Stemcommissie Voor de duur van de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit Ivan Welters, Dick van Duren en Corrie Hermann.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stemcommissie Voor de duur van de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit Ivan Welters, Dick van Duren en Corrie Hermann."

Transcriptie

1 Vastgesteld op de partijraad vergadering van 16 mei 2009 Van Landelijk Bureau, Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 7 februari 2009, uur Verslag Partijraad 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om uur. Mededelingen De PR vergadering van 28 november 2009 wordt verplaatst naar 22 januari 2010 ivm het najaarscongres. Maarten van Beek licht toe dat op het najaarscongres voorstellen gedaan worden voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement vanuit de bestuurscommissie partijraad. Om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren stelt Maarten van Beek voor op het congres van 7 maart de termijn van de huidige PR met drie maanden te verlengen. De partijraad stemt hier mee in. Verzoek lange termijn agenda De bereikbaarheid van het landelijke bestuur en fracties wordt geagendeerd voor de PR van 16 mei. De werkgroep NoordZuid wordt gevraagd een opzet te maken voor een themabijeenkomst over NoordZuid problematiek te maken. Nadere invulling van de discussie (binnen Partijraad of breder) wordt bekeken. Presentielijst Afmeldingen zijn ontvangen van Arend Hamstra, Esther de Wit, Pieter van Nieuwkerken, Ruben Smit, Tineke ten Bult, Gert Jan Krabbendam en Wim Reijnders. Toezeggingen Partijraad bestuur Alle toezeggingen zijn afgerond. Stemcommissie Voor de duur van de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit Ivan Welters, Dick van Duren en Corrie Hermann. Notulen De notulen van de vorige vergadering worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 2. Advisering kandidaten congrespresidium De partijraad draagt Rezvan Ghoncheh en Steven de Vries voor als kandidaten voor het congrespresidium op het komende congres, met de aantekening dat: - zij geen oordeel over de kwaliteit van de kandidaten geeft; PR

2 - zij het eens is met de gevolgde procedure; - het congresvoorstel ook ingaat op de competenties van de kandidaten. 3. Discussie rol partijraad binnen de Groenlinks organisatie Namens de commissie is voorzitter Marlou Min aanwezig. Zij geeft een korte toelichting op het werk van de commissie. Namens de commissie geeft Dineke Oldenhof een presentatie (zie sheets in de bijlage) over de stand van zaken, waarin ze ingaat op de thema`s uit het Toekomstproject en de resultaten vanuit de kantelworkshops die in de gehele partij zijn gehouden. De vraag aan de PR is dit overeenkomt met de verwachtingen. Vragen en opmerkingen vanuit de Partijraad: - Presentatie geeft een goede aanzet. - De belangrijkste prioriteit van de PR is het geluid van leden te laten horen. Daarnaast is de PR de ambassadeur tussen landelijke politiek en leden/lokale afdelingen. Wellicht met opiniërende discussies als basis voor de PR. - De controlefunctie van de PR moet ergens blijven bestaan. - Er is geen duidelijke definitie van de rol van de PR. Wat is in de ogen van de CIE de rol van de partijraad. - Mandateren van controlerende PR taken aan een kleine groep is prima, als daarmee een goede opsplitsing van controle en debat gemaakt kan worden. - PR inrichten als debatpodium (in kleinere samenstelling) is een prima voorstel. De doelstellingen moeten daar dan ook op afgestemd zijn. - Organisatie niet gebruiken om de partij te activeren. De vraag is dan ook hoe ledeninbreng te realiseren is. - De besluitvorming ligt bij het congres. Controle in PR is lastig en kan prima in een apart orgaan. Het debat organiseren kan ook in een andere constructie dan de partijraad. Kortom, is er nog wel een noodzaak tot een PR? - Een controlecommissie zou ook binnen de PR kunnen opereren. - Relatie met afdelingen is belangrijk. Juist op de PR zijn alle organen aanwezig. Reactie Marlou / Dineke: - de CIE zoekt naar goede vormen om de controlerende taken van de PR (zoals jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan) te borgen aan het eind van het proces. Bijvoorbeeld via een klein controleorgaan gekozen door het congres. - De discussie gaat nu niet over het aantal personen in de PR maar over hoe we vorm geven aan de democratie en de rol van de partijraad. De CIE dankt de partijraad voor de terugkoppeling en de ideeën. Aanvullende reacties aan de commissie kunnen via gestuurd worden. Op de volgende vergadering rapporteert de CIE over haar voortgang. 4. Voorstellen kandidaat secretaris PO Klaas Sloots stelt zich voor als kandidaat. 5. Voorstellen kandidaten KCPB Jesse Klaver en Remco Kaijen stellen zich als kandidaat voor. De overige kandidaten hebben bericht van afmelding gegeven. 6. Kaders voor profiel en criteria verkiezingen partijbestuur Vragen vanuit de partijraad: 2

3 - Waarom worden leden niet in functie gekozen? - Secretaris Buitenland is een grote post met Europa en buitenland. Kan dit niet gesplist worden? - De profielen zijn erg mager. Kan er voortaan met een checklist gewerkt worden op basis waarvan competenties nader worden uitgewerkt? - De visie, zoals die nu bij de voorzitter staat, mag ook bij het team vermeld worden. - Is de structuur van 7 personen werkbaar? Namens het partijbestuur antwoord Henk Nijhof - M.u.v. de voorzitter worden de bestuursleden niet in functie benoemd. Op die manier kan voor maatwerk gezorgd worden, zodat een post ook bij de meest geschikte persoon komt. - In het profiel wordt de lange-termijn-visie ook opgenomen bij de teamkwaliteiten. - De huidige verdeling staat niet tot in de eeuwigheid vast maar is voor de komende jaren de best werkbare verdeling. - Het opknippen van een interne en externe post voor partijontwikkeling komt voort uit het toekomstproject. Het is een belangrijke opgave voor de komende jaren en daarom is gekozen voor de bestuursleden die elkaar aanvullen. - Uit de evaluatie van de kandidatencommissie is gebleken dat 7 bestuursleden erg goed werkt. Het voorkomt herhaling van zetten (zoals in de oude DB/AB-structuur) - Het partijbestuur is bij uitstek een onafhankelijke plek: het partijbestuur is er om de discussie te laten voeren; niet om richting te geven. 7. Controle partijbestuur Vragen vanuit de partijraad: - Er zijn geluiden dat de landelijke werkgroep Sociaal niet goed loopt. Klopt dat en hoe is dat eventueel te verbeteren? - Herbenoeming GliEU is lastig als de prestaties zo moeilijk te beoordelen zijn. - Terugmelden uitkomsten Toekomstproject graag agenderen voor volgende vergadering. - Wanneer is de discussie over marktwerking gepland? Namens het partijbestuur antwoordt Henk Nijhof: - GliEU is geen politieke functie. De fractie is erg tevreden over het functioneren en tussentijds wijzigen is niet wenselijk. Herbenoeming is conform de GliEU statuten. Verder zijn er ontwikkelingen gaande buiten de partij om een aparte organisatie voor Europese fractiemedewerkers op te stellen. - Voor 16 mei wordt de evaluatie van het toekomstproject geagendeerd (inclusief de panels strategie en organisatie). - Het Partijbestuur zal bij de beoordeling van de werkplannen kijken naar mogelijkheden om de werkgroep Sociaal te activeren. Toezeggingen Partijbestuur 1. Betreft de landbouwdiscussie. Is afgerond 2. Er is een extra module in het financiële systeem opgenomen. PB gaat in gesprek met de financiële commissie over de gehele vraag uit de PR en afdelingen. Is afgerond. 3. Is afgerond. 4. Voor de CWI-vragen is een actueel moment afgewacht voor vragen in de Tweede Kamer. Is afgerond. 3

4 8. Stemmingen Pofiel en criteria KCPB ten behoeve van de verkiezing partijbestuur zijn vastgesteld. Kees Kalkman en Jose de Robles zijn herbenoemd als voorzitter resp. secretaris van de Stichting GLiEU. Klaas Sloots is benoemd tot secretaris partijontwikkeling in het partijbestuur. Als nieuwe leden van de kandidatencommissie Partijbestuur zijn benoemd: - Ingrid van Visseren (voorzitter) - Jesse Klaver - Remco Kaijen - Margreet de Boer - Margien Bouma - Peter Tange - Lineke Maat Als reserveleden zijn benoemd: - Mattias Gijsbertsen - Juul van het Hof 9. Controle Tweede Kamerfractie De partijraad feliciteert Mariko Peters met de geboorte van haar zoon. De PR dankt Isabelle Diks voor haar werk als vervanger. Verder applaus voor Tofik Dibi die tot politiek Talent van 2008 is benoemd. Kees Vendrik is aanwezig om vragen vanuit de partijraad over onderstaande thema`s te beantwoorden: Kredietcrisis - Is overwogen om solidariteit en verbondenheid in de samenleving te creëren en tweedracht bij ontslagen te voorkomen? Kees Vendrik antwoordt dat GroenLinks voorstander is van een overheid die zwakkeren steunt, zoals flexwerkers die vaak als eerste hun baan verliezen bij crises. Verder haalt de fractie de kredietcrisis aan om de aandacht te richten op de klimaatcrisis. Ook maakt de fractie zich sterk voor een maatschappelijk verantwoord bankieren, waarin mensen die weinig kansen hebben om iets op te starten centraal staan. Solidariteit is dus één van de belangrijke antwoorden op de crisis. Essent - Publieke aandeelhouders hebben plannen om Nuon en Essent aandelen te verkopen. Hoe staat de fractie tegenover het voorstel dat in samenwerking met de landelijke overheid deze aandelen in publieke handen blijven? - Graag nogmaals antwoord op de vraag over teruglevering van energie. - Is de fractie op de hoogte van subsidie op zonnepanelen (motie Samson) en het feit dat energiebedrijven hier niet naar handelen? Kees Vendrik onderschrijft het standpunt van strategisch gebruiken van aandeelhouderschap en deelname van de staat daarin en heeft dat in het kamerdebat verwoordt. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor GLaandeelhouders van energiebedrijven. Kees Vendrik antwoordt dat de problemen met de stimuleringsregelingen duurzame energie de volle aandacht heeft van de fractie. GL is voorstander van 4

5 het Duitse systeem met een vaste terugleververgoeding. De fractie gaat via het ministerie achter energiebedrijven aan die het terugleveren van energie belemmeren. Luchtkwaliteit - In de AmvB`s staat niet vermeld op welke manier gemeenten overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen met name fijnstof aantonen. In plaats van berekeningen zouden metingen de basis moeten zijn. Kees antwoordt dat er nog een grote strijd is te voeren op luchtkwaliteit. Concrete metingen zijn inderdaad het enige antwoord. Dus merk je misstanden meld die dan aan de fractie. Dit wordt een langdurige campagne die met concrete voorbeelden vanuit de lokale praktijk gevoed moet worden. Groen - Waarom lijken de meeste vragen over natuur van de PvdD te komen in plaats van GroenLinks? - Hoe staat het met het wetsvoorstel om dierenrechten in de grondwet op te nemen? Kees Vendrik antwoordt over het wetsvoorstel dat de memorie van antwoord klaar is. Het besluit over een Kamerdebat ligt nu bij de commissie van LNV. De PvdD is inderdaad een single-issue partij en die rol is niet des GroenLinks. Wat betreft natuurbescherming: met Wijnand Duyvendak is een groen kracht verdwenen en in dat opzicht is de vraag ook goed te begrijpen. Ineke van Gent en Kees Vendrik werken hard aan meer zichtbaarheid in het debat op dit onderwerp. Gaza - De insteek van GroenLinks in het Gaza-debat is helder en in orde. De toonzetting en het standpunt naar buiten toe is echter minder. Waarom heeft de fractie geen steun verleend bij grote demonstraties? Waarom spreken van disproportioneel geweld in plaats van oorlogsmisdaad of volkerenmoord? Waarom niet onder voorwaarde dat Schiphol als doorvoerhaven van wapens aan Israël wordt uitgeschakeld aan de missie deelgenomen? Kees Vendrik antwoordt dat er een oppositietafel over het Midden-Oosten conflict komt. De term disproportioneel is juist gebruikt omdat die politiek relevant is; het is zware term uit het internationaal recht en drukt helder het standpunt van GroenLinks uit. Het is van belang om niet te overschreeuwen en de juiste termen te gebruiken. Ook heeft de fractie keer op keer Israël veroordeeld over het isoleren van Gaza. Wat betreft de politieke steun aan een demonstratie: dat ligt bij het partijbestuur. De fractie heeft gekozen om genuanceerd te spreken bij demonstraties (waarbij ook het bestoken van burgerdoelwitten door Hamas werd veroordeeld). Consequentie in dit vraagstuk is noodzakelijk. De steun aan de EU missie naar Gaza is ook gedaan onder voorwaarde dat de hulptransporten doorgang zouden vinden. Discussie wordt vervolgd in de oppositietafel. Overige vragen - naar aanleiding van de samenvoeging van ziekenhuizen: de Raad van Bestuur neemt vaak zonder overleg beslissingen. Stichtingsbesturen zouden verbreed moeten worden met leden die niet op persoonlijke titel maar vanuit een maatschappelijke functie toetreden. 5

6 - De ziekte CVS wordt niet officieel erkend. Is het mogelijk om meer expertiseuitwisseling mogelijk te maken? Dit mede in verband met vergoedingen. Is de fractie bekend met deze ziekte? - Welke visie/ landelijke lijn hanteert de fractie t.a.v. het vastleggen van persoonsgegevens? - Vragen over de JSF. - Vraag over AWBZ. Kees Vendrik antwoordt dat het ziekenhuisvraagstuk ook een privatiseringsvraagstuk is. De vraag hoe ziekhuizen te besturen komt terug in de WMO discussie. GroenLinks is voorstander van een breed bestuur met een stem van de samenleving. Jolanda Sap is woordvoerder. Over CVS: GroenLinks is kwaad over het niet erkennen van CVS in de keuringspraktijken WAO. De uitspraak van Hoogervorst dat CVS geen ziekte is toont aan dat politici niet over ziektebeeld moeten gaan. Daarover gaat de WHO, en die heeft CVS erkend als ziekte. Ondertussen is dit door De Geus gerepareerd in de keuringspraktijk. Oproep om misstanden te melden! Over persoonsgegevens: GroenLinks heeft een duidelijk lijn en historie in het debat. Deze visie staat ook in het verkiezingsprogramma. Kees zal Naïma Azough hier op wijzen. Over de JSF: de JSF moet er niet komen. De politieke meerderheid is echter voor vervanging van de F16. GroenLinks doet mee aan het debat: hoe meer debat, hoe meer uitstel. Over de AWBZ: GroenLinks is kritisch op de herziening van de AWBZ. Dat er geheime lijsten zouden zijn is nieuwe informatie. Meld alle info aan Jolanda Sap zodat de fractie er iets mee kan doen. Toezeggingen TKF 1. Is afgerond 2. Is afgerond 3. Is afgerond De schriftelijke vragen uit de afdeling Limburg zullen schriftelijk worden beantwoord. 10. Controle Eerste kamerfractie Namens de fractie geeft Tineke Strik een korte samenvatting van de onderwerpen uit de Eerste Kamer. - de Inititatiefwet Constitutionele Toetsting (van Femke Halsema), ter bescherming van de rechtzekerheid van burger is, met nipte meederheid, door de Eerste Kamer aangenomen. - de data-retentierichtlijn, die voorstelt dat persoonsgegevens 1 jaar bijgehouden mogen worden, is door de Tweede Kamer aangenomen. Jammer, want de wet is onzinnig. De digitale bewaarplicht is makkelijk te omzeilen en de richtlijn biedt dan ook weinig rendement. Wordt binnenkort in de EK behandeld die hier erg kritisch op is. - Afschaffing van de flitsscheiding: de motie van GroenLinks om de omgangshuizen, die ouders ondersteunen in het komen tot een omgangsregeling, is aangenomen. - Wet Inburgering: geen differentiatie in inburgeringsexamen. - De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt bepaald door gemeente. GroenLinks wil hiervoor een minimumniveau en dit is toegezegd door staatssecretaris Kleinsma. Verder heeft Kleinsma, n.a.v. een GroenLinksmotie, toegezegd dat er een Keurmerk voor Reïntegratiebedrijven komt. 6

7 - Dossier Irak: de oppositie in de Eerste Kamer wil dat de vragen die zij heeft gesteld aan de regering ook daadwerkelijk door het kabinet beantwoord worden en niet door de onderzoekscommissie. - Bij de inzet van regionale luchthavens voor de opvang van de groei van Schiphol wordt de regelgeving voor nationale luchthavens toegepast. Hiervoor gelden beperkte inspraakmogelijkheden. GroenLinks heeft de toezegging afgedwongen dat pas wanneer de Nota besproken is er sprake kan zijn van een inperking van de inspraakmogelijkheden. - In de discussie over de verkiezing van EK leden liggen er moties over het verhogen van de drempel voor voorkeursstemmen naar 100%. Ook moeten lijstverbindingen nu voor de statenverkiezingen zijn vastgelegd en worden de statenverkiezingen gelijktijdig gehouden. Dit ter voorkoming van manipulatie. 11. Rondvraag - Is het wetsvoorstel voor een vaderschapsverlof aangenomen? Kees Vendrik antwoordt dat de behandeling is gestart. Er is echter geen meederheid voor het voorstel. Ook heeft ligt de minister ligt dwars op het punt van de lengte en de wie de kosten betaalt. - Onderzoekt het PR bestuur ook de inhoudelijke onderwerpen die bij leden spelen? Maarten van Beek antwoordt dat dit onderdeel is van de discussie over de rol van de partijraad. 12. Sluiting Met de opmerking dat vragen aan de fracties te allen tijde schriftelijk kunnen worden gesteld wordt de vergadering om 15:00 uur gesloten. 7

Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om 10.30 uur.

Verslag Partijraad. 1. Opening Maarten van Beek opent de vergadering om 10.30 uur. Vastgesteld op de partijraad vergadering van 7 februari 2009 Van Afdeling Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 8 november 2008, 10.30-14.30 uur Verslag Partijraad 1. Opening Maarten van Beek

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat

Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat Consultatie van de Partijraad Presentatie voor de Partijraad Contouren Nieuwe rol en positie Partijraad GroenLinks Op basis uitkomsten Toekomstdebat 16 mei 2009 PR 09-019 1 Uitspraken Toekomstdebat (november

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

uur Openbaar/besloten: openbaar

uur Openbaar/besloten: openbaar Den Haag, 17 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 4, 8 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Verslag vorige vergadering 23 februari 2008 Tekstueel: De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Verslag vorige vergadering 23 februari 2008 Tekstueel: De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Vastgesteld op de partijraad vergadering van 20 september 2008 Van Afdeling Bestuursondersteuning Datum en tijd bespreking 14 juni 2008, 10.30 16.00 Verslag Partijraad 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009

Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009 Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009 1. Inleiding Op het congres van 28 november 2009 wordt een nieuw partijbestuur en een

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 12 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 6, 9, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 12, 14 FIN i.v.m. agendapunt 14 SZW i.v.m.

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

Notulen (P/MR) Notulen Aanwezig:

Notulen (P/MR) Notulen Aanwezig: Notulen (P/MR) Notulen 14-06-2017 Aanwezig: Ernie Delleman Dorolien Regelink Wilma Schrijver Karen Tempels Agnes Tuinte Lars Krabben borg Hans Reede Leonie Salemink Afwezig: Wilfried Schoof Sifra Hoof

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 mei Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11 DEF i.v.m. agendapunt 9, 12 EU i.v.m. agendapunt 15, 17 FIN i.v.m. agendapunt 8 KR i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 6 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 5 DEF i.v.m. agendapunt 5, 10, 11 EU i.v.m. agendapunt 8, 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 LNV i.v.m.

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 Inleiding In februari 2015 zijn nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Jellie van Houten (Vice Vz/ personeel), Jannes Hofstra (secr/ personeel), Lottie Kramer- Haarsma (lid/ ouder), Bianca Visser (lid/ personeel), Annie Jaasma Minnema

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam

Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam Start 20:05 in de Brakke Grond, Amsterdam onder voorzitterschap van Tania Barkhuis opkomst: +/- 60 leden Enkele punten vooraf van de secretaris: De meeste

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Gewetensbezwaarde ambtenaren

Gewetensbezwaarde ambtenaren Opgave 1 Gewetensbezwaarde ambtenaren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Op 3 september 2012 ondertekenden diverse politieke partijen het zogenaamde Roze Stembusakkoord.

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Ledenpanel Voorbereiding Congres 2016

Ledenpanel Voorbereiding Congres 2016 Ledenpanel Voorbereiding Congres 2016 Status: Afgesloten Begindatum: 24-12-2015 Einddatum: 11-01-2016 Live: 19 dagen Vragen: 12 Talen: nl Panelgrootte: 3.314 Bounced: 10 (0,3%) Geweigerd: 23 (0,7%) Gedeeltelijk

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 30 maart 2009 HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 22 BZK i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken Den Haag, 29 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10 BZK i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 11,14,15

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Ledenpanel Januari 2016

Ledenpanel Januari 2016 Ledenpanel Januari 2016 Status: Afgesloten Begindatum: 27-01-2016 Einddatum: 02-02-2016 Live: 7 dagen Vragen: 20 Talen: nl Panelgrootte: 3.266 Bounced: 5 (0,2%) Geweigerd: 27 (0,8%) Gedeeltelijk geantwoord:

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Aanwezig: W. van Lith (voorzitter), L. Kilian (commissiegriffier), P. van Boekel, H. Bronts, S. van Dalen, T. van Vugt,

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging.

Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging. 1 Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging. 28 april 2009 Hartelijk dank voor het advies. Een bijzonder advies

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 20 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie EZ i.v.m. agendapunt 3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 FIN i.v.m. agendapunt 3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 23,24,25

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3, 13, 15, 21, 22 DEF i.v.m. agendapunt 4, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 4, 6, 21, 22 EZ

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Debat: Maatschappelijke stage

Debat: Maatschappelijke stage Debat: Maatschappelijke stage Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen voeren een Tweede Kamerdebat over het afschaffen van de maatschappelijke stage. Leerdoel: Leerlingen krijgen inzicht in hoe een

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

Reglement Congres 106

Reglement Congres 106 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 18 november 2017. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers met de Tweede Kamer meestemmen met belangrijke moties.

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 11 april 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 6 RU i.v.m. agendapunt 17 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom Aanleiding In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om te inventariseren

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering ECONOMIE EN INNOVATIE Uitnodigingen Economie en Innovatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering ECONOMIE EN INNOVATIE Uitnodigingen Economie en Innovatie Den Haag, 31 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken i.v.m. agendapunt 7, 8, 9, 16 I&M i.v.m. agendapunt 23 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 5 februari 2013 Tijd: 16.00-17.00

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015)

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (31.767) (T01000) De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

Het wetgevingsproces bij SZW. Anton Boere

Het wetgevingsproces bij SZW. Anton Boere Het wetgevingsproces bij SZW Anton Boere Agenda Wat is wetgeving? Waar vinden we regels over de totstandkoming van wetgeving? Vindplaatsen van (voornemens tot) wetgeving Vormen van wetgeving Stappen in

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken Den Haag, 8 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 12 EZ i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 6, 13 LNV i.v.m. agendapunt 7, 9 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Notulen Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: dinsdag 20 november 2012. Aanwezig:,,,, en Henk Kuiters namens het bestuur van de S.O.M. Afgemeld:,. Agenda 1.

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 2 november 2009 Voortouwcommissie: HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 14 BZK

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement MR Versie: 1.0 Datum: januari 2012 Inhoudsopgave 0. Introductie...3 1. Taakomschrijvingen...3 2. Wijze van bijeenroepen van vergaderingen...5 3. Wijze van opstellen van de agenda...5

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk Reglement P10 1. Begrippen en definities Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk reglement:

Nadere informatie

Handen af van de Oeverlanden

Handen af van de Oeverlanden pagina 1 Handen af van de Oeverlanden Actief kritisch en betrokken Datum. Plaats : Tijd. Dinsdag 26 mei Stadhuis : 19.30 uur Agenda Tijd Agendapunt 0 19.30 Gast(en) Aart Noorlander Sociaal 0/ Duurzaam

Nadere informatie