Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht"

Transcriptie

1 Artikel G. Quak 1 Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht 44 Kan een domeinnaam inbreuk maken op het merkrecht van een ander als de domeinnaam alleen geregistreerd is en niet actief gebruikt wordt? De meningen over deze vraag zijn nu, meer dan tien jaar nadat het internet doorgang vond tot het grote publiek, nog steeds verdeeld. Ook verschillen de opvattingen per land. In dit artikel ligt de nadruk op de beschouwing van het vraagstuk in het Duitse (merken)recht. Dit wordt tevens vergeleken met de situatie in Nederland. 1. Inleiding In de dynamische wereld van de handel grijpen ondernemingen alle mogelijke middelen aan om hun concurrentiepositie te verbeteren. De komst van het internet heeft hier een geheel nieuwe dimensie aan gegeven. Een marktaandeel wordt nu ook in de digitale wereld bevochten. Domeinnamen spelen hierbij een grote rol. Door hun eigenschap informatie te kunnen geven over wat de opvrager onder een internetdomein zal aantreffen, zijn ze van groot belang voor merkhouders en als zodanig ook vaak onderwerp van geschil. Zo zal ^ zoekmachines daargelaten ^ iemand die op internet zoekt naar een product of dienst van Heineken, Philips of Hugo Boss, allereerst aan de domeinnamen heineken.nl, philips.nl of hugoboss.nl (of.com ) denken. Dit gegeven zorgt ervoor dat deze domeinnamen van waarde zijn voor deze merken. Een partij kan, opzettelijk of per toeval, een domeinnaam registreren en gebruiken, die inbreuk maakt op het merkrecht van een ander. Dat een domeinnaam inbreuk kan maken op een merkrecht lijkt weinig omstreden. De vraag kan echter gesteld worden in hoeverre domeinnamen, wanneer ze enkel geregistreerd zijn maar (nog) niet actief gebruikt worden, inbreuk kunnen maken op merkrechten, aangezien de inbreukbepalingen van BMW/BVIE eisen dat er sprake is van gebruik van een teken om inbreuk te kunnen maken. In de Nederlandse rechtspraak wordt dit obstakel soms, enigszins gekunsteld, benaderd door een beroep op de sub d -grond van genoemde inbreukbepalingen, welke van toepassing is op de gevallen waarin er sprake is van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, en dat geen gebruik in het economisch verkeer vereist. Duitsland heeft, anders dan de Beneluxlanden, de bescherming voor gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten die de Merkenrichtlijn 2 in art. 5 lid 5 facultatief stelt, niet overgenomen. Zodoende is het interessant te bezien hoe het vraagstuk daar benaderd wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de houder van een domeinnaam om deze niet actief te gebruiken 3. Een domeinnaam kan zijn geregistreerd voor toekomstig eigen gebruik, voor beoogde verkoop 4, in welk geval het rechtens relevant kan zijn of de domeinnaamhouder al een speci eke koper op het oog had of niet, of een domeinnaam kan bijvoorbeeld geregistreerd zijn omdat hij sterk lijkt op een merk van de domeinnaamhouder, en deze de domeinnaam preventief zelf registreert om anderen voor te zijn. 2. Duitse merkbescherming Algemeen Het Duitse recht kent de algemene term Kennzeichen, waarmee wordt gedoeld op uit letters bestaande en uitspreekbare aanduidingen die de relatie tussen een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een bepaalde bezigheid of hoedanigheid aangeven. 5 Merknamen vallen onder de species Unternehmenskennzeichen. De Duitse wetgeving regelt zowel de regels rond merken ( 14) als die rond handelsnamen ( 15) in de Markengesetz (MarkenG). Ik beperk me tot het Nederlandse begrip van de merkenwet, dus de merkinbreuk in de zin van het oude art. 13A lid 1 BMW, nu neergelegd in art lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Ik zal in het hierna volgende ten aanzien van de Nederlandse merkenwetgeving, uit het oogpunt van consistentie en actualiteit, refereren aan het op 1 september 2006 in werking getreden BVIE. De Duitse inbreukbepalingen lijken sterk op hun Beneluxequivalent. De redactie van de bepaling uit de MarkenG vindt, net als die uit de BVIE, zijn basis in art. 5 van de Merkenrichtlijn 6 en luidt als volgt: (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im gescha«ftlichen Verkehr 1. ein mit der Marke identisches Zeichen fu«r Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fu«r die sie Schutz genieþt, 1 Mr. Georg Quak studeerde aan de Universiteit Leiden. Inmiddels is hij werkzaam als advocaat bij DLA Piper. Dit artikel is een beknopte bewerking van zijn afstudeerscriptie Domeinnamen: Frustrerend Registreren ^ Een vergelijking met Duits merkenrecht (geschreven onder begeleiding van mr. A. Tsoutsanis). 2 Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Zie Th. Schafft, Benutzungszwang fu«r Internet-Domains?, GRUR 2003/8, p Zie hierover ten aanzien van de Belgische.be -domeinnamen B. Lieben & F. Petillion: Overzicht van de.be beslissingen in de ADR-procedure van Cepina ( ), elders in dit nummer van Computerrecht. 5 D. Wu«stenberg, Das Namensrecht der Domainnamen, GRUR 2003/2, p Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Computerrecht 2007, 44

2 2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identita«t oder A º hnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identita«t oder A º hnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fu«r das Publikum die gefahr von Verwechslungen besteht, einschlieþlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein a«hnliches Zeichen fu«r Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen a«hnlich sind, fu«r die die Marke Schutz genieþt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertscha«tzung der bekannten Marke ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintra«chtigt. Bij nadere lezing vallen ook verschillen op. In de Duitse bepaling is bijvoorbeeld het vereiste van een gebruik in het economisch verkeer in de aanhef van het artikellid opgenomen, wat tot gevolg heeft dat het automatisch geldt voor alle drie de onderbepalingen. In art lid 1 BVIE is het vereiste echter opgenomen in de individuele subbepalingen a, b en c. Het Benelux-artikel kent een vierde bepaling, te weten sub d, waar het vereiste van het economisch verkeer niet (meer) geldt. 7 Deze bepaling kent de merkhouder onder omstandigheden een bescherming toe tegen gebruik van een teken door derden anders dan als merk. De Europese Merkenrichtlijn laat de lidstaten vrij een dergelijke bescherming toe te kennen. In Duitsland is er veel discussie geweest over de vraag of deze uitbreiding van de bescherming naar Duits recht ook te gelden heeft. De heersende leer is dat de bescherming die de MarkenG biedt beperkt blijft tot het gebruik van tekens ter onderscheiding van waren of diensten 8 (markenma«þig Gebrauch). Het Landesgericht Du«sseldorf bevestigde dit nog eens in een betrekkelijk recente uitspraak. 9 Het stelt dat onder de voorloper van de MarkenG, de Warenzeichengesetz (WZG), het vereiste van markenma«þig Gebrauch algemeen erkend werd. Verderop in de uitspraak overweegt de rechter: Wurde ein solches Merkmal nicht verlangt, wa«ren Handlungsformen in den Verletzungstatbestand einbezogen, die der Markeninhaber nach allgemeiner Ansicht nur unter besonderen Voraussetzungen soll unterbinden ko«nnen. Een regeling zoals de sub d-bepaling in de BVIE wordt door de Duitse rechter dus gezien als een te ver gaande uitbreiding van de macht van de merkhouder. Ook het hoogste Duitse rechtscollege heeft deze lijn bevestigd. 10 Domeinnamen; de enkele registratie Als een door een derde geregistreerde domeinnaam, die sterk lijkt op een geregistreerd merk, niet actief gebruikt wordt, kan er dan wel sprake zijn van merkinbreuk? Deze vraag is voor alle drie de inbreukbepalingen van 14 (2) MarkenG aan de orde gekomen in de Duitse rechtspraak. Zowel het voor merkinbreuk vereiste gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten als het gebruik in het economisch verkeer worden in de (Duitse) rechtspraak gebruikt als verweer tegen inbreukacties van merkhouders in gevallen waarin een domeinnaam weliswaar geregistreerd is, maar niet actief gebruikt wordt. Ik behandel nu de afzonderlijke bepalingen. 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG De eerste onderbepaling is vergelijkbaar met art lid 1 sub a BVIE. De bepaling geeft de merkhouder het recht derden te verbieden gebruik te maken van een teken dat identiek is aan zijn merk, gebruikt voor waren of diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor zijn merk is ingeschreven. Er is dus sprake van een dubbele identiciteitstoets. Hierbij rijst de vraag wanneer er precies sprake is van gelijkheid van de tekens en van de waren of diensten. Ten aanzien van de gelijkheid van de tekens heeft het HvJ EG 11 een afbakening gegeven. Het stelde dat een teken gelijk is aan een merk, als het teken ( ) zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Wat domeinnamen betreft is men het erover eens, dat toevoegingen als www. en de top level domains zoals.de niet meetellen voor het oordeel of tekens identiek zijn. Waar het gaat over de gelijkheid van waren of diensten is in literatuur 12 en jurisprudentie 13 aangenomen dat een gedeeltelijke overlapping voldoende kan zijn voor inbreuk. De Duitse jurisprudentie rond de eerste inbreukbepaling laat zien dat er, ondanks een gebrek aan actief gebruik van een domeinnaam, toch sprake kan zijn van merkinbreuk. Hiervoor moet er wel sprake zijn van bijkomende omstandigheden. Zo oordeelde het Landesgericht Du«sseldorf 14, dat het verweer van gedaagde, dat ze na sommatie gestopt was met het gebruik van de litigieuze domeinnaam niet ter zake deed. De rechter acht het gevaar voor herhaling (Wiederholungsgefahr) aanwezig, en grond hierop zijn oordeel dat er sprake is van merkinbreuk ondanks (actief) gebruik van de domeinnaam. Het Landesgericht te Du«sseldorf zorgde overigens voor veel opschudding door een uitspraak 15 van een paar jaar eerder, waarin het oordeelde dat de aard van de waren of diensten die via een homepage worden aangeboden niet ter zake doet. De relevante waar of dienst is namelijk reeds de onder de domeinnaam opgeroepen homepage op zich. Deze opmerkelijke uitspraak heeft veel stof doen opwaaien. Zo hebben de juristen Beier 16 en Bettinger 17 het standpunt gehuldigd dat er gekeken moet worden naar de relevante omstandigheden van het geval om te zien of er sprake is van gebruik en, zo ja, voor welke waren of diensten. Dit wordt bevestigd door lagere 7 Zie voor kritiek hierop A. Tsoutsanis, The biggest mistake of the European Trade Mark Directive, EIPR 2006, p. 74 e.v. 8 Ingerl & Rohnke, Markengesetz: Kommentar, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2003, 14, Rz 84, Landesgericht Du«sseldorf 27 april 2005, 34 O 51/05, (Markenlinks)), r.o. I.1.c. 10 onder andere in BGH 6 december 2001, I ZR 136/99 (Festspielhaus), r.o. II.1.a. 11 HvJ EG 20 maart 2003, IER 2003, p. 239, nr. 47 (Arthur & Fe licie), r.o Bijvoorbeeld D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p Bijvoorbeeld Oberlandesgericht Dresden 20 oktober 1998, 14 U 3613/97, (cyberspace.de), r.o. 4.b/c. 14 Landesgericht Du«sseldorf 27 augustus 2003, 24 O 52/03, ( yerfabrik.info). 15 Landesgericht Du«sseldorf 4 april 1997, 34 O 191/96, (epson.de), r.o. B.I D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p T. Bettinger, Domain Name Law and Practice, Oxford University Press, 2005, p Computerrecht 2007, 44 99

3 rechtspraak en door het BGH. 18 Een enkele homepage is niet genoeg. De algemene lijn die naar voren komt is, dat de enkele registratie van een domeinnaam onder omstandigheden inbreuk kan maken via de inbreukbepaling van 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Hiervoor wordt dan relevant geacht dat er in het verleden gebruikgemaakt werd van de domeinnaam en dat er sprake is van herhalingsgevaar. Ook kan de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie gewicht in de schaal leggen. Kennelijk is de rechter van mening dat de dreiging van gebruik zo concreet aan te nemen valt dat er ook al bij voorbaat sprake kan zijn van gebruik voor identieke waren of diensten. Ditzelfde wordt soms overigens voor het Nederlandse recht 19, 20 ook aangenomen, waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat het in de gevonden gevallen onder andere ging om uitspraken in kort geding, waarbij men zich kan afvragen of de uitkomst in een bodemprocedure stand zou houden. 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG De bescherming die de MarkenG biedt, gaat verder dan bescherming tegen gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren of diensten. De tweede inbreukbepaling, vergelijkbaar met art lid 1 sub b BVIE, richt zich op het gebruik van een teken dat identiek is of soortgelijk is aan het geregistreerde merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien er gevaar is voor verwarring. Ook voor de bepaling van de soortgelijkheid van teken en merk is de algemene lijn dat er slechts gekeken dient te worden naar het second level domain. 21 In de Duitse literatuur en jurisprudentie wordt algemeen aangenomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen (i) de soortgelijkheid van teken en merk, (ii) de onderscheidingskracht van het merk, en (ii) de soortgelijkheid van de waren of diensten. Dit is in lijn met het door het HvJ EG gewezen Sabe l/puma-arrest. 22 Ook is de wisselwerking aangenomen in de Canon/Cannon-uitspraak van het HvJ EG 23, waarbij het oordeelde dat ook voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten gekeken moet worden naar de door partijen daarvoor gevoerde merken en naar de onderscheidingskracht van het oudere merk. De wisselwerking houdt in, dat wanneer bijvoorbeeld een van de elementen weinig overeenstemming vertoont, bijvoorbeeld de aard van de waren of diensten verschilt duidelijk, dit geheeld kan worden door sterke aanwezigheid van de andere elementen om alsnog inbreuk aan te nemen. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn, zo oordeelde het Oberlandesgericht te Hamm. 24 Deze kende het merk Pizza- Direct het laagste beschermingsniveau toe omdat het erg beschrijvend was voor een bezorgdienst voor eten en drinken en voor catering. Er was dus sprake van een lage Kennzeichnungskraft. Toen de domeinnaam pizza-direkt.de (met een k als enige verschil) werd geregistreerd voor een internethandleiding over pizza s, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van verwarringsgevaar, ondanks het geringe verschil in benaming. Ten aanzien van de enkele registratie van een domeinnaam zonder actief gebruik valt op dat ook bij deze inbreukbepaling de omstandigheden van het geval doorslaggevend kunnen zijn. Het Landesgericht Du«sseldorf oordeelde in dat als er geen website wordt geadresseerd met een domeinnaam, er geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Daarentegen bleek het gegeven dat de houder van een domeinnaam die niet actief gebruikt werd ook andere domeinnamen geregistreerd had, waaronder de domeinnaam domainszuverkaufen.de een belangrijk vermoeden voor een blokkerings- en winstoogmerk achter de registratie van de domeinnaam en nam het OLG in Frankfurt 26 merkinbreuk aan. De genoemde wisselwerking die in de tweede inbreukbepaling besloten ligt, is ook van toepassing op het speciale geval van de domeinnamen. Waar er enkel sprake is van een domeinnaam zonder gekoppelde website, kan er geen sprake zijn van merkinbreuk. De omstandigheden van het geval kunnen echter tot een andere uitkomst nopen. De Nederlandse jurisprudentie wijst op eenzelfde ontwikkeling Abs. 2 Nr. 3 MarkenG De derde inbreukbepaling van 14 Abs. 2 MarkenG beoogt bekende merken een ruimere bescherming te bieden door deze bescherming ook te verlenen tegen gebruik van een ^ identiek of soortgelijk ^ teken voor andere waren of diensten dan waarvoor het bekende merk is ingeschreven, wanneer daarmee de reputatie of het onderscheidend vermogen van het bekende merk wordt aangetast of hieruit ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken zonder geldige reden, en is daarmee vergelijkbaar met art lid 1 sub c BVIE. Hierbij rijzen vragen zoals wanneer gesproken kan worden van een bekend merk, en waar de grens ligt van de andere waren of diensten. Het onderscheid in de laatste vraag werd in de Duitse literatuur strikt uitgelegd: Una«hnlichkeit in diesem Sinne liegt nur vor, wenn die Waren und Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, daþ auch bei unterstellter Zeichenidentita«t und hoher Kennzeichnungskraft der Marke eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist (absolute Una«hnlichkeit). 28 Samenloop met de vorige inbreukbepaling is volgens deze tekst dus uitgesloten. Inmiddels is dit echter achterhaald door het HvJ EG 29, dat in de Davidoff/Gofkid-uitspraak uit 2003 bepaalde dat art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn 30 mede van 18 BGH 17 mei 2001, I ZR 251/99 (ambiente.de), r.o Bijvoorbeeld Pres. Rb. Arnhem KG 25 oktober 1999, DomJur (KLM & Alitalia/Trading House Morellino) en recenter WIPO AMC 30 maart 2005, DomJur (Lonsdale/Florisco). 20 Kritischer: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 60 e.v. 21 Het gedeelte vo o r het top level domain (zoals.de of.nl ). 22 HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Sabe l/puma), r.o HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 (Canon/Cannon), r.o Oberlandesgericht Hamm 28 mei 1998, 4 U 243/97, (pizza-direkt.de). 25 Landesgericht Du«sseldorf 7 februari 2003, 38 O 144/02, (bigben.de). 26 Oberlandesgericht Frankfurt/Main 8 maart 2001, 6 U 31/00, (praline-tv.de). 27 Bijvoorbeeld Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur (Mondo Verde/Mondo Verde), r.o en Rb. s-hertogenbosch 14 maart 2005, DomJur (123stickers.nl), r.o Stro«bele & Hacker, Markengesetz, Carl Heymanns Verlag, 7de druk 2003, 14, nr HvJ EG 9 januari 2003, IER 2003/16 (Davidoff/Gofkid). 30 Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Computerrecht 2007, 44

4 toepassing was op soortgelijke waren of diensten, waarmee dit ook gold voor 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Voor bepaling van de bekendheid van een merk dient te worden gekeken naar een groot aantal factoren. Algemene lijn is dan ook dat er niet vastgehouden wordt aan een bekendheidsgraad uitgedrukt in procenten. 31 Ten aanzien van de enkele registratie van domeinnamen rijzen nog meer vragen. Zo kan men zich afvragen in hoeverre een domeinnaam, zonder actieve, gekoppelde website u«berhaupt ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk. Ook hierover hebben rechters zich uitgesproken. Zo achtte het Landesgericht in Mannheim 32 het relevant dat de gedaagde door de keuze van de bekende naam zorgt dat de domeinnaam vaak bezocht zal worden door Internetgebruikers die de website van eiseres verwachten. Door de gebruikers daarna naar zijn homepage door te linken trekt hij ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van eiseres en doet hij afbreuk aan haar goede naam. De rechter overweegt verder nog dat het gebruik dat de gedaagde maakt beoordeeld moet worden al naargelang de omstandigheden van het geval. In een andere uitspraak 33 ziet de rechter een verboden gebruikshandeling in het dreigende toekomstige gebruik: ( ) Den es besteht zumindest die Gefahr, daþ die Beklagte ( ) die Internetseite in Zukunft nutzen wird, weil ein anderer Zweck der Registrierung der umstrittenen Domain nicht zu sehen ist. Ook uit de jurisprudentie rond ongebruikte domeinnamen blijkt, dat de rechter de weg van 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG heeft gevolgd als er sprake was van een bekend merk. Voor een geslaagd beroep op dit artikel is het dan wel nodig dat er omstandigheden zijn die wijzen op een toekomstig gebruik in het economisch verkeer, zodat er sprake kan zijn van Erstbegehungsgefahr. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk kan onder omstandigheden zelfs liggen in een voornemen of dreiging tot gebruik, in combinatie met de blokkerende werking van de reservering. De Nederlandse rechter heeft ook geoordeeld over de enkele registratie van een domeinnaam via art lid 1 sub c BVIE. 34 Ook hier kan inbreuk onder omstandigheden worden aangenomen, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op de blokkerende werking van een registratie of een toekomstige verkoop van de domeinnaam, als wel op het voorgenomen gebruik van de domeinnaam. hiertoe de weg van het Namensrecht behandelen, in Nederland gecodi ceerd in art. 1:8 BW BGB ^ Namensrecht Art. 12 van het Bu«rgerliches Gesetzbuch meldt ons: Wird das Recht zum Gebrauch eines Names dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, das ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem Anderen Beseitigung der Beeintra«chtigung verlangen. Sind weitere Beeintra«chtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. De bescherming van 12 BGB betreft ieder belang dat iemand bij het gebruik van een naam kan hebben. Daarbij is niet relevant of er sprake is van een economisch belang bij de naam. Er wordt dan ook geen bepaalde marktpositie of een gebruik als merk vereist. Tot zover heeft 12 BGB een breder toepassingskader dan de MarkenG. Criterium voor de Verletzung is het verwarringsgevaar, waarover geoordeeld wordt aan de hand van de drie criteria die ook voor 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelden. Anders dan het artikel doet vermoeden (Gleichen Namen) hoeft er geen sprake te zijn van volledige overeenstemming tussen de beschermde naam en het gebruikte teken. In het Namensrecht komt het erop aan, of de totaalindruk hetzelfde is. Een andere schrijfwijze is hiertoe niet relevant. 36 De enkele registratie inbreukmakend? Het BGH heeft in het shell.de -arrest 37 bepaald dat niet pas het gebruik, maar zelfs al de enkele registratie van een domeinnaam inbreuk op het Namensrecht van 12 BGB kan opleveren. Het betrof het bekende Shell, dat in het geweer kwam tegen de registratie en het gebruik van de domeinnaam shell.de door een derde. Deze derde had echter een eigen recht op de domeinnaam, aangezien hij Andreas Shell heette. Dit werd echter niet voldoende geacht door het BGH: La«st ein nichtberechtigter Dritter dieses Kennzeichen als Domain-Namen registrieren, werden die schutzwu«rdigen Interessen des Kennzeicheninhabers massiv beeintra«chtigt, weil die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse mit der Top-Level-Domain.de nur einmal vergeben werden kann. Mit recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daþ ein erheblicher Teil des Publikums Informationen im Internet in der Weise sucht, daþ in die AdreÞzeile der Name des ge- 3. Een andere weg dan de MarkenG Algemeen De Duitse rechter heeft ook wegen buiten de MarkenG gebruikt om domeinnaamgeschillen te beoordelen. Hetzij omdat er geen sprake was van een beschermd merk, hetzij omdat niet voldaan werd aan de vereisten van 14 Abs. 2 MarkenG. Hieronder bespreek ik kort een alternatief, te weten de weg van 12 Bu«rgerliches Gesetzbuch (BGB). Het doel is dan ook niet een uitputtend overzicht te geven van alle alternatieven, maar slechts te laten zien dat er ook andere beschermingswijzen bestaan die door de rechter toegepast kunnen worden op de problematiek van de enkele registratie. Ik zal 31 Zo bijvoorbeeld Oberlandesgericht Mu«nchen 2 april 1998, 6 U 4798/97, CR 1998, 556, (freundin.de), r.o Landesgericht Mannheim 26 juni 1998, 7 O 529/97, (brockhaus.de). 33 Oberlandesgericht Hamm 19 juni 2001, 4 U 32/01, (veltins.com). 34 Rb. Amsterdam 27 februari 2002, DomJur (XS4ALL/Rusch c.s.), r.o Zie ook noot Tsoutsanis bij Vzngr. Rb. Arnhem 3 december 2002 (Balkenende/Stichting Liever), Mediaforum , p Zo bijvoorbeeld D. Wu«stenberg, Das Namensrecht der Domainnamen, GRUR 2003/2, p BGH 22 november 2001, I ZR 138/99, MMR 2002, (shell.de), r.o. II.2.b.aa. Computerrecht 2007,

5 suchten Unternehmens als Internetadresse ( ) eingegeben wird. De blokkerende werking van de registratie wordt dus als reden gegeven. Dit wordt ook bevestigd door de jurist Beier 38 waar hij zegt dat het gebruik in de zin van 12 BGB al gegeven is als de domeinnaam slechts geregistreerd is, aangezien registratie de (mogelijke) gerechtigden de mogelijkheid ontneemt om zelf de domeinnaam te registreren. De enkele registratie van een domeinnaam zonder actief gebruik kan dus ook via andere wegen dan de MarkenG bestreden worden, waarbij nog eens dient te worden benadrukt, dat de MarkenG bij samenloop voorrang krijgt. 4. Slot Mijn doel was te achterhalen in hoeverre de enkele registratie van een domeinnaam, zonder actief gebruik, merkinbreuk pleegt naar Duits recht. Hiertoe heb ik de Duitse inbreukbepaling 14 Abs. 2 MarkenG aan een onderzoek onderworpen. Geconcludeerd kan worden dat de beoordeling van de enkele registratie niet eenduidig is. Er rijzen in het bijzonder problemen over de vereisten van handelen in het economisch verkeer en gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten. Dit wekt geen verbazing, aangezien er in de beschouwde gevallen nu juist geen sprake is van gebruik. In het Nederlandse recht wordt soms, ondanks een gebrek aan actief gebruik, toch inbreuk aangenomen op grond van art lid 1 BVIE, waarbij in de meeste gevallen de weg van de sub d-bepaling wordt bewandeld. In principe kan dit alleen in geval van eerder gebruik of voorgenomen/dreigend gebruik. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden, dat veel domeinnaamgeschillen rond het vraagstuk beslecht zijn op het hakblok van het kort geding, waarbij de motivering beperkt kan blijven. Het valt nog te bezien of dezelfde lijn wordt gevolgd door hogere rechterlijke instanties in bodemprocedures. De Nederlandse.nl-domeinnaamarbitrage-Regeling van de SIDN voegt echter een uitbreiding toe voor de gevallen waarin het gaat om een domeinnaam met het Nederlandse country code top level-domein. In art. 2.1 van de Regeling is opgenomen dat eenieder die van mening is dat een domeinnaamhouder door de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam inbreuk maakt op zijn merkrecht een eis kan indienen. Het gevolg van deze formulering is dat op grond van de tekst van de regeling tegen de enkele registratie van een domeinnaam sec opgetreden kan worden via de.nl-domeinnaamarbitrage met zijn inbreukcriterium. 39 Hier is veel kritiek over geuit, onder andere door Verkade 40, waar hij schrijft: Door naast inbreukmakend gebruik, ook te spreken van de inbreukmakende registratie probeert SIDN ook de enkele (domeinnaam)registratie aan de criteria van merk- en handelsnaaminbreuk te koppelen. Dat scheelt maar e e n woordje, maar de vraag rijst we l of deze wettelijke inbreukregels zich zo van buitenaf en buitenom laten amenderen op een punt waar de Nederlandse resp. Benelux/Europese wet(gever) dat nu net niet heeft gewild. 41 De formulering in de regeling heeft ook zijn gevolgen gehad voor de rechtspraak. In een recente uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediaton Centre uit werd nog bepaald dat er sprake moest zijn van voorgenomen gebruik om inbreuk via de sub d-bepaling aan te nemen, maar grofweg een jaar na de laatstgenoemde uitspraak oordeelde het WIPO Scheidsgerecht 43 dat de enkele registratie zelf al aan te merken valt als inbreukmakend. Een keuze voor de.nl-domeinnaamarbitrage sluit de weg van de reguliere rechtsgang voor de (merk)rechthebbende uit, terwijl de.nl-domeinnaamhouder zich reeds contractueel verbonden heeft uitsluitend de weg van de domeinnaamarbitrage te volgen. 44 Zo speelt de arbitrage, naast de weg van de civiele rechter, een belangrijke rol. 45 De recente tendens in Nederland om de enkele registratie snel als inbreukmakend te beschouwen is mijns inziens erg kort door de bocht. Naast dat het de mogelijkheden om een domeinnaam te registreren drastisch inperkt, is vooral van belang dat het de merkhouder wel erg veel macht geeft. Waar in de of ine wereld aan meerdere vereisten voldaan dient te worden voordat een merkhouder een ander het gebruik van een teken kan verbieden, geldt op het internet kennelijk dat de merkhouder de enkele registratie kan tegenhouden indien hij de weg kiest van de.nl-domeinnaamarbitrage. Met een dergelijke uitleg kent het Nederlandse recht een grotere bescherming toe aan de merkhouder dan de MarkenG. Hier zou het passen de tekst van art. 2.1 van de.nl-domeinnaamarbitrage-regeling meer in e e n lijn te brengen met art BVIE en de woorden de registratie en/of weg te laten. Uitgaande van mijn bevindingen over het Duitse recht ^ in dit artikel beknopt weergegeven ^ valt de conclusie te trekken dat de situatie in Duitsland genuanceerder ligt. De toevoeging dat er sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden zoals na sommatie gestaakt gebruik of een dreiging tot gebruik geldt wel (onverkort) voor het Duitse recht. De algemene lijn die ik ontdekte toont dat de hoofdregel in Duitsland is dat de enkele registratie van een domeinnaam sec geen inbreuk kan opleveren via de MarkenG, aangezien er geen sprake is van de twee hiervoor genoemde wijzen van gebruik. 46 Dit oordeel kan echter wringen. Een begrip dat dan ook vaak terugkomt in de uitspraken is de omstandigheden van het geval. Het zijn deze omstandigheden van het geval die de wijzer de andere kant kunnen doen opslaan. Ze kunnen de Duitse rechters 38 D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p Over het onderscheid met het UDRP dat een kwade trouw -criterium hanteert: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers Verdere kritiek: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 286 en Verkade, in: H. Franken, Recht en Computer, Serie Recht en Praktijk, Kluwer 2004, p WIPO AMC 30 maart 2005, DomJur (Lonsdale/Florisco). 43 WIPO AMC 25 april 2006, DomJur (Loadit/Xiro). 44 Kritiek hierop van D.J.G. Visser, Waarom de domeinnaam-eigenaar afhouden van de rechter?, NJB , p Uitgebreider over de.nl-domeinnaamarbitrage: A.P. Meijboom, Ontwikkeling van domeinnaambescherming in Nederland, elders in dit nummer van Computerrecht. 46 Zo bijvoorbeeld Landesgericht Mu«nchen 18 maart 2004, 17 HK /03 (sexquisit.de), Landesgericht Du«sseldorf 7 februari 2003, 38 O 144/02 (bigben.de), Oberlandesgericht Ko«ln 26 oktober 2001, 6 U 76/01, MMR 2001, 285, (lotto-privat.de), alle te vinden via 102 Computerrecht 2007, 44

6 tot de conclusie doen komen dat er sprake is van (een gevaar voor of intentie tot) handelen in het economisch verkeer. De Duitse benaderingswijze, waarbij er meer aanwijzingen nodig zijn naast de enkele registratie sec leidt tot een bevredigender oplossing. Het zwaar laten wegen van de omstandigheden van het geval naast de enkele registratie als doorslaggevende factor(en) voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk lijkt me een goed uitgangspunt voor de Nederlandse rechter. Dit voorkomt een te grote uitholling van de betekenis van het woord gebruik. Computerrecht 2007,

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Wim Maas en Charlotte de Boer Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Deterink Advocaten en Notarissen mr. W.J.G. Maas/mr. C. de Boer Kennedyplein 201 5611 ZT Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 26 26 774

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland. Nokia Webcell Europe DomJur 2006-254 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL11 Datum: 27 januari 2006 ARBITRAAL VONNIS 1. Partijen Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 Wat is een domeinnaam? IP IP-adres (9.9.39.255) Aanduiding alfanumerieke tekens Identificatie organisatie merk Handelsnaam Top-level (.com/.nl) Second-level

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd. Connect - Connection DomJur 2010-540 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 193422 / KG ZA 09-817 Datum: 25-01-2010 Vonnis in kort geding van 25 januari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 Rechtbank Noord Holland Zaak-/rolnummer: C/15/214088 / KG ZA 14-242 Datum: 15 juli 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATE,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch)

Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch) Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch) Verschenen in IER 2004-2, p. 150-153. J.J.C. Kabel In een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor dezelfde waren,

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Bijlage 2 Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Inhoudsopgave 1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje... 1 2. Persoonlijke smaak... 2 3. Is het eigenlijk nog

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6

KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6 KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6 Door mr. R.A.M. Quanjel-Schreurs ** Verschenen in IER 2000, afl. 3, 126. Noot bij DomJur 2000-6: Louter registratie van een domeinnaam en

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Journaal Warenwet 2009-8 Martin Hemmer AKD Prinsen Van Wijmen Geografische oorsprongsaanduidingen Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Jurisprudentie Het recht om merken te gebruiken

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen en zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: Staal Bank- Rijnja DomJur 2004-189 Rechtbank Rotterdam 26 april 2001 Rolnr. 155081 / KG ZA 01-492 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: de naamloze vennootschap Staal Bank N.V., gevestigd

Nadere informatie

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven.

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven. VDS Automotive Group - Autohandel van der Steen DomJur 2011-680 Rechtbank s-hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: 226989/ KG ZA 11-145 Datum: 21-04-2011 Vonnis in kort geding van 21 april 2011 in de zaak

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Kleur bekennen? Gewijzigd beleid logo s in zwart-wit & kleur PFO Masterclass merken 26 november 2014. Erwin Haüer Merkenadviseur / Partner

Kleur bekennen? Gewijzigd beleid logo s in zwart-wit & kleur PFO Masterclass merken 26 november 2014. Erwin Haüer Merkenadviseur / Partner Kleur bekennen? Gewijzigd beleid logo s in zwart-wit & kleur PFO Masterclass merken 26 november 2014 Erwin Haüer Merkenadviseur / Partner { hoe was het? programma wat is er gebeurd? hoe is het nu? gevolgen

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Ter zitting heeft [eiseres] haar eis vermeerderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte houdende vermeerdering van eis.

Ter zitting heeft [eiseres] haar eis vermeerderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte houdende vermeerdering van eis. I do! I do! - gedaagden DomJur 2000-32 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/735 JRB Datum: 13-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiser], wonende te [woonplaats], handelend

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM -' rolnummer 177/05 6 september 2007 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de vennootschap naar het recht van Californië, Verenigde Staten van Amerika, MAG

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

Date de réception : 06/12/2011

Date de réception : 06/12/2011 Date de réception : 06/12/2011 Resumé C-553/11-1 Zaak C-553/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer C/13/631538 / KG ZA 17-737 FB/MV Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 300954 / KG ZA 07-1518 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391979 / KG ZA 11-420 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht COFRA HOLDING A.G, gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en AD & NRC - Kijkenvergelijk DomJur 2000-2 Pres. Rechtbank Zutphen Zaak/ Rolnummer: 30433 / KG ZA 00-69 Datum: 30-03-2000 President van de arrondissementsrechtbank te Zutphen Vonnis in kort geding in de

Nadere informatie

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd.

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd. Merkhouders Name Space DomJur 2000-19 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/1229 OdC Datum: 13-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Albert Heijn B.V.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer C/01/305314 / HA ZA 16-176 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie