Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland."

Transcriptie

1 Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Verweerster is De Vermogensadviseur BV, gevestigd te Eindhoven, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <comgest.nl> ( de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Dootall & Partners. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is per ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 24 juni 2009 en op 1 juli 2009 in hard copy ontvangen. Het Instituut heeft op 24 juni 2009 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 juni 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 juli Op 24 juli 2009 heeft Verweerster haar Verweerschrift digitaal aan het Instituut toegezonden en daarbij aangegeven vijf originele Verweerschriften per post aan het Instituut gezonden te hebben. Het Instituut heeft vervolgens Verweerster op 30 juli 2009 bericht dat de originele Verweerschriften niet door het Instituut zijn ontvangen en Verweerster tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de ontvangen digitale versie van het Verweerschrift slecht leesbaar was. Verweerster heeft hierop geantwoord dat het wegens vakantie niet mogelijk was om het Verweerschrift opnieuw te zenden, maar bevestigde nogmaals dat de hard copy van het Verweerschrift per aangetekende post was verzonden aan het Instituut. Op 3 augustus 2009 heeft het Instituut aan partijen per de ontvangst van het Verweerschrift in hard copy bevestigd en aangegeven over te gaan tot benoeming van de Geschillenbeslechter. Het Instituut heeft vervolgens op 5 augustus 2009 Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is

2 benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Verweerster heeft in twijfel getrokken of Comgest Benelux B.V. wel optreedt namens Eiseres. Uit het hem toegezonden zaaksdossier heeft de Geschillenbeslechter niet kunnen opmaken of Eiseres door Comgest Benelux B.V. rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. In verband hiermee heeft de Geschillenbeslechter partijen op 18 augustus 2009 door tussenkomst van het Instituut een procedurele order laten toesturen ( Procedurele Order nr. 1 ). Eiseres is daarbij uitgenodigd uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2009 schriftelijk te bewijzen dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft voor haar op te treden in de onderhavige procedure. Daarnaast heeft de Geschillenbeslechter Verweerster uitgenodigd uiterlijk op 25 augustus 2009 schriftelijk op dit bewijs te reageren. Op 18 augustus 2009 heeft Eiseres vervolgens een volmacht overgelegd aan het Instituut waaruit blijkt dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft de Domeinnaam in haar naam op te eisen. Als reactie op de ingezonden volmacht heeft Verweerster aangegeven eveneens op 18 augustus 2009 dat de volmacht naar haar mening voorzien diende te zijn van een datum. De Geschillenbeslechter gaat er vanuit dat de volmacht in elk geval bestond op het moment dat deze aan het Instituut is toegezonden en vindt voor de bewijslevering omtrent het bestaan van de volmacht niet van doorslaggevend belang wanneer de volmacht is ondertekend. De Geschillenbeslechter heeft Eiseres om die reden niet meer verzocht aan te geven wanneer de volmacht is ondertekend, dan wel gevraagd te zorgen voor overlegging van een gedateerde volmacht. De Geschillenbeslechter gaat er op basis van het bovenstaande vanuit dat Eiseres voor dit geschil rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V. Op 9 september 2009 heeft de Geschillenbeslechter een tweede procedurele order aan partijen doen uitgaan, die aan deze Uitspraak is gehecht ( Procedurele Order nr. 2 ). Verweerster is bij deze procedurele order uitgenodigd uiterlijk op 23 september 2009 behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam in te dienen bij het Instituut, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel zou kunnen vaststellen: a) ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt; b) de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam; c) dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden. Met Procedurele Order nr. 2 is Eiseres in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken nadat zij de daarin bedoelde informatie en stukken van het Instituut zou hebben ontvangen haar schriftelijke reactie daarop bij het Instituut in te dienen. Op 13 september 2009 heeft Verweerster de Geschillenbeslechter verzocht om uitstel. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Geschillenbeslechter de termijnen in Procedurele Order nr. 2 verlengd en heeft het Instituut aan partijen op 17 september 2009 per laten weten dat Verweerster de verzochte nadere informatie en stukken kon indienen tot 30 september De uiterste datum waarop Eiseres haar schriftelijke reactie op de verzochte informatie moest indienen is dienovereenkomstig gewijzigd in 14 oktober Op 30 september 2009 heeft Verweerster in een aan het Instituut verzonden aangegeven dat zij die dag aangetekend nadere informatie en stukken verzonden had aan het Instituut. Tevens gaf Verweerster in deze aan dat zij de betreffende informatie en stukken die dag per reguliere post aan Eiseres had verstuurd. Door een

3 technische complicatie zou verzending van bijlagen per voor Verweerster niet mogelijk geweest zijn. Het Instituut heeft op 7 oktober 2009 in een aan partijen de ontvangst van de door Verweerster per aangetekende post verzonden nadere informatie bevestigd. Zonder hier in te gaan op de vraag of deze nadere stukken aan de formele indieningsvereisten voldoen, heeft de Geschillenbeslechter deze, in het licht van de uiteindelijke eindconclusie, meegewogen in zijn beoordeling, zoals nader beschreven in paragraaf 6 hieronder. Op 12 oktober 2009 heeft het Instituut de ontvangst bevestigd van de op 12 oktober 2009 per verzonden reactie van Eiseres op de nadere informatie en stukken van Verweerster. De Geschillenbeslechter laat een van Verweerster van 16 oktober 2009 als reactie op de indiening van Eiseres van 12 oktober 2009 buiten beschouwing. Dit op grond van artikel 10.2 van de Regeling, aangezien voor een tweede schriftelijke ronde met betrekking tot de verzochte nadere informatie en stukken geen ruimte was geboden in Procedurele Order nr. 2. Op 19 oktober 2009 heeft het Instituut de genoemde reactie van Eiseres in hard copy ontvangen en daarvan per melding gedaan aan partijen. De omstandigheden die de Geschillenbeslechter heeft doen besluiten tot het doen uitvaardigen van bovengenoemde procedurele orders, vormen bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 13.2 van de Regeling. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de Geschillenbeslechter de Uitspraak niet binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de (oorspronkelijke) schriftelijke procedure aan het Instituut heeft kunnen verzenden. Op 21 oktober 2009 heeft het Instituut namens de Geschillenbeslechter partijen per bericht dat 29 oktober 2009 de laatste datum is waarop de Geschillenbeslechter de Uitspraak aan het Instituut dient toe te zenden. 4. Feitelijke Achtergrond Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd. 5. Stellingen van Partijen Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd. 6. Oordeel en Bevindingen De Geschillenbeslechter verwijst in de eerste plaats naar zijn overwegingen in paragraaf 6 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd. In aanvulling op hetgeen is overwogen in Procedurele Order nr. 2 en naar aanleiding van de door partijen ingediende nadere stukken overweegt de Geschillenbeslechter met betrekking tot de drie vereisten die gelden voor toewijzing van een vordering tot overdracht onder de Regeling als volgt: A Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Geschillenbeslechter heeft reeds vastgesteld dat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Geen Recht of Legitiem Belang Met betrekking tot dit punt heeft de Geschillenbeslechter Verweerster verzocht nadere informatie te leveren, ondersteund door bewijsstukken, omtrent het beweerde gebruik

4 dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam zou hebben gemaakt. Meer specifiek heeft de Geschillenbeslechter in Procedurele Order nr. 2 aangegeven dat Verweerster werd verzocht: behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam bij het Instituut in te dienen, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel kan vaststellen: a. ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt; b. de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam; c. dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden. In reactie op deze uitnodiging heeft Verweerster samengevat de navolgende informatie en stukken aan het Instituut toegezonden: 1) een vrij uitgebreid relaas over een grote verscheidenheid aan persoonlijke omstandigheden en hierop betrekking hebben stukken; 2) een toelichting op de gedachtegang achter de registratie van het merk COMGEST en de Domeinnaam. In zijn brief gedateerd 30 september 2009 schrijft Verweerster hierover o.a.: Zo ben ik ook tot het verzamelen van de drie eenheid kennis informatie en management in het frans genaamd la gestion des connaissances... en de naam gestion is een franse verzamelnaam voor administratieve services... in In Belgie op de vrije universiteit zag ik het beroep ingenieur commerciale et de gestion ( commercieel ingenieur of handelsingenieur) en dat beroep intrigeerde me enorm en is in mijn geheugen blijven hangen. Op internet moet je korte krachtige namen gebruiken dus was comgest (commerciale gestion) zeker een kreet die bij mij payroll activiteiten zou passen. 3) Informatie en stukken met betrekking tot een zgn. PSB-subsidie voor Verweerster s zogenoemde payroll activiteiten; 4) Informatie over het belastbaar inkomen van de directeur van Verweerster in 2005; 5) s en stukken aangaande de Domeinnaam en vergelijkbare domeinnamen onder andere toplevels (zoals <comgest.co.uk>; <comgest.tv>); 6) Verschillende andere merkinschrijvingen (o.a. van het woordmerk THE PAYROLLER; het beeldmerk IPTALK en het woordmerk IPV6). Naar aanleiding van de door Verweerster aan het Instituut toegezonden stukken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. De onder 1) vermelde informatie en stukken zijn voor de beoordeling van het geschil niet van belang, zodat de Geschillenbeslechter deze buiten beschouwing laat. De onder 2) bedoelde toelichting maakt op de Geschillenbeslechter een in hoofdzaak

5 gekunstelde en weinig waarachtige indruk. De connectie met de beweerdelijke zgn. payroll-activiteiten komt de Geschillenbeslechter gezocht voor, terwijl bovendien niet duidelijk is waarom Verweerster voor deze activiteiten, naast een merk THE PAYROLLER, nog een merk COMGEST nodig meende te hebben. In dit verband is mede van belang dat de waren- en dienstenomschrijving voor het merk COMGEST nauwelijks verband lijkt te houden met zgn. payroll activiteiten, terwijl andere voor de hand liggende omschrijvingen voor die zgn. payroll activiteiten in de waren- en dienstenomschrijving ontbreken. Van de onder 3), 4), 5) en 6) bedoelde informatie en stukken is niet duidelijk welke specifieke betekenis die hebben voor activiteiten die Verweerster stelt te hebben ondernomen onder het merk COMGEST en met gebruikmaking van de Domeinnaam. In het bijzonder blijkt niet of de gestelde handelsactiviteiten onder de naam COMGEST hebben plaatsgehad, of dat de naam COMGEST bij deze activiteiten op enigerlei wijze door Verweerster is gebruikt. Van de door Verweerster toegezonden informatie en stukken moet dan ook worden gezegd dat hieruit op geen enkele manier informatie is te herleiden omtrent het gebruik dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam heeft gemaakt, zoals verzocht in Procedurele Order nr. 2, paragraaf 7 onderdeel 1, sub a. en b. Feitelijk levert Verweerster met haar nadere informatie en stukken geen beantwoording van de niet mis te verstane vragen die de Geschillenbeslechter op dit punt in Procedurele Order nr. 2 heeft verwoord (waarvoor heeft Verweerster het merk en de Domeinnaam precies gebruikt? Welke waren en diensten heeft zij onder het merk aangeboden en verkocht? Gedurende welke periode heeft zij dit gedaan? Welke omzet heeft zij hiermee behaald? Hoeveel klanten heeft zij bediend? Wanneer heeft Verweerster opdracht gegeven pennen, een visitekaartje en briefpapier te maken? Hoeveel heeft zij ervan besteld?). Evenmin wordt de Geschillenbeslechter met de nader door Verweerster geleverde informatie in staat gesteld vast te stellen dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden, zoals verzocht in Procedurele Order nr. 2, paragraaf 7 onderdeel 1, sub c. Wat door Verweerster voorts nog is gesteld in verband met de gestelde (subjectieve) geschiktheid van de Domeinnaam is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in dit geval bepaald onvoldoende om een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam te kunnen aannemen. Een verweerder kan weliswaar een legitiem belang hebben bij het gebruik van een generieke term wanneer deze de waren en/of diensten van zijn onderneming omschrijft, dit generieke gehalte zal voor de relevante internetgebruiker wel duidelijk moeten zijn. Nu Verweerster geen bedrijfsactiviteiten heeft aangetoond buiten Nederland gaat de Geschillenbeslechter mede gelet op de nationale aard van het in het geding zijnde top level domain.nl uit van het Nederlandse (potentiële) publiek. De Geschillenbeslechter acht het onwaarschijnlijk dat dit publiek door de Domeinnaam op het spoor van de activiteiten van Verweerster wordt gezet. Een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam acht de Geschillenbeslechter dan ook niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt. De Geschillenbeslechter stelt om die reden vast dat ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat registratie en gebruik van de Domeinnaam en van het merk van Verweerster te kwader trouw heeft plaatsgehad. Verweerster heeft één en ander onvoldoende weten te ontzenuwen. De informatie die

6 Verweerster over het gebruik van de Domeinnaam heeft verstrekt is daarvoor te summier. Verweerster heeft verwezen naar een zoekresultaat bij de zoekmachine Google, maar dit enkele resultaat zegt onvoldoende over de inhoud van de pagina achter dat zoekresultaat. In de merkregistratie van Verweerster worden andere waren en diensten dan vermogensadvies of beleggingsadviezen vermeld. Dit toont op zichzelf echter niet aan dat dit merk ook gebruikt is voor waren of diensten waarvoor dit merk is geregistreerd. Verweerster heeft gesteld dat zij tot ontvangst van de Eis nooit van Eiseres had gehoord, maar mede gelet op het feit dat Verweerster heeft aangegeven reeds lange tijd actief te zijn in de vermogensadviesbranche, acht de Geschillenbeslechter deze bewering onvoldoende feitelijk ondersteund. In dit verband hecht de Geschillenbeslechter substantiële betekenis aan het feit dat Verweerster, ondanks uitdrukkelijke uitnodiging daartoe, geen nadere informatie en stukken heeft overgelegd die zicht kunnen bieden op het feitelijk gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam. Voorts is in dit verband van belang dat Verweerster, na hierom te zijn verzocht, heeft aangegeven dat zij in ruil voor de verkoop, dan wel verhuur van de Domeinnaam een bedrag wenst te ontvangen dat overeenkomt met het door de fiscus gehanteerde norminkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een onderneming, terwijl Verweerster het (financiële) belang van de Domeinnaam voor haar onderneming op geen enkele wijze heeft weten aan te tonen. Gelet op dit één en ander is aannemelijk dat Verweerster de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd en heeft beoogd te gebruiken om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres. Het bovenstaande in aanmerking nemende, stelt de Geschillenbeslechter vast dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak Op grond van de artikelen 1 en 13 van de Regeling en op basis van het voorgaande beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de houder van de domeinnaam <comgest.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster houder wordt van de Domeinnaam. Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 30 oktober 2009

7 PROCEDURELE ORDER NR. 2 Comgest S.A. v. De Vermogensadviseur BV Zaaknr. DNL Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Verweerster is De Vermogensadviseur BV gevestigd te Eindhoven, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <comgest.nl> ( de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Dootall & Partners. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is per ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 24 juni 2009 en op 1 juli 2009 in hard copy ontvangen. Het Instituut heeft op 24 juni 2009 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 juni 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 juli Op 24 juli 2009 heeft Verweerster zijn verweerschrift digitaal aan het Instituut toegezonden en daarbij aangegeven vijf originele Verweerschriften per post aan het Instituut gezonden te hebben. Het Instituut heeft vervolgens Verweerster op 30 juli 2009 bericht dat de originele Verweerschriften niet door het Instituut zijn ontvangen en Verweerster tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de ontvangen digitale versie van het Verweerschrift slecht leesbaar was. Verweerster heeft hierop geantwoord dat het wegens vakantie niet mogelijk was om het Verweerschrift opnieuw te zenden, maar bevestigde nogmaals dat het Verweerschrift per aangetekende post zijn verzonden aan het Instituut. Op 3 augustus heeft het Instituut aan partijen per de ontvangst van het Verweerschrift in hard copy bevestigd en aangegeven over te gaan tot benoeming van de Geschillenbeslechter.

8 Het Instituut heeft vervolgens op 5 augustus 2009 Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Verweerster heeft in twijfel getrokken of Comgest Benelux B.V. wel optreedt namens Eiseres. Uit het hem toegezonden zaaksdossier heeft de Geschillenbeslechter niet kunnen opmaken of Eiseres door Comgest Benelux B.V. rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. In verband hiermee heeft de Geschillenbeslechter partijen op 18 augustus 2009 door tussenkomst van het Instituut een procedurele order laten toesturen waarbij Eiseres is uitgenodigd uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2009 schriftelijk te bewijzen dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft voor haar op te treden in de onderhavige procedure. Daarnaast heeft de Geschillenbeslechter Verweerster uitgenodigd uiterlijk op 25 augustus 2009 schriftelijk op dit bewijs te reageren. Op 18 augustus 2009 heeft Eiseres vervolgens een volmacht overgelegd aan het Instituut waaruit blijkt dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft de Domeinnaam in haar naam op te eisen. Als reactie op de ingezonden volmacht heeft Verweerster aangegeven - eveneens op 18 augustus dat de volmacht naar haar mening voorzien diende te zijn van een datum. De Geschillenbeslechter gaat er vanuit dat de volmacht in elk geval bestond op het moment dat deze aan het Instituut is toegezonden en vindt voor de bewijslevering omtrent het bestaan van de volmacht niet van doorslaggevend belang wanneer de volmacht is ondertekend. De Geschillenbeslechter heeft Eiseres om die reden niet meer verzocht aan te geven wanneer de volmacht is ondertekend, danwel een gedateerde volmacht toe te sturen. De Geschillenbeslechter gaat er op basis van het bovenstaande vanuit dat Eiseres voor dit geschil rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is onderdeel van het Comgest-concern dat wereldwijd actief is als vermogensbeheerder. Verschillende van de beleggingsfondsen die zij beheert zijn geregistreerd in Nederland en de koersontwikkeling van deze fondsen is te volgen in verschillende Nederlandse dagbladen. Verweerster is actief als vermogensadviseur. Verweerster is de eerste houder van de Domeinnaam, waarvan de registratie op 14 november 2005 heeft plaatsgevonden. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres De Rechten van Eiseres op Merk of Naam Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de Gemeenschapsmerkregistratie met nummer voor het woord/beeldmerk COMGEST, geregistreerd op 11 mei 2000 voor diensten in de klassen 35, 36 en 38 (onder meer voor business management en portfolio management ). Daarnaast stelt Eiseres reeds zeer lange tijd onder de naam Comgest actief te zijn in Nederland. De Geschillenbeslechter verstaat deze stelling aldus dat Eiseres zich tevens beroept op handelsnaamrechten terzake de handelsnaam Comgest. Daarnaast stelt Eiseres rechthebbende te zijn op de domeinnamen <comgest.com>, <comgest.de>, <comgest.be>, <comgest.info>, <comgest.org>, <comgest.ie> en <comgest.net>.

9 Recht of Legitiem Belang Verweerster Eiseres stelt dat Verweerster de Domeinnaam geregistreerd heeft zonder dat zij recht daarop heeft of daarop rechtmatige aanspraak maken kan. Verweerster is volgens Eiseres ook niet onder de naam Comgest bekend, noch heeft zij volgens Verweerster de afgelopen jaren deze naam gebruikt. Na contact tussen Eiseres en Verweerster is de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, zo stelt Eiseres, van het internet verwijderd. Naar de mening van Eiseres bevestigt dit het ontbreken van een rechtmatig belang. De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Eiseres zo dat zij zich tevens beroept op de afwezigheid van een legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster. Eiseres stelt namelijk dat Verweerster de naam Comgest in de afgelopen jaren niet heeft gebruikt en ook dat Verweerster niet onder die naam bekend is. Kwade Trouw Verweerster Eiseres acht de kwade trouw van Verweerster aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, de Domeinnaam geregistreerd heeft met het oogmerk om een verband te leggen tussen de activiteiten van Verweerster (beheren en beleggen) en de activiteiten van Eiseres, daarbij gebruik makend van de reputatie van Eiseres. Eiseres voert aan dat Verweerster uit hoofde van de professionele uitvoering van zijn beheer- en beleggingsactiviteiten kennis heeft gehad van de activiteiten van Eiseres in Nederland en bewust streeft naar verwarring. Daarnaast acht Eiseres kwade trouw van Verweerster aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, de Domeinnaam geregistreerd zou hebben met het oogmerk om geld te vragen voor wederverkoop van de Domeinnaam. Eiseres geeft aan dat Verweerster op 19 juni 2009 telefonisch aangegeven heeft bereid te zijn tot wederverkoop voor een vergoeding van een bepaald berdrag (vijf euro) per uur voor de duur van het gebruik van de Domeinnaam. B. Verweerster De Rechten van Eiseres op Merk of Naam Verweerster erkent het merkrecht waarop Eiseres zich beroept, doch stelt tevens een eigen merk te hebben. Dit eigen merk betreft het Benelux woordmerk COMGEST, gedeponeerd op 15 mei 2006 in de klassen 9, 38 en 42 voor onder meer telecommunicatie en juridische diensten. Dit merk is ingeschreven op 7 augustus Verweerster stelt geen inbreuk te maken op de aan Eiseres toekomende merk- en handelsnaamrechten. Ten bewijze daarvan verwijst Verweerster naar de zoekresultaten die Internetzoekmachine Google op 24 juli 2009 gaf bij invoer van de zoekterm comgest. De website gekoppeld aan de Domeinnaam komt bij Google als tiende zoekresultaat naar boven. Verweerster stelt dat deze treffer aantoont dat zij al jaren onder de Domeinnaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt door middel van activiteiten die gedekt worden door de klassen waarvoor zij een Benelux merkregistratie houdt. Recht of Legitiem Belang Verweerster Verweerster stelt een eigen recht te hebben op de Domeinnaam vanwege haar Benelux merkregistratie. Een legitiem belang ontleent zij aan het feit dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam tot voor kort online was en nog steeds terug te vinden is onder de eerste tien treffers op de zoekmachine Google. Dat deze website nu offline is wijt Verweerster aan een technisch probleem bij haar hosting provider. Kwade Trouw Verweerster

10 Verweerster ontkent haar kwade trouw. Verweerster stelt dat de stelling als hierboven onder a) weergegeven onjuist is. Verweerster voert aan dat Eiseres haar onbekend was tot op het moment dat zij de Eis ontving. Verweerster geeft aan bedrijfsactiviteiten te ontplooien onder een formule waaraan zij de naam Comgest heeft gegeven. Verweerster stelt dat zij aan Eiseres heeft aangegeven niet van plan te zijn om de Domeinnaam over te dragen en dat zij slechts na aandringen van Eiseres heeft aangegeven een passend bedrag te kunnen rekenen voor de Domeinnaam. Verweerster begroot de netto winst van haar bedrijfsactiviteiten op EUR ,- tot EUR ,- per jaar. Verweerster geeft aan om deze reden een bedrag van vijf euro per uur te kunnen rekenen in ruil voor het gebruiksrecht op de Domeinnaam. Zij acht dit nog steeds een redelijk voorstel. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 16 van de Regeling wordt de procedure in principe in de Nederlandse taal gevoerd. De Geschillenbeslechter ziet geen gronden om van dit uitgangspunt af te wijken. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve eisen: a b de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling; de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. In verband met de drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Domeinnaam is identiek aan het woordelement van het Gemeenschapsmerk waarop Eiseres zich beroept. Alleen al door deze omstandigheid is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming, aangezien de inhoud van de website bij deze specifieke toets geen rol speelt. De Geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat aan de eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Geen Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 3.1 van de Regeling rust op Eiseres de verplichting aan te tonen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Deze verplichting volgt uit artikel 2.1 sub b van de Regeling. Verweerder heeft een kopie uit het Benelux Merkenregister voor haar woordmerk COMGEST, met inschrijfnummer , overgelegd. De Geschillenbeslechter gaat in principe uit van de geldigheid van dit Benelux merk van Verweerster. Verweerster heeft aangevoerd belang te hebben bij het gebruik van zowel haar Benelux merk als haar Domeinnaam. Zij heeft ook aangegeven dat zij de Domeinnaam en het merk heeft gebruikt. De vraag omtrent het recht op of legitieme belang bij de Domeinnaam staat echter nog open gezien de specifieke feiten van deze zaak. De stand van de jurisprudentie is dat aanbiedingen niet als bona fide onder de Regeling kunnen worden gekwalificeerd waar het betreft het recht van een verweerder op of zijn legitiem belang bij een domeinnaam. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter naar KPMG International v. H S Youn, WIPO Case No. D en de andere daarin genoemde

11 beslissingen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ( UDRP ) waarmee de Regeling vergelijkbaar is. De gebrekkige informatie die Verweerster op dit punt heeft verstrekt maakt dat de Geschillenbeslechter zich nog onvoldoende geïnformeerd acht om een eindoordeel te kunnen geven omtrent het gestelde recht of legitiem belang. Immers, Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw hebben plaatsgehad, waarmee Eiseres tevens de legitimiteit van het recht en belang van Verweerster bij de Domeinnaam in twijfel heeft getrokken. Verweerster heeft deze gestelde aanwezigheid van kwade trouw onvoldoende weten te ontzenuwen. Zo heeft zij niet duidelijk gemaakt om welke reden zij juist de naam comgest als Domeinnaam heeft geregistreerd en/of hoe zij tot de naam comgest is gekomen. De informatie die Verweerster over het gebruik van de Domeinnaam heeft verstrekt is bijzonder summier. Zo heeft Verweerster wel verwezen naar een zoekresultaat bij zoekmachine Google, maar dit enkele resultaat zegt onvoldoende over de inhoud van de pagina achter dat zoekresultaat. Verweerster heeft een merk waarin andere waren en diensten dan vermogensadvies of beleggingsadviezen zijn vermeld, maar maakt feitelijk in het geheel niet duidelijk voor of in verband met wat voor activiteiten het merk is gebruikt. Ondanks de ontkenning van Verweerster sluit de Geschillenbeslechter niet uit dat Verweerster als vermogensadviseur ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was van het bestaan van Eiseres. Verweerster voert als verweer aan dat zij tot ontvangst van de Eis nooit van Eiseres had gehoord. De Geschillenbeslechter heeft echter twijfels over de geloofwaardigheid van deze bewering, mede gelet op Verweerster s stelling dat ze reeds lange tijd aan het maatschappelijk verkeer deelneemt en haar in het handelsregister gegeven bedrijfsomschrijving beheren en beleggen is. De Geschillenbeslechter houdt er rekening mee dat Verweerster onvoldoende informatie heeft verstrekt omdat zij heeft onderschat wat benodigd kan zijn ter onderbouwing van beweringen met betrekking tot een recht of legitiem belang. Om dit van het door Verweerster gestelde belang te kunnen beoordelen heeft de Geschillenbeslechter dan ook nadere informatie nodig, ondersteund door bewijsstukken, omtrent het beweerde gebruik dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam heeft gemaakt. In ieder geval dient Verweerster aan te geven waarvoor zij het merk en de Domeinnaam precies heeft gebruikt. Welke waren en diensten heeft zij onder het merk aangeboden en verkocht? Gedurende welke periode heeft zij dit gedaan? Welke omzet heeft zij hiermee behaald? Hoeveel klanten heeft zij bediend? Verweerster heeft kopieën overgelegd van een pen, een visitekaartje en briefpapier. Het kan nuttig zijn de Geschillenbeslechter nadere informatie te verstrekken omtrent deze promotiematerialen: wanneer heeft Verweerster deze laten maken? Hoeveel heeft zij ervan besteld? Met betrekking tot dit punt zou Verweerster bijvoorbeeld nadere informatie kunnen verstrekken aan de hand van facturen. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Om dezelfde redenen als onder B. hierboven aangegeven, acht de Geschillenbeslechter zich nog onvoldoende geïnformeerd om te kunnen beoordelen of Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Verweerster heeft aangegeven dat in het verleden een website aan de Domeinnaam was gekoppeld, maar heeft dit slechts ondersteund door het overleggen van een printout die een trefferlijst van Google weergeeft. Op deze trefferlijst staat echter geen inhoudelijke informatie met betrekking tot het gebruik van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter vindt in de door Verweerster ingediende stukken onvoldoende bewijs van de door Verweerster gestelde bedrijfsactiviteiten. Om deze reden houdt de Geschillenbeslechter er ernstig rekening mee dat de beweringen omtrent de activiteiten onder het merk COMGEST van Verweerster een hoog kunstmatig gehalte hebben. Partijen hebben in dit verband onder andere gediscussiëerd over de communicaties over een mogelijke verkoop van de Domeinnaam, waarbij Verweerster, volgens eigen zeggen na melding dat zij niet voornemens was de Domeinnaam over te dragen en na verder aandringen door Eiseres (hetgeen niet door Eiseres is betwist), op een bepaald

12 moment heeft aangegeven een bedrag van EUR 5,- per uur voor de Domeinnaam te verlangen bij een mogelijke overdracht. Het valt niet uit te sluiten dat Verweerster, zoals zij stelt, dit bedrag heeft gevraagd omdat de Domeinnaam voor haar een grote waarde vertegenwoordigt. In dit verband heeft Verweerster gesteld of tenminste gesuggereerd dat zij met haar activiteiten onder haar woordmerk COMGEST c.q. met de Domeinnaam een jaarwinst tussen de EUR ,- en EUR ,- behaalt. Zonder verdere informatie is echter ook van deze beweringen de geloofwaardigheid voor de Geschillenbeslechter niet goed te beoordelen. De Geschillenbeslechter zal Verweerster daarom in de gelegenheid stellen haar beweringen op dit punt nader te onderbouwen, ondersteund met bewijsstukken. Het meest eenvoudig zal zijn dat Verweerster concrete cijfers verstrekt omtrent de opbrengsten van haar gestelde activiteiten, voorzien van een accountantsverklaring. Als Verweerster het echter bezwaarlijk vindt concrete cijfers bekend te maken, zijn er ook alternatieve mogelijkheden, zoals verklaringen van klanten, om haar beweringen op dit punt nader te onderbouwen. 7. Order De Geschillenbeslechter stelt hierbij: 1. Verweerster in de gelegenheid uiterlijk op 23 september 2009 behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam bij het Instituut in te dienen, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel kan vaststellen: a. ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt; b c de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam; dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden. 2. Eiseres in de gelegenheid om uiterlijk op 7 oktober 2009 haar schriftelijke reactie op de nadere informatie van Verweerster bij het Instituut in te dienen en te verduidelijken waarom Eiseres niet eerder tegen Verweerster is opgetreden. De Geschillenbeslechter zal over nadere stappen in deze zaak besluiten, inclusief een nieuwe datum waarop een Uitspraak door de Geschillenbeslechter aan het Instituut toegestuurd moet worden ingevolge artikel 9.4 van de Regeling, nadat partijen nadere informatie hebben overgelegd. Deze Procedurele Order zal onderdeel uitmaken van de uiteindelijke Uitspraak. Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 9 september 2009 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

13

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL KUKA Systems - Trento DomJur 2010-518 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0027 Datum: 09-07-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland.

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland. Vliegtickets.nl B.V. E-Pepper AG DomJur 2011-791 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0055 Datum: 23 oktober 2011 1. Partijen Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland,

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur 2015-1164 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0035 Datum: 16 oktober 2015 1. Partijen De Eiseres is Optidee Marketing GmbH uit Nordhorn,

Nadere informatie

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013 BESLISSING Datum uitspraak : 10 juli 2013 Zaaknummer : 2013/04 Appellante : Secretaris van de Stichting Raadsliedenwerk Veenweiden, mw W.J.B.I. Kraak Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie