Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033"

Transcriptie

1 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN T. INTERIEUR B.V., gevestigd te Alkmaar, eiseres, advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam, tegen [X], wonende te Heerhugowaard, gedaagde, advocaat mr. H.E.M. Molenaar te Alkmaar. Partijen zullen hierna Van T. en [X] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 30 januari 2013, met producties, - de conclusie van antwoord, met producties, - het tussenvonnis van 3 juli 2013 waarin een comparitie van partijen is bevolen, - het proces-verbaal van comparitie van partijen van 29 november 2013, met de daarin genoemde stukken Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Van T. is een onderneming die zich richt op de verkoop van woningartikelen, waaronder vloerkleden, woonaccessoires en meubelen. Daarnaast drijft Van T. sinds 1982 een onderneming met de handelsnaam Mobi Meubelen, die zich met name richt op het middensegment. In 1994 is de handelsnaam Mobi Meubelen gewijzigd in Mobi en Mobi Design In 2012 is Van T. tevens de handelsnaam Mobi Budget gaan voeren. Met die handelsnaam richt Van T. zich op de verkoop van meubelen in het lagere marktsegment. (Van T. wordt hierna met haar handelsnamen Mobi, Mobi Design en Mobi Budget ook aangeduid als: Mobi (Design)) Sinds 1999 gebruikt Mobi (Design) de domeinnaam als handelsnaam Mobi (Design) heeft haar handelsnaam in januari 2009 geregistreerd als Benelux woordmerk 'MOBI DESIGN' voor de klassen 35 en Mobi (Design) is gevestigd in Alkmaar. Haar collectie wordt via de website door heel Nederland aangeboden. Ook adverteert zij zowel in landelijke dagbladen als in plaatselijke bladen [X] voert sinds 9 mei 2005 een eenmanszaak onder de naam Mobi Vloeren. 1

2 2.7. Mobi Vloeren richtte zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het leveren, leggen en onderhouden van vloeren In 2009 heeft Mobi (Design) een sommatiebrief verstuurd aan [X] waarin zij hem sommeert het gebruik van de handelsnaam Mobi Vloeren te staken. Nadat [X] op deze brief heeft gereageerd is door Mobi (Design) geen verdere actie meer ondernomen De onderneming van [X] is sinds januari 2011 gevestigd in een bedrijfsunit te Heerhugowaard. De bedrijfsnuit ligt op een auto-, boot- en caravanindustrieterrein In januari 2012 heeft [X] de naam Mobi Vloeren gewijzigd in Mobi Homestyling Mobi Homestyling richtte zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het leveren, leggen en onderhouden van vloeren; interieurbouw; detailhandel in woninginrichtingsartikelen, tapijt, gordijnen, verf, binnen- en buitenzonwering Op het uittreksel van Mobi Homestyling uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder 'activiteiten' ook vermeld: "Winkels in meubels Op 25 maart 2012 is in de plaatselijke krant Alkmaar op Zondag een artikel verschenen met de kop: "Mobi Homestyling richt zich op compleet interieur'. In het artikel staat vermeld, voor zover hier van belang: ( ) Mobi (een samenvoeging van de eerste letters van [X] ([X], rb) en zijn vrouw [persoonsnaam2]) Vloeren startte als internetbedrijf, gespecialiseerd in het leveren en monteren van houten vloeren en laminaat. (...) [X]: "(...) Inmiddels hebben wij ons assortiment uitgebreid (...). Klanten zijn bij ons aan het juiste adres als het gaat om ( ) en meubels op maat. Wij richten ons meer op het gehele interieur in plaats van alleen op de vloeren. Dat is ook de reden waarom de naam Mobi-Vloeren veranderd is in Mobi Homestyling." Op 27 april 2012 heeft Mobi (Design) [X] gesommeerd haar schriftelijk te bevestigen dat hij met onmiddellijke ingang de handelsnaam Mobi en Mobi Homestyling zou staken en gestaakt zou houden De (toenmalige) raadsvrouw van [X] heeft per brief van 24 mei 2012 gereageerd op de sommatie. In die brief is kenbaar gemaakt dat [X] niet aan de sommatie zal voldoen Van T. heeft om die reden op 13 juli 2012 een kortgedingdagvaarding uitgebracht aan [X]. De voorzieningenrechter heeft [X] bij vonnis van 3 augustus 2012 veroordeeld om ieder gebruik van de handelsnaam en domeinnaam Mobi Homestyling te staken en gestaakt te houden en ieder gebruik van een handelsnaam met daarin de naam Mobi of een daarmee overeenstemmend teken voor de verhandeling van producten in de interieurbranche, waaronder meubelen en vloeren, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom [X] heeft de naam Mobi Homestyling na het vonnis van de voorzieningenrechter veranderd in B&E Homestyling [X] heeft verklaard dat hij zich niet neer zal leggen bij de voorlopige voorzieningen, omdat hij aanzienlijke schade heeft geleden als gevolg van de naams- en logowijzigingen die hij heeft doorgevoerd. Om die reden heeft Van T. onderhavige dagvaarding uitgebracht Op 11 februari 2013 heeft [X] een onthoudingsverklaring ondertekend die, voor zover hier van belang, inhoudt: 2

3 "(... ) 1. [X] heeft het logo van Mobi Homestyling reeds binnen 48 uur na betekening van het vonnis van 3 augustus 2012 verwijderd van zijn website, bedrijfspand, briefpapier en andere plaatsen waar het logo is gevoerd, en verklaart zich definitief en onherroepelijk te onthouden van gebruik of toepassing op welke wijze dan ook van het logo van Mobi Homestyling en zal dat ook verwijderd (doen) houden. 2. [X] verklaart ingeval van niet nakoming van bovenstaande verplichting een onmiddellijk opeisbare boete te verbeuren van 5.000,-- per keer, te vermeerderen met een bedrag van 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van ,-- onverminderd het recht van Mobi Design om volledige vergoeding van geleden schade te vorderen. (... )" 3. Het geschil 3.1. Van T. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: A. te verklaren voor recht dat [X] door het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam Mobi Homestyling inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van Van T. op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet en daarmee onrechtmatig jegens Van T. heeft gehandeld; B. te verklaren voor recht dat [X] door het gebruik van het teken Mobi Homestyling inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Van T. op grond van de artikelen 2.20b jo van het BVIE en/ of artikel 5a van de Handelsnaamwet en daarmee onrechtmatig jegens Van T. heeft gehandeld; C. [X] met onmiddellijke ingang te veroordelen om te (doen) staken en/ of gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Van T., alsmede het onrechtmatig handelen jegens haar, en [X] in het bijzonder te verbieden te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden het rechtstreeks, dan wel door middel van op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)personen, gebruik maken van iedere (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de naam Mobi voor de verhandeling van producten in de interieurbranche, waaronder meubelen en vloeren, of een daarmee overeenstemmende naam of teken zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ,00 althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt; D. [X] met onmiddellijke ingang te veroordelen om te (doen) staken en/of gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het merkrecht van Van T. op het woordwerk Mobi Design alsmede het onrechtmatig handelen jegens haar, en [X] in het bijzonder het verbieden rechtstreeks, dan wel door middel van op enigerlei wijze met hem verbonden rechtspersonen, de voornoemde tekens en/of(een) andere met deze onderscheidingstekens van Van T. overeenstemmend(e) teken(s) te gebruiken voor of met betrekking tot haar onderneming en/of waren en/of diensten betrekking hebbende op de waren en/of diensten waarvoor het merk Mobi Design is geregistreerd, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt; E. [X] te veroordelen tot vergoeding aan Van T. van de door haar geleden schade, nader op te maken bij staat, alsmede [X] te veroordelen om binnen veertien dagen na datum van dit vonnis aan Van T. te betalen een voorschot op deze schade van ,00 of een bedrag ex aequo et bono in goede justitie te bepalen, en te vereffenen volgens de wet, kosten rechtens; F. [X] te veroordelen de kosten van deze procedure aan Van T. te betalen, meer in het bijzonder de volledige door Van T. gemaakte proces- en buitengerechtelijke kosten, ex artikel 1019h Rv Van T. legt aan haar vordering het/volgende ten grondslag. [X] maakt inbreuk op artikel 5 van de Handelsnaamwet. De naam Mobi Homestyling wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam Mobi (Design). De aard van beide ondernemingen is gelijk; zij richten zich immers op interieur in de brede zin van het woord. Ook geografisch richten zij zich op hetzelfde gebied. Bovendien zijn de logo's van Mobi (Design) en van Mobi Homestyling op dezelfde wijze opgebouwd. Door het gebruik van de naam Mobi Homestyling is derhalve verwarringsgevaar bij het publiek te duchten, welk gevaar zich ook verwezenlijkt heeft. [X] heeft voorts in strijd met artikel 2.20b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) gehandeld omdat het teken Mobi 3

4 Homestyling overeenstemde met het merk Mobi (Design) en de handelsnaam Mobi Homestyling in het economisch verkeer werd gebruikt voor dezelfde dan wel soortgelijke diensten als omschreven in de klassen 35 en 37 bij de merkregistratie van Mobi Design, waardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan welk gevaar bestond uit de associatie met het merk Mobi Design. Ten slotte heeft [X] in strijd gehandeld met artikel 5a van de Handelsnaamwet omdat de handelsnaam Mobi Homestyling slechts in geringe mate afweek van het merk Mobi (Design) en er daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kon ontstaan over de herkomst van de diensten van beide ondernemingen. Aldus steeds Van T [X] betwist dat hij heeft gehandeld in strijd met de Handelsnaamwet en het BVIE Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Artikel 5 Handelsnaamwet 4.1. Tussen partijen is in geschil of [X], door het voeren van de handelsnaam Mobi Homestyling, in strijd heeft gehandeld met artikel 5 van de Handelsnaamwet Artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is Partijen zijn het erover eens dat de handelsnaam Mobi Homestyling sinds 1 januari 2012 gevoerd wordt en dat de handelsnaam Mobi Design reeds sinds 1994 (rechtmatig) gevoerd wordt De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de handelsnaam Mobi Homestyling 'slechts in geringe mate afwijkt' van de handelsnaam Mobi Design. Van T. heeft gesteld dat daarvan sprake is en heeft aangevoerd dat het meest onderscheidende element in beide handelsnamen het woord Mobi is. Volgens haar wijkt de handelsnaam Mobi Homestyling reeds om die reden in slechts geringe mate af van de handelsnaam Mobi Design. [X] heeft betwist dat de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Volgens hem is de term Mobi weliswaar identiek, maar kan deze term ook als een beschrijvende term worden beschouwd, die, zo begrijpt de rechtbank, niet door middel van het handelsnaamrecht mag worden gemonopoliseerd. Bovendien wordt deze term gebruikt in combinatie met de termen Homestyling en Design, welke termen in het geheel niet op elkaar lijken De rechtbank is van oordeel dat het meest onderscheidende element in beide handelsnamen het woord Mobi is. Het verweer dat Mobi ook als een beschrijvende term kan worden beschouwd wordt verworpen. Mobi kan weliswaar worden geassocieerd met de term meubelen, maar is niet te beschouwen als een algemeen gangbare beschrijvende term voor dat woord. De beide handelsnamen als geheel beschouwd wijken slechts in geringe mate van elkaar af nu juist de toevoeging Homestyling en Design een beschrijvend karakter heeft en verwijst naar het type bedrijvigheid van beide bedrijven. Reeds gelet op de onderscheidenheid van het woord Mobi is de rechtbank van oordeel dat de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat de handelsnaam Mobi Homestyling slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Mobi Design, is de tweede vraag die dient te worden beantwoord of bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. 4

5 4.7. [X] heeft betwist dat verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen te duchten is. Volgens hem zijn hun activiteiten volkomen verschillend, verschillen de ondernemingen van vestigingsplaats, verkopen zij niet dezelfde producten en hebben zij een andere doelgroep. Mobi Homestyling heeft weliswaar geadverteerd met het maken van meubels op maat, echter dat was slechts eenmalig, nadat hij op verzoek van een klant een keer een meubel op maat had gemaakt. Deze advertentie heeft niet tot werkelijke business geleid. [X] is een vloerenlegger en ook Mobi Homestyling heeft zich dus gericht op het leggen van vloeren De rechtbank is van oordeel dat er, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. De rechtbank overweegt daaromtrent het volgende. Mobi Design is gevestigd in Alkmaar. Mobi Homestyling is gevestigd in Heerhugowaard. De ondernemingen zijn derhalve slechts tien kilometer van elkaar gevestigd en richten zich beide met name op de regio Noord-Holland. De handelsnaam van beide ondernemingen geniet derhalve bekendheid in dezelfde regio. Mobi Design richt zich op de verkoop van meubels. Mobi Homestyling richtte zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister en de advertentie in de krant, naast het leggen van vloeren ook (onder meer) op het maken van meubels op maat. Nu beide ondernemingen zich hebben gericht op het verkopen van meubels (op maat) en hun handelsnamen beiden bekendheid genieten in de regio Noord-Holland, heeft het publiek kunnen denken dat beide ondernemingen op een of andere manier met elkaar in relatie staan. Dat Mobi Homestyling in werkelijkheid slechts eenmaal een meubel op maat zou hebben gemaakt, doet aan dat oordeel niet af. Immers, dat kon het publiek niet weten. Ook het feit dat Mobi Homestyling is gevestigd op een auto-, boot- en caravanterrein en Mobi Design op een locatie in het centrum van Alkmaar doet daaraan niet af. Immers, door de advertentie en de inhoud van het handelsregister (in combinatie met de naam), heeft het publiek kunnen denken dat beide partijen op een of andere manier met elkaar in relatie staan Nu de rechtbank van oordeel is dat, door het gebruik van de naam Mobi Homestyling gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is, wordt de vordering onder A toegewezen De vordering onder C wordt om die reden eveneens toegewezen (met uitzondering van de bepaling om het gebruik van de handelsnaam te (doen) staken, nu tussen partijen vast staat dat [X] het gebruik van die handelsnaam reeds gestaakt heeft). De daarin opgenomen dwangsom zal worden gemaximeerd tot een bedrag van ,00. Merkrecht Tussen partijen is in geschil of Van T. [X] op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan verbieden het teken Mobi Homestyling te gebruiken Uit artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE volgt dat de merkhouder, op grond van zijn uitsluitend recht, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk Tussen partijen staat vast dat Van T. de handelsnaam Mobi (Design) in januari 2009 heeft geregistreerd als Benelux woordmerk 'MOBI DESIGN' voor de klassen 35 en 37. Zij heeft op dat merk derhalve een uitsluitend recht De vraag die beantwoord dient te worden is of er sprake is van verwarringsgevaar. Of sprake is van verwarringsgevaar vergt een globale beoordeling op basis van alle relevante omstandigheden, waaronder de overeenstemming van het merk met het teken (daarvan is sprake 5

6 indien het merk en het teken globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig gelijkenis vertonen daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen), de onderscheidingskracht van het merk en de soortgelijkheid van de waren of diensten Van T. heeft gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het teken en het merk overeenstemden (nu in beide handelsnamen Mobi het meest onderscheidende element is en de logo's van Mobi (Design) en Mobi Homestyling op dezelfde wijze zijn opgebouwd) en dat de handelsnaam Mobi Homestyling in het economisch verkeer werd gebruikt voor dezelfde althans soortgelijke diensten als die worden aangeboden door Mobi (Design), namelijk het ter verkoop aanbieden van woonaccessoires [X] heeft betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar. Volgens hem is er van overeenstemming van het merk en het teken geen sprake, nu er zowel visuele, begripsmatige als auditieve verschillen zijn. De totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen is derhalve verschillend. Ook heeft het merk Mobi (Design) geen onderscheidend vermogen. Dat geldt zowel voor de term Mobi als voor de term Design. Ten slotte is er geen sprake van soortgelijkheid van aangeboden waren. Beide bedrijven opereren weliswaar in de interieurbranche, echter Mobi Design profileert zich als een winkel die vooral meubels in het duurdere segment verkoopt, terwijl Mobi Homestyling hoofdzakelijk vloeren verkoopt De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar en overweegt daaromtrent het volgende. Op basis van de totaalindruk van beide logo's is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een visuele gelijkenis. Bij beide logo's is het woord Mobi het meest in het oog springend en staat er onder het woord Mobi een streep. Er is derhalve sprake van overeenstemmende tekens. De rechtbank is voorts van oordeel dat het merk Mobi (Design) in de regio Noord-Holland een grote mate van bekendheid geniet, zoals door [X] niet is betwist. Het merk heeft derhalve een grote onderscheidende kracht in de regio. Ten slotte geldt dat zowel Mobi (Design) als Mobi Homestyling zich hebben gericht op een soortgelijke dienst, namelijk de verkoop van meubels (op maat) (zie ook r.o. 4.8.) Gelet op voorgaande wordt ook de vordering onder B toegewezen, voor zover daarin is gevorderd om voor recht te verklaren (kort gezegd) dat [X] door het gebruik van het teken Mobi Homestyling inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Van T Nu de vordering op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE reeds is toegewezen heeft Van T. bij toewijzing van haar vordering op grond van artikel 5a van de Handelsnaamwet geen belang meer. De vordering zal in zoverre worden afgewezen De vordering onder D wordt bij gebrek aan belang afgewezen. [X] heeft immers een onthoudingsverklaring getekend waarin hij zich heeft verplicht het teken Mobi Homestyling niet meer te gebruiken op straffe van een dwangsom. Schade Van T. heeft gesteld dat zij schade heeft geleden door het voeren van de handelsnaam Mobi Homestyling en het bijbehorende logo. De schade bestaat uit reputatieschade en inkomstenderving, aldus Van T.. Van T. heeft gevorderd om [X] te veroordelen tot het vergoeden van schade nader op te maken bij staat en om hem te veroordelen tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte van ,00. 6

7 4.22. [X] heeft primair gevorderd om de dagvaarding op dit punt nietig te verklaren, subsidiair om Van T. op dit punt van de vordering niet-ontvankelijk te verklaren. Hij heeft hiertoe, kort gezegd, aangevoerd dat Van T. haar schadevergoedingsvordering op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Meer subsidiair heeft zij verzocht om de schadevergoedingsvordering af te wijzen, nu nergens uit blijkt dat Van T. schade heeft geleden en als zij al schade heeft geleden dat zij dan niet heeft voldaan aan haar schadebeperkingsplicht, althans dat zij haar recht heeft verwerkt om nog schade te vorderen van [X] De rechtbank is van oordeel dat Van T. haar vordering op dit punt zeer summier heeft onderbouwd. Desalniettemin is er geen sprake van nietigheid van de dagvaarding of nietontvankelijkheid van Van T. op dit punt. Van T. heeft immers wel de gronden van haar schadevergoedingseis vermeld, namelijk dat de schade bestaat uit reputatieschade en inkomstenderving. Zij heeft deze gronden echter niet nader uitgewerkt. Nu de rechtbank wel aannemelijk acht dat er een mogelijkheid is dat Van T. enige schade als gevolg van het gebruik van de handelsnaam en het logo Mobi Homestyling heeft geleden, zal de rechtbank de vordering om [X] te veroordelen tot het vergoeden van schade nader op te maken bij staat toewijzen. Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt afgewezen, nu voor het toekennen van een voorschot vereist is dat thans reeds vast staat dat Van T. enige schade heeft geleden. Daarvan is geen sprake. Buitengerechtelijke kosten en proceskosten Van T. heeft op grond van artikel 1019h Rv volledige vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke- en proceskosten ter hoogte van ,50 gevorderd [X] heeft verweer gevoerd. Volgens haar dient een proceskostenveroordeling beperkt te blijven overeenkomstig de leidraad indicatietarieven in IE-zaken Uit artikel 1019h Rv volgt dat in zaken betreffende intellectuele eigendomsrechten de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De rechtbank zal bij het bepalen van de redelijke en evenredige kosten aansluiting zoeken bij de indicatietarieven in IE-zaken. Het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en/ of pleidooi bedraagt 8.000,00. De rechtbank zal [X] veroordelen dit bedrag aan Van T. te voldoen. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat [X] door het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam Mobi Homestyling inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van Van T. op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet en daarmee onrechtmatig jegens Van T. heeft gehandeld; 5.2. verklaart voor recht dat [X] door het gebruik van het teken Mobi Homestyling inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Van T. op grond van de artikelen 2.20b jo van het BVIE en daarmee onrechtmatig jegens Van T. heeft gehandeld; 5.3. veroordeelt [X] met onmiddellijke ingang om gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Van T., alsmede het onrechtmatig handelen jegens haar, en [X] in het bijzonder te gebieden gestaakt te (doen) houden het rechtstreeks, dan wel door middel van op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)personen, gebruik maken van iedere (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de naam Mobi voor de verhandeling van producten in de 7

8 interieurbranche, waaronder meubelen en vloeren, of een daarmee overeenstemmende naam of teken zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ,00 althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor elke overtreding en voor ieder dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van ,00; 5.4. veroordeelt [X] tot vergoeding aan Van T. van de door haar geleden schade, nader op te maken bij staat; 5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Van T. tot op heden begroot op 8.000,00; 5.6. verklaart dit vonnis, voor zover het r.o en 5.5. betreft, uitvoerbaar bij voorraad; 5.7. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning en in het openbaar uitgesproken op 15 januari

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "eiseres" respectievelijk "gedaagde".

Partijen zullen verder worden genoemd eiseres respectievelijk gedaagde. VPW Courant International B.V. DomJur 2012-875 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 138034/KG ZA 12-192 Datum: 26 juli 2012 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl.

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl. Simply Colors Simply Small DomJur 2007-335 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 224140 / KG ZA 07-1 Datum: 9 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van: tegen 1. STEPHANIE PETERS-DIJKSTRA,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven.

2.1. VDS is een houdstervennnootschap die in 1981 in het handelsregister ingeschreven. VDS Automotive Group - Autohandel van der Steen DomJur 2011-680 Rechtbank s-hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: 226989/ KG ZA 11-145 Datum: 21-04-2011 Vonnis in kort geding van 21 april 2011 in de zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden. Test & Drive V.O.F. Autorijschool [persoonsnaam] DomJur 2013-950 Rechtbank Noord-Holland Zaak-/rolnummer: C/15/200174 / KG ZA 13-48 Datum: 12 maart 2013 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma TEST

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer C/13/631538 / KG ZA 17-737 FB/MV Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 300954 / KG ZA 07-1518 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 Instantie Datum uitspraak 27-03-2013 Datum publicatie 10-04-2013 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 251828 / HA ZA 12-768 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016 Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur 2016-1198 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 Datum: 8 juni 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder firma

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden. De Gouden Makelaar De Gouden Jaren Makelaar DomJur 2007-343 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 290227 / KG ZA 07-793 Datum 6 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen 1. de

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391979 / KG ZA 11-420 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht COFRA HOLDING A.G, gevestigd

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden. Hunink en Holtrigter - Holtrigter DomJur 2007-310 Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter Rolnummer: 83657 / KG ZA 07-35 Datum 2 maart 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder

Nadere informatie

gedeponeerd op 23 januari 1989, met inschrijvingsnummer

gedeponeerd op 23 januari 1989, met inschrijvingsnummer Telegraaf Tijdschiftengroep Publi Force DomJur 2008-359 Rechtbank Dordrecht Zaak- / rolnummer: 73625 / KG ZA 08-15 Datum: 7 februari 2008 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap

Nadere informatie

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 Rechtbank Noord Holland Zaak-/rolnummer: C/15/214088 / KG ZA 14-242 Datum: 15 juli 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATE,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer".

Partijen zullen verder worden genoemd Swiss Sense respectievelijk De Ondernemer. Swiss Sense De Ondernemer DomJur 2011-710 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 127425/KG ZA 11-90 Datum: 07-04-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van: de besloten

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer C/13/563405 / KG ZA 14-489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van:

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: Fietsdienst Komeet Fietskoerier DomJur 2004-211 Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november 2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de stichting Stichting

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 [Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/164578 / KG ZA 14-396 ECLI:NL:RBOVE:2015:326 Datum: 13 januari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen.

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen. Philips - Gedaagde DomJur 2008-354 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 298334 / KG ZA 07-1346 Datum: 21 december 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen De naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

WE R MUSIC B.V. c.s. [Gedaagde] DomJur

WE R MUSIC B.V. c.s. [Gedaagde] DomJur WE R MUSIC B.V. c.s. [Gedaagde] DomJur 2014-1055 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/257807 / KG ZA 14-36 Datum: 7 maart 2014 in de zaak van 1. [eiser], wonende te Tilburg, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442

EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek DomJur 2008-442 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 171132 / KG ZA 08-360 Datum: 21 augustus 2008 Vonnis in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 Vonnis van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITY BOX HOLDING B.V., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 vonnis er koningin!' RECHTBANK OOST-NEDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon.

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon. Koophuis Visiemakelaars DomJur 2006-281 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 101619 / KG ZA 04-442 Datum: 8 november 2004 Uitspraak in de zaak, aanhangig tussen: en de besloten vennootschap KOOPHUIS

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Union, gedaagden gezamenlijk Calleur (enkelvoudig) en apart Calleur Beheer en DNACC genoemd worden.

Partijen zullen hierna Union, gedaagden gezamenlijk Calleur (enkelvoudig) en apart Calleur Beheer en DNACC genoemd worden. Union Milieu B.V. Calleur Beheer B.V. DomJur 2013-933 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 132796 / HA ZA 11-626 Datum: 14 november 2012 Vonnis van 14 november 2012 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed.

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed. Energie Consuling Nederland Kobespa Service DomJur 2010-606 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 200972 / KG ZA 10-347 Datum:06-07-2010 Vonnis in kort geding van 6 juli 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur 2014-1030 Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/555112 / KG ZA 13-1469 CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 2338114 \ CV EXPL 13-23007 vonnis van: 3 juni 2014 fno.: 639 vonnis van de kantonrechter Inzake de vennootschap naar het recht van de Verenigde

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd. Connect - Connection DomJur 2010-540 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 193422 / KG ZA 09-817 Datum: 25-01-2010 Vonnis in kort geding van 25 januari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847 ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 13-02-2007 Datum publicatie 19-02-2007 Zaaknummer 83242 - KG ZA 07-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

BIQ BIC Architecten DomJur Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 24 november 2011

BIQ BIC Architecten DomJur Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 24 november 2011 BIQ BIC Architecten DomJur 2011-796 Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: 165622 / KG ZA 11-456 Datum: 24 november 2011 Vonnis in kort geding van 24 november 2011 in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam.

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam. Bax Beheer - Clubsound DomJur 2009-426 Rechtbank s-gravenhage Zaak- / rolnummer: 330663 / KG ZA 09-200 Datum: 9 april 2009 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder firma BAX BEHEER

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 Rechtbank Oost-Brabant ECLI:NL:RBOBR:2014:5553 Zaak-/rolnummer: 2743182/251 Datum: 14 maart 2014 in de zaak van: de maatschap L[persoonsnaam] M[persoonsnaam]

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Partijen zullen hiema Spniit ICT, Yowsa, Yowsim en Yowsimity worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Yows c.s..

Partijen zullen hiema Spniit ICT, Yowsa, Yowsim en Yowsimity worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Yows c.s.. Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/343275 / HA ZA 13-325 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPRUIT IN COMPANY

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ

Nadere informatie

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013

Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992. Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 Taxi Concurrent De Taxiconcurrent DomJur 2013-992 Vzgr Rb Midden- Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452 Datum: 31 juli 2013 in de zaak van l. vennootschap onder firma TAXI CONCURRENT V.O.F.,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433 pagina 1 van 5 LJN: BX5433, Rechtbank Utrecht, 320331 / HA ZA 12-317 Datum uitspraak:22-08-2012 Datum 04-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Merkenrecht;

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden.

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden. Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent DomJur 2011-780 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 218500 / KG ZA 11-366 Datum: 29 september 2011 Vonnis in kort geding van 29 september 2011 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384

zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZERTA

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie

Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121

Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121 Gelders Isolatiebedrijf G.I.B. Techniek DomJur 2015-1121 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/383066 / KG ZA 14-913 ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 Datum: 6 maart 2015 Vonnis in kort geding in de zaak

Nadere informatie

2.3.Vanaf 1997 is Connect ook actief op internet. Zij maakt onder meer gebruik van de website

2.3.Vanaf 1997 is Connect ook actief op internet. Zij maakt onder meer gebruik van de website Connect B.V. Conact Uitzendbureau B.V. DomJur 2013-981 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/244148 / KG ZA 13-285 Datum:23 juli 2013 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Guru Denim [X] DomJur 2014-1074

Guru Denim [X] DomJur 2014-1074 Guru Denim [X] DomJur 2014-1074 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/460452 / HA ZA 14-237 Datum: 25 juni 2014 Vonnis in verzet in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht GURU DENIM INC., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer C/01/305314 / HA ZA 16-176 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie