Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om 10.30 uur."

Transcriptie

1 Vastgesteld op de partijraad vergadering van 7 februari 2009 Van Afdeling Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 8 november 2008, uur Verslag Partijraad 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om uur. Vaststellen agenda en lange termijnagenda Voor 2009 zijn vier vergaderdata vastgesteld. Een vijfde overleg wordt gepland als dat nodig is. Voor agendapunt 2.c is toch een schriftelijke bijlage toegevoegd, nummer Vragen die voor 4 november uur schriftelijk zijn ingediend, zijn schriftelijk beantwoord. Vragen die na dat tijdstip zijn binnengekomen worden alsnog schriftelijk beantwoord. Verslag vorige vergadering 20 september 2008 Aanvullingen: In de notulen staan de vraag van Hessel Dijkstra en het antwoord van Henk Nijhof niet vermeld. De vraag was of het partijbestuur achter de congresstukken staat. De vraag van Daan van der Burgh over de vervanging van Isabelle Diks is niet opgenomen. Afgesproken wordt dat deze vragen en antwoorden met behulp van de bandopname worden toegevoegd aan de notulen. In de presentielijst van de vorige vergadering staan fouten. Afgesproken wordt dat opmerkingen over de presentielijst de volgende vergaderingen vooraf per mail worden gedaan. De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van: Bij agendapunt 4 en 9 zijn moties ingetrokken, want de inhoudelijke opmerkingen zouden worden meegenomen. Dat is nog niet gebeurd. Henk Nijhof zegt toe de inhoudelijke opmerkingen alsnog door te geven. Toezeggingslijsten Toezeggingen partijbestuur 1. Blijft op de lijst. 2. Afgerond. 3. Blijft op de lijst. Toezeggingen Tweede Kamerfractie 1. Afgerond. 2. Afgerond. PR Partijraadsvergadering 8 november

2 Mededelingen Op het congres in december worden besluiten genomen over de organisatie. Organisatievoorstellen worden uitgewerkt voor het congres van maart. Laura Punt, Maarten van Beek, Dineke Oldenhof en Henk Nijhof bespreken onder voorzittersschap van Marlou Min de positie van de partijraad. De partijraad kan op deze voorstellen reageren, maar de besluitvorming ligt bij het congres. Inti Suarez heeft drie voorstellen beschreven om de werkwijze en de structuur van de partijraad te veranderen. Hij vraagt of de deelnemers de voorstellen willen lezen en erop willen reageren. 2. Informatie vanuit het partijbestuur a. Memo Global Greens (PR ) Hierover zijn geen vragen. b. Toezegging met betrekking tot het afdelingenfonds (PR ) Frans de Krijger vraagt of er richtlijnen zijn voor het ideële sparen. Jaap van der Haar antwoordt dat Groen Links een principiële keuze heeft gemaakt voor het ideële sparen. ASN heeft niet alle betaalrekeningen en daarom heeft Groen Links voor de Triodosbank gekozen. Het wordt op prijs gesteld dat de afdelingen hun financiële zaken ook bij deze bank beheren, omdat het geld daar op een verantwoorde manier wordt uitgezet. Gerrit Duits vraagt of het mogelijk is uitgebreidere overzichten te maken, met daarin de aanvragen van andere afdelingen. Jaap van der Haar antwoordt dat dat in principe mogelijk is en dat alle financiële gegevens openbaar zijn. Hij vraagt de financiële afdeling of het ook mogelijk is, gezien de werkdruk. c. Invulling vacature PB (PR ) Henk Nijhof legt uit dat de portefeuilles Internationaal en Europa samengevoegd worden omdat er overlap is en omdat internationaal minder betekent voor het partijbestuur dan Europa. Na het toekomstcongres is er veel werk op het gebied van personeelsbeleid en de organisatie. Daarom heeft het partijbestuur ervoor gekozen de portefeuille partijontwikkeling te splitsen in een intern en een extern deel. Een aantal deelnemers betreurt dat de internationale portefeuille wegvalt. Er worden vragen gesteld over het gebrek aan aandacht voor internationaal. Henk Nijhof verzekert dat internationaal aandacht blijft krijgen en dat één persoon beide portefeuilles, internationaal en Europa, wel aankan. Dit antwoord stelt echter niet alle deelnemers gerust. Andere vragen betreffen de procedure en de artikelen 90 en 91 in het huishoudelijk reglement. Er is onderscheid tussen functies die gekozen worden, voorzitter (vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) en taken, zoals de beleidsterreinen. Henk Nijhof zegt volgens het huishoudelijk reglement gehandeld te hebben en zal dit proces bij het aftreden van het bestuur evalueren. Om onduidelijkheden voor de volgende verkiezing van het partijbestuur te voorkomen, wordt afgesproken de artikelen 90 en 91 aan te passen. Procedures en regels moeten praktisch zijn en niet belemmerend werken. d. Overige vragen aan partijbestuur Hessel Dijkstra vraagt hoe de regionale discussiebijeenkomsten en de amendementendag zijn ervaren. Henk Nijhof antwoordt dat de bijeenkomsten veel hebben opgeleverd en dat er veel contacten zijn gelegd. Van de 185 amendementen zijn er nog 75 over en het stuk is scherper geworden. Het leidt 2

3 zeker tot een onderscheidend programma van uitgangspunten. Er zijn nu zestien politieke prioriteiten en het doel is acht. Tijdens het congres van 22 november worden die in twee blokken van vier gekozen, om niet eenzijdig te worden, maar wel focus aan te brengen. In de ochtend worden twee grote debatten gevoerd, over de huidige situatie in de wereld en over de veiligheid. Daarna zijn de stemmingen en in de middag komen de overige uitgangspunten aan bod. Gijs van der Kroef vraagt of bekend is wie lijsttrekker wordt voor de Europese verkiezingen. Henk Nijhof antwoordt dat in december duidelijk is wie op de kandidatenlijst staan en wie voor het lijsttrekkerschap gaan. e. Presentatie nieuwe huisstijl Jolanda Terpstra geeft een presentatie waarin zij de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo laat zien. Op 22 november wordt dit logo gelanceerd op het congres, dus tot die tijd is het geheim. Uitgangspunten voor de nieuwe huisstijl zijn zichtbaarheid en herkenbaarheid, lange bruikbaarheid voor de campagnes en een profiel naast het groene profiel. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de beleving van Groen Links bij kiezers, leden en anderen. Zo is het nieuwe logo tot stand gekomen. Vanaf november 2008 wordt de nieuwe huisstijl uitgerold. In januari en februari 2009 wordt het nieuwe logo gebruikt in de Europese campagne. Het logo is op verschillende manieren te gebruiken en vanaf 20 meter zichtbaar. De reacties op het nieuwe logo zijn wisselend. Sommigen geven complimenten en vinden het logo herkenbaar, mooi en inhoudelijk sterk. Anderen zijn negatief of vinden het logo te veel lijken op Shell of Tibet. Er worden vragen gesteld over de duurzaamheid en de mogelijkheden van recycling voor de oude materialen. Jolanda Terpstra antwoordt dat de projectgroep nadenkt over manieren om oude spullen te recyclen of nog voor intern gebruik te benutten. 3. Tweede Kamerfractie: Marktwerking en financiële crisis Ineke van Gent licht toe wat Groen Links heeft gedaan sinds de financiële crisis ontstaan is. Groen Links heeft de leiding genomen in het voorstel voor een parlementair onderzoek. Femke Halsema en Kees Vendrik hebben veel stukken ingezonden die geplaatst zijn in de kranten. Een aantal oude thema s van Groen Links zijn nu actueel, zoals maatschappelijk verantwoord bankieren en duurzaamheid. Groen Links gebruikt de crisis voor afspraken, nieuwe coalities en om op alle niveaus het debat los te krijgen. De partijraad geeft complimenten aan Femke Halsema en Kees Vendrik over de manier waarop zij de financiële crisis en de standpunten van Groen Links in de publiciteit hebben gebracht. De discussie en vragen gaan in op de volgende thema s: Eenduidige visie van Groen Links op marktwerking. Gevolgen van de kwartaaleconomie voor grote bedrijven. Als één kwartaal de resultaten minder zijn, daalt de aandelenkoers. Het bedrijf reageert door medewerkers te ontslaan of investeringen uit te stellen. Samenwerking met FNV over ontslag van medewerkers bij NedCar. Veiligheid bij de NS. Of het afgedwongen kan worden dat klanten energie aan energiemaatschappijen terug kunnen leveren. 3

4 Gebrek aan arbeidskrachten in de zorg en de beloningsstructuur in de zorg. Voorspelling van nieuwe crises in de zorg en in het onderwijs. Het toezicht is onvoldoende en de inspectie geeft toe onvoldoende toezicht te kunnen houden. Ineke van Gent zegt dat Groen Links niet tegen marktwerking is. Het belangrijkste is dat de dienstverlening voor de klant beter en effectiever wordt. Dat is echter niet altijd het geval, zoals bij de WMO en Thuiszorg, NS en Prorail. Groen Links is tegen de topinkomens in publieke en semi-publieke organisaties en tegen het verslechteren van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de zorg, zoals nu soms gebeurt. Het probleem bij marktwerking is wie er over gaat. In het geval van bijvoorbeeld de WMO is dat de gemeente en hebben de gemeenteraadsleden de controlerende taak. Er is behoefte aan een partijbrede discussie over het thema marktwerking. Henk Nijhof zegt deze discussie toe. Voor de medewerkers van NedCar ligt er een voorstel om hen niet te ontslaan, maar tijdelijk WW te geven. Groen Links vindt het onacceptabel dat de mensen aan de onderkant van de samenleving en flexwerkers de prijs betalen van de crisis. Ineke van Gent zegt toe: De rol van de inspectie in de zorg en het onderwijs onder de aandacht te brengen bij Kees Vendrik. Uit te laten zoeken of het mogelijk is om af te dwingen dat klanten energie terugleveren aan energiemaatschappijen. Overige vragen Dick van Duren heeft een schriftelijke vraag gesteld over de afwezigheid van cliëntenparticipatie in het Centraal Indicatieorgaan in de Zorg (CIZ). Ineke van Gent beantwoordt dat Groen Links cliëntenparticipatie erg belangrijk vindt. In december is er een algemeen overleg over de WMO waarin zij aandacht vraagt voor cliëntenparticipatie. Ook bereidt de minister een wetsvoorstel voor over patiënten- en cliëntenrecht, waarin participatie geregeld wordt. Ook daar zal Groen Links aandacht vragen voor cliëntenparticipatie. Andy Rossel heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van 30 CWI-kantoren. Ineke van Gent antwoordt dat de samenwerking tussen UWV en CWI goed is, evenals de bezuinigingen, maar niet ten koste van de cliënten. Er is verzet tegen de sluiting van CWI-kantoren juist in regio s waar de werkloosheid hoog is. Moties samen met de SP en een motie voor reiskostenvergoeding hebben het niet gehaald. Wat wel samen met de PvdA is bereikt, is dat gespecialiseerde hulp blijft en dat er cliëntenparticipatie komt. Henk Nijhof zegt toe samen met de afdeling Limburg een actie te starten tegen sluiting van de CWI-kantoren. Mark Imandt vraagt wat Ineke vindt van het idee van het CDA om het gedoogbeleid af te schaffen. Ineke van Gent zegt dat Groen Links voor koffieshops is, maar dat er wel wat gedaan moet worden aan de problemen in de openbare orde. 4. Europese Fractie: Landbouwbeleid Kathalijne Buitenweg geeft een toelichting op haar notitie over de herziening van het Europees Landbouwbeleid. De Europese Unie steunt landbouwbedrijven ongeacht hun werkwijze. Vroeger was de beloning van boeren afhankelijk van de productie, waardoor de productie werd verhoogd. Nu worden boeren afgerekend op hun vroegere productie. Groen Links wil dat landbouwers betaald worden voor groene en blauwe diensten, zoals landschapsbescherming en natuurbeheer. Veranderingen in het landbouwbeleid gaan minder radicaal dan Groen Links wenst. De landbouwwerkgroep pleit niet voor een autarkie. Ontwikkelingslanden moeten hun 4

5 land kunnen sluiten voor import en de WTO zou hen niet moeten dwingen het land open te stellen voor import. Kathalijne Buitenweg is enigszins geïrriteerd over de motie voor het congres waarin staat dat zij te weinig doet voor de landbouw. Zij geeft aan dat Groen Links onderdeel uit maakt van de Groene fractie en dat die fractie actief is in de landbouwcommissie van het Europees parlement. Zelf besteedt ze vanuit de milieucommissie aandacht aan de landbouw. De discussie en vragen gaan in op drie punten: 1. De motie en de vraag: doet Groen Links het goed in de discussie over het landbouwbeleid? 2. Toekomst landbouwbeleid; 3. Overige vragen. 1. De motie en de vraag: doet Groen Links het goed in de discussie over het landbouwbeleid? Landbouwnetwerk Wageningen en Landbouwwerkgroep Groen Links vinden met name de aandacht van de Tweede Kamer voor het landbouwbeleid te kort schieten. In de motie kan bij constaterend, punt 1 en Brussel worden weggelaten. De werkgroepen zijn blij te horen dat er wordt deelgenomen in de landbouwcommissie. In punt 4 van het verkiezingsprogramma van vijf jaar geleden stonden afspraken over de productie en het tegengaan van overschotten, de zogenaamde regulering. Greet Eijkelenboom ziet deze belofte onvoldoende terug. Kathalijne Buitenweg is het daarmee oneens. Zij vindt dat ze wel werkt aan de beloftes van het verkiezingsprogramma. René van Engelen vraagt wat Groen Links in Europa doet aan coalitievorming en het creëren van bestuurlijke mogelijkheden. Kathalijne Buitenweg antwoordt dat Groen Links in Europa coalities heeft gevormd met de socialisten en een deel van de liberalisten, voor bijvoorbeeld het terugdringen van kankerverwekkende pesticiden in de tulpenteelt. Ook heeft deze coalitie amendementen ingediend voor het landbouwbeleid. Het akkoord is er echter al, dus er is weinig kans dat ze worden aangenomen. Het is zaak om in Europa op onderwerp mensen voor je te winnen. Kathalijne Buitenweg is voor meer kaders op Europees niveau en uitvoering op regionaal gebied. Europa zorgt dan ook voor de naleving en controle. 2. Toekomst landbouwbeleid De volgende vragen en opmerkingen komen van de partijraad: De notitie gaat vooral over het milieu en nauwelijks over de voedselproductie. Platteland is meer dan natuurgebied; ook de voedselproductie is belangrijk. Belangen van de boeren lijken ondergeschikt. Als inkomenssteun voor de boeren wegvalt, komen zij onder het minimumloon. Beloning voor natuurbeheer erbij is onvoldoende. Hoe is de positie van de boer als de markt is geliberaliseerd? Als het melkquotum wordt afgeschaft, ontstaan er grotere stallen en wordt juist de productie weer gestimuleerd. Kleine bergboeren redden het nu al niet met de huidige prijzen, terwijl het boerenbedrijf ook een goedkope manier is om het landschap te onderhouden. De mogelijkheden om daadwerkelijk te betalen voor groene en blauwe diensten zijn nog beperkt. Als de boer grotendeels betaald wordt voor groene en blauwe diensten, dan is er geen stimulans meer voor voedselproductie. Juist in de klimaatcrisis is de landbouw cruciaal. Er zou een importrestrictie moeten komen, want transport 5

6 over lange afstanden is slecht voor het klimaat. Regionaal werken en korte distributielijnen zijn beter. De grote kloof tussen de melkprijs in de supermarkt en de prijs die de boer ontvangt. Multinationals vormen kartels. Volgens de een zouden boeren anders moeten kijken naar hun afzetmarkt en innovatiever moeten zijn om een hogere prijs te krijgen. Volgens anderen is de prijs wel degelijk op te lossen door beleid. In landen waar de productie wordt gereguleerd gaat een groter percentage van de melkprijs naar de boer. Een bodem in de prijs, zodat prijzen niet lager zijn dan waarvoor boeren het kunnen produceren. Boeren in ontwikkelingslanden en in Europa moeten hun markt kunnen beschermen tegen multinationals en kartels. Als de grenzen opengaan, dan is dat niet goed voor de Europese boeren. De grootgrondbezitters in Argentinië, Brazilië en Australië overspoelen dan de markt. Kathalijne Buitenweg reageert op de opmerkingen en de vragen. Wat Groen Links wil komt niet altijd overeen met wat Europa wil. Over de inkomsten en de positie van de boer in relatie tot het melkquotum zegt ze dat Groen Links voor het quotum is, maar dat Europa het quotum af wil schaffen. Er is nu nog te weinig geld beschikbaar voor betaling van de blauwe en groene diensten. Bovendien is de administratieve last voor blauwe en groene diensten hoog. Als af wordt gegaan van betaling op historische productie, dan komt geld vrij. Een andere manier om geld te verdienen is om regionale producten te beschermen. Hiervoor worden nauwelijks aanvragen ingediend. Groen Links is deels voor een vrije markt en voor een eerlijke prijs. WTO creëert niet de juiste handel. Groen Links vindt de duurzaamheid en de werkwijze van produceren wereldwijd belangrijk. Om een duurzame productie te ontwikkelen, kunnen belastende of dieronvriendelijke werkwijzen belast worden. Boeren moeten verleid worden op een duurzame manier te werken. Om het broeikaseffect te verminderen wordt gewerkt aan voorstellen om het kunstmestgebruik te verminderen of aan nieuwe richtlijnen te onderwerpen. Groen Links zet in op eisen aan producten; import mag alleen belemmerd worden op grond van milieu en diervriendelijkheid. Kathalijne Buitenweg heeft mevrouw Kroes vragen gesteld over de kartelvorming van multinationals die zoeken naar de laagste kostprijs en speculeren met grondstoffen. 3. Overige vragen Hoe staat Europa tegenover de vliegtax? Volgens Kathalijne Buitenweg heeft Europa geen mening over de vliegtax. De belasting mag bestaan, maar moet wel gemeld worden. Europa maakt een einde aan alle belastingen van luchtvaartmaatschappijen die boven op de prijs komen. De prijs moet inclusief alle belastingen en toeslagen zijn. Hoe staat Europa tegenover Barak Obama? Is de verwachting dat hij zich alleen op Amerika richt en Europa links laat liggen? Kathalijne Buitenweg vindt het een groot verschil dat Obama gekozen is, zeker voor het klimaat. Bij Bush kon Europa nog achterover liggen, maar nu moet Europa een mening hebben en het zelf ook waarmaken. Hoe zit het met de luchtkwaliteitwetgeving? De Nederlandse regering heeft een meetsysteem ontwikkeld om toch te kunnen bouwen. Kathalijne Buitenweg antwoordt dat de Europese Commissie controleert of Nederland handelt in lijn met de Europese wet. Er is winst behaald bij de roetfilters. Nederland wilde die in 2007 invoeren en dat mocht niet van de Europese Commissie, vanwege het vrije 6

7 verkeer van goederen. Het Hof heeft anders geoordeeld en nu moet de Europese Commissie met een nieuw oordeel komen. 5. Stemmingen Er zijn geen stemmingen. 6. Rondvraag Greet Eijkelenboom vraagt mensen uit Overijssel om te helpen bij activiteiten voor de verkiezingen. Er wordt gevraagd of het smoelenboek klaar is. Maarten van Beek antwoordt dat het smoelenboek ver gevorderd is en dat sommige mensen er niet in willen. Volgende week zal het smoelenboek digitaal beschikbaar zijn. 7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Stemcommissie Voor de duur van de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit Ivan Welters, Dick van Duren en Corrie Hermann.

Stemcommissie Voor de duur van de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit Ivan Welters, Dick van Duren en Corrie Hermann. Vastgesteld op de partijraad vergadering van 16 mei 2009 Van Landelijk Bureau, Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 7 februari 2009, 10.30 15.00 uur Verslag Partijraad 1. Opening Maarten van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan met elkaar in debat over de stelling: Het Duitse kiesstelsel is veel beter dan dat van Nederland.

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland?

Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland? Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland? Korte omschrijving werkvorm: Op 22 september zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bondsdag. Welke partijen doen hier aan mee? Lijken

Nadere informatie

Reglement Congres 106

Reglement Congres 106 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 18 november 2017. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA

Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA Wouter Bos heeft gezegd dat de PvdA fouten heeft gemaakt tijdens de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Wat vindt men hiervan? Wat is

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Achtergronden bij WE FEED THE WORLD Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Meer weten over We feed the world? Zelf bijdragen aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw?

Nadere informatie

Debat: Maatschappelijke stage

Debat: Maatschappelijke stage Debat: Maatschappelijke stage Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen voeren een Tweede Kamerdebat over het afschaffen van de maatschappelijke stage. Leerdoel: Leerlingen krijgen inzicht in hoe een

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen Overige aanwezigen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010 Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Februari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie,

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Verslag ARSD van 17 mei Locatie gemeentehuis MBG. 22

Verslag ARSD van 17 mei Locatie gemeentehuis MBG. 22 Verslag ARSD van 17 mei 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Miranda Kaandorp (MK) Notulist Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Vertegenwoordigers van de WTO Europese Unie voor tegen een beetje voor Landbouw: Exportsubsidies afschaffen

Vertegenwoordigers van de WTO Europese Unie voor tegen een beetje voor Landbouw: Exportsubsidies afschaffen Rol als voorzitter Elke werkgroep heeft een voorzitter. Als voorzitter ben je partijdig voor de EU en VS en laat je de inbreng/mening van de ontwikkelingslanden niet zo erg mee tellen. Jouw voorbereiding

Nadere informatie

Verantwoording Partijbestuur Gespreksronde provincies oktobernovember

Verantwoording Partijbestuur Gespreksronde provincies oktobernovember Verantwoording Partijbestuur 2014 Gespreksronde provincies oktobernovember 2014 Werkplan 2013-2014 1. Borgen aanbevelingen van Dijk en uitvoering congresuitspraken van 3 maart 2013. 2. Optimale voorbereiding

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat

Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat Consultatie van de Partijraad Presentatie voor de Partijraad Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat 16 mei 2009 PR 09-019 1 Uitspraken Toekomstdebat (november

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning.

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning. Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met woonkosten (art. 475d lid 5 onder b Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 1996 1 Van 1 januari 1996 tot 29 juni 1996 6 Van

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 30 maart 2009 HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 22 BZK i.v.m.

Nadere informatie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie De ledenpolls van de ChristenUnie Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie Dagblad Trouw, oktober 1992 Dagblad Trouw, oktober 1992 CDA: Leden kunnen zelfs

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven Megastallen-debat 1 O N T W I K K E L I N G E N M E G A S T A L L E N - P O L I T I E K S O N J A B O R S B O O M Motie Grashoff/van Veldhoven Aangenomen 15 februari 2011 overwegende, dat gedurende deze

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie