Halfjaarbericht Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:"

Transcriptie

1 Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt Emerging Africa Hefboomfondsen: Intereffekt Brazil Warrants Intereffekt India Warrants Intereffekt China Warrants Intereffekt Japanse Warrants

2 Inhoudsopgave Intereffekt Investment Funds N.V. Disclaimer Profiel Verslag van de directie/vermogensbeheerder Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Overige informatie Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt Frontier Vietnam Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt Emerging Africa Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt Brazil Warrants Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt India Warrants Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt China Warrants Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Intereffekt Japanse Warrants Balans Winst- en verliesrekening/kasstroomoverzicht Overzicht eerste halfjaar 2015 Portefeuilleverdeling Adressen 60 2

3 Disclaimer TRUSTUS Capital Management B.V. (TRUSTUS) voert de directie en het beheer over Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). De activiteiten van TRUSTUS bestaan voornamelijk uit vermogensbeheer. Een vermogensbeheerder verricht zelfstandig aanen verkooptransacties in effecten voor rekening van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. TRUSTUS doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen, ondernemingen en beleggingsfondsen. TRUSTUS is in het bezit van een vergunning conform artikel 2:65 Wft-nieuw en staat als zodanig onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van IIF (www.intereffektfunds.nl). De met een belegging behaalde resultaten worden altijd beïnvloed door (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's mee. De meeste beleggingsinstellingen zijn bedoeld voor het behalen van rendement op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsinstelling kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Deze publicatie geeft informatie over de resultaten van de afgelopen verslagperiode, maar biedt onvoldoende basis voor een eventuele beleggingsbeslissing. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, beleggers krijgen mogelijk minder terug dan dat zij hebben ingelegd. 3

4 Profiel IIF is een open-end beleggingsmaatschappij, opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. De aandelenseries met de letters A t/m J (fondsen) worden aangeduid met hun fondsnaam zoals hieronder aangegeven. De fondsen zijn genoteerd op Euronext, hetgeen betekent dat deze aandelen op beursdagen kunnen worden verhandeld volgens de systematiek die geldt voor het desbetreffende fonds. IIF is - wettelijke bepalingen en bijzondere omstandigheden (in het belang van de aandeelhouders) voorbehouden - bereid de aandelen in te kopen dan wel te verkopen. IIF is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat de winst is onderworpen aan vennootschapsbelasting naar een tarief van 0%. De aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity De doelstelling van Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement, door te investeren in een gespreide portefeuille van aandelen uit het Frontier Markets Universum. Intereffekt Frontier Vietnam De doelstelling van Intereffekt Frontier Vietnam is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen. Het aandachtsgebied is Vietnam. Intereffekt Emerging Africa De doelstelling van Intereffekt Emerging Africa is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement. Intereffekt Emerging Africa belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio s Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De nadruk ligt op Egypte, Marokko en Nigeria. Daarnaast wordt o.a. belegd in Kenia, Ghana, Botswana en Mauritius. Zuid-Afrika zal in beginsel geen onderdeel van de portefeuille uitmaken. De hefboomfondsen: Intereffekt Brazil Warrants Intereffekt Brazil Warrants belegt voornamelijk in (offshore) hefboomproducten op Braziliaanse indices. Het fonds richt zich voornamelijk op Brazilië, maar houdt tevens de mogelijkheid open om tot maximaal 50% van haar fondsvermogen in overige Latijns-Amerikaanse landen te beleggen. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Intereffekt India Warrants Intereffekt India Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op Indiase indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Intereffekt China Warrants Intereffekt China Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op indices genoteerd op de markten van China, Hongkong en Taiwan. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Intereffekt Japanse Warrants Intereffekt Japanse Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op Japanse indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Hefboom Voor de hefboomfondsen wordt in een neergaande markt gestreefd naar een lagere hefboom dan twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één. Risicoprofiel Voor een beschrijving van de algemene en specifieke risico s die van toepassing zijn op de aandelen- en hefboomfondsen wordt verwezen naar het meest recente prospectus. Hier wordt uitgebreid beschreven welke risico s van toepassing zijn (landenrisico, derivatenrisico, concentratierisico, tegenpartijrisico, valutarisico etc.). 4

5 Verslag van de directie/vermogensbeheerder Inleiding Hierbij bieden wij u het verslag aan van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF) over de eerste zes maanden van Uitkering (interim) dividend Eind mei 2015 hebben de aandelenfondsen een (interim) dividend uitgekeerd. Voor Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity bedroeg het dividend 0,37 bruto per aandeel. Intereffekt Frontier Vietnam keerde 0,60 bruto per aandeel uit en voor Intereffekt Emerging Africa was dit 0,69 bruto per aandeel. Invoering AIFMD/aantal commissarissen De heer G.H. Koolman is conform het interne rooster van aftreden per 28 april 2015 teruggetreden als lid van de raad van commissarissen. In overleg met alle commissarissen is besloten de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Koolman niet opnieuw in te vullen. Voornaamste reden hiervoor is de effectuering per juli 2014 van nieuwe regelgeving: de Europese richtlijn AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De belangrijkste verandering voor de onder toezicht staande beleggingsinstellingen is de introductie van een "bewaarder nieuwe stijl/depositary". De bewaarder nieuwe stijl heeft als functie het houden van de beleggingen van de beleggingsinstelling en het op onderdelen ondersteunen en controleren van de beheerder. De bewaarder is voor zijn toebedeelde taken ook juridisch aansprakelijk te stellen. Inmiddels is Caceis Luxemburg Amsterdam Branch aangesteld als depositary van de Intereffekt beleggingsfondsen. In de praktijk betekent dit dat een deel van de toezichttaken van de RvC bij de depositary is komen te liggen. Reden waarom is besloten dat voortaan volstaan kan worden met twee commissarissen in plaats van drie. Investors Choice Award voor Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity heeft in maart de Investors Choice Award 2015 gewonnen in de categorie Emerging EM Fund of De prestigieuze internationale prijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse 'Investors Choice Awards Gala Dinner' in Londen. De jury, die bestond uit een panel van institutionele beleggers, heeft de genomineerde fondsen beoordeeld op een aantal kwalitatieve criteria waaronder het beleggingsproces, het risicomanagement en het researchproces. Daarnaast vond tevens een kwantitatieve beoordeling plaats op basis van gerealiseerde rendementen, volatiliteit etc. In de jury zaten, onder andere, specialisten van Aberdeen Asset Management, ABNAMRO Advisors, IMQubator en de Universiteit van Glasgow. Verslag per fonds Voor de verslagen per fonds verwijzen wij u naar de pagina s 6 t/m 15. 5

6 Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Kengetallen In de verslagperiode is de beurskoers van het Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity fonds (IFHD), op basis van total return, 8,69% gestegen. Ter vergelijking: de benchmark van het fonds, de MSCI FM Daily NET TR Index, steeg in dezelfde periode met 5,07%. Het aantal uitstaande aandelen is in het eerste halfjaar toegenomen met tot Door de koersstijging en de toename van het aantal uitstaande aandelen is het fondsvermogen toegenomen met 6,7 miljoen naar 26,0 miljoen. Gevoerde beleid/strategie Het beleggingsbeleid van IFHD is gericht op het selecteren van aandelen in Frontier Markets met een hoog dividendrendement. Het hoog dividend beleggen is een beproefde manier om (op lange termijn) een bovengemiddeld rendement te genereren. Het universum waaruit de aandelen worden geselecteerd bestaat uit landen die door de bekende index providers als Frontier Markets worden aangemerkt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar landen met een grote en jonge bevolking. Voor opname in portefeuille moeten de aandelen aan een reeks van eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld het dividendrendement minimaal 4% te bedragen en stellen we eisen aan zowel het huidige als historische rendement op het eigen vermogen. Verder geven we een score aan de financiële gezondheid van de onderneming en wordt onder meer naar de waardering gekeken. Op deze manier vallen duizenden aandelen af, waardoor een lijst met kwalitatief goede kandidaten overblijft. Tevens stellen we voorwaarden ten aanzien van de verhandelbaarheid (liquiditeit) van de aandelen en stellen we maxima aan de landen- en sectorwegingen, om concentratierisico s te verminderen. Deze maximale wegingen zijn 20% per land, 30% per sector en 35% voor de regio Midden-Oosten. Voor de aandelen die deze kwantitatieve selectie hebben doorstaan wacht een kwalitatieve toets. Daarbij wordt door de fondsmanagers bijvoorbeeld gekeken of de verwachte winst per aandeel en de kasstroom voldoende zijn om het huidige dividend te handhaven of te laten groeien. Tevens worden analistenrapporten geraadpleegd en actuele ontwikkelingen bekeken of er bijzondere situaties zijn, zoals bijvoorbeeld fusies, overnames, rights issues, etc. Uit deze methodiek volgt een landen- en sectorweging die significant kan afwijken van de benchmark. Ultimo juni heeft het fonds (gelijk gewogen) posities in 76 aandelen, verdeeld over 16 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn Pakistan (19,49%), Saoedi-Arabië (17,00%), Vietnam (12,36%) en Nigeria (10,52%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Ontwikkelingen De outperformance ten opzichte van de benchmark is toe te schrijven aan het selectie- en allocatie-effect. Zowel de individuele fondskeuzes als de landenwegingen droegen hieraan bij. Zo heeft het fonds in de verslagperiode een forse overweging gehad in Saoedi-Arabië, Pakistan en Vietnam, waar de beurzen degelijke stijgingen lieten zien. Aan de andere kant was het fonds fors onderwogen in Koeweit, waar de MSCI Kuwait Index in de verslagperiode 0,65% daalde. De benchmark had in de verslagperiode een weging van meer dan 20% in het land terwijl het fonds slechts een weging van ruim 1% had. De weging in Saoedi-Arabië van 17% is in zijn geheel een overweging, aangezien de benchmark geen weging heeft in het land. Dit heeft bijgedragen aan de outperformance. In de eerste 6 maanden van het jaar steeg de Tadawul Index van Saoedi-Arabië namelijk 18,43% gemeten in euro s. Eind 2014 is de weging verhoogd aangezien we denken dat de daling van de olieprijs een minder groot effect op de economie zal hebben dan over het algemeen wordt verwacht. Daarbij komt dat de overheid buitenlandse beleggers vanaf de eerste helft van 2015 rechtstreeks toegang zou geven tot het kopen van aandelen in het land. Dit is inmiddels per 1 juni in werking getreden. Voorheen kon alleen indirect via notes in het land worden belegd. Door de opening van de markt zou het land in 2017 kunnen worden opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Dit kan een sterk positief effect hebben. Hetzelfde hebben we gezien met de outperformance van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, toen deze landen werden opgenomen in de MSCI EM index. In Pakistan heeft het fonds in de verslagperiode ook een forse overweging gehad. Het fonds had een gemiddelde weging van 20% ten opzichte van een benchmarkweging van minder dan 10%. De Karachi All Share 100 Index steeg met 15,00% gemeten in euro s. Ondanks deze stijging is de markt nog steeds goedkoop met een koers/winstverhouding van 10,23 en een dividendrendement van 5,21%. Daarnaast zijn analisten onverminderd positief over de winstgroei voor de komende 12 maanden. De Bloomberg consensus wijst op een groei van de winst per aandeel van 16,34% voor de Karachi All Share 100 Index. De Pakistaanse aandelen in onze portefeuille hebben per ultimo juni een gemiddelde k/w van 9,35 bij een dividendrendement van 7,64%. In Vietnam heeft het fonds in de eerste helft van het jaar gemiddeld een weging gehad van 13% en was daarmee overwogen ten opzichte van de benchmark met een weging van rond de 3,5%. Dit heeft positief bijgedragen aan het resultaat want de FTSE Vietnam Index steeg 5,16%, de Ho Chi Minh Stock Index (VN Index) 18,47% en de Hanoi Exchange Stock Equity Index wist 12,19% hoger te eindigen (allen in euro s). De Vietnamese Dong (VND) eindigde 5,87% hoger in waarde ten opzichte van de euro. 6

7 Opvallend was het nieuws over het verruimen van de Foreign Ownership Limit (FOL). Buitenlandse investeerders krijgen per 1 september de mogelijkheid om in veel Vietnamese bedrijven tot 100% van het aandelenkapitaal te verwerven (dit was 30% voor de banken en 49% voor overige bedrijven). Dit zal samen met de hervormingen, zoals de nieuwe Investment Law (om investeringen te vereenvoudigen) en de Housing Law (mogelijkheid voor buitenlanders om vastgoed te verwerven), waarschijnlijk een positief effect hebben op de beurs de komende maanden. Vanuit een macro economisch perspectief staat Vietnam er ook goed voor. De BBP groei bedroeg 6,28% in de eerste 6 maanden van 2015, de groei in detailhandelsverkopen bedroeg in de eerste helft van dit jaar 8,3% op jaarbasis (1H 2013: 4,9%, 1H 2014: 5,7%) en de inflatie is laag, op een niveau van 0,86%. In Nigeria had het fonds in de verslagperiode een weging van gemiddeld 8,5% en was daarmee onderwogen ten opzichte van de weging in de benchmark index van 14,75%. De MSCI Nigeria Index daalde 1% het eerste halfjaar, gemeten in euro s. Opvallend was de rustig verlopen verkiezingsoverwinning van Muhammadu Buhari van de oppositiepartij APC op Goodluck Jonathan van de PDP. De nieuwe president staat voor orde en kan mogelijk beter optreden tegen terreurgroep Boko Haram. Maar of hij in staat zal zijn de nodige hervormingen door te voeren, nu de financiën onder druk staan door de lage olieprijs, is nog maar de vraag. Vooruitzichten Behalve de voordelen van de hoog-dividend beleggingsstrategie zijn wij positief ten aanzien van Frontier Markets, vanwege een aantal opvallende ontwikkelingen: 1. De langjarige verwachte economische groei ligt hoger dan die van de Emerging Markets en ontwikkelde markten; 2. Een relatief jonge bevolking, waardoor de verhouding tussen het aantal werkenden en niet-werkenden de komende decennia steeds beter wordt. In de ontwikkelde markten maar ook in de Emerging Markets slaat de vergrijzing juist meer en meer toe; 3. De beurzen kennen een lage correlatie met de rest van de wereld; 4. Een groot deel van de nieuwe middle class consumenten woont in de Frontier Markets. Een aantal van deze ontwikkelingen is duidelijk gerelateerd aan demografische trends. Deze trends zijn interessant voor beleggers, omdat ze relatief voorspelbaar zijn en over een langere periode plaatsvinden. In de ontwikkelde landen zal de vergrijzing steeds meer gevoeld worden, omdat het aantal niet-werkenden als percentage van de beroepsbevolking toeneemt. Het omgekeerde is het geval in de opkomende frontier landen, alwaar het demografische dividend de komende jaren juist gaat bijdragen aan de economische groei. Dat biedt investeringsmogelijkheden. Door de veranderende populatie stijgt de vraag naar grondstoffen, veranderen consumptiegewoonten en verandert de gezondheidszorg. Een voorbeeld van een dergelijke markt is Pakistan. De veelal hoge dividendrendementen en de sterk groeiende consumentenbestedingen maken de Pakistaanse markt tot een interessante investering. Van de 190 mln. inwoners in Pakistan zijn 100 mln. inwoners jonger dan 19 jaar. In heel West Europa wonen momenteel 85 miljoen mensen onder de 19 jaar, op een bevolking van 400 mln. inwoners. Andere landen waar we deze ontwikkelingen zien zijn bijvoorbeeld Nigeria, Kenia, Bangladesh en Vietnam. Een belangrijk kenmerk voor investeerders in deze markten is het politieke- of ontwikkelingsrisico. Dit doet zich veelal onverwacht voor en is op beurzen snel in de prijzen verwerkt. De beste bescherming is dan ook een goede spreiding. Vandaar dat het fonds wereldwijd opereert en momenteel 42 frontier landen in het selectiemodel heeft opgenomen. Dit is een effectieve manier gebleken om dit risico bij investeringen in Frontier Markets beheersbaar te houden. Behalve de spreiding wordt een deel van de risico s ook opgevangen door het bovengemiddeld hoge dividendrendement in een groot aantal van deze markten. 7

8 Intereffekt Frontier Vietnam Kengetallen De beurskoers van Intereffekt Frontier Vietnam (IFV) steeg gedurende de verslagperiode, op basis van total return, 18,93%. Ter vergelijking: de FTSE Vietnam Index TR steeg in dezelfde periode 5,16% (in euro's). De Vietnamese Dong (VND) eindigde 5,87% hoger in waarde ten opzichte van de euro. Het aantal uitstaande aandelen steeg van stuks naar stuks. Het fondsvermogen steeg in de verslagperiode van 9,8 miljoen naar 11,5 miljoen ultimo juni Gevoerde beleid/strategie Intereffekt Frontier Vietnam is een landenfonds. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op beursgenoteerde beleggingen in Vietnam. Tenminste 50% van het vermogen is belegd in aandelen genoteerd aan de beurzen van Ho Chi Minh City en Hanoi. Het fonds richt zich op beleggingen die een hoog dividend genereren en daarnaast beschikken over een gezonde balans en een goed rendement op het eigen vermogen. Zowel in absolute als relatieve zin kende het fonds een sterke performance. In de eerst 6 maanden van het jaar bedroeg de outperformance van het fonds 13,77% ten opzichte van de FTSE Vietnam TR index. Daarmee is het fonds op weg om voor het zevende jaar op rij deze index achter zich te laten. Sinds de start van het fonds bedraagt de outperformance ten opzichte van de FTSE Vietnam Index TR 122,42%. Ten opzichte van de DB-X FTSE Vietnam ETF bedraagt de outperformance sinds de start 139,10%. Zowel de hoog dividend strategie als de investering in een tweetal discounted closed-end funds leverde in het eerste halfjaar een bijdrage aan de outperformance. In de verslagperiode presteerden binnen de portefeuille de sectoren industrie en luxe consumentengoederen het beste. Een voorbeeld van een van de uitschieters hierin is TMT Automobile, producent van onder meer heavy-duty trucks. Het aandeel steeg in 6 maanden tijd 148,82%. De sectoren die relatief achterbleven waren de energieen de nutssector. Naast de hoog dividend aandelen is het fonds gedurende de verslagperiode geïnvesteerd geweest in een tweetal discounted closed-end funds. De grootste positie betreft het DWS Vietnam Fund (20,39%). Het fonds zal naar verwachting eind 2016 worden omgezet naar een open-end fonds of worden geliquideerd. Om de belangen van de aandeelhouders te waarborgen hebben een tweetal institutionele beleggers in december 2014 de niet-onafhankelijke leden van Board of Directors naar huis gestuurd. Dit is wat ons betreft de opmaat voor een aantal stappen die moeten leiden naar een nieuwe open-end structuur. Om deze stappen te waarborgen zullen wij een verzoek indienen voor de benoeming van een tweetal nieuwe onafhankelijke bestuurders. De huidige discount, die nog kan worden ingelopen, bedraagt zo n 25%. Op de beurs steeg deze positie in het eerst halfjaar 27,01% (in euro s). Daarnaast heeft het fonds een positie in Vietnam Equity Holding (6,02%). In dit fonds melden wij ons op kwartaalbasis voor de gelimiteerde inkoop tegen intrinsieke waarde van de uitstaande aandelen. Alhoewel de inkoop per kwartaal beperkt is tot 10-15% van de uitstaande aandelen, realiseren wij hier ieder kwartaal voor een deel van de in bezit zijnde aandelen het verschil tussen de huidige waarde en de intrinsieke waarde. De discount van Vietnam Equity Holding bedraagt momenteel 25%. Op de beurs steeg deze positie in het eerst halfjaar 17,67% (in euro s). Een ander voordeel van de closed-end beleggingsfondsen is dat we via deze fondsen een positie hebben opgebouwd in bedrijven waarvoor een Foreign Ownership Limit (FOL) geldt. Rechtstreeks opnemen van deze bedrijven is namelijk niet meer mogelijk voor buitenlandse investeerders, omdat de limiet is bereikt. Het was daarom breaking nieuws toen in juni bekend werd gemaakt dat de FOL wordt verruimd. Verrassend genoeg krijgen buitenlandse investeerders per 1 september de mogelijkheid om in veel Vietnamese bedrijven tot 100% van het aandelenkapitaal te verwerven. Tot op heden was het alleen mogelijk om een belang tot maximaal 49% op te bouwen. In enkele strategische sectoren, waaronder de bankensector, blijft de limiet voorlopig nog op maximaal 30%. Ontwikkelingen De BBP groei bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 6,28%. In het tweede kwartaal bedroeg de groei 6,44% en dat was de hoogste Q2-groei sinds De Industrie & Constructiesector, die 34% van het BBP uitmaakt, droeg het meest bij aan de groei. De sector zag een groei van 9,1% in het eerste halfjaar en dat was twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De Servicesector, die 37% van het BBP uitmaakt presteerde ook sterk, met name in de subsector Retail lag de groei met 8,3% in H1 op het hoogste niveau in vijf jaar. De BBP-groei doelstelling van de regering van 6,2% op jaarbasis lijkt dus haalbaar, te meer omdat Q4 vaak het piekseizoen is in de vraag naar elektronica en modeartikelen. Waarschijnlijk zal de productie verder aantrekken. Een exemplarisch voorbeeld is het nieuws dat Samsung in mei metaal freesmachines naar Vietnam heeft verscheept voor de productie van haar volgende generatie telefoontoestellen. Verder zien we dat de autoverkopen zich sterk ontwikkelen met een toename van 48% in het eerste halfjaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De bankensector leverde voor het eerst sinds jaren weer een positieve bijdrage aan de performance van de financiële markten. De VAMC (het overheidsvehikel dat slechte leningen van banken opkoopt) is zich na een aarzelende start in 2014 steeds duidelijker gaan roeren in het Vietnamese bankenlandschap. Er is meer duidelijkheid gekomen inzake de voorwaarden van opkoop en de minimale regels waaraan de bankensector moet voldoen. Daarnaast is de kredietgroei gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar tijd. De Vietnamese economie laat in alle geledingen groei zien. Enig punt van zorg is wellicht het toenemende handelstekort, dat in het eerste halfjaar is opgelopen naar USD 3,8 miljard. De export groeide weliswaar met 9,3% in het eerste halfjaar naar USD 77,7 miljard, maar de import groeide sneller met 17,7% in het eerste halfjaar naar USD 81,5 miljard. 8

9 Inflatie, Rente en Valuta De Vietnamese Dong steeg in de verslagperiode 5,87% ten opzichte van de euro. We verwachten niet dat het licht oplopende handelstekort direct zal leiden tot druk op de Dong, vanwege de robuuste groei van de economie, de positieve buitenlandse investeringen (FDI) en het verruimen van de FOL. De inflatie is in het eerste halfjaar uitgekomen op 0,86%. De laatste vier achtereenvolgende maanden steeg de inflatie als gevolg van hogere brandstofprijzen en gestegen zorgkosten. De trend zal waarschijnlijk doorzetten, maar de versnelling zal afnemen aangezien de brandstofprijzen alweer stabiliseren. De kredietgroei kwam uit op 6,28%, gemeten tot 19 juni 2015, vergeleken met 2,03% in dezelfde periode vorig jaar. De depositogroei bedroeg 4,58%, iets lager dan de groei in 2014 van 5,26%. De aantrekkende groei zal de vraag naar kredieten verder aanwakkeren, waardoor een verdere renteverlaging onwaarschijnlijk is geworden. Vooruitzichten Wij verwachten dat de Vietnamese aandelenmarkt in de tweede helft van 2015 nog voldoende potentieel bevat voor beleggers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn in eerste instantie het verruimen van de FOL per 1 september aanstaande. In de aanloop hiernaar toe zullen de aandelen waarvan de limiet is bereikt waarschijnlijk worden gekocht door lokale beleggers. Dan zullen onze closed-end fondsen in portefeuille daarvan profiteren. Voor ETF s gericht op Vietnam zal dit eerder een nadeel zijn, omdat zij moeten herwegen (kopen), nadat de koersen zijn gestegen. Een andere ontwikkeling die de markt flink kan ondersteunen is het handelsverdrag, Trans-Pacific Partnership (TPP), dat waarschijnlijk dit jaar nog wordt ondertekend. Vietnam is bij uitstek het land dat het meest van een dergelijk verdrag kan profiteren. In 2012 kwam 34% van de Amerikaanse kledingimport uit Vietnam met een totaal van USD 7 miljard. Bij een importtarief van 0% onder een handelsverdrag wordt dit ineens een stuk competitiever. Volgens analisten zal met het TPP de export 28,4% stijgen in de periode tot en met Ook de Wereldbank heeft aangegeven de groeiverwachting voor Vietnam te verhogen, indien het TPP in werking treedt. Bovenstaande ontwikkelingen in combinatie met een sterke economische groei, die seizoensmatig nog moet pieken in Q4, zorgen voor een aantrekkelijk vooruitzicht voor beleggers. Naast de positieve verrassingen zullen beleggers ook in 2015 ongetwijfeld te maken krijgen met negatief nieuws, zoals dat in 2014 het geval was bij het incident in de Zuid-Chinese Zee over boringsrechten. Verder zou een sterk herstel van de olieprijs de inflatie kunnen aanwakkeren. Gegeven de aantrekkelijke waardering en sterke macro economische cijfers op de achtergrond, verwachten wij dat een groot deel van de potentiële tegenvallers goed door de markt kan worden opgevangen. 9

10 Intereffekt Emerging Africa Kengetallen In de verslagperiode is de beurskoers van het Intereffekt Emerging Africa fonds (IEA), op basis van total return, 6,39% gestegen. Ter vergelijking: de MSCI EFM AFRICA ex SA TR Net Index, steeg in dezelfde periode met 2,54% (in euro's). Het aantal uitstaande aandelen is per ultimo juni met afgenomen tot stuks. Ondanks de afname van het aantal uitstaande aandelen is, door de koersstijging, het fondsvermogen licht toegenomen van 8,7 miljoen tot 8,8 miljoen. Gevoerde beleid/strategie Het beleggingsbeleid van IEA is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog dividendrendement in opkomende markten op het Afrikaanse continent. In Zuid-Afrika wordt niet belegd, omdat het land de fase van frontier markt al voorbij is en meer in lijn beweegt met de internationale ontwikkelingen. Het hoog dividend beleggen is een beproefde manier om (op lange termijn) een bovengemiddeld rendement te genereren. Het universum waaruit we de aandelen selecteren bestaat uit landen die door de bekende index providers als Frontier Markets worden aangemerkt. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar landen met een grote en jonge bevolking. Voor opname in portefeuille moeten de aandelen aan een reeks van eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld het dividendrendement minimaal 4% te bedragen en stellen we eisen aan zowel het huidige als historische rendement op het eigen vermogen. Verder geven we een score aan de financiële gezondheid van de onderneming en wordt onder meer naar de waardering gekeken. Op deze manier vallen duizenden aandelen af, waardoor een lijst met kwalitatief goede kandidaten overblijft. Tevens stellen we voorwaarden ten aanzien van de verhandelbaarheid (liquiditeit) van de aandelen en spreiden we de landen- en sectorwegingen, om concentratierisico s te verminderen. Voor de aandelen die deze kwantitatieve selectie hebben doorstaan wacht een kwalitatieve toets. Daarbij wordt door de fondsmanagers bijvoorbeeld gekeken of de verwachte winst per aandeel en de kasstroom voldoende zijn om het huidige dividend te handhaven of te laten groeien. Tevens worden analistenrapporten geraadpleegd en actuele ontwikkelingen bekeken of er bijzondere situaties zijn, zoals bijvoorbeeld fusies, overnames, rights issues, etc. Uit deze methodiek volgt een landen- en sectorweging die significant kan afwijken van de MSCI EFM AFRICA ex SA index. Ultimo juni 2015 heeft het fonds posities in 33 aandelen, verdeeld over 6 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn Nigeria (40,89%), Egypte (21,72%) en Marokko (17,84%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Ontwikkelingen Nadat we vorig jaar succes boekten met een forse overweging in Egypte, hebben we bij aanvang van dit jaar de landenwegingen meer laten overeenstemmen met de MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index. De behaalde outperformance is daarom vooral het resultaat van de individuele fondskeuzes. Van de landen met de grootste weging in portefeuille ging de meeste aandacht uit naar Nigeria, vanwege de politieke ontwikkelingen en de invloed daarvan op de markt. Nadat de Nigeriaanse beurs in het laatste kwartaal van vorig jaar fors onderuit ging op de daling van de olieprijs, hebben wij onze weging in het land verdubbeld met de aankoop van een aantal Nigeriaanse banken. In de waardering van deze bedrijven was inmiddels een rampscenario ingecalculeerd. De aandelen waren volgens ons te goedkoop en voldeden aan al onze selectiecriteria. In de periode eind maart/begin april schoot de Nigeria Stock Exchange All Share index met bijna 20% omhoog, gemeten in euro s. Dit werd veroorzaakt door de verrassende en rustig verlopen verkiezingsoverwinning van Muhammadu Buhari van de oppositiepartij APC. De nieuwe president staat voor orde en kan mogelijk beter optreden tegen terreurgroep Boko Haram. Maar of hij in staat zal zijn de nodige hervormingen door te voeren, nu de financiën onder druk staan door de lage olieprijs, is nog maar de vraag. De lage olieprijs drukt zwaar op de inkomsten van de overheid, waardoor er minder kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de problematische infrastructuur van het land. Daarnaast staan de buitenlandse deviezenreserves onder druk waardoor er mogelijk verdere druk komt op de naira. Na de verkiezingsroes is de onzekerheid weer teruggekeerd op de beurs en in onze meest recente rebalancing (eind juni 2015) is het gewicht in Nigeria weer iets teruggebracht. Per saldo daalde de MSCI Nigeria in de verslagperiode met 1% gemeten in euro s. Na de forse stijging van de Egyptische beurs in 2014, de EGX30 steeg toen 45,68% in euro s, hebben we bij aanvang van dit jaar onze weging in het land fors teruggebracht van ruim 42% naar ongeveer 25% in januari Deze draai is niet onverdienstelijk geweest, aangezien de EGX30 index in het eerste halfjaar 5,17% is gedaald, gemeten in euro s. Halverwege mei kende de beurs een kortstondige opleving, nadat bekend werd gemaakt dat de overheid de belasting op koerswinst (Capital Gain Tax) voorlopig heeft stilgelegd. De belasting was een doorn in het oog van veel buitenlandse beleggers die daardoor wegbleven. Sommige Egyptische ondernemingen overwogen hun notering naar het buitenland te verplaatsen. Ondertussen is het IMF positief in haar outlook voor Egypte. Voor 2015 wordt een groei (reële bbp) van 4% verwacht en voor 2016 een groei van 4,4%. De Egyptische aandelen in portefeuille hebben een gemiddelde koerswinstverhouding van 9,19 bij een dividendrendement van 5,71%. Tot slot daalde de MSCI Marokko Index in de verslagperiode met 3,84%, gemeten in euro s. Ondanks dat het negatieve effect van degradatie van het land uit de MSCI Emerging Markets Index naar de Frontier Markets Index is uitgewerkt, blijft de liquiditeit op de beurs erg laag. In ons selectiemodel zijn Marokkaanse aandelen nog steeds aantrekkelijk. Daarom houden we vast aan de huidige weging. De gemiddelde koerswinstverhouding van de Marokkaanse aandelen in portefeuille bedraagt 13,76 bij een dividendrendement van 6,18%. Het IMF geeft in haar jongste assessment van het land (mei/juni 2015) aan dat de economie dit jaar met 5% zal groeien en dat zowel het handelstekort als het begrotingstekort zijn gedaald. De inflatie is laag met 1,5% en de staatsschuld van 65% van het BBP vormt geen probleem. 10

11 Vooruitzichten Afrika kan wel eens het continent met het meeste economisch groeipotentieel zijn. Het Internationale Monetair Fonds (IMF) voorspelt in haar World Economic Outlook dat de sub-sahara economieën dit jaar met 4,9% groeien en 5,2% in 2016, in vergelijking met 2,4% voor de ontwikkelde landen over dezelfde jaren. De economie van Nigeria, nu de grootste van het continent, heeft een groeipotentie van 7,1% per jaar tot en met 2030, volgens een rapport van McKinsey & Co gepubliceerd in juli Daardoor kan Nigeria uitgroeien tot één van s werelds 20 grootste economieën met een consumentenaantal dat de populaties van Frankrijk en Duitsland overstijgt. De groei in mobiele telefonie is exemplarisch voor het opkomende Afrika. In 2000 waren er nauwelijks nog mobiele bellers. Nu zijn het er naar schatting 700 miljoen. Afrika heeft wat de rest van de wereld wil. Het continent is bijzonder rijk aan mineralen en energiebronnen en nog onbewerkte landbouwgronden. Volgens de Verenigde Naties bezit Afrika 60% van s werelds onbewerkte landbouwgronden. Slechts 10% is beplant. Hoewel minder dan de helft van het continent is onderzocht wordt aangenomen dat Afrika meer dan de helft van het goud in de wereld bezit, 40% van het platina en verder grote voorraden aan koper, diamanten en ijzererts. Daarnaast worden er regelmatig nog grote nieuwe olie- en gasvelden ontdekt op verschillende locaties. Met ongeveer 40% van de bevolking die jonger is dan 18 jaar, is Afrika het jongste continent ter wereld. In de komende decades komen deze jonge Afrikanen in de meest productieve jaren van hun leven, waarin ze naar verwachting ook meer zullen consumeren. Dit zal de vraag naar goederen en diensten over een breed vlak doen toenemen. Demografische trends zijn interessant voor beleggers omdat ze relatief voorspelbaar zijn en over een langere periode plaatsvinden. Kansen en investeringen in Afrika zijn nog grotendeels onderbelicht en daardoor veelal ondergewaardeerd. 11

12 Intereffekt Brazil Warrants Kengetallen De intrinsieke waarde van Intereffekt Brazil Warrants (IBW), zijnde het gemiddelde van de bied- en laatprijs, daalde in de verslagperiode van 0,41 naar 0,36. Dit is een afname van 12,2%. De beurskoers nam in dezelfde periode af van 0,40 naar 0,37. Dit komt neer op een daling van 7,5%. Ter vergelijking: de Bovespa Index, gecorrigeerd naar euro s, daalde met 1,4%. Aan het begin van 2015 stonden er 3,9 miljoen aandelen uit. Dit aantal was per 30 juni 2015 opgelopen tot 4,7 miljoen. Het fondsvermogen nam toe van 1,6 miljoen tot 1,7 miljoen. Ontwikkelingen Brazilië In de afgelopen jaren is de Braziliaanse economie gedomineerd door groei, inflatie en rente. Deze drie belangrijke macroeconomische peilers hebben het zwaar te verduren gehad en zullen het ook de komende jaren nog niet makkelijk krijgen. In de tweede helft van 2014 lag de focus van beleggers op de presidentsverkiezingen. Beleggers hoopten op een politieke ommekeer, waarin een nieuwe president het initiatief zou nemen om de Braziliaanse economie weer op de rails te krijgen. Een politieke ommekeer kwam er uiteindelijk niet. De zittende president Rousseff werd met een krappe meerderheid herkozen. Met deze herverkiezing sprak de meerderheid van de Braziliaanse bevolking het vertrouwen uit in Rousseff, terwijl beleggers teleurgesteld waren. Voor Rousseff brak een hernieuwde uitdaging aan: zorgen voor herstel van de economie in al haar facetten, waardoor het vertrouwen van de bevolking en beleggers terugkeert. Via het rente-instrument probeert de Braziliaanse Centrale Bank (BCB) de inflatie onder controle te krijgen. In de afgelopen jaren is dit nog niet gelukt, ondanks de vele rentestijgingen die de BCB heeft doorgevoerd. Gedurende 2014 verhoogde de BCB de SELIC in vijf stappen met 1,75% tot 11,75%. Inmiddels is de SELIC in de eerste zes maanden van 2015 al vier keer verhoogd tot 13,75%. Halverwege 2012 begon de inflatie te stijgen tot boven de 5%. Het inzetten van de monetaire verkrapping, waarmee de BCB in april 2013 is begonnen, had de inflatie onder controle moeten houden. In eerste instantie leek dit ook het geval toen de inflatie terugzakte tot onder de 6%, maar dit was van korte duur. Eind 2014 was de gemiddelde inflatie op jaarbasis 6,3%. In 2015 is de gemiddelde inflatie opgelopen tot 8,1%. Het monetaire beleid zal voor de rest van 2015, en waarschijnlijk in 2016, worden voortgezet. Dit betekent dat de recessie in eerste instantie zal aanhouden, waarbij een economische krimp van meer dan 1% niet ondenkbaar is. Zijn Braziliaanse aandelen momenteel goedkoop? In november 2010 bereikte de Bovespa Index haar top op Sindsdien is de index met 28% gedaald in lokale valuta. Ondanks deze daling handelt de index op een koers/winstverhouding (k/w) van 12,5, wat boven het langjarige gemiddelde is van 10,7. Deze hogere k/w dan gemiddeld wordt gedreven door een neerwaartse bijstelling van 32% in de verwachte bedrijfswinsten. Deze neerwaartse bijstelling is vooral te wijten aan de toegenomen schulden, hogere rentekosten, lagere grondstofprijzen (die de export raken) en verzwakking van de Braziliaanse valuta. Kortom: er zijn structurele hervormingen nodig om de Braziliaanse economie weer op de rit te krijgen, waardoor de bedrijfswinsten kunnen toenemen. Hierdoor kunnen Braziliaanse aandelen weer aantrekkelijk worden qua waardering. Van september 2014 tot de bodem op bewoog de Bovespa Index in een neerwaartse beweging. Met een hogere bodem eind januari 2015 en een koerssprong in februari wist de Bovespa opwaarts uit dit trendkanaal te breken. De hogere bodems en toppen leidden tot een top op Hierna zakte de index terug tot onder de Ultimo juni sloot de index op ; een stijging van 6,2% in real. Dit komt neer op een daling van 1,4% in euro s. Ontwikkelingen beleggingsbeleid Binnen het gevoerde beleggingsbeleid van IBW wordt gebruik gemaakt van een handelsmodel, dat gebaseerd is op technische analyse. Dit model wordt gebruikt om op een rationele manier tot koop- en verkoopbeslissingen te komen. Bij een negatief signaal van het handelsmodel wordt een zogenaamd delta 1 certificaat gekocht. Dit product is vergelijkbaar met een ETF, waarin de beweging van de onderliggende index wordt gevolgd. Bij een positief signaal zal het fonds het belegde vermogen verschuiven van een delta 1 certificaat naar een hefboom van 2,5. Voordelen van deze certificaten ten opzichte van call spreads zijn o.a.: geen demping in een stijgende markt, geen beperking in de looptijd en een efficiëntere manier van managen van het fonds. Ultimo juni bezat IBW 6,55% kas en de overige 93,45% van het fondsvermogen was belegd in hefboomcertificaten op de Bovespa Index. De focus heeft gelegen in een verdere ontwikkeling van het handelsmodel. Tevens is de beheerder door voortdurende onderhandelingen in staat om op een steeds efficiëntere en kosteneffectieve manier toegang te krijgen tot hefboomposities op de Emerging Markets, zonder het risicoprofiel van de hefboomfondsen de verhogen. 12

13 Intereffekt India Warrants Kengetallen De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt India Warrants (IIW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs, daalde in de verslagperiode van 0,78 naar 0,77, ofwel een afname van 1,28%. De beurskoers nam in de verslagperiode af van 0,79 tot 0,77, hetgeen neerkomt op een daling van 2,53%. Ter vergelijking: de NSE Nifty 50 Index, gecorrigeerd naar euro s, steeg met 8,95%. Aan het begin van 2015 stonden 37,4 miljoen aandelen uit. Dit aantal was per 30 juni 2015 gedaald naar 35,6 miljoen. Het fondsvermogen nam af van 29,3 miljoen naar 27,6 miljoen, een afname van 5,80%. Ontwikkelingen India Het is inmiddels een jaar geleden dat Modi aantrad als nieuwe premier van India. Op het politieke front vond er een verschuiving plaats van Congrespartij naar de NDA coalitie, waarin de BJP van Modi de grootste partij werd. De hoop op een andere regering, zoals de Indiase bevolking en beleggers graag wilden, is werkelijkheid geworden. Vanuit het perspectief van beleggers is het belangrijk dat hervormingen worden doorgevoerd die de economische situatie van India verbeteren. In de afgelopen kwartalen is de economische groei al enigszins toegenomen. Dit is niet alleen het gevolg van versterking van de economie. Het aanpassen van het basisjaar van 2005 naar 2012 en het vergroten van de weging van de dienstensector in de economische groei was positief voor het groeicijfer. Het meest recente groeicijfer over het eerste kwartaal van 2015 bedraagt 7,5%. De totale groei in het boekjaar 2015 (FY2015), dat van april 2014 tot en met maart 2015 loopt, kwam hierdoor uit op 7,3%; een stijging van 0,4% ten opzichte van FY2014. De Centrale Bank (RBI) heeft voor FY2016 als doel gesteld een groei van 7,6% te behalen en een inflatie (CPI) van 6%. In 2014 ging de beweging van de olieprijs en de CPI hand in hand. In 2015 is de correlatie minder sterk. De WPI (groothandelsprijzen) geeft voor de achtste achtereenvolgende maand deflatie aan. De afnemende inflatie heeft er al toe geleid dat de RBI de rente in 2015 tweemaal heeft verlaagd met 0,25% tot een huidige rentestand van 7,25%. Gedurende de eerste helft van 2015 heeft de Nifty Index een beweging gekend van meer dan punten. Op 4 maart wist de index een intraday top te bereiken van om vervolgens de neerwaartse beweging in te zetten. Tussentijdse toppen en bodems leidden uiteindelijk op 12 juni tot een stand van 7.940; het laagste intraday niveau van het jaar. Het slot per ultimo juni kwam uit op 8.368,50. Voor 2015 betekent dit een stijging van 1% in lokale valuta en 9% in euro s. Belangrijke gebeurtenissen die de Indiase financiële markten in de tweede helft van het jaar kunnen beïnvloeden, in positieve danwel negatieve zin, zijn: Wetgeving; in juli worden de belangrijke Land Act, die het gemakkelijker moet maken voor de overheid om land te kopen, en de General Service Tax, de belastingwet op diensten, voor goedkeurig voorgelegd aan het parlement. Overheidsinvesteringen; die in FY2016 moeten stijgen met 30%. Macro data; de investeringen in de infrastructuur en de consumentenbestedingen in de stedelijke gebieden zijn al aan het toenemen, maar India lijdt nog steeds aan afnemende export en relatief lage consumentenbestedingen op het platteland. Monetaire ontwikkelingen; met een lage inflatie en lage olieprijs, die gunstig is voor een olie-importerend land als India, is de verwachting dat er gedurende 2015 nog meerdere renteverlagingen zullen volgen. Moesson; die een belangrijke drijfveer is voor zowel inflatie als groei. Winstgevendheid van bedrijven; de eerste kwartaal cijfers waren teleurstellend. De gemiddelde winstgroei van niet grondstofgerelateerde bedrijven was -14% en grondstofgerelateerde bedrijven 5%. Verkoop van staatsbelangen en beursgangen; het aanbod van nieuwe aandelen kan voor de korte termijn de koersen onder druk zetten. Wereldwijde factoren; zoals het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse Fed, de crisis rondom Griekenland, de wereldwijde en Chinese groei en de olieprijs zullen invloed uitoefenen op de beweging van de Indiase aandelen. Ontwikkelingen beleggingsbeleid Binnen het gevoerde beleggingsbeleid van IIW wordt gebruik gemaakt van een handelsmodel, dat gebaseerd is op technische analyse. Dit model wordt gebruikt om op een rationele manier tot koop- en verkoopbeslissingen te komen. Bij een negatief signaal van het handelsmodel zal er een zogenaamd delta 1 certificaat worden gekocht. Dit product is vergelijkbaar met een ETF, waarin de beweging van de onderliggende index wordt gevolgd. Bij een positief signaal zal het fonds het belegde vermogen verschuiven van een delta 1 certificaat naar een hefboom van 2,5. Voordelen van deze certificaten ten opzichte van call spreads zijn o.a.: geen demping in een stijgende markt, geen beperking in de looptijd en een efficiëntere manier van managen van het fonds. Ultimo juni bezat IIW 6,6% kas en de overige 93,4% van het fondsvermogen was belegd in hefboomcertificaten op de Nifty Index. De focus heeft gelegen in een verdere ontwikkeling van het handelsmodel. Tevens is de beheerder door voortdurende onderhandelingen in staat om op een steeds efficiëntere en kosteneffectieve manier toegang te krijgen tot hefboomposities op de Emerging Markets, zonder het risicoprofiel van de hefboomfondsen de verhogen. 13

14 Intereffekt China Warrants Kengetallen De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt China Warrants (ICW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs, steeg in de verslagperiode van 2,35 naar 2,78, ofwel een stijging van 18,30%. De beurskoers steeg over dezelfde periode met 18,38%, van 2,34 tot 2,77. Ter vergelijking: de Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) nam over dezelfde periode 17,54% toe (in euro). Het aantal uitstaande aandelen daalde in de verslagperiode van 4,9 tot 4,3 miljoen stuks. Het fondsvermogen steeg van 11,6 miljoen naar 12,1 miljoen per ultimo juni Ontwikkelingen China Tijdens de eerste drie handelsmaanden bewoog de HSCEI index zich in een zijwaartse trading range, met punten aan de onderkant en aan de bovenkant. Door het zijwaartse koersverloop genereerde het handelsmodel gemengde signalen, waardoor de hefboom in het fonds meerdere malen is gewijzigd. Ook op de binnenlandse beurzen voltrok zich tot maart een zijwaarts koersverloop. Beleggers namen een afwachtende houding aan. Omdat de economische groei afzwakt, komt de Chinese overheid bijna maandelijks met stimuleringsmaatregelen. Beleggers moeten een afweging maken of de stimuleringen opwegen tegen de afzwakkende groei. In China is beleggen in vastgoed heel populair geweest afgelopen jaren. Echter nu de vastgoedmarkt al enige tijd tekenen van verzwakking laat zien, lijkt de interesse voor aandelen steeds verder toe te nemen. Ook de dalende rente maakt aandelen aantrekkelijk. Zo heeft de Chinese overheid in het eerste halfjaar meerdere malen de rente verlaagd naar 4,85 procent. Begin april wist de HSCEI index eindelijk opwaarts uit de zijwaartse trading range te breken, waarna een forse rally ontstond. De Chinese beurstoezichthouder maakte op 27 maart namelijk bekend dat binnenlandse Chinese beleggingsfondsen toegang krijgen tot de beurzen in Hong Kong (HK). In de voorgaande maanden was de beursverbinding van Shanghai naar HK alleen toegankelijk voor bepaalde institutionele beleggers en vermogende particulieren. Echter door de sterk opgelopen waarderingen op de binnenlandse beurzen, ontstond er toenemende belangstelling voor de historisch laag gewaardeerde aandelen in HK. Eind april noteert de Hang Seng China premium index op 131. Aandelen die zowel in HK als in het binnenland noteren, zijn dan in HK zo n 31 procent goedkoper. De Chinese toezichthouder wil in april de rally op de binnenlandse beurzen, die voornamelijk door particulier geld is gedreven, graag enigszins tot een halt brengen. Sinds vorig jaar juni is de Shanghai index met 110% gestegen, terwijl de bedrijfswinsten met 2,5% zijn gedaald. Ondanks dit feit zijn er gegronde redenen voor de rally, maar de hoeveelheid geleend geld waarmee wordt belegd baart de toezichthouder zorgen. Om het sentiment wat af te koelen is de mogelijkheid voor short selling op de binnenlandse beurzen uitgebreid. Na de extreme euforie koelde het sentiment uiteindelijk behoorlijk af. De binnenlandse beurzen daalden in rap tempo en het negatieve sentiment waaide over naar HK. Zo daalde de HSCEI index vanaf de top in mei van punten ruim 13% tot eind juni. Het handelsmodel heeft in juni een negatief signaal gegenereerd, waarna het fonds de hefboom heeft uitgeschakeld. Ontwikkelingen beleggingsbeleid Binnen het gevoerde beleggingsbeleid van ICW wordt gebruik gemaakt van een handelsmodel, dat gebaseerd is op technische analyse. Dit model wordt gebruikt om op een rationele manier tot koop- en verkoopbeslissingen te komen. Bij een negatief signaal van het handelsmodel zal er een zogenaamd delta 1 certificaat worden gekocht. Dit product is vergelijkbaar met een ETF, waarin de beweging van de onderliggende index wordt gevolgd. Bij een positief signaal zal het fonds het belegde vermogen verschuiven van een delta 1 certificaat naar een hefboom van 2,5. Voordelen van deze certificaten ten opzichte van call spreads zijn o.a.: geen demping in een stijgende markt, geen beperking in de looptijd en een efficiëntere manier van managen van het fonds. Ultimo juni bezat ICW 6,2% kas en de overige 93,8% van het fondsvermogen was belegd in hefboomcertificaten op de HSCEI index. De focus heeft gelegen in een verdere ontwikkeling van het handelsmodel. Tevens is de beheerder door voortdurende onderhandelingen in staat om op een steeds efficiëntere en kosteneffectieve manier toegang te krijgen tot hefboomposities op de Emerging Markets, zonder het risicoprofiel van de hefboomfondsen de verhogen. 14

15 Intereffekt Japanse Warrants Kengetallen De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt Japanse Warrants (IJW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs, steeg in de verslagperiode van 1,18 naar 1,46, ofwel een stijging van 23,73%. De beurskoers steeg over dezelfde periode eveneens met 23,73%, van 1,18 naar 1,46. De Nikkei index, gecorrigeerd naar euro s, nam toe met 23,64%. Het aantal uitstaande aandelen daalde in de verslagperiode van 9,7 tot 9,0 miljoen. Het fondsvermogen steeg van 11,4 miljoen tot 13,2 miljoen per ultimo juni Ontwikkelingen Japan Na de eindejaars rally in de laatste weken van 2014 moest de Japanse Nikkei index het bij de start van het jaar 2015 ontgelden als gevolg van winstnemingen. Na het ontstaan van bodemvorming werd wederom een aanval ingezet naar de vorige toppen. Dit mede doordat de ECB op 22 januari bekend maakte miljard euro in de Europese economie te pompen, via de opkoop van voornamelijk staatsleningen. Als gevolg van deze actie daalde de euro in een razend tempo ten opzichte van de yen. Dit heeft een positieve invloed gehad op het fondsrendement in euro s. De Nikkei steeg vervolgens van in januari naar punten in april. Onder Japanse beleggers was weinig angst te bespeuren. Tijdens negatieve beursdagen grijpt de Bank of Japan (BoJ) meestal in, zo blijkt uit cijfers van de centrale bank. De BoJ heeft in april al meer dan 2 procent van de totale marktkapitalisatie op de balans staan. Dit geeft de nodige steun aan de Japanse beurzen. Met de economie en de inflatie gaat het op dat moment minder goed. Ondanks het feit dat de BoJ sinds april 2013 haar balans heeft verdubbeld naar 3,2 triljoen yen, is de inflatie in het eerste kwartaal weer naar de 0 procent gedaald. Om deflatie tegen te gaan zijn loonstijgingen daarom belangrijk. Premier Abe stimuleert bedrijven dan ook om lonen te verhogen. Diverse vakbonden zijn als gevolg hiervan met grote bedrijven over de lonen in gesprek gegaan. In de maand mei blijkt dat de economie in het eerste kwartaal van 2015 met 2,4 procent is gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. De groei is met name te danken aan hogere consumentenuitgaven. Zo stegen de detailhandelsverkopen over de maand april met 5,5 procent. De sterke arbeidsmarkt geeft de consument vertrouwen. Japan heeft in mei een zeer lage werkeloosheid van 3,3 procent. In de maand juni hanteerden beleggers de punten als steunniveau in de Nikkei. Vanaf dit niveau steeg de index vervolgens naar de punten, het hoogste niveau in 15 jaar tijd. Echter door de onzekerheden over een mogelijke Grexit, kwam de Nikkei in de laatste handelsweek fors onder druk te staan, waarmee een voorlopige top werd gezet. Ontwikkelingen beleggingsbeleid Binnen het gevoerde beleggingsbeleid van IJW wordt gebruik gemaakt van een handelsmodel, dat gebaseerd is op technische analyse. Dit model wordt gebruikt om op een rationele manier tot koop- en verkoopbeslissingen te komen. Bij een negatief signaal van het handelsmodel zal er een zogenaamd delta 1 certificaat worden gekocht. Dit product is vergelijkbaar met een ETF, waarin de beweging van de onderliggende index wordt gevolgd. Bij een positief signaal zal het fonds het belegde vermogen verschuiven van een delta 1 certificaat naar een hefboom van 2,5. Voordelen van deze certificaten ten opzichte van call spreads zijn o.a.: geen demping in een stijgende markt, geen beperking in de looptijd en een efficiëntere manier van managen van het fonds. Ultimo juni bezat IJW 12,3% kas en de overige 87,7% van het fondsvermogen was belegd in hefboomcertificaten op de Nikkei index. De focus heeft gelegen in een verdere ontwikkeling van het handelsmodel. Tevens is de beheerder door voortdurende onderhandelingen in staat om op een steeds efficiëntere en kosteneffectieve manier toegang te krijgen tot hefboomposities op de Emerging Markets, zonder het risicoprofiel van de hefboomfondsen de verhogen. 15

16 Deze pagina is met opzet blanco gelaten. 16

17 Halfjaarrekening

18 Intereffekt Investment Funds N.V. BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt Emerging Africa Intereffekt Brazil Warrants Intereffekt India Warrants Intereffekt China Warrants Intereffekt Japanse Warrants Vorderingen Overige activa immateriële vaste activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: (1) geplaatst en gestort kapitaal agioreserve wettelijke reserve overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: schulden aan kredietinstellingen overige schulden en overlopende passiva

19 Intereffekt Investment Funds N.V. WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten opslag bij inkoop/afgifte Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten (2) Resultaat lopend boekjaar

20 Intereffekt Investment Funds N.V. KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen * Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Betaald dividend Netto kasstroom Valuta omrekenverschillen Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen * Deze transactieprovisies hebben alleen betrekking op de drie aandelenfondsen en zijn reeds verwerkt in de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Voor de vier hefboomfondsen is het niet mogelijk om deze kosten zichtbaar te verantwoorden in de jaarrekening, omdat alle aan- en verkopen voor deze fondsen plaatsvinden tegen nettoprijzen en voor ons niet inzichtelijk is hoeveel de transactieprovisies bedragen. 20

21 Intereffekt Investment Funds N.V. TOELICHTING Grondslagen De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn ongewijzigd en derhalve conform de weergave in het jaarverslag 2014 van Intereffekt Investment Funds N.V. MUTATIE-OVERZICHT EIGEN VERMOGEN (1) Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en is verdeeld in tien series van aandelen, aangeduid met fonds A tot en met J. Geplaatst en gestort kapitaal: Het geplaatst en gestort kapitaal is per 30 juni 2015 maatschappelijk kapitaal geplaatst en gestort kapitaal Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Emerging Africa (fonds E) Intereffekt Brazil Warrants (fonds F) Intereffekt India Warrants (fonds D) Intereffekt China Warrants (fonds C) Intereffekt Japanse Warrants (fonds A) (fonds H) (fonds I) (fonds J) in aantallen in bedragen (x 1.000) in aantallen in bedragen (x 1.000) (fonds G) Intereffekt Frontier Vietnam (fonds B) Agioreserve: Dit betreft het agio verkregen bij de inbreng van het fondsvermogen tegen uitreiking van aandelen en latere inkoop en uitgifte van aandelen. Het verloop is als volgt: (bedragen x 1.000) stand per 1 januari inkoop eigen aandelen (her)uitgifte eigen aandelen stand per 30 juni Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt Emerging Africa Intereffekt Brazil Warrants Intereffekt India Warrants Intereffekt China Warrants Intereffekt Japanse Warrants

22 Intereffekt Investment Funds N.V. Wettelijke reserve: Het verloop is als volgt: stand per 1 januari mutatie stand per 30 juni (bedragen x 1.000) Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity 31 Intereffekt Frontier Vietnam - Intereffekt Emerging Africa - Intereffekt Brazil Warrants 8 Intereffekt India Warrants - Intereffekt China Warrants - Intereffekt Japanse Warrants Overige reserve: Het verloop is als volgt: (bedragen x 1.000) stand per 1 januari resultaat 2014 mutatie stand per 30 juni Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt Emerging Africa Intereffekt Brazil Warrants Intereffekt India Warrants Intereffekt China Warrants Intereffekt Japanse Warrants De mutaties in de overige reserve hebben betrekking op dividenduitkeringen of dotaties vanuit de wettelijke reserve

23 Intereffekt Investment Funds N.V. TOELICHTING OP DE KOSTEN (2) Specificatie totale kosten/lopende kosten factor : De vergoedingen voor de commissarissen, beheerder, administrateur, adviseur, secretariaat, marketing (waaronder (half)jaarbericht en jaarvergadering), depotbanken, verzekeringen, beursnotering, liquidity provider, advieskosten van onder meer accountant en fiscalist en kosten toezichthouder, komen voor rekening van het fonds. Alle kosten zijn opgenomen inclusief BTW voor zover van toepassing, tenzij anders vermeld. Retourprovisie arrangementen zijn niet gemaakt, noch heeft het fonds prestaties van derden aanvaard waaruit andere prestaties zijn bekostigd (zgn. softdollar-arrangementen). De Lopende Kosten Factor/Ongoing Charges Figure is (voor zover van toepassing) exclusief de performance fee. Uit het oogpunt van transparantie zijn de transactieprovisies - voor zover deze betrekking hebben op de drie aandelenfondsen - zichtbaar verantwoord in de jaarrekening. Voor de vier hefboomfondsen is dit niet mogelijk, omdat alle aan- en verkopen voor deze fondsen plaatsvinden tegen nettoprijzen en voor ons niet inzichtelijk is hoeveel de transactieprovisies bedragen. Aan Trustus Capital Management B.V. of aan een daarmee verbonden partij worden geen transactieprovisies betaald. (bedragen x 1.000) beheervergoeding (1) administratie/secretariaat (1) commissarissen reclame en marketing accountant advies depotbank (bewaarloon) depotbank (overige kosten) beursnotering gain tax (2) 16 - liquidity provider toezichthouders verzekeringen afschrijving éénmalige kosten IBW (3) afschrijving éénmalige kosten IFHD (4) overige kosten totale kosten (exclusief performance fee) gemiddelde fondsvermogen ongoing charges figure (5) 1,16% ,20% performance fee (6) totale kosten (inclusief performance fee) Deze bedragen worden betaald aan de beheerder, TCM, c.q. aan de administrateur, IntFin Services B.V., een 100% dochteronderneming van TCM. 2. De gain tax betreft een reservering voor winstbelasting op koerswinst van Egyptische aandelen. 3. De éénmalige kosten van de introductie van Intereffekt Brazil Warrants in 2011 bedroegen Deze kosten zijn betaald door het fonds, worden geactiveerd en vanaf 1 april 2011 in vijf jaar afgeschreven. De hieruit resulterende afschrijving bedraagt jaarlijks Alle oprichtingskosten die gemaakt zijn betreffen kosten ten gunste van derde partijen, aan de beheerder of een daarmee verbonden partij zijn geen bedragen toegekomen. 4. De éénmalige kosten van de introductie van Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity in 2012 bedroegen Deze kosten zijn betaald door het fonds, worden geactiveerd en vanaf 1 januari 2013 in vijf jaar afgeschreven. De hieruit resulterende afschrijving bedraagt jaarlijks In de éénmalige introductiekosten is een bedrag begrepen van , zijnde de betaalde bemiddelingsprovisie voor de plaatsing van de aandelen bij introductie. Hiervan is betaald aan derde partijen. 5. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 6. De performance fee betreft een reservering, deze wordt per ultimo van het jaar afgerekend en maakt geen deel uit van de ongoing charges figure. 23

24 Intereffekt Investment Funds N.V. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHINGEN Ultimo juni 2015 hebben Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF) en de individuele fondsen geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. FISCALE STATUS IIF wordt aangemerkt als een beleggingsinstelling in de zin van art. 28 Wet op de vennootschaps-belasting Dit impliceert dat het resultaat van het fonds onderworpen is aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%, mits aan bepaalde wettelijke vereisten wordt voldaan. Eén van de vereisten is dat IIF al haar in een boekjaar door de onderscheiden fondsen gegenereerde inkomsten, onder aftrek van het hier fiscaal aan toe te rekenen deel van de bedrijfslasten, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan de aandeelhouders. Deze doorstootverplichting wordt per fonds berekend. OVERIGE INFORMATIE Accountantscontrole De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door een externe accountant. (Interim)dividend In de verslagperiode hebben Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity, Intereffekt Frontier Vietnam en Intereffekt Emerging Africa een (interim)dividend uitgekeerd. Rapportage bestuurdersbelangen (in het kader van artikel 122 lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) Het gemeenschappelijk belang van de directie van de vennootschap bij een belegging van de vennootschap was per 30 juni 2015 nihil. 24

25 25

26 BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: aandelen Vorderingen Overige activa immateriële vaste activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: geplaatst en gestort kapitaal agioreserve wettelijke reserve overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: overige schulden en overlopende passiva

27 WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten opslag bij inkoop/afgifte Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten Resultaat lopend boekjaar KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Betaald dividend Netto kasstroom Valuta omrekenverschillen Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

28 OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015 datum beurskoers in per aandeel 13,96 15,10 15,24 15,25 15,50 15,32 14,81 intrinsieke aantal fondswaarde in per aandelen vermogen aandeel (x 1.000) 13, , , , , , , Performancevergelijking Rendement in * Beurskoers MSCI FM Daily NET TR Index MSCI FM ex GCC NET TR Index ishares MSCI Frontier 100 ETF * inclusief herbelegging dividend ** gegevens zijn vanaf startdatum fonds: (eerste halfjaar) 8,69% 5,07% 5,65% 5,27% 2014 sinds aanvang** 30,13% 63,45% 21,75% 54,72% 11,81% 45,70% 17,65% 47,62% Diverse kengetallen portefeuille Liquide middelen Ongoing Charges Figure (1) Turnover ratio (2) 5,92% 0,93% 26,15% 7,29% 0,87% 24,86% 1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(v+i) (A+R)], gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. 28

29 PORTEFEUILLEVERDELING Naar sectoren:* Financiële instellingen Electrische centrales & gas Basismaterialen Consument niet-cyclisch Industrie Info & communicatie Diverse producten Energie 28,48% 20,85% 16,41% 16,11% 11,67% 4,03% 1,31% 1,14% 100,00% == 27,45% 19,44% 11,59% 16,43% 16,44% 3,24% 2,39% 3,02% 100,00% == Naar landen:* Pakistan 20,72% 22,01% Saoedi-Arabië 18,08% 16,21% Vietnam 13,28% 12,61% Nigeria 11,23% 7,06% Egypte 7,27% 14,91% Oman 4,72% - Bangladesh 4,35% 3,17% Sri Lanka 3,62% 6,59% Marokko 3,07% 4,75% Roemenië 2,69% 2,21% Ghana 2,52% 3,06% Kenia 2,19% 6,41% Kazachstan 1,85% - Tsjechië 1,59% - Panama 1,46% - Cambodja 1,36% - Koeweit - 1,01% 100,00% 100,00% * exclusief liquide middelen 29

30 30

31 BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: aandelen Vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: geplaatst en gestort kapitaal 6 6 agioreserve overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: schulden aan kredietinstellingen overige schulden en overlopende passiva

32 WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten opslag bij inkoop/afgifte Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten Resultaat lopend boekjaar KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Betaald dividend Netto kasstroom Valuta omrekenverschillen Liquide middelen begin verslagperiode -55 Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

33 OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015 datum beurskoers intrinsieke aantal fondsin per waarde in per aandelen vermogen aandeel aandeel (x 1.000) ,60 15, ,49 17, ,90 17, ,89 17, ,32 18, ,06 17, ,94 18, Performancevergelijking (eerste halfjaar) Rendement in * Beurskoers 18,93% 27,39% 129,12% FTSE Vietnam Index TR 5,16% 25,54% 6,70% DB-X FTSE Vietnam ETF 9,65% 20,96% -9,98% Ho Chi Minh Stock Index 18,47% 26,37% 133,08% Hanoi SE Equity Index 12,19% 43,43% 6,67% Dong 5,87% 10,94% -3,90% * inclusief herbelegging dividend ** gevens zijn vanaf startdatum fonds: sinds aanvang** Diverse kengetallen portefeuille Liquide middelen 10,00% 0,62% Ongoing Charges Figure (1) 1,17% 1,28% Turnover ratio (2) 33,22% 23,68% 1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(v+i) (A+R)], gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. 33

34 PORTEFEUILLEVERDELING Naar sectoren:* Beleggingsfondsen 30,81% 41,02% Consument niet-cyclisch 21,77% 16,64% Electrische centrales & gas 17,40% 16,23% Financië instellingen 11,76% 7,06% Basismaterialen 7,22% 6,26% Info & communicatie 4,84% 4,44% Industrie 3,58% 5,35% Diverse producten 2,62% 3,00% 100,00% 100,00% == == * exclusief liquide middelen Naar asset mix: Aandelen Liquide middelen 90,00% 96,39% 10,00% 3,61% 100,00% 100,00% 34

35 35

36 BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: aandelen Vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: geplaatst en gestort kapitaal 6 6 agioreserve overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: overige schulden en overlopende passiva

37 WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten opslag bij inkoop/afgifte Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten Resultaat lopend boekjaar KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Betaald dividend Netto kasstroom Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

38 OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015 datum beurskoers intrinsieke aantal fondsin per waarde in per aandelen vermogen aandeel aandeel (x 1.000) ,46 15, ,63 15, ,22 16, ,57 16, ,01 16, ,42 16, ,62 15, Performancevergelijking sinds aanvang** (eerste halfjaar) Rendement in * Beurskoers 6,39% 15,21% -14,26% MSCI EFM Africa ex SA TR 2,54% 7,76% -8,89% MSCI EFM Africa ex SA ETF *** 1,37% 6,42% n.b. * Inclusief herbelegging dividend ** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: *** Gegevens zijn vanaf startdatum index: Diverse kengetallen portefeuille Liquide middelen 4,28% 3,69% Ongoing Charges Figure (1) 1,05% 1,21% Turnover ratio (2) 17,76% 18,66% 1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(v+i) (A+R)], gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. 38

39 PORTEFEUILLEVERDELING Naar sectoren:* Financiële instellingen 47,82% 32,03% Consument niet-cyclisch 18,26% 18,78% Industrie 11,07% 15,17% Energie 10,87% 14,98% Info & communicatie 8,97% 12,34% Basismaterialen 3,01% 5,57% Consument cyclisch - 1,13% 100,00% 100,00% == == Naar landen:* Nigeria 42,73% 18,94% Egypte 22,74% 43,04% Marokko 18,70% 18,18% Kenia 8,68% 12,48% Ghana 5,22% 5,85% Botswana 1,93% 1,51% 100,00% 100,00% * exclusief liquide middelen 39

40 40

41 BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: warrants/derivaten Vorderingen Overige activa immateriële vaste activa 5 8 Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: geplaatst en gestort kapitaal agioreserve wettelijke reserve 5 8 overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: overige schulden en overlopende passiva

42 WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen - - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten Resultaat lopend boekjaar KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen - - Aankopen van beleggingen Verkopen/Expiraties van beleggingen Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Netto kasstroom Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

43 OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015 datum beurskoers intrinsieke aantal fondsin waarde in per aandelen vermogen per aandeel aandeel (x 1.000) ,40 0, ,41 0, ,42 0, ,37 0, ,43 0, ,37 0, ,37 0, Performancevergelijking Rendement in Beurskoers ishares MSCI Brazil Bovespa Index US Dollar Real 2015 (eerste halfjaar) ,50% -11,11% -2,78% -6,73% -1,40% -1,75% 7,83% 12,25% -7,69% 1,21% Diverse kengetallen portefeuille Liquide middelen 6,55% 12,04% Ongoing Charges Figure (1) 1,93% 1,91% Turnover ratio (2) 868,16% 478,77% 1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggings-instelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(v+i) (A+R)], gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen. 43

44 PORTEFEUILLEVERDELING Naar sectoren: Index warrants/derivaten 100,00% 100,00% Naar asset mix: Warrants/Derivaten Liquide middelen 93,45% 81,22% 6,55% 18,78% 100,00% 100,00% 44

45 45

46 BALANS (voor bestemming resultaat) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen: warrants/derivaten Vorderingen 11 - Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen: geplaatst en gestort kapitaal agioreserve overige reserve resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden: overige schulden en overlopende passiva

47 WINST- EN VERLIESREKENING (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen - 2 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Som der bedrijfsopbrengsten beheerkosten Resultaat lopend boekjaar KASSTROOMOVERZICHT (over de periode 1 januari t/m 30 juni) (bedragen x 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen uit hoofde van beleggingen - 2 Aankopen van beleggingen Verkopen/Expiraties van beleggingen Betalingen aan beheerkosten en rentelasten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen Betaald bij aankoop eigen aandelen Netto kasstroom Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

48 OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2015 datum beurskoers intrinsieke aantal fondsin per waarde in per aandelen vermogen aandeel aandeel (x 1.000) ,79 0, ,90 0, ,91 0, ,86 0, ,75 0, ,77 0,77 0,78 0, Performancevergelijking 2015 (eerste halfjaar) Rendement in Beurskoers -2,53% 61,22% NSE Nifty 50 Index 8,95% 46,48% Roepie 7,23% 10,43% 2014 Diverse kengetallen portefeuille Liquide middelen 6,55% 1,28% Ongoing Charges Figure (1) 1,22% 1,24% Turnover ratio (2) 1258,11% 694,08% 1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee voor zover van toepassing) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggings-instelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt op dagbasis berekend. 2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(v+i) (A+R)], gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen. 48

49 PORTEFEUILLEVERDELING Naar sectoren: Index Warrants/Derivaten 100,00% == Naar asset mix: ,00% == Warrants/Derivaten 93,45% 97,46% Liquide middelen 6,55% 2,54% 100,00% 100,00% 49

50 50

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie