekabelingsinstallatie 6, ,40 385,37 Zonweringsinstallatie 0, ,12 51,38 Brandmeldinstallatie 13, , ,45 Ontruimingsinstallatie 7, ,80 674,39 Telefooninstallatie 3, ,20 192,68 Intercominstallatie 2, ,06 186,26 PZI-installatie 1, ,68 154,15 CAI-installatie 0,10 321,14 6,42 Noodstroomvoorzieningen 0, ,12 51,38 Subtotaal 127, , ,50 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 127, , ,50 Uitgangspunten: *1 PV-installatie o.b.v. 61 kw gelijktijdig vermogen Depot Friese Musea (energie-0) Galjema

16 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming beveiligingsinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Inbraaksignaleringsinstallatie 8, ,32 847,81 CCTV-installatie 15, , ,30 Toegangscontrole-installatie 20, , ,12 Voorzieningen beveiligingsloge (extern) 3, ,20 385,37 Subtotaal 47, , ,60 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 47, , ,60 Galjema

17 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming transportinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Liften 15, ,00 750,00 Subtotaal 15, ,00 750,00 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 15, ,00 750,00 Uitgangspunten: *1 Personenlift met een hefvermogen van 1000 kg (2 stopplaatsen) Galjema

18 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Investerings en exploitatiekosten BIJLAGE 3 INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl excl. BTW Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Variant Provinciale Musea Oppervlak totaal BVO Oppervlak depot + facilitair tbv depot Overige ruimtes 542 GRONDKOSTEN per m2 totaal aankoop terrein INVESTERINGSKOSTEN per m2 totaal onderbouw 24,1% bovenbouw 24,3% afbouw 16,4% afwerking 6,0% W-installatie 8,9% E-installaties 10,7% beveiligingsinstallaties 4,0% transportinstallaties 3,4% terrein 2,1% Subtotaal kosten gebouw 100,0% inrichting Totaal directe projectkosten 77,6% Totaal bijkomende kosten 19,0% Onvoorzien 3,3% Totaal investeringskosten 100,0% per m2 totaal Totaal investeringskosten en grondkosten KAPITAALLASTEN PER JAAR per m2 totaal rente afschrijving Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN per m2 totaal Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks Onderhoud installaties jaarlijks Schoonmaak Energie Belastingen en verzekeringen * Opstalverzekering * Inboedelverzekering * Collectieverzekering p.m. Bewaking * Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding * Totaal exploitatiekosten * bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân gecorrigeerd naar rato van het oppervlak per m2 totaal Totaal kapitaal en exploitatielasten LEVS partners 1/1

19 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Berekening afschrijvingen BIJLAGE 4 gebouw Duurzaam depot 3211,4 oppervlak afschrijvingen termijnen en bedragen Omschrijving prijs/ m2 BVO termijn totaal 48 jr totaal 24 jr totaal 18jr totaal 12 jr totaal 6 jr Bouwkundig TERREIN 41 GRONDWERK 4, HEIWERKEN 32, BETONWERKEN 191, METSELWERK 180, GEVELS/STAAL/ALU 46, METAALCONSTRUCTIEWERK 115, KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN 62, TRAPPEN EN BALUSTRADEN 6, DAKBEDEKKINGEN 114, BEGLAZING 18, STUCADOORSWERKEN 4, TEGELWERKEN 1, DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN 28, METAAL EN KUNSTOF WERKEN 1, PLAFOND EN WANDSYSTEMEN 19, BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING SCHILDERWERK 5, , Werktuigbouwkundig INSTALLATIES OVERIG 29, , INSTALLATIES GROTE COMPONENTEN 75, , Electrotechnisch GROTE COMPONENTEN 127, , Beveiliging 47, , Transport 40, , totaal per m LEVS partners

20 Provinciale Musea Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Toedeling oppervlak aan depotruimte en overige ruimtes BIJLAGE 5 Nuttig vloeroppervlak totaal 2460,4 m² A 01 depotruimten * 1827,4 m² Overzicht oppervlaktes nuttig toeslag netto constr. toeslag toeslag depot ruimten 13% 237,6 m² Ruimtes toegerekend als facilitair aan de depotruimte depotruimte 1827,4 m² 237,6 m² 2064,9 m² 206,5 m² 2271,4 m² toeslag overige ruimten 35% 221,6 m² B 01 pakruimten 100,0 m² facilitair tbv depot 268,0 m² 93,8 m² 361,8 m² 36,2 m² 398,0 m² Netto vloeroppervlak 2919,5 m² B 02 transito ruimten 24,0 m² depotruimte+facilitair 2095,4 m² 331,4 m² 2426,7 m² 242,7 m² 2669,4 m² Constructieruimte toeslag in % 10% 291,9 m² B 03 quarantaine ruimte 24,0 m² aandeel van totaal: 83% Bruto vloeroppervlak 3211,4 m² D 01 truckdok incl container ruimten 100,0 m² overige ruimtes 365,0 m² 127,8 m² 492,8 m² 49,3 m² 542,0 m² toeslag bruto/nuttig 1,31 F 02 veiligheidsinst./patchr./receptie 20,0 m² aandeel van totaal: 17% Totaal 268,0 m² totaal 2460,4 m² 459,1 m² 2919,5 m² 291,9 m² 3211,4 m² BVO * inclusief toeslag gangpaden LEVS partners 1/1

21 schilderijrek statisch (aantal kasten is hangoppervlak) schilderijrek verrijdbaar (aantal kasten is hangoppervlak) draagarmstelling stelling statisch éénlaags breedvak 100 verrijdbaar dubbeldeks breedvak 120 verrijdbaar dubbeldeks legbord 20 verrijdbaar dubbeldeks legbord 40 statisch legbord 40 verrijdbaar dubbeldeks legbord 60 statisch legbord 60 verrijdbaar dubbeldeks legbord 70 verrijdbaar dubbeldeks ladenblok grote lades verrijdbaar dubbeldeks ladenblok inbouw 60 verrijdijdbaar éénlaags Parkeervak/m2 ruimtebeslag vloer m2 per museum percentage van het totaal Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen BIJLAGE 6 Fries Museum ruimtebeslag totaal m2 11,31 308,45 27,00 234,00 60,00 136,20 18,00 76,80 37,80 201,60 26,70 105,00 111,60 105, ,66 100% aantal kasten 49,5 1706, , ,5 120 percentage tov totaal aantal inrichting 100% 80% 100% 69% 100% 34% 74% 17% 100% 27% 81% ruimtebeslag vloer m2 11,31 247,99 27,00 161,78 18,00 26,21 28,05 34,58 26,70 28,37 90,00 699,99 48% Tresoar aantal kasten 858 percentage tov totaal aantal inrichting 100% ruimtebeslag vloer m2 136,20 136,20 9% Fries Scheepvaartmuseum aantal kasten ,6 71,2 28,8 75,2 percentage tov totaal aantal inrichting 3% 26% 23% 56% 19% 71% ruimtebeslag vloer m2 8,14 9,75 45,97 58,54 21,60 75,20 219,21 15% Fries Natuurmuseum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting 7% 61% 21% 14% ruimtebeslag vloer m2 17,33 46,90 41,43 14,80 120,46 8% Fries Landbouw Museum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting 17% 23% 100% 5% 39% 3% 29% ruimtebeslag vloer m2 52,32 54,89 60,00 3,69 79,62 3,29 30,00 283,81 19% totaal aantal kasten of m2 hangoppervlak 49,5 2122, , , ,7 148,8 105,2 LEVS partners 1/1

DA AD BIJLAGE 4. Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie. Bouwkostenraming. Werknummer: Datum:

DA AD BIJLAGE 4. Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie. Bouwkostenraming. Werknummer: Datum: BIJLAGE 4 DA AD Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie Werknummer: 15.14 Datum: 28-02-2017 Bouwkostenraming DAAD Architecten BV tel +31 (0)593 582450 fax +31 (0)593 582451 Paltz 21 e-mail : info@daad.nl

Nadere informatie

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting.

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. Inleiding Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. - De ontwikkeling van dit project moet bekeken worden vanuit de positie van de projectontwikkelaar; - De fase waar het project

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: BOUWKOSTEN BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 Bouwbedrijf Heimensen bv, Postbus 327, 3880 AH PUTTEN Bouwbedrijf Noordersluis Pagina:2 Totaal Totaal Totaal Totaal uur-

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof 0 Onderzoeksresultaten Drie Merenhof Resultaten ter aanvulling van de scriptie Toelichting op het advies uit de rekentool DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect ELEMENTENBEGROTING voor het project: nieuwbouw project nummer: project i.d. fase: VO datum: 19 augustus 2011 Architect pagina 1 11 BODEMVOORZIENINGEN - 16.274,00 *Opschonen van terrein 906,43 m2 1,20 1.088,00

Nadere informatie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie RAPPORT BOUWKOSTEN illustratie GEGEVENS Project algemeen Projectnummer 13000B Opdrachtgever Olivier Bouwdeel Fase Algemene indirecte werkzaamheden Referentienummer 13000BZ050132011/0393/0393 Datum 17 mei

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw

Nadere informatie

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH 8.035 m³ bebouwd oppervlak TBB 832 m² aantal bouwlagen onder peil lagen aantal bouwlagen boven peil 3 lagen geveloppervlak dicht BGD - m² geveloppervlak open BGO 41 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handboek WoonKeur 2015. 1. Achtergronden. 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN

Inhoudsopgave. Handboek WoonKeur 2015. 1. Achtergronden. 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN Handboek WoonKeur 2015 1. Achtergronden 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN 3. Eisen WoonKeur Nieuwbouw Basispakket deel 1 Ontwerpeisen A Woning B Woongebouw 4. Eisen WoonKeur

Nadere informatie

Eenh. Prijs/eenh. Prijs Totaal (excl. BTW)

Eenh. Prijs/eenh. Prijs Totaal (excl. BTW) basis 23-7-2015 26-8-2015 optimalisatie plan 15026Bo Herstructurering entree en integratie bibliotheek Nia Domo, St. Agathaplein 2 te Boekel 00 Projectgegevens Structuurvisie 23-07-2015 optimalisatie 26-8-2015

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 51-53

TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 51-53 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 51-53 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE RIDDERSTRAAT 51-53 - VARIANT A

Nadere informatie

Kostenraming ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht

Kostenraming ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht Kostenraming 10-15-034-10 ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht 29-12-2010 Aanpassingen budgetraming van het PVE juli 2010 incl gefaseerde uitvoering en alternatieve bouwmethode Bouwburo Vitruvius

Nadere informatie

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen - 13 Vloeren op grondslag - 16 Funderingsconstructie - 17 Paalfunderingen - 23.0 Vrijdragende vloeren

Nadere informatie

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project BIJLGE 3 opdrachtgever: Gemeente Gemeente UITGNGSPUNTEN Planning 22-5-2015 looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding 6 mnd looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase 12 mnd totale

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 49

TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 49 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE RIDDERSTRAAT 49 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE RIDDERSTRAAT 49 - VARIANT A 1 po 32.852

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal 1 van 6 verbouw A TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN Tek diverse VO-tekeningen 23-2-12 CONSTRUCTEUR OVERIGE BIJLAGEN beschrijving werkzaamheden WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Niet meegenomen in elementenbegroting

Nadere informatie

Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN

Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Opdrachtgever Gemeente Den Helder Referentienummer 916099/20160404 VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Samenstelling Peter Jan Bakker Dennis Coenraad 4 april

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN -

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN - Project : Verbouwing 3e verdieping Oostvleugel tbv afdeling Sportbedrijf Datum : 2442010 Gewijzigd : 1852010/ 1952010 Start bouw Bouwtijd Oplevering Oppervlakte (m2)) 240 Gebaseerd op NEN 2631 OVERZICHT

Nadere informatie

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad Voorblad Peildatum : Mutatiedatum : zondag 8 juli 2012 Mutatietijd : 14:22 RAMING VERBOUW KANTOORPAND WILLEMSTRAAT TE HENGELO Inschrijfbegroting bestek + memo Pagina: 1 uitgangspunten: -binnenwanden kunnen

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Kantoorruimte Appeldijk 11 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving Adres Ligging

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc11165-A (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Johannes Vermeerplein 1 AMSTERDAM

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc11165-A (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Johannes Vermeerplein 1 AMSTERDAM Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc11165-A (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Johannes Vermeerplein 1 AMSTERDAM opdrachtgever : WPM Kantoormanagement contactpersoon : De heer J. Sijahailatua

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Verbouwing loods te Nederweert. Rapportage bouw- & investeringskostenbegroting

Verbouwing loods te Nederweert. Rapportage bouw- & investeringskostenbegroting Verbouwing loods te Nederweert Rapportage bouw- & investeringskostenbegroting Datum Project Betreft 29 juni 2011 Verbouwing loods te Nederweert Rapportage bouw & investeringskostenbegroting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar BOUWKUNDIG TEKENBUREAU SEERDEN Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar Stadhuisplein 6 te Eindhoven (BVO.VVO.5611EM6.01) Datum: 13 september 2011 Projectnummer: P.55811 Onderwerp: Meetstaten en

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Investeringsraming. Zwembad De Dinge. te Uithuizen. Variant 4

Investeringsraming. Zwembad De Dinge. te Uithuizen. Variant 4 Investeringsraming Zwembad De Dinge te Uithuizen Variant 4 Documentnummer: CPM-2009-364/EH Versie: 2 Opgesteld door: ConVisie procesmanagement bv Postbus 7 3984 ZG Odijk Behandeld door: drs. D. Kramer

Nadere informatie

opdrachtgever : Gemeente Leiden contactpersoon : De heer G. Dijksterhuis adres : Postbus 9100 2300 PC LEIDEN RPS advies- en ingenieursbureau bv

opdrachtgever : Gemeente Leiden contactpersoon : De heer G. Dijksterhuis adres : Postbus 9100 2300 PC LEIDEN RPS advies- en ingenieursbureau bv Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12161 (meetcertificaat A) Kantoorgebouw/Woongebouw Middelstegracht 38-40 en Ir. Driessenstraat 1-11 LEIDEN opdrachtgever : Gemeente Leiden contactpersoon

Nadere informatie

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Voorblad Peildatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49 Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Bouwkostenbegroting JOEB te Egmond Binnen. Gewijzigde

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND OPDRACHTGEVER Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente Broek in Waterland te Broek in Waterland MONUMENTENNUMMER 11042 KADASTRALE GEGEVENS Gemeente

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht per maand

Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht per maand Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht 10000 per maand Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: - Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com Omschrijving Algmeen:

Nadere informatie

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN Aanbiedingsformulier Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found C&E Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal Onderwerp Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal In

Nadere informatie

Pagina : 1 Print-datum : 17-6-2009 Printtijd : 8:57 Valuta : EUR Licentiehouder: 107104 VOORBEELD

Pagina : 1 Print-datum : 17-6-2009 Printtijd : 8:57 Valuta : EUR Licentiehouder: 107104 VOORBEELD Pagina : 1 Werk : Graaf florisweg, Soort begroting : INDICATIEPRIJS Werknummer : 1000-012 Lokatie : AMBACHTSSCHOOL, GRAAF FLORISWEG Opdrachtgever : Architect : ARCH Versie / datum : 01 / 19-03-09 Wijz.

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX Montagesysteem E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s Productbeschrijving Het montagepracticum elektrische installaties bestaat uit montageframes,, waarin montageborden kunnen worden geplaatst.

Nadere informatie

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12061 (meetcertificaat A) Winkelgebouw Herenstraat 12-12a-14 NAALDWIJK

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12061 (meetcertificaat A) Winkelgebouw Herenstraat 12-12a-14 NAALDWIJK Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12061 (meetcertificaat A) Winkelgebouw Herenstraat 12-12a-14 NAALDWIJK opdrachtgever : Marma Vastgoed B.V. contactpersoon : De heer drs. O.J. van

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Kenmerken kantoorruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving winkelruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

NEN 2580 Meetrapport. voorbeeld NST

NEN 2580 Meetrapport. voorbeeld NST NEN 2580 Meetrapport NST-001613-1390521600 1 Inhoud NEN 2580 Oppervlaktemeting...3 NEN 2580 Meetrapport... 4 Meetstaat... 5 Toelichting begrippen NEN 2580... 6 NST-001613-1390521600 2 NEN 2580 Oppervlaktemeting

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig.

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig. College Aan Betreft Raad Aanvulling op Raadsvoorstel Verbetering Klimaatinstallatie gemeentehuis ten behoeve van de raadsvergadering van 10 april 2012, agendapunt 06 Aanleiding Bij de behandeling van het

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R.

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Notitie Kostenvergelijk vloersystemen Project 6903 - Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Akse E-mail mr.akse@bbn.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum werknr. Naam: MFC Maashees SABO1401 Stichtingskosten datum. 13-04-2015 par. onderdeel hoeveelh eid eenheid prijs per eenheid kosten excl. btw A ontwikkelingskosten: 1) architectenkosten ontwerp 8.650,00

Nadere informatie

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Naam: Licentienummer: 1 0 0 1 9 0 Pagina: 1 Project Opdrachtgever: Herstellen onderhoud Bosstraat 1 te Driebergen Wijzigingsdatum: 30-5-2016 Peildatum 30-5-2016 21 1,00 tot BUITENWANDEN Uitgangspunt: gebouw

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname

Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Nadere informatie

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12251 (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Hoofdstraat 244 DRIEBERGEN

Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12251 (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Hoofdstraat 244 DRIEBERGEN Meetrapport volgens NEN 2580 Opgesteld volgens NTA 2581 Mc12251 (meetcertificaat A) Kantoorgebouw Hoofdstraat 244 DRIEBERGEN opdrachtgever : Doornveld Lustwarande BV contactpersoon : Mevrouw L. Wagner

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Woning schoppers. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

BK Warande Kavel v2.xlsx - 1 van 9; BK - datum:

BK Warande Kavel v2.xlsx - 1 van 9; BK - datum: BK Warande Kavel v2.xlsx 1 van 9; BK datum: 120712 De Warande Kavel 1 peildatum 01jul12 Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 12jul12 ONDERBOUW (11) Bodemvoorzieningen Uitzetten / maatvoering

Nadere informatie

Bredaseweg 193 A TE HUUR. 4872 LA Etten-Leur. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorunits vanaf ca. 28 m². Bel 078-6141030

Bredaseweg 193 A TE HUUR. 4872 LA Etten-Leur. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorunits vanaf ca. 28 m². Bel 078-6141030 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorunits vanaf ca. 28 m² Bredaseweg 193 A 4872 LA Etten-Leur All-in huurprijs vanaf 370,-- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Moderne en representatieve kantoorunits

Nadere informatie

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar BOUWKUNDIG TEKENBUREAU SEERDEN Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar Dienst Werk, Zorg en Inkomen, Smalle haven 109-111 te Eindhoven (BVO.VVO.5611EH109-111.01) Datum: 14 september 2011 Projectnummer:

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De De Nieuwe Kolk is het culturele hart van Assen. Theater,

Nadere informatie

Object specificaties IJ-toren

Object specificaties IJ-toren Object specificaties IJ-toren Piet Heinkade 55 Amsterdam 1/7/2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Afmetingen 3. Parkeervoorzieningen 4. Terrein 5. Openbaar vervoer 6. Entree 7. Verticaal verkeer 8. Bouwkundige

Nadere informatie

De Stabu-besteksystematiek

De Stabu-besteksystematiek De Stabu-besteksystematiek Standaardisatie Het geschreven deel van een bestek, hierna te noemen bestek, was voorheen een tijdrovende aangelegenheid. Vaak werden uit bestekken van andere werken stukken

Nadere informatie

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 Overzicht kostenverdeling onderhoud behorende bij huurovereenkomst d.d... Toelichting: 1. Onderhoud Zie definitie art

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray Kantoorruimte met DAKTERRAS op zichtlocatie van A73 Aanbieding Deze unieke kantoor locatie is gelegen op een uitstekende zichtlocatie langs de A73 op bedrijventerrein

Nadere informatie

Vaststellen Gebouwcapaciteit NEN 2580

Vaststellen Gebouwcapaciteit NEN 2580 Vaststellen Gebouwcapaciteit NEN 2580 Voor Gemeente Velsen De Ring te IJmuiden Datum: 26 Maart 2015 Status: Definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Uitgangspunten... 3 4 Termen

Nadere informatie

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar BOUWKUNDIG TEKENBUREAU SEERDEN Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar Begijnenhof 8-14 te Eindhoven (BVO.VVO.5611EK8-14.01) Datum: 05 september 2011 Projectnummer: P.55811 Onderwerp: Meetstaten

Nadere informatie

.. Renovatie van de huidige 1.400 m 2, als voor de mogelijke uitbreiding ad 1.000 m 2 ;

.. Renovatie van de huidige 1.400 m 2, als voor de mogelijke uitbreiding ad 1.000 m 2 ; Aan Datum De raadscommissie Binnenstad: 14 januari 04 Onderwerp: Antwoord op de vragen van de Commissie Binnenstad dd.6 januari Portefeuillehoud er: 04, Betreffende:.. Inzicht in investerings- en exploitatiekosten

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen 2 Actium, ondernemend in wonen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De hoofdstad van de natuurrijke

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Industrieweg 134 te Rotterdam Object Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 2.442 m² v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte

Nadere informatie

KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Smakheul HG Gorinchem

KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Smakheul HG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Bijlage 1: Casuïstiek kostenverdeling glastuinbouw Westland d.d. 29 mei 2007

Bijlage 1: Casuïstiek kostenverdeling glastuinbouw Westland d.d. 29 mei 2007 Bijlage 1: Casuïstiek kostenverdeling glastuinbouw Westland d.d. 29 mei 2007 Naar aanleiding van de stuurgroep waterplan Westland is de afspraak gemaakt om voor een aantal situaties te bepalen hoe de kosten

Nadere informatie

Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping. Nieuwland Parc 11n Alblasserdam

Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping. Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Betreft : Luxe afgewerkt, representatief

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Pagina 1/8 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Kantoor 250 m² 1.980,- excl. BTW per maand Condities Prijs Prijs per m² BVO Huurprijs parkeren Servicekosten

Nadere informatie

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Burgemeester Sloblaan AB Meerkerk

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Burgemeester Sloblaan AB Meerkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

0 5m. Berekening Verhuurbare Vloer Oppervlakte(VVO) Oppervlakten conform NEN 2580 in m2 LEGENDA

0 5m. Berekening Verhuurbare Vloer Oppervlakte(VVO) Oppervlakten conform NEN 2580 in m2 LEGENDA K 2.0 Bruto Vloer Oppervlakte 182,44 3.0 Tarra Oppervlakte excl. diversen 24,29 4.0 Netto Vloeroppervlakte incl. diversen 158,15 4.1 Installatie Oppervlakte 9,78 4.2 Verticaal verkeer 11,33 4.4 VVO excl.

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op De Trompet 2990 te Heemskerk 100 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op De Trompet 2990 te Heemskerk 100 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op De Trompet 2990 te Heemskerk 100 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER)

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) Garantieverklaring De ondergetekende 1) gevestigd te 2) hierna te noemen: de garant in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage 2 Situatietekeningen

Bijlage 2 Situatietekeningen ijlage Situatietekeningen estemmingsplan Uitbreiding hâteau St erlach vastgesteld mei 05 doorsnede doorsnede renvooi materialen ihwg beton vliesgevel prefab beton kalkzandsteen (niet constructief) licht

Nadere informatie