CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

2 ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING KADERS: OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND EXTERNE ALARMERING INTERNE ALARMERING BLUSMIDDELEN WANNEER REDDEN EN BLUSSEN? VLUCHTWEGEN INSTRUCTIES BRANDINSTRUCTIE ALGEMENE INSTRUCTIE INSTRUCTIE PERSONEEL INSTRUCTIE DIRECTIE ALGEMENE RICHTLIJNEN TER VOORKOMING VAN BRAND EN ONGEVALLEN BIJ BRAND HET ONTRUIMINGSPLAN HET ONTRUIMINGSSIGNAAL COMMANDOPOST VERZAMELPLAATSEN WANNEER ONTRUIMEN HOE ONTRUIMEN BEZITTINGEN E.H.B.O A.E.D INSTRUCTIE LEIDING INSTRUCTIE ONTRUIMINGSFUNCTIONARISSEN (INCLUSIEF LEERKRACHTEN MET EIGEN KLAS) BOMMELDING REËLE BOMPLAATSING EN MELDING IRREËLE BOMPLAATSING EN MELDING DE MELDING PROCEDURE RAMPSITUATIE BASISSCENARIO EEN INDRINGER PREVENTIEF SCENARIO S DE PERS 25 Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 2 van 34 Versie 1.0 januari 2012

3 8. INFORMATIE VOORLICHTING AAN HET PERSONEEL VOORLICHTING AAN DE LEERLINGEN OUDERS ALGEMENE OPMERKINGEN ALS KINDEREN VANAF DE VERZAMELPLAATS NAAR HUIS MOETEN DE STROOM VALT UIT ALGEMEEN DE STROOM VALT KORTSTONDIG UIT ALS DE STROOM LANGER UITVALT TIJDENS AVONDACTIVITEITEN 29 BIJLAGE 1 BOMMELDINGSFORMULIER 30 BIJLAGE 2 EVALUATIES ONTRUIMINGSOEFENINGEN 31 BIJLAGE 3 VOORBEELD ONTRUIMINGSPLATTEGROND BEGANE GROND 32 BIJLAGE 4 VOORBEELD ONTRUIMINGSPLATTEGROND 1 E EN 2 E VERDIEPING 33 BIJLAGE 5 HOE TE HANDELEN BIJ CALAMITEITEN EEN VERKORT OVERZICHT PCPO- AFSPRAKEN 34 Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 3 van 34 Versie 1.0 januari 2012

4 Algemene gegevens Naam object: Christelijke basisschool De Ark Adres: Badhuisstraat 17, 2861 XT, Bergambacht Telefoon: (0182) Gemeente: Bergambacht Directie - waarschuwingsadressen/telefoonnummers: Naam: Eerstverantwoordelijke: Dhr. M. Belder schooldirecteur Privé: of Medeverantwoordelijk: Dhr. V. Geense lid MT Privé: Dhr. A. Hanse lid MT Privé: Eindverantwoordelijke: Dhr. T. Segers verenigingsdirecteur/-bestuurder Privé: of Stafbureau: Voorzitter schoolbestuur: Dhr. R. de Pater Prive: of Aantal leerlingen: Aantal personeelsleden: 289 (teldatum 1 oktober 2011 zonder telling instroomgroep) 23 wisselend aantal in gebouw aanwezig (OP en OOP) Aanwezigheidscheck middels aan-/afwezigheidsbordje bij hoofdingang BHV ers: Martin Belder (hoofd BHV), Els Zuidbroek, Marianne Verwijs, Marjan Burggraaf, Nienke Vd Vlist, Vincent Geense, Renza van Eek, Gerrie Kasbergen, Mariëlle vd Berg Vindplaats van dit plan: De directieruimte, linkerkast map arbo/veiligheid Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 4 van 34 Versie 1.0 januari 2012

5 0. INLEIDING 0.1 Kaders: - Een school kan onverwacht geconfronteerd worden met een bedreigende situatie waarbij de veiligheid van de aanwezigen in gevaar komt. Hierbij kan gedacht worden aan brand, maar ook aan een agressieve gestoorde indringer, een constructiefout van het gebouw met instorting als gevolg, een bommelding, een natuur- of milieuramp. - Omdat brand het meest waarschijnlijke scenario is en een ontruimingsplan ook gebruikt kan worden bij eventuele andere calamiteiten, vormt dit de kern van dit document. - De kans op een ramp is uiterst klein. Toch is een calamiteitenplan van belang. Als school heb je namelijk te maken met een speciale verantwoordelijkheid: de kinderen van een ander. o Scholen hebben een hoge bevolkingsdichtheid o We werken met jonge kinderen die weinig of geen kennis hebben van onveilige situaties o Het overbrengen van informatie omtrent veiligheidsvoorlichting vereist een special pedagogisch/didactische aanpak. o Er moet naar gestreefd worden dat ouders er in geval van een calamiteit van overtuigd zijn dat hun kind(eren) op school in goede handen zijn. - Een plan is een theoretisch protocol. Het biedt geen garantie voor een goede afloop bij een ramp. Het is wel onze verantwoordelijkheid om van te voren over een aantal zaken goed na te denken zodat in panieksituaties toch nog zo veel mogelijk de juiste beslissingen worden genomen. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 5 van 34 Versie 1.0 januari 2012

6 - Voor het hele terrein van de sociale veiligheid, verwijzen we naar het gedragsprotocol. 0.2 Opzet en aanpak De schoolleiding neemt de centrale plaats in bij de aanpak van de preventieve voorlichting. Immers, het is de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle personen in en om het schoolgebouw. De schoolleiding moet er dan ook voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een basisscenario. In dit basisscenario komt aan de orde: Voorzorgsmaatregelen Brandinstructie en ontruimingsplan Andere calamiteiten direct bij school zoals bommelding, Calamiteiten van buitenaf, rampsituatie Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 6 van 34 Versie 1.0 januari 2012

7 1. BRAND 1.1 Externe alarmering Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en ongeacht het resultaat van de eigen bluspoging in principe (bij twijfel na overleg met directeur) altijd onmiddellijk de brandweer worden gewaarschuwd. Hiervoor kunnen in de school aanwezige telefoontoestellen worden gebruikt. Toets eerst een 0. Bij het inslaan van een brandmeldglaasje, gaat het ontruimingssignaal in de hele school en wordt de alarmcentrale automatisch in kennis gesteld. De centralist informeert middels een terugbelactie of de brandweer daadwerkelijk gebeld moet worden. Alarmnummer Interne alarmering De school is niet voorzien van een intercom (omroepinstallatie) of een geluidsinstallatie (zoemer). Alarmering van brand melding tot ontruiming geschiedt dus uitsluitend via de brandmeldalarminstallatie. In principe is de directeur hoofdbhv er. Hij neemt initiatief tot ontruiming. Bij afwezigheid of als hij niet snel bereikbaar is, kan ieder ander beslissen tot ontruiming. Zo mogelijk moet daarna alsnog z.s.m. de hoofdbhv er/directeur op de hoogte worden gesteld van de plaats en de aard van de brand. 1.3 Blusmiddelen Het gebouw is voorzien van slanghaspels, schuimblussers en CO2/koolzuursneeuwblussers. Ze worden tenminste éénmaal per jaar gekeurd. Alle personeelsleden moeten de bedieningsvoorschriften van deze blusmiddelen kennen. De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen in de omgeving waar het geplaatst is. Zo kunnen Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 7 van 34 Versie 1.0 januari 2012

8 vaste stoffen over het algemeen het beste geblust worden met een slanghaspel of schuimblusser vloeistoffen en technische installaties (waaronder computers) het beste met een koolzuursneeuwblusser. of Deze blusmiddelen zijn er voor gemaakt om door een leek te worden bediend. Ieder personeelslid moet alert zijn op de aanwezigheid en de werking van de blustoestellen. Op eik blusmiddel is een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven. Ieder personeelslid wordt geacht deze gelezen te hebben. DE SLANGHASPEL 1. afsluiter opendraaien 2. slang afrollen 3. uitlopen 4. straalpijp openen Let op: Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 8 van 34 Versie 1.0 januari 2012

9 Blijf laag bij de grond in verband met hitte en rook. Zorg dat u zelf achter de beschermende straal blijft DE SCHUIMBLUSSER 1. lees de op het apparaat aangebrachte gebruiksaanwijzing 2. neem het toestel van de muur en benader de brand 3. trek ondertussen de zekering eruit 4. richt straalpijp en blus door de brand laag blussen er is maar voor enkele seconden blusmiddel aanwezig! 5. let na de blussing op mogelijke herontsteking DE CO-2-BLUSSER (herkenbaar aan breed spuitstuk) Zie werking schuimblusser Let op: Pas op voor bevriezing richt nooit op personen! 1.4 Wanneer redden en blussen? Als u een brand ontdekt zorgt u direct dat dit gemeld wordt. Daarna probeert u bedreigde personen te evacueren. Hoe ver moet u hiermee gaan? Uw veiligheid komt op de eerste plaats; twee slachtoffers is erger dan één! Indien de bedreigde persoon zich in een ruimte bevindt, waar brand kan zijn, doe dan de deur niet direct open, maar voel met de hand of deze warm is. Als dit het geval is, kunt u niets meer doen. Laat de deur dicht en vang de brandweer op om hun zo snel mogelijk naar de brand te brengen. Dit geldt ook als er rook onder de deur uitkomt! Indien de deur niet bijzonder warm aanvoelt, kunt u het riskeren deze een klein stukje te openen. Ga hierbij laag zitten om een eventuele steekvlam te ontwijken. Als in de ruimte alles nog redelijk zichtbaar is, kunt u de bedreigde persoon eruit halen. Doe dit niet als er veel rook in de ruimte hangt! Wacht dan op de brandweer. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 9 van 34 Versie 1.0 januari 2012

10 Het voorgaande geldt ook voor een bluspoging, uiteraard moet u hierbij eik risico vermijden! Als u door een ruimte moet waar rook hangt om een veilige plaats te bereiken, blijf dan laag bij de grond. Blijf altijd bij elkaar en kruip langs de muur. 1.5 Vluchtwegen Een vluchtweg is een weg bestemd om de in een ruimte in een gebouw aanwezige personen, in geval van brand, gelegenheid te geven vanuit die ruimte op een veilige wijze een veilige plaats te bereiken. Alle gangen en trappenhuizen zijn vluchtwegen. De vluchtwegen zijn in het gebouw aangegeven door middel van groene vluchtbordjes. Het gebouw is voorzien van rooken/of brandwerende klapdeuren, deels werken deze automatisch d.m.v. aan de meldinstallatie gekoppelde kleefmagneten. Bij brand moeten alle deuren zo snel mogelijk dicht gedaan worden, maar zij moeten nog wel geopend kunnen worden om te ontvluchten. Niet op slot doen dus! De vluchtwegen zijn op bijgevoegde plattegrond door middel van groene richtingspijlen aangegeven. In ieder van de schoollokalen en in de gangen is een dergelijke plattegrond op een duidelijk zichtbare plaats aan de muur bevestigd. 1.6 Instructies Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de brandveiligheidsinstructie en van het brandbestrijdings- en ontruimingsplan. Deze instructies zullen jaarlijks worden doorgenomen en aan de praktijk worden getoetst door oefening. In alle schoollokalen hangt op 1 A4: a. een brandinstructie b. een plattegrond, zoals omschreven in 1.4. De leerlingen worden jaarlijks geïnformeerd over hetgeen er van hen verwacht wordt bij brand en ontruiming. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 10 van 34 Versie 1.0 januari 2012

11 2. BRANDINSTRUCTIE 2.1 Algemene instructie meld brand onmiddellijk: - per telefoon via alarmnummer bij de directeur van de school blijf kalm, paniek is erger dan brand. Uw houding is bepalend voor de reacties van de mensen in uw buurt breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid sluit deuren en ramen probeer de brand te blussen bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven 2.2 Instructie personeel handelen volgens de algemene instructie bij het ontdekken van brand waarschuw de directie met vermelding waar het brandt en wat er brandt vraag zonodig om een hulp (BHV er) die kan trachten de brand of het begin van brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen keer zo snel mogelijk terug naar uw eigen klas of groep om deze verder te begeleiden Is het gezien de omstandigheden niet verantwoord om de groep tijdelijk alleen te laten dan moet hij/zij zijn/haar groep overdragen aan de dichtstbijzijnde collega 2.3 Instructie directie overtuig u ervan dat de brand gemeld is win informatie in over de aard en de omvang van de brand overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden) stel indien noodzakelijk ook voor de komst van de brandweer het ontruimingsplan in werking Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 11 van 34 Versie 1.0 januari 2012

12 laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt u zich ter beschikking van de brandweer roep afhankelijk van de omvang van de brand extra personeel op ter voorbereiding van het ontruimingsplan houd de gegevens van de leerlingen per groep in gereedheid, onder andere het actuele leerlingenaantal wijs een EHBO-er aan en bepaal waar eventuele gewonden verzameld en behandeld worden in afwachting van de ambulance. De brandweer heeft de leiding van de brandbestrijding. 2.4 Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand vermijd het in voorraad hebben van gevaarlijke vloeistoffen gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals driewegstekkers en dergelijke het is niet toegestaan elektrische of gastoestellen te plaatsen in vertrekken, welke niet voor het gebruik hiervan zijn bestemd meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig mogelijk aan de directeur stel u vroegtijdig (en herhaal dit regelmatig) op de hoogte van het gebruik van de aanwezige blusmiddelen de in het gebouw voorkomende rook- en/of brandwerende deuren dienen te allen tijde gesloten (niet op slot) te zijn, zodat deze bij een eventuele brand hun werk kunnen doen als rook en/of brandwerende deur vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen, trappen, (nood)uitgangen enz. door obstakels, zodat bij een eventuele ontvluchting deze vluchtwegen niet geblokkeerd worden. zorg dat u steeds bekend bent met de vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen enz. voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het gezicht onttrekken van blusmiddelen schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij een eventuele ontruiming (m.u.v. computers) Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 12 van 34 Versie 1.0 januari 2012

13 houd kasten zoveel mogelijk gesloten Plaats geen brandbare materialen bij warmteverspreidende toestellen (CVruimtes) Hang geen brandgevaarlijke versiering op (kindertekeningen/papieren slingers etc.) of zorg dat er een blusmiddel in de buurt is (emmer water). Waarschuw leerlingen voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze attent op gevaarlijke situaties Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 13 van 34 Versie 1.0 januari 2012

14 3. HET ONTRUIMINGSPLAN 3.1 Het ontruimingssignaal a. bij ontruiming worden alle in het gebouw aanwezige personen gewaarschuwd via het geluidssignaal van het brandalarm. b. Dit signaal blijft gaan tot de laatste aanwezig het gebouw heeft verlaten of tot de brandweer gearriveerd is. 3.2 Commandopost De kamer van de directeur wordt gebruikt als commandopost. Indien deze niet te gebruiken is fungeert de personeelsruimte als uitwijkmogelijkheid. De brandweer en de directie plegen hier overleg met elkaar. Alle functionarissen, die iets moeten melden doen dit op de commandopost. Alle in- en uitgaande verbindingen worden vanuit de commandopost gedirigeerd. 3.3 Verzamelplaatsen Bij ontruiming verzamelen alle personen achter het hek buiten de grote speelplaats. Als reserveverzamelplaats fungeren de ruimte bij het monument. Indien nodig wordt uitgeweken naar het schoolgebouw van De Kiezel en Kei. Men stelt zich op per groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden gehouden. Niemand verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de leiding de verzamelplaatsen. 3.4 Wanneer ontruimen Na het ontruimingssignaal moet het gebouw direct, doch kalm en zonder paniek te veroorzaken, verlaten worden. 3.5 Hoe ontruimen Er wordt gebruik gemaakt van de gangen, trappenhuizen en uitgangen zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 14 van 34 Versie 1.0 januari 2012

15 De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden onder leiding van de leerkracht. 3.6 Bezittingen Alle bezittingen, alsmede jassen en tassen moeten worden achtergelaten. Niemand mag terug in het gebouw om eventuele bezittingen op te gaan halen. 3.7 E.H.B.O. Personen die gewond zijn geraakt worden in de personeelsruimte verzameld en behandeld in afwachting van eventueel vervoer naar het ziekenhuis of arts. 3.8 A.E.D. Op school is een Automatische Externe Defibrillator aanwezig. Deze hangt naast het brandpaneel bij de hoofdingang. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Een AED is geen hartmassageapparaat. Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven genoemd en bestaat uit: zo spoedig mogelijk alarmeren via het noodnummer 112; Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 15 van 34 Versie 1.0 januari 2012

16 zo spoedig mogelijk starten met de eerste EHBO-handelingen (o.a. beademen) Roep altijd een collega (bij voorkeur een BHV-collega) om bijstand! zo spoedig mogelijk een AED inzetten en slachtoffer overdragen aan de medische professionals. zodra professionele hulp is gearriveerd of zo mogelijk eerder: ouders informeren! Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Of bij de recentere vol-automatische toestellen zal de defibrillator op automatische wijze de schok toedienen. Vervolgens gaat men weer door met borstcompressies en beademen (Basic Life Support). Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Op onze school zijn alle BHV ers getraind in het gebruik van de AED. 3.9 Instructie leiding De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de directeur (of diens plaatsvervanger). Hij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de ontruiming daarna vanuit de commandopost. Beslis of het schoolgebouw ontruimd moet worden Stel het ontruimingssignaal in werking of geef hiertoe de opdracht Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 16 van 34 Versie 1.0 januari 2012

17 Informeer de leerkrachten (eventueel, indien nog mogelijk) als de afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan/kunnen worden en geef een alternatieve vluchtroute Op 4 plaatsen in het gebouw hangen oranje BHV-hesjes. Een willekeurige BHV er pakt een dichtstbijzijnd hesje (indien aanwezig). Op deze wijze zijn er altijd 4 BHV ers herkenbaar aanwezig. De hoofdbhv er voert een laatste check uit en informeert buiten bij de leerkrachten of alle kinderen buiten zijn. Informeer de leerkrachten op de appelplaats en laat een personeels- en leerlingenappèl houden Controleer of er gewonden zijn en dat, indien nodig, al een ambulance is gewaarschuwd Blijf zoveel mogelijk ter beschikking van de operationele diensten op de commandopost 3.10 Instructie ontruimingsfunctionarissen (inclusief leerkrachten met eigen klas) Voorkom paniek Begeleid leerlingen, personeel en bezoekers via de vooraf bepaalde route (zie bijlage) naar de uitgang. Alleen bij andersluidende instructie of blokkering van de vluchtweg wordt van de voorgeschreven weg afgeweken. Indien alle vluchtwegen zijn geblokkeerd, begeleid de betrokkenen dan naar een voor de redding meest gunstig gelegen plaats en probeer de leiding op de commandopost hiervan in kennis te stellen Zorg dat iedereen de persoonlijke bezittingen achterlaat Schakel de apparatuur uit, waarvan dit van tevoren is afgesproken Op de ontruimingsplattegrond in het lokaal staan extra lokaalspecifieke instructies. Sluit alle ramen en deuren Nadat de school is ontruimd, controleer deze op achterblijvers (denk aan toiletten en dergelijke Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 17 van 34 Versie 1.0 januari 2012

18 Meld aan de directie, dat de school is ontruimd. Dit wordt buiten nog een keer nagevraagd. Let op uw eigen veiligheid-, neem geen onverantwoorde risico's Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 18 van 34 Versie 1.0 januari 2012

19 4. BOMMELDING 4.1 Reële bomplaatsing en melding De basisgedachte bij een bommelder is altijd levenssparend. Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer zijn bom laten ontploffen. Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiële schade te veroorzaken. 4.2 Irreële bomplaatsing en melding De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag. Dit is ook de dader die naar aanleiding van een persbericht (krant of journaal) ook een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat. Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: Is het reëel of irreëel? Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden daar de verantwoordelijk persoon of personen, aan de hand van de melding, moeten inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is. De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon of personen. Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd. Wanneer een bommelding ter kennis komt van de politie zal hierop te allen tijde gereageerd worden met een inzet van politiepersoneel, dan wel een contact name door de politie met het bedrijf of instelling. Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-u) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risico-groeperingen) wordt bezien of dat een speciaal bomverkenningsteam in actie zal komen. Wanneer door de verantwoordelijk persoon van het bedrijf of instelling besloten is NIET tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 19 van 34 Versie 1.0 januari 2012

20 bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen. Op grond van art. 219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodverordening worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen. Gesteld kan worden: VEILIGHEID BOVEN ALLES, DOCH NIET TEN KOSTE VAN ALLES. 4.3 De melding De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt zal met de procedure op de hoogte moeten zijn. Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen. Meldingbehandeling.- 1. Noteer het tijdstip van ontvangst 2. Noteer de letterlijke inhoud van het bericht LAAT ZE PRATEN vragen: - wanneer springt de bom? - waar ligt hij? - hoe ziet hij er uit? - wat voor soort bom is het? (Explosief / brand) - waarom doet u dit? uit tweede hand: - van wie gehoord? - hoe heeft u dit gehoord? 3. Identificatie berichtgever + plaats melding Gebruik daarvoor een bijgevoegde lijst (bijlage) en vul deze zo gedetailleerd mogelijk in. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 20 van 34 Versie 1.0 januari 2012

21 SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET DE VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS. Als de melding bij de politie binnenkomt zult u hierover geïnformeerd worden, zodat u de eventuele maatregelen kunt nemen. Komt de melding bij u binnen, laat de directeur de politie inlichten. De politie vraagt o.a. naar: - de letterlijke melding - beschikbare informatie - is het object beveiligd? - is er een plan voor bommeldingen? - wordt er gezocht? Hoe en door wie? - wordt er ontruimd? 4.4 Procedure De melding wordt direct bekendgemaakt bij de directeur en de politie. De berichtontvanger en de directeur blijven op de commandopost (directiekamer). Er wordt in overleg met de politie besloten om tot ontruiming over te gaan. Bij twijfel wordt altijd tot ontruiming overgegaan! In overleg met de politie kan ook besloten worden tot een BEDEKTE INSPECTIE al dan niet door een bomverkenningsteam. Te inspecteren ruimten: o door de dader genoemde ruimte o publiek toegankelijke ruimten o toiletten o in- en uitgangen o rondom gebouw Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 21 van 34 Versie 1.0 januari 2012

22 5. RAMPSITUATIE Bij een rampsituatie kan gedacht worden aan een dreiging van buitenaf. (watersnood, gifwolk, terreurdreiging, ) Hier treedt ook het gemeentelijk rampenplan in werking. 5.1 Basisscenario Drie stappen Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen zodra de sirene gaat of de geluidswagens in de straat waarschuwen voor een (naderende) ramp. Na het alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen- "Ga naar binnen" moet direct worden opgevolgd. Dit betekent dat de bel gaat en alle kinderen binnengeroepen worden. Iedere leerkracht verzamelt alle kinderen in het lokaal en controleert of de groep compleet is. Indien een leerkracht in het zwembad of in de sporthal is, worden de instructies aldaar opgevolgd. "Sluit deuren en ramen" Alle buitenramen en -deuren worden gesloten. Alle ventilatieroosters worden dichtgezet. De leerkracht in lokaal met vlizotrap, zorgt dat de stekker op de zolder uit het systeem wordt getrokken. De leerkracht van het lokaal naast het IB-kantoor doet hetzelfde in de keuken op de 2 e verdieping. "Zet radio of TV aan Via de radio en TV geeft de overheid verdere aanwijzingen. Die moeten nauwlettend worden opgevolgd. Vanuit de commandopost/directieruimte zullen berichten via Radio West en/of Internet worden gevolgd. Eventuele instructies worden mondeling in de school doorgegeven (begane grond wordt een leerkracht ingelicht deze meldt het Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 22 van 34 Versie 1.0 januari 2012

23 bericht in de andere lokalen op dezelfde verdieping; idem voor de eerste verdieping). Nodig: Noodradio met batterijen in directiekamer. Opgeladen mobiele telefoon met voldoende beltegoed Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 23 van 34 Versie 1.0 januari 2012

24 6. EEN INDRINGER 6.1 preventief De buitendeuren vallen vanzelf in het slot. Dit is uit veiligheidsmotief. Er zijn echter 2 uitzonderingen mogelijk: 1. de deur kan dicht en niet in het slot vallen d.m.v. een vastzettouwtje (eerste kwartier schooltijden) en 2. de deur kan open en vastgezet worden aan een haak. Situatie 1 wordt gebruikt als er van buitenaf mensen verwacht worden en het ondoenlijk is om steeds de deur te gaan openen. (bijv. met een contactavond). Situatie 1 of 2 wordt ook gebruikt bij buitenspel kinderen. De leerkrachten dienen er echter op toe te zien dat deze situatie uitzonderingssituaties blijven. In principe zijnde deuren altijd dicht! (Bijkomend voordeel: hele jonge kinderen lopen niet zomaar naar buiten + gunstiger voor de gasrekening). 6.2 Scenario s Indien persoon aanspreekbaar, maar agressief: proberen te kalmeren, rustige plek opzoeken (directiekamer), niet tegenspreken en zo snel mogelijk iemand anders waarschuwen. Deze waarschuwt de politie. Indien persoon aanspreekbaar, maar met onbekende missie. Proberen te achterhalen wat hem/haar beweegt. Kan ik u ergens mee helpen? U zoekt iemand? Indien persoon bewapend: rustig en zeer alert blijven. Zoek naar een mogelijkheid om collega s te waarschuwen. Zo mogelijk kinderen in lokaal en deur van binnenuit op slot doen. Indien persoon gaat schieten, op de grond gaan liggen en dood spelen. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 24 van 34 Versie 1.0 januari 2012

25 7. DE PERS In principe wordt de pers altijd te woord gestaan. Als het tijdstip niet uitkomt, of als de woordvoerder eerst goed wil overdenken, wat te zeggen, maakt hij/zij een nieuwe afspraak. De directeur of dienst vervanger is perswoordvoerder. Het is meestal tenzij anders overeengekomen- niet gewenst dat leerkrachten of kinderen de pers te woord staan. Dit vraagt namelijk een bepaalde tact/vaardigheid omdat persmensen geen slachtofferhelpers zijn, maar verhalenschrijvers. M.a.w. zij zoeken emotie/sensatie. Het is de kunst eerlijk/oprecht te zijn zonder aanleiding te geven tot overtrokken verhalen. Mocht de directeur zelf in het geding zijn of slachtoffer zijn, dan is het schoolbestuur of de bovenschools manager woordvoerder. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 25 van 34 Versie 1.0 januari 2012

26 8. INFORMATIE 8.1 Voorlichting aan het personeel De brandweer-preventiefunctionaris kan u uitleg geven over de inhoud en werking van het gemeentelijk rampenplan. De brandweerpreventiefunctionaris kan u ook bijstaan bij het opzetten van een calamiteitenplan voor uw school, voor bommelding de politie. Een essentieel onderdeel van het plan zal de verdeling van taken zijn. Het verdient aanbeveling het calamiteitenplan op schrift te zetten, te vermenigvuldigen en aan het voltallige personeel uit te delen. 8.2 Voorlichting aan de leerlingen Naast de voorlichting aan de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, kan wellicht ook voorlichting gegeven worden aan de leerlingen over onder andere het basisscenario en dat van hen verwacht wordt dat zij de instructies van het personeel op moeten volgen in geval van een ramp. 8.3 Ouders Mogelijkheden om de ouders hiervan op de hoogte te stellen, zijn bijvoorbeeld - eventueel in combinatie-: Middels de schoolgids wordt in eenvoudige bewoording het bestaan en de werking van het calamiteitenplan uitgelegd. Het belangrijkste onderdeel van de tekst vermeldt dat in noodsituaties de kinderen in school blijven en dat de ouders niet naar school moeten komen of bellen totdat de alarmfase is opgeheven. Ouders worden mondeling geïnformeerd tijdens de ouderavond, 8.4 Algemene opmerkingen Belangrijk is de ouders te verzoeken om bij een (dreigende) ramp niet naar school te bellen, met het argument dat dan de telefooncentrale overbelast raakt. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 26 van 34 Versie 1.0 januari 2012

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN...Pagina INHOUD...1 Inleiding...3 Algemene gegevens...4 1. Voorzorgsmaatregelen...5 1.1 Externe alarmering...5 1.2 Interne alarmering...5 1.3 Blusmiddelen...5

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina. INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5. 1 Voorzorgsmaatregelen 6

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina. INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5. 1 Voorzorgsmaatregelen 6 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN Pagina INHOUD 2 Inleiding 4 Begripsomschrijving 5 Algemene gegevens 5 1 Voorzorgsmaatregelen 6 1.1 Externe alarmering 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen 6

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Intergraal Kind Centrum De Kerneel Ontruimingsplan Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Directeur:Erna Bouten, 06-16033181 Clustermanager Hoera: Sigrid Seerden, 06-45566882

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Calamiteiten- en ontruimingsplan Calamiteiten- en ontruimingsplan Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Coördinator BHV Mw. W.H. Boonstra November 2013 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012

Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Calamiteiten- en ontruimingsplan 2011-2012 Schoolgebouw Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 s -Hertogenbosch 073 641 2350 Hoofd Veiligheid Mw. W.H. Boonstra 06 5126 1323 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG ONTRUIMINGSPLAN CBS De Hoeksteen heeft een bouwlaag (zie plattegrond 1). Om in geval van brand of andere calamiteiten het gebouw zo snel mogelijk te kunnen verlaten staat hieronder puntsgewijs wat er gedaan

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE

ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE ONTRUIMINGSPLAN C.S.G. WILLEM VAN ORANJE Dit ontruimingsplan bestaat uit 3 gedeelten: Ontruimingsplan Zoomwijck, Ontruimingsplan Poortwijk en Procedure bij bommeldingen en levensbedreigingen. Woord vooraf

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Calamiteitenplan 1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Indien er een ernstig lichamelijk voorval is in de school of op het plein: wordt

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Calamiteitenplan Mill-Hillcollege

Calamiteitenplan Mill-Hillcollege Calamiteitenplan Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Schoolspecifieke gegevens Naam object: Adres: Mill-Hillcollege Venneweg 42 te Goirle Telefoon: 013-5420538 Fax: 013-5437356 Correspondentieadres:

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie