CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

2 ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING KADERS: OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND EXTERNE ALARMERING INTERNE ALARMERING BLUSMIDDELEN WANNEER REDDEN EN BLUSSEN? VLUCHTWEGEN INSTRUCTIES BRANDINSTRUCTIE ALGEMENE INSTRUCTIE INSTRUCTIE PERSONEEL INSTRUCTIE DIRECTIE ALGEMENE RICHTLIJNEN TER VOORKOMING VAN BRAND EN ONGEVALLEN BIJ BRAND HET ONTRUIMINGSPLAN HET ONTRUIMINGSSIGNAAL COMMANDOPOST VERZAMELPLAATSEN WANNEER ONTRUIMEN HOE ONTRUIMEN BEZITTINGEN E.H.B.O A.E.D INSTRUCTIE LEIDING INSTRUCTIE ONTRUIMINGSFUNCTIONARISSEN (INCLUSIEF LEERKRACHTEN MET EIGEN KLAS) BOMMELDING REËLE BOMPLAATSING EN MELDING IRREËLE BOMPLAATSING EN MELDING DE MELDING PROCEDURE RAMPSITUATIE BASISSCENARIO EEN INDRINGER PREVENTIEF SCENARIO S DE PERS 25 Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 2 van 34 Versie 1.0 januari 2012

3 8. INFORMATIE VOORLICHTING AAN HET PERSONEEL VOORLICHTING AAN DE LEERLINGEN OUDERS ALGEMENE OPMERKINGEN ALS KINDEREN VANAF DE VERZAMELPLAATS NAAR HUIS MOETEN DE STROOM VALT UIT ALGEMEEN DE STROOM VALT KORTSTONDIG UIT ALS DE STROOM LANGER UITVALT TIJDENS AVONDACTIVITEITEN 29 BIJLAGE 1 BOMMELDINGSFORMULIER 30 BIJLAGE 2 EVALUATIES ONTRUIMINGSOEFENINGEN 31 BIJLAGE 3 VOORBEELD ONTRUIMINGSPLATTEGROND BEGANE GROND 32 BIJLAGE 4 VOORBEELD ONTRUIMINGSPLATTEGROND 1 E EN 2 E VERDIEPING 33 BIJLAGE 5 HOE TE HANDELEN BIJ CALAMITEITEN EEN VERKORT OVERZICHT PCPO- AFSPRAKEN 34 Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 3 van 34 Versie 1.0 januari 2012

4 Algemene gegevens Naam object: Christelijke basisschool De Ark Adres: Badhuisstraat 17, 2861 XT, Bergambacht Telefoon: (0182) Gemeente: Bergambacht Directie - waarschuwingsadressen/telefoonnummers: Naam: Eerstverantwoordelijke: Dhr. M. Belder schooldirecteur Privé: of Medeverantwoordelijk: Dhr. V. Geense lid MT Privé: Dhr. A. Hanse lid MT Privé: Eindverantwoordelijke: Dhr. T. Segers verenigingsdirecteur/-bestuurder Privé: of Stafbureau: Voorzitter schoolbestuur: Dhr. R. de Pater Prive: of Aantal leerlingen: Aantal personeelsleden: 289 (teldatum 1 oktober 2011 zonder telling instroomgroep) 23 wisselend aantal in gebouw aanwezig (OP en OOP) Aanwezigheidscheck middels aan-/afwezigheidsbordje bij hoofdingang BHV ers: Martin Belder (hoofd BHV), Els Zuidbroek, Marianne Verwijs, Marjan Burggraaf, Nienke Vd Vlist, Vincent Geense, Renza van Eek, Gerrie Kasbergen, Mariëlle vd Berg Vindplaats van dit plan: De directieruimte, linkerkast map arbo/veiligheid Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 4 van 34 Versie 1.0 januari 2012

5 0. INLEIDING 0.1 Kaders: - Een school kan onverwacht geconfronteerd worden met een bedreigende situatie waarbij de veiligheid van de aanwezigen in gevaar komt. Hierbij kan gedacht worden aan brand, maar ook aan een agressieve gestoorde indringer, een constructiefout van het gebouw met instorting als gevolg, een bommelding, een natuur- of milieuramp. - Omdat brand het meest waarschijnlijke scenario is en een ontruimingsplan ook gebruikt kan worden bij eventuele andere calamiteiten, vormt dit de kern van dit document. - De kans op een ramp is uiterst klein. Toch is een calamiteitenplan van belang. Als school heb je namelijk te maken met een speciale verantwoordelijkheid: de kinderen van een ander. o Scholen hebben een hoge bevolkingsdichtheid o We werken met jonge kinderen die weinig of geen kennis hebben van onveilige situaties o Het overbrengen van informatie omtrent veiligheidsvoorlichting vereist een special pedagogisch/didactische aanpak. o Er moet naar gestreefd worden dat ouders er in geval van een calamiteit van overtuigd zijn dat hun kind(eren) op school in goede handen zijn. - Een plan is een theoretisch protocol. Het biedt geen garantie voor een goede afloop bij een ramp. Het is wel onze verantwoordelijkheid om van te voren over een aantal zaken goed na te denken zodat in panieksituaties toch nog zo veel mogelijk de juiste beslissingen worden genomen. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 5 van 34 Versie 1.0 januari 2012

6 - Voor het hele terrein van de sociale veiligheid, verwijzen we naar het gedragsprotocol. 0.2 Opzet en aanpak De schoolleiding neemt de centrale plaats in bij de aanpak van de preventieve voorlichting. Immers, het is de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle personen in en om het schoolgebouw. De schoolleiding moet er dan ook voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een basisscenario. In dit basisscenario komt aan de orde: Voorzorgsmaatregelen Brandinstructie en ontruimingsplan Andere calamiteiten direct bij school zoals bommelding, Calamiteiten van buitenaf, rampsituatie Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 6 van 34 Versie 1.0 januari 2012

7 1. BRAND 1.1 Externe alarmering Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en ongeacht het resultaat van de eigen bluspoging in principe (bij twijfel na overleg met directeur) altijd onmiddellijk de brandweer worden gewaarschuwd. Hiervoor kunnen in de school aanwezige telefoontoestellen worden gebruikt. Toets eerst een 0. Bij het inslaan van een brandmeldglaasje, gaat het ontruimingssignaal in de hele school en wordt de alarmcentrale automatisch in kennis gesteld. De centralist informeert middels een terugbelactie of de brandweer daadwerkelijk gebeld moet worden. Alarmnummer Interne alarmering De school is niet voorzien van een intercom (omroepinstallatie) of een geluidsinstallatie (zoemer). Alarmering van brand melding tot ontruiming geschiedt dus uitsluitend via de brandmeldalarminstallatie. In principe is de directeur hoofdbhv er. Hij neemt initiatief tot ontruiming. Bij afwezigheid of als hij niet snel bereikbaar is, kan ieder ander beslissen tot ontruiming. Zo mogelijk moet daarna alsnog z.s.m. de hoofdbhv er/directeur op de hoogte worden gesteld van de plaats en de aard van de brand. 1.3 Blusmiddelen Het gebouw is voorzien van slanghaspels, schuimblussers en CO2/koolzuursneeuwblussers. Ze worden tenminste éénmaal per jaar gekeurd. Alle personeelsleden moeten de bedieningsvoorschriften van deze blusmiddelen kennen. De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen in de omgeving waar het geplaatst is. Zo kunnen Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 7 van 34 Versie 1.0 januari 2012

8 vaste stoffen over het algemeen het beste geblust worden met een slanghaspel of schuimblusser vloeistoffen en technische installaties (waaronder computers) het beste met een koolzuursneeuwblusser. of Deze blusmiddelen zijn er voor gemaakt om door een leek te worden bediend. Ieder personeelslid moet alert zijn op de aanwezigheid en de werking van de blustoestellen. Op eik blusmiddel is een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven. Ieder personeelslid wordt geacht deze gelezen te hebben. DE SLANGHASPEL 1. afsluiter opendraaien 2. slang afrollen 3. uitlopen 4. straalpijp openen Let op: Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 8 van 34 Versie 1.0 januari 2012

9 Blijf laag bij de grond in verband met hitte en rook. Zorg dat u zelf achter de beschermende straal blijft DE SCHUIMBLUSSER 1. lees de op het apparaat aangebrachte gebruiksaanwijzing 2. neem het toestel van de muur en benader de brand 3. trek ondertussen de zekering eruit 4. richt straalpijp en blus door de brand laag blussen er is maar voor enkele seconden blusmiddel aanwezig! 5. let na de blussing op mogelijke herontsteking DE CO-2-BLUSSER (herkenbaar aan breed spuitstuk) Zie werking schuimblusser Let op: Pas op voor bevriezing richt nooit op personen! 1.4 Wanneer redden en blussen? Als u een brand ontdekt zorgt u direct dat dit gemeld wordt. Daarna probeert u bedreigde personen te evacueren. Hoe ver moet u hiermee gaan? Uw veiligheid komt op de eerste plaats; twee slachtoffers is erger dan één! Indien de bedreigde persoon zich in een ruimte bevindt, waar brand kan zijn, doe dan de deur niet direct open, maar voel met de hand of deze warm is. Als dit het geval is, kunt u niets meer doen. Laat de deur dicht en vang de brandweer op om hun zo snel mogelijk naar de brand te brengen. Dit geldt ook als er rook onder de deur uitkomt! Indien de deur niet bijzonder warm aanvoelt, kunt u het riskeren deze een klein stukje te openen. Ga hierbij laag zitten om een eventuele steekvlam te ontwijken. Als in de ruimte alles nog redelijk zichtbaar is, kunt u de bedreigde persoon eruit halen. Doe dit niet als er veel rook in de ruimte hangt! Wacht dan op de brandweer. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 9 van 34 Versie 1.0 januari 2012

10 Het voorgaande geldt ook voor een bluspoging, uiteraard moet u hierbij eik risico vermijden! Als u door een ruimte moet waar rook hangt om een veilige plaats te bereiken, blijf dan laag bij de grond. Blijf altijd bij elkaar en kruip langs de muur. 1.5 Vluchtwegen Een vluchtweg is een weg bestemd om de in een ruimte in een gebouw aanwezige personen, in geval van brand, gelegenheid te geven vanuit die ruimte op een veilige wijze een veilige plaats te bereiken. Alle gangen en trappenhuizen zijn vluchtwegen. De vluchtwegen zijn in het gebouw aangegeven door middel van groene vluchtbordjes. Het gebouw is voorzien van rooken/of brandwerende klapdeuren, deels werken deze automatisch d.m.v. aan de meldinstallatie gekoppelde kleefmagneten. Bij brand moeten alle deuren zo snel mogelijk dicht gedaan worden, maar zij moeten nog wel geopend kunnen worden om te ontvluchten. Niet op slot doen dus! De vluchtwegen zijn op bijgevoegde plattegrond door middel van groene richtingspijlen aangegeven. In ieder van de schoollokalen en in de gangen is een dergelijke plattegrond op een duidelijk zichtbare plaats aan de muur bevestigd. 1.6 Instructies Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de brandveiligheidsinstructie en van het brandbestrijdings- en ontruimingsplan. Deze instructies zullen jaarlijks worden doorgenomen en aan de praktijk worden getoetst door oefening. In alle schoollokalen hangt op 1 A4: a. een brandinstructie b. een plattegrond, zoals omschreven in 1.4. De leerlingen worden jaarlijks geïnformeerd over hetgeen er van hen verwacht wordt bij brand en ontruiming. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 10 van 34 Versie 1.0 januari 2012

11 2. BRANDINSTRUCTIE 2.1 Algemene instructie meld brand onmiddellijk: - per telefoon via alarmnummer bij de directeur van de school blijf kalm, paniek is erger dan brand. Uw houding is bepalend voor de reacties van de mensen in uw buurt breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid sluit deuren en ramen probeer de brand te blussen bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven 2.2 Instructie personeel handelen volgens de algemene instructie bij het ontdekken van brand waarschuw de directie met vermelding waar het brandt en wat er brandt vraag zonodig om een hulp (BHV er) die kan trachten de brand of het begin van brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen keer zo snel mogelijk terug naar uw eigen klas of groep om deze verder te begeleiden Is het gezien de omstandigheden niet verantwoord om de groep tijdelijk alleen te laten dan moet hij/zij zijn/haar groep overdragen aan de dichtstbijzijnde collega 2.3 Instructie directie overtuig u ervan dat de brand gemeld is win informatie in over de aard en de omvang van de brand overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden) stel indien noodzakelijk ook voor de komst van de brandweer het ontruimingsplan in werking Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 11 van 34 Versie 1.0 januari 2012

12 laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt u zich ter beschikking van de brandweer roep afhankelijk van de omvang van de brand extra personeel op ter voorbereiding van het ontruimingsplan houd de gegevens van de leerlingen per groep in gereedheid, onder andere het actuele leerlingenaantal wijs een EHBO-er aan en bepaal waar eventuele gewonden verzameld en behandeld worden in afwachting van de ambulance. De brandweer heeft de leiding van de brandbestrijding. 2.4 Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand vermijd het in voorraad hebben van gevaarlijke vloeistoffen gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals driewegstekkers en dergelijke het is niet toegestaan elektrische of gastoestellen te plaatsen in vertrekken, welke niet voor het gebruik hiervan zijn bestemd meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig mogelijk aan de directeur stel u vroegtijdig (en herhaal dit regelmatig) op de hoogte van het gebruik van de aanwezige blusmiddelen de in het gebouw voorkomende rook- en/of brandwerende deuren dienen te allen tijde gesloten (niet op slot) te zijn, zodat deze bij een eventuele brand hun werk kunnen doen als rook en/of brandwerende deur vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen, trappen, (nood)uitgangen enz. door obstakels, zodat bij een eventuele ontvluchting deze vluchtwegen niet geblokkeerd worden. zorg dat u steeds bekend bent met de vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen enz. voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het gezicht onttrekken van blusmiddelen schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij een eventuele ontruiming (m.u.v. computers) Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 12 van 34 Versie 1.0 januari 2012

13 houd kasten zoveel mogelijk gesloten Plaats geen brandbare materialen bij warmteverspreidende toestellen (CVruimtes) Hang geen brandgevaarlijke versiering op (kindertekeningen/papieren slingers etc.) of zorg dat er een blusmiddel in de buurt is (emmer water). Waarschuw leerlingen voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze attent op gevaarlijke situaties Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 13 van 34 Versie 1.0 januari 2012

14 3. HET ONTRUIMINGSPLAN 3.1 Het ontruimingssignaal a. bij ontruiming worden alle in het gebouw aanwezige personen gewaarschuwd via het geluidssignaal van het brandalarm. b. Dit signaal blijft gaan tot de laatste aanwezig het gebouw heeft verlaten of tot de brandweer gearriveerd is. 3.2 Commandopost De kamer van de directeur wordt gebruikt als commandopost. Indien deze niet te gebruiken is fungeert de personeelsruimte als uitwijkmogelijkheid. De brandweer en de directie plegen hier overleg met elkaar. Alle functionarissen, die iets moeten melden doen dit op de commandopost. Alle in- en uitgaande verbindingen worden vanuit de commandopost gedirigeerd. 3.3 Verzamelplaatsen Bij ontruiming verzamelen alle personen achter het hek buiten de grote speelplaats. Als reserveverzamelplaats fungeren de ruimte bij het monument. Indien nodig wordt uitgeweken naar het schoolgebouw van De Kiezel en Kei. Men stelt zich op per groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden gehouden. Niemand verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de leiding de verzamelplaatsen. 3.4 Wanneer ontruimen Na het ontruimingssignaal moet het gebouw direct, doch kalm en zonder paniek te veroorzaken, verlaten worden. 3.5 Hoe ontruimen Er wordt gebruik gemaakt van de gangen, trappenhuizen en uitgangen zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 14 van 34 Versie 1.0 januari 2012

15 De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden onder leiding van de leerkracht. 3.6 Bezittingen Alle bezittingen, alsmede jassen en tassen moeten worden achtergelaten. Niemand mag terug in het gebouw om eventuele bezittingen op te gaan halen. 3.7 E.H.B.O. Personen die gewond zijn geraakt worden in de personeelsruimte verzameld en behandeld in afwachting van eventueel vervoer naar het ziekenhuis of arts. 3.8 A.E.D. Op school is een Automatische Externe Defibrillator aanwezig. Deze hangt naast het brandpaneel bij de hoofdingang. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Een AED is geen hartmassageapparaat. Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven genoemd en bestaat uit: zo spoedig mogelijk alarmeren via het noodnummer 112; Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 15 van 34 Versie 1.0 januari 2012

16 zo spoedig mogelijk starten met de eerste EHBO-handelingen (o.a. beademen) Roep altijd een collega (bij voorkeur een BHV-collega) om bijstand! zo spoedig mogelijk een AED inzetten en slachtoffer overdragen aan de medische professionals. zodra professionele hulp is gearriveerd of zo mogelijk eerder: ouders informeren! Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Of bij de recentere vol-automatische toestellen zal de defibrillator op automatische wijze de schok toedienen. Vervolgens gaat men weer door met borstcompressies en beademen (Basic Life Support). Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Op onze school zijn alle BHV ers getraind in het gebruik van de AED. 3.9 Instructie leiding De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de directeur (of diens plaatsvervanger). Hij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de ontruiming daarna vanuit de commandopost. Beslis of het schoolgebouw ontruimd moet worden Stel het ontruimingssignaal in werking of geef hiertoe de opdracht Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 16 van 34 Versie 1.0 januari 2012

17 Informeer de leerkrachten (eventueel, indien nog mogelijk) als de afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan/kunnen worden en geef een alternatieve vluchtroute Op 4 plaatsen in het gebouw hangen oranje BHV-hesjes. Een willekeurige BHV er pakt een dichtstbijzijnd hesje (indien aanwezig). Op deze wijze zijn er altijd 4 BHV ers herkenbaar aanwezig. De hoofdbhv er voert een laatste check uit en informeert buiten bij de leerkrachten of alle kinderen buiten zijn. Informeer de leerkrachten op de appelplaats en laat een personeels- en leerlingenappèl houden Controleer of er gewonden zijn en dat, indien nodig, al een ambulance is gewaarschuwd Blijf zoveel mogelijk ter beschikking van de operationele diensten op de commandopost 3.10 Instructie ontruimingsfunctionarissen (inclusief leerkrachten met eigen klas) Voorkom paniek Begeleid leerlingen, personeel en bezoekers via de vooraf bepaalde route (zie bijlage) naar de uitgang. Alleen bij andersluidende instructie of blokkering van de vluchtweg wordt van de voorgeschreven weg afgeweken. Indien alle vluchtwegen zijn geblokkeerd, begeleid de betrokkenen dan naar een voor de redding meest gunstig gelegen plaats en probeer de leiding op de commandopost hiervan in kennis te stellen Zorg dat iedereen de persoonlijke bezittingen achterlaat Schakel de apparatuur uit, waarvan dit van tevoren is afgesproken Op de ontruimingsplattegrond in het lokaal staan extra lokaalspecifieke instructies. Sluit alle ramen en deuren Nadat de school is ontruimd, controleer deze op achterblijvers (denk aan toiletten en dergelijke Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 17 van 34 Versie 1.0 januari 2012

18 Meld aan de directie, dat de school is ontruimd. Dit wordt buiten nog een keer nagevraagd. Let op uw eigen veiligheid-, neem geen onverantwoorde risico's Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 18 van 34 Versie 1.0 januari 2012

19 4. BOMMELDING 4.1 Reële bomplaatsing en melding De basisgedachte bij een bommelder is altijd levenssparend. Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer zijn bom laten ontploffen. Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiële schade te veroorzaken. 4.2 Irreële bomplaatsing en melding De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag. Dit is ook de dader die naar aanleiding van een persbericht (krant of journaal) ook een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat. Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: Is het reëel of irreëel? Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden daar de verantwoordelijk persoon of personen, aan de hand van de melding, moeten inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is. De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon of personen. Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd. Wanneer een bommelding ter kennis komt van de politie zal hierop te allen tijde gereageerd worden met een inzet van politiepersoneel, dan wel een contact name door de politie met het bedrijf of instelling. Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-u) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risico-groeperingen) wordt bezien of dat een speciaal bomverkenningsteam in actie zal komen. Wanneer door de verantwoordelijk persoon van het bedrijf of instelling besloten is NIET tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 19 van 34 Versie 1.0 januari 2012

20 bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen. Op grond van art. 219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodverordening worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen. Gesteld kan worden: VEILIGHEID BOVEN ALLES, DOCH NIET TEN KOSTE VAN ALLES. 4.3 De melding De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt zal met de procedure op de hoogte moeten zijn. Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen. Meldingbehandeling.- 1. Noteer het tijdstip van ontvangst 2. Noteer de letterlijke inhoud van het bericht LAAT ZE PRATEN vragen: - wanneer springt de bom? - waar ligt hij? - hoe ziet hij er uit? - wat voor soort bom is het? (Explosief / brand) - waarom doet u dit? uit tweede hand: - van wie gehoord? - hoe heeft u dit gehoord? 3. Identificatie berichtgever + plaats melding Gebruik daarvoor een bijgevoegde lijst (bijlage) en vul deze zo gedetailleerd mogelijk in. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 20 van 34 Versie 1.0 januari 2012

21 SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET DE VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS. Als de melding bij de politie binnenkomt zult u hierover geïnformeerd worden, zodat u de eventuele maatregelen kunt nemen. Komt de melding bij u binnen, laat de directeur de politie inlichten. De politie vraagt o.a. naar: - de letterlijke melding - beschikbare informatie - is het object beveiligd? - is er een plan voor bommeldingen? - wordt er gezocht? Hoe en door wie? - wordt er ontruimd? 4.4 Procedure De melding wordt direct bekendgemaakt bij de directeur en de politie. De berichtontvanger en de directeur blijven op de commandopost (directiekamer). Er wordt in overleg met de politie besloten om tot ontruiming over te gaan. Bij twijfel wordt altijd tot ontruiming overgegaan! In overleg met de politie kan ook besloten worden tot een BEDEKTE INSPECTIE al dan niet door een bomverkenningsteam. Te inspecteren ruimten: o door de dader genoemde ruimte o publiek toegankelijke ruimten o toiletten o in- en uitgangen o rondom gebouw Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 21 van 34 Versie 1.0 januari 2012

22 5. RAMPSITUATIE Bij een rampsituatie kan gedacht worden aan een dreiging van buitenaf. (watersnood, gifwolk, terreurdreiging, ) Hier treedt ook het gemeentelijk rampenplan in werking. 5.1 Basisscenario Drie stappen Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen zodra de sirene gaat of de geluidswagens in de straat waarschuwen voor een (naderende) ramp. Na het alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen- "Ga naar binnen" moet direct worden opgevolgd. Dit betekent dat de bel gaat en alle kinderen binnengeroepen worden. Iedere leerkracht verzamelt alle kinderen in het lokaal en controleert of de groep compleet is. Indien een leerkracht in het zwembad of in de sporthal is, worden de instructies aldaar opgevolgd. "Sluit deuren en ramen" Alle buitenramen en -deuren worden gesloten. Alle ventilatieroosters worden dichtgezet. De leerkracht in lokaal met vlizotrap, zorgt dat de stekker op de zolder uit het systeem wordt getrokken. De leerkracht van het lokaal naast het IB-kantoor doet hetzelfde in de keuken op de 2 e verdieping. "Zet radio of TV aan Via de radio en TV geeft de overheid verdere aanwijzingen. Die moeten nauwlettend worden opgevolgd. Vanuit de commandopost/directieruimte zullen berichten via Radio West en/of Internet worden gevolgd. Eventuele instructies worden mondeling in de school doorgegeven (begane grond wordt een leerkracht ingelicht deze meldt het Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 22 van 34 Versie 1.0 januari 2012

23 bericht in de andere lokalen op dezelfde verdieping; idem voor de eerste verdieping). Nodig: Noodradio met batterijen in directiekamer. Opgeladen mobiele telefoon met voldoende beltegoed Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 23 van 34 Versie 1.0 januari 2012

24 6. EEN INDRINGER 6.1 preventief De buitendeuren vallen vanzelf in het slot. Dit is uit veiligheidsmotief. Er zijn echter 2 uitzonderingen mogelijk: 1. de deur kan dicht en niet in het slot vallen d.m.v. een vastzettouwtje (eerste kwartier schooltijden) en 2. de deur kan open en vastgezet worden aan een haak. Situatie 1 wordt gebruikt als er van buitenaf mensen verwacht worden en het ondoenlijk is om steeds de deur te gaan openen. (bijv. met een contactavond). Situatie 1 of 2 wordt ook gebruikt bij buitenspel kinderen. De leerkrachten dienen er echter op toe te zien dat deze situatie uitzonderingssituaties blijven. In principe zijnde deuren altijd dicht! (Bijkomend voordeel: hele jonge kinderen lopen niet zomaar naar buiten + gunstiger voor de gasrekening). 6.2 Scenario s Indien persoon aanspreekbaar, maar agressief: proberen te kalmeren, rustige plek opzoeken (directiekamer), niet tegenspreken en zo snel mogelijk iemand anders waarschuwen. Deze waarschuwt de politie. Indien persoon aanspreekbaar, maar met onbekende missie. Proberen te achterhalen wat hem/haar beweegt. Kan ik u ergens mee helpen? U zoekt iemand? Indien persoon bewapend: rustig en zeer alert blijven. Zoek naar een mogelijkheid om collega s te waarschuwen. Zo mogelijk kinderen in lokaal en deur van binnenuit op slot doen. Indien persoon gaat schieten, op de grond gaan liggen en dood spelen. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 24 van 34 Versie 1.0 januari 2012

25 7. DE PERS In principe wordt de pers altijd te woord gestaan. Als het tijdstip niet uitkomt, of als de woordvoerder eerst goed wil overdenken, wat te zeggen, maakt hij/zij een nieuwe afspraak. De directeur of dienst vervanger is perswoordvoerder. Het is meestal tenzij anders overeengekomen- niet gewenst dat leerkrachten of kinderen de pers te woord staan. Dit vraagt namelijk een bepaalde tact/vaardigheid omdat persmensen geen slachtofferhelpers zijn, maar verhalenschrijvers. M.a.w. zij zoeken emotie/sensatie. Het is de kunst eerlijk/oprecht te zijn zonder aanleiding te geven tot overtrokken verhalen. Mocht de directeur zelf in het geding zijn of slachtoffer zijn, dan is het schoolbestuur of de bovenschools manager woordvoerder. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 25 van 34 Versie 1.0 januari 2012

26 8. INFORMATIE 8.1 Voorlichting aan het personeel De brandweer-preventiefunctionaris kan u uitleg geven over de inhoud en werking van het gemeentelijk rampenplan. De brandweerpreventiefunctionaris kan u ook bijstaan bij het opzetten van een calamiteitenplan voor uw school, voor bommelding de politie. Een essentieel onderdeel van het plan zal de verdeling van taken zijn. Het verdient aanbeveling het calamiteitenplan op schrift te zetten, te vermenigvuldigen en aan het voltallige personeel uit te delen. 8.2 Voorlichting aan de leerlingen Naast de voorlichting aan de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, kan wellicht ook voorlichting gegeven worden aan de leerlingen over onder andere het basisscenario en dat van hen verwacht wordt dat zij de instructies van het personeel op moeten volgen in geval van een ramp. 8.3 Ouders Mogelijkheden om de ouders hiervan op de hoogte te stellen, zijn bijvoorbeeld - eventueel in combinatie-: Middels de schoolgids wordt in eenvoudige bewoording het bestaan en de werking van het calamiteitenplan uitgelegd. Het belangrijkste onderdeel van de tekst vermeldt dat in noodsituaties de kinderen in school blijven en dat de ouders niet naar school moeten komen of bellen totdat de alarmfase is opgeheven. Ouders worden mondeling geïnformeerd tijdens de ouderavond, 8.4 Algemene opmerkingen Belangrijk is de ouders te verzoeken om bij een (dreigende) ramp niet naar school te bellen, met het argument dat dan de telefooncentrale overbelast raakt. Calamiteitenplan CBS De Ark Bergambacht pag 26 van 34 Versie 1.0 januari 2012

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie