BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008

2 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag Inleiding pag Achtergronden en Wettelijke Kaders pag Achtergrond: Jeugdvisie en Zorgvisie pag Wettelijke kaders pag Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) pag Wet op de jeugdzorg pag Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) pag Bestuursakkoord pag Regionale ontwikkelingen pag Evaluatie opvoedspreekuren pag Ontwikkelingen rondom het onderwijs pag Rijksbeleid pag Basismodel pag Andere verbindingen met het CJG pag Purmerends Beleidskader voor het CJG pag Uitgangspunt pag Doelstellingen pag Uitgangssituatie pag Hoe ziet een CJG in Purmerend eruit? pag Doelgroep CJG pag Organisatie en structuur. pag Rol Gemeente pag Structuur pag Projectleider CJG pag Aansturing in het CJG pag Groeimodel pag Het CJG en partners pag Kernparticipanten pag Partners van het CJG pag Actieve bijdrage van de kernparticipanten pag Huisvesting pag CJG als fysiek gebouw pag Geschikte locatie in Purmerend pag Financiën. pag Algemeen pag Financiering CJG Purmerend pag Kosten en dekking realisatie CJG pag Kosten pag Dekking pag Resultaten en tijdspad. pag. 23 2

3 1. INLEIDING. Jeugdbeleid staat volop in de belangstelling. Het kind moet centraal staan en geen kind mag meer tussen wal en schip vallen zo luidde het motto van Operatie Jong. Dit motto is door het Kabinet Balkende IV omgezet in beleid. In het regeerakkoord heeft het thema jeugd en gezin een prominente plaats gekregen. Eén van de onderdelen daarbinnen is de ontwikkeling van Centra voor jeugd en gezin (CJG). Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft op 28 juni 2007 zijn programma voor de komende vier jaar gepresenteerd onder de titel "Alle kansen voor alle kinderen". Uiteraard neemt hierin de ontwikkeling van CJG, evenals de invoering van een verwijsindex en het Elektronisch Kind Dossier een belangrijke plek in. Het kabinet wil het CJG als instrument ontwikkelen om de versnippering en verkokering in het lokale jeugdbeleid tegen te gaan en meer samenhang te brengen tussen het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, de integrale jeugdgezondheidszorg en de regionale jeugdzorg. Doelstelling is dat iedere gemeente in 2011 tenminste één fysiek CJG operationeel heeft, zodat sprake is van een landelijk dekkend netwerk van CJG. De samenwerking en afstemming tussen de diverse instellingen kan beter. Inzetten op versterking van de samenwerking is prioriteit in Purmerend waardoor sneller, meer samenhangende en efficiëntere hulp geboden kan worden aan ouders en jeugdigen. De gemeente heeft een centrale taak in het realiseren van de centra voor Jeugd en Gezin. De gemeente let er bij haar keuzes in inhoudelijke en organisatorische vormgeving van het CJG op dat de inspanning een aantal zaken gaat opleveren. Dit zijn: - Kind en ouders staan centraal; - Het aanbod is samenhangend, transparant en herkenbaar; - Er is voldoende en laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien voor ouders, jongeren en kinderen; - Risicogroepen worden vroegtijdig herkend en bereikt; - De toegang tot begeleiding en zorg is snel, juist en efficiënt geregeld; - Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden van het gezin(snetwerk) bij hulpverlening; - Samenwerking tussen de instellingen is verplicht; - Effectieve coördinatie van zorg volgens het beleidsprincipe "één gezin één plan"; - "Warme overdracht" van informatie en casussen door organisaties. Er bestaat een aantal minimumeisen die de rijksoverheid stelt aan een CJG. Deze zijn: - Uitvoering geven aan het basistakenpakket in de jeugdgezondheidszorg (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv); - Uitvoering geven aan de vijf preventieve taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning prestatieveld 2 van Wmo (de toeleiding naar het totale en regionale hulpaanbod) ; - De schakel van het CJG met Bureau Jeugdzorg; - De schakel van het CJG met het onderwijs; - Tenminste één fysiek inlooppunt in de gemeente waar ouders/verzorgers en jeugdigen individueel of in groepsverband voorlichting en advies krijgen; - Voldoen aan de eisen van regie en sluitende afspraken, zoals die worden neergelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De ontwikkeling van CJG in Purmerend past prima binnen de kaders en beleidsprioriteiten die staan genoemd in de Purmerendse Jeugdvisie. In dit beleidsplan beschrijven wij de achtergronden, visie, doelstelling, doelgroep en uitgangspunten van het CJG. Er wordt aangegeven hoe de gemeente Purmerend een eigen invulling geeft aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. 3

4 Een plan van aanpak wordt opgesteld in de periode februari-mei 2009 in samenwerking met de kernpartners, zoals de GGD Z/W, Evean Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Maatschappelijk Werk, Verloskundigenzorg en het Onderwijs. Leeswijzer Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de achtergronden en wettelijke kaders toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de Purmerendse beleidskaders rondom CJG. De organisatie en structuur CJG worden in hoofdstuk 4 toegelicht. De optie voor geschikte huisvesting van CJG in Purmerend wordt in hoofdstuk 5 beschreven. De financiën van het project worden in hoofdstuk 6 toegelicht. Het tijdspad van het implementatietraject en de resultaten worden in hoofdstuk 7 beschreven. 4

5 2. ACHTERGRONDEN EN WETTELIJKE KADERS Achtergrond: Jeugdvisie en Zorgvisie. De gemeenteraad van Purmerend hecht grote waarde aan een samenhangend beleid en gecoördineerde uitvoering daarvan op het gebied van jeugd. Daarom heeft ze in 2006 besloten om een jeugdregisseur te laten aanstellen binnen de gemeentelijke organisatie. Deze regisseur heeft gedurende de eerste helft van 2008 gewerkt aan de Purmerendse Jeugdvisie "de jeugd heeft Purmerend". In deze visie staan een aantal elementaire kaders benoemd die van belang zijn voor de ontwikkeling van CJG's. In het visiedocument CJG (bijlage) wordt hier verder op ingegaan. In de Zorgvisie staat beschreven dat elk kind en hun ouders of verzorgers hebben recht op een goede ondersteuning bij de ontwikkeling en ontplooiing tot volwassenheid en participatie in de maatschappij. Het is belangrijk dat de jeugd gezond blijft en zich in alle opzichten goed kan ontwikkelen op psychisch, sociaal, cognitief en lichamelijk gebied, en actief worden betrokken bij de samenleving. Geïndiceerde hulpverlening op grond van de Wet op de Jeugdzorg is nog niet nodig, en wordt zo mogelijk voorkomen door een goed collectief preventief aanbod, georganiseerd door de gemeente Purmerend. In de Zorgvisie wordt gewezen op het belang dat de komende jaren de aandacht uitgaat naar naar de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin en ook: het herorganiseren van de jeugdgezondheidszorg van nul tot negentien jaar en het invoeren van de Verwijsindex en het Elektronisch Kinddossier. 2.2 Wettelijke kaders. In verschillende wetten wordt de gemeente gezien als een overheidslaag die regie voert over het preventief jeugdbeleid. De gemeente dient de basisvoorzieningen te realiseren die voor alle kinderen en hun ouders beschikbaar moeten zijn. Deze dienen het opgroeiproces van het kind te versterken. De problemen die in het opgroeiproces optreden dienen vroegtijdig gesignaleerd en effectief verholpen te worden. De uitgangspunten zijn: zo licht mogelijke hulp, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Goede samenwerking in de jeugdketen is hierbij van groot belang. De volgende wettelijke kaders en afspraken spelen een rol: Wet maatschappelijke ondersteuning. Op 1 januari 2007 is de Wmo in werking getreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voeren van een samenhangend beleid op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Het preventief jeugdbeleid is ondergebracht in prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Voor het preventief jeugdbeleid gelden de volgende vijf functies: 1. Informatie en advies (aan ouders, kinderen en jongeren over opvoeden en opgroeien); 2. Signalering (duidelijk moet zijn welke afspraken gelden voor het melden van signalen over gezinnen door instellingen als de jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugd- en jongerenwerk). 3. Toeleiding naar hulp (lokaal moet geregeld zijn hoe de toeleiding naar hulp plaatsvindt, dat wil zeggen naar lokale en regionale voorzieningen of Bureau Jeugdzorg). 4. Licht pedagogische hulp (voor gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen moet er op lokaal niveau licht pedagogische hulp beschikbaar zijn). 5. Coördinatie van zorg (hierbij gaat het om het afstemmen en zo mogelijk bundelen van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen). 5

6 Wet op de jeugdzorg. Op 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg in werking getreden. In deze wet staat de jeugdige en zijn/haar hulpvraag centraal. Jeugdigen zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers die ernstige opgroei- en opvoedproblemen hebben en die niet te helpen zijn via de algemene voorzieningen. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) wordt gefinancierd via de Stadsregio Amsterdam (SRA). BJAA vormt de toegang tot de jeugdhulpverlening, jeugd-geestelijke gezondheidszorg, jeugdbescherming en reclassering. De SRA is verantwoordelijk voor een voor een goede aansluiting van de afzonderlijke schakels in de jeugdketen en maakt samen met gemeenten afspraken over de verantwoordelijkheden voor jeugdigen met problemen Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is ondergebracht in de Wcpv. Zij vormt een belangrijk onderdeel van het integraal jeugdbeleid. JGZ is gericht op het bevorderen, beschermen en bewaken van groei en ontwikkeling van alle kinderen van 0-19 jaar. Gegevens worden vastgelegd in het kinddossier dat vanaf 2009 wordt omgevormd tot het Elektronisch Kind Dossier (EKD) Bestuursakkoord. In het voorjaar van 2007 heeft het kabinet net de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen. De afspraken hierover zijn opgenomen in het bestuursakkoord dat op 4 juni 2007 is ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG ondertekend is. Het bestuursakkoord bevat een aantal belangrijke besluiten voor het jeugdbeleid: 1. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Aan het einde van deze kabinetsperiode is in elk geval één CJG. 2. Het kabinet trekt tot 2011 in totaal 441 miljoen uit voor de realisatie van CJG Regionale ontwikkelingen. In Zaanstad, Alkmaar, Hoorn en omliggende gemeenten zijn er meer of minder verregaande initiatieven rondom de ontwikkeling van CJG waarbij bijvoorbeeld de GGD en Bureau Jeugdzorg betrokken zijn. Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' richt Centrum Jong in Zaanstad zich in eerste instantie op het voorkomen en opsporen van gezondheids- of ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Indien nodig roept Centrum Jong de hulp van andere instanties of specialisten in. In bijzondere gevallen, als er serieuze zorgen zijn om de veiligheid van een kind, kan Centrum Jong ingrijpen. In de regio Kop van Noord-Holland wordt gewerkt aan een aangepaste bestuurlijke nieuwe structuur, van waaruit het ontwikkelingstraject CJG vorm zal krijgen. De werkgroep CJG van die regiogemeenten heeft in opdracht van het platform jeugdbeleid een visiedocument opgesteld. In Den Helder wordt de relatie onderzocht tussen CJG en geplande Multi Functionele Centra. In de regio West-Friesland liggen er beleidsplannen met betrekking tot het CJG Hoorn en worden er gesprekken gevoerd over het in te zetten ontwikkelingstraject. In de regio Noord Kennemerland heeft de gemeente Alkmaar in 2006 de GGD Hollands Noorden de opdracht gegeven om gefaseerd drie CJG te ontwikkelen en te implementeren met de ketenpartners. In Castricum liggen er concept huisvestingsplannen en heeft de gemeente de GGD verzocht een offerte uit te brengen met betrekking tot procesmanagement van het ontwikkelingstraject op te treden. Ook de gemeente Heerhugowaard is actief. De voorlopige werkgroep CJG werkt aan een basisdocument CJG in opdracht van de gemeente. 6

7 Er is overleg gevoerd met de andere gemeenten in de regio zoals Beemster, Oostzaan, Waterland en Edam-Volendam. Allen zijn voornemens een eigen fysiek inlooppunt in te richten. Afgesproken is dat samengewerkt wordt als het gaat om totstandkoming afspraken met de regionale instellingen en ook wisselen we onderling beleidsplannen en plannen van aanpak uit Evaluatie opvoedspreekuren. Eind 2007 is op verzoek van de beleidsmedewerkers van alle gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland een evaluatie uitgevoerd rondom het functioneren van de opvoedspreekuren. Aanleiding van deze evaluatie was onder meer de functie van de opvoedspreekuren in het licht te houden van het totale aanbod van opvoedingsondersteuning waar elke gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), prestatieveld 2, verantwoordelijk voor is. Dit is van groot belang in de ontwikkeling van CJG. Het Servicebureau Opvoedingsondersteuning en Trainingen (SO&T) van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft deze evaluatie opvoedspreekuren uitgevoerd. Tot nu toe heeft het ontbreekt aan: - Goede registratie; - Duidelijke afspraken over overdracht van informatie; - Overzichtelijke sociale kaart voor professionals; - Eenduidigheid in aanpak; - Monitoring en onderzoek naar resultaat en effect. Bovengenoemde aanbevelingen en de uitkomsten van de inventarisatie opvoedingsondersteuning worden meegenomen in de planvorming van CJG Purmerend. Een aantal andere belangrijke ontwikkelingen (zowel landelijke als regionale) die van belang zijn in de totstandkoming van een CJG: - Integratie jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar; - Triple P; - Verwijsindex; - Elektronisch Kind Dossier; - Stadsregionale aanpak Multi Probleem Gezinnen; - Landelijke uitrol Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). - Inventarisatie van de gehele opvoedingsondersteuning in Purmerend aan de hand van de vijf gemeentelijke taken in de Wmo Ontwikkelingen rondom het onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2010 wordt de zogenaamde zorgplicht/passend onderwijs ingevoerd. De achterliggende gedachte hierbij is leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoveel als mogelijk thuisnabij passend onderwijs op maat te laten volgen. De aansluiting tussen de zorgstructuur van het onderwijs en de jeugdhulpverlening is één van de speerpunten binnen het beleidsveld Passend Onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen dienen hierover afspraken met elkaar te maken. De voorbereidingen in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in volle gang. Schakel met het onderwijs. Het CJG geeft ook invulling aan de schakel met onderwijs. Het onderwijs is een belangrijke ketenpartner voor het CJG. De scholen hebben de kinderen en jeugdigen namelijk goed in beeld. Wanneer de problemen van leerlingen dat vereisen, moeten de professionals in het onderwijs kunnen overleggen en schakelen met andere disciplines. Dit gebeurt in het Zorg Advies Team (ZAT). Dit zijn multidisciplinaire teams, waarin alle professionals (uit bijv. onderwijs, welzijnswerk, geïndiceerde jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en veiligheid) 7

8 samenwerken om passende zorg te bieden aan jeugdigen en hun gezinnen die dat nodig hebben. Het doel van het ZAT is om door middel van vroegtijdige signalering kinderen met problemen zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Voorts kunnen in het ZAT gemeenschappelijke vragen of problemen besproken worden, waardoor de medewerkers van de verschillende instellingen ondersteund kunnen worden in hun zorg voor de kinderen en bij het adviseren van ouders. Op die manier wordt ook de deskundigheid van de medewerkers vergroot en kunnen zij nog meer kwaliteit in de zorg voor kinderen bieden. Daarnaast kan door overleg tussen de aanmelders en instellingen een gerichte doorverwijzing plaatsvinden, wanneer dat nodig blijkt te zijn. Het ZAT kan georganiseerd zijn per schoollocatie (geldt veel voor het Voortgezet Onderwijs) of voor een cluster van een aantal scholen (geldt veelal voor het Basis Onderwijs). Veelal hebben deze basisscholen zelf dan een klein intern zorgteam (bestaan de uit de Intern Begeleider (IB-er), een JGZ medewerker en school maatschappelijk werker). Het CJG heeft de uitvoeringsregie voor vragen en hulp bij opgroeien en opvoeden en participeert dan ook in het ZAT. Alle belangrijke informatie en gegevens wordt op deze wijze gekoppeld met het CJG. In onze regio opereert onder andere het Samenwerkingsverband Waterland. Onder het Samenwerkingsverband Waterland vallen in totaal 52 scholen voor basisonderwijs en 3 speciale scholen voor basisonderwijs. Het totale aantal leerlingen bedraagt ruim Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland (exclusief Volendam en Marken). De missie van het Samenwerkingsverband luidt: ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. ieder kind heeft recht op passend onderwijs. ieder kind heeft recht op ondersteuning bij zijn ontwikkeling, deze ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk,zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven. De kernactiviteiten van het Samenwerkingsverband Waterland zijn: Netwerken interne begeleiders basisonderwijs. Centrum voor speciale leesbegeleiding. Ambulante begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs Purmerend. Scholing en ondersteuning. Speciale scholen voor basisonderwijs. Samenwerking met lokale en regionale partners. Het Zorgplatform Waterland functioneert als centraal aanmeldpunt voor alle onderwijs - zorg leerlingen in de Regio Waterland en maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Waterland. De kernactiviteiten van het Zorgplatform zijn: ZAT ( Bovenschools Zorg Advies Team) Permanente Commissie Leerlingenzorg. Dossier samenstelling en begeleiding REC Het samenwerkingsverband is ook een belangrijke partner in de ontwikkeling van het CJG en zal ook zitting krijgen in de werkgroep CJG. Dit is belangrijk om tot goede werkafspraken te komen als het gaat om bijvoorbeeld afstemming en informatieoverdracht. 8

9 2.7. Rijksbeleid. Het Programmaministerie Jeugd en Gezin geeft de volgende algemene invulling aan het CJG: ouders, kinderen, jongeren en professionals moeten bij het CJG snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Het Rijk pleit er voor om eenduidige naamgeving van "Centrum voor Jeugd en Gezin" en het landelijke logo te hanteren voor de herkenbaarheid richting ouders, jeugdigen en professionals in verband met komende landelijke voorlichtingcampagnes. Het is echter niet verplicht, maar in Purmerend gaan we gebruik maken van zowel het logo als de naam Basismodel. Het realiseren en vormgeven van CJG's is een taak voor de gemeenten die zal worden vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg. De gemeenten krijgen daarmee de plicht om enkele basistaken ter ondersteuning van jeugd en gezin binnen het CJG te implementeren, maar zij behouden de vrijheid om, aansluitend op de al bestaande structuren in de gemeente, te bepalen hoe zij het CJG vormgeven. Om de naam CJG te mogen gebruiken moet minimaal het volgende worden gebundeld en gerealiseerd: 1. Jeugdgezondheidszorg van min 9 maanden tot 19 jaar: consultatiebureau en GGD. 2. De 5 Wmo functies: informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp, coördinatie van zorg (zoals maatschappelijk werk, gezinscoaching en opvoedingsondersteuning). 3. Schakel met Bureau Jeugdzorg (BJAA) en de Zorg- en Adviesteams in het onderwijs. Het kabinet ziet het CJG niet als een nieuwe bureaucratische laag. Alle gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen de min 9 maanden en 23 jaar moeten er terecht kunnen. Het gaat niet alleen om de bundeling van het bestaande aanbod. Vanuit het CJG moet ook direct opvoed- en gezinsondersteuning geboden kunnen worden. Voor grote gemeenten is één fysiek inlooppunt te weinig, het kabinet heeft voor de CJG de dekkingsgraad van de bestaande consultatiebureaus voor ogen. Het is des gemeenten om in overleg met lokale en regionale partners de precieze invulling te bepalen, de gemeente heeft de regierol. Purmerend kiest voor het actief betrekken en benaderen van ouders, jeugdigen en de professionele organisaties zodat hun wensen, behoeften en ideeën meegenomen kunnen worden in de planvorming CJG. Het wijkmanagement kan hierin ook veel betekenen Andere verbindingen met het CJG. De sluitende aanpak multiprobleemgezinnen Het CJG vatten we op als een drieluik. Luik één (laagdrempelig inlooppunt) en twee (opvoeden opgroeipraktijk) worden beschreven in paragraaf 3.4.1, het Purmerends model. De sluitende aanpak vormt het derde luik van het CJG. Deze bestaat uit een aantal belangrijke elementen: - De (rsico)jeugdigen en (risico)ouders in Purmerend zijn in beeld. - Daar waar nodig moet zo snel mogelijk worden geïntervenieerd. - Bij de sluitende aanpak wordt uitgegaan van het principe "één gezin, één plan", zodat de begeleiding van de verschillende bij het kind en gezin betrokken professionals van de diverse instellingen van elkaar weten wat zij wel en niet doen, interventies gaan afstemmen en zich mogelijk terugtrekken. Een sluitende aanpak in jeugdketen is (nog) niet geregeld maar wel in ontwikkeling in Purmerend. In de Stadsregio Amsterdam (SRA) is overeenstemming bereikt over een aantal hoofdlijnen van de multiprobleemgezinsaanpak: 9

10 Dat (per jeugdzorgregio) een procesmanager multiprobleemgezinnen wordt aangesteld die op procesniveau stuurt en bewaakt dàt er per multiprobleemgezin één plan komt. Die knelpunten aanpakt en structurele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partijen stimuleert. Die betrokken instellingen kan aanspreken wanneer zij afspraken niet (binnen de afgesproken termijnen) nakomen. Dat het plan dat voor/met een multiprobleemgezin wordt opgesteld gebaseerd wordt op een gezamenlijke probleemanalyse van alle relevante partijen en bestaat uit een goed afgestemde en afgewogen aanpak voor het gezin en de individuele gezinsleden (zowel de kinderen als de volwassenen). Dat dit plan gemaakt wordt in het lokale analyseteam indien er bij de gezinnen nog geen geïndiceerde jeugdzorg betrokken is en in het multidisciplinair overleg plus (MDO+) wanneer dit wel het geval is. Dat er voor ieder multiprobleemgezin een gezinsmanager komt die de voortgang op casusniveau stuurt en bewaakt en die de betrokken instellingen kan aanspreken op het nakomen van de afspraken gemaakt in het plan van aanpak. Bovenstaande is bekrachtigd in een convenant. In Purmerend bestaat het project Zorgcoördinatie met Bemoeizorg. Het project richt zich op complexe gezinssituaties waarbij de hulpverlening geen gewenste effecten bereikt, instellingen langs elkaar werken of de hulpverlening überhaupt niet bij een gezin binnen kan komen. Onlangs is dit project geëvalueerd, de resultaten hiervan zijn meegenomen in de aanpak multi probleemgezinnen subregio Waterland. Samenhang met de instrumenten die de sluitende aanpak faciliteren: Binnen het CJG speelt informatie-uitwisseling een grote rol. Het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en de (landelijke) Verwijsindex vormen beide belangrijke instrumenten om het kind te volgen in de jeugdketen. Het CJG, EKD en de Verwijsindex vormen in samenhang met en aansluiting op elkaar de infrastructuur waarmee de gemeenten de regiefunctie in het lokale jeugdbeleid waar kunnen maken. Elk instrument op zich heeft een duidelijke eigen functies, in onderlinge samenwerking vormen ze een sluitend systeem. Daardoor worden de volgende zaken mogelijk: - zoveel mogelijk hulpverleners signaleren risico's in de Verwijsindex; - bij meervoudige risico's wordt er via de samenwerking in en rondom het CJG zo snel mogelijk een zorgcoördinator aangewezen; - de effecten van de hulp kunnen worden gemonitord via het digitale dossier (EKD); - op basis van gegevens uit het EKD kan de gemeente een optimaal preventief jeugdbeleid verder ontwikkelen. Korte beschrijving en stand van zaken van de verwijsindex. Tot de doelgroep van de verwijsindex behoren jeugdigen tot 23 jaar bij wie problemen voordoen of naar het redelijk vermoeden van een hulpverlener dreigen voor te doen, waardoor het risico bestaat dat de jeugdigen worden belemmerd in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Op verschillende locaties in het land wordt daarom gewerkt aan een lokale of regionale verwijsindex of risicosignaleringssysteem; een hulpmiddel om de informatievoorziening en - uitwisseling tussen betrokken instanties te stroomlijnen. Amsterdam ontwikkelt momenteel het systeem Matchpoint Jeugd en Zorg. Regio Zaanstreek -Waterland sluit hier bij aan. Korte beschrijving en stand van zaken van het Elektronisch Kinddossier. Vanaf 2009 krijgt ieder kind dat een contact heeft met de jeugdgezondheidszorg een Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheid (EKD JGZ). Dit is het dossier van de JGZ en omvat informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden het bij. Zij gebruiken het EKD JGZ bij elk contactmoment voor signalering, informatie en registratie. Op basis van de zelf vergaarde en de door derden 10

11 aangereikte gegevens kan de jeugdgezondheidszorg zo nodig snel hulpverlening inzetten. De notitie : Samen naar één EKD, een succesvolle realisatie van het elektronisch kinddossier in de regio Zaanstreek-Waterland vormt een basis van de ontwikkeling en invoering. Ook is er de regionale implementatie van Triple P. Bij samenwerking op het gebied van licht pedagogische hulp is het van belang dat dit gebeurt vanuit éénzelfde pedagogische visie. Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. De aanpak van Triple P is gericht op het veranderen of verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Ouders leren gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen adequaat emotioneel te ondersteunen en hun sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van ouders worden zo versterkt en risicofactoren verminderd. Triple P biedt vijf niveaus van ondersteuning, oplopend van weinig tot zeer intensief. Januari 2010 is de implementatieperiode afgerond in de regio Zaanstreek/Waterland en zijn alle professionals getraind op diverse niveaus dat voor hen van toepassing is. Opvoedondersteuning aan ouders vormt een belangrijk onderdeel van het aanbod binnen een CJG. Bij voorkeur wordt daarbij gebruik gemaakt van interventies die evidencebased zijn. Het Triple P programma biedt daarvoor een goede basis. Het bevordert de kwaliteit van de uitvoering door een gestandaardiseerd aanbod van opvoedhulp. De multidisciplinaire aanpak versterkt de samenwerking tussen partners in het CJG. Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) In het najaar van 2007 stelde het programmaministerie Jeugd en Gezin het actieplan aanpak kindermishandeling op. In dit actieplan is een centrale rol toebedeeld aan 35 centrumgemeenten die tevens centrumgemeenten zijn voor het uitvoeren van de Adviesen Steunpunten Huiselijk Geweld. Specifieke taken die zijn opgenomen in de actieverklaring die in april 2008 is ondertekend door het Ministerie, de 35 centrumgemeenten en de 15 jeugdzorgregio's zijn onder andere: - De centrum gemeenten maken met gemeenten en instellingen in hun regio afspraken over een gezamenlijke sluitende aanpak van kindermishandeling gebaseerd op de werkwijze van RAAK. - Aanstellen van een regiocoördinator; -Verbinden waar mogelijk de aanpak van kindermishandeling met de aanpak vanhuiselijk geweld en bevorderen een integrale aanpak voor alle betrokkenen (kinderen en volwassenen), daarbij gebruik makend van de structuren die in de centrumgemeenten ontwikkeld zijn voor huiselijk geweld en specifieke vormen van kindermishandeling. In de regio Zaanstreek-Waterland is Zaanstad verantwoordelijk voor de invoering van de RAAK aanpak. De financiële middelen zijn primair bedoeld voor het aanstellen van een coördinator, voor het uitvoeren van trainingen van beroepskrachten, voor materiaal en publiciteit. Samenwerkingsafspraken met regionale partijen, die nodig zijn om een sluitende aanpak van kindermishandeling te realiseren, zijn eigenlijk alleen te maken als 11

12 je een goede zorgstructuur voor kinderen in de verschillende levensfasenop orde brengt. De zorgstructuur moet gaan over de hele fase, van vóór de geboorte tot aan volwassenheid. Dat is precies één van de twee hoofddoelstellingen van de te vormen CJG. Het gaat om het voorkomen van problemen, het signaleren en aanpakken en daartoe optimaal coördineren, zodat advies en hulp op maat geboden wordt. De ontwikkeling van CJG en de invoering van de aanpak RAAK in een regio hebben dus veel met elkaar te maken. Het CJG vormt een randvoorwaarde voor de sluitende aanpak om kindermishandeling terug te dringen. Taskforce Wmo Stadsregio Amsterdam. Op dit moment is in de Stadsregio Amsterdam (SRA) een Taskforce Wmo gestart. Deze heeft onder meer tot taak zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen het preventieve jeugdbeleid van de gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio en de geïndiceerde jeugdzorg, die via het Bureau Jeugdzorg toegankelijk is. In dit kader is aan DSP-groep opdracht verleend om een advies uit te brengen over de wijze waarop deze aansluiting het beste kan worden vormgegeven. DSP-groep zal een beknopte rapportage opleveren waarin: Een beschrijving van het gemeentelijk aanbod (met bijbehorende kwaliteitseisen) op het gebied van de 5 Wmo-functies dat nodig is om een goede toeleiding naar de geïndiceerde jeugdzorg te realiseren. Een gezamenlijke vraagformulering van de gemeenten aan Bureau Jeugdzorg, die aangeeft wat het lokale veld nodig heeft van Bureau Jeugdzorg om de bovengenoemde taken adequaat uit te voeren. De adviezen uit deze rapportage worden meegenomen in het plan van aanpak van CJG's in Purmerend. 12

13 3. PURMERENDS BELEIDSKADER VOOR EEN CJG. Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor een plan van aanpak CJG. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak worden de professionele organisaties, die gaan samenwerken in het CJG, betrokken. De ouders/verzorgers en jeugdigen vormen als toekomstige als gebruikers belangrijke partijen. Hun deelname aan het ontwikkelingsproces is daarom vanzelfsprekend. Bij het opzetten van een CJG stelt de gemeente zich op als regisseur. De regisseur brengt de partijen bij elkaar, schetst de opgave en verdeelt de hoofd- en bijrollen en geeft richting aan. De gemeente maakt bij haar rol gebruik van de visie en kaders zoals die zijn vastgelegd in de nota "De jeugd heeft Purmerend". De visie is in die nota als volgt geformuleerd": "Kinderen en jongeren groeien op in een leefomgeving en in een pedagogisch klimaat waarin hen alle ruimte en waar nodig ondersteuning en begeleiding geboden wordt. Ze kunnen veilig kind zijn. Ze worden uitgedaagd om hun talenten volledig te ontplooien. Waarbij ze zich zodanig ontwikkelen dat ze als individu met zelfvertrouwen in het leven staan en zich ook realiseren dat ze een onderdeel zijn van de samenleving en zich daarnaar gedragen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid, doen mee en hebben daarvoor zelfwaardering. Ze geven die waardering aan anderen en krijgen die ook van hen." 3.1. Uitgangspunt. Het CJG is hét laagdrempelige kennis- en expertisecentrum voor alle ouders, kinderen en professionals die informatie willen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast moet het de plek zijn waar hulp worden geboden bij opvoedingsvraagstukken en indien nodig adequate doorverwijzing naar specialistische hulp plaats vindt. Het CJG biedt in ieder geval toegang tot het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en de vijf WMO-functies. Er is een schakel met Bureau Jeugdzorg (BJAA) en met Zorg- en adviesteams. Daarnaast biedt het CJG ook toegang tot informatievoorzieningen zoals EKD en de Verwijsindex. Via de backoffice is aansluiting met het achterliggende netwerk, zoals MEE Amstel en Zaan, het Welzijnswerk, etc Doelstellingen. - Het CJG functioneert als een netwerkorganisatie en opereert als een spin in het web van de Purmerendse én regionale voorzieningen die zich direct of indirect met opvoed- en opgroeiondersteuning bezig houden. - Het CJG hanteert een werkwijze waarbij de coördinatie van zorg goed is geregeld, met name als het gaat om de gezinnen met veel problemen. De gemeente heeft hierbij de regie op de afstemming en samenhang wat betreft de diverse vormen van hulp die een gezin of jeugdige nodig heeft. - Het CJG bundelt taken op het terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, gezinscoaching en gegevensbeheer. - Het CJG biedt juiste informatie en voorlichting. Door advies en een preventief aanbod wordt voorkomen dat zwaardere zorg voor kinderen moet worden ingezet. - Het CJG is een voor kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en professionals herkenbare, laagdrempelige voorziening in de wijk zoals de brede school, wijkcentrum of consultatiebureau dat nu al is. - De JGZ 0-19 jaar, gezins- en opvoedondersteuning en gezinscoaching maken deel uit van het CJG inclusief een duidelijke schakel met Bureau Jeugdzorg. - Er wordt verbinding gelegd met de Zorg- en Adviesteams. Samenhang en afstemming tussen het CJG en de binnen het onderwijs ontwikkelde zorgstructuren is van groot belang. 13

14 - Afhankelijk van de behoeften van ouders/verzorgers/jeugdigen in de wijk wordt bepaald welke andere instanties en functionaliteiten aan het centrum worden toegevoegd. (bijvoorbeeld een speel-o-theek, huisarts, kinder- en of jongerenwerk, kraamzorg). - Over doorzettingsmacht en privacy zijn binnen de structuur van de CJG's eenduidige afspraken gemaakt Uitgangssituatie. Purmerend en de regio Zaanstreek/Waterland hebben de afgelopen jaren voorop gelopen bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor opvoeden en opgroeien. Op dat punt zit de regio goed en blijft zij zich inzetten. Voor de nabije toekomst staat vooral het vorm geven van de gemeentelijke regie op de agenda. Die regie is dan met name gericht op de samenwerking in de uitvoeringsketen. Het moet sneller, doeltreffender en vanzelfsprekender worden. Daar ligt de uitdaging. Het CJG is hét "voertuig" om die samenwerking te verbeteren. Purmerend is bereid het voortouw te nemen in de (sub) regio Waterland als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van regionale samenwerkingsafspraken met alle instellingen en de organisatie van een backoffice. Dit gebeurt al in bijvoorbeeld de Waterlandse aanpak multiprobleem gezinnen. Eindresultaat: In 2011 is minimaal één CJG gerealiseerd in de gemeente Purmerend. De planning is om het eerste CJG in 2010 te openen. Vervolgens zal gekeken worden of binnen de financiële kaders een tweede CJG te realiseren is en of uitbreiding van voorzieningen in het CJG wenselijk en haalbaar is Hoe ziet een CJG in Purmerend eruit? Het CJG fungeert als een spin in het web en is de schakel tussen alle organisaties die zich inzetten voor de jeugd. Het CJG vatten we op als een drieluik, met de onderdelen: 1. Laagdrempelig inlooppunt voor informatie en advies. - Vrije inloop tijdens de openingstijden voor persoonlijke vragen of informatie. - Biedt de mogelijkheid tot, zonder afspraak, gesprek met pedagogisch adviseur over opvoeden en opgroeien; - Informatie uit boeken, tijdschriften, brochures en via internet met printmogelijkheden; - Antwoorden op vragen: per telefoon en/of Opvoed- en opgroeipraktijk - basismodel jeugdgezondheidszorg; Het CJG geeft uitvoering aan de volgende taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (volgen van de ontwikkeling en signalering; inschatten zorgbehoefte; screening en vaccinatie; beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen). - de begeleiding in de opvoed- en opgroeipraktijk; Dit betreft een aantal preventieve activiteiten zoals genoemd in de Wmo, prestatieveld 2: signalering; toeleiding naar hulp en licht pedagogische hulp. En: goede en snelle toeleiding naar Bureau Jeugdzorg ( geïndiceerde jeugdzorg) bij ernstige situaties (opvoedingsnood 1 of opvoedingscrisis 2) op het moment dat het CJG onvoldoende oplossing kan bieden aan ouders en jeugdigen. 14

15 Subdoelstellingen hierbij zijn: - vermindering van het aantal contactpersonen voor ouders en jeugdigen; - vermindering van de belasting van jeugdigen en ouders om informatie te verstrekken; - versnelling van de doorlooptijd van signalering tot indicatiestelling; - verbetering van het bereik van de "juiste" doelgroep door het Bureau Jeugdzorg (zoals multi probleem gezinnen). Dit moet ook leiden tot afname van onjuiste doorverwijzingen vanuit het preventief lokaal jeugdbeleid. - verbetering van het bereik en de toegankelijkheid van consultatie en deskundigheidsbevordering voor professionals. 3. Sluitende aanpak. De belangrijkste elementen zijn: - (risico) jeugdigen dienen in beeld te zijn; - Het beginsel geldt: één gezin, één plan zodat de begeleiding van de verschillende bij het kind/gezin betrokken hulpverleners van uiteenlopende organisaties van elkaar weten wat zij doen en dat zij hun interventies op elkaar afstemmen. De hulpverlening is gericht op "herstel van het gewone leven". Dat wil zeggen integraal werken ook met instellingen die werken aan schuldsanering arbeidsintegratie verslavingszor e.d Doelgroep CJG. - Jeugdigen (van min 9 maanden tot 23 jaar); - Ouders/verzorgers en alle andere die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van het kind; - Professionals en vrijwilligers van alle betrokken organisaties. 15

16 4. ORGANISATIE EN STRUCTUUR Rol gemeente. De gemeente heeft de regietaak en is verantwoordelijk voor het opzetten van CJG s met daarin een kwalitatief en goed georganiseerd aanbod. In de vorm van een convenant worden door de gemeente, met alle partijen, afspraken rondom organisatie, missie, kerntaken per partij, etc. bekrachtigd. Andere verantwoordelijkheden zijn: - Richting geven bij de ontwikkeling en bundeling van het opvoedingsondersteuning-aanbod aan de hand van de 5 gemeentelijke taken Wmo; - Regie op het jeugdbeleid: verbinden en toezien op gemaakte afspraken rondom afstemmen en coördinatie van zorg; - Faciliteren (huisvesting maar ook ICT - Elektronisch Kind Dossier en Verwijsindex-) Structuur. Intensieve en krachtige samenwerking is dé sleutel tot succes voor de CJG's. Om op zowel management- als uitvoerend niveau draagvlak te creëren rondom de realisatie en invulling van het CJG worden er twee overlegvormen in het leven geroepen; een stuurgroep en een projectgroep. In werkgroepen worden de specifieke thema's uitgewerkt. Deze werkgroepen komen per aandachtsgebied gemiddeld drie maal bijeen. Een plan van aanpak wordt opgesteld in de periode februari-mei 2009 in samenwerking met de instellingen. Kernpartijen die zitting hebben in de stuurgroep zijn: Gemeente Purmerend, Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, het Welzijnswerk, een afgevaardigde vanuit de Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs. Welzijnswerk wordt gezien als een kernpartner voor realisatie van CJG's. Het bestuur van Purmerend heeft besloten om marktwerking in het Welzijnswerk vorm te geven. Dat gaat o.a. via aanbesteding van welzijnsactiviteiten. De activiteiten die gekoppeld zijn aan de realisatie van een CJG zijn zodanig basaal en door intensieve samenwerking verweven met andere kernpartners in het CJG dat continuïteit in uitvoering hier vereist is en aanbesteding daarom ongewenst. In de stuurgroep zal, wat betreft afvaardiging van het welzijnswerk, Clup Welzijnswerk Purmerend zitting hebben. De stuurgroep. De stuurgroep geeft richting aan de afstemming en samenwerking en geeft opdrachten aan de projectgroep. Ze bewaakt de voortgang en is ook verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie, zowel op management- als uitvoeringsniveau. Ze is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak en verstrekt opdrachten aan de projectgroep. De projectleider werkt onder aansturing van de stuurgroep en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsplan. Hij/zij stelt een plan van aanpak op in overleg en samenwerking met de instellingen en beleidsmedewerker MO van de Gemeente. De stuurgroep bestaat uit het management van de hierboven genoemde kernpartijen en de beleidsmedewerker MO. De wethouder Jeugd is de voorzitter van de stuurgroep. 16

17 De projectgroep. De projectgroep is verantwoordelijk voor het realiseren van de basisstructuur CJG. Zij maakt het projectplan CJG. De projectgroep bestaat uit (beleids)medewerkers van bovengenoemde organisaties, MEE Amstel en Zaan en de Kraam- en Verloskundigenzorg. Ook zijn er partijen waar het CJG niet zonder kan en veel mee zal samenwerken en afstemmen: RMC/Leerplicht, wijkmanagement van de gemeente, coördinator Brede School, politie Z/W, Waterlandziekenhuis, huisartsen, etc. Deze partijen zullen op geschikte momenten gevraagd worden om aan te schuiven bij de projectgroep of een werkgroep. Werkgroepen / deelprojecten. Er is een aantal aandachtsgebieden waarvoor de projectgroep verantwoordelijk is en wat verder uitgewerkt wordt in werkgroepen. Aandachtsgebied 1: Ontwerpen van het primaire proces. Dit houdt in: - maken van concrete samenwerkafspraken over de basis ketenzorg (met name overdrachtsmomenten) zodat deze zo optimaal mogelijk binnen het CJG geïmplementeerd kunnen worden; - Het maken van afspraken over informatieoverdracht tussen de instellingen en het koppelen van gegevens rondom zorg; - Ontwikkelen van een protocol informatie overdracht Verloskunde, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Onderwijs en Bureau Jeugdzorg. Aandachtsgebied 2. Organisatie, bedrijfsvoering en financiën. Dit houdt in: - Ontwikkeling van een format voor een gezamenlijke beleidscyclus(jaarplan) en managementrapportage over de gezamenlijk uit te voeren en later uitgevoerde taken. Aandachtsgebied 3. Huisvesting. Dit houdt in: - Ontwerpen van een pakket van eisen voor de huisvesting van het CJG (uitstraling, bewegwijzering, logo, balie en inrichting). Aandachtsgebied 4. Communicatie. Dit houdt in: - Maken van een communicatieplan voor het ontwikkelings- en implementatietraject inclusief uitwerking van wat de structurele informatie behoeften zijn van medewerkers en cliënten. Aandachtsgebied 5. Basispakket opvoeden en opgroeien. Dit houdt in: - Opstellen van een basispakket opvoed- en opgroeiondersteuning. De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties hierin worden getoetst aan de hand van de landelijke evidence based programma's. Uitgangspunt is de inventarisatie van alle opvoedingsondersteunende activiteiten in Purmerend. Deze zijn geïnventariseerd aan de hand van de vijf gemeentelijke functies uit de 17

18 WMO die vanuit het CJG worden gecoördineerd en aangeboden inclusief aanbod voor risicogroepen. Activering en maatschappelijke participatie vormen belangrijke onderdelen in het basispakket. Aandachtsgebied 6. Onderwijs. Dit houdt in: - Maken van concrete samenwerkafspraken tussen de zorgstructuren in en rond het onderwijs (Zorg Advies teams) en de ketenzorg in het CJG (beschrijven van o.a. overdrachtsmomenten, verantwoordelijkheden, zodat deze zo optimaal mogelijk binnen het CJG geïmplementeerd kunnen worden). Uitgangspunten zijn bestaande structuren, processen en protocollen. Aandachtsgebied 7. Coördinatie van zorg. Dit houdt in: - Vormgeven van een effectieve en efficiënte eenduidige zorgcoördinatie binnen en buiten het CJG. - Uitvoering geven aan het Waterlandse plan Aanpak MPG. De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking van bovengenoemde aandachtsgebieden en zorgt er voor dat dit wordt uitgewerkt in (tijdelijke) werkgroepen. Dit gehele proces moet er toe leiden dat in het tweede kwartaal 2010 een eerste CJG in Purmerend feestelijk geopend kan worden Projectleider (tijdelijk). De vorming van een Centrum voor Jeugd en Gezin is een complexe opgave, zowel bestuurlijk, organisatorisch als financieel. Het doel is om huidige aansluitingsproblemen tussen organisaties werkzaam in het domein van Jeugd en Gezin op te lossen op een zodanige wijze dat zij samen één duidelijk loket realiseren waar alle ouders / opvoeders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeding en opgroeien. Het bereiken van samenwerkingsvoordeel vergt daarom degelijke managementvaardigheden en geduld om belangentegenstellingen in balans te brengen, inertie te doorbreken en deelnemers uit te dagen en te enthousiasmeren. Dit stelt hoge eisen aan het projectleiderschap. Hij/zij stelt instellingen in staat om op een constructieve manier met elkaar de samenwerkingsdoelen te realiseren. Persoonlijke aandacht en contact is daarin cruciaal. Sterke sociale vaardigheden zijn hierbij ook belangrijk. Hij zij moet een dusdanige positie weten te verwerven zodat alle belanghebbenden hem/haar gezag toekennen. Hij/zij is onbevooroordeeld en behandelt iedereen gelijkwaardig en weet instellingen te enthousiasmeren. Er wordt begin 2009 een (tijdelijke) projectleider CJG aangesteld bij de gemeente. Deze projectleider gaat aan de slag met onder andere het aansturen van de stuurgroep, projectgroep en de werkgroepen. 18

19 4.4. Aansturing in het CJG (structureel). In het CJG zal een coördinator aangesteld worden om de regie op zorgstructuren en het samenwerkingsproces te waarborgen binnen de organisatie van het CJG. Deze coördinator CJG wordt aangesteld bij de GGD Z/W en krijgt de volgende taken, onder andere: - uitvoeren van diverse PR activiteiten voor het CJG; - procescoördinatie van meervoudige problematiek; - monitoren van de voortgang van de hulpverlening door middel van een cliëntregistratiesysteem; - knelpunten bespreken en oplossen in de procesgang; - zorgen voor de toegankelijkheid van het ondersteuningsaanbod; - organiseren van informatie- en themabijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in samenspraak met andere ketenpartners; - signaleren van trends en deze waar nodig omzetten in beleidsadviezen en zorgdragen voor terugkoppeling naar de betrokken instelling(en) en gemeente; - voert werkzaamheden uit die voortvloeien uit afspraken en registratie Groeimodel. Het CJG wordt in Purmerend gerealiseerd volgens een groeimodel. Als ideaalplaatje ziet de gemeente een integratie van verschillende deelloketten voor jeugd op het gebied van opvoeden, gezondheid, zorg, onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en vrije tijd. Op korte termijn is het praktisch en financieel niet haalbaar om dit te realiseren voor de gehele jeugd van min 9 maanden-23 jaar. Om toch snel aan de slag te gaan kiezen we voor een groeimodel: starten met doelgroep jeugd en ouders/verzorgers doelgroep min 9 maanden - 12 jaar. In dit plaatje worden de zorgfuncties op het terrein van jeugd en gezin gebundeld in de werktitel CJG, hoewel het dus nog niet voldoet aan het geschetste ideale eindresultaat (t/m 23 jaar). Naast dit CJG functioneren andere loketten die reeds in meer of mindere mate gestalte hebben gekregen. Er bestaan binnen het jeugdbeleid verschillende deelloketten, zoals het Jongerenloket (een samenwerking tussen Regionaal Meld en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters, het CWI en Sociale Zaken die gericht is op het terugleiden van jongeren naar werk en/of scholing), gemeentelijke loketten (WMO-voorzieningen, leerlingenvervoer, -bijzondere-bijstand en openbare orde en veiligheid) en een verzuimloket. Zorgadviesteams (ZAT), buurtnetwerken en het netwerk 12 plus kunnen eveneens als loket worden beschouwd. Onder regie van de gemeente wordt wel een koppeling gelegd tussen de zorgfuncties in een CJG naar verschillende deelloketten die onderling goede afspraken maken en intensief contact onderhouden. De vorming van deze zgn. deelloketten moet de brede netwerkkaart binnen het jeugdbeleid vereenvoudigen tot een beperkter aantal herkenbare loketten Het CJG en partners Kernpartners. Om een CJG in Purmerend te ontwikkelen zijn de volgende participanten grote spelers: Evean Jeugdgezondheidszorg, GGDZ/W, het Maatschappelijk Werk, het Welzijnswerk, MEE, BJAA en het Onderwijs Andere partners van het CJG. Dit zijn bijvoorbeeld: peuterspeelzalen, kinderopvang, 1 e lijns hulpverlening en gezondheidszorg zoals huisartsen, straathoekwerkers, Waterlandziekenhuis, wijkmanagement, RMC/Leerplicht, 2 e lijns hulpverlening zoals de Geestelijke Gezondheidszorg en verloskundigen. 19

20 Actieve bijdrage van de kernparticipanten. - Werven medewerkers die beschikken over de noodzakelijke en vereiste competenties; - Brengen het eigen huisvestingsbudget in en zoeken bij het ontstaan van eventuele extra kosten in eerste instantie gedekt worden vanuit de eigen middelen. - Bedienen zich van kwaliteitsinstrumenten en waar beschikbaar bewezen effectieve interventies. 5. HUISVESTING CJG als fysiek gebouw. Nabijheid en laagdrempeligheid staan voorop bij de ontwikkeling van een CJG. Een CJG moet gevestigd zijn in een makkelijk toegankelijk gebouw, waarin organisaties en allerlei handige informatie goed te vinden zijn. Er is ruimte voor ontmoeting inclusief leestafel en een kop koffie/thee. De inrichting is daarbij kindvriendelijk en biedt leef- en speelruimte voor kinderen die moeten wachten. Het CJG is ook oudervriendelijk: organisaties en professionals geven aandacht en tijd zodat zij het gevoel hebben welkom te zijn. De uitstraling is open en neutraal, de bezoekers hebben niet het idee dat zij bij het CJG komen omdat er iets aan de hand zou zijn. Je loopt een CJG niet binnen omdat je een probleemgeval bent. Het imago moet zijn: hier kun je zo binnen lopen om advies in te winnen en inlichtingen te verkrijgen. Andere belangrijke zaken w.b. laagdrempeligheid: parkeergelegenheid, korte afstand OV en een positieve uitstraling, (ruime) openstelling (ook in de avonduren?) en de bezoeker hoeft gegevens slechts één keer te verstrekken. De ontwikkeling van CJG s impliceert niet dat dit de enige plek is waar men terecht moet kunnen. Informatie en advies kunnen ook op andere plaatsen aangeboden blijven worden, zoals op scholen, het Wmo-loket en het welzijnswerk. Het CJG is wel de fysieke plek waar lijnen en afstemmingsactiviteiten rond opgroei- en opvoedondersteuning samen komen Geschikte locatie in Purmerend. Het Consultatiebureau (CB) vormt de kern van een CJG. Bijna 100% van de ouders maakt gebruik van de zorg en informatie die zo'n bureau biedt. Dat garandeert op voorhand een groot bereik. In Purmerend sluit de dichtheid van de CB's prima aan bij de Rijksnorm van één CJG per inwoners. In Purmerend zijn drie CB's gevestigd, aan de Waterlandlaan (centrum), Landauerstraat (Purmer-Noord) en Lisdoddestraat (de Gors). Laatstgenoemde CB gaat verhuizen naar een geheel nieuw locatie in de Weidevenne, het woon-zorgcomplex Zuidland. Het is een ideale plek voor de combinatie met het eerste CJG. Weidevenne is een groeiwijk met veel (jonge) gezinnen: 20

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Aanleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ)

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) 1. Inleiding Welke middelen er zijn om het Digitale dossier JGZ (DD JGZ) te financieren is niet overal duidelijk. In deze notitie brengen wij de

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: L. Feij Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: S. Raaijmakers Afd. Manager Medewerker Datum: 22 december 2009 Openbaar: Ja X Nee BMO Fin. Jur. Pers. Anders Naar griffier: Ja

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Afdeling Samenleving juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke kaders 3 2.1. Beleid

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Inleiding De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid om adequaat invulling te geven aan de samenhang in de jeugdketen én aan

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen

Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen In samenwerking met de projectgroep CJG opgesteld 5 januari 2010 Ontwerpplan CJG gemeente Bergen januari 2010 0 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Centrum

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt Partijen Burgemeester en wethouders van gemeente Almere, te dezen vertegenwoordigd door J. Haanstra Burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door ing. A. Aboutaleb Burgemeester

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd RIS145403_19-APR-2007 Haagse Centra voor jeugd en gezin 1. Achtergrond Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gebeurtenissen

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Het kind centraal; het geheel is meer dan de som van de delen. Document : Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Versie : definitief

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Nota van B&W. \ b gz Q CJ/ Onderwerp Centra voor Jeugd en Gezin

Nota van B&W. \ b gz Q CJ/ Onderwerp Centra voor Jeugd en Gezin Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van DijW dr T.C.M Horn Collegevergadering 20 januari 2009 Inlichtingen Elly van der Storm (023 567.6624) Registratienummer Q CJ/ \ b gz Samenvatting

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie