ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf De leerlingen moeten van te voren goed worden ingelicht wat zij moeten doen bij melding van een calamiteit. Dit betekent o.a. dat zij in ieder geval moeten weten wáár zij naar toe moeten bij een ontruiming. Onderstreept moet worden dat zij niet op het schoolplein of de straat mogen blijven staan. Het is belangrijk dat zowel leerlingen als docenten de ernst van de oefening beseffen. De mentor is verantwoordelijk voor het geven van een duidelijke toelichting op het ontruimingsplan in zijn of haar mentorklas. Het is van belang dat de gehele melding via de intercom wordt beluisterd alvorens docenten en leerlingen zich buiten de klassen begeven. Afhankelijk van het soort melding dat aan de ontruiming ten grondslag ligt, zullen de instructies nl. anders zijn. De instructies van de brandweer, het Hoofd BHV, de BHV ers en de ontruimers dienen direct te worden uitgevoerd, ongeacht de positie van die betreffende persoon binnen de school. Locatie ZOOMWIJCK 1. Melding calamiteit en alarmering De conciërge maakt zelf eerst een inschatting van de ernst van de calamiteit. Bij aanwezigheid van 2 personen in de loge worden de volgende handelingen min of meer tegelijkertijd door deze 2 personen verricht: geven van het sein ontruimen, contact opnemen met de brandweer (via 112), het sluiten van de brandwerende deuren, contact met Vs (via het DS, toestel 340). Bij afwezigheid van de rector dient de directeur stafbureau te worden gewaarschuwd. Bij aanwezigheid van 1 persoon in de loge gebeuren bovenstaande handelingen in bovenbeschreven volgorde. Melding calamiteit intern naar conciërge via a. direct; b. intercom TOA; c. directietoestel. Alarmering door conciërge via omroepinstallatie. Indien mogelijk, zal er eerst een mondelinge mededeling gedaan worden, waarbij de aard van de calamiteit wordt vermeld en instructies worden gegeven. Daarna zal de slow whoop klinken. De slow whoop is een ontruimingssignaal (bestaande uit een toon die begint bij een frequentie van ca. 500 Hz om dan in enkele seconden een octaaf te stijgen. Hierna stopt het signaal en begint kort daarna opnieuw). Zodra en zolang dit signaal klinkt, dient er dus ontruimd te worden. Als alleen de slow whoop klinkt en er geen mondelinge mededeling is, dient er ook ontruimd te worden. Wanneer alarmering op bovenstaande wijze door een technische storing niet kan plaatsvinden, wijst de hoofdconciërge vier leden van de ontruimingsploeg aan die elk op één etage en in de nieuwe noodlokalen op het achterplein handmatig alarm slaan. 2. Instructie algemeen Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. Conciërge/leiding in de loge waarschuwen (a. direct, b. intercom-toa, c. directietoestel) b. de in gevaar verkerende personen waarschuwen en naar een veilige omgeving brengen; c. bij brand: ramen en deuren sluiten (niet op slot); Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 1

2 d. blussen met de aanwezige middelen; e. opdrachten leiding uitvoeren (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering); f. de BHV-ers, de ontruimingsploeg en de EHBO-ers doen direct het oranje vest aan voor een goede herkenbaarheid. Opmerking De nieuwe Noordvleugel op het achterplein moet verlaten worden via de nooduitgangen op de begane grond en de 1 e verdieping. 3. Instructie rector Hoe te handelen in geval van alarmering? a. u wordt gewaarschuwd door de conciërge; b. afhankelijk of de conciërge dit al heeft gedaan: geef de conciërge via de intercom, telefoon of direct, opdracht het ontruimingsplan in werking te stellen; c. begeef u naar de conciërgeloge en overleg met de conciërge over het vervolg van uw acties; d. in geval van slachtoffers en/of noodzaak van een contactpersoon in de omgeving van de calamiteit: doe een gekleurd vestje aan en begeef u naar de desbetreffende verdieping; houd middels een draagbare telefoon voortdurend contact met de conciërge over de situatie ter plekke of loop heen en weer. De conciërge verzorgt de coördinatie van de overige taken vanuit de conciërgeloge; e. in geval van geen slachtoffers en/of geen noodzaak van een contactpersoon in de omgeving van de calamiteit: geef leiding aan de ontruiming (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector en bij afwezigheid van de rector bij de directeur stafbureau; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering); f. geef leiding aan de BHV-organisatie (de eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector; de hoofdconciërge heeft de leiding in de praktische uitvoering). 4. Instructie docenten Hoe te handelen in geval van een melding van een calamiteit tijdens de lessen? a. meld de calamiteit via de dichtstbijzijnde collega aan de conciërge; b. bij brand: sluit ramen en deuren (deuren mogen niet op slot worden gedraaid, maar moeten wel dichtgedaan worden); c. bij brand: leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; d. volg de instructies van brandweer, BHV ers en ontruimers zonder discussie op; e. (bege)leid leerlingen (indien mogelijk) zelf naar de appèlplaats via de kortste vluchtroute. Voor de lokalen rondom het trappenhuis betekent dit de centrale trap. Voor lokalen in de serre de nooduitgang aan het eind van de serre. Voor lokalen in de Noordvleugel de nooduitgangen aan het eind van de gang. Voor andere lokalen de brandtrap. In elk lokaal hangt bij de deur een plattegrond met de vluchtroute(s). Blijf continu bij deze klas en zorg ervoor dat leerlingen allemaal op het gras gaan staan en niet op het schoolplein, op het parkeerterrein of op straat blijven hangen. Vermijd dat de klas op weg naar de appèlplaats de toegangsroute voor de brandweer blokkeert. f. zorg voor transport voor mindervaliden, op iedere etage is daarvoor een brandwerende deken aanwezig. Tevens is er één evacuatiechair aanwezig. Overleg met de BHV er ter plaatse over een plek, achter brandvertragende deuren, waar de mindervalide (onder begeleiding van een BHV er) de komst van de brandweer af kan wachten. Geef die plek door aan het hoofd ontruiming. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 2

3 g. de lift kan zonder toestemming van de brandweer onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden; h. neem de agenda mee; i. houd toezicht op de volledige klas op de verzamelplaats. Er vindt tijdens de ontruiming géén terugkoppeling over leerlingen plaats door de docent aan de conciërge. Hoe te handelen in geval van een melding van een calamiteit buiten de lessen? j. Leerlingen, docenten en eventuele bezoekers begeven zich via de dichtstbijzijnde toegankelijke (nood)uitgang naar een van de verzamelplaatsen. (Docenten gaan dus niet terug naar hun lokaal.) Docenten begeleiden de leerling-stromen naar de verzamelplaatsen. Docenten zorgen voor toezicht op de verzamelplaats en het vrijhouden van de toegang voor de brandweer; k. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; l. leerlingen zorgen voor transport van gehandicapte klasgenoten. Opmerking: Bij een oefening mag een leerling uitsluitend in bijzondere omstandigheden alleen achterblijven in het gebouw als dat vooraf schriftelijk is geaccordeerd door de rector en brandweer. De desbetreffende leerling zal in het bezit worden gesteld van een (geplastificeerd) kaartje waarop dat staat vermeld. In verband met de telefonische bereikbaarheid zal één van de secretariaten bemensd blijven; ook dit uiteraard alleen bij een oefening. 5. Instructie ontruimingsploeg Hoe te handelen in geval van alarmering? a. meld u bij het centrale punt van uw gebouwdeel; haal de portofoon van uw verdieping op. b. verdeel met de andere ontruimers van dat betreffende gebied het te ontruimen gebied. Wijs één persoon aan die namens de groep via de portofoon zal rapporteren aan het Hoofd BHV. c. Voer de ontruimingstaken uit en kom als ploeg ontruimers weer samen op het centrale punt. Wacht daar op elkaar en ga gezamenlijk naar beneden, alwaar de eerder aangewezen ontruimer het Hoofd BHV meldt dat de ontruiming van het betreffende gedeelte gereed is. De ontruimers wachten bij het hoofd BHV op verdere instructie. d. De controle op aanwezigheid van achtergebleven personen geschiedt door: 2e verdieping 1e verdieping begane grond, gymzalen, magazijnen, serre en aula, lift Noordvleugel geheel hekken, schoolpleinen, parkeerterrein en de controle op het toegankelijk houden van het terrein voor de brandweer dhr. Van Herk, dhr. Pegels, mw. Nieuwenhout/mw. Moerer, mw. Briegoos, mw. Van der Burg/mw. Hulleman, dhr. Stolk/mw. De Lange (roosterdienst), dhr. Dunk, mw. Van Rijswijk/mw. Blom/mw. Van der Pols, dhr. G. Andeweg dhr. Hougee, mw. De Munnik-Dekker, dhr. Wegman dhr. Van Rij mw. Slabbekoorn, conrectoren, mw. Oudijn Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 3

4 Opmerking Niet alleen lokalen dienen te worden gecontroleerd, ook de andere ruimten in de toegewezen sector. Na controle worden de bevindingen aan de conciërge doorgegeven. Het gecontroleerde gebied wordt door de hoofdconciërge afgetekend op de plattegronden van het schoolgebouw. Wanneer door afwezigheid van een of meerdere leden van de ontruimingsploeg een bepaalde sector niet is gecontroleerd, wijst de hoofdconciërge iemand van de ontruimingsploeg aan die inmiddels zijn/haar eigen sector heeft gecontroleerd, die de taak van het afwezige lid overneemt. 6. Instructie EHBO er Voor EHBO-hulpverlening is dhr. G. van Ruiswijk (1 e verantwoordelijke) beschikbaar en dhr. Tramper (reserve). De 1 e verantwoordelijke EHBO er neemt de EHBO koffer en de AED mee naar de overdekte bankjes voor leerlingen op het plein voor de school. Daar worden ook de eventuele ambulante, niet ernstig gewonden naar toegebracht. 7. Instructie BHV ers Hoe te handelen in geval van ernstige slachtoffers/met mindervaliden? a. als de conciërge nog niet weet dat er ernstige slachtoffers zijn, meld hem dit dan met zo specifiek mogelijke informatie omtrent aantal slachtoffers, soort verwondingen, plaats calamiteit en omstandigheden ter plaatse; b. haal de slachtoffers, ongeacht soort verwondingen, weg uit de gevarenzone en laat hen niet achter in een looproute. Dit geldt ook voor mindervaliden; c. breng de slachtoffers/mindervaliden naar een plek achter brandvertragende deuren; d. laat de slachtoffers/mindervaliden nooit alleen achter; e. laat de conciërge weten waar de slachtoffers/mindervaliden en de BHV ers zich bevinden; f. wacht tot de brandweer komt. 8. Instructie Hoofd BHV in loge Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. er wordt een calamiteit gemeld; b. verzamel bij de melder van de calamiteit zoveel mogelijk gegevens over de calamiteit; c. overleg met de rector (bij diens afwezigheid het Directeur Stafbureau) over de te ondernemen acties; d. waarschuw de brandweer (112) op de volgende wijze: Naam : C.S.G. Willem van Oranje Adres : Randweg 2, Oud-Beijerland Etage : Lokaal : Aard : e. informeer en instrueer via de intercom de aanwezigen van het pand en zet het ontruimingssignaal (slow whoop) in werking; f. instrueer een nabije collega om het paaltje aan de voorzijde van het schoolplein met de juiste sleutel te ontgrendelen, informeer deze collega over de plaats, toedracht, omstandigheden van de calamiteit en over eventuele slachtoffers. Instrueer deze collega tevens om naar de omgeving rond de oprijlaan van de school te gaan om ervoor te zorgen dat de toegang naar het schoolterrein vrij blijft en om de brandweer bij aankomst te informeren over plaats van de calamiteit, toedracht, omstandigheden en evt. slachtoffers. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 4

5 g. open de deuren van de garderobe naar het schoolplein; h. vang de brandweer op en geef a.d.h.v. de plattegronden van de school (extra set aan brandweer overhandigen) zoveel mogelijk informatie over de exacte locatie en over de calamiteit. N.B. Blijf zolang mogelijk op uw plaats. 9. Wijze van ontruiming De school wordt in één keer ontruimd volgens de aangegeven vluchtroutes. Niemand continueert werkzaamheden, gaat naar andere ruimtes of terug het gebouw in. 10. Verzamel- en appèlplaatsen Verzamelplaats 1: grasveld naast het fietspad aan de Randweg (tussen Randweg en de voorzijde van de school); Verzamelplaats 2: grasveld (in wijk) recht tegenover einde uitrijlaan school, via brommerpoort bereikbaar. Niemand verlaat het grasveld. Er zijn dus geen leerlingen op de school- en parkeerterreinen en straten. Niemand gaat opnieuw het gebouw in. 11. Terugkeer in het gebouw Signaal veilig Zodra het gebouw door de brandweer weer veilig en toegankelijk wordt geacht, wordt door de conciërge via de bel of handmatig het signaal veilig gegeven. Pas daarna kunnen leerlingen en personeelsleden het gebouw weer ingaan en hun werkzaamheden hervatten. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 5

6 ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Locatie POORTWIJK De conciërge van de locatie Poortwijk treedt op als Hoofd ontruiming. Bij onverhoopte afwezigheid van deze conciërge, is de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) verantwoordelijk voor het melden van de brand. De conciërge vangt zelf de brandweer op wanneer deze arriveert en geeft alle details door. De receptie zal bemensd blijven voor de zover de calamiteit dat toelaat als aanspreekpunt voor eventuele hulpdiensten. Verder zijn alle regels gelijk aan het ontruimingsplan voor de locatie Zoomwijck, met uitzondering van regel 4, 5, 6, 8 en 10. Deze punten worden hieronder voor de locatie Poortwijk beschreven. De punten 3 en 4 worden gecombineerd (voor zover van toepassing) tot één instructie voor de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) LET OP: Het is van belang dat de gehele melding via de intercom wordt beluisterd alvorens docenten en leerlingen zich buiten de klassen gaan verplaatsen. Afhankelijk van het soort melding dat aan de ontruiming ten grondslag ligt, zullen de instructies nl. anders zijn. 4. Instructie docenten Hoe te handelen in geval van brandalarmering tijdens de lessen? a. meld brand via de dichtstbijzijnde collega aan de conciërge; b. sluit ramen en deuren (deuren mogen niet op slot worden gedraaid, maar moeten wel dichtgedaan worden); c. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; d. volg de instructies van brandweer, BHV ers en ontruimers zonder discussie op; e. (bege)leid leerlingen (indien mogelijk) zelf naar de appèlplaats via de kortste vluchtroute. Voor een snelle doorstroom en om stagnatie te voorkomen dienen bij de centrale trap de nooddeuren gebruikt te worden i.p.v. de normale toegangsdeuren. Naast de centrale trap is er ook een buitentrap. In elk lokaal hangt bij de deur een plattegrond met de vluchtroute(s). Blijf continu bij deze klas en zorg ervoor dat leerlingen niet blijven hangen (bijv. bij de deur van de sporthal). Vermijd dat de klas op weg naar de appèlplaats de toegangsroute voor de brandweer blokkeert. f. zorg voor transport voor mindervaliden, op iedere etage is daarvoor een brandwerende deken aanwezig. Tevens is er één evacuatiechair aanwezig. Overleg met de BHV er ter plaatse over een plek, achter brandvertragende deuren, waar de mindervalide (onder begeleiding van een BHV er) de komst van de brandweer af kan wachten. Geef die plek door aan het hoofd ontruiming. g. de lift kan zonder toestemming van de brandweer onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden; h. neem de agenda mee; i. houd toezicht op de volledige klas op de verzamelplaats. Er vindt tijdens de ontruiming géén terugkoppeling over leerlingen plaats door de docent aan de conciërge. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 6

7 Hoe te handelen in geval van brandalarmering buiten de lessen? j. Leerlingen, docenten en eventuele bezoekers begeven zich via de dichtstbijzijnde toegankelijke (nood)uitgang naar een van de verzamelplaatsen. (Docenten gaan dus niet terug naar hun lokaal.) Docenten begeleiden de leerling-stromen naar de verzamelplaatsen. Docenten zorgen voor toezicht op de verzamelplaats en het vrijhouden van de toegang voor de brandweer; k. leerlingen laten hun tassen en jassen achter en mogen absoluut niet naar de kluisjes; l. leerlingen zorgen voor transport van gehandicapte klasgenoten. Opmerking: Bij een oefening mag een leerling uitsluitend in bijzondere omstandigheden alleen achterblijven in het gebouw als dat vooraf schriftelijk is geaccordeerd door de directie en brandweer. De desbetreffende leerling zal in het bezit worden gesteld van een (geplastificeerd) kaartje waarop dat staat vermeld. 5. Instructie ontruimers Hoe te handelen in geval van brandalarmering? a. De ontruimers nemen plaats bij de trap en zien er op toe dat de nooduitgangen zoveel mogelijk worden benut, dus o.a. ook de buitentrappen. Tevens zien zij toe op een ordelijke ontruiming bij de stroom leerlingen die de trap afloopt. b. De controle op aanwezigheid van achtergebleven personen (nadat alle leerlingen de trappen hebben verlaten) geschiedt door: 2e verdieping 1e verdieping begane grond, magazijnen, aula, lift begane grond, personeelsuitgang, hekken, schoolpleinen, parkeerterrein en de controle op het toegankelijk houden van het terrein voor de brandweer begane grond, leerlinguitgangen gymzalen dhr. De Munck Mortier mw. Maris mw. Mommers-Pörschke dhr. Van de Griend mw. Van Schaijk de docent die daar op dat moment lesgeeft c. De ontruimers melden zich bij het Hoofd BHV om te melden dat de ontruiming van het betreffende gedeelte gereed is. De ontruimers wachten bij het hoofd BHV op verdere instructie. Opmerking Niet alleen lokalen dienen te worden gecontroleerd, ook de andere ruimten in de toegewezen sector. Na controle worden de bevindingen aan de conciërge doorgegeven. Het gecontroleerde gebied wordt door de hoofdconciërge afgetekend op de plattegronden van het schoolgebouw. Wanneer door afwezigheid van een of meerdere leden van de ontruimingsploeg een bepaalde sector niet is gecontroleerd, wijst de hoofdconciërge iemand van de ontruimingsploeg aan die inmiddels zijn/haar eigen sector heeft gecontroleerd, die de taak van het afwezige lid overneemt. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 7

8 6. Instructie EHBO-er Indien daartoe bevoegd kan de BHV-er ook EHBO verlenen. 8. Instructie conciërge in loge Hoe te handelen in geval van een calamiteit? a. er wordt een calamiteit gemeld; b. verzamel bij de melder van de calamiteit zoveel mogelijk gegevens over de calamiteit; c. overleg met de plv. rector (of bij diens afwezigheid de conrector) over de te ondernemen acties; d. waarschuw de brandweer (112) op de volgende wijze: Naam : C.S.G. Willem van Oranje Adres : Polderlaan 2, Oud-Beijerland Etage : Lokaal : Aard : e. informeer en instrueer via de intercom de aanwezigen van het pand en zet het ontruimingssignaal (slow whoop) in werking; f. open de deuren naar de schoolpleinen; g. vang de brandweer op en geef a.d.h.v. de plattegronden van de school (extra set aan brandweer overhandigen) zoveel mogelijk informatie over de exacte locatie en over de calamiteit. N.B. Blijf zolang mogelijk op uw plaats. 10. Verzamel- en appèlplaatsen Verzamelplaats 1: parkeerterrein bij de sporthal. Verzamelplaats 2: weg achter de parkeerplaatsen bij de school, maar wel zo dat de aanrijroute voor de brandweer vrij blijft. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 8

9 PROCEDURE BIJ BOMMELDINGEN en LEVENSBEDREIGINGEN Reële bomplaatsing en melding De basisgedachte bij een bommelder is altijd levensbesparend. Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer zijn bom laten ontploffen. Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiele schade te veroorzaken. Irreële bomplaatsing en melding (valse plaatsing of melding) De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag. Dit is ook de dader die naar aanleiding van een bericht in krant of journaal ook eens een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat. Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: is het reëel of irreëel? Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden aangezien de verantwoordelijke persoon, aan de hand van de melding, moet inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is. De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon. Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd. Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-u) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risicogroeperingen) wordt bezien of een speciaal bomverkenningsteam in actie zal komen. Wanneer door de verantwoordelijke persoon van het bedrijf of de instelling besloten is om niet tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen. Op grond van artikel 219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodverordening worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen. De melding De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt zal met de procedure op de hoogte moeten zijn. Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen en stappen. Meldingbehandeling (zie hiervoor ook het bijbehorende bommeldingsformulier): 1. Noteer het tijdstip van ontvangst. 2. Noteer bij nummerherkenning op het toestel het bellende telefoonnummer. 3. Noteer de letterlijke inhoud van het bericht. 4. Identificatie van de berichtgever 5. Identificatie van de plaats van waaruit de melding wordt gedaan LAAT DE BELLER ZOVEEL MOGELIJK PRATEN Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 9

10 Vraagstelling wanneer melder zelf aan de lijn is: - Wanneer springt de bom? - Waar ligt de bom? - Hoe ziet deze er uit? - Wat voor soort bom is het? (explosief/brand) - Waarom doet u dit? Vraagstelling bij melding uit de tweede hand (naast bovenstaande vragen) waarbij de melder wordt verteld dat betreffende vragen gesteld worden om mensenlevens te redden: - Van wie heeft u dit gehoord? - Hoe heeft u dit gehoord? SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET DE VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS!! Verdere interne procedure bij telefonische bommeldingen Als er een bommelding binnenkomt dient te volgende procedure gevolgd te worden: 1. Noteren van de bommelding bij voorkeur op het daartoe bestemde vragenformulier. 2. Direct na de bommelding waarschuwen: de Centrale Directie of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge. 3. Centrale Directie (of Hoofdconciërge) waarschuwt de politie middels nummer In overleg met de politie en na bestudering van het meldingsformulier wordt actie ondernomen. Dit kan zijn een bedekte zoekactie, een openlijke zoekactie of een gehele/gedeeltelijke ontruiming. Verdere interne procedure bij schriftelijke bommeldingen Als er schriftelijk melding wordt gedaan van plaatsing van een bom dient de volgende procedure gevolgd te worden: 1. De brief zo min mogelijk in handen laten komen. 2. De inhoud alleen aan de Centrale Directie mededelen of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge 3. Brief en enveloppe apart in plastic omslag of map bewaren en overdragen aan de politie 4. Aantekeningen maken van wanneer en hoe het schrijven werd ontvangen en wie het na ontvangst in handen heeft gehad (i.v.m. vingersporen). 5. In overleg met de politie wordt actie ondernomen. Als er daadwerkelijk een bom wordt gevonden zal er geheel worden ontruimd volgens het ontruimingsplan en zal personeel worden ingezet bij het op afstand houden van publiek en bezoekers. Overigens is de stelregel bij de politie in het geval van bommeldingen dat er een half uur voor het aangegeven tijdstip dat de bom zou afgaan en een half uur nadat de bom tot ontploffing gebracht zou worden niet gezocht mag worden naar de (vermeende) explosieven. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 10

11 Indien in overleg met de Centrale Directie besloten wordt tot ontruiming wordt de ontruimingsprocedure als bij een calamiteit dus in werking gesteld met de volgende belangrijke verschillen: 1. Hoofd ontruiming mag nooit aangeven dat het een ontruiming wegens bomalarm betreft om paniek te voorkomen. Er moeten andere bewoordingen worden gekozen. 2. Er moet worden omgeroepen dat tassen en jassen die leerlingen en docenten bij zich hebben, moeten worden meegenomen. Het is NIET de bedoeling dat men spullen op gaat halen uit kluisjes en garderobe. 3. Ramen en deuren moeten, vanwege explosiegevaar, zoveel mogelijk worden OPEN gezet. (LEVENS)BEDREIGINGEN Als er telefonisch (levens)bedreigingen worden geuit richting een bepaalde persoon of richting personen, wordt een vergelijkbare procedure gevolgd. Met name het identificatiegedeelte op het bommeldings- en bedreigingsformulier is in het geval van een bedreiging van belang. Interne procedure bij bedreigingen Als er een bedreiging binnenkomt dient te volgende procedure gevolgd te worden: 1. Noteren van de bedreiging bij voorkeur op het daartoe bestemde vragenformulier, met nadruk op het identificatiegedeelte. 2. Direct na de bedreiging waarschuwen: de Centrale Directie of (bij afwezigheid daarvan) de Hoofdconciërge. 3. Centrale Directie (of Hoofdconciërge) waarschuwt de politie middels nummer In overleg met de politie en na bestudering van het meldingsformulier wordt besloten tot welke actie wordt overgegaan. Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 11

12 BOMMELDINGS- en BEDREIGINGSFORMULIER Basisgegevens bij telefonische bommelding Tijdstip van de melding: Nummer dat verschijnt in evt. nummerherkenning: Letterlijke tekst van de melding: Wanneer springt de bom? Waar ligt hij? Hoe ziet hij er uit? Wat voor soort bom is het (explosief/brandbom)? Waarom doet u dit? Wie bent u? Bij melding uit tweede hand Van wie heeft u dit gehoord? Hoe heeft u dit gehoord? Identificatie stem Man / vrouw / kind Geschatte leeftijd: Identificatie spraak Langzaam/normaal/snel/afgebeten/ernstig/lachend Nederlands/Duits/Engels/Dialect: welk? Hakkelend/Lispelend/Hees/ Andere bijzonderheden Achtergrondgeluiden Lachen/praten/kinderen/muziek/werkplaats/verkeer Vliegtuigen/treinen Basisgegevens bij bommelding per brief Door wie is de brief afgeleverd? Wie hebben de brief allemaal vastgehouden? Datum:... Bericht aangenomen door:... Formulier afgegeven aan:... Ontruimingsplan 2010/2011 CSG Willem van Oranje/Zoomwijck en Poortwijk 12

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan ST GREGORIUS COLLEGE 2011 2012 M:\SWP2 VANAF 1700\3619 SGC_Schoolveiligheidsplan_2011_v4.docx 1 Schoolveiligheidsplan Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Coördinatie en veiligheid 1.1 De

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie