BKR BKR Bedrijven DomJur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091"

Transcriptie

1 BKR BKR Bedrijven DomJur Rechtbank Noord Holland Zaak-/rolnummer: C/15/ / KG ZA Datum: 15 juli 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATE, gevestigd te Tiel, eiseres, advocaat mr. E.W. Jurjens en mr. R. van der Zaal te Amsterdam, tegen de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATIE BEDRIJVEN, gevestigd te Hoofddorp, gedaagde, wonende te gedaagde, verschenen in persoon. Partijen zullen hierna enerzijds BKR en anderzijds (gezamenlijk) BKR Bedrijven genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - het verweerschrift van BKR Bedrijven - de mondelinge behandeling - de pleitnota van BKR Na uitroeping van de zaak verschijnen: - manager juridische zaken van BKR - gemachtige van BKR - mr. Jurjens voornoemd - mr. V der Zaal voornoemd. - zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder van gedaagde sub 1 als voor zich in privé - vrijwilliger bij BKR Bedrijven Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. BKR is een stichting die tot doel heeft het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. In het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland is onder meer het volgende opgenomen: Rechtspersoon Activiteiten SBl-code: Kredietinformatie- en incassobureaus Het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. De stichting beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer.

2 Onderneming Stichting Bureau Krediet Handelsnamen Registratie (BKR) Verificatie Informatie Systeem (Vis) Startdatum onderneming Activiteiten SBI-code: Kredietinformatie- en incassobureaus Het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. De stichting beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer Op 22 januari 1993 heeft BKR bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het volgende Benelux beeldmerk ingeschreven: 2.3. Op 20 mei 1996 heeft BKR bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het Benelux woordmerk 'BKR' ingeschreven in klasse Op 19 februari 2013 heeft BKR bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het Benelux woordmerk 'BKR' ingeschreven in klasse 35 en Op 19 februari 2013 heeft BKR bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het volgende Benelux beeldmerk ingeschreven: 2.6. In het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is over gedaagde sub 1 onder meer het volgende opgenomen: Rechtspersoon Statutaire naam Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven Internetadres Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Activiteiten SBI-code: 7490 Overige specialistische zakelijke dienstverlening Database over handelsverkeer en openstaande schulden van bedrijven Onderneming Handelsnamen BKR Bedrijven

3 Startdatum onderneming (datum registratie: ) Vestiging SBI-code : Overige specialistische zakelijke dienstverlening Database over handelsverkeer en openstaande schulden van bedrijven; bijdrage leveren aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiele verkeer Bestuurder Naam 2.7. Bij brief van 30 januari 2014 heeft BKR onder meer het volgende aan BKR Bedrijven geschreven: BKR is de handelsnaam van Stichting Bureau Krediet Registratie. Op grond van artikel 5 Handelswet is het niet toegestaan een handelsnaam te gebruiken die reeds door een ander wordt gebruikt. Dit betekent dat u op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de handelsnaam BKR. (...) Derhalve verzoek, en voor zover nodig sommeer ik u, namens de Stichting BKR de naam van uw stichting alsmede de domeinnaam te veranderen Bij brief van 15 mei 2014 heeft BKR onder meer het volgende aan BKR Bedrijven geschreven: Stichting BKR wijst u er nogmaals op, dat BKR een handelsnaam is van Stichting BKR. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het u niet toegestaan een Handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd. U handelswijze is daarom onrechtmatig jegens Stichting BKR, waardoor zij schade leidt. Stichting BKR stelt u daarom voor alle door haar geleden schade en te lijden schade aansprakelijk. Stichting BKR is bereid u nog eenmalig de gelegenheid te bieden om binnen 24 uur na dagtekening van de ze brief de naam van de stichting alsmede de domeinnaam en de website te verwijderen / wijzigen en deze ook verwijderd/gewijzigd te houden alsmede nu en in de toekomst op geen enkele handelsnaam van Stichting BKR te gebruiken voor uw eigen activiteiten. Stichting BKR eis ter zake een schriftelijke onvoorwaardelijke bevestiging hiervan BKR Bedrijven heeft niet op de in 2.7 en 2.8 bedoelde brieven gereageerd. 3. Het geschil 3.1. BKR vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. PRIMAIR: Gedaagden te bevelen, onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, de inbreuken op de handelsnaamrechten van BKR, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, en meer specifiek elk gebruik van de handelsnamen Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven en BKR Bedrijven, alsmede elke soortgelijke handelsnaam, te staken en gestaakt te houden, en, binnen vijfdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, de inschrijving van de handelsnamen Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven en BKR Bedrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te laten halen, met gelijktijdig afschrift van de correspondentie in dit verband aan de raadsman van BKR, en deze handelsnamen niet opnieuw te registreren; en

4 II. III. IV. PRIMAIR: Gedaagden te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de inbreuken op de merkrechten van BKR, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, te staken en geslaakt te houden, en meer specifiek elk gebruik van het teken BKR Bedrijven en het BKR Bedrijven Logo, alsmede soortgelijke tekens, te staken en gestaakt te houden. SUBSIDIAIR: Gedaagden te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elk gebruik, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, in het economisch verkeer, van de tekens BKR en BKR Bedrijven, Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven, Bureau Krediet Registratie Bedrijven en/ of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden; Gedaagden te veroordelen tot betaling aan BKR van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 5.000,- (zegge vijfduizend EURO), althans van een door U.E.A. in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere keer of iedere dag of gedeelte van een dag, zulks naar keuze van BKR, dat gedaagde sub 1 en/ of gedaagde sub 2 in strijd handelt/handelen met het bevel sub I, of met enig gedeelte van dit bevel, met een maximum van ,- (zegge honderdvijfduizend euro); Gedaagden te veroordelen tot betaling, binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, van de door BKR werkelijk gemaakte kosten van deze procedure, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, zoals nader omschreven in paragraaf 8 van deze dagvaarding, althans een door U.RA. in goede justitie te bepalen bedrag; De termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden1w het in dezen te wijzen vonnis, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen termijn Aan haar vordering legt BKR- kort gezegd- ten grondslag dat BKR Bedrijven inbreuk maakt op de handelsnaam en de merkrechten van BKR, althans dat BKR Bedrijven onrechtmatig jegens haar handelt BKR Bedrijven voert verweer. Daartoe voert zij- samengevat- aan dat geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van BKR in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE, omdat BKR Bedrijven niet deelneemt aan het economisch verkeer als bedoeld in dat artikel. Voorts zijn de woorden 'bureau' en 'kredietregistratie' geen merknaam, omdat ze louter beschrijvend zijn. Daarnaast is de doelgroep van BKR Bedrijven een andere dan die van BKR. Omdat ook sprake is van een groot verschil in kleurgebruik, werkzaamheden, vestigingsplaats, klantenkring en logo, zal dan ook geen verwarring ontstaan bij het publiek, zodat geen sprake is van merkinbreuk. De handelsnaam BKR is bovendien niet geregistreerd als handelsnaam, aldus nog steeds BKR Bedrijven Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. De vordering van BKR is gestoeld op drie grondslagen, te weten (1) inbreuk op haar handelsnaam, (2) inbreuk op haar merkrechten en (3) onrechtmatige daad. Deze grondslagen zullen hieronder worden beoordeeld. Handelsnaam 4.2. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, indien dat gebruik tot verwarring kan leiden. Volgens vaste

5 jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw opleveren. Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorzieningen voor toewijzing in aanmerking komen, dient derhalve als eerste te worden beoordeeld of BKR Bedrijven de handelsnaam van BKR als handels- of domeinnaam voor (een deel van) haar onderneming voert. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Inschrijving van die handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarvoor geen vereiste Buiten kijf staat dat BKR én BKR Bedrijven feitelijk de naam 'BKR' ter aanduiding van hun onderneming gebruiken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voeren zowel BKR als BKR Bedrijven dan ook (in ieder geval) de naam 'BKR' als handelsnaam. Aangezien bij beide partijen die afkorting bovendien voor exact dezelfde naam staat, te weten 'Bureau Krediet Registratie' en BKR die naam bovendien ook veelvuldig in haar uitingen naar buiten hanteert ter aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer, stelt de voorzieningenrechter vast dat BKR ook die (volledige) naam als handelsnaam voert. Ter zitting heeft BKR Bedrijven betoogd dat zij -ter voorkoming van eventuele geschillen- de domeinnaam niet langer exploiteert, maar dat zij thans is overgestapt op de domeinnaam Hieruit volgt dat BKR Bedrijven eveneens voornemens is om de handelsnaam (Stichting) Bureau Krediet Registratie te (gaan) voeren, voor zover zij daarmee inmiddels niet reeds is gestart Tussen partijen is niet in geschil dat BKR de handelsnamen 'BKR' en '(Stichting) Bureau Krediet Registratie' reeds voerde vóórdat BKR Bedrijven die naam voor haar eigen onderneming gebruikte. Niet in geschil kán zijn tussen partijen dat beide handelsnamen identiek aan elkaar zijn, met uitzondering van de toevoeging van het woord 'bedrijven'. Die toevoeging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter van ondergeschikte aard. In zijn geheel bezien wijken beide door BKR Bedrijven te hanteren handelsnamen in dermate geringe wijze af van de door BKR gevoerde handelsnamen, dat daarmee bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Sterker nog, door de toevoeging van het woord 'Bedrijven' achter de handelsnaam BKR, in combinatie met het feit dat beide ondernemingen tevens de handelsnaam 'Stichting Bureau Krediet Registratie' voeren, wordt het verwarringsgevaar naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen maar groter. Het publiek zou immers eenvoudig kunnen denken dat BKR een nieuwe dienst aanbiedt, speciaal voor bedrijven. Daar komt bij dat de aard van beide ondernemingen, blijkens de respectieve inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zeer vergelijkbaar zijn. Zowel BKR als BKR Bedrijven richten zich immers (onder meer) op de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer Conclusie van het voorgaande is dat BKR Bedrijven inbreuk maakt op de handelsna(a)m(en) van BKR. De vordering van BKR tot staking van de inbreuk op haar handelsnaamrechten ligt dan ook voor toewijzing gereed. Merkrechten 4.6. Het logo dat BKR Bedrijven naar eigen zeggen voor haar diensten gebruikt is:

6 Volgens BKR maakt BKR Bedrijven hiermee inbreuk op de aan BKR toebehorende merken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b, althans sub c, althans sub d BVIE. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt Met BKR is de voorzieningenrechter van oordeel dat het logo dat BKR Bedrijven (heeft) gebruikt op haar website sterk overeenstemt met de beeldmerken van BKR. Met name wanneer de drie tekens onder elkaar worden beschouwd, ontstaat een zeer vergelijkbaar beeld: Alle drie de tekens bestaan immers uit dezelfde letters in een visueel relatief overeenstemmend lettertype. Daarnaast zijn alle tekens aan de linkerzijde voorzien van gestileerde punten, waarvan er vier in de vorm van een 'kruis' of 'ruit' extra geprononceerd zijn. In termen van intellectueleeigendomsprocedures kan dan ook gezegd worden dat alle drie de tekens een vergelijkbare look and feel hebben. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het dan ook zeer aannemelijk dat bij het aanschouwen van het logo van BKR Bedrijven bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de beeldmerken van BKR, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE BKR heeft voorts betoogd dat haar merk bekend is binnen het Benelux-gebied en dat BKR Bedrijven meelift op die bekendheid en daaruit zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Ook dat is de voorzieningenrechter met BKR eens. Toch is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub ben sub c BVIE naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter (voorshands) geen sprake. Het volgende is daartoe van belang BKR Bedrijven heeft ter zitting gesteld dat zij niet deelneemt aan het economisch verkeer, zodat ook geen sprake kan zijn van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b [naar de voorzieningenrechter begrijpt: en sub c] BVIE. Weliswaar heeft BKR-terechtgesteld dat het al dan niet hebben van een winstoogmerk niet relevant is voor de vraag of sprake is van gebruik van tekens in het economisch verkeer, maar het standpunt van BKR Bedrijven is niet zozeer dat zij geen winstoogmerk heeft, maar dat zij überhaupt niet deelneemt aan het economisch verkeer, omdat zij niet factureert, noch een vergoeding vraagt voor de door haar aangeboden diensten. Die stelling heeft BKR betwist, stellende dat ook kan worden gedoneerd, zodat wel degelijk sprake is van gebruik in het economisch verkeer.

7 4.10. Voorshands is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende aannemelijk geworden dat BKR Bedrijven haar logo gebruikt in het economisch verkeer, aangezien BKR Bedrijven onweersproken heeft gesteld dat niet gefactureerd wordt voor de diensten die zij aanbiedt en dat zij ook anderszins geen financiële vergoeding vraagt voor haar diensten. Haar doel zou naar eigen zeggen dan ook louter ideëel zijn. Zonder nader bewijs- waarvoor dit kort geding zich naar zijn aard niet-leent- kan de voorzieningenrechter niet vaststellen of BKR Bedrijven een handelsactiviteit ontplooit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en daarmee of de activiteiten van BKR Bedrijven zich voltrekken in het economisch verkeer (vgl. HvJEU 12 november 2002, BIE 2003, p. 338). Dientengevolge kan evenmin worden beoordeeld of sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en/ of c BVIE. Voor zover de vordering van BKR is gegrond op die artikelleden, kan de grondslag de vordering vooralsnog niet dragen Voor een geslaagd beroep op inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is gebruik in het economisch verkeer echter geen vereiste. Voldoende is dat door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan sprake is. Zoals hierboven in 4.4 en 4.7 reeds is overwogen, stemmen zowel de naam als het door BKR Bedrijven gehanteerde teken sterk overeen met de handelsnaam en beeldmerken van BKR, met een grote kans op verwarring bij het publiek. BKR Bedrijven heeft niet bestreden dat de namen 'BKR' en '(Stichting) Bureau Krediet Registratie' een grote mate van landelijke bekendheid genieten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er dan ook geen twijfel over dat BKR Bedrijven bij haar eigen naamgeving en ontwerp van haar logo bewust heeft aangehaakt bij de bekendheid van BKR. Weliswaar heeft BKR Bedrijven gesteld dat zij heel andere activiteiten ontplooit dan BKR, maar dat neemt niet weg - wat er ook van die stelling zij- dat zij, juist in dat geval, eenvoudig geheel andere keuzes had kunnen maken, zowel voor haar naam (en de afkorting daarvan) als voor haar logo. Nu zij dat niet heeft gedaan, is de voorzieningenrechter van oordeel dat BKR Bedrijven zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van BKR. Ook de (primaire) vordering van BKR tot staking van de inbreuk op haar merkrechten zal derhalve worden toegewezen. Onrechtmatige daad Aangezien de eerste twee grondslagen de vorderingen van BKR zelfstandig kunnen dragen, behoeft deze (naar de voorzieningenrechter begrijpt: voorwaardelijke) grondslag geen inhoudelijke beoordeling meer. Conclusie Het vorenstaande leidt ertoe dat de vordering van BKR zal worden toegewezen, met dien verstande dat BKR Bedrijven een termijn van vijf dagen na betekening van dit vonnis zal worden gegund om te voldoen aan de desbetreffende veroordelingen tot staken en gestaakt te houden. Nu geen verweer is gevoerd tegen de afzonderlijke veroordeling van gedaagde sub 2 zullen de vorderingen tegen beide gedaagden, gezamenlijk aangeduid als BKR Bedrijven, worden toegewezen De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt BKR heeft, ten slotte, op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeling van BKR Bedrijven in de volledige proceskosten gevorderd. Aangezien de vordering zal worden toegewezen op een tweetal IE-rechtelijke grondslagen, is ook de

8 vordering tot veroordeling in de volledige proceskosten toewijsbaar. BKR Bedrijven zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij dan ook in de werkelijke proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter weegt hierin mee dat BKR Bedrijven deze procedure- en daarmee (het risico van) een veroordeling in de volledige proceskosten- eenvoudig had kunnen voorkomen door te reageren op en te voldoen aan de sommaties van BKR. De voorzieningenrechter zal de hoogte van de proceskosten echter vaststellen overeenkomstig het toepasselijke indicatietarief in IE-zaken voor een eenvoudig kort geding, nu BKR niet (voldoende) heeft gesteld waarom in het onderhavige geval een hoger tarief gerechtvaardigd zou zijn De kosten aan de zijde van BKR worden begroot op: - Dagvaarding 77,52 - Griffierecht 608,00 - Salaris advocaat Totaal 6.685,52 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt BKR Bedrijven om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de inbreuken op de handelsnaamrechten van BKR, en meer specifiek elk gebruik van de handelsnamen Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven en BKR Bedrijven alsmede elke soortgelijke handelsnaam, te staken en gestaakt te houden en de inschrijving van de handelsnamen Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven en BKR Bedrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te laten halen, met gelijktijdig afschrift van de correspondentie in dit verband aan de raadsman van BKR, en deze handelsnamen niet opnieuw te registreren, 5.2. beveelt BKR Bedrijven om binnen vijfdagen na betekening van dit vonnis de inbreuken op de merkrechten van BKR, en meer specifiek elk gebruik van het teken BKR Bedrijven en het BKR Bedrijven Logo alsmede soortgelijke tekens, te staken en gestaakt te houden, 5.3. veroordeelt BKR Bedrijven om aan BKR een dwangsom te betalen van 250,-- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1 en 5.2 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van ,-- is bereikt, 5.4. veroordeelt BKR Bedrijven in de proceskosten, aan de zijde van BKR tot op heden begroot op 6.685,52, 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden, 5.7. weigert het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 15 juli 2014.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden. Test & Drive V.O.F. Autorijschool [persoonsnaam] DomJur 2013-950 Rechtbank Noord-Holland Zaak-/rolnummer: C/15/200174 / KG ZA 13-48 Datum: 12 maart 2013 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma TEST

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur 2014-1030 Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/555112 / KG ZA 13-1469 CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA 13-173 Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 171132 / KG ZA 08-360 Datum: 21 augustus 2008 Vonnis in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V.

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. DomJur 2010-552 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 410962 / KG ZA 08-2021 WT/RV Datum: 11-12-2008 Vonnis in kort geding van 11 december 2008 in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven.

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven. VDS Automotive Group - Autohandel van der Steen DomJur 2011-680 Rechtbank s-hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: 226989/ KG ZA 11-145 Datum: 21-04-2011 Vonnis in kort geding van 21 april 2011 in de zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap naar Turks recht TAT DANISMANLIK TURIZM GIDA

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden.

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden. Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent DomJur 2011-780 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 218500 / KG ZA 11-366 Datum: 29 september 2011 Vonnis in kort geding van 29 september 2011 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 [Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/164578 / KG ZA 14-396 ECLI:NL:RBOVE:2015:326 Datum: 13 januari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROF

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer".

Partijen zullen verder worden genoemd Swiss Sense respectievelijk De Ondernemer. Swiss Sense De Ondernemer DomJur 2011-710 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 127425/KG ZA 11-90 Datum: 07-04-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van: de besloten

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd. Connect - Connection DomJur 2010-540 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 193422 / KG ZA 09-817 Datum: 25-01-2010 Vonnis in kort geding van 25 januari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 Rechtbank Oost-Brabant ECLI:NL:RBOBR:2014:5553 Zaak-/rolnummer: 2743182/251 Datum: 14 maart 2014 in de zaak van: de maatschap L[persoonsnaam] M[persoonsnaam]

Nadere informatie

Partijen zullen hierna worden aangeduid als: Tobe Sales en TooBe.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als: Tobe Sales en TooBe. Tobe Sales - TooBe DomJur 2001-91 Pres. Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 66769 / KG ZA 01-0398 Datum: 12-07-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap onder firma Tobe

Nadere informatie

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam.

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam. Bax Beheer - Clubsound DomJur 2009-426 Rechtbank s-gravenhage Zaak- / rolnummer: 330663 / KG ZA 09-200 Datum: 9 april 2009 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder firma BAX BEHEER

Nadere informatie

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed.

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed. Energie Consuling Nederland Kobespa Service DomJur 2010-606 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 200972 / KG ZA 10-347 Datum:06-07-2010 Vonnis in kort geding van 6 juli 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen worden hierna aangeduid als "Dari" respectievelijk "[gedaagden]".

Partijen worden hierna aangeduid als Dari respectievelijk [gedaagden]. Dari - Gedaagden DomJur 2009-472 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: 318978 /KG ZA 08-1063 Datum: 18 december 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan.

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan. TMF Sam/Sam Music DomJur 2001-94 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 0110459 Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap onder firma The Music Factory

Nadere informatie

Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2].

Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2]. Educatiepartner gedaagden DomJur 2010-542 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 194844 / KG ZA 10-5 Datum: 11-02-2010 Vonnis in kort geding van 11 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P.

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P. Juridisch Loket - Paralegal DomJur 2008-352 Rechtbank Rotterdam Zaaknummer / rolnummer: : 293729 /KG ZA 07-944 Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de stichting Stichting

Nadere informatie

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/284384 / KG ZA 15-262 Datum: 13 juli 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder

Nadere informatie

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen.

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen. Philips - Gedaagde DomJur 2008-354 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 298334 / KG ZA 07-1346 Datum: 21 december 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen De naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077

Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077 Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/264742 / KG ZA 14-243 Datum: 25 juni 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 Pres. Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 361/2001 AD Datum: 08-11-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121

Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121 Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/383066 / KG ZA 14-913 ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 Datum: 6 maart 2015 Vonnis in kort geding in de zaak

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992 Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 in de zaak van l. vennootschap onder firma TAXI CONCURRENT V.O.F.,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460 Vonnis in kort geding van in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 341559 / KG ZA 09-864

zaaknummer / rolnummer: 341559 / KG ZA 09-864 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 341559 / KG ZA 09-864 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORMULA

Nadere informatie

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl.

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl. Simply Colors Simply Small DomJur 2007-335 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 224140 / KG ZA 07-1 Datum: 9 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van: tegen 1. STEPHANIE PETERS-DIJKSTRA,

Nadere informatie

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: C/10/450716/ KG ZA 14-434 Datum: 2 juni 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem.

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem. 900011000. llutpeli ljolj XVd r.t: OT HOZ TT/90 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/472860 / KG ZA 14-1051 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6

zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZIENGS SCHOENEN B.V.,

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom,

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom, Seijsener Info process Media DomJur 2002-154 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/2080 OdC Datum: 26-09-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V.,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als "[eiser]" en "Dutch Horse B.V.".

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als [eiser] en Dutch Horse B.V.. Eiser Dutch Horse DomJur 2001-90 Pres. Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 63777 / KG ZA 01-204 Datum: 07-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiser], gevestigd te Vinkel, eiser

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433 pagina 1 van 5 LJN: BX5433, Rechtbank Utrecht, 320331 / HA ZA 12-317 Datum uitspraak:22-08-2012 Datum 04-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Merkenrecht;

Nadere informatie

Vonnis in kort geding van 13 oktober 2004, gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/905 van:

Vonnis in kort geding van 13 oktober 2004, gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/905 van: RECHTBANK 's-gravenhage sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 13 oktober 2004, gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/905 van: 1. de vennootschap naar vreemd recht Hallmark

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Union, gedaagden gezamenlijk Calleur (enkelvoudig) en apart Calleur Beheer en DNACC genoemd worden.

Partijen zullen hierna Union, gedaagden gezamenlijk Calleur (enkelvoudig) en apart Calleur Beheer en DNACC genoemd worden. Union Milieu B.V. Calleur Beheer B.V. DomJur 2013-933 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 132796 / HA ZA 11-626 Datum: 14 november 2012 Vonnis van 14 november 2012 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Forum en Lorest en B&V (ofwel tezamen: Lorest c.s.) genoemd worden.

Partijen zullen hierna Forum en Lorest en B&V (ofwel tezamen: Lorest c.s.) genoemd worden. Forum Hypotheken & Beleggingen - Lorest DomJur 2007-344 Rechtbank s-hertogenbosch Zaaknummer / rolnummer: 162745 / KG ZA 07-516 Datum 17 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden. Naamnummers - MMI DomJur 2008-357 Rechtbank Zutphen Zaak- / rolnummer: 86292 / KG ZA 07-151 Datum: 3 juli 2007 Vonnis in kort geding van in de zaak van tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

Pink Pearls Garboforwomen.nl DomJur 2014-1047

Pink Pearls Garboforwomen.nl DomJur 2014-1047 Pink Pearls Garboforwomen.nl DomJur 2014-1047 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559173 / KG ZA 14-210 SP/EB Datum: 7 april 2014 in de zaak van [A], handelend onder de naam PINK PEARLS AMSTERDAM

Nadere informatie

Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002

Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002 Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002 Vonnis in kort geding van: 1. de stichting Stichting Register Taxateurs

Nadere informatie

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 10 januari 2011. Ten slotte is vonnis bepaald.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 10 januari 2011. Ten slotte is vonnis bepaald. Interpolis - Moco DomJur 2011-653 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: 366949 / KG ZA 10-1131 Datum: 24-01-2011 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap ACHMEA HOLDING N.V., gevestigd te Zeist, 2. de

Nadere informatie

LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012

LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012 LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012 Vonnis in kort geding van 23 augustus 2012 In de zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 vonnis er koningin!' RECHTBANK OOST-NEDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Implant en Supracom c.s. worden genoemd.

Partijen zullen hierna Implant en Supracom c.s. worden genoemd. Implant direct Supracom c.s. DomJur 2010-502 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 427745 / KG ZA 09-1051 WT/RV Datum: 25 juni 2009 Vonnis in kort geding van 25 juni 2009 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Emesa worden genoemd en gedaagden zullen ook gezamenlijk worden aangeduid als E.

Eiseres zal hierna Emesa worden genoemd en gedaagden zullen ook gezamenlijk worden aangeduid als E. Emesa E DomJur 2011-665 Rechtbank Amsterdam Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 480631 / KG ZA 11-71 P/LO Datum: 03-03-2011 Vonnis in kort geding in de zaak van De besloten

Nadere informatie