Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland."

Transcriptie

1 Ohra Platform Holding DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Verweerster is Platform Holding BV, gevestigd te Amstelveen, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <ohrazorg.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Uw webhosting provider. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 12 april Het Instituut heeft op 13 april 2010 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 april 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 9 mei Het Verweerschrift is ingediend op 7 mei In overeenstemming met artikel 8.1 van de Regeling is het mediation proces op 10 mei 2010 aangevangen. Op 6 juli 2010 heeft SIDN bepaald dat mediation niet succesvol zal zijn. Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 15 juli 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres Eiseres is een verzekeringsmaatschappij. Eiseres is houdster van de volgende Benelux-woordmerken:

2 - OHRA, met inschrijvingsnummer ; - OHRA ZORGVERZEKERING, met inschrijvingsnummer ; - OHRA VERZEKERINGEN, met inschrijvingsnummer , hierna ook gezamenlijk aan te duiden als: de OHRA-merken. Verweerster Uit het uittreksel van het handelsregister blijkt dat Verweerster haar bedrijf maakt van het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, belangen daarin, beheren en het voeren van directie. Verweerster heeft de Domeinnaam op 30 november 2007 geregistreerd bij SIDN. Verweerster is houder van de Domeinnaam. De Domeinnaam verwijst door naar de website Op deze website van Verweerster kunnen internetgebruikers informatie over verzekeringsproducten van Eiseres en andere verzekeringsmaatschappijen verkrijgen, deze producten vergelijken en aanschaffen. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres stelt - zakelijk weergegeven - het volgende. Eiseres beroept zich op de OHRA-merken en haar handelsnaamrechten ten aanzien van de handelsnaam Ohra. Eiseres stelt ten eerste dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het OHRA-woordmerk. Volgens Eiseres heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij (de registratie en het gebruik van) de Domeinnaam en voert daartoe het volgende aan. Eiseres stelt dat Verweerster voordat zij kennisnam van het geschil de Domeinnaam nimmer te goeder trouw heeft gebruikt om haar producten of diensten aan te bieden, noch geniet Verweerster algemene bekendheid onder de naam <ohrazorg.nl>, noch is sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. Eiseres refereert hierbij aan de Uitspraak Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof, WIPO Case No. D (gewezen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ( UDRP )). Eiseres stelt tenslotte dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Eiseres voert aan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar de website van Verweerster te leiden, op welke website de verzekeringsproducten van zowel Eiseres als haar concurrenten worden aangeboden. Verweerster zou de Domeinnaam eveneens te kwader trouw hebben geregistreerd vanwege het feit dat Verweerster de Domeinnaam ter verkoop aan Eiseres had aangeboden, nadat Eiseres Verweerster had gesommeerd de domeinnaam over te dragen. B. Verweerster Verweerster voert - zakelijk weergegeven - het volgende verweer.

3 Verweerster stelt dat de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met de OHRA-merken vanwege de omstandigheid dat de Domeinnaam direct doorverwijst naar de meergenoemde website van Verweerster. Verweerster stelt onder verwijzing naar het arrest van het Gerechtshof te s- Hertogenbosch van 15 april 2008 (<yonexbadminton.nl>) (IEPT ) dat zij, alvorens kennis te hebben genomen van het geschil, door gebruikmaking van de Domeinnaam te goeder trouw producten aanbood aan het Internetpubliek en dat zij derhalve een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Voorts betwist Verweerster dat sprake zou zijn van registratie te kwader trouw, omdat zij louter gebruik zou maken van de vrijheid die het Internet biedt om de betrokken verzekeringsproducten aan te bieden. Verweerster stelt dat het aanbod om in het kader van een minnelijke regeling de Domeinnaam over te dragen getuigt van goede wil en betwist dat zij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. 6. Oordeel en Bevindingen Ingevolge artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van de Domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Ten eerste moet de Domeinnaam identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een: (i) (ii) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Ten tweede is vereist dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Ten derde dient de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd te zijn geweest en/of te kwader te worden gebruikt. Op de afzonderlijke vereisten gaat de Geschillenbeslechter hieronder nader in. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Gezien de door Eiseres overgelegde afschriften van de merkinschrijvingen uit het Benelux-merkenregister acht de Gechillenbeslechter voldoende aangetoond dat Eiseres rechthebbende is op de OHRA-merken. Dit wordt bovendien niet door Verweerster betwist. Eiseres stelt dat zij houdster is van de handelsnaam Ohra. De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres een beroep doet op handelsnaambescherming op grond van artikel 1 en 5 Handelsnaamwet omdat zij een onderneming drijft onder de handelsnaam Ohra N.V. Hoewel inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister geen gebruik van een handelsnaam inhoudt, acht de Geschillenbeslechter, mede gezien de overlegging van bijvoorbeeld het door Eiseres gebruikte briefpapier, voldoende aangetoond dat Eiseres rechthebbende is op de handelsnaam. Verweerster heeft deze stelling van Eiseres eveneens niet betwist.

4 Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain.nl bij de beoordeling tussen merk/handelsnaam en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith, Ltd., WIPO Case No. DNL ). Het meest onderscheidende element van de Domeinnaam is OHRA. Het enige verschil tussen de Domeinnaam en het OHRA-merk is de toevoeging van het element zorg. Deze toevoeging is louter beschrijvend. In beslissingen onder de Regeling wordt algemeen aangenomen dat de gehele overname van een merk in een domeinnaam met toevoeging van een generiek woord, leidt tot verwarringwekkende overeenstemming tussen merk en domeinnaam (zie onder andere Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL , Google, Inc. v. M. Minnebreuker, WIPO Zaaknr. DNL en Herbalife International Inc. v. W. Drenth, WIPO Zaaknr. DNL ). Terecht merkt Eiseres op dat door de integrale overname van het aan haar toebehorende woordmerk in de Domeinnaam, aangevuld met het generieke woord zorg de suggestie wordt gewekt dat er (commerciële) banden bestaan tussen Eiseres en Verweerster, althans dat Eiseres op een of andere wijze betrokken is bij (het gebruik van) de website die aan de Domeinnaam is gekoppeld. Het verweer dat de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met het merk, omdat de Domeinnaam direct doorverwijst naar de website snijdt geen hout. Voor de beoordeling of voldaan is aan het eerste vereiste moet uitgegaan worden van enkel de vergelijking tussen merk en domeinnaam. De website waarnaar verwezen wordt speelt hierbij geen rol. De Domeinnaam stemt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter verwarringwekkend overeen met het woordmerk OHRA en overeenstemming van de Domeinnaam met de overige ingeroepen merken en de handelsnaam behoeft derhalve geen nadere bespreking. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Artikel 3.1 van de Regeling schrijft voor dat een eiser moet aantonen dat de verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. De verweerder kan de aanwezigheid van dit recht of legitiem belang bewijzen door aan te tonen dat sprake is van bijvoorbeeld (één van) de omstandigheden als genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Door Eiseres is onweersproken gesteld dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam in de zin van artikel 3.1 sub b van de Regeling. Door de stelling van Verweerster dat zij gezien kan worden als een wederverkoper [ ] die informatie en producten aanbiedt, tezamen met het gebruik van de Domeinnaam, staat voor de Geschillenbeslechter vast dat geen sprake is van gebruik van de Domeinnaam op een legitieme niet-commerciële wijze in de zin van artikel 3.1 sub c van de Regeling. Verweerster stelt dat zij de Domeinnaam te goeder trouw heeft gebruikt om onder meer de producten van Eiseres te verkopen. Eiseres stelt dat van gebruik te goeder trouw geen sprake is, omdat op de website waarnaar de Domeinnaam doorverwijst producten van zowel Eiseres als haar concurrenten worden aangeboden. Dat laatste wordt niet weersproken door Verweerster. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie Dr. Ing. h.c. F. Porsche v. Bv berry smits trading co, WIPO Zaaknr. DNL en Seiko EPSON corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaaknr. DNL ), is pas sprake van gebruik van de Domeinnaam te goeder trouw om producten of diensten aan

5 te bieden, indien het gebruik ten minste aan de volgende vier cumulatieve vereisten voldoet. - Er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website; - op de website moeten uitsluitend de producten voorzien van het merk aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen; - de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden; - de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven. De Geschillenbeslechter stelt vast dat in ieder geval aan het tweede vereiste niet is voldaan: op de website gekoppeld aan de Domeinnaam worden ook de producten van andere verzekeraars aangeboden. Het beroep van Verweerster op het door haar aangehaalde arrest van het Gerechtshof te s-hertogenbosch van 15 april 2008 (<yonexbadminton.nl>) (IEPT ) doet aan vorenstaande niet af. Het arrest is in het kader van de Regeling niet relevant. In dat arrest stond centraal de vraag of het gebruik van een merk in een domeinnaam merkinbreuk vormt in de zin van artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en Tekeningen of Modellen) ( BVIE ), althans of dit gebruik onrechtmatig is jegens de merkhouder. De onderhavige vordering dient door de Geschillenbeslechter, zoals gezegd, beoordeeld te worden aan de hand van de drie cumulatieve vereisten van artikel 2.1 van de Regeling. Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres stelt dat sprake is van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling. Eiseres stelt dat de Domeinnaam wordt [ ] gebruikt om commercieel voordeel te halen door internetgebruikers naar een website van [Verweerster] te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van [E]iser[es]. Deze verwarring kan onder meer ontstaan doordat gebruikers kunnen menen dat de website waarnaar via [<ohrazorg.nl>] doorverwezen wordt, (mede) wordt aangeboden door [Eiseres] Verweerster stelt dat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn omdat het [d]uidelijk is te zien dat het gaat om een informatie-, vergelijkings-, afsluitwebsite van verweerder door o.a. haar teksten, naamgeving en afbeeldingen. Het staat vast dat Verweerster (i) de Domeinnaam gebruikt voor commerciële doeleinden, en (ii) met gebruikmaking van de door de aanwezigheid van het merk van Eiseres in de Domeinnaam veroorzaakte verwarring voordeel kan halen door Internetgebruikers te leiden naar de website van Verweerster. Verweerster heeft dit onvoldoende (gemotiveerd) betwist. Gezien het feit dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het OHRA-merk van Eiseres en de Domeinnaam direct doorverwijst naar de website van Verweerster, alwaar met Eiseres concurrerende producten worden aangeboden, is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. De overige aangevoerde gronden van Eiseres die tot een gelijkluidend oordeel zouden kunnen leiden, behoeven dan ook geen afzonderlijke bespreking. Daarmee is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

6 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <ohrazorg.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Willem J.H. Leppink Geschillenbeslechter Datum: 26 juli 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895 Vonnis in kort geding van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BNP PARIBAS

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 Opposant: Loyalis N.V. Burgemeester de Hesseleplein 31 6411 CH Heerlen Nederland Gemachtigde: Novagraaf

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Hans Vanhimbeeck (studentennr.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht REAL NETWORKS INC., gevestigd te Seattle, Verenigde

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

Mijn naam is mijn domein!

Mijn naam is mijn domein! Mijn naam is mijn domein! Schending van het recht op naam (art. 1:8 BW) Door de registratie en het gebruik van een domeinnaam. Josephine Hamming Inhoudsopgave Inhoudsopgave I 1. De domeinnaam als inbreuk

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 Vonnis van 22 juli 2015 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap EURONEXT N.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement. voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL)

Reglement. voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: Stichting: De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Register:

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230 30 10 f:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam?

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam? Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld Kristof Roox Assistent Universiteit Gent Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht Advocaat Balie Brussel 1. Inleiding Nadat Internet

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht EUPRAX PERCHTOLD & PARTNER STEUERBERATERSOZIETÄT,

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

(vervolg inhoud op blz. 286)

(vervolg inhoud op blz. 286) 2 8 5 NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 23 jan. 2008, Alk- Abelló/De Staat der Nederlanden

Nadere informatie