Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland."

Transcriptie

1 TomTom Blue Ocean Capital DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. Verweerder is Blue Ocean Capital, gevestigd te Ommen, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <gratistomtom.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Uniserver Internet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 26 februari 2009 per en is op 3 maart 2009 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 27 februari 2009 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 maart 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnaam en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 maart 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 maart Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 30 maart 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 1 april 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Partijen Eiseres is onderdeel van het TomTom concern, een van s werelds grootste leveranciers van navigatieoplossingen. Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht. Merken Eiseres beroept zich in deze procedure op en is houdster van de volgende merken (hierna

2 gezamenlijk ook: de Merken ): (a) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 27 januari 2000 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42; (b) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 14 februari 2003 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42; (c) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 6 april 2006 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 41, 42 en 45; en (d) het woordmerk TOMTOM.COM, ingeschreven in de Benelux op 27 januari 2000 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42. Handelsnaam Eiseres beroept zich niet (tevens) op een handelsnaamrecht ter zake van de aanduiding TomTom. Domeinnamen Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam voor het eerst geregistreerd op 22 januari 2006 en door Verweerder, door middel van een nieuwe registratie, geregistreerd op 6 mei Het is de Geschillenbeslechter gebleken dat Eiseres zelf de houdster is van de domeinnaam <tomtom.nl>, dat deze domeinnaam voor het eerst is geregistreerd op 9 februari 2000 en dat deze domeinnaam doorleidt naar de website van Eiseres. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden. Deze eis is gebaseerd op de volgende gronden: Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken. De Domeinnaam stemt volgens Eiseres verwarringwekkend overeen met deze merken. De Domeinnaam bevat het woordmerk TOMTOM. Het element gratis in de Domeinnaam is een kwalificatie, heeft betrekking op en verwijst naar het element tomtom en draagt zelf niet of nauwelijks bij aan het onderscheidend karakter van de Domeinnaam, waardoor de kans op verwarring tussen de Domeinnaam en de Merken bij het publiek zal ontstaan, aldus Eiseres. De bekendheid van het merk TOMTOM speelt hierbij een zwaarwichtige rol. Daarom dient het element gratis niet meegewogen te worden in de vergelijking tussen de Domeinnaam en de Merken, aldus Eiseres. Daarnaast suggereert, volgens Eiseres, de combinatie gratis en tomtom eerder een band tussen Eiseres en de Domeinnaam, namelijk het met toestemming van Eiseres gratis verstrekken van TOMTOM navigatiesystemen. Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam.

3 De Domeinnaam wordt volgens Eiseres gebruikt ter bevordering van de verkoop van uitvaartverzekeringen. Hiervoor worden consumenten aangesproken door middel van het aanbieden van verschillende cadeaus bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De cadeaus die aangeboden worden zijn een TOMTOM navigatiesysteem, een SALORA fotolijst en een APPLE IPOD SHUFFLE muziekspeler. Zoals hieruit blijkt worden er niet enkel TOMTOM navigatiesystemen verstrekt bij het afsluiten van een verzekering, maar ook andere producten. Om dan voor de Domeinnaam te kiezen komt arbitrair over, aldus Eiseres. Volgens Eiseres lijkt de keuze voor de Domeinnaam gebaseerd te zijn op de reputatie die Eiseres in de loop van de jaren heeft opgebouwd als zijnde een sterk en betrouwbaar merk en is enkel bedoeld om potentiële verzekeringnemers naar de website te trekken. Dit zou ook blijken uit een (als bijlage bij de Eis gevoegde) brief van de heer Remkes, vertegenwoordiger van Verweerder, waarin hij schrijft dat de Domeinnaam gebruikt wordt om leads te genereren naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, aldus Eiseres. Voorts heeft Eiseres gesteld dat er geen officiële band bestaat tussen Eiseres en Verweerder. Door het ontbreken daarvan en het aansluiting zoeken bij de reputatie van Eiseres, trekt Verweerder ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de TOMTOM navigatiesystemen. Verweerder heeft geen toestemming gevraagd om het merk TOMTOM te mogen gebruiken en zal deze toestemming ook niet verkrijgen, aldus Eiseres. En tot slot, in dit verband, heeft Eiseres gesteld dat Verweerder geen eigen recht, merkrecht, handelsnaamrecht of anderszins heeft, op grond waarvan hij het gebruik van TOMTOM kan rechtvaardigen. Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam Volgens Eiseres is de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw, omdat Verweerder willens en wetens heeft aangehaakt bij de bekendheid van het merk TOMTOM, de goede naam van Eiseres en de door haar op de markt gebrachte producten, louter om financieel gewin te behalen. Verweerder is, althans behoort op de hoogte te zijn van de merkrechten van Eiseres en had evengoed een domeinnaam kunnen kiezen waarin de Merken geen rol spelen, zoals bijvoorbeeld de domeinnaam <gratiscadeaubijverzekering.nl>. Dat is te kwader trouw gedrag, aldus Eiseres. En dit blijkt eveneens uit de hiervoor genoemde brief van de heer Remkes, ten vervolge op de bespreking tussen de heer Huiberts van 3Men B.V., als zijnde de gebruiker van de Domeinnaam, en de vertegenwoordiger van Eiseres. Omdat de Domeinnaam wordt gebruikt om leads te genereren, en er op deze wijze commercieel voordeel wordt behaald, namelijk door internetgebruikers naar de website te halen met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, is volgens Eiseres voldaan aan artikel 3.2 sub d van de Regeling. B. Verweerder Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. In antwoord op de Kennisgeving van Geen Ontvangst Verweerschrift van het Instituut aan partijen, heeft (de klantenservice van) Topuitvaartverzekering.nl het Instituut op dezelfde dag per geïnformeerd dit bericht doorgestuurd te hebben aan Verweerder en in afwachting te zijn van (een antwoord, zo begrijp de Geschillenbeslechter). Voorts is door Topuitvaartverzekering.nl opgemerkt dat zij geen eigenaar is van de Domeinnaam. 6. Oordeel en Bevindingen Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

4 Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten: (a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling; (b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en (c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres beroept zich op het feit dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de Merken dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk waarvan Eiseres rechthebbende is (artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling). Eiseres heeft kopieën overgelegd van haar merkregistraties. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de ingeroepen Merken geldig zijn in de Benelux en dat Eiseres daarop de rechthebbende is. Uitgangspunt bij de onderhavige vergelijking zijn de Merken zoals deze zijn gedeponeerd en de Domeinnaam zoals die is geregistreerd. De inhoud van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam speelt bij deze specifieke toets geen rol. In dit verband wordt verwezen naar het WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions ( punt 1.2 ( Is the content of a web site relevant in determing confusing similarity? ). Anders dan Eiseres kennelijk van mening is, geldt dat ook het element gratis in de Domeinnaam bij de vergelijking betrokken dient te worden, zij het dat deze term een ondergeschikte rol speelt. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet echter het top level domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam (wel) buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de aanduiding gratistomtom, waaruit de Domeinnaam bestaat, zodanig overeenstemt met een of meerdere van de Merken, meer in het bijzonder de woordmerken TOMTOM, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het woordmerk TOMTOM waarop Eiseres zich beroept keert volledig terug in de Domeinnaam. Het element tomtom wordt daarin direct vooraf gegaan door het woord gratis. Naar Eiseres terecht heeft gesteld, is dit woord een generieke term, die bij de vergelijking tussen de betrokken merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam hierdoor zodanig (auditief, visueel en begripsmatig) overeen met de woordmerken TOMTOM dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek kan namelijk aan de Merken en de Domeinnaam ten onrechte dezelfde herkomst toeschrijven. Bij het publiek kan eveneens de onjuiste indruk ontstaan dat er een verband bestaat tussen de onderneming van Eiseres en die van Verweerder, dan wel dat Eiseres anderszins betrokken is bij (het gebruik van) de Domeinnaam en/of de aan de Domeinnaam gekoppelde website waar (onder meer) gratis TOMTOM autonavigatiesystemen worden aangeboden. Het verwarringsgevaar wordt in dezen vergroot door de onderscheidingskracht van de woordmerken TOMTOM, waarbij door de Geschillenbeslechter rekening wordt gehouden met de door Eiseres gestelde, door Verweerder niet betwiste en door de Geschillenbeslechter aannemelijk geachte bekendheid

5 van de Merken. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang aan de zijde van Verweerder. De Geschillenbeslechter is niet gebleken dat zich een van de in artikel 3.1 sub a, b en c van de Regeling opgesomde omstandigheden voordoet. Evenmin is de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweerder anderszins een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen. Integendeel, Eiseres heeft gesteld dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, te weten ter bevordering van de verkoop van uitvaartverzekeringen. Uit eigen waarneming is het de Geschillenbeslechter gebleken dat de Domeinnaam wordt gebruikt in het kader van de TopuitvaartVerzekering.nl - Dela Gratis TomTom Actie die wordt (of tot 31 december 2008 werd) georganiseerd door TopuitvaartVerzekering.nl. Het is aannemelijk dat door dit gebruik van de Domeinnaam op ongerechtvaardigde wijze wordt geprofiteerd van de reputatie van de Merken, namelijk louter met het doel om (extra) verkeer ( traffic of, zoals door voornoemde heer Remkes verwoord, leads ) te genereren naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, waardoor de Merken (kunnen) worden aangetast in de zin van artikel 3.1 sub c van de Regeling. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. De omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 sub d van de Regeling zijn volgens Eiseres aanwezig. Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, wordt de Domeinnaam door Verweerder, of met toestemming van hem door een derde, gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder, dan wel van deze derde, te leiden. Verweerder, dan wel deze derde, maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hierboven onder punt A ( Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend ) is weergegeven. Verweerder was zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust althans had dit moeten zijn van de Merken. Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <gratistomtom.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt. Remco M.R. van Leeuwen, Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek Singapore ( Singapore ), vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek Singapore ( Singapore ), vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland. Haw Par Corporation Van Tintelen DomJur 2009-465 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0044 Datum: 2 november 2008 1. Partijen Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek

Nadere informatie

De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur

De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1265 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0043 Datum: 2 oktober 2017 1. Partijen Eiser is de Persgroep Online Services

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door Hulsbergen Advocatuur B.V., Nederland.

Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door Hulsbergen Advocatuur B.V., Nederland. Customworx verweerder DomJur 2011-658 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0078 Datum: 17-02-2011 1. Partijen Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur

LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur 2019-1325 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2019-0001 Datum: 29 maart 2019 1. Partijen Eiser is LRC Products Limited uit Slough, Verenigd Koninkrijk,

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur

V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur 2014-1092 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0033 Datum: 14-11-2014 1. Partijen De Eiseres is Vermeulen Medical B.V. uit Ede, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, vertegenwoordigd door Hellingman Bunders Advocaten, Nederland.

Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, vertegenwoordigd door Hellingman Bunders Advocaten, Nederland. Diadora - Verweerder DomJur 2009-474 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-005 Datum: 29 december 2008 1. Partijen Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco,

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur

Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur 2018-1314 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2018-0054 Datum: 31 oktober 2018 1. Partijen De Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur

Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur 2018-1268 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Dienst Wegverkeer (RDW) v. [Verweerder] Zaaknr. DNL2017-0066 1. Partijen De

Nadere informatie

1. Partijen Eiser is H-D U.S.A., LLC uit Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Ploum, Nederland.

1. Partijen Eiser is H-D U.S.A., LLC uit Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Ploum, Nederland. H-D U.S.A., LLC [X] DomJur 2019-1326 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2019-0002 Datum: 22 februari 2019 1. Partijen Eiser is H-D U.S.A., LLC uit Milwaukee, Wisconsin, Verenigde

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

De Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Ilse Janssen, Nederland.

De Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Ilse Janssen, Nederland. Koninklijke KPN N.V. JE Goos DomJur 2018-1298 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Koninklijke KPN N.V. v. JE Goos, Zundert Zaaknr. DNL2018-0032 1. Partijen De Eiser is

Nadere informatie

De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland. MapsTell B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1174 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0048 Datum: 7 december 2015 1. Partijen De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur

Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur 2017-1257 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0023 Datum: 12 Juli 2017 1. Partijen Eiser is Norilsk Nickel Australian

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain Registration Service, [Y]

P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] DomJur 2018-1275 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is CPFilms, Inc, gevestigd te Fieldale, Virginia, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Office Kirkpatrick NV, België.

Eiseres is CPFilms, Inc, gevestigd te Fieldale, Virginia, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Office Kirkpatrick NV, België. CPFilms Reflect Glasfilm DomJur 2010-619 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0039 Datum: 03-08-2010 1. Partijen Eiseres is CPFilms, Inc, gevestigd te Fieldale, Virginia, Verenigde

Nadere informatie

Pandora A/S Safenet B.V. DomJur

Pandora A/S Safenet B.V. DomJur Pandora A/S Safenet B.V. DomJur 2018-1289 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Pandora A/S v. Safenet B.V. Zaaknr. DNL2018-0017 1. Partijen Eiser is Pandora A/S uit Kopenhagen,

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

PC Hooft Groep B.V. v. Heavenly Group B.V. DomJur

PC Hooft Groep B.V. v. Heavenly Group B.V. DomJur PC Hooft Groep B.V. v. Heavenly Group B.V. DomJur 2017-1266 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0047 Datum: 4 oktober 2017 1. Partijen Eiser is PC Hooft Groep B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger].

Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger]. define - verweerder DomJur 2011-636 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0051 Datum: 12-12-2010 1. Partijen Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit Achterveld, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit Achterveld, Nederland, intern vertegenwoordigd. Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur 2017-1239 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0051 Datum: 20 december 2016 1. Partijen Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door BWK Partners, Nederland.

De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door BWK Partners, Nederland. BIConsult B.V. [X] DomJur 2018-1279 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER BIConsult B.V. v. Verweerder Zaaknr. DNL2017-0062 1. Partijen De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht,

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is de heer [X], Ekeren-Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Athos.

Verweerder in deze procedure is de heer [X], Ekeren-Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Athos. Senior Publications - Verweerder DomJur 2008-375 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2007NL22 Datum: 15 januari 2008 Arbitraal vonnis in de zaak van: en Senior Publications SA Brussel,

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL KUKA Systems - Trento DomJur 2010-518 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0027 Datum: 09-07-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland.

Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland. [X] v. Arvy Music DomJur 2018-1295 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2018-0018 Datum: 20 augustus 2018 1. Partijen Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <sportlinkclub.nl> (hierna de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via OnlineSystemen.nl op 7 februari 2008.

De onderhavige domeinnaam <sportlinkclub.nl> (hierna de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via OnlineSystemen.nl op 7 februari 2008. Sportlink Services Grafia Internet DomJur 2011-663 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0068 Datum: 14-02-2011 1. Partijen Eiseres is Sportlink Services B.V. uit Zeist, Nederland.

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

De betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> zijn geregistreerd via de deelnemer Sombrero.de GmbH.

De betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> zijn geregistreerd via de deelnemer Sombrero.de GmbH. Hotelplan - Diamond Point Enterprises DomJur 2009-476 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0010 Datum: 7 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Hotelplan Internationale Reisorganisaties

Nadere informatie

Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur

Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur 2015-1122 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0049 Datum: 25 maart 2015 1. Partijen De Eiser is Omega Pharma NV uit Nazareth, België, intern

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur 2010-535 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009 1. Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie