Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea"

Transcriptie

1 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân PARTNERS Opdrachtgever: Provincie Friesland Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea Kenmerk LEVS : 1215.C.010_Fin_rap_Duurzaam_ ProvMusea Datum : Variant :

2 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân Inhoudsopgave 1 INLEIDING Investerings- en exploitatiekosten Ruimtevraag Investeringskosten Kapitaallasten Exploitatiekosten Kostenverdeling Ruimtebeslag depot Verdeling overige kosten Bijlagen...7

3 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 1 INLEIDING In deze rapportage wordt verslag gedaan van de financiële doorrekening van het Kolleksjesintrum Fryslân. Voor het kolleksjesintrum zijn in de periode maart 2012 t/m oktober 2012 verschillende varianten ontwikkeld: duurzaam of conventioneel, verschillende deelnemende partijen en dus verschillende afmetingen van het depot, en een tweetal alternatieven binnen bestaande gebouwen. Deze rapportage is gericht op een duurzame nieuwbouw variant van het Kolleksjesintrum Fryslân met de volgende participanten: - Fries Museum - Fries Landbouw Museum - Fries Natuur Museum - Fries Scheepvaart Museum - Regionaal historisch en letterkundig centrum Tresoar. Op basis van de in een eerder studium uitgevoerde vergelijking tussen een conventioneel en een duurzaam gebouw is gekozen voor de laatste variant. De investeringskosten en daarmee ook de kosten van rente en afschrijving - voor een duurzaam gebouw liggen 15% onder die voor een conventioneel gebouw. De exploitatiekosten voor de posten onderhoud gebouw en installaties, schoonmaak en energie liggen bij de duurzame variant 50% lager. Dit heeft dan ook geleid tot de keuze voor een duurzaam gebouw volgens het Denemarken concept. Dit gebouw heeft in vergelijking met een conventioneel gebouw weinig installatietechniek, zeer dikke gevels met een zeer hoge isolatiewaarde. Het gebouwconcept is opgebouwd uit een bouwvolume voor de opslag van objecten van circa 6 meter hoog. Hierin worden vaste en verrijdbare stellingen geplaatst van één of twee lagen hoog. Dit laatste zijn kasten met een geïntegreerde trap en een tussenbordes. Het andere bouwdeel bestaat uit de facilitaire ruimtes die onlosmakelijk bij het gebouw horen zoals het truckdok en de quarantaineruimte, en de overige ruimtes waarin met objecten gewerkt wordt zoals de fotostudio en ateliers. 2 INVESTERINGS- EN EXPLOITATIEKOSTEN 2.1 Ruimtevraag De kostenberekeningen zijn gebaseerd op de ruimtevraag en de berekeningen zoals opgenomen in bijlage 1. De basis voor de afmetingen van het depot gedeelte (de opslagruimte) is herleid uit een nieuwe inventarisatie van de collecties van de musea. In bijlage 1 is een overzicht van de inventarisatie opgenomen. Hierbij is gekeken naar het aantal strekkende meters kast van een specifieke diepte. Uitgegaan is van een gemiddeld aantal planken van 6 per kast. Voor Tresoar is uitgegaan van 7 planken per kast. Voor de schilderijen is het hangoppervlak voor schilderijen geinventariseerd. Hieruit is vervolgens het benodigde vloeroppervlak berekend, gekoppeld aan de keuze van een opslagsysteem: één-laags of twee-laags, al of niet verrijdbaar. Alle bedragen die in de stukken genoemd worden zijn exclusief BTW. Prijspijl Investeringskosten Toelichting posten: In bijlage 2 zijn de kostenramingen opgenomen die de grondslag vormen voor de investeringskosten. Voor de grondkosten is uitgegaan van de prijsopgave van de Provincie 3

4 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân Friesland. De omvang van het terrein biedt de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding van het gebouw met 20 tot 30%. Aangenomen wordt dat twee kanten van het gebouw op de perceelgrens staan. De kosten van de inrichting betreffen de systemen voor schilderijrekken, kasten, stellingen en ladenblokken. De post directe projectkosten heeft zowel betrekking op het gebouw als de inrichting. De post totaal bijkomende kosten omvat ondermeer honoraria, projectmanagement, prijsstijgingen, bouwrente en vergunningen. In bijlage 3 zijn de totaaloverzichten van investerings- en exploitatiekosten opgenomen. INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl excl. BTW Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea Oppervlak totaal m2 BVO Oppervlak depot + facilitair tbv depot m2 BVO Overige ruimtes m2 BVO 542 GRONDKOSTEN per m2 totaal aankoop terrein INVESTERINGSKOSTEN per m2 totaal onderbouw 24,1% bovenbouw 24,3% afbouw 16,4% afwerking 6,0% W-installatie 8,9% E-installaties 10,7% beveiligingsinstallaties 4,0% transportinstallaties 3,4% terrein 2,1% Subtotaal kosten gebouw 100,0% inrichting Totaal directe projectkosten 77,6% Totaal bijkomende kosten 19,0% Onvoorzien 3,3% Totaal investeringskosten 100,0% per m2 totaal Totaal investeringskosten en grondkosten Kapitaallasten Rente De provincie heeft aangegeven dat gerekend moet worden met een rentepercentage van 3% op jaarbasis. Voor de berekening van de rente is een gemiddelde over 30 jaar opgenomen. Afschrijving De uitgangspunten voor de berekening van de afschrijving zijn overgenomen uit de richtlijnen van de Provincie Friesland: Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010, Gedeputeerde Staten 10 november Hierbij worden voor de verschillende gebouwdelen verschillende afschrijvingstermijnen 4

5 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân gehanteerd. Een overzicht van de afschrijvingstermijnen en bedragen is opgenomen in bijlage 4. De afschrijving per jaar is constant. Gedurende de exploitatietermijn van 30 jaar is voor de afgeschreven elementen een herinvestering opgenomen. Hierover is vervolgens ook weer rente berekend Exploitatiekosten Technisch onderhoud In deze post zijn de kosten voor het onderhoud van het gebouw en de installaties opgenomen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functies. Schoonmaak Dit betreft de kosten voor het reinigen van het gebouw aan de binnen en buitenzijde (ramen wassen). Energiekosten In deze post zijn de kosten voor vastrecht voor energie en de kosten voor water opgenomen. Door het plaatsen van pv-panelen wordt in de resterende elektriciteitsbehoefte voorzien. Overige kosten De overige kosten zijn overgenomen uit de opgave van Provincie Friesland, die in een eerder stadium zijn verstrekt. Er is een bijstelling gedaan naar rato van het oppervlak. Overzicht Jaarlijkse lasten EXPLOITATIEKOSTEN KAPITAALLASTEN PER JAAR per m2 totaal rente afschrijving Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN per m2 totaal Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks Onderhoud installaties jaarlijks Schoonmaak Energie Belastingen en verzekeringen * Opstalverzekering * Inboedelverzekering * Collectieverzekering ** p.m. Bewaking * Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding * Totaal exploitatiekosten * bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân ** kosten ten laste van gebruikers Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea per m2 totaal Totaal kapitaal en exploitatielasten

6 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 3 KOSTENVERDELING Voor de verdeling van de kosten zijn er twee principes gehanteerd. De kosten van de depotruimte met de daaraan onlosmakelijk verbonden ruimten zoals de transito, de pakruimte en de quarantaineruimte worden omgeslagen naar rato van het gebruik: op basis van het vloeroppervlak dat door de collecties van verschillende partijen in beslag genomen wordt. Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes is een verdeling gekozen in overleg met de musea, die aansluit bij de inschatting van het gebruik van die specifieke ruimtes. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen voor de toedeling van de oppervlaktes: die van het depot (opslagruimte) en de voor het functioneren van het depot benodigde ruimtes, en de overige ruimtes. 3.1 Ruimtebeslag depot De ruimte voor het depot plus de noodzakelijke ruimtes zoals hierboven genoemd beslaan 2669 m2, zijnde 83% van het totaal van 3211 m2. De totale jaarlijkse exploitatiekosten hierbij bedragen In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van het ruimtebeslag van de deelnemende partijen. Hierbij is uitgegaan van de ruimtevraag op dit moment. Bij wijzigingen van het ruimtegebruik zal deze rekensom opnieuw gemaakt moeten worden. 3.2 Verdeling overige kosten Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes zoals de fotostudio, het atelier en de multifunctionele ruimte wordt de volgende verdeling gehanteerd: Fries Museum: 50% Overige musea: 12,5%. Het totaal van deze kosten bedraagt 17% van het totaal zijnde De kostenverdeling is gemaakt op basis van een inschatting van het gebruik door de musea. Indien er een ander inzicht ontstaat in het gebruik van de ruimtes kunnen deze kosten eenvoudig anders verrekend worden. VERDELING RUIMTE EN KOSTEN Depotruimtes 83% Overige ruimtes 17% Totaal 100% aandeel kosten kastopp. aandeel kosten kosten Fries Museum 48% % Tresoar 9% ,5% Fries Scheepvaartmuseum 15% ,5% Fries Natuurmuseum 8% ,5% Fries Landbouwmuseum 19% ,5% totaal 100% %

7 DATUM KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân 4 BIJLAGEN Bijlage 1 - Ruimtestaat - Inventarisatie opslagruimte musea - Berekening opslagruimte musea Bijlage 2 - Begroting bouwkundig - kostenraming werktuigkundige - kostenraming elektrotechnische installatie - kostenraming beveiliging - kostenraming transportinstallaties. Bijlage 3 Totaalblad Investeringen en Exploitatie kolleksjesintrum Bijlage 4 Afschrijvingen per bouwdeel conventionele en duurzame variant Bijlage 5 Toedeling ruimtes en oppervlaktes Bijlage 6 Ruimtebeslag deelnemende partijen 7

8 Aantal ruimtes Objectenwerkplek Kantoor en flexwerkplek Aanwezige personen in de ruimte max/min Daglicht noodzakelijk Minimale breedte Minimale lengte Per ruimte / werkpl.(?) Totaal Minimale vrije hoogte onder install. Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Ruimtevraag BIJLAGE 1 Kolleksjesintrum Fryslân aantallen en afmetingen in pve Ruimtestaat DEPOT DENEMARKEN CONCEPT A. 01 opslagruimte 2 16, ,7 m² lengte hoogte min breedte gangpad 367,7 m² Depotruimten 1827,4 m² WERKRUIMTEN MET OBJECTEN B 01 pakruimten ,00 8,00 100,0 m² 100,0 m² 4,00 B 02 transito ruimten 1 1 4,00 6,00 24,0 m² 24,0 m² 4,00 B 03 quarantaine ruimte 1 1 4,00 6,00 24,0 m² 24,0 m² 4,00 B 04 Fotostudio 1 1 7,00 60,0 m² 60,0 m² 4,00 B 05 Ateliersschoon, droog 1 6 X 6,00 80,0 m² 80,0 m² 3,00 B 06 mulitifunctioneel 1 5 X 6,00 80,0 m² 80,0 m² 4,00 Totaal werkruimten met objecten 368,0 m² FACILITAIRE RUIMTES D 01 Truckdok incl container 1 5,00 18,00 100,0 m² 100,0 m² 4,00 D 02 Toiletten/ dames heren 2 2,00 4,0 m² 8,0 m² D 03 garderobe en lockers 1 3,0 m² 3,0 m² 4,00 D 04 Magazijn diverse bg 1 4,00 24,0 m² 24,0 m² D 05 lunchruimte pantry 1 X 32,0 m² 32,0 m² 2,70 Totaal ondersteunende functies 167,0 m² INSTALLATIERUIMTEN/ VERKEERSRUIMTEN F. 01 w installaties * 1 6,00 50,0 m² 50,0 m² 2,70 F. 02 veiligheidsinst./ patchr./ receptie 1 20,0 m² 20,0 m² 2,70 F. 03 Lift installatie 1 4,00 20,0 m² 20,0 m² 2,70 F. 04 diverse verdeelkasten 4 2,00 2,0 m² 8,0 m² 2,70 F. 05 verkeersruimte depotgebied F. 06 verkeersruimte overige F. 07 trappenhuis Totaal installaties 98,0 m² Nuttig vloeroppervlak 2460,4 m² toeslag depot ruimten 13,0% 237,6 m² toeslag overige ruimten 35,0% 221,6 m² Netto vloeroppervlak 2919,5 m² Constructieruimte toeslag in % 10% 291,9 m² Bruto vloeroppervlak 3211,4 m² toeslag bruto/nuttig 1,31 LEVS Partners 1/1

9 schilderijrek statisch/m2 schilderijrek verr/m2 draagarmstelling st breedvak 100 verr breedvak 120 verr legbord 20 verr legbord 40 st legbord 40 verr legbord 60 st legbord 60 verr legbord 70 verr ladenblok groot/lades ladenblok inbouw 60 Pvak/m2 Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen BIJLAGE 1 (Strekkende meters kast, uitgaande van gemiddeld 6 planken per kast) Fries Museum Collectie moderne grafiek 13 13,5 schilderijen 1553 objecten div. 1, moderne kunst (niet schilderij) 4,5 numismatiek 24 kunstnijverheid , foto&papier 1,5 tekeningen/prentenkabinet textiel 15 35, stenen beelden etc. 19, Totaal Fries museum 49, , , Tresoar (7 planken/kast) 858 Fries Scheepvaartmuseum ,6 71,2 28,8 75,2 Natuurmuseum Fries Landbouwmuseum totaal 49, , , ,7 148,8 105,2 LEVS partners 1/1

10 dubbele rij uitschuifbaar statisch Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag schilderijrekken BIJLAGE 1 schilderijrek statisch verspreid over wanden ruimtevraag hang opp. m2 49,50 hoogte wand 3,50 ruimte vraag m1 wand 14,14 vrije zone voor wand 0,80 oppervlakte vloer 11,31 uitschuifbare schilderijrekken 2 blokken met middenpad ruimtevraag 2122,20 hoogte rekken 3,50 ruimtevraag m1 rek 606,34 breedte gangpad 6,00 breedte rekken 6,00 aantal rekken tweezijdig 51 gem. afstand tussen rekken % h.o.h. h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 20% 0,40 h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 80% 0,32 gemiddeld h.o.h.afstand 0,34 hoogte 3,50 breedte 18,00 lengte 17,14 oppervlakte vloer 308,45 alle maten in meter koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen

11 verrijdbaar tweelaags verrijdbaar éénlaags Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten BIJLAGE 1 ladenblok inbouw 60 ingebouwd in verrijdbare stellingen breedvak 100 verrijdbaar breedvak 120 verrijdbaar aantal kasten 148,8 aantal kasten 81 aantal kasten 14,00 lengte kast 1,00 lengte kast 2,00 lengte kast 2,00 diepte kast 0,60 diepte kast 1,00 diepte kast 1,20 hoogte kast 1,50 hoogte kast 4,50 hoogte kast 4,50 ruimtevraag m1 kast 148,80 ruimtevraag m1 kast 162,00 ruimtevraag m1 kast 28,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 25 # rijen 27 # rijen 5 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 4,00 breedte gangpad 4,00 # gangpaden 10% 3 # gangpaden 10% 3 # gangpaden 10% 1 hoogte 1,50 hoogte 4,50 hoogte 4,50 lengte 18,60 lengte 39,00 lengte 10,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 1-laags 111,60 opp 1-laags 234,00 opp 1-laags 60,00 legbord 20 verrijdbaar legbord 40 verrijdbaar legbord 60 verrijdbaar legbord 70 verrijdbaar ladenblok grote laden aantal kasten 858 aantal kasten 291,5 aantal kasten 559,6 aantal kasten 65 aantal kasten 127,7 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 1,35 diepte kast 0,20 diepte kast 0,40 diepte kast 0,60 diepte kast 0,70 diepte kast 1,00 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 1,50 ruimtevraag m1 kast 858,00 ruimtevraag m1 kast 291,50 ruimtevraag m1 kast 559,60 ruimtevraag m1 kast 65,00 ruimtevraag m1 172,40 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 143 # rijen 49 # rijen 94 # rijen 11 # rijen 29 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 1,20 breedte gangpad 2,00 # gangpaden 10% 14 # gangpaden 10% 5 # gangpaden 10% 9 # gangpaden 10% 1 # gangpaden 10% 3 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 1,50 lengte 45,40 lengte 25,60 lengte 67,20 lengte 8,90 lengte 35,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 2-laags 136,20 opp 2-laags 76,80 opp 2-laags 201,60 opp 2-laags 26,70 opp 2-laags 105,00 LEVS partners 1/2

12 totalen statisch éénlaags Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten BIJLAGE 1 legbord 40 statisch legbord 60 statisch draagarmstelling Parkeervak aantal kasten 14 aantal kasten 31 aantal kasten 1 oppervlakte 105,2 lengte kast 1,00 lengte kast 1,00 lengte kast 6,00 diepte kast 0,40 diepte kast 0,60 diepte kast 1,00 hoogte kast 2,30 hoogte kast 2,30 hoogte kast 4,50 ruimtevraag m1 kast 14,00 ruimtevraag m1 kast 31,00 ruimtevraag m1 kast 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 lengte rijen 6,00 # rijen 3 # rijen 6 # rijen 1 breedte gangpad 0,90 breedte gangpad 0,90 breedte gangpad 3,50 # gangpaden 2 # gangpaden 3 # gangpaden 1 hoogte 2,30 hoogte 2,30 hoogte 4,50 lengte 3,00 lengte 6,30 lengte 4,50 breedte 6,00 breedte 6,00 breedte 6,00 opp 1-laags 18,00 opp 1-laags 37,80 opp 1-laags 27,00 opp 1-laags 105,20 koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen alle maten in meter TOTALEN verrijdbaar éénlaags verrijdbaar tweelaags statisch éénlaags schilderijen statisch schilderijen verrijdbaar TOTAAL GENERAAL kasten 405,60 546,30 188,00 11,31 308, ,66 LEVS partners 2/2

13 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Totaalblad Bouwkundige kosten TOTAALBLAD BOUWKUNDIG BIJLAGE 2 gebouw 3211,4 1,26 / m2 bvo gebouw staartkosten Code Omschrijving Subtotaal per hoofdstuk 17 TERREIN ,84 25,04 TERREIN ,84 25,04 12 GRONDWERK ,56 4,50 20 HEIWERKEN ,48 32,15 21 BETONWERKEN ,42 247,83 ONDERBOUW ,46 284,48 22 METSELWERK ,83 128,49 24 GEVELS/STAAL/ALU ,55 39,81 25 METAALCONSTRUCTIEWERK ,55 119,30 BOVENBOUW ,94 287,60 30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN ,00 49,20 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN ,91 6,20 33 DAKBEDEKKINGEN ,49 117,97 34 BEGLAZING ,35 20,62 AFBOUW ,75 193,99 40 STUCADOORSWERKEN ,05 6,37 41 TEGELWERKEN ,72 0,91 42 DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN ,24 29,32 43 METAAL EN KUNSTOF WERKEN ,18 1,48 44 PLAFOND EN WANDSYSTEMEN ,89 17,52 45 BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING ,01 10,11 46 SCHILDERWERK ,08 5,15 AFWERKING ,17 70,87 SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN ,16 861,98 SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN Coördinatie derden 2 % = Algemene bouwplaatskosten 10 % = Algemene bedrijfskosten 6 % = Winst en Risico 3 % = Onvoorzien 3 % = Totaal ,98 LEVS partners

14 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming werktuigkundige installaties 2788EW-03 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Buitenriolering 8, ,20 256,91 Hemelwaterafvoer 5, ,14 163,78 Vuilwaterafvoer 2, ,50 80,29 Koud- en warmtapwaterinstallatie 4, ,60 256,91 Sanitair 2, ,80 128,46 Handbrandblusmiddelen 3, ,90 449,60 Sprinklerinstallatie Gasinstallaties Zuurkast, perslucht, etc. 4, ,60 256,91 C.V.-installatie, depots - *1 - - C.V.-installatie, overig 25,00 * ,00 271,00 WKO-installatie 20,00 * ,00 650,40 Luchtbehandeling en ventilatie, depots 20,00 * , ,64 Luchtbehandeling en ventilatie, overig 68, ,00 737,12 Koelinstallaties, depots 20,00 * , ,64 Koelinstallaties, overig 30, ,00 325,20 Regelinstallaties, depots 15,00 * , ,64 Regelinstallaties, overig 36, ,00 390,24 Subtotaal 105, , ,73 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 105, , ,73 Uitgangspunten: *1 Verwarming in alle ruimten behoudens depots, depots middels restwarmte overig *2 Duurzame opwekking middels lucht-warmtepompen *3 Ontvochtiging middels DX en kleine LBK, incl. filter EU7 *4 Meetprogramma, conform traditioneel, regeling beperkt Galjema

15 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming elektrotechnische installaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten PV-installatie 24,91 * , ,00 Verdeelinrichting 2, ,78 346,83 Voedingen 2, ,22 73,86 Aardingsinstallatie 1, ,40 32,11 Kanalisatie 3, ,20 96,34 Licht- en noodlichtinstallatie 4, ,02 276,18 Verlichtingsarmaturen 48, , ,94 Noodverlichtingsarmaturen 6, ,40 770,74 Universele bekabelingsinstallatie 6, ,40 385,37 Zonweringsinstallatie 0, ,12 51,38 Brandmeldinstallatie 13, , ,45 Ontruimingsinstallatie 7, ,80 674,39 Telefooninstallatie 3, ,20 192,68 Intercominstallatie 2, ,06 186,26 PZI-installatie 1, ,68 154,15 CAI-installatie 0,10 321,14 6,42 Noodstroomvoorzieningen 0, ,12 51,38 Subtotaal 127, , ,50 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 127, , ,50 Uitgangspunten: *1 PV-installatie o.b.v. 61 kw gelijktijdig vermogen Depot Friese Musea (energie-0) Galjema

16 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming beveiligingsinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Inbraaksignaleringsinstallatie 8, ,32 847,81 CCTV-installatie 15, , ,30 Toegangscontrole-installatie 20, , ,12 Voorzieningen beveiligingsloge (extern) 3, ,20 385,37 Subtotaal 47, , ,60 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 47, , ,60 Galjema

17 Project Onderwerp Projectnummer De dato BIJLAGE 2 Depot Friese Musea Kostenraming transportinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots 2669 m2 BVO Overig 542 m2 BVO Totaal 3211 m2 BVO Omschrijving Prijs per totaal Onderhoudsm2 prijs kosten Liften 15, ,00 750,00 Subtotaal 15, ,00 750,00 Winst, risico, onvoorzien 0% - - TOTAAL 15, ,00 750,00 Uitgangspunten: *1 Personenlift met een hefvermogen van 1000 kg (2 stopplaatsen) Galjema

18 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Investerings en exploitatiekosten BIJLAGE 3 INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl excl. BTW Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Variant Provinciale Musea Oppervlak totaal BVO Oppervlak depot + facilitair tbv depot Overige ruimtes 542 GRONDKOSTEN per m2 totaal aankoop terrein INVESTERINGSKOSTEN per m2 totaal onderbouw 24,1% bovenbouw 24,3% afbouw 16,4% afwerking 6,0% W-installatie 8,9% E-installaties 10,7% beveiligingsinstallaties 4,0% transportinstallaties 3,4% terrein 2,1% Subtotaal kosten gebouw 100,0% inrichting Totaal directe projectkosten 77,6% Totaal bijkomende kosten 19,0% Onvoorzien 3,3% Totaal investeringskosten 100,0% per m2 totaal Totaal investeringskosten en grondkosten KAPITAALLASTEN PER JAAR per m2 totaal rente afschrijving Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN per m2 totaal Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks Onderhoud installaties jaarlijks Schoonmaak Energie Belastingen en verzekeringen * Opstalverzekering * Inboedelverzekering * Collectieverzekering p.m. Bewaking * Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding * Totaal exploitatiekosten * bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân gecorrigeerd naar rato van het oppervlak per m2 totaal Totaal kapitaal en exploitatielasten LEVS partners 1/1

19 DATUM: GEWIJZIGD: KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Berekening afschrijvingen BIJLAGE 4 gebouw Duurzaam depot 3211,4 oppervlak afschrijvingen termijnen en bedragen Omschrijving prijs/ m2 BVO termijn totaal 48 jr totaal 24 jr totaal 18jr totaal 12 jr totaal 6 jr Bouwkundig TERREIN 41 GRONDWERK 4, HEIWERKEN 32, BETONWERKEN 191, METSELWERK 180, GEVELS/STAAL/ALU 46, METAALCONSTRUCTIEWERK 115, KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN 62, TRAPPEN EN BALUSTRADEN 6, DAKBEDEKKINGEN 114, BEGLAZING 18, STUCADOORSWERKEN 4, TEGELWERKEN 1, DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN 28, METAAL EN KUNSTOF WERKEN 1, PLAFOND EN WANDSYSTEMEN 19, BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING SCHILDERWERK 5, , Werktuigbouwkundig INSTALLATIES OVERIG 29, , INSTALLATIES GROTE COMPONENTEN 75, , Electrotechnisch GROTE COMPONENTEN 127, , Beveiliging 47, , Transport 40, , totaal per m LEVS partners

20 Provinciale Musea Datum: Wijzig: Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Toedeling oppervlak aan depotruimte en overige ruimtes BIJLAGE 5 Nuttig vloeroppervlak totaal 2460,4 m² A 01 depotruimten * 1827,4 m² Overzicht oppervlaktes nuttig toeslag netto constr. toeslag toeslag depot ruimten 13% 237,6 m² Ruimtes toegerekend als facilitair aan de depotruimte depotruimte 1827,4 m² 237,6 m² 2064,9 m² 206,5 m² 2271,4 m² toeslag overige ruimten 35% 221,6 m² B 01 pakruimten 100,0 m² facilitair tbv depot 268,0 m² 93,8 m² 361,8 m² 36,2 m² 398,0 m² Netto vloeroppervlak 2919,5 m² B 02 transito ruimten 24,0 m² depotruimte+facilitair 2095,4 m² 331,4 m² 2426,7 m² 242,7 m² 2669,4 m² Constructieruimte toeslag in % 10% 291,9 m² B 03 quarantaine ruimte 24,0 m² aandeel van totaal: 83% Bruto vloeroppervlak 3211,4 m² D 01 truckdok incl container ruimten 100,0 m² overige ruimtes 365,0 m² 127,8 m² 492,8 m² 49,3 m² 542,0 m² toeslag bruto/nuttig 1,31 F 02 veiligheidsinst./patchr./receptie 20,0 m² aandeel van totaal: 17% Totaal 268,0 m² totaal 2460,4 m² 459,1 m² 2919,5 m² 291,9 m² 3211,4 m² BVO * inclusief toeslag gangpaden LEVS partners 1/1

21 schilderijrek statisch (aantal kasten is hangoppervlak) schilderijrek verrijdbaar (aantal kasten is hangoppervlak) draagarmstelling stelling statisch éénlaags breedvak 100 verrijdbaar dubbeldeks breedvak 120 verrijdbaar dubbeldeks legbord 20 verrijdbaar dubbeldeks legbord 40 statisch legbord 40 verrijdbaar dubbeldeks legbord 60 statisch legbord 60 verrijdbaar dubbeldeks legbord 70 verrijdbaar dubbeldeks ladenblok grote lades verrijdbaar dubbeldeks ladenblok inbouw 60 verrijdijdbaar éénlaags Parkeervak/m2 ruimtebeslag vloer m2 per museum percentage van het totaal Datum: Wijzig: Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen BIJLAGE 6 Fries Museum ruimtebeslag totaal m2 11,31 308,45 27,00 234,00 60,00 136,20 18,00 76,80 37,80 201,60 26,70 105,00 111,60 105, ,66 100% aantal kasten 49,5 1706, , ,5 120 percentage tov totaal aantal inrichting 100% 80% 100% 69% 100% 34% 74% 17% 100% 27% 81% ruimtebeslag vloer m2 11,31 247,99 27,00 161,78 18,00 26,21 28,05 34,58 26,70 28,37 90,00 699,99 48% Tresoar aantal kasten 858 percentage tov totaal aantal inrichting 100% ruimtebeslag vloer m2 136,20 136,20 9% Fries Scheepvaartmuseum aantal kasten ,6 71,2 28,8 75,2 percentage tov totaal aantal inrichting 3% 26% 23% 56% 19% 71% ruimtebeslag vloer m2 8,14 9,75 45,97 58,54 21,60 75,20 219,21 15% Fries Natuurmuseum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting 7% 61% 21% 14% ruimtebeslag vloer m2 17,33 46,90 41,43 14,80 120,46 8% Fries Landbouw Museum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting 17% 23% 100% 5% 39% 3% 29% ruimtebeslag vloer m2 52,32 54,89 60,00 3,69 79,62 3,29 30,00 283,81 19% totaal aantal kasten of m2 hangoppervlak 49,5 2122, , , ,7 148,8 105,2 LEVS partners 1/1

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energieopwekking

Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energieopwekking Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energie Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 65 van 66 Nieuwe Sluis Terneuzen Energie besparing & Duurzame energie Opdrachtgever: Lievense CSO Breda Adviseurs:

Nadere informatie

Bekostigingsstelsel. basisonderwijs

Bekostigingsstelsel. basisonderwijs Bekostigingsstelsel basisonderwijs Bekostigingsstelsel basisonderwijs Programma s van eisen voor het jaar 2011 Voorlichtingsbrochure behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18068 7 oktober 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2011, nr. WJZ/323666

Nadere informatie

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Plaats Datum Referentie Baarn 10 januari 2014 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/FHE 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/TED/FHE/10.01.2014

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV Onderzoeksverslag door de heer W. Meijer op 12 februari 2004 aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr. A.J. de Geus 12 februari

Nadere informatie

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002 Gemeente Goirle Februari 2002 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 2. Wettelijk kader voor balanspresentatie en toe te passen waarderingsgrondslagen 2.1 Balanspresentatie 2.2 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haven Amsterdam 05 mei 2008 Definitief Eindrapport 9T2079.A0

Nadere informatie

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 14 oktober 2011 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus

Nadere informatie

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

HET PAKHUIS AMSTERDAM. algemene informatie. Inspiratie Plattegronden. Technische omschrijving. www.ontwerpjepakhuis.nl

HET PAKHUIS AMSTERDAM. algemene informatie. Inspiratie Plattegronden. Technische omschrijving. www.ontwerpjepakhuis.nl HET PAKHUIS AMSTERDAM algemene informatie Inspiratie Plattegronden Technische omschrijving www.ontwerpjepakhuis.nl Utrecht, 23 september 2014 Haparandaweg OUDE HOUTHAVEN 16 27 18 29 0 10 25 50 100m 33

Nadere informatie

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014 Exposantenhandboek De Woonindustrie Editie Augustus 2014 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die De Woonindustrie u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden Realisatie gebiedsprojecten Verduurzamen energievoorziening Eaton EATON HENGELO Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 1 2.

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 19 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie