CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding Algemene gegevens Voorzorgsmaatregelen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen."

Transcriptie

1 1

2 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens Voorzorgsmaatregelen Externe alarmering Interne alarmering Blusmiddelen Vluchtwegen Instructies 7 2. Brandinstructie Algemene instructie Instructie directie Instructie conciërge/technische dienst Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand 9 3. Het ontruimingsplan Het ontruimingssignaal Commandopost Verzamelplaatsen Wanneer ontruimen Hoe ontruimen Instructie verzamelplaatsen Bezittingen E.H.B.O Instructie leiding Instructie ontruimingsfunctionarissen Instructie conciërge Instructie E.H.B.O

3 4. Bommelding Reële bomplaatsing en melding De melding Procedure directie/management Rampsituatie Basisscenario Componenten Informatie Voorlichting aan het personeel Onderwijsondersteunend personeel Voorlichting aan de leerlingen Ouders Algemene opmerkingen Bommeldingsformulier 19 Bijlagen Logboek: Dit is bedoeld om het een en ander te kunnen evalueren wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan. Plattegrond van de omgeving t.o.v. het gebouw. Pictogrammen ontruimingsplan Plattegronden gebouw. Stroomschema alarmering. 3

4 INLEIDING Dit calamiteitenplan is ontstaan in het kader van de verplichting voor scholen een calamiteiten/vluchtplan in het bezit te hebben.dit calamiteitenplan is in het bezit van alle docenten en OOP. Andere redenen zijn: - De ouders moeten er in geval van een calamiteit van overtuigd zijn dat hun kind (eren) op school goed begeleid worden. - Scholen hebben net als bedrijven en winkelcentra een hoge bevolkingsdichtheid. - De meerderheid van de schoolbevolking bestaat uit leerlingen die weinig of geen kennis en ervaring hebben met onveilige situaties. - Het overbrengen van veiligheidsmaatregelen aan leerlingen vereist een verantwoorde didactische aanpak. Opzet en aanpak In scholen neemt de aanpak van preventieve voorlichting een centrale plaats in. Immers, het is de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle personen in en om het schoolgebouw. De schoolleiding moet er dan ook voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een vastgesteld (basis)scenario. Het is dan ook zeer wenselijk dat de school een plan opstelt, waarin het basisscenario is opgenomen. Dit calamiteitenplan is tevens toepasbaar op de 2 noodlokalen die zich bevinden op het terrein van het Kompas Heuvelstraat 52 A te Breda. In dit basisscenario moeten de volgende zaken aan de orde komen: - voorzorgsmaatregelen - brandinstructie - ontruimingsplan - andere calamiteiten zoals, bommelding, rampsituatie - omgang met agressie 4

5 ALGEMENE GEGEVENS Naam object: Adres: Gemeente: Directeur: Het Kompas Heuvelstraat 52a Breda Dhr. P. v.d. Elshout Telefoonnummer: Waarschuwingsadres buiten openingstijd: Naam: Dhr Henny Boomaars Telefoonnummer: Aantal leerlingen: Circa 75 Aantal personeelsleden: 17 Aantal personeelsleden uur: +/- 10 Aantal personeelsleden uur: 0 Ontruimingsplan aanwezig in elk lokaal. 5

6 1. VOORZORGSMAATREGELEN 1.1 Externe alarmering Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en ongeacht het resultaat van de eigen bluspoging altijd onmiddellijk de brandweer worden gewaarschuwd. Hiervoor moeten de in de school aanwezige telefoontoestellen worden gebruikt. Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Bel het alarmnummer 112. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance. Aan de betreffende centralist moet worden verteld: -Naam van de melder, naam en adres van het gebouw, welke plaats, aard van het incident en eventueel bijzonderheden, of er slachtoffers zijn. Alarmnummer Interne alarmering De school is niet voorzien van een intercom (omroepinstallatie), maar de school is dusdanig van omvang dat iedereen tijdig d.m.v. een afgesproken code gewaarschuwd kan worden. Deze code is: Code I 1.3 Blusmiddelen Het gebouw is voorzien van brandslanghaspels en handbrandblussers. Deze worden ten minste éénmaal per jaar op hun deugdelijkheid gecontroleerd door deskundigen. Alle personeelsleden dienen de bedieningsvoorschriften van deze blusmiddelen te kennen en regelmatig te oefenen met kleine blusmiddelen. De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen in de omgeving waar het geplaatst is. Zo worden vaste stoffen over het algemeen het beste geblust met een brandslanghaspel, poederblusser of schuimblusser; vloeistoffen het beste met een poederblusser, schuimblusser of koolzuursneeuwblusser en technische installaties het beste met een koolzuursneeuwblusser. Deze blusmiddelen zijn ervoor gemaakt om door een leek te worden bediend. De docenten dienen zich daarom van de werking van de apparaten te overtuigen die in hun werkomgeving zijn geplaatst. Op elk blusmiddel is een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven. Eén keer per jaar wordt met deze middelen geoefend. 6

7 WANNEER REDDEN EN BLUSSEN Als u een brand ontdekt zorgt u dan direct dat dit gemeld wordt. Daarna probeert u bedreigde personen te evacueren, volgens instructie 3.9 Hoe ver moet u hiermee gaan? Uw veiligheid komt op de eerste plaats; twee slachtoffers is erger dan één! Indien de bedreigde persoon zich in een ruimte bevindt, waar brand kan zijn, doe dan de deur niet direct open, maar voel met de hand of deze warm is. Als dit het geval is, kunt u niets meer doen. Laat de deur dicht en vang de brandweer op om hun zo snel mogelijk naar de brand te brengen. Dit geldt ook als er rook onder de deur uitkomt! Indien de deur niet bijzonder warm aanvoelt, kunt u het riskeren deze een klein stukje te openen. Ga hierbij laag zitten om een eventuele steekvlam te ontwijken. Als in de ruimte alles nog redelijk zichtbaar is, kunt u de bedreigde persoon eruit halen. Doe dit niet als er veel rook in de ruimte hangt! Wacht dan op de brandweer. Het voorgaande geldt ook voor een bluspoging, uiteraard moet u hierbij elk risico vermijden! Als u door een ruimte moet waar ook rook hangt om een veilige plaats te bereiken, blijf dan laag bij de grond. Blijf bij elkaar en kruip langs de muur. 1.4 Vluchtwegen Een vluchtmogelijkheid is een weg die bestemd is om de mensen die in een gebouw aanwezig zijn, in geval van een calamiteit cq brand, gelegenheid te geven vanuit die ruimte op een veilige wijze een veilige plaats te bereiken. Alle gangen en trappenhuizen zijn vluchtmogelijkheden. De vluchtmogelijkheden in het gebouw zijn soms voorzien van rook- en /of brandwerende deuren. Deze deuren zijn zelfsluitend uitgevoerd en dienen te allen tijde gesloten te zijn, maar zij moeten nog wel geopend kunnen worden om te ontvluchten. Niet op slot doen dus! Na eventueel ontvluchten via deze deuren, de deuren uiteraard wel weer dicht doen. De vluchtwegen zijn op een plattegrond van A4-formaat door middel van groene richtingspijlen aangegeven. Bij ieder van de lokalen is een dergelijke plattegrond duidelijk aanwezig. 1.5 Instructies Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de brandveiligheidsinstructie en van het brandbestrijdings- en ontruimingsplan. Deze instructies worden jaarlijks doorgenomen en aan de praktijk getoetst door oefening. De leerlingen worden jaarlijks geïnformeerd over hetgeen er van hen verwacht wordt bij brand en ontruiming. Bij alle klaslokalen hangt: a) een instructie: wat te doen bij brand. b) een plattegrond, zoals omschreven in

8 2. BRANDINSTRUCTIE De brandweer heeft de leiding van de brandbestrijding. 2.1 Algemene instructie A B C D E F meld brand onmiddellijk: - per telefoon via alarmnummer bij de directeur van de school - indien aanwezig, gebruik ontruimingsalarminstallatie blijf kalm, paniek is erger dan brand. Uw houding is bepalend voor de reactie van de mensen in uw buurt breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid sluit deuren en ramen probeer de brand te blussen bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven 2.2 Instructie directie/bedrijfshulpverleners A B C D E F G H overtuig u ervan dat de brand gemeld is win informatie in over de aard en de omvang van de brand overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden) stel, indien noodzakelijk, ook voor de komst van de brandweer, het ontruimingsplan in Werking De bedrijfshulpverlener geeft na het ontruimen de klas over aan een collega, En begeeft zich naar de administratie en meldt zich bij het hoofd bedrijfshulpverlening laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt u zich ter beschikking van de brandweer roep, afhankelijk van de omvang van de brand extra personeel op ter voorbereiding van het ontruimingsplan houd de gegevens van de leerlingen per groep in gereedheid, onder andere het actuele leerlingenaantal wijs een EHBO-er aan en bepaal waar eventuele gewonden verzameld en behandeld worden in afwachting van de Ambulancedienst 2.3 Instructie conciërge A B C D handel bij het ontdekken van brand volgens de algemene instructie controleer en open indien nodig de uitgangen en vluchtdeuren schakel, indien nodig, in overleg met de directie en/of brandweer, technische apparatuur uit houdt u ter beschikking van de directie 8

9 2.4 Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand - leeg geen asbakken zonder meer in de prullenmand; geen brandende sigaren of sigaretten in een prullenmand of naar buiten werpen - vermijd het in voorraad hebben van gevaarlijke vloeistoffen - gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals driewegstekkers en dergelijke - het is niet toegestaan elektrische of gastoestellen te plaatsen in vertrekken, welke kennelijk niet voor het gebruik hiervan zijn bestemd - meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig mogelijk aan de directeur - stel u vroegtijdig (en herhaal dit regelmatig) op de hoogte van het gebruik van de aanwezige blusmiddelen - de in het gebouw voorkomende rook- en/of brandwerende deuren dienen te allen tijde gesloten (niet op slot) te zijn, zodat deze bij een eventuele brand hun werk kunnen doen als rook- en/of brandwerende deur - vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen, trappen, (nood)uitgangen enz. door obstakels, zodat bij een eventuele ontvluchting deze vluchtwegen niet geblokkeerd worden - zorg dat u steeds bekend bent met de vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen, enz. - voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrekken van blusmiddelen - schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij een eventuele ontruiming - niet roken, indien u werkzaam bent bij, boven of in archiefkasten en op plaatsen waar een rookverbod is - houd kasten zoveel mogelijk gesloten - let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld lassen, solderen en slijpen - plaats geen brandbare materialen bij warmteverspreidende toestellen - hang geen brandgevaarlijke versiering op en gebruik geen spraybussen in de nabijheid van open vuur, zoals van een gastoestel, sigaret e.d. - waarschuw leerlingen voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze attent op gevaarlijke situaties. 9

10 3. HET ONTRUIMINGSPLAN 3.1 Het ontruimingssignaal A. bij ontruiming worden alle in het gebouw aanwezige personen gewaarschuwd via de algemene bekende code (Code I). B. zo mogelijk wordt dit signaal een aantal keren herhaald. 3.2 Commandopost De ontvangstkamer/administratie wordt gebruikt als commandopost. Indien deze niet te gebruiken is, fungeert de kamer van de coördinator/leerlingbegeleider als uitwijkmogelijkheid. De brandweer en de bedrijfshulpverlener/directie plegen hier overleg met elkaar. Alle functionarissen die iets moeten doen, melden dit op de commandopost. Alle in- en uitgaande verbindingen worden vanuit de commandopost gedirigeerd. 3.3 Verzamelplaatsen Bij ontruiming gaan alle personen naar het schoolplein. 3.4 Wanneer ontruimen Na het ontruimingssignaal moet het gebouw direct, doch kalm en zonder paniek te veroorzaken, verlaten worden. 3.5 Hoe ontruimen Er wordt gebruik gemaakt van de gangen, trappenhuizen en uitgangen zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden onder leiding van de docent. De aanwezige bezoekers worden gewaarschuwd door de BHV-er en naar de verzamelplaats begeleid. 3.6 Instructie verzamelplaatsen Het personeel met de leerlingen begeven zich via de vluchtroutes naar de verzamelplaats. Men stelt zich op per groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden gehouden. Niemand verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de leiding de verzamelplaatsen. De aanwezige bedrijfshulpverleners gaan naar de commandopost, nadat zij hun groep aan een andere docent hebben overgegeven, stellen zich ter beschikking van de hulpverleners en fungeren met de conciërge als ontruimingsfunctionarissen. 10

11 3.7 Bezittingen Alle bezittingen, alsmede jassen en tassen moeten worden achtergelaten. Niemand mag terug in het gebouw om eventuele bezittingen op te gaan halen. 3.8 E.H.B.O Personen die gewond zijn geraakt worden in een dan te bepalen klaslokaal verzameld en behandeld door de dan aanwezige BHV-ers/EHBO-ers in afwachting van eventueel vervoer naar het ziekenhuis of arts. 3.9 Instructie leiding De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de eerste bedrijfshulpverlener (of diens plaatsvervanger). Hij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de ontruiming daarna vanuit de commandopost. A B C D E F G H I J Beslis of het schoolgebouw ontruimd moet worden Stel het ontruimingssignaal in werking of geef hiertoe de opdracht Informeer de docenten als de afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan/kunnen worden en geef een alternatieve vluchtroute Geef een ontruimingsfunctionaris eventueel de opdracht informatie in te winnen Geef opdracht aan de ontruimingsfunctionarissen om per verdieping (klaslokalen, toiletten e.d. ) te controleren op achtergebleven personen Ontvang rapport van de ontruimingsfunctionaris(sen) op de commandopost. Deze meldt welke lokalen zijn gecontroleerd op achtergebleven personen De conciërge/bedrijfshulpverlener vervoegt zich bij u om in overleg met de brandweer eventueel installaties, machines en dergelijke uit te schakelen. Hij brengt hierover rapport uit Informeer de docenten op de appèlplaats en laat een personeels- en leerlingenappèl houden. Controleer of er gewonden zijn en of, indien nodig, al een ambulance is gewaarschuwd Blijf zoveel mogelijk ter beschikking van de operationele diensten op de commandopost. 11

12 3.10 Instructie ontruimingsfunctionarissen Nadat de bedrijfshulpverleners die tevens docenten zijn hun groep leerlingen op de verzamelplaats hebben overgedragen, melden zij zich bij de leiding in de commandopost. Samen met de conciërge fungeren zij als ontruimingsfunctionarissen. A B C D E F G H Voorkom paniek Begeleid leerlingen, personeel en bezoekers via een veilige route naar de uitgang. Alleen bij andersluidende instructie of blokkering van de vluchtweg wordt van de voorgeschreven weg afgeweken. Indien alle vluchtwegen zijn geblokkeerd, begeleid de betrokkenen dan naar een voor de redding meest gunstig gelegen plaats en probeer de leiding op de commandopost hiervan in kennis te stellen. Zorg dat iedereen de persoonlijke bezittingen achterlaat. Schakel de apparatuur uit (aardlekschakelaars, deze bevinden zich in de elektriciteitskast naast de jongens wc).de sleutel hangt in het sleutelkastje in de muurkast van de administratieruimte vóórin de school. Sluit alle ramen en deuren Nadat de school is ontruimd, controleer deze op achterblijvers (denk aan toiletten en dergelijke) Meld aan de directie dat de school is ontruimd Let op uw eigen veiligheid; neem geen onverantwoorde risico s Instructie conciërge A B C Vervoeg u bij de leiding in de commandopost en sluit in de opdracht in overleg met de leiding installaties, machines en dergelijke af Breng rapport uit en houdt u ter beschikking van de leiding Houdt u beschikbaar als ontruimingsfunctionaris Instructie E.H.B.O. Een dan te bepalen klaslokaal fungeert als gewondenverzamelplaats. Op de commandopost en in elk klaslokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Door de leiding wordt een EHBO-er aangewezen om de gewonden te verzorgen. A B C D Zorg voor de gewonden en verleen eerste hulp Zorg dat, indien nodig, een ambulance wordt gewaarschuwd Registreer iedereen die binnenkomt en behandeld moet worden Breng rapport uit aan de leiding op de commandoplaats. 12

13 4. BOMMELDING 4.1 Reële bomplaatsing en melding De basisgedachte bij een bommelding is altijd levenssparend. Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer de bom laten ontploffen. Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiële schade te veroorzaken. Irreële bomplaatsing en melding (valse plaatsing of melding) De gedachtengang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok ligt hieraan vaak ten grondslag. Dit is ook de dader die naar aanleiding van een persbericht (krant of journaal) ook eens een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat. Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: is het reëel of irreëel? Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden daar de verantwoordelijke persoon of personen, aan de hand van de melding, moeten inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is. De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon of personen.( schoolleiding/bedrijfshulpverleners/conciërge ). Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd. Wanneer een bommelding ter kennis komt van de politie zal hierop te allen tijde gereageerd worden met de inzet van politiepersoneel, dan wel een contactname door de politie met het bedrijf of instelling. Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-u) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risicogroeperingen) wordt bezien of dat een speciaal bomverkenningsteam in actie moet komen. Wanneer door de verantwoordelijke persoon van het bedrijf of instelling besloten is NIET tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen. Op grond van art.219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodvordering worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen. Gesteld kan worden: VEILIGHEID BOVEN ALLES, DOCH NIET TEN KOSTE VAN ALLES 13

14 4.2 De melding De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt is van de procedure op de hoogte. Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen. Meldingsbehandeling: 1) Noteer het tijdstip van ontvangst. 2) Noteer de letterlijke inhoud van het bericht. LAAT ZE PRATEN Vraag: - Wanneer springt de bom? - Waar ligt hij? - Hoe ziet hij eruit? - Wat voor soort bom is het? (explosief / brand) - Waarom doet u dit? Uit tweede hand: - Van wie heeft u dit gehoord? - Hoe heeft u dit gehoord? 3) Identificatie berichtgever (probeer telefoonnummer herkenning) Gebruik daarvoor een bijgevoegde lijst en vul deze zo gedetailleerd mogelijk in. 4) Identificatie plaats Melding zie 3 SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET EEN LID VAN DE SCHOOLLEIDING Als de melding bij de politie binnenkomt zult u hierover geïnformeerd worden, zodat u eventuele maatregelen kunt nemen. Komt de melding bij u binnen, laat de ter plaatse zijnde BHV-er de politie inlichten. 14

15 Hieronder volgt een aanvalsplan bommeldingen, waar u uw eigen interpretatie op los zult moeten laten, zodat deze op uw bedrijf of instelling is afgestemd. 4.3 Procedure directie/management Bommelding = opname op het formulier Na bommelding dienen te worden gewaarschuwd: VERANTWOORDELIJK AANSPREEKPUNT (MANAGER/DIRECTIE) 1) Dhr. v.d. Elshout of 2) Dhr. v.d. Brule HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING 3) Dhr. Kerstens Andere BHV-ers zijn: S Dol, H Boomaars, P v.d Muren. 4) POLITIE /112 1, 2 en 3 vervoegen zich onmiddellijk in de directieruimte. 1, 2 en 3 beslissen, na bestudering van het meldingsformulier A B C ONTRUIMEN, gehele complex door bhv-ers, via de geëigende wegen en nooduitgangen van het pand. Werkzaamheden worden stilgelegd; bezoekers en personeel worden ingelicht dat een ontruiming gaat plaatsvinden; bezoekers en personeel worden op afstand van het gebouw gehouden. BEDEKTE INSPECTIE door beveiliging indien twijfel aan de waarde van de melding van: - publiek toegankelijke ruimten - toiletten - in- en uitgangen - rondom gebouw MOGELIJKE BESLISSING TOT ONTRUIMING 1) Bij gerede twijfel: - POLITIE WAARSCHUWEN - bedekte zoekactie - openlijke zoekactie 2) NA VONDST: - POLITIE WAARSCHUWEN 15

16 - gehele ontruiming - personeel inzetten bij het op afstand houden van publiek en bezoekers 5. RAMPSITUATIE 5.1 Basisscenario Drie stappen Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen zodra de sirene gaat of de geluidswagens in de straat waarschuwen voor een (naderende) ramp. Na het alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen: Ga naar binnen : moet direct worden opgevolgd, waar u ook bent; in of om het huis, buiten aan het werk, op het schoolterrein of onderweg. Sluit deuren en ramen : zorg er ook voor dat ventilatiesystemen geen buitenlucht aanvoeren. Zet radio of TV aan : en stem uw radio/tv af op de regionale omroep. Via de radio en TV geeft de overheid verdere aanwijzingen. Die moeten nauwlettend worden opgevolgd. 5.2 Componenten Zonder volledigheid na te streven (in verband met het gemeentelijk rampenplan), zal de taakverdeling in ieder geval de volgende componenten moeten bevatten: - De aanwezige BHV-er, de schoolleiding of de conciërge maakt binnen de school bekend dat er een alarmsituatie is ontstaan? - De rampsituatie wordt bekend gemaakt door het dan aanwezige personeel. - Het aanwezig personeel zorgt ervoor dat alle leerlingen naar binnen gaan. - De conciërge/bedrijfshulpverlener zorgen ervoor dat alle deuren, ramen en ven- - tilatiesystemen worden afgesloten - In de verschillende klassen wordt er naar de t.v gekeken/ radio geluisterd om de situatie te kunnen volgen. - De schoolleiding/conciërge/bedrijfshulpverlener geven eventueel leiding aan een ontruiming. - De telefoondienst wordt bijgehouden door de schoolleiding. 16

17 6. INFORMATIE 6.1 Voorlichting aan het personeel Op locatie Heuvelstraat is er een calamiteitenplan/rampenplan aanwezig. Om dit te oefenen, wordt er één keer per jaar een brandalarm gegeven en in samenwerking met de brandweer Breda, wordt er tot ontruiming overgegaan. Het personeel zal er moeten handelen volgens voorschriften. 6.2 Onderwijsondersteunend personeel Het is aan te bevelen het onderwijsondersteunend personeel in het bijzonder bij de uitvoering van het calamiteitenplan te betrekken. 6.3 Voorlichting aan de leerlingen Naast de voorlichting aan de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, kan wellicht ook voorlichting gegeven worden aan de leerlingen over onder andere het basisscenario en dat van hen verwacht wordt dat zij de instructies van het personeel op moeten volgen in geval van een ramp. 6.4 Ouders Mogelijkheden om de ouders hiervan op de hoogte te stellen, zijn bijvoorbeeld, eventueel in combinatie: - Er wordt een brief opgesteld voor de ouders waarin in eenvoudige bewoording het bestaan en de werking van het calamiteitenplan wordt uitgelegd. Het belangrijkste onderdeel van de tekst vermeldt dat in noodsituaties de kinderen in school blijven en dat de ouders niet naar school moeten komen of bellen totdat de alarmfase is opgeheven; - de ouders worden mondeling geïnformeerd tijdens de ouderavond - in de schoolkrant kan aandacht aan het calamiteitenplan worden besteed, bij voorkeur op een pagina die ook door ouders wordt geraadpleegd (bij data vakanties); 17

18 6.5 Algemene opmerkingen Belangrijk is de ouders te verzoeken om bij een (dreigende) ramp niet naar school te bellen, met het argument dat dan de telefooncentrale overbelast raakt De informatie aan de ouders moet minimaal eenmaal per jaar worden herhaald, al is het maar omdat de school ieder jaar met een nieuwe lichting ouders te maken krijgt. Er vindt een evaluatie plaats na oefening (1x) of na een daadwerkelijke calamiteit. 18

19 BOMMELDINGSFORMULIER INVULLEN Tijd melding uur Letterlijke tekst Wanneer springt de bom? Waar ligt hij? Hoe ziet hij eruit? Wat voor soort bom is het? Explosief / brandbom Waarom doet u dit? Wie bent u? TWEEDE HAND: Van wie heeft u dit gehoord? IDENTIFICATIE STEM: Man / Vrouw / Kind Geschatte leeftijd:.jaar IDENTIFICATIE SPRAAK: Langzaam / Normaal / Snel / Afgebeten / Ernstig / Lachend / Frans / Duits / Engels / Dialect welk... Hakkelend / Lispelend / Hees / Andere bijzonderheden.. ACHTERGRONDGELUIDEN: Lachen / Praten / Kinderen / Muziek / Schrijfmachine / Werkplaats / Verkeer / Vliegtuig / Trein Bericht doorgegeven aan.(telefoonnummer) Bericht genomen door.. FORMULIER AFGEGEVEN AAN:. 19

20 LOGBOEK 20

21 LOGBOEK 21

22 LOGBOEK 22

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN...Pagina INHOUD...1 Inleiding...3 Algemene gegevens...4 1. Voorzorgsmaatregelen...5 1.1 Externe alarmering...5 1.2 Interne alarmering...5 1.3 Blusmiddelen...5

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Hoofd Veiligheid Mw. W.H. Boonstra 06 5126 1323 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Calamiteiten- en ontruimingsplan Calamiteiten- en ontruimingsplan Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Coördinator BHV Mw. W.H. Boonstra November 2013 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ALGEMENE GEGEVENS:... 4 ALARMERING INTERN... 5 Taak conciërge (of directeur)... 5 Taken voor het personeel... 6 Taakverdeling in de afzonderlijke

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN INLEIDING

CALAMITEITENPLAN INLEIDING CALAMITEITENPLAN INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen, kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan cbs De Zaaier, Teuge 2012-2013

Calamiteitenplan cbs De Zaaier, Teuge 2012-2013 Calamiteitenplan cbs De Zaaier, Teuge 2012-2013 Door Barbara Aberson-Nijhof Versie 1 (19 juni 2012) Calamiteitenplan cbs De Zaaier Pagina INHOUD... 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1 Voorzorgsmaatregelen...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie