De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH."

Transcriptie

1 SNS Bank - Verweerder DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Van Benthem & Keulen, Utrecht, Nederland. Verweerder is [X], Stege, Denemarken. 2. De Domeinnamen De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. 3. Geschiedenis van de Procedure De in het Nederlands gestelde Eis is per ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 8 mei 2008 en op 20 mei 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 9 mei 2008 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 mei 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnamen en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden ( de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 mei 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 juni Verweerder heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 11 juni 2008 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven. Op 16 juni 2008 heeft het Instituut van Verweerder een (kort) in het Engels gesteld e- mailbericht ontvangen. Het Instituut heeft dit bericht dezelfde dag doorgestuurd naar Eiseres en partijen gewezen op de mogelijkheid van een schikking. Op 17 juni 2008 heeft het Instituut van Eiseres een verzoek tot schorsing in het kader van een onderzoek naar schikkingsmogelijkheden ontvangen. Het Instituut heeft dezelfde dag melding gedaan van de schorsing van de procedure tot 2 juli Op 30 juni 2008 heeft het Instituut het verzoek van Eiseres ontvangen om de procedure te hervatten. Op 1 juli 2008 heeft het Instituut partijen bericht dat de procedure weer werd hervat. Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 9 juli 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres houdt zich blijkens het door haar als bijlage 10 overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, bezig met het bevorderen van sparen en het

2 verlenen van alle diensten op financieel gebied. Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht. Merken Eiseres beroept zich in deze procedure in het bijzonder op de volgende merken (hierna: de Merken ): (a) het woordmerk SNS BANK, ingeschreven in de Benelux op 7 december 2006 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; (b) het woordmerk S.N.S. BANK, ingeschreven in de Benelux op 30 juni 1987 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; (c) het beeldmerk SNS BANK, ingeschreven in de Benelux op 23 april 2002 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36; (d) het beeldmerk SNS, ingeschreven in de Benelux op 23 december 2002 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36; (e) het beeldmerk FUNDCOACH, ingeschreven in de Benelux op 26 april 2001 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 16, 36 en 41; (f) het woordmerk SNS FUNDCOACH, ingeschreven in de Benelux op 27 december 2006 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; (g) het beeldmerk SNS FUNDCOACH VERDER IN FONDSBELEGGEN, ingeschreven in de Benelux op 28 december 2006 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; (h) het beeldmerk FUNDCOACH, ingeschreven in de Benelux op 11 juni 2007 onder nummer , voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; Handelsnamen Eiseres stelt de hierboven genoemde merken tevens als handelsnaam te gebruiken (hierna: de Handelsnamen ). Domeinnamen Eiseres is houdster van verschillende domeinnamen onder de Merken, waaronder <snsbank.nl> en <snsfundcoach.nl>. Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is - de domeinnaam <snsabnk.nl> voor het eerst geregistreerd op 18 augustus 2007 en op 14 september 2007 middels een wijziging domeinnaamhouder op naam van Verweerder gesteld; - de domeinnaam <snsfuncoach.nl> voor het eerst geregistreerd op 11 juni 2007 en op 14 september 2007 middels een wijziging domeinnaamhouder op naam van Verweerder gesteld; en - de domeinnaam <snsfundcaoch.nl> voor het eerst geregistreerd op 5 juli 2007 en op 14 september 2007 middels een wijziging domeinnaamhouder op naam van Verweerder gesteld. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de Handelsnamen. Het handelsnaamgebruik blijkt volgens Eiseres uit het gebruik van de namen op haar briefpapier en in haar reclame-uitingen. Tevens is Eiseres blijkens het afschrift uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel ingeschreven met één of meer van de Handelsnamen.

3 Eiseres stelt dat er sprake is van typosquatting, het verschijnsel waarbij iemand erop anticipeert dat Internetgebruikers typefouten maken bij het intikken van websiteadressen. De Domeinnamen die Verweerder heeft geregistreerd bevatten meerdere woorden die identiek of nagenoeg identiek zijn aan de Merken en Handelsnamen van Eiseres. Er zit slechts telkens één letter verschil tussen de Domeinnamen en de Merken van Eiseres. Eiseres stelt dat Verweerder op de websites die gekoppeld zijn aan de Domeinnamen (hierna: de Websites ), links heeft geplaatst naar websites via welke onder meer bancaire, hypothecaire of soortgelijke producten en diensten worden aangeboden. Daarnaast wordt een doorlinkmogelijkheid gecreëerd naar websites die informatie bevatten waarmee Eiseres in het geheel niet geassocieerd wenst te worden, zoals gokken, dating en adult. Verweerder heeft volgens Eiseres de Domeinnamen geregistreerd met het doel bezoekers van het internet die op zoek zijn naar de websites van Eiser, zonder dat zij dat (direct) in de gaten hebben te lokken naar de Websites van Verweerder. Daarmee haakt Verweerder aan bij de (naams)bekendheid van de Merken en Handelsnamen van Eiseres, de onder die merken aangeboden diensten en voorts de goede reputatie van Eiseres. Eiseres stelt dat de Merken bekende merken zijn. Volgens Eiseres stemmen de Domeinnamen in grote mate overeen met de Merken, wat kan leiden tot indirecte dan wel direct verwarring. Tevens lift Verweerder op parasitaire wijze mee met de door Eiseres opgebouwde bekendheid en reputatie van haar merken. Daarnaast wordt door het gebruik van de Domeinnamen door Verweerder ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van Eiseres. Verweerder heeft geen geldige reden voor dit gebruik. Tenslotte handelt Verweerder, voor zover de registratie van de Domeinnamen door Verweerder moet worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam, in strijd met de handelsnaamrechten van Eiseres, omdat deze slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken, als gevolg waarvan bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen. Er is in het onderhavige geval geen sprake van een zodanige noodzaak juist die domeinnamen te registreren (of te gebruiken) dat van Verweerder in redelijkheid niet kan worden verwacht zich van dit gebruik of deze registratie te onthouden. Verweerder maakte niet - voordat hij kennis kreeg van het geschil - gebruik van de Domeinnamen om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Aangezien sprake is van typosquatting, is het evident dat Verweerder juist deze Domeinnamen heeft geregistreerd om op parasitaire wijze mee te liften op de merken van Eiser. Bovendien hebben de bewoordingen snsabnk, snsfuncoach en snsfundcaoch geen enkele zelfstandige betekenis. Daarnaast geldt dat Verweerder niet als persoon, individu, onderneming of andere organisatie bekend is onder de Domeinnamen. De naam van Verweerder [X], lijkt in het geheel niet op de Domeinnamen. Op de Websites wordt geen enkele verwijzing gemaakt naar een onderneming of organisatie van Verweerder, die onder de Domeinnamen zou worden gedreven. Bovendien is uit onderzoek in het register van de Kamer van Koophandel gebleken dat onder geen van de namen snsabnk, snsfuncoach en snsfundcaoch een onderneming wordt gedreven in Nederland. Tot slot is ook geen sprake van een gebruik van de Domeinnamen voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder dat consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan worden getrokken. De Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd met het oog op het behalen van commercieel voordeel (bijv. via advertentie-inkomsten, of door te linken naar concurrenten van Eiser), gebruikmakend van de verwarring bij de internetgebruikers door de met de Merken en Handelsnamen overeenstemmende Domeinnamen. De Websites bieden de internetgebruikers de mogelijkheid om via links door te klikken naar websites van concurrenten van Eiseres. Tevens bevatten de Websites links naar de websites van Eiseres waarin de Merken en Handelsnamen zijn opgenomen. Bovendien stelt Eiseres dat i) Verweerder anticipeert op typefouten van internetgebruikers, ii) de woorden in de Domeinnamen geen enkele betekenis hebben en iii) Verweerder geen enkele reden heeft

4 voor het gebruik van juist deze Domeinnamen, waardoor sprake is van depot te kwader trouw van de Domeinnamen door Verweerder. B. Verweerder Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Omdat geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen. Taal van de procedure Alvorens vast te stellen of Eiseres de drie in artikel 2.1 van de Regeling genoemde voorwaarden (hierna onder A, B en C te bespreken) heeft gesteld en bewezen, staat de Geschillenrechter allereerst stil bij de taal van de procedure. Eiseres heeft de Eis in het Nederlands ingediend. Verweerder heeft, zoals hierboven vermeld, op 16 juni 2008 een kort in het Engels gesteld bericht gestuurd aan het Instituut. Voor het overige heeft Verweerder geen stukken ingediend of anderszins van zich laten horen. Uitgangspunt van artikel 16 van de Regeling is dat de procedure in de Nederlandse taal wordt behandeld en dat derhalve alle communicatie, inclusief de Eis en het Verweerschrift, in het Nederlands dient te geschieden. De Regeling laat slechts in uitzonderingsituaties en derhalve niet steeds als een partij de Nederlandse taal niet machtig is de behandeling in de Engelse in plaats van de Nederlandse taal toe. Zo n uitzonderingsituatie kan bestaan als het onder omstandigheden onredelijk bezwarend is voor een partij die de Nederlandse taal niet machtig is om in het Nederlands te procederen, waar het gebruik van het Engels overduidelijk geen nadeel veroorzaakt voor de andere partij of waarbij ook de andere partij de Nederlandse taal niet machtig is. Van een partij die behandeling wenst van de procedure in de Engelse in plaats van de Nederlandse taal mag verwacht worden dat zij motiveert waarom de Geschillenbeslechter daartoe zou dienen te besluiten onder aanvoering van argumenten waaruit blijkt dat het onder omstandigheden onredelijk bezwarend voor haar zou zijn als de behandeling in het Nederlands zou plaatsvinden (vgl. WIPO DNL , AB Electrolux v. Marcel Vlaar). Dergelijke omstandigheden zijn in de onderhavige procedure gesteld noch gebleken. Bij ontbreken van een gemotiveerd bezwaar namens Verweerder volgt de Geschillenbeslechter het voorlopig besluit van het Instituut dat de taal van de procedure Nederlands is. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres heeft kopieën overgelegd van de inschrijving van de Merken. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de Merken alle in de Benelux geldig zijn en dat Eiseres daarop de rechthebbende is. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel door de gewone rechter, in arbitrages als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. Wat vervolgens overblijft zijn tekens (gebruikt in de Domeinnamen) die telkens op één teken na (of door één teken te verplaatsen binnen het woord) identiek zijn aan de Merken. Mede gelet op de gestelde bekendheid van de Merken en het daarmee gepaard gaande onderscheidend vermogen is van overeenstemming tussen Merken en Domeinnamen sprake.

5 Deze overeenstemming is zodanig dat (indirecte) verwarring kan ontstaan. De Domeinnamen kunnen bij het publiek de onjuiste indruk wekken dat zij van Eiseres zijn of dat Verweerder een economische band heeft met Eiseres. Daarbij komt dat Verweerder (deels) aan de diensten van Eiseres soortgelijke diensten aanbiedt op de Websites en koppelingen heeft aangebracht naar websites van Eiseres. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op de Domeinnamen om zich in dit kader op te beroepen. Aangezien de Domeinnamen onmiskenbaar zijn geregistreerd met het doel internetgebruikers te vangen die een simpele typefout maken en gezien het feit dat de Domeinnamen geen afzonderlijke betekenis hebben, gebruikt Verweerder de Domeinnamen niet om te goeder trouw haar producten of diensten aan te bieden. Ook voor het overige doen geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden zich voor, of blijkt anderszins dat Verweerder recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, worden de Domeinnamen door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de Websites te leiden. Verweerder maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hiervoor onder punt A is aangegeven. Verweerder was zich ten tijde van registratie bewust althans had dit, mede gezien de door hem geplaatste koppelingen naar de websites van Eiseres, moeten zijn van de bekendheid van de Merken van Eiseres. Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnamen geacht worden te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder houder van deze domeinnamen wordt. Remco M.R. van Leeuwen, Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2008019 van 18 augustus 2014 Opposant: DSQUARED2 TM S.A. 18, rue de l'eau 1449 Luxemburg Luxemburg Gemachtigde: Office Freylinger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 26 november 2009 op het verzoek van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN BV (hierna: KPN), gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie