CALAMITEITENPLAN INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN INLEIDING"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen, kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw ontstaan, vooral als gevolg van rook- en hitte ontwikkeling. Arbowet artikel 14 schrijft voor dat er een bedrijfsnoodplan moet worden opgesteld. Dit plan is een vertrouwelijk document dat voor en door de school wordt samengesteld. Hierin staat weergegeven wat de maatregelen zijn die moeten plaatsvinden in geval van calamiteit, zodat de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van het personeel en de leerlingen gegarandeerd kan worden. Dit plan is een draaiboek om in geval van calamiteit de veiligheid van personen binnen en in de omgeving van de school zo veel mogelijk te garanderen. Door de jaarlijkse bijstelling en updating van dit noodplan goed uit te voeren wordt zowel voldaan aan de wettelijke verplichting tot het organiseren van bedrijfshulpverlening, als aan de wettelijke verplichting tot risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Het calamiteitenplan voorziet in het nemen van maatregelen bij de volgende typen calamiteiten: - brand; - agressie en gijzeling; - mens in nood; - bomdreiging.

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE INFORMATIE ALGEMENE GEGEVENS ALARMTELEFOONNUMMERS SCHOOL ALARMNUMMERS HULPVERLENINGSDIENSTEN VERSPREIDING VLUCHTWEGEN INRICHTING SCHOOL PLATTEGROND SCHOOL BEDRIJFSHULPVERLENING HOE TE HANDELEN BIJ ALARM BEDRIJFSHULPVERLENERS TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER ALGEMENE INSTRUCTIE BEDRIJFSHULPVERLENERS ALGEMEEN ALARMERING ONTRUIMING ALGEMEEN AFHANDELING BRAND ALARMERING BRANDINSTRUCTIE ONTRUIMING AFHANDELING AGRESSIE EN GIJZELING ALARMERING HANDELSWIJZE ONGEVAL MELDEN MAATREGELEN ZELF OPLOSSEN VERVOER NAAR ZIEKENHUIS OF HUISARTS VERZOEKEN OM EEN ZIEKENAUTO AFHANDELING BOMMELDING MELDEN ONTRUIMING ALGEMEEN ACTIE POLITIE AFHANDELEN INSTRUCTIES HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENER ALGEMEEN HOE TE HANDELEN BIJ ALARM BIJ EEN ONGEVALMELDING Calamiteitenplan april

3 9.2 BEDRIJFSHULPVERLENERS ALGEMEEN ONTRUIMINGSALARM BRAND EHBO COMMUNICATIE NAAR OUDERS BIJLAGE I BOMMELDINGSFORMULIER BIJLAGE II REGISTRATIEFORMULIER INCIDENT BIJLAGE III ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER INFORMATIE 1.1 Algemene gegevens Naam school: Basisschool St. Trudo Adres: St. Trudostraat 2 Postcode/woonplaats: 5708 GL Helmond/Stiphout Telefoon: (0492) Directeur: Gonnie Verhagen Personeelsleden op : 16 personeelsleden Aanwezige derden op : 154 leerlingen, 4 vrijwilligers Personen slecht ter been: Alarmtelefoonnummers school Verantwoordelijken Naam: Gonnie Verhagen Telefoonnummer: privé: (0492) gsm: Bedrijfshulpverleners Naam: Rieky van den Elsen Telefoonnummer: privé: (0492) Naam: Maike Koster Telefoonnummer: gsm: Naam: Jan Hoogendam Telefoonnummer: privé: (0492) Naam: Nieke Leenders Telefoonnummer: privé: (0493) gsm: Alarmnummers hulpverleningsdiensten Algemeen alarmnummer: 112 Bij geen gehoor - Politie: Brandweer: (0492) GGD: Calamiteitenplan april

4 Brandmeldsysteem: intern Ziekenhuis: Elkerliek ziekenhuis Helmond (0492) Huisartsenpost Zuidoost-Brabant Milieunummer : Zuidoost-Brabant (088) (stankoverlast, illegale dump, toezicht/handhaving vergunningen etc.) Waterbeheerder: Waterschap Aa en Maas (088) Reinigingsbedrijf: Van Ganzewinkel Arbeidsinspectie: Regio Zuid/kantoor Roermond Verzekeraar WA: CBO (073) Verspreiding Ontruimingsplan aanwezig in groepslokalen 1.5 Vluchtwegen Aantal vluchtwegen: 5 Plaats vluchtwegen: Verzamelplaats: de 3 verschillende uitgangen van de school, de speelzaal bij de kleuters en de uitgang via de scheiding van het gebouw, in de gang van het handvaardigheidlokaal. Parkeerplaats Gasthuisstraat/achterspeelplaats en in de gang tegenover de hoofdingang van de school naast huis nr. 11 De nooduitgangen zijn aangegeven op de plattegrond in hoofdstuk 2, inrichting van de school en op de plattegrond die in de ruimten hangt. Calamiteitenplan april

5 2 INRICHTING SCHOOL 2.1 Plattegrond school Calamiteitenplan april

6 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 3.1 Hoe te handelen bij alarm - Constateren van de calamiteit. - De directeur belt indien nodig Noem je naam. - Vermeld welke hulpdiensten gewenst zijn. - Vertel waar hulp nodig is, een exact adres en zonodig een locatie op dat adres. In de volgende gevallen kunnen de volgende bijzonderheden vermeld worden: - Ambulance; vertel de aard van de verwondingen en het aantal gewonden. - Brandweer; een brand, ongeval, gevaarlijke situatie, een redding of een gaslek. - Politie; een gevaarlijke situatie. Indien nodig kun je bijzonderheden vermelden die de hulpdienst zou moeten weten. 3.2 Bedrijfshulpverleners Functie Naam Tel thuis Tel mobiel Hoofd BHV Maike Koster Plaatsvervangend hoofd BHV Nieke Leenders (0493) BHV er Rieky van den Elsen (0492) BHV er Jan Hoogendam (0492) EHBO er Heddy Biemans (0492) EHBO er Ine Bouwman (0492) Taken bedrijfshulpverlener - Let op gevaar, verleen geen hulp met gevaar voor eigen leven. - Altijd portofoon + hesje + schroevendraaier meenemen. - Inschakelen van hulpdiensten. - Contactpersoon tussen (de school) en de hulpdiensten. - Het verlenen van (eerste) hulp bij verwondingen. - Het ondersteunen van hulpdiensten. - Het geruststellen van betrokkenen. - Initiatief nemen tot ontruiming. - De ontruiming van het pand begeleiden. - Overzicht en controle van het calamiteitengebied. 3.4 Algemene instructie bedrijfshulpverleners Algemeen Indien je zelf constateert dat ergens behoefte is aan EHBO en/of er een brand of gevaarlijke situatie is, dien je te handelen volgens de instructies op de algemene instructiekaart Alarmering - Als je gealarmeerd wordt, dien je zo snel mogelijk te stoppen met je werkzaamheden. - Meld je bij het hoofd BHV. - Van het hoofd BHV of de alarmerende partij ontvang je de benodigde informatie. Calamiteitenplan april

7 4. ONTRUIMING 4.1 Algemeen - Er wordt een calamiteit geconstateerd. - De directeur informeert de BHV ers. - De gealarmeerde BHV ers verzamelen bij de hoofdingang. - Samen beoordelen zij of complete of gedeeltelijk ontruiming gewenst is; uiteindelijk beslist de directeur (bij afwezigheid hoofd BHV). Redenen zouden kunnen zijn: - rookvorming; - brand; - gevaren vanuit omliggende objecten - Als ontruiming gewenst is, wordt dit gecommuniceerd. - In overleg met het hoofd BHV kan worden besloten om hulpdiensten in te schakelen. - Directeur of bij afwezigheid hoofd BHV draagt zorg voor alarmering van hulpdiensten. - Wanneer er wordt overgegaan tot ontruiming, dan moet men de gebieden waar het gevaar het grootst is het eerst ontruimen. - De BHV ers behandelen de ontruiming. - De betreffende ruimte zo snel en geordend mogelijk via de vluchtroutes ontruimen. - De eventuele gewonden begeleiden naar de verzamelplaats. - Op de verzamelplaats zo snel mogelijk controleren of iedereen aanwezig is. - Indien niet iedereen aanwezig is wordt dit doorgegeven aan de hulpdiensten, zodat zij weten hoeveel mensen er vermist zijn en dat zij actie moeten ondernemen. Als er nog geen hulpdiensten zijn, ga de persoon dan zoeken. Nooit met gevaar voor eigen leven terug gaan in een pand waar direct gevaar dreigt. - Op de verzamelplaats moet worden besloten (door directeur + hoofd BHV in overleg met de hulpdiensten) wat er wordt gedaan, de volgende acties behoren tot de mogelijkheden: - het vrijgeven van de ruimte; - het tijdelijk verblijven op een andere verzamelplaats; - het naar huis sturen van de leerlingen. 4.2 Afhandeling - Directeur maakt een rapport en stuurt dit naar de arbodienst, verzekering enz. - Evalueer de inzet, middelen en procedures. Calamiteitenplan april

8 5. BRAND In geval van een brand wordt kenbaar gemaakt, dat ergens in of in de directe nabijheid van de school een brand woedt. 5.1 Alarmering Melden aan: de directeur. Die licht vervolgens de BHV ers in. Vervanging: Indien het hoofd bedrijfshulpverlener of de plaatsvervanger les aan het geven is, zullen deze lessen overgenomen moeten worden door een ander personeelslid. Deze persoon mag geen bedrijfshulpverlener zijn. Overleg: In overleg met de schoolleiding bepaalt hoofd BHV er of de politie en de brandweer moeten worden gewaarschuwd en of er tot een ontruiming moet worden overgegaan. Besluit: Indien wordt besloten om te ontruimen, laat de veiligheidsfunctionaris het ontruimingssignaal door het schoolgebouw klinken. 5.2 Brandinstructie Vooral de periode waarin de brandweer nog niet is gearriveerd, is erg belangrijk. Breng de leerlingen, leerkrachten en overige aanwezige in veiligheid. Zij verzamelen op de parkeerplaats aan de Gasthuisstraat/achterspeelplaats en de gang tegenover de hoofdingang van school naast huisnummer 11. Als een brand wordt ontdekt, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 1. Meld de brand. - Meld het juiste adres; - Meld wat er brandt; - Zijn er slachtoffers, en zo ja hoeveel en wat mankeren ze? 2. Waarschuw personen in de omgeving. - Door roepen en kloppen; - Door te telefoneren; - Door in werking stellen van de alarmeringsinstallatie; 3. Doe de deuren achter je dicht. 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid. - Achter rook- en brandwerende deuren; 5. Blus indien mogelijk. 6. Zorg voor de eigen veiligheid. - Vermijd blootstelling aan rook en hitte. - Blijf laag bij de grond. - Dicht deuren af met natte doeken. 7. Zorg voor opvang brandweer/politie. 5.3 Ontruiming Bij ontruiming in geval van een brand worden de volgende acties ondernomen: 1. Iedereen volgt de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op de school op; 2. De BHV ers geven aan hoe de school verlaten dient te worden, eventueel nadat de ramen en deuren van de ruimten waarin zij zich bevinden gesloten zijn; 3. Persoonlijke eigendommen worden achtergelaten. 4. De bedrijfshulpverleners controleren alle ruimten in het schoolgebouw, dus ook de toiletten, en of er zich geen achterblijvers in de school bevinden; 5. Rekening houdend met de leeftijd van de leerlingen, dienen voldoende personeelsleden van de school toezicht te houden op leerlingen die zich na een ontruiming op de verzamelplaats bevinden. Calamiteitenplan april

9 5.4 Afhandeling - Indien de situatie weer veilig wordt geacht, kan worden overwogen die dag nog de lessen te hervatten, waartoe de leerlingen vanaf de verzamelplaatsen naar de school worden geleid. - Indien geconstateerd wordt dat te veel tijd zal verstrijken voordat er weer van een veilige situatie sprake is, worden maatregelen getroffen zodat de leerlingen vanaf de verzamelplaats naar huis kunnen vertrekken. - Hoofd BHV maakt een rapport en stuurt dit naar de arbodienst, verzekering enz. - Controleren en bijvullen van gebruikte blusmiddelen. - Evalueer de inzet, middelen en procedures. Calamiteitenplan april

10 6. AGRESSIE EN GIJZELING Het gaat hierbij om agressief gedrag van binnenuit en van buitenaf. 6.1 Alarmering Melden aan: agressie van leerlingen wordt gemeld bij de klassenleerkracht en de directeur. Inschakelen: in geval van gijzeling zal te allen tijde de politie ingeschakeld moeten worden. Hulpverlening: dit wordt gedaan door de directeur. 6.2 Handelswijze Wanneer agressief gedrag van een leerling gemeld is bij de directeur, zal deze in overleg gaan met de ouders. Samen zullen zij passende maatregelen nemen. Agressief gedrag van volwassenen wordt gemeld bij de directeur. Deze zal indien nodig melding maken aan lokale hulpverleners (politie en/of GGD) en in overleg passende maatregelen treffen. In de regel zal niet overgegaan hoeven te worden tot ontruiming van het pand. Behalve als het een gijzeling betreft. Wel dient er steeds zorggedragen te worden dat de leerlingen niet zonder toezicht worden gelaten. Calamiteitenplan april

11 7. ONGEVAL 7.1 Melden Melden aan: Een ongeval dient gemeld te worden aan de directeur en aan hoofd BHV Maike Koster of vervangend hoofd BHV Nieke Leenders. Hoe: Vervanging: Besluit: 7.2 Maatregelen Door naar de persoon toe te gaan. Indien deze persoon of de plaatsvervanger les aan het geven is, zullen deze lessen overgenomen moeten worden door een ander personeelslid. Deze persoon mag geen bedrijfshulpverlener zijn. De directeur bepaalt in overleg met de bedrijfshulpverleners de ernst van het ongeval. Afhankelijk van deze diagnose wordt bepaald welke stappen dienen te worden ondernomen Zelf oplossen In het geval van kleine ongevallen wordt het slachtoffer ter plaatse behandeld door een van de bedrijfshulpverleners. De leerkracht van de leerling wordt in kennis gesteld van de verwonding en het slachtoffer vervolgt indien mogelijk de lessen Vervoer naar ziekenhuis of huisarts Als het slachtoffer grotere wonden heeft opgelopen zal er in eerste instantie een eerstehulpbehandeling worden uitgevoerd door een BHV er of EHBO er. Na deze behandeling zal er contact worden opgenomen met de huisarts door dezelfde persoon of wordt het slachtoffer met de auto naar de eerste hulp post van het ziekenhuis vervoerd. De chauffeur van de auto blijft in het ziekenhuis bij het slachtoffer. Is het slachtoffer een leerling dan zal de hulpverlener contact opnemen met de ouders en de benodigde informatie doorgeven. De ouders zullen op de EHBO-post de chauffeur aflossen. Is het slachtoffer een volwassene, dan zal de hulpverlener contact opnemen met de door het slachtoffer genoemde contactpersoon Verzoeken om een ziekenauto Als het slachtoffer een verwonding heeft opgelopen die door de bedrijfshulpverlener(s) als zeer ernstig wordt aangemerkt, dient direct contact opgenomen te worden met de ambulancedienst of 112. De hulpverlener laat bellen en geeft aan dat de beller terug moet komen om te melden wat er doorgegeven is en blijft zelf bij het slachtoffer en verleent eerste hulp. Indien aanwezig zorgt een leerkracht het ontvangst en onbelemmerde doorgang van de ziekenauto en ambulancepersoneel. De overige leerkrachten dragen er zorg voor dat de leerlingen: - voldoende afstand houden zodat onbelemmerde doorgang voor de ziekenauto ontstaat; - in het klaslokaal blijven; - geobserveerd worden in verband met eventuele traumahulp. De directeur neemt contact op met de ouders of een door het slachtoffer aangeduid contactpersoon. Er wordt algemene informatie gegeven. 7.3 Afhandeling - De EHBO-trommel dient elke keer na gebruik weer te worden aangevuld en op een voor ieder hulpverlener toegankelijke plaats neergezet worden. Conciërge Ine controleert de EHBO-trommel. - Hoofd BHV maakt een rapport en stuurt dit naar de arbodienst, verzekering e.d. - Evalueer de inzet, middelen en procedures. Calamiteitenplan april

12 8. BOMMELDING 8.1 Melden Melden aan: Een bommelding dient gemeld te worden aan de directeur. Vervanging: Indien deze persoon of de plaatsvervanger les aan het geven is zullen deze lessen overgenomen moeten worden door een ander personeelslid. Deze persoon mag geen bedrijfshulpverlener zijn. Ontruiming: Bij een bommelding wordt er altijd ontruimd! Inschakelen: De politie moet gewaarschuwd worden via 112 Houd de melding stil ter voorkoming van paniek. Een bommelding wordt ontvangen per post, fax of telefoon. Het is niet vanzelfsprekend dat deze door de school zelf ontvangen wordt. In geval van de meeste bommeldingen is gelukkig niet daadwerkelijk overgegaan tot de plaatsing of toezending van een explosief. De te verwachten effecten kunnen echter zo onbeheersbaar zijn dat een degelijke melding te allen tijde serieus moet worden genomen. 8.2 Ontruiming Algemeen Als er over wordt gegaan tot ontruiming moet iedereen volgens de instructies van de bedrijfshulpverleners de school verlaten. De bedrijfshulpverleners kunnen eventueel verzoeken de deuren en ramen van de ruimte waarin men zich op dat moment bevindt te openen. Persoonlijke eigendommen worden achtergelaten om de ontruiming zo spoedig mogelijk te laten verlopen, echter tassen, koffers, rugzakken enz. worden meegenomen om in een latere fase het zoeken naar verdachte voorwerpen te vereenvoudigen. De bedrijfshulpverleners controleren alle ruimten in het schoolgebouw op eventuele achterblijvers. Iedereen dient zich naar de verzamelplaats bij de parkeerplaats Gasthuisstraat/achterspeelplaats en in de gang tegenover de hoofdingang van de school naast huis nr. 11 te begeven. Rekening houdend met de leeftijd van de leerlingen dienen voldoende personeelsleden van de school toezicht te houden op de leerlingen die zich na een ontruiming daar bevinden. Bij de ontruiming dient extra aandacht te worden besteed aan aanvullende instructie van medewerkers: - Een persoon of functie aanwijzen die als laatste het pand, verdieping of afdeling verlaat. Deze moeten beschikbaar blijven voor contacten met de politie. - Er moet iemand die het pand goed kent beschikbaar blijven voor overleg met de politie en/of experts. - Indien er een vreemd voorwerp is gezien, probeer dan de juiste plaats te onthouden. Dit geldt voor ieder medewerker. - Letten op en onthouden van afwijkende dingen die gebeuren zoals het open staan van de nooduitgang langdurig afgesloten toiletruimten enz Actie politie De politie wordt ingeschakeld en er wordt overleg gepleegd tussen verschillende partijen. Zij bepalen welke stappen worden genomen. De partijen waar het overleg tussen plaatsvindt zijn: Calamiteitenplan april

13 - hoofd BHV er of diens plaatsvervanger; - de schoolleiding; - de vertegenwoordigers van de politie. Het betreft op hoofdlijnen de volgende stappen: 1. Indien nog niet besloten is tot ontruiming over te gaan, wordt hierover een besluit genomen. 2. In overleg met de plaatselijke politie wordt besloten of een zoekactie zal worden ondernomen naar de aanwezigheid van het veronderstelde explosief. Eventueel wordt door de politie de assistentie van het Explosieve Opruimings Commando Koninklijke Landmacht gevraagd. Alleen de plaatselijke politie is bevoegd om een degelijke assistentie te vragen. 3. Als de situatie weer veilig wordt geacht, kan overwogen worden die dag nog de lessen te hervatten. 4. Indien geconstateerd wordt dat te veel tijd zal verstrijken voordat weer van een veilige situatie gesproken kan worden, worden maatregelen getroffen, zodat de leerlingen vanaf de verzamelplaats naar huis kunnen vertrekken. 8.3 Afhandelen In de preventieve sfeer valt maar weinig tegen een bommelding te doen. Het is van belang dat tijdens de melding zo veel mogelijke informatie als de reden, het tijdstip van de explosie en de locatie van het explosief te weten te komen. Het plaatsen van een recorder op de plaats waar de telefoongesprekken binnenkomen, zodat een bommelding kan worden opgenomen, zorgt ervoor dat de melding gemakkelijker kan worden geanalyseerd. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een bommeldingsformulier. - Hoofd BHV maakt een rapport op en stuurt dit naar de arbodienst, verzekering enz. - Evalueer de inzet, middelen en procedures. Calamiteitenplan april

14 9. INSTRUCTIES 9.1 Hoofd bedrijfshulpverlener Algemeen Het hoofd BHV is vertrouwd en bekend met het schoolgebouw en de ruimten in dit gebouw Hoe te handelen bij alarm - Bij alarmering ontvangt deze de gegevens over de melding (aard calamiteit, locatie). - Het hoofd BHV of de plaatsvervanger begeeft zich onmiddellijk naar het calamiteitengebied of indien afgesproken naar de verzamellocatie. - Laat de BHV-ploeg oproepen via de portofoons en verzamelen op het door jezelf aangegeven verzamelpunt. - Geef duidelijk instructies aan de BHV ers, - Afhankelijk van de situatie en de informatie die je van de BHV ers krijgt vanaf de plaats van de calamiteit, beslist het hoofd BHV tot gedeeltelijke of complete ontruiming van het schoolgebouw. - Bij ontruiming wordt er een ontruimingsalarm gegeven. - De verzamelplaatsen zijn parkeerplaats grenzend aan de achterspeelplaats aan de Gasthuisstraat en in de gang tegenover de hoofdingang van de school naast huis nr Het hoofd BHV gaat uit het pand als hij ervan overtuigd is dat iedereen het pand heeft verlaten. - Na aankomst van de professionele hulpverlening draag je de coördinatie aan hen over Bij een ongevalmelding - De directeur en het hoofd of plaatsvervangend hoofd van de BHV ers worden gealarmeerd. - Bij de melding ontvang je de gegevens over het ongeval. - Als hoofd BHV draag je er zorg voor dat professionele hulpverlening ter plaatse komt en dat er direct een EHBO er/bhv er ter plaatse komt. - Verzoek om professionele hulpverlening gaat bij voorkeur door BHV er ter plaatse. - Indien er een leerling of medewerker afgevoerd wordt naar het ziekenhuis, zorg je ervoor dat je weet wie deze persoon is en naar welk ziekenhuis hij/zij vervoerd wordt. In eerste instantie worden de ouders/verzorgers gebeld. - Zorg ervoor dat de gegevens van personen die voor hulp naar het ziekenhuis zijn gebracht beschikbaar zijn voor politie en/of personeelsfunctionaris t.b.v. familie of contactpersoon. - Denk om je eigen veiligheid. Calamiteitenplan april

15 9.2 Bedrijfshulpverleners Algemeen - Voorzie jezelf van het BHV-hesje, neem je portofoon en schroevendraaier mee. - Met de middelen begeef je jezelf naar het opgegeven verzamelpunt. - Daar krijg je informatie van je hoofd BHV over de aard en omvang van het incident. Mocht je als eerste ter plekke zijn dan ben jij degene die het Hoofd BHV en de overige BHV ers op de hoogte brengt van de situatie en bijzonderheden. - de volgende taken zijn: - Het verkennen van de plaats van het incident. - Het verlenen van eerste hulp aan personen die verwondingen en/of letsel hebben opgelopen. - Het bestrijden van een beginnende brand. - Het ontruimen van het gebouw, etages of gedeeltes hiervan. - Mensen begeleiden naar de verzamelplaats. - Inrichten van de verzamelplaats en het verzorgen van de registratie. - Afzetten van in- en uitgangen van het gebouw of etage bij een calamiteit. - Het (laten) vervoeren van gewonden. - Voor alle hulpverleningstaken geldt: Denk eerst aan jezelf. - Evalueer de middelen en processen zoals deze gevolgd zijn Ontruimingsalarm - Je wordt gealarmeerd via het alarm. - Voorzie jezelf van een BHV-hesje. - Overleg met de andere BHV ers de aard van de ontruiming (grootte en waarom). - Het hoofd BHV zet de ontruiming in. - Zorg ervoor dat er bij de ontruiming goed wordt gelet op de leerlingen. Voornamelijk de kleine leerlingen tot en met groep 3. Zij behoeven extra begeleiding. - Denk aan de minder valide mensen. Deze moeten worden begeleid naar de verzamelplaats. - Probeer paniek te voorkomen. - Je zorgt ervoor dat bij het ontruimen de leerlingen en medewerkers het schoolpand via de aangegeven routes verlaten en naar de verzamelplaats gaan. - Je meldt het hoofd BHV dat je deel ontruimt is en gecontroleerd is op achterblijvers. Daarna wacht je op nadere instructies van het hoofd BHV. - Evalueer de middelen en processen zoals deze gevolgd zijn Brand - Je wordt gealarmeerd via de alarmmelding. - Van het hoofd BHV krijg je informatie over de aard en omvang van de brand. - Voorzie jezelf van de benodigde blusmiddelen. - Met de middelen begeef je jezelf naar het opgegeven verzamelpunt. - Beoordeel of ontruiming nodig is. - Waarschuw de hulpdiensten of laat deze waarschuwen. - Probeer met de aanwezige kleine blusmiddelen de brand te blussen of uitbreiding te voorkomen. Doe dit altijd met 2 personen. - Denk aan het op de juiste manier betreden van de ruimte. - Ga nooit alleen een brandende ruimte in. - Is de brand niet onder controle te krijgen, verlaat dan de ruimte en sluit indien mogelijk ramen en deuren. - Meldt altijd aan het hoofd BHV wat je gedaan hebt en de eventuele bijzonderheden. Calamiteitenplan april

16 - Stel een rapport op over het incident. - Evalueer de middelen en processen zoals deze opgevolgd zijn EHBO - De BHV er wordt gealarmeerd via het persoonlijk contacten eventueel wordt hierbij informatie gegeven over het ongeval. - Begeef je onmiddellijk met de EHBO-trommel naar de plaats van het ongeval. - Na de hulpverlening zorg je dat eventueel gebruikte verbandmiddelen weer aangevuld worden in de EHBO-trommels. - Ongevallen (ook kleine ongevallen) met leerlingen worden genoteerd op het formulier in de personeelskamer. Ongevallen met personeel worden gemeld middels het uitgebreide formulier in dit document Communicatie naar ouders Wanneer de calamiteit van dien aard is dat ouders geïnformeerd moeten worden, zal de directeur de ouders informeren d.m.v. de Stip of indien noodzakelijk door een extra bulletin/mailing. Communicatie naar media e.d. zal indien van toepassing-altijd door de directeur worden gedaan. Calamiteitenplan april

17 Bijlage I BOMMELDINGSFORMULIER Melding Datum ontvangst Tijdstip ontvangst Opgenomen door Wat werd er letterlijk gezegd Informatie Wanneer springt de bom Waar ligt de bom Hoe ziet de bom eruit Is het een Wie bent u Namens welke organisatie doet u dit Identificeer de berichtgever Spraak Accent/dialect Explosieve bom Brandbom Man Vrouw Kind Langzaam / Normaal Afgebeten / Ernstig / Snel / Lachend Nederlands / Frans / Duits / Engels Hakkelend / Lispelend / Hees Leeftijd Andere bijzonderheden Achtergrondgeluiden Lachen / Praten /Kinderen Muziek / Werkplaats / Fax of computer Verkeer / Vliegtuigen Alarmering Bericht doorgeven aan Centraal punt/ receptie/ telefonist Hoofd bedrijfshulpverlening Werkgever 112 Anders, namelijk Opmerkingen Calamiteitenplan april

18 Bijlage II REGISTRATIEFORMULIER INCIDENT Melding incident Datum: Tijd:..... uur Naam melder:. Locatie/locatiecode:. Telefoonnummer:. Aard incident Brand Explosie Letsel Incident met gevaarlijke stoffen Anders nl... Alarmeren Wie is er in eerste instantie gewaarschuwd? Intern: Conciërge BHV er(s) Werkgever Groepsleerkracht Anders, nl. Extern: 112 Is het ontruimingssignaal gegeven? Bijzonderheden Ja Nee N.v.t. Evaluatie (vermeld welke zaken verbetering behoeven, wie dat gaat doen en wanneer dit moet zijn uitgevoerd) Ingevuld door: Handtekening Calamiteitenplan april

19 Bijlage III ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER DATUM GEBEURTENIS BEHANDELING DOOR

20 Calamiteitenplan april

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING

CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING CALAMITEITENPLAN 1. INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hofpleinkerk

Ontruimingsplan Hofpleinkerk Ontruimingsplan Hofpleinkerk Hofpleinkerk Hofplein 13 Middelburg Tel. 0118-612734 Versie: 2017-05, vastgesteld 12 december 2016 1 Inhoudsopgave: Ontruimingsplan Hofpleinkerk 1. Inleiding blz. 3 2. Oorzaken/redenen

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV

Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning CALAMITEITENPLAN ZWEMMEN DSO-BHV Versie 1 1 september 2013 1. INHOUD 2 INLEIDING... 3 3 OBJECT EN

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest)

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) Draaiboek met calamiteitenplan..(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) 1 Basisgegevens Organisatie: Stichting.. Locatie: Feestterrein aan de.. (straat) te. (postcode + woonplaats) Contactpersoon:.. 06-. Situatieschets

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Intergraal Kind Centrum De Kerneel Ontruimingsplan Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Directeur:Erna Bouten, 06-16033181 Clustermanager Hoera: Sigrid Seerden, 06-45566882

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Bedrijfshulperleningsplan

Bedrijfshulperleningsplan 2015 Bedrijfshulperleningsplan Locatie: Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, Hoogstraat 15, 7227 ND Toldijk, Tel: 0575-451773 Versiebeheer Versie 1.0, bijgewerkt tot 22-04-2015 Inleiding Het werken in

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie