Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer"."

Transcriptie

1 Swiss Sense De Ondernemer DomJur Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: /KG ZA Datum: Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWISS SENSE B.V., gevestigd en kantoor houdende te Uden, EISERES IN KORT GEDING, advocaten mrs. M.A. van Brandwijk en C. Jeunink te 's-hertogenbosch, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE ONDERNEMER B.V., gevestigd en kantoor houdende te Alkmaar, GEDAAGDE IN KORT GEDING, advocaat mr. M. Stokvis te Haarlem. Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer". 1. HET VERLOOP VAN HET GEDING Ter terechtzitting van 29 maart 2011 heeft Swiss Sense gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De Ondernemer heeft de vordering bestreden. Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Swiss Sense de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd. De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd. 2. DE UITGANGSPUNTEN 2.1 Swiss Sense houdt zich blijkens de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bezig met de productie van- en handel en detailhandel in bedden, slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben. Zij heeft een groot aantal vestigingen in Nederland en België. 2.2 De Ondernemer houdt zich blijkens de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bezig met beheer van eigen vermogen, detailhandel in bedden, matrassen en aanverwante artikelen via internet. 2.3 Swiss Sense heeft op 9 juni 2005 het volgende Benelux woord-/beeldmerk SWISS SENSE geregistreerd onder registratienummer : 2.4 Daarnaast heeft Swiss Sense op 26 augustus 2009 het Benelux woord/beeldmerk SWISS SENSE BOXSPRINGS EN MATRASSEN als volgt geregistreerd onder registratienummer Op 5 oktober 2010 heeft Swiss Sense onder registratienummer het volgende woord-/beeldmerk doen registreren voor SWISS SENSE BOXSPRINGS EN MATRASSEN 1

2 2.6 Op 4 december 2009 heeft de Ondernemer het volgende Benelux woord/beeldmerk voor de naam Swiss Comfort doen registeren onder registratienummer : 2.7 Alle voornoemde merken zijn geregistreerd in de klassen 20, 24 en 35 voor onder meer slaapkamermeubelen, bedtextiel en commercieel zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van slaapkamermeubelen en bedtextiel. 2.8 Swiss Sense gebruikt ook de handelsnaam Swiss Sense. Voorts heeft zij verschillende domeinnamen geregistreerd waaronder en De Ondernemer handelt onder meer onder de naam Swiss Comfort en heeft op 20 november 2009 de domeinnaam geregistreerd Op 22 november 2010 heeft Swiss Sense De Ondernemer schriftelijk gesommeerd de gepleegde inbreuken te staken en de bijgevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen. De Ondernemer heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. 3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 3.1 Swiss Sense vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de voorzieningenrechter: (i)de Ondernemer zal veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van Swiss Sense binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken "Swiss Comfort" en/of daarmee overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE, voor het exploiteren van bedden, boxsprings, matrassen en aanverwante artikelen, dan wel hieraan gerelateerde diensten of producten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het weergeven van de tekens op internet, de registratie en het gebruik van de tekens in domeinnamen en het gebruik van de tekens in zakelijke stukken en/of reclame; (ii) De Ondernemer zal veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Swiss Sense te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de handelsnaam "Swiss Comfort", alsmede daarmee overeenstemmende namen, in Nederland of enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet, voor de exploitatie van bedden, boxsprings, matrassen en aanverwante artikelen; (iii) De Ondernemer zal veroordelen om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens Swiss Sense te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de onderscheidingtekens en namen van Swiss Sense en het op ongeoorloofde wijze profiteren van de naamsbekendheid en goede reputatie van de merken en/of de handelsnamen van Swiss Sense, zoals bijvoorbeeld door het gebruiken van de namen en/of de logo's "Swiss Comfort" en "Royal Class" en/of het gebruik van deze benamingen in zakelijke stukken en/of in (andere) reclame-uitingen; (iv) De Ondernemer zal veroordelen om, binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bevelen om de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer en voor alle klassen waarvoor het woord-/beeldmerk Swiss Comfort is ingeschreven, door te halen en alle correspondentie dienaangaande per ommegaande toe te zenden aan de advocaat van Swiss Sense; (v) De Ondernemer zal veroordelen om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, op haar eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam swisscomfort.nl op naam wordt gezet van Swiss Sense, een en ander conform de instructies en reglementen van Stichting Internet Domeinnaamregistraties Nederland (SIDN) zoals beschreven op de website onder meer door de daartoe geëigende formulieren tot overdracht van domeinnaam en tot de verhuizing van deze domeinnaam naar een andere provider volledig in te vullen en te ondertekenen en toe te 2

3 zenden aan SIDN, onder gelijktijdige toezending van afschriften aan de advocaat van Swiss Sense; vi) Swiss Sense zal machtigen om indien De Ondernemer niet tijdig en/of volledig aan de veroordeling sub (iv) en sub (v) voldoet, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer tot het geven van opdracht aan: 1) haar Internet Service Provider, aan de SIDN tot het overdragen van de domeinnaam swisscornfort.nl aan Swiss Sense, en 2) het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom tot het doorhalen van de inschrijving van het Benelux woord /beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer en voor alle klassen waarvoor het woord//beeldmerk Swiss Comfort is ingeschreven; (vii) De Ondernemer te veroordelen tot betaling aan Swiss Sense van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van euro5.000,- voor elke keer of elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat De Ondernemer in gebreke blijft aan de hiervoor onder (i) tot en met (v) genoemde veroordelingen te voldoen, dan wel, zulks ter uitsluitende keuze van Swiss Sense, een dwangsom van euro ,- per inbreukmakende (reclame)uiting van de Ondernemer; (viii) op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang met artikel 50 lid 6 Tripsverdrag zal bepalen dat de termijn waarbinnen Swiss Sense een bodemprocedure moet aanspannen - voor zover dit nog niet is gebeurd - zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan; (ix) De Ondernemer zal veroordelen in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige feitelijk door Swiss Sense gemaakte kosten van het salaris en de verschotten van de advocaat, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Swiss Sense heeft gemaakt. 3.2 Swiss Sense legt aan haar vordering ten grondslag dat door De Ondernemer inbreuk wordt gemaakt op de door haar geregistreerde merken, door gebruik te maken van een teken dat op verwarrende wijze overeenstemt met de merken van Swiss Sense. Swiss Sense stelt dat De Ondernemer daarnaast (naar de voorzieningenrechter begrijpt: subsidiair, zie pleitnota sub 39) op onrechtmatige wijze profiteert van en aanhaakt bij de bekendheid en het succes van Swiss Sense. Voorts stelt zij dat De Ondernemer te kwader trouw het merk Swiss Comfort heeft geregistreerd, nu het hier een latere registratie betreft dan de registratie van Swiss Sense en de detailhandel in slaapkamermeubelen een kleine wereld is waarbinnen iedereen elkaar in feite kent. 3.3 Voorts stelt Swiss Sense dat De Ondernemer door gebruik te maken van de domeinnaam als handelsnaam Swiss Comfort inbreuk maakt op de handelsnaam van Swiss Sense. Ook maakt De Ondernemer op de website swisscomfort.nl en in folders veelvuldig gebruik van het teken Swiss Comfort, welke teken zeer grote gelijkenis vertoond met het merk Swiss Sense. 3.4 De Ondernemer heeft verweer gevoerd. In de eerste plaats heeft zij betwist dat Swiss Sense spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Voorts heeft zij betwist dat er sprake is van inbreuk en zich daarbij onder meer op het standpunt gesteld dat het overeenstemmende woord Swiss in het woord/beeldmerk beschrijvend is en dat hieraan daarom onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. In dat verband heeft zij er op gewezen dat heel veel verschillende inschrijvingen te vinden zijn in het Benelux merkenregister waarin het woord 'Swiss' is opgenomen, ook voor de klassen waarvoor zowel de merken Swiss Sense als Swiss Comfort zijn geregistreerd. Volgens De Ondernemer is er geen sprake van verwarringgevaar tussen de merken van Swiss Sense en De Ondernemer. Om die reden is er ook geen sprake van inbreuk op de handelsnaamrechten van Swiss Sense. Het depot van De Ondernemer is evenmin te kwader trouw. Tot slot heeft zij benadrukt dat het depot van Swiss Sense onder nummer van 5 oktober 2010 van latere datum is dan haar depot van Swiss Comfort. 3

4 3.5 Voor zover voor de beslissing van belang zal op de verschillende standpunten van partijen hierna inhoudelijk worden ingegaan. 4.DE GRONDEN VAN DE BESLISSING Bevoegdheid 4.1 Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu De Ondernemer is gevestigd in Alkmaar is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Spoedeisend belang 4.2 Door De Ondernemer is betoogd dat Swiss Sense onvoldoende spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Daarbij heeft De Ondernemer verklaard dat Swiss Sense geen oppositie heeft ingesteld tegen de inschrijving van het merk Swiss Comfort door De Ondernemer en dat inmiddels meer dan vijftien maanden verstreken zijn sinds die inschrijving, terwijl niet is gebleken dat in de tussentijd verwarring is ontstaan tussen de betreffende merken. 4.3 Dit betoog faalt. Swiss Sense is als de houdster van een eerder ingeschreven merken bevoegd op te treden tegen inbreuk daarop. Door de nog immer voortdurende handelwijze van De Ondernemer is het spoedeisend belang voor Swiss Sense reeds gegeven. Inbreuk merkenrecht 4.4 Aan de orde is de vraag of De Ondernemer met het gebruik van het teken Swiss Comfort inbreuk maakt op de gedeponeerde merken van Swiss Sense. 4.5 Swiss Sense heeft gesteld dat de door haar geregistreerde woord-/beeldmerken voldoende onderscheidend vermogen bezitten en daarnaast bekende merken zijn als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Zij voert in dat verband aan dat zij de merken intensief gebruikt onder meer in actieve reclamecampagnes op televisie, radio en in landelijke en regionale dagbladen sinds 2009 waardoor de merken in ieder geval bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder de merken aangeboden waren en/of diensten bestemd zijn. 4.6 De Ondernemer heeft daar tegenover in essentie gesteld dat de merken "Swiss Sense" en "Swiss Comfort" voldoende van elkaar verschillen en dat de enige overeenkomst het woord "Swiss" betreft, hetgeen een verwijzing is naar Zwitserland en derhalve naar de hoedanigheid van de aangeboden producten, als zijnde van degelijke kwaliteit. De Ondernemer heeft gesteld dat het woord "Swiss" om die reden in hoge mate beschrijvend is en weinig onderscheidend is ten aanzien van betreffende producten en de aanverwante diensten waardoor het onderscheidend vermogen van dit element van zeer geringe aard is. 4.7 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel de merken van Swiss Sense als het teken Swiss Comfort worden gebruikt voor de detailhandel in slaapkamermeubelen en slaapkamertextiel en derhalve voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Het merk "Swiss Sense" kenmerkt zich door de woorden SWISS SENSE in een bepaald lettertype en een bepaalde (grijze/ witte) kleurstelling en een rood schildje met een Zwitsers kruisje. Het teken "Swiss Comfort" kenmerkt zich door de woorden SWISS COMFORT in een nagenoeg gelijk, althans vergelijkbaar, lettertype en zwarte kleurstelling, met in plaats van het rode schildje een rode ster met een wit kruisje boven de letter i van Swiss. 4.8 Voorop wordt gesteld dat door De Ondernemer als zodanig niet is weersproken dat de merken van Swiss Sense onderscheidend vermogen hebben. Aangevoerd is slechts dat de merken beschrijvende elementen bevatten die een geringe onderscheidende kracht hebben. Wat daarvan zij, de voorzieningenrechter overweegt dat de omstandigheid dat een merk uit niet onderscheidende elementen bestaat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende 4

5 aannemelijk geworden, dat er gelet op voormelde beschrijving van de merken van Swiss Sense en het door De Ondernemer gebruikte Swiss Comfort sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord Swiss als beginwoord en het prominente gebruik van het Zwitsers kruis in de benaming. Daarbij is er sprake van begripsmatige gelijkenis door de toevoeging Sense en Comfort. Beide begrippen geven invulling aan een bepaalde positieve beleving en gevoel. Voorts wordt door De Ondernemer een nagenoeg gelijk lettertype gebruikt met een zelfde wijze van ondertitel onder het gebruikte teken. Aan de kenmerkende overeenstemmende punten kunnen niet afdoen de door De Ondernemer genoemde, in de ogen van de voorzieningenrechter ondergeschikte verschillen. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met de merken van Swiss Sense overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een bed of matras willen kopen) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat het een reclame-uiting van Swiss Sense betreft. Aldus is er sprake van een inbreuk door De ondernemer die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub BVIE. Anders dan De Ondernemer heeft betoogd hoeft er (nog) geen daadwerkelijke verwarring te hebben plaatsgevonden. Nu als onvoldoende weersproken aannemelijk is geworden dat Swiss Sense sinds 2009 intensief reclame inspanningen verricht, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat de merken van Swiss Sense inmiddels een zekere bekendheid genieten, waardoor het gevaar voor verwarring groter zal zijn en daarmee ook het gevaar voor verwatering. Om die reden is er ook sprake van een inbreuk van de Ondernemer die valt onder sub c van artikel 2.20 BVIE. Deze inbreuk geldt niet ten aanzien van het op 5 oktober 2010 door Swiss Sense gedeponeerde merk onder nummer , nu dit depot van een latere datum is dan het depot van De Ondernemer op 4 december Door Swiss Sense is voorts gesteld dat De Ondernemer haar merk 'Swiss Comfort' te kwader trouw heeft gedeponeerd, omdat de detailhandel in slaapkamermeubelen en aanverwante artikelen een kleine wereld is waar iedereen elkaar kent. Door De Ondernemer is erkend dat hij bekend was met het bestaan van Swiss Sense, maar hij heeft daarbij verklaard dat hij van mening was dat aan de enige overeenstemming tussen Swiss Sense en Swiss Comfort, het woord Swiss, onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. Gezien het voorgaande gaat dit standpunt niet op en is aannemelijk dat, gezien de omstandigheden van dit geval, het depot te kwader trouw is gedaan De vordering van Swiss Sense strekkende tot staking en gestaakt houden van de inbreuk op haar merkrechten kan derhalve worden toegewezen, op de wijze als hierna te vermelden Ook de gevorderde dwangsom is toewijsbaar, zij het dat de voorzieningenrechter de te verbeuren dwangsommen zal maximeren De vordering strekkende tot het doen doorhalen van de inschrijving van het woord-/beeldmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom is slechts toewijsbaar voor de inschrijving voor klassen waarvoor het woord-/beeldmerk 'Swiss Sense" is ingeschreven en voor de klasse 10 die eveneens ziet op de detailhandel in slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Het is De Ondernemer immers wel toegestaan het merk Swiss Comfort eventueel in te schrijven voor andersoortige waren De door Swiss Sense gevorderde machtiging het vonnis in de plaats te doen stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer voor doorhalen van de inschrijving is toewijsbaar, met inachtneming van het vorenstaande. Gelet op deze beslissing heeft Swiss Sense onvoldoende belang bij het eveneens verbinden van een dwangsombepaling aan deze veroordeling. Dit deel van de vordering zal worden afgewezen. Inbreuk handelsnaam en domeinnamen 4.14 Door Swiss Sense is gesteld dat zij tevens de bescherming in kan roepen van artikel 5 5

6 en 5a van de Handelsnaamwet, aangezien zij haar merk Swiss Sense actief als handelsnaam gebruikt en in dat verband ook de domeinnamen en heeft geregistreerd en gebruikt voor het aanbieden van haar producten. Zij heeft gesteld dat De Ondernemer door het gebruik van 'Swiss Comfort" als handelsnaam en het gebruik van de website voor het aanbieden van haar producten en diensten inbreuk maakt op haar handelsnaam Door De Ondernemer is betwist dat sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Swiss Sense. Ook in dit geval heeft zij aangevoerd dat tussen de woorden "Swiss Sense" en "Swiss Comfort" voldoende verschil zit zodat er geen sprake is van verwarringgevaar Ten aanzien van de handelsnaam wordt vooropgesteld dat het op basis van het bepaalde in artikel 5 juncto 5a van de Handelsnaamwet verboden is om een handelsnaam te voeren die vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk of van zodanige handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen en omtrent de herkomst van de waren te duchten is Swiss Sense is rechthebbende op het merk "Swiss Sense" en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door De Ondernemer. Door De Ondernemer is ook in dit verband aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de naam Swiss Sense en Swiss Comfort, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.7 en 4.8 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam Swiss Comfort ten opzichte van de naam Swiss Sense dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek naar de herkomst van de waren. Weliswaar is hoofdvestiging van Swiss Sense gevestigd te Uden en de onderneming van De Ondernemer gevestigd in Alkmaar, maar beide partijen voeren hun handelspraktijk - al dan niet via internet - uit in heel Nederland De vordering van Swiss Sense tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort of daarmee overeenstemmende namen in Nederland of gericht op Nederland, is derhalve toewijsbaar De gevorderde dwangsom is toewijsbaar op de wijze als hierna te vermelden, met dien verstande dat aan de te verbeuren dwangsommen een maximum is verbonden 4.20 Ook door het gebruik van de domeinnaam voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar handels- en domeinnamen gebruikt valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Om die reden is het De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort. De vordering om de domeinnaam swisscomfort.nl aan Swiss Sense over te dragen zal worden afgewezen, aangezien het De Ondernemer uiteraard is toegestaan haar domeinnaam te gebruiken voor andersoortige waren dan slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen Nu de vorderingen op grond van de gestelde merkeninbreuk kunnen worden toegewezen, behoeven de overige standpunten van partijen geen verdere bespreking meer. Proceskosten 4.22 Door Swiss Sense is een proceskostenveroordeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gevorderd. Door De Ondernemer is tegen de hoogte van de gevorderde proceskostenvergoeding geen verweer gevoerd. Conform de door het Landelijk Overleg Voorzitter van de Civiele sectoren (LOVC) vastgestelde uitgangspunten voor indicatietarieven in IE zaken zal de voorzieningenrechter, nu tegen de hoogte geen verweer is gevoerd, zal de voorzieningenrechter de opgave van Swiss Sense volgen voorzover deze deugdelijk is 6

7 onderbouwd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding het door Swiss Sense aan haar vordering ten grondslag gelegde bedrag (verder) ambtshalve te matigen. 5. DE BESLISSING De voorzieningenrechter: - veroordeelt De Ondernemer om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van Swiss Sense gedeponeerd onder nummer en nummer binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken "Swiss Comfort"en/of daarmee overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE, voor het exploiteren van bedden, boxsprings, matrassen en aanverwante artikelen, dan wel hieraan gerelateerde diensten of producten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het weergeven van de tekens op internet, de registratie en het gebruik van de tekens in domeinnamen en het gebruik van de tekens in zakelijke stukken en/of reclame, op straffe van verbeurte van een dwangsom van euro 5.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat De Ondernemer na verloop van genoemde termijn in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van euro ,--; - veroordeelt De Ondernemer om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Swiss Sense te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de handelsnaam "Swiss Comfort", alsmede overeenstemmende namen, in Nederland of enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet, voor de exploitatie van bedden, boxsprings, matrassen en aanverwante artikelen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van euro 5.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat De Ondernemer na verloop van genoemde termijn in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van euro ,--; - veroordeelt De Ondernemer om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bevelen om de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer voor de klassen 10, 20, 24 en 35, waarvoor het thans is ingeschreven, door te halen en alle correspondentie dienaangaande per ommegaande toe te zenden aan de advocaat van Swiss Sense, met machtiging van Swiss Sense om indien De Ondernemer niet tijdig en/of volledig aan de hiervoor vermelde veroordeling voldoet dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer tot het geven van genoemde opdracht; - veroordeelt De Ondernemer (op de voet van artikel 1019h Rv) in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Swiss Sense begroot op euro 644,31 aan verschotten en op euro ,78,-- (inclusief BTW) aan salaris advocaat; - bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - weigert de meer of anders gevorderde voorziening. Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 april 2011 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 7

Partijen zullen verder worden genoemd "eiseres" respectievelijk "gedaagde".

Partijen zullen verder worden genoemd eiseres respectievelijk gedaagde. VPW Courant International B.V. DomJur 2012-875 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 138034/KG ZA 12-192 Datum: 26 juli 2012 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan.

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan. TMF Sam/Sam Music DomJur 2001-94 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 0110459 Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap onder firma The Music Factory

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl.

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl. Simply Colors Simply Small DomJur 2007-335 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 224140 / KG ZA 07-1 Datum: 9 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van: tegen 1. STEPHANIE PETERS-DIJKSTRA,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA 13-173 Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 [Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/164578 / KG ZA 14-396 ECLI:NL:RBOVE:2015:326 Datum: 13 januari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur 2014-1030 Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/555112 / KG ZA 13-1469 CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016 Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur 2016-1198 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 Datum: 8 juni 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder firma

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 Rechtbank Noord Holland Zaak-/rolnummer: C/15/214088 / KG ZA 14-242 Datum: 15 juli 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATE,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Eiseres wordt hieronder aangeduid als de Jaarbeurs. Gedaagde sub 1 wordt aangeduid als Rodi en gedaagde sub 2 als LR.

Eiseres wordt hieronder aangeduid als de Jaarbeurs. Gedaagde sub 1 wordt aangeduid als Rodi en gedaagde sub 2 als LR. Jaarbeurs - Rodi DomJur 2004-190 Rechtbank Dordrecht Zaak-/rolnummer : 51777 / KG ZA 03-218 Datum : 22-01-2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap naar Turks recht TAT DANISMANLIK TURIZM GIDA

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden. De Gouden Makelaar De Gouden Jaren Makelaar DomJur 2007-343 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 290227 / KG ZA 07-793 Datum 6 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen 1. de

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven.

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven. VDS Automotive Group - Autohandel van der Steen DomJur 2011-680 Rechtbank s-hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: 226989/ KG ZA 11-145 Datum: 21-04-2011 Vonnis in kort geding van 21 april 2011 in de zaak

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ

Nadere informatie

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V.

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. DomJur 2010-552 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 410962 / KG ZA 08-2021 WT/RV Datum: 11-12-2008 Vonnis in kort geding van 11 december 2008 in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROF

Nadere informatie

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SA,

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SA, Rolnummer KG 04/1311 Datum vonnis: 21 december 2004 RECHTBANK s-gravenhage Sector Civiel Recht Voorzieningenrechter VONNIS IN KORT GEDING gewezen in de zaak rolnummer KG 04/1311 van: De vennootschap naar

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam.

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam. Bax Beheer - Clubsound DomJur 2009-426 Rechtbank s-gravenhage Zaak- / rolnummer: 330663 / KG ZA 09-200 Datum: 9 april 2009 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder firma BAX BEHEER

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom,

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom, Seijsener Info process Media DomJur 2002-154 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/2080 OdC Datum: 26-09-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V.,

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd.

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd. Merkhouders Name Space DomJur 2000-19 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/1229 OdC Datum: 13-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Albert Heijn B.V.,

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

en ook overigens onrechtmatig jegens Tempur handelt en heeft gehandeld een en ander zoals omschreven in het lichaam van deze dagvaarding;

en ook overigens onrechtmatig jegens Tempur handelt en heeft gehandeld een en ander zoals omschreven in het lichaam van deze dagvaarding; Tempur Benelux B.V. The Energy+ Company B.V. DomJur 2012-824 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 399655 / HA ZA 11-2161 Datum: 18 januari 2012 Vonnis van 18 januari 2012 in de zaak van 1. de besloten

Nadere informatie

Partijen worden hierna aangeduid als "Dari" respectievelijk "[gedaagden]".

Partijen worden hierna aangeduid als Dari respectievelijk [gedaagden]. Dari - Gedaagden DomJur 2009-472 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: 318978 /KG ZA 08-1063 Datum: 18 december 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012

LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012 LinQ Holding B.V. Linqwise Executive Search B.V. DomJur 2012-890 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 521177 / KG ZA 12-949 Datum: 23 augustus 2012 Vonnis in kort geding van 23 augustus 2012 In de zaak

Nadere informatie

Bebo Parket B.V. World of Flooring B.V. en Pejo Beheer B.V.

Bebo Parket B.V. World of Flooring B.V. en Pejo Beheer B.V. Bebo Parket B.V. World of Flooring B.V. en Pejo Beheer B.V. DomJur 2016-1185 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/179234 / KG ZA 15-372 ECLI:NL:RBOVE:2016:2 Datum: 04 januari 2016 Vonnis in de zaak

Nadere informatie

de besloten vennootschap Gijrath Media Groep B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr M. Weij.

de besloten vennootschap Gijrath Media Groep B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr M. Weij. RTL/veronica - Gijrath DomJur 2001-66 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/2231 OdC Datum: 19-10-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap naar buitenlands recht

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen.

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen. Philips - Gedaagde DomJur 2008-354 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 298334 / KG ZA 07-1346 Datum: 21 december 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen De naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden. Test & Drive V.O.F. Autorijschool [persoonsnaam] DomJur 2013-950 Rechtbank Noord-Holland Zaak-/rolnummer: C/15/200174 / KG ZA 13-48 Datum: 12 maart 2013 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma TEST

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden.

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden. Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent DomJur 2011-780 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 218500 / KG ZA 11-366 Datum: 29 september 2011 Vonnis in kort geding van 29 september 2011 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna worden aangeduid als: Tobe Sales en TooBe.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als: Tobe Sales en TooBe. Tobe Sales - TooBe DomJur 2001-91 Pres. Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 66769 / KG ZA 01-0398 Datum: 12-07-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap onder firma Tobe

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 171132 / KG ZA 08-360 Datum: 21 augustus 2008 Vonnis in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002

Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002 Stichting Register Taxateurs De Register Taxateurs DomJur 2002-144 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/662 OdC Datum: 18-04-2002 Vonnis in kort geding van: 1. de stichting Stichting Register Taxateurs

Nadere informatie

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 Pres. Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 361/2001 AD Datum: 08-11-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 24 mei 2007 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 24 mei 2007 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 284695 / KG ZA 07-352 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AQUAFOX

Nadere informatie

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992 Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 in de zaak van l. vennootschap onder firma TAXI CONCURRENT V.O.F.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 399655 / HA ZA 11-2161

zaaknummer / rolnummer: 399655 / HA ZA 11-2161 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 399655 / HA ZA 11-2161 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEMPUR BENELUX B.V.,

Nadere informatie

1.2. Metis heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van pleitnotities en producties.

1.2. Metis heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van pleitnotities en producties. Metis - Maetis DomJur 2001-84 Pres. Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 129906/kg za 01-458/bl Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiseres], handelende onder de naam Metis,

Nadere informatie

de besloten vennootschap Likofa Kopie en Print B.V., gevestigd te 's-gravenhage, gedaagde, procureur mr. D.G. Veldhuizen.

de besloten vennootschap Likofa Kopie en Print B.V., gevestigd te 's-gravenhage, gedaagde, procureur mr. D.G. Veldhuizen. Colour Digital Likofa Kopie en Print DomJur 2001-51 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/432 Datum: 18-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en AD & NRC - Kijkenvergelijk DomJur 2000-2 Pres. Rechtbank Zutphen Zaak/ Rolnummer: 30433 / KG ZA 00-69 Datum: 30-03-2000 President van de arrondissementsrechtbank te Zutphen Vonnis in kort geding in de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077

Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077 Internetnotarissen Notariskantoor [L] DomJur 2014-1077 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/264742 / KG ZA 14-243 Datum: 25 juni 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Implant en Supracom c.s. worden genoemd.

Partijen zullen hierna Implant en Supracom c.s. worden genoemd. Implant direct Supracom c.s. DomJur 2010-502 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 427745 / KG ZA 09-1051 WT/RV Datum: 25 juni 2009 Vonnis in kort geding van 25 juni 2009 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C. Thuisbezorgd.nl - Jolidé DomJur 2008-370 Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem Rolnummer: 2007.00880 Datum: 15 januari 2008 Arrest in de zaak van: tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2].

Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2]. Educatiepartner gedaagden DomJur 2010-542 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 194844 / KG ZA 10-5 Datum: 11-02-2010 Vonnis in kort geding van 11 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie,

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie, Tijd Beursmedia - Blue Seven DomJur 2000-4 Pres Rechtbank Amsterdam Zaak/ rolnummer: KG 99/2553VB Datum: 04-11-1999 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges

Nadere informatie

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P.

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P. Juridisch Loket - Paralegal DomJur 2008-352 Rechtbank Rotterdam Zaaknummer / rolnummer: : 293729 /KG ZA 07-944 Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de stichting Stichting

Nadere informatie

Theagenda.nl NL Unlimited DomJur

Theagenda.nl NL Unlimited DomJur Theagenda.nl NL Unlimited DomJur 2010-514 Rechtbank Amsterdam, sector civiel voorzieningenrechter Zaak-/rolnummer: 443015 / KG ZA 09-2465 Pee/CN Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december

Nadere informatie

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed.

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed. Energie Consuling Nederland Kobespa Service DomJur 2010-606 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 200972 / KG ZA 10-347 Datum:06-07-2010 Vonnis in kort geding van 6 juli 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie