Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland"

Transcriptie

1 PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s Vraagstelling Aanpak Opstellen vergelijking en advies Wat is een duurzaam Kolleksjesintrum? het Denemarken principe Opslagprincipe en opslagsystemen KOLLEKSJESINTRUM FRYSLAN Oorspronkelijke uitgangspunten en visie Mogelijkheden bijstelling programma Mogelijkheden bijstelling begroting varianten HERBESTEMMING: TOETSING AAN PVE Vergelijking met het Programma van Eisen Kolleksjesintrum Toelichting criteria Toetsing alternatieve locaties aan het Programma van Eisen Toelichting beveiliging Toelichting brandveiligheid Toelichting eisen gebouwschil Vergelijking ruimtevraag Toelichting overzicht ruimtevraag en aanbod Afstemming vraag en aanbod met andere varianten Overige criteria Conclusie toetsing locaties aan het Programma van Eisen KOSTENVERGELIJKING Kostenvergelijking Conclusie en aanbevelingen BIJLAGEN... 16

3 1 INLEIDING In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de ontwikkeling van Kolleksjesintrum Fryslân, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Friesland door LEVS partners, Crown Fine Art, Galjema Technisch Adviesbureau en LBP Sight. 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s 1.2 Vraagstelling 1.3 Aanpak Deze rapportage is mede gebaseerd op het Programma van Eisen dat ontwikkeld is voor een duurzaam Kollesjesintrum voor een aantal Friese culturele instellingen, waaronder het Fries Museum, Princessehof en Tresoar, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor het Programma van Eisen is een bouwkundig en installatietechnisch concept ontwikkeld op basis van de eisen en wensen van de betrokken instellingen. Hierbij is gekozen voor de uitwerking van een duurzame variant, waarvan het principe is gebaseerd op het Denemarken model. Voor deze variant is een calculatie gemaakt van de investerings- en exploitatiekosten. Deze kosten zijn vergeleken met die voor een conventioneel gebouw. Het resultaat hiervan liet zien dat zowel de investeringskosten (-15%) als de exploitatiekosten lager uitvallen. Als we de financieringskosten buiten beschouwing laten bedragen de exploitatiekosten (waarin opgenomen de kosten voor onderhoud gebouw en installaties, energie en schoonmaak) van een duurzaam gebouw 50% van de kosten van een conventioneel gebouw. Voor de aanpak van het vervolgtraject zijn aanbevelingen gedaan en is een planning opgesteld. Na afronding van het bovengenoemde onderzoek is een aanvullende onderzoek gedaan naar de ruimtevraag en de daarbij horende investering en exploitatiekosten van drie varianten: alle deelnemers, variant zonder participatie van de RCE en een variant met alleen het Fries Museum. Deze tijd, waarin financiële middelen schaars, zijn vraagt om betaalbare en duurzame oplossingen voor het opslaan van archieven en kunstwerken. Ook voor een goed doordachte en kostenefficiënte oplossing moet financiële dekking aanwezig zijn. Tegenvallende prognoses van de opbrengst van de gebouwen die leeg komen hebben er toe geleid dat Provincie Friesland een aantal nieuwe mogelijkheden wil laten onderzoeken: 1. Besparingsmogelijkheden binnen het Programma van Eisen en de begroting van Kolleksjesintrum Fryslân; 2. Inschatten van de mogelijkheden en kosten van de vestiging van het hierboven genoemde Kolleksjesintrum Fryslân in het Friesland Campina gebouw aan de Pieter Stuyvesantlaan; 3. Inschatten van de mogelijkheden en kosten van de vestiging van het hierboven genoemde Kolleksjesintrum Fryslân op de locatie EKP: het voormalig expeditieknooppunt aan de Snekertrekweg. Het onderzoek is in zeer korte tijd uitgevoerd en kan gezien worden als een quick scan om kansrijke wegen te inventariseren. Voor de uitwerking is er kort overleg gevoerd met Tresoar, het Fries Museum en Princessehof. Er is een bezoek gebracht aan het Friesland Campina gebouw en een deel van de kelderruimte is kort aan de binnenzijde bekeken. De Heer R.W. Steensma heeft het pand eerder bezocht en een inspectierapport opgesteld. Onze bevindingen hebben we mede op dit rapport gebaseerd. Daarnaast hebben we ons gebaseerd op een zeer eenvoudige tekening van het gebouw met beperkte informatie. 3

4 Het EKP is door ons aan de buitenkant bekeken. Er zijn eerdere verkenningen uitgevoerd om dit pand te herbestemmen tot Kolleksjesintrum in opdracht van de eigenaar Syntrus Achmea Vastgoed. Hiervoor zijn ook kostencalculaties gemaakt. Deze activiteiten zijn uitgevoerd door architectenbureau Vegter. Daarnaast liggen er aanbiedingen voor onder meer huurprijzen, aankoopprijzen en investeringsbijdragen. Deze documenten zijn door ons als informatiebron gebruikt. 1.4 Opstellen vergelijking en advies Voor het beoordelen van de verschillende opties is het van het allergrootste belang dat de verschillende varianten op een juiste manier met elkaar vergeleken worden. Dit geldt voor verschillende zaken maar met name voor het oppervlak -de ene vierkante meter kan veel beter benut worden dan de ander - en voor de financiële gegevens. In deze rapportage hebben we vergelijkbare grootheden naast elkaar gezet, waardoor er een basis ontstaat voor het trekken van conclusies en het geven van een advies. Voor een goede begrip en inzicht in de gemaakte vergelijking volgt onderstaand een toelichting op het Denemarken principe en het opslagprincipe Wat is een duurzaam Kolleksjesintrum? het Denemarken principe In de tekst worden verschillende synoniemen gehanteerd voor een duurzaam gebouwconcept, zoals het Denemarken principe en een installatie-arm gebouw. De belangrijkste kenmerken van een duurzaam gebouw t.o.v. een niet duurzaam of conventioneel gebouw zijn de volgende: Het duurzame gebouw heeft een dikke, extreem goed geïsoleerde en luchtdichte schil en staat op een ongeïsoleerde vloer. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de stabiliteit van de bodemtemperatuur. Door de bijzondere eigenschappen van de gebouwschil zijn er vrijwel geen installaties nodig voor de conditionering van het binnenklimaat. Het gebouw is minimaal 5 en maximaal 9 meter hoog om te zorgen voor voldoende natuurlijke luchtcirculatie. De relatieve luchtvochtigheid in het duurzame depot is stabieler. De temperatuurschommelingen zijn groter en de temperaturen liggen lager. Een duurzaam gebouw is kleiner door het ontbreken van installatieruimtes en luchtbehandelingskanalen. Het EKP en het Friesland Campina gebouw voldoen geen van beiden aan de uitgangspunten voor een gebouw volgens het hierboven beschreven Denemarken principe en kunnen daar ook niet op aangepast worden. Dat betekent dat voor beide gebouw uitgegaan wordt van een conventioneel concept met de daarbij behorende installatietechniek Opslagprincipe en opslagsystemen In bijlage 4 van het Duurzaam Programma van Eisen voor Kolleksjesintrum Fryslân zijn tekeningen van opbergsystemen opgenomen. Voor de ontwikkeling van het duurzame Kolleksjesintrum is een iteratief proces doorlopen om tot een optimaal gebouw te komen. De belangrijkste variabelen bij dit proces zijn: Opslagprincipe: de wijze waarop een object bewaard moet worden (hangend aan rekken, in ladeblokken, instellingkasten e.d.) is leidend. Dit betekent bijvoorbeeld dat schilderijen van verschillende musea bij elkaar worden gehangen. Musea krijgen geen apart afgescheiden ruimtes. Bij de inventarisatie is ook meegenomen of objecten in verrijdbare kasten konden worden geplaatst. Daarnaast is de wijze waarop de objecten in de opbergsystemen geplaatst worden van belang voor de ruimtevraag (handmatig, heftrucks, schaarwagens e.d.). Gebouwvorm: hierbij spelen zaken als verdiepingshoogte, aantalverdiepingen en constructieve varianten (kolomafstand, overspanningen, constructiehoogte) een rol. 4

5 Gekozen is zo veel mogelijk voor het maken van dubbel hoge opslagsystemen. Dit zijn systemen waarbij de bovenlaag toegankelijk is via een geïntegreerd tussenbordes. Hiermee wordt bespaard op bouwkundige vloeren, die in principe duurder zijn. Indien een bestaand gebouw als uitgangspunt genomen wordt voor een Kolleksjesintrum moet rekening gehouden worden met meer ruimtebeslag voor opbergsystemen. Door de beperkte hoogte in het Friesland Campina gebouw en de kleine en wisselende kolomafstanden wordt de ruimtevraag groter. Het EKP is wat betreft de structuur van het gebouw geschikt om efficiënte opbergsystemen te plaatsen. Belemmerende factor daar is de druksterkte en draagkracht van de vloeren. 2 KOLLEKSJESINTRUM FRYSLAN 2.1 Oorspronkelijke uitgangspunten en visie Zo zichtbaar en prominent als musea met spraakmakende gebouwen en bijzondere kunstwerken in de schijnwerpers treden, zo onzichtbaar zijn vaak de plekken waar de niet tentoongestelde delen van collecties worden opgeslagen. 90% van de collectie zich bevindt in depots, een visie op de wijze waarop deze bewaard en ontsloten moet worden is daarmee evident. In bijlage 1 is een tekst opgenomen over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van een duurzaam Kolleksjesintrum. Daarin wordt onder meer een belangrijke ontwikkeling geschetst waarbij het Kolleksjesintrum een rol gaat vervullen tussen het museum met de tentoonstellingen, en een depot als opslagplaats voor kunstwerken. Een Kolleksjesintrum herbergt dus meer functies dan alleen een opbergplek voor archieven en objecten van cultuur historische waarde. Het samenbrengen van collecties van verschillende instellingen brengt ook een aantal andere voordelen met zich mee. Door beter overzicht van de collecties is er de mogelijkheid om te ontzamelen. Dubbelingen verdwijnen uit de collectie, objecten van de beste kwaliteit blijven behouden en worden vaker tentoongesteld: zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de collecties verbeteren. Met het samenbrengen van collecties komen ook de verschillende experts met elkaar in contact. Specifieke kennis kan breder ingezet worden en kennisuitwisseling levert een meerwaarde op voor alle deelnemende instellingen. Ook vanuit financieel oogpunt is samenwerking een interessante optie. In een groter gebouw zullen ruimtes als laad- en losdok, quarantaine ruimte en pakruimte intensiever gebruikt worden. Een gebouw met meer opslagruimte wordt daarmee relatief goedkoper. Participatie van de RCE is daarom een gunstige factor, omdat daarmee de exploitatiekosten voor alle deelnemers omlaag gaan. Daarnaast kan door het (gefaseerd) in gebruik nemen van de ruimte van de RCE in de toekomst de groei van de collecties van de Friese instellingen opgevangen worden. De diverse gebouwen die musea nu in gebruik hebben als depot, kunnen worden afgestoten, waardoor exploitatiekosten w.o. onderhoud en energiekosten vrijkomen om opnieuw te investeren. 2.2 Mogelijkheden bijstelling programma Met vertegenwoordigers van het Fries Museum, Princessehof en Tresoar is een gesprek gevoerd over mogelijke besparingen in het Programma van Eisen. De instellingen hebben daarbij aangegeven dat het programma zoals het er nu ligt niet bijgesteld kan worden zonder het idee en daarmee het functioneren van een Kolleksjesintrum in gevaar te brengen. In het nieuwe Fries Museum ontbreekt naast depotruimte ruimte voor het werken aan de collectie en het maken van tentoonstellingen etc. Hiervoor moet in alle scenario s ruimte gevonden worden. 5

6 2.3 Mogelijkheden bijstelling begroting varianten Bekeken is voorts of er ruimte gevonden kan worden in de kostenopstellingen en doorrekeningen. Voor het Kolleksjesintrum is voor het perceel een grondoppervlak doorgerekend wat ruimte biedt aan uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw in de toekomst. Dit oppervlak kan teruggebracht worden. Voor alle doorgerekende duurzame varianten is een relatief hoge post voor bijkomende posten opgenomen. Deze is iets verlaagd en meer in lijn gebracht met de andere variant. Tenslotte kunnen we de investering in PV panelen schrappen. Deze voorziening kan altijd op een later tijdstip aangebracht worden. Dit betekent wel dat de energiekosten zullen toenemen. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de kostenvergelijking. 3 HERBESTEMMING: TOETSING AAN PVE Onderzocht is of het kiezen voor een bestaand gebouw tot kostengunstiger oplosrichtingen leidt. Hiervoor worden twee locaties vergeleken met het oorspronkelijke ontwikkelde concept voor het duurzame Kolleksjesintrum. Het betreft de melkpoederopslag van Friesland Campina aan de Pieter Stuyvesantweg. De opslagruimte bevindt zich onder in het gebouw en is op dit moment nog in gebruik evenals de rest van het bovengelegen gebouw. Bekeken is de geschiktheid van deze kelderverdieping als Kolleksjesintrum. De andere locatie betreft het voormalig Expeditieknooppunt (EKP) aan de Snekertrekweg. In bijlage 2 in een beeldimpressie opgenomen van de beide gebouwen. Voor het maken van een vergelijking is de indeling gevolgd van het Programma van Eisen voor het duurzame Kolleksjesintrum. Daarnaast zijn een aantal overige criteria geformuleerd die van invloed zijn op de overwegingen. 3.1 Vergelijking met het Programma van Eisen Kolleksjesintrum Toelichting criteria Locatie Bereikbaarheid en ontsluitingsmogelijkheden, veiligheidsrisico s vanuit de omgeving, ligging t.o.v. NAP (eis vanuit de musea), parkeerruimte Functionaliteit en logistiek Risico s van potentiële bedreigingen: fysische krachten, water, vuur, ongedierte, diefstal, onjuiste temperatuur- en vochtregeling, verlies. Mogelijkheid voor het toepassen van efficiënte opslagprincipes om het ruimtebeslag te minimaliseren. Belangrijke grootheden hierbij zijn de verdiepinghoogte van het gebouw, de omvang van de ruimtes en de vrije overspanning of het al dan niet aanwezig zijn van dragende wanden of kolommen. Mogelijkheid voor een efficiënte logistiek (routing van objecten in het gebouw) Sluit de gebouwomvang aan bij de vraag wat betreft opslagruimtes en nevenruimtes. Wet en regelgeving Voldoen de ruimtes aan de ARBO voorschriften (daglichttoetreding, minimale afmetingen, vluchtwegen) Duurzaamheid Belangrijkste zaken die beoordeeld worden zijn de mogelijkheden van hergebruik en de energieprestatie van het gebouw. 6

7 Bouwkundige eisen Meest belangrijk zijn de draagkracht van de vloeren en de mogelijkheid om wanden plafonds en vloeren glad af te werken. Stedenbouwfysische eisen Geluidsbelasting en trillingen, luchtkwaliteit Werktuigkundige installaties Klimaatinstallaties ten behoeve van verwarming, ventilatie en air conditioning Elektrotechnische installaties Beveiliging, brandmelding Toetsing alternatieve locaties aan het Programma van Eisen Friesland Campina gebouw 1 Locatie Bereikbaarheid Dichtbij uitvalsweg en station. + EKP Dichtbij uitvalsweg en station. + Terrein Veiligheidsrisico s (zie ook toelichting onderaan tabel) Manoeuvreren en parkeren van vrachtauto s op eigen terrein onmogelijk. Het terrein is niet af te sluiten met een hek. Een extra beveiligingsschil in het gebouw is daarom nodig. Verkeersstromen met gebruikers van bovenliggende etages moeten gescheiden worden. Ligging t.o.v. NAP Grotendeel beneden NAP - 2 Functionaliteit en logistiek Risico s potentiële bedreigingen (zie ook toelichting onderaan tabel) Mogelijkheden voor efficiënte opslagprincipes Mogelijkheden voor efficiënte logistiek Brandrisico s verhoogd door activiteiten op bovengelegen verdiepingen. De glazen bouwstenen (in de buitenste beveiligingsschil) zijn inbraakgevoelig. De aanwezige kolomstructuur van wisselende afmetingen circa 4,3 x 4,3 m beperkt een optimale inrichting. De hoogte van de ruimtes wisselt van 3 m tot 2m onder de balken. Niet alle objecten kunnen door hun afmeting in deze ruimte opgeslagen worden. Het laad- en losdok bevindt zich op de bovenliggende bouwlaag en moet direct aangesloten worden op een lift, die niet door derden gebruikt kan worden. Er moet derhalve een nieuwe lift gerealiseerd worden. Efficiënte routing via pakruimte, transitoruimte en Voldoende ruimte om te - parkeren en manoeuvreren op eigen terrein Het terrein is afsluitbaar. Bij gebruik van de ruimtes die te veel zijn door derden ontstaan er beveiligingsrisico s. Boven NAP (met uitzondering van de kelder) Gebouw is niet uitgelegd op de beveiligingsfunctie die bij een depot hoort, zoals extra versterkte gevels. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. De twee hallen hebben een grote overspanning met slechts één kolomrij en bieden goede indelingsmogelijkheden. In de lagere ruimtes kunnen andere functies goed ondergebracht worden. Er is een laad- en losdok aanwezig. Moet aangepast worden om inrijden van vrachtauto s mogelijk te maken. Efficiënte logistiek (via pakruimte, transitoruimte en quarantaineruimte) is inpasbaar. Voorwaarde is het maken van een lift van +?

8 Voldoende ruimte voor opslag en overige functies: (zie onderstaande toelichting) 3 Wet en regelgeving Arbo voorschriften 4 Duurzaamheid Hergebruik Energieprestatie (zie ook 1.4.1) 5 Bouwkundige eisen Draagkracht vloeren Afwerking vloeren, plafonds en wanden Compartimentering quarantaineruimte is lastig. Tekort aan opslagruimte: m2 nuttig vloeropp. Tekort aan ruimte voor overige functies: m2 nuttig vloeropp. De ruimes in de kelder zijn ongeschikt om in te werken (lager dan 2,6 m, en geen of te weinig daglichttoetreding) Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is hergebruik positief mits de besparing aan CO2 niet teniet gedaan wordt in de exploitatieperiode. De gebouwschil heeft niet de kwaliteit om een Denemarken concept mogelijk te maken. De isolatiewaarden zijn onbekend. Niet bekend. Gezien de huidige bestemming mag er van uitgegaan worden dat de draagkracht voldoet. De vlakheid van de vloeren voor het mogelijk toepassen van verrijdbare systemen is onbekend. Alle oppervlakken moeten opnieuw afgewerkt worden. Gebouw is reeds ingedeeld in meerdere compartimenten. Of dit een optimale indeling is kan - voldoende afmeting die de lagen -1, BG, 1,2 en 3 hoog verbindt. Genoeg opslagruimte. Teveel aan ruimte voor overige functies: m2 nuttig vloeropp. De overmaat biedt ruimte aan flexibiliteit maar leidt in de exploitatie tot problemen. - Hoogtes en daglichttoetreding voldoen. + + Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is hergebruik positief mits de besparing aan CO2 niet teniet gedaan wordt in de exploitatieperiode. Energielabel gebouw is - onbekend. Gezien de bouwperiode zal de isolatiewaarde van de gevels niet erg hoog zijn. De vraag is of de gevels te behouden zijn of geheel vervangen moeten worden om de energieprestatie te verbeteren. Het Denemarken concept in dit gebouw is niet mogelijk. Verduurzaming is mogelijk maar kost veel geld. +? Draagkracht in de grote hallen voldoet niet aan de vereiste 15 kn/m2 maar bedraagt 11kN/m2). Voor de overige ruimtes is het niet bekend. In de begroting is een zeer beperkte verbeterslag opgenomen. Extra compartimentering voor brand moet aangebracht worden. niet beoordeeld worden. Zon- en lichtwering Er dienen extra voorzieningen? voor zon- en lichtwering te worden opgenomen. 6 Stedenbouwfysische eisen Luchtkwaliteit 7 Werktuigkundige installaties In de buurt van industrie en het spoor zal de luchtkwaliteit niet goed zijn. Met technische middelen is dit op te lossen. Uitgangspunt is een conventioneel depot. In de buurt van het spoor zal de luchtkwaliteit niet goed zijn. Met technische middelen is dit op te lossen. Uitgangspunt is een conventioneel depot

9 Klimaatinstallaties (zie toelichtende notitie Galjema in bijlage 4) 8 Elektrotechnische installaties Beveiligingsinstallaties, verlichting (zie toelichtende notitie Galjema in bijlage 4) Klimaatinstallatie wordt geheel vernieuwd. Gezien de geringe ruimte is het aanbrengen van installaties extra kostbaar. Nieuwe beveiligingsinstallaties en verlichtingsinstallaties worden opgenomen. Klimaatinstallatie wordt geheel vernieuwd. Nieuwe beveiligingsinstallaties en verlichtingsinstallaties worden opgenomen Toelichting beveiliging Een goed beveiligd depotgebouw zou moeten beschikken over drie veiligheidsschillen. Deze eerste schil is de beveiligde terreinschil, de tweede schil is de gebouwschil en de derde is de schil van een ruimte. In geval van meerdere gebruikers in een gebouw, zoals in het geval van het gebouw van Friesland Campina is op de begane grond de gebouwschil en de ruimteschil dezelfde. Beveiligingstechnisch betekent dit, dat niet kan worden voldaan aan de eisen, zoals gesteld in het PvE Toelichting brandveiligheid De brandveiligheidseisen ten behoeve van het depotgebouw zijn opgesteld op basis van het gebruik. Op basis hiervan is uitgegaan van volledige detectie. Indien er boven het depot andere gebruiksfuncties gehuisvest kunnen worden zullen de brandrisico s en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook op de bovenliggende verdiepingen volledige detectie noodzakelijk is. Tevens dient op basis van nader constructieonderzoek te worden gekeken naar de consequenties van een brand op één van de bovenliggende verdiepingen op het bezwijken van het gebouw Toelichting eisen gebouwschil Op basis van klimaateisen dient de schil van een depotruimte naar een naastgelegen ruimte luchtdicht te zijn. Dit om de invloed op het klimaat zoveel mogelijk uit te sluiten. Water in depotruimten dient te worden voorkomen. Dit betekent dat er geen doorvoeren van watervoerende leidingen vanuit bovenliggende ruimten mogen zijn. Ook dienen maatregelen tegen de mogelijke gevolgen van bluswater t.b.v. de bovenliggende verdiepingen op de collectie te worden getroffen. Het vestigen van een depot in de kelder heeft gevolgen voor de gehele bovenbouw. Aangezien er geen watervoerende leidingen door de depots mogen, zullen er bovengronds dan wel in aparte afgescheiden zones ruimtes moeten worden bepaald voor leidingen, riool, hemelwaterafvoer, cv etc. De bestaande liften mogen niet doorlopen, maar zullen wel moeten blijven functioneren voor bovenliggende verdiepingen Vergelijking ruimtevraag Om te kunnen komen tot een vergelijking tussen de hoeveelheid gevraagde ruimte in het Programma van Eisen Kolleksjesintrum en het aanbod van ruimte in het Friesland Campina gebouwen het EKP hebben we een herberekening van de ruimtevraag gemaakt. Hierbij hebben we drie factoren doorgerekend. Eén is de correctie voor het verschil in hoogte. Voor het Kolleksjesintrum is gekozen voor een gebouwhoogte van 6 meter en is voor een deel van de systemen gekozen voor dubbel hoge stellingen. 9

10 Ruimte t.b.v. het plaatsen van opslagsystemen In lagere ruimtes is dit niet mogelijk en zal de ruimtevraag wat betreft de oppervlakte dus groter zijn. Hiervoor is een correctiefactor doorgevoerd. De andere correctie betreft de toepassing van verrijdbare stellingen. Deze systemen verdienen hun meerprijs alleen terug als ze in grote aantallen en in behoorlijke lengtes kunnen worden toegepast. Door de dichte kolommenstructuur in het Friesland Campina gebouw worden de kasten relatief kort en zullen er dus meer nodig zijn, wat kostenverhogend is. De efficiency van de toepassing van verrijdbare kasten wordt tevens teniet gedaan door het feit dat de kolommen de flexibele toegangen tot de kasten of de kasten zelf zullen blokkeren, het geen niet werkbaar is. De correctiefactor betreft dus het aantal extra gangpaden dat nodig is om de kasten te benaderen. In plaats van één gangpad op tien dubbele (rug aan rug opgestelde) kasten moeten er tien gangpaden gemaakt worden. Een andere overweging om af te zien van verrijdbare kasten in het Friesland Campina gebouw is de onzekerheid over de kwaliteit van de vloer wat betreft de vlakheid. Voor de aanleg van een railsysteem moet de vloer voldoen aan zeer nauwe toleranties. De rails moeten in de vloer verzonken worden om rijdend materieel te kunnen laten passeren zonder verstoringen in de vloer. In het EKP is een deel van de ruimte hoog genoeg voor het toepassen van tweelaags stellingsystemen. De derde correctiefactor hangt samen met de druksterkte van de vloer. Voor de tweelaags systemen wordt een vloerbelasting van 15 kn/m2 aangehouden. In het EKP is de toelaatbare belasting 11 kn/m2 en langs de wanden is dat nog lager. Dit betekent dat er minder kasten geplaatst kunnen worden per m2. Voor het vergelijkbaar maken van de ruimtes is er voor het EKP een toeslag van 27% op de ruimtevraag voor tweelaags systemen gezet. Op 510 m2 betekent dit een toeslag van 138 m2. Tabel 1: Correctie ruimtevraag voor verschil in gebouwhoogte en het niet toepassen van verrijdbare stellingen hoogte (m) Kolleksjesintrum (m2) factor hoogte Eénlaags opp. (m2) breedte gangpad (m) factor verrijdbaar Statisch éénlaags (m2) Verrijdbaar 1, ,8 1,6 250 éénlaags Verrijdbaar 4, , éénlaags Verrijdbaar 4, ,2 en 2 1, tweelaags Statisch éénlaags 2, Statisch éénlaags 4, Schilderijen 3, statisch Schilderijen 3, , verrijdbaar totaal toeslag 24% % hoofdgangen totaal nuttig opp

11 Tabel 2: Overzicht ruimtevraag en aanbod en verschillen Kolleksjesintrum Friesland Campina EKP Benodigd opp. PvE aanbod verschil aanbod verschil Nuttig opp depot optimaal corr. druksterkte vloer corr. statisch éénlaags Nuttig opp ov. ruimtes Totaal nuttig oppervlak toeslag 18% Netto vloeroppervlak toeslag constructie 10% Bruto vloeroppervlak Toelichting overzicht ruimtevraag en aanbod Voor het bepalen van de ruimtes in het Friesland Campina gebouw is gebruik gemaakt van de aangeleverde tekening (zie bijlage 5). Hieruit is een oppervlakte berekend van 5400 m2 netto, die gebruikt is als uitgangspunt voor de berekening. Hierin zit een discrepantie met de opgave van R.W. Steensma. Voor het vergelijkbaar maken van de oppervlakten (nuttig-netto-bruto) is bij het ontbreken van voldoende gegevens gebruik gemaakt van dezelfde toeslagen als in de berekening voor het Kolleksjesintrum. Uit het overzicht blijkt dat de kelder van het Friesland Campina gebouw ruim 6000 m2 nuttig vloeroppervlak te kort heeft. Gezien het feit dat zich boven de kelder nog een heel gebouw bevindt, kan hier aanvullende ruimte gevonden worden. Het betreft dan zowel opslag ruimte als werkruimtes. Voor de opgave van de vierkante meters in het EKP gebouw is gebruik gemaakt van de opgave van Architectenbureau Vegter: Netto vloeroppervlak hallen 5.40 m hoog: 3584 m2 Netto vloeroppervlak opslag 2.70 m hoog: 2912 m2 Netto vloeroppervlak voor overige ruimtes 2.70 m hoog: 1135 m2 Totaal netto vloeroppervlak: 7631 m2 Bruto vloeroppervlak: 9350 m2 Uit het overzicht blijkt dat het EKP ruit 1500 m2 nuttig vloeroppervlak te groot is. Hiervoor moeten een andere bestemming gevonden worden Afstemming vraag en aanbod met andere varianten Voor het Friesland Campina gebouw zou nog bekeken kunnen worden of de variant Zonder RCE of de variant Alleen Fries Museum wel in het gebouw zouden passen. Zonder RCE De RCE heeft een ruimtebehoefte van 1055 m2 verrijdbaar. Omgerekend naar statisch is de ruimtevraag ongeveer 2000 m2. Hiermee zou het tekort aan ruimte voor stellingen voor een deel gecompenseerd zijn. Het gebrek aan ruimte voor de overige functies in de kelder blijft echter onverminderd bestaan. Daarvoor moet uitgeweken worden naar bovenliggende verdiepingen. Deze kosten zijn niet meegenomen in de begroting. 11

12 Alleen Fries Museum De variant met alleen het Fries Museum heeft een totale ruimtevraag, opslagfunctie en overige functies, van ongeveer 2300 m2 BVO. Dit is met één- en tweelaags systemen en verrijdbare stellingen, inclusief de overige functies. Omgerekend naar nuttig oppervlak in het Friesland Campina gebouw is de ruimtevraag voor de opslagfunctie alleen (ook) 2300 m2. Los van de objecten die wat betreft hun omvang niet in die ruimte opgeslagen kunnen worden is de opslagfunctie dus inpasbaar. Deze zou dan aangevuld kunnen worden met de collectie van Princessehof, omgerekend 1250 m2 en het Natuurmuseum, omgerekend 375 m2. Ook bij deze variant moeten overige functies op bovengelegen verdiepingen geplaatst worden. 3.2 Overige criteria Flexibiliteit De mate waarin het mogelijk is om te gaan met veranderende factoren zoals groei van de collectie, uitbreiding van het gebouw, het veranderen van functies. Realisatie doelstellingen De mate waarin de oorspronkelijke visie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen gerealiseerd worden dienen een punt van afweging te zijn. Uitstraling Welke uitstraling heeft het gebouw en hoe weerspiegelt het gebouw de functie en doelstellingen aan de buitenzijde. Projectrealisatie Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van organisatorische en procedurele omstandigheden die van invloed zijn op de voortgang van het project. Flexibiliteit Realisatie doelstellingen Uitstraling Projectrealisatie Friesland Campina Het gebouw is niet flexibel door de vaste kolomstructuur, beperkte hoogte. Het gebouw ligt ingeklemd tussen productielocaties van FC. Mogelijkheden moeten in de bovengrondse ruimtes gevonden worden. De doelstellingen van een Kolleksjesintrum kunnen niet in de kelder worden gerealiseerd. Door bovenliggende verdiepingen te betrekken kan het ruimtegebrek worden gecompenseerd. Van deze ruimtes is geen informatie beschikbaar. Een toekomstige monumentenstatus kan het gebouw uitstraling geven. Er is nu te weinig zicht om daar een kwalitatief oordeel over te geven. Knelpunten zijn de onzekerheden over de gebouwfuncties boven het voorziene depot en de invloed daarvan op de depotruimte. Dit maakt ook de voortgang van het project onzeker. PM: het effect van (de procedure van) een toekomstige monumentenstatus. Locatie EKP Overmaat van gebouw en - omliggend perceel biedt veel ruimte voor flexibiliteit.?? - Doelstelling van het Kolleksjesintrum kunnen ruimtelijk worden gerealiseerd. Knelpunt ligt bij de financiën en exploitatierisico s. Kan verbeterd worden maar is niet in de begroting opgenomen. Eigenaar biedt gebouw te koop of te huur aan en lijkt bereid te zijn te onderhandelen. Snelle realisatie is mogelijk

13 3.3 Conclusie toetsing locaties aan het Programma van Eisen Ten aanzien van het Friesland Campina gebouw kan gesteld worden dat het onmogelijk is om in de kelder een Kolleksjesintrum te vestigen. De belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van ruimtes met daglichttoetreding. Er bestaat de mogelijkheid om ook de bovengelegen verdiepingen bij het depot te betrekken, waarmee het ruimte tekort wordt gecompenseerd en ook de mogelijkheid van werkruimtes met daglicht dichterbij komt. Vanwege het feit dat wij de ruimtes niet hebben gezien en er geen tekeningen van hebben kunnen we hier inhoudelijk verder niets over zeggen. Duidelijk is dat de meeste knelpunten in de vergelijking met het Programma van Eisen van het Kolleksjesintrum uit het bovenstaande overzicht hiermee niet worden weggenomen. Noodzakelijke ingrepen hiervoor betreffen onder meer het maken van een lift van voldoende afmeting die afgescheiden is van de andere verdiepingen, het aanbrengen van klimaatinstallaties, het aanbrengen van een beveiligingsschil bovengronds. Met name de inefficiëntie van de kelderverdieping, die maakt dat er heel veel extra oppervlakte nodig is maakt het project zowel functioneel als kostentechnisch onaantrekkelijk. Het EKP heeft de potentie om te functioneren als Kolleksjesintrum. Voor de meeste bezwaren kan een oplossing gevonden worden. Hierbij zullen de kosten van doorslaggevende betekenis zijn. 4 KOSTENVERGELIJKING Alle bedragen die in de stukken genoemd worden zijn exclusief BTW. Prijspijl Voor het maken van een kostenopstellingen is de conventionele variant als referentie gebruikt. Daarnaast is gekeken naar de kostenopstelling van het EKP opgesteld door architectenbureau Vegter. Vanuit onze expertise van het duurzame depot hebben we daarop enkele aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen betreffen de kosten voor compartimentering, zon- en lichtwering, beveiligingsinstallaties, klimaatinstallaties, lift en aanpassing van het truckdok. Daarnaast zijn de bedragen per m2 omgerekend naar een totaalbedrag op basis van het bruto vloeroppervlak. 4.1 Kostenvergelijking In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht van de kosten van de verschillende varianten naast elkaar gezet en is er een toelichting op verschillende posten opgenomen. Tabel 3: Overzicht 3 nieuwbouw varianten voor het Fries Museum Kolleksjesintrum duurzaam alle deelnemers Kolleksjesintrum duurzaam zonder RCE Kolleksjesintrum duurzaam Friesmuseum investeringskosten incl. grond of aankoop gebouw kapitaallasten per jaar exploitatielasten per jaar totaal kapitaal en exploitatie

14 Ten opzichte van het eerder opgestelde advies zijn de investeringskosten aangescherpt. Ook de kapitaal- en exploitatielasten komen daarmee lager uit. Gezien de wens om te komen tot een doelmatige investering voor de Provincie Friesland zou een investering in een Kolleksjesintrum zonder de RCE de meest voor de hand liggende keus zijn. Hiermee kan een Kolleksjesintrum gerealiseerd worden wat voldoet aan alle doelstellingen en wat geen extra investeringen vraagt van externe partijen. Het wegvallen van de RCE zal wel tot gevolg hebben dat de exploitatiekosten voor de overige partijen iets zullen stijgen, omdat het schaalvoordeel van het gezamenlijk gebruik van truckdok, pakruimtes en quarantaineruimtes vervalt. Meer informatie hierover staat in de Financiële Rapportage 3 varianten. Tabel 4: Overzicht Conventioneel Kolleksjesintrum en alternatieve gebouwen Kolleksjesintrum Conventioneel Nuttig opp m2 Friesland Campina* Nuttig opp m2 Tekort m2 EKP Nuttig opp m2 Teveel m2 investeringskosten incl. grond of aankoop gebouw kapitaallasten per jaar exploitatielasten per jaar totaal kapitaal en exploitatie De kostenopstelling is gebaseerd op de conventionele variant met aanpassingen die voortvloeien uit de specifieke gebouwkarakteristieken. Een uitgebreid overzicht van de kosten en een toelichting is opgenomen in bijlage 3. Bovenstaande bedragen zijn niet direct met elkaar te vergelijken omdat ze niet vergelijkbaar zijn wat betreft de omvang. Het Friesland Campina gebouw is te klein. Uitgaande van de gebouwstructuur van de kelder is nog een aanvullende ruimte nodig van 6000 m2. Het EKP heeft juist een teveel aan oppervlakte van 2000 m2. Belangrijke aanname voor het Friesland Campina gebouw is een huurprijs inclusief servicekosten van 30 per m2 per jaar. Dit is een zeer laag bedrag. Naast het feit dat het Friesland Campina gebouw functioneel en programmatisch niet voldoet is er toch ook nog een enorm bedrag aan investeringen noodzakelijk om het gebouw bruikbaar te krijgen. Er is een aanname gedaan over de aankoop van het complex van 2 mln. Dit bedrag is waarschijnlijk nog onderhandelbaar. Het EKP is een gebouw dat functioneel en programmatisch geschikt gemaakt kan worden. De investeringkosten liggen echter nog boven die van het duurzame Kolleksjesintrum. De exploitatiekosten bedragen de helft. 4.2 Conclusie en aanbevelingen Het Friesland Campina gebouw is op basis van onze quick scan geen bruikbaar alternatief voor een betaalbaar Kolleksjesintrum. Vanuit dat perspectief adviseren wij dan ook geen tijd en energie in deze optie te steken. 14

15 Het EKP is op zich vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om gebouwen te hergebruiken een waardig alternatief. Het nadeel van de slechte uitstraling zou gekoppeld aan een verbetering van de isolatie van het gebouw kunnen worden opgelost (dat vraagt een extra investering van 1 mln.). Hiermee wordt een volwaardig Kolleksjesintrum gerealiseerd. De mogelijkheid van een snelle realisatie is hierbij een bijkomend voordeel. De jaarlijkse exploitatielasten bedragen het dubbele van de lasten van een duurzaam depot. Deze afweging dient gemaakt te worden door de opdrachtgever. De optie om een nieuw gebouwd duurzaam Kolleksjesintrum te realiseren met alle deelnemers is programmatisch en financieel de meest optimale. Bij gebrek aan middelen om te investeren kan gekozen worden voor de optie zonder de RCE. 15

16 5 BIJLAGEN Bijlage 1 Uitgangspunten voor Kolleksjesintrum Fryslân- IPMMC en Collectie Instituut Nederland Bijlage 2 Beeldimpressie Friesland Campina gebouw en EKP. Bijlage 3A en 3B en 3C Investeringen en exploitatiekosten 3 varianten Investeringen en exploitatiekosten alternatieve locaties Toelichting bouwkosten Bijlage 4 Notitie Galjema inz. installatiekosten 16

17 Bijlage 1: Uitgangspunten voor een Kolleksjesintrum KOLLEKSJESINTRUM depotconcept Door collecties te integreren en samen te werken op het gebied van collectiemanagement, zullen de musea in Fryslân beter aan de verwachting van het publiek en de overheden kunnen voldoen en het maatschappelijk en economisch rendement op het culturele vermogen kunnen vergroten. De integratie van collecties kan het beste vorm krijgen door de realisatie van een kolleksjesintrum. De depotcollecties van verschillende instellingen worden hier samengebracht tot een objectenarchief dat kan functioneren als reservoir voor presentaties die door de verschillende musea (groot en klein) worden verzorgd. Friese musea kunnen hierdoor meer tijd besteden aan hun kernactiviteit: het maken van tentoonstellingen. Er zal voor de musea een bredere keus zijn uit kwalitatief hoogwaardige objecten waaruit geput kan worden en de context van die objecten zal nadrukkelijker voor het voetlicht treden. Zo kan een gezamenlijke collectie optimaal worden benut en een rendement genereren die zijns gelijke in Nederland niet kent. Hiermee hebben de Friese musea samen met de Provincie een unieke kans in handen. Collection centres would enable museums to become strategic collectors of the past, rather than creating similar, overlapping but rarely comprehensive collections, as they do now Julian Spalding in The Poetic Museum, München, Londen, New York 2002 Het samenbrengen van depotcollecties op één centrale plaats zal er toe leiden dat: Museumobjecten onder optimale condities worden bewaard en de kans op schade, verval, verlies of diefstal wordt verkleind; De Kolleksje Fryslân gemakkelijker op uniforme wijze digitaal ontsloten kan worden; Onderzoek naar de Kolleksje Fryslân wordt gestimuleerd omdat objecten niet langer verspreid zijn over verschillende musea, maar op één plaats toegankelijk zijn voor conservatoren, onderzoekers, studenten en publiek; Het verwervingsbeleid en het collectieprofiel van de Kolleksje Fryslân eenvoudiger kan worden aangescherpt door nieuw aangeboden objecten te vergelijken met objecten die al in de collectie aanwezig zijn; Conserveringsprioriteiten eenvoudiger kunnen worden vastgesteld en selectie en afstoting vorm kan krijgen door objecten die in goede staat zijn te vergelijken met objecten die in minder goede conditie verkeren. 17

18 KOLLEKSJESINTRUM - voordelen voor deelnemers Meer tijd en aandacht voor presentaties en publiek; Behoud en beheer optimaal uitgevoerd; Meer objecten om uit te kiezen; Professionele ondersteuning. KOLLEKSJESINTRUM - innovatie Een Kolleksjesintrum Fryslân is een innovatief concept omdat: De Kolleksje Fryslân niet alleen als beleidsconcept, maar ook in realiteit gaat functioneren; Een statische visie op bewaren wordt vervangen door een actieve; een depotcollectie wordt een lust en is geen last meer; Musea nauw samenwerken op het gebied van collectiemanagement en de collecties geïntegreerd worden bewaard en beheerd; Een steviger verbinding tussen de collecties van de musea en Tresoar tot stand kan worden gebracht; Het concept is ontwikkeld voor en door musea; Alle Friese musea (groot en klein) kunnen participeren; Er nationaal en internationaal weinig voorbeelden zijn van collectiecentra. De provincie Fryslân kan een nieuwe standaard zetten in modern collectiemanagement. Dit innovatieve karakter kan nog worden vergroot door te kiezen voor een duurzaam gebouw met een low energy verbruik. Musea zijn ten opzichte van particulieren grootverbruikers van energie en moeten ten aanzien van hun energieverbruik hun verantwoordelijkheid nemen. KOLLEKSJESINTRUM - randvoorwaarden De eigendomsituatie ten aanzien van de objecten blijft ongewijzigd; De uitgangspunten voor de Kolleksje Fryslân en het devies samenbundeling en samenwerken moeten door de deelnemende musea worden onderschreven; De Friese musea moeten bereid zijn hun huidige depotlocaties op te geven; Er zal aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in de digitale ontsluiting van de Kolleksje Fryslân; Er zal fors moeten worden ontzameld om dubbelingen, overlap en objecten in slechte staat uit de Kolleksje Fryslân te verwijderen; Het centrum moet centraal gelegen zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de musea en gebruikers. 18

19 KOLLEKSJESINTRUM - afzonderlijk of gezamenlijk? STERK ZWAK ELK MUSEUM EEN EIGEN DEPOT Objecten direct bij de hand voor onderzoek registratie, conservering en presentatie. Lokale collectie vormt beperkt reservoir voor onderzoek en presentaties; Versnippering van mensen en middelen: lage efficiëntie; Depots vaak ondermaats; Overlap met andere collecties is niet zichtbaar. PROVINCIAAL KOLLEKSJE SINTRUM Innovatief en voorbeeldstellend; Verhoging imago provincie Fryslân; Groot, interessant onderzoekspotentieel Geeft impuls aan studie naar Kolleksje Fryslân; Optimale bewaaromstandigheden tegen lagere kosten; Optimale afstemming collectievorming en uitwisseling objecten (collectiemobiliteit); Contextvorming rond objecten vereenvoudigt; Aanscherping profiel Kolleksje Fryslân; Voorzieningen kunnen worden gedeeld. Betrokkenheid museummedewerkers en vrijwilligers bij depotcollectie verandert; Fysieke afstand tussen musea en depotcollectie wordt groter; Rangschikking collecties in materiaalsoorten leidt tot verminderde cohesie binnen de oorspronkelijke lokale samenstelling; Als lokale depots worden aangehouden, wordt kolleksjesintrum uitgehold. 19

20 Bijlage 2: Beeldimpressie Friesland Campina gebouw 20

Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea DATUM 07-02-2013 KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân PARTNERS Opdrachtgever: Provincie Friesland Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie april 2010 2010011322 Opdrachtgever : Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050AE Overveen Contactpersonen : de heer R. Vernooij Adviseur : STEVENS

Nadere informatie

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN Aanbiedingsformulier Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found C&E Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal Onderwerp Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal In

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig.

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig. College Aan Betreft Raad Aanvulling op Raadsvoorstel Verbetering Klimaatinstallatie gemeentehuis ten behoeve van de raadsvergadering van 10 april 2012, agendapunt 06 Aanleiding Bij de behandeling van het

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0.

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0. Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Versie:.1 Status: Concept 27-8-215 1 Toelichting Dit document is een aanvulling op het door Versluis opgestelde haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken Boulevard 51 4701 EP Roosendaal Bank BTW KvK NL87 ABNA 0626 0744 36 NL 067884891B01 Breda 200 51191 www.winket.nl Telefoon 0165-559129 Financiële

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT WERKOMSCHRIJVING MONUMENT KORT RAPENBURG 1-3 LEIDEN Warmond, 21 april 2016 S.B.A. van Gils Holland Property Group INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN VERBOUWING 4 3 SOUTERRAIN 4 Kluisdeur 4 Hekwerk

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Object specificaties IJ-toren

Object specificaties IJ-toren Object specificaties IJ-toren Piet Heinkade 55 Amsterdam 1/7/2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Afmetingen 3. Parkeervoorzieningen 4. Terrein 5. Openbaar vervoer 6. Entree 7. Verticaal verkeer 8. Bouwkundige

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het voormalige fabriekscomplex van de Electro Chemische Industrie (ECI) is gerestaureerd en herontwikkeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Vastgoedwaarde voor ondernemers in Rotterdam oktober 2012 1

Vastgoedwaarde voor ondernemers in Rotterdam oktober 2012 1 Vastgoedwaarde voor ondernemers in Rotterdam oktober 2012 1 Opdrachtgever: Dhr. F. de Jager Elsmarieke Mensink Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Sector Economie Het team Ir. Joost Okkema senior adviseur

Nadere informatie

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH 8.035 m³ bebouwd oppervlak TBB 832 m² aantal bouwlagen onder peil lagen aantal bouwlagen boven peil 3 lagen geveloppervlak dicht BGD - m² geveloppervlak open BGO 41 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH Opdrachtgever Contactpersonen Adviseur Contactpersonen : GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus 201 2050AE OVERVEEN : de heer R. Vernooij : STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Rompertdreef 1b 5233 ED

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

NIET VERHUURBAAR. RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE (< 1,50 meter) VOOR- ZIENINGEN VOOR VERTICAAL VERKEER

NIET VERHUURBAAR. RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE (< 1,50 meter) VOOR- ZIENINGEN VOOR VERTICAAL VERKEER CHALET XV B.V. MEETSTAAT NEN 2580 TYPE METING TYPE VASTGOED ADRES EN PLAATS DATUM OPNAME DATUM DEFINITIEF MEETCERTIFICAAT NUMMER MEETCERTIFICAAT TYPE VERDIEPING BOUWLAAG VIDES 4,0 m² VERHUURBARE VLOER

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Politieke Markt Hengelo

Politieke Markt Hengelo Behandelvoorstel Politieke Markt Hengelo onderwerp Bestuurlijke opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting zaaknummer 1019271 datum 24 juni 2014 voorzitter griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Lukas

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

JHK Architecten DE BLEEK 1

JHK Architecten DE BLEEK 1 JHK Architecten DE BLEEK 1 Colofon De Waal Beheer O.G. Euclideslaan 2 3584 BN UTRECHT 030-266 14 24 www.dewaalbeheer.nl JHK Architecten JHK Architecten Hondiuslaan 44 3502 GH Utrecht 030-2964060 www.jhk.nl

Nadere informatie

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R.

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Notitie Kostenvergelijk vloersystemen Project 6903 - Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Akse E-mail mr.akse@bbn.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN -

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN - Project : Verbouwing 3e verdieping Oostvleugel tbv afdeling Sportbedrijf Datum : 2442010 Gewijzigd : 1852010/ 1952010 Start bouw Bouwtijd Oplevering Oppervlakte (m2)) 240 Gebaseerd op NEN 2631 OVERZICHT

Nadere informatie

Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN

Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Variantenstudie stadhuis Den Helder VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Opdrachtgever Gemeente Den Helder Referentienummer 916099/20160404 VERTROUWELIJKE BIJLAGEN Samenstelling Peter Jan Bakker Dennis Coenraad 4 april

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE. Papland 13-M 4206 CK Gorinchem

BEDRIJFSRUIMTE. Papland 13-M 4206 CK Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

Nadere informatie

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Antonius en Wilhelmus

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Antonius en Wilhelmus Te Koop / Te huur Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Antonius en Wilhelmus Betreft Capelle XS, het nieuwe bedrijvenpark aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Sinds de oplevering van de eerste

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw VERGELIJKING VERSCHILLENDE OPTIES VOOR BREDE SCHOOL CENTRUM Meest positieve opmerkingen Geen bijzondere opmerkingen of voorkeur Meest negatieve opmerkingen Variant F Aparte gymzaal in groen naast scatebaan

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Aanleiding Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Cals college in het cluster van 17 februari zijn door clusterleden

Nadere informatie

Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar

Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar Meijer & Drenth Makelaardij Stadshaven 3 9902 DA, APPINGEDAM Tel: 0596 625450 Fax: 0596 628087 E-mail:

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015 Agendapunt : 5.d Aan het Algemeen Bestuur, Bij de start van de ODZOB is gekozen om het huurcontract van de SRE Milieudienst over te nemen en tot

Nadere informatie

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen - 13 Vloeren op grondslag - 16 Funderingsconstructie - 17 Paalfunderingen - 23.0 Vrijdragende vloeren

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

PERFETTO. Inpandige transformatorstations. GevelTrafo stations. GevelCompact stations. Slede stations CREATIVITEIT = STANDAARD

PERFETTO. Inpandige transformatorstations. GevelTrafo stations. GevelCompact stations. Slede stations CREATIVITEIT = STANDAARD PERFETTO Inpandige transformatorstations Met de Perfetto -reeks biedt Alfen passende oplossingen voor gebouwen met een elektrische energieaansluiting op het openbare distributienet via een inpandig transformatorstation.

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Stationsweg 51 Alkmaar

Stationsweg 51 Alkmaar Stationsweg 51 Alkmaar t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Stationsweg 51 Deze kantoorruimte

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

BK Warande Kavel v2.xlsx - 1 van 9; BK - datum:

BK Warande Kavel v2.xlsx - 1 van 9; BK - datum: BK Warande Kavel v2.xlsx 1 van 9; BK datum: 120712 De Warande Kavel 1 peildatum 01jul12 Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 12jul12 ONDERBOUW (11) Bodemvoorzieningen Uitzetten / maatvoering

Nadere informatie

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 1 Beschikbaar grondoppervlak in m2 2 Gewenst bruto oppervlakte incl. parkeren op eigen terrein 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 Passend binnen bouwblok bestemmingsplan, met uitzondering van parkeren

Nadere informatie

Marketing 43/45/47 te Duiven

Marketing 43/45/47 te Duiven Te huur Moderne Bedrijfs- en kantoorruimte Marketing 43/45/47 te Duiven Marketing 47. te Duiven Algemeen: Op zichtlocatie van de A12 gelegen moderne kantoor- en bedrijfsruimte. Kadastrale gegevens: Gemeente:

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE EN/OF SHOWROOM. Vierlinghstraat 49 A3 4251 LC Werkendam

KANTOORRUIMTE EN/OF SHOWROOM. Vierlinghstraat 49 A3 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving ruimte... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 LOCATIE De bedrijfsgebouwen maken deel uit van het voormalig Philips complex op bedrijventerrein Landweer te Oss. De Kantsingel vormt een belangrijke

Nadere informatie

Huur of koop kantoorpand op De Serpeling 19 te Lelystad (prijs op aanvraag)

Huur of koop kantoorpand op De Serpeling 19 te Lelystad (prijs op aanvraag) Huur of koop kantoorpand op De Serpeling 19 te Lelystad (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu

Nadere informatie

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE COLOFON Opdrachtgever : projectleiding project NOVA Project : nieuwbouw provinciehuis Utrecht Projectnummer : V0107.01.02

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

KOOPPRIJS v.a. 40.097,28. Te huur v.a. 250,- p/m

KOOPPRIJS v.a. 40.097,28. Te huur v.a. 250,- p/m KOOPPRIJS v.a. 40.097,28 Te huur v.a. 250,- p/m Crown Storage Center Alpen is een verzamelgebouw met 115 opslagunits met een diversiteit aan eigen ruimten ten behoeve van stalling, opslag en lichte werkzaamheden.

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns. Nr.: , FZ Groningen, 4 maart 2005

Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns. Nr.: , FZ Groningen, 4 maart 2005 Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns Nr.: 2005-05226, FZ Groningen, 4 maart 2005 Behandeld door : P. Kloosterman en C. Tetteroo Telefoonnummer : (050) 316 4441 Onderwerp

Nadere informatie

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting.

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. Inleiding Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. - De ontwikkeling van dit project moet bekeken worden vanuit de positie van de projectontwikkelaar; - De fase waar het project

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL TE HUUR Schouwrooij 16a BOXTEL LOCATIE Het object is gelegen op het bedrijventerrein 'Ladonk' aan de westzijde van Boxtel. Dit bedrijventerrein is goed bereikbaar via de Keulsebaan, die aan de zuidzijde

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Brede school Langedijk Ervaring met onderwijs en onderwijsgebouwen Brede School tzand Nominatie Scholenbouwprijs 2009 Kreileroord Brede school Klaverblad

Nadere informatie

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Slimline Technische Informatie brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Inleiding Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter

Nadere informatie

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012 1e REACTIE OP VO INLEIDING Voor u ligt een eerste verkenning van mogelijkheden tbv de vernieuwbouw van de St. Peeterschool te Amsterdam waarbij door het bestuur

Nadere informatie

Betaalbare Woning Ontwikkeling. Een antwoord op de huizencrisis

Betaalbare Woning Ontwikkeling. Een antwoord op de huizencrisis Betaalbare Woning Ontwikkeling Een antwoord op de huizencrisis April 2012 Betaalbare nieuwbouwwoningen voor elke groep starters 2 INHOUD 1. Inleiding 2. BWO Partners 3. BWO Huizen 4. Referentie Woning

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Datum: 3 maart 2017 Projectnr: 1342 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 4 2.1 Scope Gezonde

Nadere informatie