Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om 10.30 uur."

Transcriptie

1 Vastgesteld op de partijraad vergadering van 7 februari 2009 Van Afdeling Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 8 november 2008, uur Verslag Partijraad 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om uur. Vaststellen agenda en lange termijnagenda Voor 2009 zijn vier vergaderdata vastgesteld. Een vijfde overleg wordt gepland als dat nodig is. Voor agendapunt 2.c is toch een schriftelijke bijlage toegevoegd, nummer Vragen die voor 4 november uur schriftelijk zijn ingediend, zijn schriftelijk beantwoord. Vragen die na dat tijdstip zijn binnengekomen worden alsnog schriftelijk beantwoord. Verslag vorige vergadering 20 september 2008 Aanvullingen: In de notulen staan de vraag van Hessel Dijkstra en het antwoord van Henk Nijhof niet vermeld. De vraag was of het partijbestuur achter de congresstukken staat. De vraag van Daan van der Burgh over de vervanging van Isabelle Diks is niet opgenomen. Afgesproken wordt dat deze vragen en antwoorden met behulp van de bandopname worden toegevoegd aan de notulen. In de presentielijst van de vorige vergadering staan fouten. Afgesproken wordt dat opmerkingen over de presentielijst de volgende vergaderingen vooraf per mail worden gedaan. De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van: Bij agendapunt 4 en 9 zijn moties ingetrokken, want de inhoudelijke opmerkingen zouden worden meegenomen. Dat is nog niet gebeurd. Henk Nijhof zegt toe de inhoudelijke opmerkingen alsnog door te geven. Toezeggingslijsten Toezeggingen partijbestuur 1. Blijft op de lijst. 2. Afgerond. 3. Blijft op de lijst. Toezeggingen Tweede Kamerfractie 1. Afgerond. 2. Afgerond. PR Partijraadsvergadering 8 november

2 Mededelingen Op het congres in december worden besluiten genomen over de organisatie. Organisatievoorstellen worden uitgewerkt voor het congres van maart. Laura Punt, Maarten van Beek, Dineke Oldenhof en Henk Nijhof bespreken onder voorzittersschap van Marlou Min de positie van de partijraad. De partijraad kan op deze voorstellen reageren, maar de besluitvorming ligt bij het congres. Inti Suarez heeft drie voorstellen beschreven om de werkwijze en de structuur van de partijraad te veranderen. Hij vraagt of de deelnemers de voorstellen willen lezen en erop willen reageren. 2. Informatie vanuit het partijbestuur a. Memo Global Greens (PR ) Hierover zijn geen vragen. b. Toezegging met betrekking tot het afdelingenfonds (PR ) Frans de Krijger vraagt of er richtlijnen zijn voor het ideële sparen. Jaap van der Haar antwoordt dat Groen Links een principiële keuze heeft gemaakt voor het ideële sparen. ASN heeft niet alle betaalrekeningen en daarom heeft Groen Links voor de Triodosbank gekozen. Het wordt op prijs gesteld dat de afdelingen hun financiële zaken ook bij deze bank beheren, omdat het geld daar op een verantwoorde manier wordt uitgezet. Gerrit Duits vraagt of het mogelijk is uitgebreidere overzichten te maken, met daarin de aanvragen van andere afdelingen. Jaap van der Haar antwoordt dat dat in principe mogelijk is en dat alle financiële gegevens openbaar zijn. Hij vraagt de financiële afdeling of het ook mogelijk is, gezien de werkdruk. c. Invulling vacature PB (PR ) Henk Nijhof legt uit dat de portefeuilles Internationaal en Europa samengevoegd worden omdat er overlap is en omdat internationaal minder betekent voor het partijbestuur dan Europa. Na het toekomstcongres is er veel werk op het gebied van personeelsbeleid en de organisatie. Daarom heeft het partijbestuur ervoor gekozen de portefeuille partijontwikkeling te splitsen in een intern en een extern deel. Een aantal deelnemers betreurt dat de internationale portefeuille wegvalt. Er worden vragen gesteld over het gebrek aan aandacht voor internationaal. Henk Nijhof verzekert dat internationaal aandacht blijft krijgen en dat één persoon beide portefeuilles, internationaal en Europa, wel aankan. Dit antwoord stelt echter niet alle deelnemers gerust. Andere vragen betreffen de procedure en de artikelen 90 en 91 in het huishoudelijk reglement. Er is onderscheid tussen functies die gekozen worden, voorzitter (vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) en taken, zoals de beleidsterreinen. Henk Nijhof zegt volgens het huishoudelijk reglement gehandeld te hebben en zal dit proces bij het aftreden van het bestuur evalueren. Om onduidelijkheden voor de volgende verkiezing van het partijbestuur te voorkomen, wordt afgesproken de artikelen 90 en 91 aan te passen. Procedures en regels moeten praktisch zijn en niet belemmerend werken. d. Overige vragen aan partijbestuur Hessel Dijkstra vraagt hoe de regionale discussiebijeenkomsten en de amendementendag zijn ervaren. Henk Nijhof antwoordt dat de bijeenkomsten veel hebben opgeleverd en dat er veel contacten zijn gelegd. Van de 185 amendementen zijn er nog 75 over en het stuk is scherper geworden. Het leidt 2

3 zeker tot een onderscheidend programma van uitgangspunten. Er zijn nu zestien politieke prioriteiten en het doel is acht. Tijdens het congres van 22 november worden die in twee blokken van vier gekozen, om niet eenzijdig te worden, maar wel focus aan te brengen. In de ochtend worden twee grote debatten gevoerd, over de huidige situatie in de wereld en over de veiligheid. Daarna zijn de stemmingen en in de middag komen de overige uitgangspunten aan bod. Gijs van der Kroef vraagt of bekend is wie lijsttrekker wordt voor de Europese verkiezingen. Henk Nijhof antwoordt dat in december duidelijk is wie op de kandidatenlijst staan en wie voor het lijsttrekkerschap gaan. e. Presentatie nieuwe huisstijl Jolanda Terpstra geeft een presentatie waarin zij de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo laat zien. Op 22 november wordt dit logo gelanceerd op het congres, dus tot die tijd is het geheim. Uitgangspunten voor de nieuwe huisstijl zijn zichtbaarheid en herkenbaarheid, lange bruikbaarheid voor de campagnes en een profiel naast het groene profiel. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de beleving van Groen Links bij kiezers, leden en anderen. Zo is het nieuwe logo tot stand gekomen. Vanaf november 2008 wordt de nieuwe huisstijl uitgerold. In januari en februari 2009 wordt het nieuwe logo gebruikt in de Europese campagne. Het logo is op verschillende manieren te gebruiken en vanaf 20 meter zichtbaar. De reacties op het nieuwe logo zijn wisselend. Sommigen geven complimenten en vinden het logo herkenbaar, mooi en inhoudelijk sterk. Anderen zijn negatief of vinden het logo te veel lijken op Shell of Tibet. Er worden vragen gesteld over de duurzaamheid en de mogelijkheden van recycling voor de oude materialen. Jolanda Terpstra antwoordt dat de projectgroep nadenkt over manieren om oude spullen te recyclen of nog voor intern gebruik te benutten. 3. Tweede Kamerfractie: Marktwerking en financiële crisis Ineke van Gent licht toe wat Groen Links heeft gedaan sinds de financiële crisis ontstaan is. Groen Links heeft de leiding genomen in het voorstel voor een parlementair onderzoek. Femke Halsema en Kees Vendrik hebben veel stukken ingezonden die geplaatst zijn in de kranten. Een aantal oude thema s van Groen Links zijn nu actueel, zoals maatschappelijk verantwoord bankieren en duurzaamheid. Groen Links gebruikt de crisis voor afspraken, nieuwe coalities en om op alle niveaus het debat los te krijgen. De partijraad geeft complimenten aan Femke Halsema en Kees Vendrik over de manier waarop zij de financiële crisis en de standpunten van Groen Links in de publiciteit hebben gebracht. De discussie en vragen gaan in op de volgende thema s: Eenduidige visie van Groen Links op marktwerking. Gevolgen van de kwartaaleconomie voor grote bedrijven. Als één kwartaal de resultaten minder zijn, daalt de aandelenkoers. Het bedrijf reageert door medewerkers te ontslaan of investeringen uit te stellen. Samenwerking met FNV over ontslag van medewerkers bij NedCar. Veiligheid bij de NS. Of het afgedwongen kan worden dat klanten energie aan energiemaatschappijen terug kunnen leveren. 3

4 Gebrek aan arbeidskrachten in de zorg en de beloningsstructuur in de zorg. Voorspelling van nieuwe crises in de zorg en in het onderwijs. Het toezicht is onvoldoende en de inspectie geeft toe onvoldoende toezicht te kunnen houden. Ineke van Gent zegt dat Groen Links niet tegen marktwerking is. Het belangrijkste is dat de dienstverlening voor de klant beter en effectiever wordt. Dat is echter niet altijd het geval, zoals bij de WMO en Thuiszorg, NS en Prorail. Groen Links is tegen de topinkomens in publieke en semi-publieke organisaties en tegen het verslechteren van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de zorg, zoals nu soms gebeurt. Het probleem bij marktwerking is wie er over gaat. In het geval van bijvoorbeeld de WMO is dat de gemeente en hebben de gemeenteraadsleden de controlerende taak. Er is behoefte aan een partijbrede discussie over het thema marktwerking. Henk Nijhof zegt deze discussie toe. Voor de medewerkers van NedCar ligt er een voorstel om hen niet te ontslaan, maar tijdelijk WW te geven. Groen Links vindt het onacceptabel dat de mensen aan de onderkant van de samenleving en flexwerkers de prijs betalen van de crisis. Ineke van Gent zegt toe: De rol van de inspectie in de zorg en het onderwijs onder de aandacht te brengen bij Kees Vendrik. Uit te laten zoeken of het mogelijk is om af te dwingen dat klanten energie terugleveren aan energiemaatschappijen. Overige vragen Dick van Duren heeft een schriftelijke vraag gesteld over de afwezigheid van cliëntenparticipatie in het Centraal Indicatieorgaan in de Zorg (CIZ). Ineke van Gent beantwoordt dat Groen Links cliëntenparticipatie erg belangrijk vindt. In december is er een algemeen overleg over de WMO waarin zij aandacht vraagt voor cliëntenparticipatie. Ook bereidt de minister een wetsvoorstel voor over patiënten- en cliëntenrecht, waarin participatie geregeld wordt. Ook daar zal Groen Links aandacht vragen voor cliëntenparticipatie. Andy Rossel heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van 30 CWI-kantoren. Ineke van Gent antwoordt dat de samenwerking tussen UWV en CWI goed is, evenals de bezuinigingen, maar niet ten koste van de cliënten. Er is verzet tegen de sluiting van CWI-kantoren juist in regio s waar de werkloosheid hoog is. Moties samen met de SP en een motie voor reiskostenvergoeding hebben het niet gehaald. Wat wel samen met de PvdA is bereikt, is dat gespecialiseerde hulp blijft en dat er cliëntenparticipatie komt. Henk Nijhof zegt toe samen met de afdeling Limburg een actie te starten tegen sluiting van de CWI-kantoren. Mark Imandt vraagt wat Ineke vindt van het idee van het CDA om het gedoogbeleid af te schaffen. Ineke van Gent zegt dat Groen Links voor koffieshops is, maar dat er wel wat gedaan moet worden aan de problemen in de openbare orde. 4. Europese Fractie: Landbouwbeleid Kathalijne Buitenweg geeft een toelichting op haar notitie over de herziening van het Europees Landbouwbeleid. De Europese Unie steunt landbouwbedrijven ongeacht hun werkwijze. Vroeger was de beloning van boeren afhankelijk van de productie, waardoor de productie werd verhoogd. Nu worden boeren afgerekend op hun vroegere productie. Groen Links wil dat landbouwers betaald worden voor groene en blauwe diensten, zoals landschapsbescherming en natuurbeheer. Veranderingen in het landbouwbeleid gaan minder radicaal dan Groen Links wenst. De landbouwwerkgroep pleit niet voor een autarkie. Ontwikkelingslanden moeten hun 4

5 land kunnen sluiten voor import en de WTO zou hen niet moeten dwingen het land open te stellen voor import. Kathalijne Buitenweg is enigszins geïrriteerd over de motie voor het congres waarin staat dat zij te weinig doet voor de landbouw. Zij geeft aan dat Groen Links onderdeel uit maakt van de Groene fractie en dat die fractie actief is in de landbouwcommissie van het Europees parlement. Zelf besteedt ze vanuit de milieucommissie aandacht aan de landbouw. De discussie en vragen gaan in op drie punten: 1. De motie en de vraag: doet Groen Links het goed in de discussie over het landbouwbeleid? 2. Toekomst landbouwbeleid; 3. Overige vragen. 1. De motie en de vraag: doet Groen Links het goed in de discussie over het landbouwbeleid? Landbouwnetwerk Wageningen en Landbouwwerkgroep Groen Links vinden met name de aandacht van de Tweede Kamer voor het landbouwbeleid te kort schieten. In de motie kan bij constaterend, punt 1 en Brussel worden weggelaten. De werkgroepen zijn blij te horen dat er wordt deelgenomen in de landbouwcommissie. In punt 4 van het verkiezingsprogramma van vijf jaar geleden stonden afspraken over de productie en het tegengaan van overschotten, de zogenaamde regulering. Greet Eijkelenboom ziet deze belofte onvoldoende terug. Kathalijne Buitenweg is het daarmee oneens. Zij vindt dat ze wel werkt aan de beloftes van het verkiezingsprogramma. René van Engelen vraagt wat Groen Links in Europa doet aan coalitievorming en het creëren van bestuurlijke mogelijkheden. Kathalijne Buitenweg antwoordt dat Groen Links in Europa coalities heeft gevormd met de socialisten en een deel van de liberalisten, voor bijvoorbeeld het terugdringen van kankerverwekkende pesticiden in de tulpenteelt. Ook heeft deze coalitie amendementen ingediend voor het landbouwbeleid. Het akkoord is er echter al, dus er is weinig kans dat ze worden aangenomen. Het is zaak om in Europa op onderwerp mensen voor je te winnen. Kathalijne Buitenweg is voor meer kaders op Europees niveau en uitvoering op regionaal gebied. Europa zorgt dan ook voor de naleving en controle. 2. Toekomst landbouwbeleid De volgende vragen en opmerkingen komen van de partijraad: De notitie gaat vooral over het milieu en nauwelijks over de voedselproductie. Platteland is meer dan natuurgebied; ook de voedselproductie is belangrijk. Belangen van de boeren lijken ondergeschikt. Als inkomenssteun voor de boeren wegvalt, komen zij onder het minimumloon. Beloning voor natuurbeheer erbij is onvoldoende. Hoe is de positie van de boer als de markt is geliberaliseerd? Als het melkquotum wordt afgeschaft, ontstaan er grotere stallen en wordt juist de productie weer gestimuleerd. Kleine bergboeren redden het nu al niet met de huidige prijzen, terwijl het boerenbedrijf ook een goedkope manier is om het landschap te onderhouden. De mogelijkheden om daadwerkelijk te betalen voor groene en blauwe diensten zijn nog beperkt. Als de boer grotendeels betaald wordt voor groene en blauwe diensten, dan is er geen stimulans meer voor voedselproductie. Juist in de klimaatcrisis is de landbouw cruciaal. Er zou een importrestrictie moeten komen, want transport 5

6 over lange afstanden is slecht voor het klimaat. Regionaal werken en korte distributielijnen zijn beter. De grote kloof tussen de melkprijs in de supermarkt en de prijs die de boer ontvangt. Multinationals vormen kartels. Volgens de een zouden boeren anders moeten kijken naar hun afzetmarkt en innovatiever moeten zijn om een hogere prijs te krijgen. Volgens anderen is de prijs wel degelijk op te lossen door beleid. In landen waar de productie wordt gereguleerd gaat een groter percentage van de melkprijs naar de boer. Een bodem in de prijs, zodat prijzen niet lager zijn dan waarvoor boeren het kunnen produceren. Boeren in ontwikkelingslanden en in Europa moeten hun markt kunnen beschermen tegen multinationals en kartels. Als de grenzen opengaan, dan is dat niet goed voor de Europese boeren. De grootgrondbezitters in Argentinië, Brazilië en Australië overspoelen dan de markt. Kathalijne Buitenweg reageert op de opmerkingen en de vragen. Wat Groen Links wil komt niet altijd overeen met wat Europa wil. Over de inkomsten en de positie van de boer in relatie tot het melkquotum zegt ze dat Groen Links voor het quotum is, maar dat Europa het quotum af wil schaffen. Er is nu nog te weinig geld beschikbaar voor betaling van de blauwe en groene diensten. Bovendien is de administratieve last voor blauwe en groene diensten hoog. Als af wordt gegaan van betaling op historische productie, dan komt geld vrij. Een andere manier om geld te verdienen is om regionale producten te beschermen. Hiervoor worden nauwelijks aanvragen ingediend. Groen Links is deels voor een vrije markt en voor een eerlijke prijs. WTO creëert niet de juiste handel. Groen Links vindt de duurzaamheid en de werkwijze van produceren wereldwijd belangrijk. Om een duurzame productie te ontwikkelen, kunnen belastende of dieronvriendelijke werkwijzen belast worden. Boeren moeten verleid worden op een duurzame manier te werken. Om het broeikaseffect te verminderen wordt gewerkt aan voorstellen om het kunstmestgebruik te verminderen of aan nieuwe richtlijnen te onderwerpen. Groen Links zet in op eisen aan producten; import mag alleen belemmerd worden op grond van milieu en diervriendelijkheid. Kathalijne Buitenweg heeft mevrouw Kroes vragen gesteld over de kartelvorming van multinationals die zoeken naar de laagste kostprijs en speculeren met grondstoffen. 3. Overige vragen Hoe staat Europa tegenover de vliegtax? Volgens Kathalijne Buitenweg heeft Europa geen mening over de vliegtax. De belasting mag bestaan, maar moet wel gemeld worden. Europa maakt een einde aan alle belastingen van luchtvaartmaatschappijen die boven op de prijs komen. De prijs moet inclusief alle belastingen en toeslagen zijn. Hoe staat Europa tegenover Barak Obama? Is de verwachting dat hij zich alleen op Amerika richt en Europa links laat liggen? Kathalijne Buitenweg vindt het een groot verschil dat Obama gekozen is, zeker voor het klimaat. Bij Bush kon Europa nog achterover liggen, maar nu moet Europa een mening hebben en het zelf ook waarmaken. Hoe zit het met de luchtkwaliteitwetgeving? De Nederlandse regering heeft een meetsysteem ontwikkeld om toch te kunnen bouwen. Kathalijne Buitenweg antwoordt dat de Europese Commissie controleert of Nederland handelt in lijn met de Europese wet. Er is winst behaald bij de roetfilters. Nederland wilde die in 2007 invoeren en dat mocht niet van de Europese Commissie, vanwege het vrije 6

7 verkeer van goederen. Het Hof heeft anders geoordeeld en nu moet de Europese Commissie met een nieuw oordeel komen. 5. Stemmingen Er zijn geen stemmingen. 6. Rondvraag Greet Eijkelenboom vraagt mensen uit Overijssel om te helpen bij activiteiten voor de verkiezingen. Er wordt gevraagd of het smoelenboek klaar is. Maarten van Beek antwoordt dat het smoelenboek ver gevorderd is en dat sommige mensen er niet in willen. Volgende week zal het smoelenboek digitaal beschikbaar zijn. 7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 Nr. 107

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie