Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen"

Transcriptie

1 Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A

2

3 Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het proces? 12 4 Wat kan ik er nu al aan voorbereiden? 16 5 Wat komt er kijken bij de planning van de examens? 20 6 Wat komt er kijken bij de uitvoering van de examens? 24 7 Wat komt er kijken bij de nazorg en de correctie? 28 8 Wat betekent dat voor ruimtes en werkplekken? 32 9 Wat betekent dat voor ict-beheer en -ondersteuning? Wat gaat dat allemaal kosten? Kunnen we alle stappen nog een keer doornemen? Waar kan ik terecht voor meer informatie? 51 3

4 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? Aanleiding De centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen komen snel dichterbij. De invoering van het centrale examen heeft grote gevolgen voor mbo-instellingen. Niet alleen onderwijsinhoudelijk, maar ook op organisatorisch en ict-gebied zullen instellingen zich goed moeten voorbereiden. Daarbij moeten vragen worden beantwoord zoals: Hoeveel studenten gaan per jaar examen doen? Hoeveel computers moet ik daarvoor reserveren? Hoe moeten we de examenlokalen inrichten? Met welke examensoftware wordt gewerkt? In welke periodes vinden de examens plaats? Mogen studenten het examen maken op de eigen laptop? Hoe wordt de correctie geregeld? Op welke manier telt het resultaat mee voor diplomering? Een antwoord op deze vragen is niet altijd goed te vinden. Vandaar dat het College voor Examens, sambo~ict en Kennisnet gezamenlijk dit boekje hebben ontwikkeld. Over dit boekje Deze uitgave van Hoe? Zo! geeft antwoord op veel vragen over de invoering van de centraal ontwikkelde examens (coe s) binnen het mbo. We focussen daarbij op de organisatorische, logistieke en facilitaire problematiek. Vaak wordt er voor antwoorden verwezen naar externe informatiebronnen. Want over dit onderwerp is al het een en ander geschreven. Dit boekje brengt veel van die informatie bij elkaar en zorgt voor overzicht. Voor wie? Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en uitvoering van de centrale examens: onderwijsmanagers, examenbureaus, examinatoren, ict- en facilitair managers. Hoe? Zoals de titel doet vermoeden is dit boekje opgebouwd uit vragen. Aan de hand daarvan worden keuzemogelijkheden geschetst en tips gegeven. Dit boekje beschrijft soms hoe het moet, soms hoe het kan. Er is meestal niet één pasklaar antwoord: instellingen hebben keuzevrijheid en moeten hier zoveel mogelijk gebruik van maken. Dit boekje geeft de kaders en de keuzes die mogelijk van toepassing zijn. Niet alle zaken over de uitvoering van de coe s zijn al concreet uitgewerkt. Het is voor alle partijen nieuw en er zullen zeker nog zaken worden bijgesteld naar aanleiding van de pre-pilots die in februari 2011 zijn uitgevoerd. Maar dat mag geen reden zijn voor uitstel; we moeten er nu mee beginnen. Dit boekje kan helpen bij het zetten van de eerste stappen. 4

5 Door wie? Deze publicatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van drie partijen: het College voor Examens, sambo~ict en Kennisnet. Achterin is meer informatie te vinden over deze organisaties. Dit boekje is geschreven door Martijn Bijleveld, adviseur Onderwijs & ICT. Afstemming werkveld Het College voor Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en de MBO Raad hebben in juni 2010 een werkconferentie Examinering taal en rekenen georganiseerd. In Utrecht en in Eindhoven zijn onderwijsinstellingen geïnformeerd en is met het mbo-werkveld gesproken over de invoering van de centrale examinering. Als vervolg hierop hebben sambo~ict en Kennisnet, in samen werking met het College voor Examens, in november 2010 een vraagsessie over de centraal ontwikkelde examens georganiseerd. De vragen die daarbij naar voren kwamen, zijn een belangrijke bron geweest voor de onderwerpen die we behandelen in dit boekje. De onderwerpen De Hoe? Zo!-reeks van Kennisnet is opgebouwd in de vorm van vragen en antwoorden. In deze uitgave over de centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen bespreken we achtereenvolgens de volgende vragen: Wat komt er op ons af? Wie zijn er betrokken bij het proces? Wat kan ik nu al voorbereiden? Wat komt er kijken bij de planning van de examens? Wat komt er kijken bij de uitvoering van de examens? Wat komt er kijken bij de nazorg en de correctie? Wat betekent dat voor ruimtes en werkplekken? Wat betekent dat voor ict-beheer en ondersteuning? Wat gaat dat allemaal kosten? Tot slot vatten we het proces nog een keer samen en zetten we de belangrijkste informatiebronnen overzichtelijk bij elkaar. 5

6 Hoe? Voor welke groepen studenten? Wanneer zijn de eerste examens? Wat betekenen die niveaus 2F en 3F? Welke periodes? Wat is de Wet Referentie niveaus? In hoeverre verdwijnt het instellingsexamen? 2 Wat komt er op ons af? Het mbo voert de komende jaren stapsgewijs centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in. Vanaf zal deze examinering voorwaardelijk zijn voor de diplomering op niveau 4. Wat komt er op de instellingen af en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden? 6

7 Zo! Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. Vanaf cohort 2010 zijn daarmee de generieke taaleisen uit het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap vervallen. De referentieniveaus taal en rekenen, zoals vastgelegd in de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, komen hiervoor in de plaats. In het daarmee samenhangende Examenbesluit beroepsopleidingen WEB wordt een groot aantal zaken geregeld op het gebied van de uitvoering en examinering van Nederlandse taal en rekenen binnen het mbo. Een belangrijk aspect hierin is de centrale examinering. De centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen worden digitaal afgenomen. De hierboven genoemde documenten zijn, voorzien van een toelichting, te vinden op de website steunpunttaalenrekenenmbo.nl. Voor welke groepen studenten? De centrale examinering start in voor de niveau- 4-studenten. Een jaar later, vanaf , doen ook de niveaus 2 en 3 mee met de centraal ontwikkelde examens (coe s). Voor niveau-1-studenten is nog niet besloten op welke manier zij worden geëxamineerd. De niveau-1-groepen doen in principe wel mee aan de pilotexamens voor mbo 2 en 3. Welke examenonderdelen? Het centraal ontwikkeld examen Nederlandse taal voor mbo 4 bestaat uit een toets over de onderdelen lezen en luisteren. Daarnaast neemt de instelling een eigen examen af, waarbij de volgende onderdelen worden getoetst: spreken, gesprekken voeren, schrijven en begrippenlijst/taalverzorging. Het centraal ontwikkeld examen rekenen omvat alle onderdelen van rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden). Het instellingsexamen rekenen komt daarmee te vervallen. Hoeveel examenperiodes? Verspreid over het schooljaar worden vooralsnog drie periodes van elk twee weken aangewezen waarbinnen de digitale examens kunnen worden afgenomen. De planning voor deze examenperiodes stelt het College voor Examens (CvE) vast in overleg met het mbo-veld. Voor de pilotjaren , voor niveau 4, worden de periodes in mei 2011 bekendgemaakt. Voor niveau 2 en 3 een jaar later. Wat komt er kijken bij de digitale afname? De instelling is verantwoordelijk voor de faciliteiten die nodig zijn voor een correcte afname. Het is begrijpelijk dat daarover veel vragen ontstaan: hoeveel werkplekken heb ik daarvoor nodig, welke eisen worden er aan deze werkplekken gesteld, wat zijn de eisen voor de hardware, welke software wordt gebruikt, wat betekent 7

8 het voor ict- beheer en -ondersteuning? Leidt de periodisering van de centraal ontwikkelde examens tot piekbelasting van de (examen) faciliteiten? Wat is de impact van de coe s op de planning en roostering van het onderwijs? Allemaal vragen die we in de volgende hoofdstukken gaan behandelen. Referentieniveaus De invoering van de centraal ontwikkelde examens voor Nederlandse taal en rekenen gaat gepaard met nieuwe referentieniveaus voor beide vakken. Hoewel dit boekje niet over de onderwijsinhoud gaat, hieronder toch enige achtergrondinformatie. De nieuwe referentieniveaus voor taal hebben betrekking op de volgende onderdelen: 1. Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren spreken 2. Lezen van zakelijke teksten 3. Schrijven 4. Begrippenlijst en taalverzorging Het centraal ontwikkeld examen Nederlandse taal omvat alleen de onderdelen luisteren en lezen van zakelijke teksten. De overige onderdelen worden getoetst door middel van een instellingsexamen. De mbo-instelling mag zelf bepalen hoe aan deze instellingsexamens vorm wordt gegeven. De referentieniveaus voor rekenen hebben betrekking op: 1. Getallen 2. Verhoudingen 3. Meten en meetkunde 4. Verbanden Het centraal ontwikkeld examen rekenen beslaat alle onderdelen en vervangt daarmee het instellingsexamen. De referentieniveaus 2F en 3F zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, dat is vast gesteld na een advies van de commissie Meijerink. Deze referentieniveaus vormen het kader voor de exameneisen. Voor zowel Nederlandse taal als rekenen is voor de niveaus 2F en 3F een syllabus uitgegeven. Hierin zijn de onderdelen die centraal worden geëxamineerd, specifieker beschreven. Zie hiervoor de site van het steunpunt: steunpunttaalenrekenenmbo.nl. 8

9 Schema fasering mbo 4 Schema fasering mbo 2/3 Schema fasering mbo 4 (3F) cursusjaar wanneer activiteit vanaf maart e pilotjaar e pilotjaar februari 2012 zomer 2012 najaar 2012 voorjaar 2013 zomer najaar 2013 oefenen met voorbeeld examens op alle onderwijs instellingen 1 e periode afname pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (substantieel aantal studenten)* 2 e periode afname pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (substantieel aantal studenten) 1 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 2 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 3 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 1 e periode verplichte afname coe s voor alle studenten * Dit betreft per onderwijsinstelling een beperkt aantal locaties. Schema fasering voor mbo (1) 2, 3 (2F) cursusjaar wanneer activiteit e pilotjaar e pilotjaar december 2011 januari 2012 vanaf februari 2012 najaar 2012 voorjaar 2013 zomer 2013 najaar 2013 voorjaar 2014 zomer najaar 2014 syllabus beschikbaar (zie Steunpunt taal en rekenen mbo) pre-pilot op beperkt aantal instellingen (ook mbo 1) oefenen met voorbeeld examens op alle onderwijs instellingen 1 e periode afname pilotexamens op onderwijsinstellingen (substantieel aantal studenten) 2 e periode afname pilotexamens op onderwijsinstellingen (substantieel aantal studenten) 3 e periode afname pilotexamens op onderwijsinstellingen (substantieel aantal studenten) 1 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 2 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 3 e periode pilotexamens op alle onderwijsinstellingen (met in principe alle studenten) 1 e periode verplichte afname coe s voor alle studenten van mbo-2 en 3 9

10 Beroepsgerichte taal- en rekenvaardigheden In veel kwalificatiedossiers zijn beroepsgerichte taal en/of rekenvaardigheden opgenomen. Deze worden niet centraal getoetst, maar blijven deel uitmaken van het beroepsgerichte instellingsexamen. Denk daarbij aan specifieke rekenvaardigheden voor de mbo-4- opleiding verpleegkundige (verhoudingen berekenen) of aanvullende taaleisen die worden gesteld binnen de mbo-4-opleiding juridisch medewerker (juridische teksten lezen). Zie voor meer informatie de Handreiking instellingsexamens mbo via het Steunpunt, steunpunttaalenrekenenmbo.nl. 10

11 11

12 Hoe? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rollen onderscheiden we in het proces? Wie heeft de regie? Wat verandert er voor het examenbureau, voor roostermakers en docenten? 3 Wie zijn er betrokken bij het proces? 12

13 Zo! Wie voert de regie? Omdat het om digitale examens gaat, zijn instellingen wellicht geneigd om de afdeling ict het voortouw te laten nemen bij de organisatie. Hoewel ict een belangrijke factor is in dit proces, is dat niet verstandig. Beleg het eigenaarschap van dit project bij het onderwijs. En zorg dat alle relevante partijen erbij worden betrokken. Welke rollen en verantwoordelijkheden? Belangrijke rollen bij de uitvoering van de coe's zijn: examencommissie examensecretaris examenbureau roostermaker docent/surveillant corrector medewerkers ict en facilitair De examensecretaris is verantwoordelijk voor de probleemloze afname van de examens. Hij zorgt voor het importeren van de studentgegevens in de examensoftware en het toewijzen van de juiste examens aan de juiste kandidaten. Het examenbureau is verantwoordelijk voor de logistieke afhandeling van het proces en biedt daarbij ondersteuning aan de examensecretaris. Ook de verwerking van de resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van het examenbureau. Bij de invoering van de coe's krijgen de medewerkers te maken met nieuwe werkinstructies. De surveillant is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de afname van de examens. De surveillant controleert de identiteit van de kandidaten, voorkomt fraude en treedt op bij problemen. Zo nodig wordt contact gezocht met de examensecretaris. Per toetsruimte treedt een van de surveillanten op als toetsleider. De examencommissie is binnen de instelling verantwoordelijk voor de examinering. Zij is ook verantwoordelijk voor de examenreglementen en procedures. De examencommissie zal zich moeten bezighouden met aanpassingen van de reglementen in verband met de digitale afname van de coe s. Naast de voorgeschreven regelingen en procedures kunnen er mogelijk nog aanvullende regels worden gesteld. Bijvoorbeeld om de kandidaten te verplichten om een eigen (goedgekeurde) koptelefoon mee te nemen naar het examen. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. De corrector is verantwoordelijk voor het corrigeren van de open vragen. Hij maakt daarvoor gebruik van een speciale softwaremodule die bij de examensoftware wordt geleverd. Het bevoegd gezag van de instelling bepaalt wie mag optreden als corrector. In principe kan dat elke bevoegd docent zijn, ook als deze in de dagelijkse praktijk niet wordt ingezet voor rekenonderwijs. 13

14 De roostermaker reserveert de ruimtes gedurende de examenperiode. Hij zal moeten meedenken over de programmering en planning van het onderwijs. Omdat de examenperiodes voor de coe s veelal gedurende reguliere schoolweken vallen, moet er goed worden nagedacht hoe deze examens efficiënt zijn in te passen. De afdelingen ict en facilitair zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning. Dat begint al bij de voorbereidingen. Denk daarbij aan: 1. huisvesting, ruimtes, inrichting werkplekken; 2. ict-systemen, netwerk, software-installatie en testen. Om tijdens de examenperiodes een vlekkeloze afname te kunnen garanderen, moet de helpdesk ict / facilitair voortdurend stand-by zijn. Op al deze aspecten gaan we verderop in dit boekje nog uitvoerig in. Wat is de rol van de docent? Docenten zullen bij de examinering worden betrokken in de rol van surveillant of corrector. Maar vergeet ook het voortraject niet: gedurende de pilotperiode, van 2011 tot 2013, hebben ze regelmatig te maken met de oefen- en pilotexamens en staan zij voor de uitdaging om hun niveau-4-studenten naar niveau 3F te brengen. Ook zullen zij deze studenten moeten blijven motiveren, want gezien het huidige instroomniveau houden we voorlopig rekening met tegenvallende resultaten. Naast de diagnostische waarde hebben de pilotexamens ook een praktische functie: de afname van de digitale examens verloopt logistiek gezien een stuk soepeler als de studenten er al ervaring mee hebben opgedaan. De examensecretaris De examensecretaris vervult een sleutelrol in de organisatie van de examens: als linking pin tussen het onderwijs, het examenbureau, de roosterkamer en de studentenadministratie. Hij importeert de studentgegevens en maakt de afnameplanning. Hij maakt daarvoor gebruik van speciale software (zie hoofdstuk 9). De examensecretaris is stressbestendig, flexibel, nauwkeurig, kan goed communiceren en kan lezen en schrijven met Excel. Enige ervaring met roostering en planning is een pre. Denk na welke medewerkers deze rol kunnen vervullen en train ze on the job. Daarvoor is in de aankomende periode volop gelegenheid, tijdens de oefen- en pilotexamens. 14

15 Rollen, verantwoordelijkheden Alleen benoemde contactpersonen rollen en zaken die moeten gebeuren, zijn TBV matrix [Kader] TBV matrix Communiceer de rollen en verantwoordelijkheden overzichtelijk bij elkaar te brengen in een TBV-matrix (taken, zodat iedereen binnen de organisatie weet bij wie bevoegdheden en verantwoordelijkheden). kan voor vragen enper opmerkingen. Dathij kanterecht bijvoorbeeld per deelproject, locatie of per team. Spreekeen ookvoorbeeld af wie er de instelling als Hieronder vannamens zo n TBV-matrix. contactpersoon optreden voor CvE, Cito en het Steunpunt. Expertgroep T&R Onderwijskundige Examensecretaris Roostermaker ICT / Falicitair Alet / Benno Martin / Jacco Esther / Marc Monique Inventarisatie aantal examankandidaten Basisonderwijsprogramma Onderzoek rooster systematiek Maken simulatierooster Simulatie afnameplanning Feedbacksessies met docententeam Inventarisatie bestaande computerruimtes bevoegd en verantwoordelijk 15 meedenken Alle benoemde rollen en zaken die moeten ge beuren, zijn overzichtelijk bij elkaar te brengen in een TBV-matrix (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Dat kan bijvoorbeeld per deelproject, per locatie of per team. Hieronder een voorbeeld van zo n TBV-matrix. meewerken Joop / Fred

16 Hoe? Wat moet ik aanpassen aan mijn onderwijsprogrammering? Wat moet ik in mijn examenreglementen aanpassen? Wat moet ik in mijn roostering regelen? Wat moet ik in mijn administratieve organisatie aanpassen? Kunnen we de software testen? Wie moeten er voor de organisatie van het coe worden geschoold? Kan ik studenten laten oefenen? Wie moet ik informeren over deze ontwikkelingen? 4 Wat kan ik nu al voorbereiden? Wanneer zijn de pilotexamens? 16

17 Zo! Het is belangrijk om het hele proces eens goed te doorlopen. Hieronder zetten we de belangrijkste aspecten op een rij. Voor alle zaken geldt: u kunt er nu al mee beginnen! Allereerst: zorg voor een goede communicatie. Iedereen in de organisatie docenten en studenten moeten weten wat er op hen af komt. Begin daar nu mee, want ze krijgen waarschijnlijk dit schooljaar, uiterlijk volgend schooljaar, met de voorbeelden pilotexamens te maken. Zorg voor scholing van de directbetrokkenen. Het gaat daarbij om de examensecretaris, de surveillanten en de correctoren. Het College voor Examens organiseert vanaf september 2011 instructiesessies voor examensecretarissen en correctoren. Op de site van het Steunpunt is hierover meer informatie te vinden: steunpunttaalenrekenenmbo.nl. De instructie van de surveillanten moet de instelling zelf verzorgen. Bereid het instructie materiaal goed voor en gebruik èn evalueer dit telkens na de proef- en pilotexamens. Verdere voorbereidingen kunnen worden onderverdeeld in: 3. taken, verantwoordelijkheden; 4. administratieve organisatie; 5. examenreglementen; 6. onderwijsprogrammering; 7. onderwijslogistiek; 8. ict en facilitair. Op organisatorisch vlak heeft de invoering van de coe s een grote impact. Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden goed zijn belegd. Zie hiervoor ook het vorige hoofdstuk. Communiceer wie waarvoor verantwoordelijk is. De invoering van de centraal ontwikkelde examens maakt veel los in de organisatie en medewerkers moeten weten waar zij terecht kunnen met vragen, suggesties en eventuele problemen. De invoering van centraal ontwikkelde examens gaat ook gepaard met nieuwe procedures op administratief gebied. Zorg ervoor dat de administratieve organisatie hierop is ingericht. Zorg voor goede werkinstructies voor het examenbureau en test deze tijdens de pilotperiode. In hoofdstuk 7 gaan we daar nader op in. De bestaande examenreglementen moeten worden aangepast in verband met de centraal ontwikkelde examens. Sommige zaken laten geen ruimte voor eigen interpretatie, andere zaken kan de instelling zelf regelen. In beide gevallen moeten ze worden vastgelegd in het examenreglement. Doe dat nu, want het huidige cohort niveau-4-studenten heeft er straks mee te maken! Raadpleeg hiervoor het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB en het protocol, gepubliceerd door het CvE, op de website steunpunttaalenrekenenmbo.nl. Verder moet de instelling goed nadenken hoe deze centraal georganiseerde examens zijn in te passen in de bestaande onderwijs programma s. De periodisering van de coe s zal daarbij 17

18 een knelpunt vormen. Hoofdstuk 5 gaat in zijn geheel over de planningsproblematiek in samenhang met de centraal ontwikkelde examens. Als het moment van afname dichterbij komt, moeten de examenroosters worden gemaakt. Hoe pakt je dat onderwijslogistiek aan? Worden de examens centraal geroosterd, worden kandidaten door hun docenten aangemeld of kunnen zij zichzelf inschrijven? En wat is daarvoor nodig aan kennis, kunde en software? Mogelijk moeten de roostermakers overgaan naar een andere systematiek van roosteren. Het is verstandig om daar nu goed over na te denken, zodat het straks te organiseren is. Zie hiervoor hoofdstuk 5 en 6. En ten slotte speelt nog de vraag wat dit allemaal betekent voor ict en facilitair. De examens worden digitaal afgenomen en dat stelt eisen aan ruimtes, werkplekken, systemen en het netwerk. Wat is de impact op de bestaande investerings- en huisvestingsplannen? En wat betekent dit op het gebied van de ict-ondersteuning? Meer hierover in hoofdstuk 8 en 9. Examenreglement De inhoud van het examenreglement is voor een belangrijk deel voorgeschreven. Voor deze digitale examens is dat niet anders: hiervoor geldt het protocol voor afname, opgesteld door het College voor Examens. In dit protocol wordt geregeld hoe de organisatie moet omgaan met de (vertrouwelijke) examenbestanden, de organisatie van het examen, hoe te handelen bij afwezigheid of te laat komen van kandidaten, regelingen met betrekking tot herkansingen enzovoort. Het protocol is te vinden op de website van het Steunpunt: steunpunttaalenrekenenmbo.nl. Naast deze, van overheidswege vastgestelde kaders, kan een instelling zelf aanvullende bepalingen opnemen in het examenreglement. Denk na welke zaken u aanvullend wilt vastleggen en verwerk deze in het examenreglement. Bedenk dat de huidige instroom aan niveau-4-studenten er al mee te maken krijgt! Tip: kijk ook eens bij een v(mb)o school! De v(mb)o scholen hebben al veel ervaring opgedaan met het afnemen van digitale examens. Hoewel de problematiek niet voor 100 procent overeenkomt, is er veel kennis en ervaring te halen. Maak daar gebruik van! 18

19 Voorbeeld- en pilotexamens Voordat de centraal ontwikkelde examens voor alle mbo-studenten verplicht worden, worden ze eerst getest. In februari 2011 zijn op een aantal instellingen prepilot examens afgenomen, met een zeer beperkte groep studenten. De examens van de prepilot zijn beschikbaar als voorbeeldexamens. Deze kunnen alle instellingen op willekeurige momenten als oefenmateriaal gebruiken. In en worden binnen alle instellingen pilotexamens afgenomen. Deze pilotexamens zijn bedoeld om te testen of het niveau van het examen goed is en of de voorbereiding en afname soepel verloopt. De condities moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de echte examens in De pilot examens voor Nederlandse taal mogen worden gebruikt als instellingsexamen voor de onderdelen lezen en luisteren. Is het onderwijs zèlf al zover? Veel instellingen maken zich zorgen over de te verwachten resultaten voor de centrale examinering, zowel voor Nederlandse taal als voor rekenen. De centraal ontwikkelde examens kunnen wat dat betreft confronterend zijn. Het is heel belangrijk dat studenten en docenten ervaring opdoen met de examens om in te kunnen schatten waar zij staan ten opzichte van de referentieniveaus. De voorbeeld- en pilotexamens zijn in dat licht bezien dus ook heel waardevol als diagnostisch instrument. Tot slot kennen we nog de proef-op-de-somtoets. Deze toets hoort bij de voorbereiding van de examinering en wordt uitgelegd in de gebruikershandleiding Examentester 2.9, zie de website: coe.cito.nl. 19

20 Hoe? Hoe lang duurt een examen? Hoe kan ik de coe s inpassen in mijn onderwijsprogramma? Inschrijven of indelen? In of naast het reguliere rooster? Wanneer vallen de examen periodes? Wat is het effect op de flexibiliteit in het onderwijs proces? Hoeveel examenperiodes per schooljaar? 5 Wat komt er kijken bij de planning van de examens? Kan ik nog flexibel diplomeren? 20

21 Zo! Drie periodes van elk twee weken Per schooljaar worden er drie periodes van elk twee weken vastgesteld waarbinnen de centraal ontwikkelde examens voor Nederlandse taal en rekenen kunnen worden afgenomen. De exacte data stelt het CvE vast, na overleg met het mbo-veld. Aan het onderwijs de opdracht om dit in te passen in de bestaande planning. Dit vormt een uitdaging voor het mbo-veld omdat de examenperiodes voor de coe s waarschijnlijk niet parallel zullen lopen met de binnen de instelling gebruikelijke onderwijs periodes, buffer- en toetsweken. Niveau 2 en 3 In schooljaar wordt begonnen met de niveau-4-examens. Een jaar later wordt dit uitgebreid met niveau 2 en 3. Er is nog niet besloten of de coe s voor niveau 2 en 3 in dezelfde periodes worden afgenomen als de niveau-4-examens. Het CvE overweegt om verschillende periodes te kiezen om piekbelasting binnen de onderwijsorganisatie te voorkomen. De duur van het examen Voor niveau-4-studenten geldt dat het examen Nederlandse taal 120 minuten duurt en het examen rekenen 90 minuten. Voor niveau 2 en 3 is de duur van beide examens vastgesteld op 90 minuten. Geldigheidsduur resultaat Vanuit de gedachte dat taal en rekenvaardigheden moeten worden onderhouden en de waarde van het examenresultaat na verloop van tijd afneemt, wordt de geldigheidsduur van de examenresultaten voor de coe s Nederlandse taal en rekenen mogelijk beperkt. Een definitief besluit hierover wordt verwacht bij het nieuwe Examenbesluit, waarover de instellingen in juni 2011 worden geïnformeerd. Planning en roostering De examenperiodes voor de coe s zullen vaak in reguliere schoolweken vallen. Dat is een uitdaging op het gebied van planning en roostering, Welke keuzemogelijkheden zijn er? In of naast het reguliere lesrooster? Worden de toetsmomenten meegeroosterd in het reguliere lesrooster, of werk je met een separaat toetsrooster? Indelen of inschrijven? Wijst de onderwijsorganisatie een examenmoment toe of kan de student zich inschrijven? In de eerste plaats de vraag: in of naast het reguliere lesrooster? Onderzoek de mogelijkheid om de coe s mee te roosteren in het reguliere lesrooster, rekening houdend met de gangbare tijdrasters. De verantwoordelijke docent geeft aan welke (groepen) studenten in aanmerking komen voor het betreffende examen en de roostermakers verwerken dit in het rooster. De computerlokalen worden gereserveerd voor de examens. De taal- en/of rekenlessen kunnen in de betreffende examenperiode vervallen. Bedenk dat deze manier van werken een goede communicatie tussen de docent/ arrangeur en de roostermaker vereist. Daarbij vraagt het veel kennis, ervaring en flexibiliteit van de roostermakers. 21

22 Als het niet haalbaar is om de examens in het reguliere rooster op te nemen, zal er gewerkt worden met een separaat toetsrooster, naast het reguliere rooster. Dit toetsrooster prevaleert en de deelname aan de examens zal in veel gevallen leiden tot (geoorloofde) afwezigheid ten opzichte van het reguliere lesrooster. Het voordeel van deze aanpak is dat het eenvoudig te plannen is. Nadeel is echter het daaruit voortvloeiende verzuim en de grote hoeveelheid administratieve handelingen in verband met de aan- en afwezigheidsregistratie. Bij een separaat toetsrooster is het mogelijk te kiezen voor het scenario dat de student zichzelf inschrijft voor een toetsmoment. Dit lijkt aantrekkelijk, maar bedenk dat deze mogelijkheid niet is ingebouwd in de gebruikte examensoftware. Dit proces van inschrijven gebeurt dus offline en de onderwijsinstelling moet dat zelf organiseren, al dan niet via een geautomatiseerd systeem. Een inschrijfmodule voor examens legt de verantwoordelijkheid voor deelname aan het examen bovendien bij de student. Durft je dat aan? Hoe ga je om met studenten die zich niet inschrijven? Hoe voorkom je inschrijvingen van studenten die nog niet klaar zijn voor examinering? Houd verder rekening met een lage bezettingsgraad op impopulaire momenten. Tot slot is ook een combinatie van scenario s mogelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste poging en de herkansingen van toetsen uit voorgaande examenperiodes. Het eerste toetsmoment wordt voor de student ingepland en opgenomen in het lesrooster. De herkansingen gaan via een systeem van inschrijvingen, waarbij in een separaat toetsrooster de overgebleven toetsmomenten worden aangeboden. We hebben hierboven een aantal keuzemogelijkheden geschetst. Elke instelling moet hier zijn eigen afwegingen maken. Wat bij de een goed werkt, is bij de ander wellicht onwerkbaar. Mogelijk dat de scenario s binnen een instelling per domein of per locatie kunnen verschillen. Coe s en flexibel diplomeren Hoe verhouden de coe s zich tot de wens om flexibel te kunnen diplomeren? Op z n minst op gespannen voet! De beperking zit m vooral in de drie examenperiodes per schooljaar. Vervolgens moet je nog rekening houden met herkansingen. Hoe voorkom je dat de diplomering moet worden uitgesteld, omdat er nog een examen taal of rekenen moet worden afgenomen? Om dit risico te beperken, kan het verstandig zijn om de coe s voor taal en rekenen iets eerder in de opleiding af te nemen. 22

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Bezoek met een opdracht

Bezoek met een opdracht Bezoek met een opdracht 6 Visitaties in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen in deze

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie