Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V."

Transcriptie

1 Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/ / KG ZA CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACT FINANCIAL SERVICES B.V., gevestigd te Roosendaal, eiseres bij dagvaarding van 10 december 2013, advocaat mr. C. Jeunink te Den Bosch, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACT ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. drs. M.G. Jansen te Haarlem. Partijen zullen hierna ook Fact Financial Services en Fact Accountants & Adviseurs worden genoemd. 1.De procedure Ter terechtzitting van 7 januari 2014 heeft Fact Financial Services gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Fact Accountants & Adviseurs heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig: Aan de zijde van Fact Financial Services: [directeur eiseres] met mr. Jeunink. Aan de zijde van Fact Accountants & Adviseurs: [directeur gedaagde] met mr. Jansen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 2.De feiten 2.1.Fact Financial Services is blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 30 december 2004 opgericht. Vanaf 1 november 2011 draagt zij de handelsnaam Fact Financial Services. De naam van haar website is Fact Financial Services is statutair gevestigd te Roosendaal en houdt kantoor te Breda. Zij heeft tevens vestigingen in Roosendaal en Oosterhout. 2.2.Fact Financial Services is een dochteronderneming van ESJ Holding B.V. (hierna ESJ Holding). Een van de andere dochterondernemingen van ESJ Holding is Fact4U B.V. 1

2 2.3.Fact Accountants & Adviseurs is blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 26 juni 2002 onder de naam [directeur gedaagde] B.V. opgericht. Vanaf 1 september 2012 gebruikt zij de handelsnaam Fact Accountants & Adviseurs. De naam van haar website is Fact Accountants & Adviseurs is statutair gevestigd en houdt kantoor te Amsterdam. 2.4.Bij brief van 18 september 2013 heeft Fact Accountants & Adviseurs ESJ Holding onder meer het volgende medegedeeld: Op 14 september spraken wij elkaar over het feit dat ESJ Accountants vanaf augustus 2013 onder andere onder het logo Fact4U naar buiten treedt. De naam maar ook de kleurstelling, lettertype en het logo van Fact4U is vrijwel gelijk aan hetgeen wij gebruiken. De spelling van het woord Fact is exact aan elkaar gelijk. Tevens wordt hetzelfde lettertype gebruikt. Ik vind dit duidelijk een inbreuk op de naam Fact accountants & adviseurs. Ik verzoek u om met de uitingen van Fact4you te stoppen daar wij reeds eerder gebruik maken van de naam Fact accountants & adviseurs. Deze naam hebben wij sinds juli 2012 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam en ook als de domeinnaam. Sinds 1 oktober 2012 gebruiken wij de naam Fact in het economisch verkeer. Wij hebben een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. Onze naam is derhalve opgenomen in het register van de AFM. Op dit gebied kan en mag er voor derden geen enkel misverstand ontstaan. Wij zijn gevestigd in Amsterdam. ESJ heeft eveneens een vestiging in Amsterdam. Tevens merk ik op dat Fact accountants & adviseurs bezig is met een landelijke campagne waarin wij aangeven dat wij deaccountant zijn voor het financiële MKB (kleine en middelgrote organisaties die onder toezicht staan van DNB/AFM). Als gevolg van deze campagne hebben wij ondertussen ook twee klanten in Zuidwest Nederland (Breda en Goes). Ik verzoek u dan ook om de naam Fact4U niet langer te gebruiken en uw domeinnaam aan mij vrijwillig over te dragen. 2.5.In de brief van 2 oktober 2013 van de raadsvrouw van Fact Financial Services en ESJ Holding aan Fact Accountants & Adviseurs is bestreden dat sprake is van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Fact Accountants & Adviseurs. Voorts is in die brief onder meer het volgende opgenomen: Voor de goede orde bericht ik u dat de dochteronderneming van ESJ Holding B.V., Fact Financial Services B.V., al vanaf 18 december 2009 gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam Fact Accounting & Belastingen. Vanaf 1 november 2011 is deze naam gewijzigd in de naam Fact Financial Services. Graag verwijs ik naar het bijgevoegde afschrift van de inschrijving van Fact Financial Services bij de Kamer van Koophandel. Deze naam wordt actief gebruikt als handelsnaam, zodat Fact Financial Services B.V. bescherming geniet van de Handelsnaamwet. Aangezien u in uw brief zelf aangeeft dat uw onderneming pas vanaf oktober 2012 in het economische verkeer gebruik maakt van de handelsnaam Fact Accountants & Adviseurs, geldt dat Fact Financial Services B.V. de oudere handelsnaamrechten heeft en het uw onderneming kan verbieden gebruik te maken van de naam Fact 2

3 Accountants & Adviseurs. In dit kader is van belang dat de handelsnaam van uw onderneming gebruikt wordt voor dezelfde diensten als die van cliënte en zowel uw onderneming als die van cliënte gericht zijn op de Nederlandse markt. Dientengevolge is verwarring te duchten bij het publiek. Vervolgens is Fact Accountants & Adviseurs in de brief gesommeerd het gebruik van iedere handelsnaam met daarin het woord Fact te staken en gestaakt te houden. 2.6.Bij brieven van 16 en 31 oktober 2013 heeft de raadsvrouw van Fact Financial Services de hiervoor genoemde sommatie herhaald. 2.7.Bij van 1 november 2013 heeft de gemachtigde van Fact Accountants & Adviseurs gereageerd op de hiervoor genoemde sommaties. In de is kort gezegd opgenomen dat Fact Accountants & Adviseurs van mening is dat zij geen inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Fact Financial Services. 3.Het geschil 3.1.Fact Financial Services vordert kort gezegd het volgende: 1. Fact Accountants & Adviseurs te veroordelen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Fact Financial Services te staken en gestaakt te houden; 2. Fact Accountants & Adviseurs te veroordelen ieder onrechtmatig handelen jegens Fact Financial Services te staken en gestaakt te houden; 3. Fact Accountants & Adviseurs te veroordelen al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam wordt opgeheven; 4. Fact Financial Services te machtigen dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Fact Accountants & Adviseurs indien zij niet aan het onder 3 gevorderde voldoet; 5. Fact Accountants & Adviseurs te veroordelen tot betaling van dwangsommen indien zij niet aan het onder 1 tot en met 4 gevorderde voldoet; 6. de termijn van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden; 7. Fact Accountants & Adviseurs op basis van artikel 1019h Rv te veroordelen in de proceskosten. 3.2.Fact Financial Services stelt hiertoe samengevat weergegeven dat zij financiële, administratieve en fiscale diensten verleent, waaronder accounting en advisering. Tevens verzorgt zij salarisadministraties en adviseert zij op het gebied van salarissen, loonbelasting en sociale verzekeringen. Onder haar handelsnaam Fact Financial Services geniet zij grote bekendheid bij het midden- en kleinbedrijf in geheel Nederland. Blijkens haar website houdt Fact Accountants & Adviseurs zich onder meer bezig met de ondersteuning van ondernemers op het gebied van administratie, daaronder begrepen de salarisadministratie, het opstellen van jaarrekeningen, financieringskwesties en belastingzaken. Fact Accountants & Adviseurs voert landelijke campagne voor het werven van cliënten. De handelsnaam van Fact Financial Services wordt gebruikt sinds 1 november De handelsnaam Fact Accountants & Adviseurs wordt gebruikt sinds september De handelsnaam van Fact Financial Services is derhalve ouder. In dit geval is sprake van inbreuk op de handelsnaamrechten van Fact Financial Services in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Door het dominante bestanddeel Fact is sprake van 3

4 overeenstemmende en verwarringwekkende handelsnamen. Partijen bieden vrijwel identieke diensten aan en zij richten zich op dezelfde doelgroep (het MKB). Beide partijen bieden hun diensten via het internet en dus landelijk aan. De verwarring die bij (potentiële) cliënten kan ontstaan kan ook indirect zijn, in die zin dat zij kunnen menen dat Fact Accountants & Adviseurs onderdeel is van de groep waartoe ook Fact Financial Services behoort. Volgens Fact Financial Services is bovendien sprake van onrechtmatig handelen. Fact Accountants & Adviseurs haakt op ongeoorloofde wijze aan bij en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van Fact Financial Services. Door gebruik te maken van het woord Fact sticht Fact Accountants & Adviseurs nodeloos verwarring. Dat ook Fact Accountants & Adviseurs van mening is dat beide handelsnamen verwarring wekken blijkt uit haar eigen brief van 18 september 2013 (zie 2.4). In die brief heeft zij zich immers op het standpunt gesteld dat Fact Accountants & Adviseurs en de handelsnaam Fact4U verwarringwekkend op elkaar lijken. Tot slot vordert Fact Financial Services de werkelijk gemaakte proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij vordert ,71 exclusief BTW. Dit bedrag is gebaseerd op facturen (met urenspecificaties) van haar raadsvrouw. 3.3.Fact Accountants & Adviseurs heeft samengevat weergegeven het verweer gevoerd dat zij is gevestigd in Amsterdam. Haar cliënten zijn voornamelijk in Noord- Holland gevestigd. Fact Financial Services heeft vestigingen in Roosendaal en Oosterhout en is volgens de website van een van haar zusterondernemingen nadrukkelijk verbonden met die regio en lokaal georiënteerd. Fact Financial Services stelt dat zij bekend is in geheel Nederland, maar hiervan heeft zij geen enkel bewijs in het geding gebracht. In haar brief van 18 september 2013 heeft Fact Accountants & Adviseurs bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam Fact4U door de desbetreffende zustervennootschap van Fact Financial Services. Dit bezwaar was erop gestoeld dat Fact4U binnen de ESJ-groep een geheel andere activiteit verrichtte, te weten een soort online platform voor het digitaal verwerken van administraties. Anders dan Fact Financial Services richt Fact4U zich wel op geheel Nederland. Fact Accountants & Adviseurs bestrijdt dat de handelsnamen van beide partijen verwarring kunnen wekken. Fact Financial Services heeft geen enkel bewijs van daadwerkelijke verwarring bij (potentiële) relaties in het geding gebracht. Dat in beide handelsnamen het woord Fact voorkomt, dat een zwak onderscheidend vermogen kent, is onvoldoende om verwarring te kunnen aannemen. Fact heeft een beschrijvend karakter; het is niet de bedoeling van de Handelsnaamwet dat beschrijvende woordbestanddelen worden gemonopoliseerd. Fact is bovendien een gangbare afkorting van Finance Accounting and Tax. De aanduiding Fact wordt dan ook in de financiële sector door verschillende bedrijven gebruikt, zowel in binnen- als buitenland. Omdat naar de mening van Fact Accountants & Adviseurs geen verwarring kan ontstaan, is er evenmin een grond voor een verbod van haar domeinnaam Bovendien is geen sprake van onrechtmatig handelen; bewijsstukken waaruit dit zou moeten blijken zijn niet door Fact Financial Services in het geding gebracht. Tot slot maakt Fact Accountants & Adviseurs bezwaar tegen de hoogte van de gevorderde proceskostenveroordeling. Naar haar mening is sprake van een eenvoudig kort geding en moet daarom aansluiting worden gezocht bij het desbetreffende IEindicatietarief. Indien Fact Accountants & Adviseurs in het gelijk wordt gesteld, vordert zij op grond van artikel 1019h Rv een bedrag van 6.566,-. 4

5 3.4.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt voor zover in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn verwarring bij het publiek is te duchten. 4.2.Niet bestreden is dat de naam Fact Financial Services langere tijd als handelsnaam wordt gebruikt dan de naam Fact Accountants & Adviseurs. Voor de vraag of Fact Accountants & Adviseurs inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Fact Financial Services acht de voorzieningenrechter allereerst het verweer van Fact Accountants & Adviseurs van belang dat gezien de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd geen verwarring bij het publiek is te duchten. 4.3.Beide partijen zijn actief binnen de financiële dienstverlening. Fact Accountants & Adviseurs heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat haar activiteiten op wezenlijke onderdelen afwijken van en beperkter zijn dan die van Fact Financial Services. In dit kader heeft Fact Accountants & Adviseurs onbetwist aangevoerd dat het grootste deel van haar werkzaamheden bestaat uit accountantswerkzaamheden, te weten het controleren van jaarrekeningen en het afgeven van accountantsverklaringen en dat haar cliëntenbestand met name bestaat uit kleine en middelgrote vermogensbeheerders die onder toezicht staan van DNB en AFM. Voor deze werkzaamheden beschikt Fact Accountants & Adviseurs over een noodzakelijke vergunning van AFM. Fact Financial Services beschikt niet over een dergelijke vergunning en kan dus niet die werkzaamheden uitvoeren die Fact Accountants & Adviseurs ten behoeve van haar cliëntenbestand uitvoert. Fact Financial Services is werkzaam als een algemeen administratiekantoor; zij verricht werkzaamheden op een breder terrein dan Fact Financial Services ten behoeve van een breder cliëntenbestand (MKB-bedrijven in zijn algemeenheid, niet specifiek vermogensbeheerders). Zoals onder 3.2 van dit vonnis weergegeven verleent Fact Financial Services naar eigen zeggen financiële, administratieve en fiscale diensten, waaronder accounting en advisering. Daarnaast verzorgt zij salarisadministraties en adviseert zij op het gebied van salarissen, loonbelasting en sociale verzekeringen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zal de aard van beide ondernemingen er dan ook niet toe leiden dat bij het publiek verwarring is te duchten. 4.4.Ook de plaats waar beide ondernemingen zijn gevestigd (meer dan 100 kilometer van elkaar) zal er voorshands niet toe leiden dat bij het publiek verwarring is te duchten. Beide partijen hebben ter zitting kenbaar gemaakt dat hun cliëntenbestand vooral is gevestigd in de eigen regio. Dat beide partijen beschikken over een website op het internet, en dat een dergelijke website in geheel Nederland kan worden geraadpleegd, brengt niet automatisch met zich mee dat ook hun werkgebied over heel Nederland is verspreid. Weliswaar is het met een website op het internet gemakkelijker dan vroeger om in geheel Nederland cliënten te werven, maar het had op de weg van Fact Financial Services als eisende partij gelegen om in dit kort geding aannemelijk te maken (bijvoorbeeld aan de hand van een overzicht van haar eigen cliënten) dat haar werkgebied zich daadwerkelijk uitstrekt over geheel Nederland. Zij is hierin niet geslaagd. Dat Fact Accountants & Adviseurs in haar brief van 18 september 2013 (zie 2.4) heeft 5

6 opgenomen twee cliënten te hebben in Goes en Breda, maakt het voorgaande niet anders. Ter zitting heeft Fact Accountants & Adviseurs hierover immers verklaard dat dit twee cliënten betreft die Fact Financial Services, vanwege het ontbreken van de vereiste vergunning, niet zou kunnen bedienen. 4.5.Dat geen verwarring is te duchten, volgt voorshands eveneens uit het feit dat Fact Financial Services niet beschikt over concrete voorbeelden waaruit blijkt dat (potentiële) relaties in verwarring zijn gebracht. Weliswaar vereist artikel 5 van de Handelsnaamwet niet dat sprake is van concrete voorbeelden van verwarring, maar een en ander is wel relevant in het kader van het spoedeisend belang dat bij toewijzing van de vorderingen moet bestaan aan de zijde van Fact Financial Services en dat in ieder kort geding moet worden beoordeeld. 4.6.De conclusie tot zover is dat geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Fact Financial Services. Beantwoording van de vraag of beide handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken (als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet) kan dan ook in het midden blijven. 4.7.Evenmin kan in dit kort geding worden vastgesteld dat sprake is van onrechtmatig handelen van Fact Accountants & Adviseurs jegens Fact Financial Services. Het enkele feit dat beide partijen Fact in hun (handels)naam alsmede in de naam van hun website hebben opgenomen is hiervoor zonder bijkomende omstandigheden onvoldoende. Niet kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld aan de hand van concrete voorbeelden) dat Fact Accountants & Adviseurs hierdoor verwarring sticht, laat staan dat dit nodeloos geschiedt. Weliswaar is gesteld dat Fact Accountants & Adviseurs op ongeoorloofde wijze aanhaakt bij en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van Fact Financial Services, maar Fact Financial Services heeft dit op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. 4.8.De slotsom luidt dat de vorderingen van Fact Financial Services niet kunnen worden toegewezen. Fact Financial Services zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. In dit kader komt het gevorderde bedrag van 6.566,- aan advocaatkosten redelijk en evenredig voor. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval sprake van een eenvoudig kort geding en dit bedrag wijkt slechts in geringe mate af van het IE-indicatietarief bij een eenvoudig kort geding. De kosten aan de zijde van Fact Accountants & Adviseurs worden derhalve begroot op: - griffierecht 608,00 - salaris advocaat 6.566,00 Totaal 7.174,00 5.De beslissing De voorzieningenrechter 5.1.weigert de gevraagde voorzieningen, 5.2.veroordeelt Fact Financial Services in de proceskosten, aan de zijde van Fact Accountants & Adviseurs tot op heden begroot op 7.174,00, 5.3.verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 6

7 Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2014 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 7

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel. KPN Jack de Vries DomJur 2008-350 Rechtbank Amsterdam Zaaknummer / rolnummer: 382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749 pagina 1 van 7 LJN: BX9749, Gerechtshof Leeuwarden, 200.094.518/01 Datum 09-10-2012 uitspraak: Datum 10-10-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Inroepen

Nadere informatie

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,.

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,. 010 Recht bank Rotterdam 16:05:44 19-05- 2015 1/8 vonnis RECHTBANK ROTIERDAM Team Handel Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. Hof: Amsterdam Exchanges Blue 7 DomJur 2000-24 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: 27-07-2000 Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863. Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012. Vonnis van 6 juni 2012

Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863. Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012. Vonnis van 6 juni 2012 Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012 Vonnis van 6 juni 2012 in de zaak van [eiser/verweerder] handelend onder de naam

Nadere informatie

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem.

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem. 900011000. llutpeli ljolj XVd r.t: OT HOZ TT/90 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/472860 / KG ZA 14-1051 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438425 / KG ZA 13-240

zaaknummer / rolnummer: C/09/438425 / KG ZA 13-240 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/438425 / KG ZA 13-240 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap RENAULT NEDERLAND N.V.,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BF7448, Rechtbank Amsterdam, 407872 / KG ZA 08-1772 MH/RV Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 09-10-2008 09-10-2008 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Google

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE

Nadere informatie

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895 Vonnis in kort geding van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BNP PARIBAS

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BL6284, Rechtbank Utrecht, 270484 / HA ZA 09-1629 Datum uitspraak: 03-03-2010 Datum publicatie: 04-03-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

vonnis In naam de K. ... s onsngs Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: C/131578482 I KG ZA 14-1615 CB/JWR

vonnis In naam de K. ... s onsngs Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: C/131578482 I KG ZA 14-1615 CB/JWR 28. JA~. 2015 15: 08 - EAM KO~T GED ~ NG R E C HB AN~ A'OAM In naam de K..... s onsngs vonnis -NR. 223Ç-P. 2/ 8 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2015:3577

ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 Instantie Datum uitspraak 03 06 2015 Datum publicatie 03 06 2015 Rechtbank Zeeland West Brabant Zaaknummer C/02/292836 / HA ZA 14 959 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183

zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE

Nadere informatie

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B JAAN 2014/12 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie