RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114"

Transcriptie

1 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: 13 maart Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer, Nederland, vertegenwoordigd door Houthoff Buruma, Nederland ( Eiser ). Verweerder is Domains By Proxy, LLC uit Scottsdale, United States of America / [persoonsnaam] uit Amsterdam, Nederland ( Verweerder ). 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <rdwbpm.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via GoDaddy.com, LLC (de Registrar ). 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is aanvankelijk ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 6 januari Het Instituut heeft op 6 januari 2015 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 januari 2015 bevestigd dat Domains By Proxy, LLC geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft op 13 januari 2015 per een verzoek voor verdere verficatie van de daadwerkelijke domeinnaamhouder aan de Registrar gestuurd. In antwoord hierop heeft de Registrar op 14 januari 2015 per de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 15 januari 2015 heeft het Instituut deze informatie per aan Eiser verschaft en hem verzocht de eis aan te passen, zodat deze is gericht tegen Verweerder. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 16 januari 2015 een aangepaste eis ingediend (de Eis ). Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 januari 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 februari De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 februari 2015 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Remco M. R. Van Leeuwen op 24 februari 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

2 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht die in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als RDW. Eiser is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen en heeft onder meer wettelijke taken op grond van artikel 4a Wegenverkeerswet 1994 op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Eiser voert de wettelijke taken uit om het Nederlandse wegverkeer zo veilig en geordend mogelijk te laten verlopen. In Nederland staat Eiser onder meer bekend om het kentekenregister en de APK keuring. Eiser verleent haar diensten al 60 jaar onder de naam RDW in Nederland, welke naam zeer grote bekendheid geniet. Eiser is derhalve een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon die duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt onder de naam RDW, als bedoeld in artikel 2.1 sub a van de Regeling. Eiser beroept zich in deze procedure op de naam en de handelsnaam RDW alsmede op haar Benelux (beeld)merk dat op 3 februari 1994 is gedeponeerd en is ingeschreven onder nummer (het Merk ). De Domeinnaam staat in de WhoIs database van SIDN op naam van Domains By Proxy geregistreerd. Domains by Proxy is een zogenaamde privacyserver die is verbonden aan Registrar, zij zorgt ervoor dat in de WhoIs database haar contactgegevens worden vermeld in plaats van de persoonlijke contactinformatie van de daadwerkelijke (materiële) houder van de domeinnaam. De gegevens van de daadwerkelijke (materiële) houder van de domeinnaam zijn in de onder 1 genoemde van Registrar d.d. 14 januari 2015 aan het Instituut medegedeeld en vervolgens op 15 januari 2015 door het Instituut aan Eiser. In het navolgende zal de Geschillenbeslechter er dan ook van uitgaan dat [persoonsnaam] de (materiële) Verweerder is, zoals ook weergegeven in de Eis. De Domeinnaam is namens Verweerder geregistreerd op 28 september Stellingen van Partijen A. Eiser Verwarringwekkende overeenstemming Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met haar naam en handelsnaam RDW. De naam/handelsnaam RDW is geïncorporeerd in de Domeinnaam, waarbij het element RDW dominant is. Het element RDW is in de Domeinnaam voor het element BPM geplaatst en dit laatste element neemt de verwarring niet weg, nu het beschrijvend is voor de afkorting belasting van personenauto's en motorrijwielen. Door de toevoeging van het element RDW wordt de verwarring zelfs vergroot, aldus Eiser. Dit omdat de toevoeging BPM (net als Eiser) verband houdt met het Nederlandse wegverkeer. Daarbij gebruikt Verweerder het Merk op haar website, waardoor de Domeinnaam eerder wordt geassocieerd met Eiser. Voorts is Eiser geconfronteerd met klachten van gedupeerde bezoekers van de website van Verweerder, waaruit volgt dat daadwerkelijk sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. Deze bezoekers melden dat zij betaald hebben voor de door Verweerder aangeboden diensten, waarna zij niet meer van Verweerder mochten vernemen. Daarop namen de bezoekers contact op met Eiser, omdat zij ten onrechte in de veronderstelling verkeerden dat de website waarnaar de Domeinnaam leidt toebehoorde aan Eiser.

3 Geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam Eiser stelt dat Verweerder geen eigen (merk- of handelsnaam)rechten heeft op de naam RDW. Evenmin heeft Verweerder volgens Eiser een legitiem belang bij de Domeinnaam, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor het aanbieden van een commerciële dienst. Op de website waarnaar de Domeinnaam leidt biedt Verweerder aan tegen betaling een BPM aangifte te verzorgen. Eiser stelt onder verwijzing naar haar producties dat Verweerder op de website waarnaar de Domeinnaam leidt stelt erkend te zijn door Eiser. Op de website is duidelijk vermeld RDW erkende BPM aangifte-service en wordt op meerdere plaatsten vermeld dat Verweerder is erkend door Eiser. Verweerder is echter niet erkend door de RDW, hetgeen ook blijkt uit het feit dat onderaan de website in kleine letters wordt vermeld RDWBPM is op geen enkele manier verbonden aan de Rijksdienst voor wegverkeer Deze zin neemt de schijn van een relatie tussen Eiser en Verweerder niet weg, nu de zin is opgenomen onderaan de website en de bezoeker derhalve helemaal naar beneden moet scrollen ten einde de zin waar te nemen en de zin is weergegeven in een klein lettertype. Voorts zijn op de website berichten van vermeende klanten te vinden, waarin wordt vermeld dat de klant na een tip van een medewerker van Eiser op de website van Verweerder terecht is gekomen. De medewerkers van Eiser verwijzen echter geen personen door naar de website van Verweerder. Eiser vermeldt zelfs op haar website dat zij niet kan helpen met vragen over de BPM en zij verwijst in dat kader naar de website van de Belastingdienst. Ook in dit kader wijst Eiser erop dat klanten van de website van Verweerder contact hebben opgenomen met het callcenter van Eiser met klachten dat zij geld hebben overgemaakt en vervolgens niet meer hebben vernomen van Verweerder. Deze klanten verkeerden in de veronderstelling dat Verweerder was gelieerd aan Eiser, waardoor Eiser op ongewenste wijze wordt geassocieerd met oplichting. Voorts zijn door vermeende klanten berichten geplaatst op de website, van welke berichten de datum verandert naar gelang het bericht op een andere datum wordt bezocht, hetgeen de stelling ondersteunt dat geen diensten worden aangeboden in de zin van art 3.1 sub a van de Regeling. Er is ook geen indicatie dat verweerder bekend zou zijn onder de Domeinnaam, als bedoeld in artikel 3.1 sub b van de Regeling. Tenslotte volgt uit het voorgaande dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor legitieme, niet commerciële doeleinden zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken, zoals bedoeld in artikel 3.1. sub c van de Regeling. Registratie en/of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw Eiser stelt dat de domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd en/of door haar te kwader trouw wordt gebruikt in de zin van artikel 3.2. sub d van de Regeling. Aangezien Eiser al sinds 1996 bekend is als de RDW is het evident dat Verweerder ten tijde van het aanvragen van de Domeinnaam in september 2014 geweten moet hebben van deze naam. Bovendien wordt door de Domeinnaam alsook door de daaronder weergegeven website gepoogd het beeld te wekken dat de Domeinnaam en Eiser met elkaar in verband staan. Verweerder stelt zelfs door Eiser te zijn erkend. Verweerder poogt hierdoor commercieel voordeel te behalen. De misleiding wordt vergroot door berichten van vermeende klanten te tonen die een onjuiste en misleidende inhoud hebben, welke berichten bovendien zijn gedateerd op de dag waarop de website wordt geraadpleegd. Daarbij heeft Eiser van gedupeerde klanten van Verweerder vernomen dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor het oplichten van consumenten. Op grond hiervan dient te worden geconcludeerd dat de Domeinnaam door verweerder te kwader trouw is geregistreerd, althans door haar te kwader trouw wordt gebruikt.

4 B. Verweerder Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Nu geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met: I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Domeinnaam bestaat uit de bestanddelen RDW en BPM, waarbij de toevoeging van het laatste element enkel beschrijvend is voor diensten die door Verweerder worden verleend. Het element RDW is identiek aan handelsnaam van Eiser. De toevoeging van het beschrijvende element BPM neemt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de overeenstemming tussen enerzijds de Domeinnaam en anderzijds de handelsnaam van Eiser niet weg, maar vergroot het gevaar voor verwarring omdat dit element net als Eiser verband houdt met het Nederlandse wegverkeer. Dat verwarring ook daadwerkelijk optreedt blijkt uit het gegeven dat Eiser wordt benaderd door ontevreden klanten van Verweerder. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Uit de door Eiser overgelegde producties blijkt dat Verweerder de domeinnaam gebruikt voor commerciële doeleinden, ten onrechte de indruk wekt aan Eiser gelieerd te zijn en consumenten misleidt, waardoor een legitiem belang ontbreekt. De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd als ook op grond van eigen waarneming, ook overigens geen indicatie dat Verweerder een legitiem belang bij of ander recht op de Domeinnaam heeft. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

5 C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter in ieder geval van oordeel dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk en de handelsnaam van Eiser, zoals in artikel 3.2 sub d van de Regeling beschreven. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hiermee vaststaat dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <rdwbpm.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Remco M. R. Van Leeuwen Geschillenbeslechter Datum: 13 maart 2015

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2007NL28 Datum: 23 mei 2008 In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254 Page 1 of 6 LJN: BO3254, Rechtbank Amsterdam, 455882 / HA RK 10-319 Datum 05-08-2010 uitspraak: Datum 08-11-2010 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:Verzoek

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200 Rapport Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/200 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord de teruggaven op de voorlopige aanslagen 2002

Nadere informatie

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat .nl Eindrapport Domeinnaamdebat Projectteam Domeinnaamdebat in opdracht van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland November 2001 Colofon Publicatie van het Projectteam Domeinnaamdebat Ontwerp

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 Opposant: Loyalis N.V. Burgemeester de Hesseleplein 31 6411 CH Heerlen Nederland Gemachtigde: Novagraaf

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

30-5-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

30-5-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BQ6506, Rechtbank Amsterdam, 459105 / HA ZA 10-1581 Datum 18-05-2011 uitspraak: Datum 30-05-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie