Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden."

Transcriptie

1 Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, eiser, advocaat mr. D.J. Posthuma te Velsen-Zuid, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F.T. PROMOTIONS B.V., gevestigd te Assendelft, gedaagde, advocaat mr. drs. M. Bitter te Haarlem. Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - de pleitnota van [eiser] - de pleitnota van F.T. Promotions Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. [eiser] voert een onderneming in de verkoop (via internet en showroom) van elektrotechnische materialen. Voor zijn onderneming heeft [eiser] op 1 januari 2003 Elektroonline als handelsnaam geregistreerd, op 6 februari 2006 gevolgd door (o.a.) Elektroonline, Electro-online en Electroonline. De onderneming van [eiser] bestrijkt via internet de gehele Nederlandse markt Ter uitoefening van haar webshop via internet gebruikt [eiser] de domeinnamen en welke domeinnamen hij op 7 oktober 2002 respectievelijk 7 april 2003 heeft geregistreerd. Daarnaast heeft [eiser] op 18 augustus 2003 de domeinnaam geregistreerd F.T. Promotions heeft op 3 mei 2001 de domeinnaam geregistreerd. Tot medio september 2009 heeft F.T. Promotions de domeinnaam niet actief gebruikt. Sinds oktober 2009 gebruikt F.T. Promotions de domeinnaam voor een website in elektronische en elektrotechnische artikelen. De onderneming van [eiser] bestrijkt via internet eveneens de gehele Nederlandse markt F.T. Promotions heeft de door haar geregistreerde domeinnaam - desgevraagd - te koop aangeboden aan [eiser] voor ,--. [eiser] is niet op dat aanbod ingegaan.

2 2.5. Namens [eiser] is F.T. Promotions gesommeerd de domeinnaam over te dragen aan [eiser]. F.T. Promotions heeft niet aan die sommatie voldaan. 3. Het geschil 3.1. [eiser] vordert: Het U Edelachtbare Voorzieningenrechter, moge behagen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. F.T. Promotions te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de domeinnaam alsmede ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ,-- (zegge: tienduizend euro) per dag of dagdeel dat F.T. Promotions daarmee in gebreke blijft; II. F.T. Promotions te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op zijn kosten de domeinnaam te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website één en ander in afwachting van de effectuering van na te noemen vordering; III. F.T. Promotions te veroordelen om binnen vijf dagen na dagtekening van het vonnis voor haar rekening en kosten al datgene te doen wat van haar zijde nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam op naam wordt gezet van [eiser], [ ], zulks op straffe van een dwangsom van 5.000,-- per dag of dagdeel dat F.T. Promotions daarmee in gebreke blijft; IV. met veroordeling van F.T. Promotions in de proceskosten, tot op heden begroot op 6.247,50, althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Aan haar vorderingen heeft [eiser] - samengevat - ten grondslag gelegd dat F.T. Promotions met het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van [eiser]. Daarnaast handelt F.T. Promotions onrechtmatig jegens [eiser] door de domeinnaam bezet te houden, als gevolg waarvan verwarringsgevaar is ontstaan ten opzichte van de domein- en handelsnamen en Het verweer van F.T. Promotions luidt - kort gezegd - als volgt. F.T. Promotions heeft de domeinnaam al op 3 mei 2001 geregistreerd, zodat zij met betrekking tot de domeinnaam de oudere rechthebbende is. De domeinnaam gebruikt zij daarnaast niet als handelsnaam, zodat van handelsnaaminbreuk geen sprake is. Bovendien is de handelsnaam van [eiser] te beschrijvend om voor bescherming in aanmerking te komen. Tot slot is er geen sprake van verwarringsgevaar omdat anders dan webshop van [eiser], een portal of zoekpagina voor het vinden van winkels en groothandels in elektronicabenodigdheden op het web is, aldus nog steeds F.T. Promotions De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Voorop wordt gesteld dat iedere domeinnaam uniek is en slechts één keer kan worden geregistreerd, zodat met betrekking tot de registratie van domeinnamen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie eenmaal als eerste een domeinnaam heeft geregistreerd, heeft daarmee echter nog geen recht van intellectuele eigendom verworven, maar in beginsel slechts een gebruik als adres of vindplaats op internet. Wel kan een domeinnaam bijvoorbeeld als handelsnaam worden gebruikt, als gevolg waarvan die domeinnaam de bescherming van de Handelsnaamwet (Hnw) geniet. Keerzijde hiervan is dat met die domein- en handelsnaam alsdan ook inbreuk kan worden gemaakt op andermans (oudere) handelsnaamrechten. Alvorens te beoordelen of F.T. Promotions inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van [eiser], dient derhalve eerst de vraag te worden beantwoord of het gebruik van de domeinnaam door F.T. Promotions heeft te gelden als handelsnaamgebruik.

3 Handelsnaamgebruik? 4.4. Onder handelsnaam verstaat artikel 1 Hnw de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Totdat F.T. Promotions de domeinnaam in oktober 2009 feitelijk in gebruik nam, had F.T. Promotions de domeinnaam slechts geregistreerd; een onderneming werd er niet onder gedreven. Volgens vaste jurisprudentie is het enkele registreren of reserveren van een domeinnaam in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, zodat van gebruik als handelsnaam van de domeinnaam tot oktober 2009 in beginsel geen sprake was. In oktober 2009 heeft F.T. Promotions die domeinnaam echter wel in gebruik genomen. Hoewel het gebruik van een domeinnaam als zodanig niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, tendeert het daar wel naar als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft (vgl. Hof Amsterdam 15 januari 2008, IER 2008, 39) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de website van F.T. Promotions die onder de domeinnaam is te vinden een bedrijfsmatig karakter. De website biedt immers aan zowel particuliere als aan professionele gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar online electronica zaken. Daarnaast kan er op de site worden geadverteerd ( Adverteren op deze site? (klik hier!) en vraag naar de mogelijkheden! ). In de zoekbalk en op de webpagina zelf komt bovendien de naam electroonline.nl voor, zodat er voorshands vanuit moet worden gegaan dat de website gebruikt wordt ter aanduiding van bedrijfsactiviteiten van F.T. Promotions onder de naam electroonline.nl. Dat haar website slechts als zoekpagina zou fungeren en niet als webshop, zoals F.T. Promotions ter verweer heeft opgeworpen, doet wat daar ook van zij niet af aan het bedrijfsmatige karakter van de website. Op grond van het voorgaande is dan ook voorshands aannemelijk dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Inbreuk handelsnaam? 4.6. Voorts dient te worden bezien of dat gebruik ook inbreukmakend is. Op grond van artikel 5 Hnw is het kort gezegd verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, voor zover als gevolg van dat gebruik bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is Zoals hiervoor reeds overwogen, voert F.T. Promotions de domeinnaam sinds oktober 2009 als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt deze handelsnaam slechts in geringe mate af van de door [eiser] voor zijn onderneming gebruikte handels- en domeinnamen en - de namen zijn op het koppelstreepje en de letter c dan wel k na identiek. Auditief stemmen de handelsnamen zelfs geheel met elkaar overeen. Tussen partijen is daarnaast niet in geschil dat [eiser] reeds geruime tijd vóórdat F.T. Promotions ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam in gebruik nam, de door hem geregistreerde handelsnamen gebruikte. Daar beide ondernemingen zich tevens op dezelfde markt richten, te weten internetgebruikers in heel Nederland, en zij bovendien (deels) gelijksoortige handelswaar in de vorm van elektro(tech)nische artikelen aanbieden, is de aard van beide ondernemingen hoewel misschien niet geheel gelijk nauw aan elkaar verwant. Als gevolg hiervan is bij het publiek verwarring te duchten tussen de onderscheidenlijke handelsnamen. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 5 Hnw voldaan F.T. Promotions heeft als verweer aangevoerd dat de handelsnaam van [eiser] niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat deze te beschrijvend zou zijn. Dit verweer faalt. Geen rechtsregel eist immers dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Weliswaar kan een gering onderscheidend vermogen ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet en mag een handelsnaam niet de taal monopoliseren, maar voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk, dient te worden bezien of de handelsnaam, in zijn geheel, verwarring wekt. Dat is gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt in casu het geval.

4 4.9. Ook het verweer van F.T. Promotions dat zij de domeinnaam eerder heeft laten registreren dan [eiser] de domeinnaam heeft geregistreerd, kan F.T. Promotions ten aanzien van inbreuk op de handelsnaam van [eiser] niet baten. Niet in geschil is immers dat F.T. Promotions de door haar geregistreerde domeinnaam pas bedrijfsmatig is gaan gebruiken (en daarmee als handelsnaam is gaan voeren) nádat [eiser] zijn onderneming onder de handelsnaam c.q. is gaan drijven. Met betrekking tot die handelsnaam is dus juist [eiser] de oudere rechthebbende, zodat F.T. Promotions inbreuk maakt op diens handelsnaamrecht Het voorgaande leidt tot de conclusie dat F.T. Promotions met de huidige invulling van haar de domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van [eiser]. Voor zover de vordering van [eiser] ziet op staken en gestaakt te houden van voornoemd gebruik van deze domeinnaam, ligt deze dan ook voor toewijzing gereed. Voor toewijzing van de verderstrekkende vordering ten aanzien van ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens ziet de voorzieningenrechter evenwel geen grond Voor zover de vordering van [eiser] ziet op re-routen en overdragen van de domeinnaam overweegt de voorzieningenrechter als volgt Onweersproken is dat F.T. Promotions de domeinnaam als eerste heeft geregistreerd. Het systeem van domeinregistratie en het hiervoor genoemde beginsel wie het eerst komt, het eerst maalt, brengt met zich dat F.T. Promotions dan ook in beginsel de oudere rechten op die domeinnaam heeft en die domeinnaam moet kunnen gebruiken, mits daarbij de (handels- en/of merk)rechten van anderen worden gerespecteerd. Van overdracht van een aldus tot stand gekomen bezit van een domeinnaam kan in beginsel slechts sprake zijn in het geval van een onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder. Onrechtmatig handelen? Ter onderbouwing van zijn stelling dat F.T. Promotions onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, heeft [eiser] aangevoerd dat F.T. Promotions de domeinnaam bezet houdt, waardoor [eiser] de bewuste domeinnaam niet zelf kan registeren. Als gevolg hiervan zou F.T. Promotions de domeinnaam hinderlijk blokkeren. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt Van hinderlijk blokkeren van een domeinnaam kan ondermeer sprake zijn in het geval de registrant met de registratie de enkele bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren (vgl. Rechtbank Breda 23 juli 2007, DomJur ). Van een dergerlijk domain name grabbing is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. F.T. Promotions had de domeinnaam immers reeds geregistreerd vóórdat [eiser] de handelsnaam (www.)elektro-online(.nl) voerde. Het enkele feit dat [eiser] de domeinnaam als gevolg van de eerdere registratie ervan door F.T. Promotions niet zelf kan registreren, levert op zich evenmin een onrechtmatige daad van F.T. Promotions op. Iets verwerven wat een ander graag zou willen hebben kan weliswaar vervelend zijn voor die ander, maar is jegens die ander niet onrechtmatig. Daarbij is van belang dat de registratie door F.T. Promotions niet met zich brengt dat [eiser] wordt belemmerd om zich met zijn onderneming op het internet te profileren. Weliswaar kan [eiser] niet over de domeinnaam beschikken, maar hij beschikt wel reeds over de domeinnamen en Bovendien heeft F.T. Promotions de domeinnaam desgevraagd te koop aangeboden aan [eiser]. Dat F.T. Promotions daarbij een relatief hoge koopsom heeft gevraagd, maakt de enkele registratie dan wel het geregistreerd ( bezet ) houden van de bewuste domeinnaam nog niet onrechtmatig Het voorgaande voert tot de slotsom dat F.T. Promotions door het bezet houden van de domeinnaam naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser], zodat deze grondslag de (overige) vorderingen niet kan dragen. Voor zover de vorderingen zien op re-routen en overdragen van de domeinnaam zullen deze derhalve worden afgewezen.

5 4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt F.T. Promotions om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het bedrijfsmatig gebruik voor elektrotechnische materialen van de domeinnaam te staken en gestaakt te houden, 5.2. bepaalt dat F.T. Promotions voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan [eiser] een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- tot een maximum van EUR ,--, 5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S.M.P. Langeveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 december Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: 120270 I HA ZA 10-691 Vonnis van 25 april 2012 in de zaak. van l. de vennootschap naar Belgisch recht

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BW6007, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.060.792 Datum uitspraak: 08-05-2012 Datum publicatie: 18-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Brand bij

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten NEDERLAND 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten Computerrecht 2014/40 Rechtbank Gelderland 27 november 2013, nr. C-06-135238 - HA ZA 12-496 (Mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek) m.nt.j.l. Krikke1

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie