Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?"

Transcriptie

1 Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Deterink Advocaten en Notarissen mr. W.J.G. Maas/mr. C. de Boer Kennedyplein ZT Eindhoven Telefoon: +31 (0) Mrs. Wim Maas en Charlotte de Boer zijn advocaat bij Deterink Advocaten en Notarissen te Eindhoven Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak feitelijk van aard, maar daardoor niet minder complex. Naast de feitelijke complexiteit zijn er ook dogmatische vragen die menig praktijkjurist bezighouden. Het O2- arrest van het Hof heeft een aantal van die vragen van een duidelijk antwoord voorzien. Een belangrijke vraag is echter tot op heden gedeeltelijk onbeantwoord gebleven. Wanneer kan bij onzuivere vergelijkende reclame naast het commune recht ook een beroep worden gedaan op het merkenrecht? De praktische relevantie van deze vraag is groot. Bij merkinbreuk staan er immers, zeker sinds de invoering van de Handhavingsrichtlijn, meer en ingrijpendere maatregelen tot beschikking van de merkhouder. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op dit onderwerp. Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (hierna: Reclamerichtlijn) is de rechtspraak lange tijd verdeeld geweest over hoe men moest omgaan met de samenloop tussen de Merkenrichtlijn en (nieuwe) Reclamerichtlijn. Met het O2-arrest 1 lijkt het Hof van Justitie een antwoord op een aantal van deze vragen te hebben gegeven. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemmend is met het merk van een concurrent ook in het kader van vergelijkende reclame neerkomt op gebruik ter onderscheiding van waren. 2 Hiervoor in de literatuur ook wel aangenomen dat merkgebruik in het kader van vergelijkende reclame zou kwalificeren als ander gebruik, zoals alleen de Benelux dat kent onder artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE. 3 Met deze beslissing heeft het Hof die leer definitief terzijde geschoven. Voorts heeft het Hof bepaald dat de houder van een merk niet is gerechtigd om een derde te verbieden zijn merk of een overeenstemmend teken te gebruiken in vergelijkende reclame, mits die reclame voldoet aan de eisen die de Reclamerichtlijn stelt aan geoor- 1 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2). 2 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, nr. 1206; annotatie van Kabel onder Vzr. Rb. Arnhem 16 augustus 2006, IER 2006/5, p

2 loofde vergelijkende reclame. 4 Hiermee creëert het Hof een safe harbour voor de adverteerder in geval van zuivere vergelijkende reclame teneinde te ontkomen aan de sterke arm van de merkenwetgeving. Met deze antwoorden geeft het Hof de handvatten waarnaar de praktijk sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Reclamerichtlijn zo naarstig op zoek was. Er blijft echter nog één belangrijke vraag onbeantwoord. Wat als de vergelijkende reclame niet zuiver is? Stel dat de reclame bijvoorbeeld misleidend is ten aanzien van de prijzen die de concurrent rekent én het merk van die concurrent wordt daarbij genoemd. Is er dan sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame, merkinbreuk of allebei? Het zal voor de praktijkjurist duidelijk zijn dat deze ogenschijnlijk vooral dogmatische discussie ook grote pragmatische waarde heeft. Het regime van de Merkenrichtlijn kent door de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn naast de volledige proceskostenveroordeling ook een aantal bijzondere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een ex parte verzoek en het bewijsbeslag. Ook kan er bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk een verbod worden gevraagd voor de hele Gemeenschap. Het is derhalve zeer wezenlijk om te weten hoe om te gaan met merkgebruik in onzuivere vergelijkende reclame. Daarop zal in deze bijdrage nader worden ingegaan. Onzuivere vergelijkende reclame Artikel 6:194a BW bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is indien deze: a. niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g is; b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt; d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent; e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; 4 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o

3 f. voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming; g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam. Als aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan is er sprake van onzuivere vergelijkende reclame en handelt de adverteerder onrechtmatig. Dat is op zichzelf helder. De oneerlijk behandelde concurrent kan dan een verbod eisen, rectificatie en schadevergoeding op basis van het commune recht. In het O2-arrest heeft het Hof echter bepaald dat de concurrent ook op basis van zijn merk kan optreden als er sprake is van gevaar voor verwarring. Het begrip verwarring komt in zowel de Merkenrichtlijn als de Reclamerichtlijn voor en met moet volgens het Hof hetzelfde worden uitgelegd. 5 Bij verwarring wekkend gebruik van een merk in vergelijkende reclame kan de merkhouder dus voor twee ankers gaan liggen: naast een commune onrechtmatige daad is het ook merkinbreuk. Maar hoe zit dat nu als er geen sprake is van verwarring in vergelijkende reclame, maar bijvoorbeeld wel van misleiding? Duidelijk is dat misleiding leidt tot onzuivere vergelijkende reclame (zie artikel 6:194a sub a BW). De adverteerder handelt dus onrechtmatig. Maar kan de aangevallen concurrent in dit geval ook een actie op basis van zijn merk instellen, indien zijn merk wordt gebruikt in de onzuivere vergelijkende reclame? In de (tot op heden zeer beperkte) post-o2 literatuur wordt wel aangenomen dat onzuivere vergelijkende reclame, die geen verwarring wekt, alleen aangepakt kan worden op basis van de Reclamerichtlijn. 6 Wij menen dat dit standpunt onjuist is. In de considerans bij de Reclamerichtlijn wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de samenloop tussen de Merkenrichtlijn en de Reclamerichtlijn. 5 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o Annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p In zijn pre-o2 artikel HvJ EG over merkgebruik in vergelijkende reclame (BMM bulletin 2007/3, p. 108) schrijft Reeskamp dat hij slechts ruimte ziet voor toepassing van de Merkenrichtlijn bij onzuivere vergelijkende reclame, indien het gaat om niet-naleving van een van de merk-gerelateerde voorwaarden uit de Reclamerichtlijn (niet kleineren, niet profiteren en niet verwarren); Ook Gielen meent, althans pre-o2, dat bij merkgebruik in onzuivere vergelijkende reclame geen beroep gedaan kan worden op het merkenrecht (Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Tjeenk Willink 2000, p. 458). 3

4 (13) Bij artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [6] worden de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten. (14) Voor een doeltreffende vergelijkende reclame kan het evenwel noodzakelijk zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam. (15) Een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, vormt geen inbreuk op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen. Uit deze overwegingen leiden wij af dat de Europese wetgever onderkent dat de merkhouder in beginsel ook in het kader van vergelijkende reclame een exclusief recht heeft op grond waarvan het derden kan worden verboden hetzelfde merk of een overeenstemmend teken te gebruiken. Maar als de adverteerder het merk van een concurrent betrekt in een zuivere vergelijking en dus aan de voorwaarden van de Reclamerichtlijn voldoet, kan de concurrent daar op basis van haar merk niets tegen ondernemen. Met andere woorden, de Europese wetgever schept een uitzondering op het exclusieve merkenrecht (safe harbour) voor gebruik van een merk door een derde in het kader van zuivere vergelijking. Als er dus geen zuivere vergelijking plaatsvindt, kan er naar onze mening, mits er natuurlijk sprake is van merkinbreuk, altijd worden opgetreden op basis van de Merkenrichtlijn. Ons standpunt lijkt voor de hand te liggen. Toch is er onduidelijkheid op dit vlak. Zoals zo vaak, wordt ook nu die onduidelijkheid door het Hof zelf in het leven geroepen. In r.o. 69 oordeelt het Hof namelijk als volgt: 69. Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. 4

5 Uit deze laatste zinsnede wordt wel afgeleid dat de merkhouder in geen enkel geval zijn merkenrecht kan inzetten tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame, indien er geen verwarringsgevaar is. 7 Dat is naar onze mening om meerdere redenen onterecht. Allereerst ziet het oordeel van het Hof uitsluitend op artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn. Voor een geslaagd beroep op sub b is het aantonen van verwarringsgevaar noodzakelijk. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat als er geen verwarringsgevaar is, de merkhouder zich dus niet überhaupt niet op basis van sub b kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken door een derde; dus ook niet tegen het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken in vergelijkende reclame. Of de reclame nu zuiver is of niet, doet er dan inderdaad niet toe. Er is simpelweg niet voldaan aan de eisen die artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn stelt en van merkinbreuk kan dan geen sprake zijn. Voorts verwijzen naar r.o. 50 van het arrest van het Hof: 50. In het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat hij niet gerechtigd is om het gebruik van dit teken te doen verbieden op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, hetzij wel aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een dergelijk verbod verzetten op grond van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voldoet. Uit deze rechtsoverweging leiden wij af dat ook het Hof als uitgangspunt neemt dat in beginsel kan worden opgetreden op basis van de Merkenrichtlijn, indien niet is voldaan aan alle voorwaarden die de Reclamerichtlijn aan zuivere vergelijkende reclame stelt. Het hof bepaalt immers dat een adverteerder zich niet kan verzetten tegen een verbod op grond van merkinbreuk, indien er verwarringsgevaar bestaat. Deze overweging bevestigt dat alleen bij het voldoen aan alle voorwaarden uit de Reclamerichtlijn aan het regime van de Merkenrichtlijn kan worden ontkomen. Voor de goede orde: dit betekent niet dat als er aan een of meerdere voorwaarden van de Reclamerichtlijn niet is voldaan, dat er dan automatisch sprake is van merkinbreuk. Neen, er moet natuurlijk ook afzonderlijk aan de voorwaarden voor merkinbreuk worden voldaan alvorens een merkhouder het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame kan verbieden. 7 Zie annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p

6 Wij concluderen dan ook dat uit de laatste zinsnede van r.o. 69 van het arrest van het Hof niet meer kan worden afgeleid dan dat er daadwerkelijk staat: als er geen verwarring is, dan kan de merkhouder niet op basis van sub b optreden tegen de onzuivere vergelijkende reclame. Hiermee is geenszins gezegd dat de merkhouder niet zou kunnen optreden tegen de onzuivere vergelijkende reclame op basis van sub a, lid 2 en eventueel lid 5 van artikel 5 van de Merkenrichtlijn, ook als er geen gevaar voor verwarring bestaat. Deze verhandeling is overigens verre van theoretisch. Dat willen wij illustreren met het volgende (puur fictieve) voorbeeld. Stel nu dat in een TV-commercial van Vodafone wordt gezegd dat mobiel bellen met Vodafone goedkoper is dan met KPN. Het beeldmerk van KPN wordt een aantal seconden duidelijk in beeld gebracht. De TV-commercial is echter misleidend. Vodafone blijkt namelijk alleen in de piekuren goedkoper te zijn dan KPN, maar in de daluren niet. Voor iemand die (al dan niet bewust) vaak in de daluren belt, is een abonnement van KPN aantoonbaar goedkoper. Kortom, niet voor iedereen is bellen met Vodafone dus voordeliger. Het is duidelijk dat KPN op basis van de Reclamerichtlijn kan optreden tegen Vodafone. Maar mag zij ook haar beeldmerk inroepen tegen Vodafone? Dat zou immers als voordeel kunnen hebben dat zij ook de volledige proceskosten zou kunnen vorderen. Het zal u niet verbazen dat wij menen dat KPN inderdaad ook kan ageren op basis van haar merkenrecht. Dat er geen gevaar voor verwarring is doet daar niet aan af. KPN kan naar onze mening op basis van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn ageren. 8 Het aantonen van verwarringsgevaar is dus niet vereist. Het wordt verondersteld aanwezig te zijn. 9 Het gaat hier immers om een identiek teken en dezelfde diensten. Ook is er in dit voorbeeld sprake van gebruik in het economisch verkeer. Zoals reeds blijkt uit de inleiding, is de vraag of het gebruik van een merk door een concurrent in het kader van vergelijkende reclame door het Hof in het O2-arrest onomwonden bevestigend beantwoord Zie ook de annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p Sinds het Opel/Autec-arrest (HvJ EG 25 januari 2007, IER 2007/28, p. 116) lijkt het Hof van de rechter te verlangen dat er ook bij sub a moet worden onderzocht of er in elk concreet geval daadwerkelijk sprake is van verwarring. Dit oordeel van Hof staat op gespannen voet met artikel 16 lid 1 TRIPs, haar eigen BMW/Deenikarrest (HvJ EG naar HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134) en is in de literatuur kritisch ontvangen. 10 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o

7 Ten slotte kunnen we ook vaststellen dat de misleidende TV-commercial van Vodafone niet aan de voorwaarden van de Reclamerichtlijn voldoet, waardoor de safe harbour van de Reclamerichtlijn voor Vodafone geen redding biedt. 11 KPN kan derhalve naar onze mening met succes haar merkenrecht inroepen tegen Vodafone en daarbij alle maatregelen die de Handhavingsrichtlijn haar biedt inzetten. Wij menen dat zulks ook gerechtvaardigd is. Indien een derde ter meerdere eer en glorie van zichzelf en ten koste van de merkhouder gebruik maakt van een beschermd merk, zou het niet zo moeten zijn dat deze derde er beter van afkomt dan een reguliere inbreukmaker. Dat strookt ook niet met de bedoeling van Europese wetgever. Conclusie Het 02-arrest heeft op een aantal belangrijke punten ontegenzeggelijk duidelijkheid gebracht ten aanzien van merkgebruik in vergelijkende reclame. Maar toch niet op alle punten. Eén van deze punten is of een merkhouder mag optreden op basis van haar merkrecht indien er weliswaar geen verwarringsgevaar ontstaat door het gebruik van zijn merk door een adverteerder, maar wel op andere punten sprake is van een onzuivere vergelijking. Juist op dit punt is het arrest van het Hof niet zo duidelijk als we graag hadden gezien. De laatste zinsnede van r.o. 69 is de boosdoener. Na een (te) snelle lezing van deze overweging kan de gedachte doen postvatten dat bij een onzuivere vergelijking, maar geen verwarringsgevaar, een merkhouder haar exclusieve merkrechten niet kan handhaven tegen de adverteerder. Met deze bijdrage tonen wij aan dat deze lezing onjuist is. Het Hof heeft zich immers louter gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn. In dat kader is het logisch dat als er geen verwarring is het er niet toe doet of al dan niet aan de andere voorwaarden van de Reclamerichtlijn is voldaan. Zonder verwarring immers geen merkinbreuk onder sub b. Maar hieruit mag men niet afleiden dat de merkhouder in alle andere gevallen van onzuivere vergelijkende reclame, waar geen verwarringsgevaar bestaat, haar merkrecht ook niet zou mogen uitoefenen. In tegendeel. De bedoeling van de Reclamerichtlijn is om uitsluitend een safe harbour te creëren voor de zuivere vergelijking, maar voor de adverteerder die zich schuldig maakt aan een onzuivere vergelijking heeft de Europese wetgever geen compassie willen opbrengen. Hiertegen kan in veel gevallen ook op basis van het merkenrecht effectief worden opgetreden. Het gaat immers in veel gevallen om een sub a situatie, dat wil zeggen: gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren en diensten. Het aantonen van verwarringsgevaar is dan niet vereist, maar wordt verondersteld. Kortom, de rol van het 11 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o

8 merkenrecht bij vergelijkende reclame is nog altijd vele malen groter dan wel na het O2- arrest wordt aangenomen. 8

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Wim Maas en Charlotte de Boer Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

Date de réception : 02/02/2012

Date de réception : 02/02/2012 Date de réception : 02/02/2012 Resumé C-661/11-1 Zaak C-661/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame MONOGRAFIEËN BW Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal i.b.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Bregstein-leerstoel)

Nadere informatie

Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch)

Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch) Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen / Putsch) Verschenen in IER 2004-2, p. 150-153. J.J.C. Kabel In een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor dezelfde waren,

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.):

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B9 10221 (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Charlotte de Boer, Wim Maas (Deterink Advocaten en Notarissen) Inleiding

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 380699 / KG ZA 10-1438

zaaknummer / rolnummer: 380699 / KG ZA 10-1438 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 380699 / KG ZA 10-1438 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEMPUR

Nadere informatie

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033 Merkenrichtlijn Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) Voor de EER relevante

Nadere informatie

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 98/3/9 Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/3 ------------------------- Inzake : BROUWERIJ HAACHT N.V. tegen GRANDES SOURCES BELGES N.V. Procestaal :

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN 8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs

Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs Als schrijver van het artikel in het BMM Bulletin over art. 6 ter VvP waarvoor op 26 maart jl. de Wim Mak Award 2008 werd uitgereikt, meld ik mij graag met een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 334946 / HA ZA 09-1190 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, gevestigd te Stuttgart,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wat is een geldige reden?

Wat is een geldige reden? annotatie Ars Aequi september 2014 647 Annotatie Wat is een geldige reden? Prof.mr. Ch. Gielen Hof van Justitie EU 6 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:49, C-65/12 (Leidseplein Beheer/ Red Bull), (A. Tizzano,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord

Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord verdieping Ars Aequi oktober 2010 703 arsaequi.nl/maandblad Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord Jesse Hofhuis* Iemand die op Google naar een BlackBerry zoekt, zou wel eens ook

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

redactionele bijdragen 1 Vergelijkende reclame en klantenwerving door apotheken Reindert Van der Zaal en Joost Schmaal 1

redactionele bijdragen 1 Vergelijkende reclame en klantenwerving door apotheken Reindert Van der Zaal en Joost Schmaal 1 JFR 2012-1 02-02-12 16:30 Pagina 3 redactionele bijdragen 1 Vergelijkende reclame en klantenwerving door apotheken Reindert Van der Zaal en Joost Schmaal 1 1. Inleiding Met de introductie van marktwerking

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 380445 / KG ZA 10-1425

zaaknummer / rolnummer: 380445 / KG ZA 10-1425 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 380445 / KG ZA 10-1425 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEMPUR

Nadere informatie

Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!

Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?! Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?! Beschouwing na uitspraak HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 P (Environmental Manufacturing vs. OHIM) door Henrike Bongers I. Inleiding Over de bewijsregels bij

Nadere informatie

Google adwords: zoekmachineadvertentiediensten en merkinbreuk

Google adwords: zoekmachineadvertentiediensten en merkinbreuk Google adwords: zoekmachineadvertentiediensten en merkinbreuk In maart 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) de eerste twee belangrijke arresten gewezen over Google adwords. 1 Het

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

BESCHIKKING M (2006) 6

BESCHIKKING M (2006) 6 BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Rondom wetsvoorstellen

Rondom wetsvoorstellen Vergelijkende reclame Rondom wetsvoorstellen Josine van den Berg (KUN) en Chantal Mak (EUR) OMO verwijdert op 60 graden meer vlekken dan Ariël! Onder huidig recht is onduidelijk of deze slogan voor reclamedoeleinden

Nadere informatie

Tentamen 14 januari 2015, Vragen en antwoorden

Tentamen 14 januari 2015, Vragen en antwoorden Tentamen 14 januari 2015, Vragen en antwoorden Intellectuele Eigendom (Rijksuniversiteit Groningen) I. Sinds vorige week biedt de Rabobank een nieuwe verbouwingshypotheek aan: de Maximaal Hypotheek. De

Nadere informatie

@Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account

@Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account Dinsdag 26 juli 2011 - IEF 10001 @Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account S. Hagen, E. Swart, @ Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account, IEF 10001. Met dank aan Steffen Hagen en Ewoud Swart,

Nadere informatie

kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

kan worden nietig verklaard indien en voor zover: 2. Merkenrecht Richtlijn 2008/95/EG Art. 4. Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten 1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108181/3/V4. Datum uitspraak: 9 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen

Nadere informatie

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA 13-173 Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Europees Parlement en de Raad Onderwerp Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten Datum 21 december 1988 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Merk- en handelsnaamrecht

Merk- en handelsnaamrecht 19102011 Advocaten & notarissen Merk en handelsnaamrecht Woensdag 13 oktober 2011 Joost Becker. 1 Disclaimer In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Formula one licensing Holding [X] DomJur 2010-618. Rechtbank s-gravenhage, sector civiel Zaak-/rolnummer: 347622 / HA ZA 09-3131 Datum: 14-07-2010

Formula one licensing Holding [X] DomJur 2010-618. Rechtbank s-gravenhage, sector civiel Zaak-/rolnummer: 347622 / HA ZA 09-3131 Datum: 14-07-2010 Formula one licensing Holding [X] DomJur 2010-618 Rechtbank s-gravenhage, sector civiel Zaak-/rolnummer: 347622 / HA ZA 09-3131 Datum: 14-07-2010 Vonnis van 14 juli 2010 in de zaak van 1. de vennootschap

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

Rolnummer 4083. Arrest nr. 97/2007 van 27 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer 4083. Arrest nr. 97/2007 van 27 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4083 Arrest nr. 97/2007 van 27 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6

KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6 KLM & Alitalia - Trading House Morellino Noot bij DomJur 2000-6 Door mr. R.A.M. Quanjel-Schreurs ** Verschenen in IER 2000, afl. 3, 126. Noot bij DomJur 2000-6: Louter registratie van een domeinnaam en

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 20006783 van 20 december 2013

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 20006783 van 20 december 2013 BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 20006783 van 20 december 2013 Opposant: VODAFONE-PANAFON ANONYMI ELLINIKI ETAIRIA TILEPIKOINONION 1-3 TZAVELLA STREET HALANDRI

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6

zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/434292 / KG ZA 13-6 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZIENGS SCHOENEN B.V.,

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2006163 Van 1 maart 2013. Avenue des Olympiades 2 1140 Brussel België

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2006163 Van 1 maart 2013. Avenue des Olympiades 2 1140 Brussel België BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2006163 Van 1 maart 2013 Opposant: RECTICEL S.A. Avenue des Olympiades 2 1140 Brussel België Gemachtigde: RECTICEL S.A./N.V.

Nadere informatie

Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld

Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld 1. Inleiding Op 16 september 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over de bovenstaande figuur. Het

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=by8261

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=by8261 pagina 1 van 11 LJN: BY8261, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.098.670/01 Datum uitspraak: 15-01-2013 Datum 17-01-2013 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Intellectuele

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Noot onder HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro).

Noot onder HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro). Noot onder HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro). 1. De onderhavige zaak is een typische vormgevingszaak waarin Hasbro concurrent Simba beticht van het nabootsen van haar My Little Pony.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/05/2015

Datum van inontvangstneming : 15/05/2015 Datum van inontvangstneming : 15/05/2015 Vertaling C-163/15-1 Zaak C-163/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 april 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Vertaling C-419/15-1 Zaak C-419/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juli 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

~ A 2009/3/14. Arrest van 23 december 2010 in de zaak A 2009/3 GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE. Arrêt du 23 décembre 2010 dans l affaire A 2009/3

~ A 2009/3/14. Arrest van 23 december 2010 in de zaak A 2009/3 GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE. Arrêt du 23 décembre 2010 dans l affaire A 2009/3 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2009/3/14 Arrest van 23 december 2010 in de zaak A 2009/3 Inzake BVBA D. ENGELS tegen GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE Procestaal : Nederlands Arrêt du 23 décembre

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland. Nokia Webcell Europe DomJur 2006-254 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL11 Datum: 27 januari 2006 ARBITRAAL VONNIS 1. Partijen Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Eiser wordt hierna [eiser] genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Horseman Outfitter worden genoemd.

Eiser wordt hierna [eiser] genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Horseman Outfitter worden genoemd. Outdoor Cooking Store Horseman Outfitter DomJur 2007-314 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 149099 / KG ZA 06-792 Datum 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "eiseres" respectievelijk "gedaagde".

Partijen zullen verder worden genoemd eiseres respectievelijk gedaagde. VPW Courant International B.V. DomJur 2012-875 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 138034/KG ZA 12-192 Datum: 26 juli 2012 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

Door de Eerste Merkenrichtlijn van de EG

Door de Eerste Merkenrichtlijn van de EG MR. E.R.VOLLEBREGT Verwarring en associatie onder de Benelux Merkenwet na Adidas/Marca 82 Associatie nog steeds niet toepasbaar zonder verwarring Door de Eerste Merkenrichtlijn van de EG ( Merkenrichtlijn

Nadere informatie

2. De rechtspraak. Maas, Shannon, de Boer, De Handhavingsrichtlijn, par. 8.6.1, p. 252. 4

2. De rechtspraak. Maas, Shannon, de Boer, De Handhavingsrichtlijn, par. 8.6.1, p. 252. 4 Wat te doen met de proceskosten uit kort geding na een andersluidend bodemvonnis? Citeerwijze: Ilse Werts en Wim Maas, Wat te doen met de proceskosten uit kort geding na een andersluidend bodemvonnis?,

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden '" 13 februari 2015 Eerste Kamer in naam des Konings 10/02162 LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: l. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 Vonnis van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITY BOX HOLDING B.V., gevestigd

Nadere informatie

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem.

De procedure is voor POS4 inhoudelijk mede behandeld door mr. GJ. van de Kamp, advocaat te Arnhem. 900011000. llutpeli ljolj XVd r.t: OT HOZ TT/90 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/472860 / KG ZA 14-1051 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van in de zaak van eiser, advocaat mr. WJ.G, Maas te Eindhoven, tegen j de vereniging NEDERLANDSE CHRISTELIJKE

Nadere informatie

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is?

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is? Noot bij HvJEU,, 22 december 2010, zaak C-393/09, C Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) tegen Ministerstvo kultury (prejudiciële vragen Nejvyšší správní soud,, Tsjechië) 1. Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 PI 43 CODEC 950 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Standpunt van de Raad

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Vertaling C-562/15-1 Zaak C-562/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 november 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Paris (Frankrijk)

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 Wat is een domeinnaam? IP IP-adres (9.9.39.255) Aanduiding alfanumerieke tekens Identificatie organisatie merk Handelsnaam Top-level (.com/.nl) Second-level

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht

Nadere informatie

Naam spreker

Naam spreker IE rechtspraak in Europa: lessen uit het merken-, modellen- en auteursrecht Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Gevaar van verval merk door verwording van merk tot soortnaam bij de eindverbruikers

Gevaar van verval merk door verwording van merk tot soortnaam bij de eindverbruikers Gevaar van verval merk door verwording van merk tot soortnaam bij de eindverbruikers Na registratie van een merkrecht kan de merkhouder niet achterover leunen. Een merkregistratie moet onderhouden worden.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445096 / KG ZA 13-693

zaaknummer / rolnummer: C/09/445096 / KG ZA 13-693 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/445096 / KG ZA 13-693 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ARREST van 6 december 1999 in de zaak A 98/ ARRÊT du 6 décembre 1999 dans l affaire A 98/

ARREST van 6 december 1999 in de zaak A 98/ ARRÊT du 6 décembre 1999 dans l affaire A 98/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 98/1/16 ARREST van 6 december 1999 in de zaak A 98/1 ------------------------- Inzake : KIPLING tegen GB UNIC en mede inzake PARIMPEX Procestaal : Nederlands

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie