Toeristisch Beleid Vlieland. V februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014"

Transcriptie

1 Toeristisch Beleid Vlieland V februari 2014

2 TOERISTISCH BELEID VLIELAND INLEIDING Leeswijzer DOELSTELLINGEN & RANDVOORWAARDEN Primaire Doelen Secundaire doelen Randvoorwaarden PROCES HUIDIGE SITUATIE Wat verkopen we Aanbod Vermaak: activiteiten en evenementen Verblijf Aan wie verkopen we Gasten & doelgroepen Regio en herkomst van de gasten Hoe verkopen we Toeristische samenwerkingsverbanden Marketing, PR en communicatie Trends Trends in: wat verkopen we Trends in: aan wie verkopen we Trends in: hoe verkopen we Analyse van de huidige situatie Analyse: Wat verkopen we Analyse: Aan wie verkopen we Analyse: Hoe verkopen we GEWENSTE SITUATIE Wat verkopen we Aanbod Vermaak Verblijf Aan wie verkopen we Gasten & doelgroepen Regio en herkomst van de gasten Hoe verkopen we Organisatie Marketing & PR Trends MAATREGELEN OM VAN HUIDIG NAAR GEWENST TE KOMEN Wat verkopen we Aanbod Vermaak Verblijf Aan wie verkopen we Gasten & doelgroepen Regio en herkomst van de gasten Hoe verkopen we Organisatie Marketing & PR Trends PROJECTEN Projectuitvoering ORGANISATIE Klankbordgroep Projectmanager Toerisme en Evenementen Financiering Aansturing Expertiese opbouw Gefaseerde start BIJLAGEN... 29

3 Toeristisch Beleid Vlieland 3 van Inleiding Vlieland leeft bijna 100% van het toerisme. Als er geen toeristen naar Vlieland zouden komen zouden er geen faciliteiten zijn en zou hier niemand kunnen leven. Daarom is het van belang dat we het toerisme behouden en zo mogelijk uitbouwen. Daarnaast zou het goed zijn om andere bronnen van inkomsten aan te boren. Dat is echter niet zo gemakkelijk en valt buiten het bestek van dit beleidsplan. Dit document gaat over toerisme. Behoud van toerisme als inkomstenbron gaat niet vanzelf. De wereld verandert om ons heen en dat veroorzaakt andere wensen van de toerist, op Vlieland ook wel badgast genaamd. Om er voor te zorgen dat de badgasten naar Vlieland blijven komen moet Vlieland mee veranderen. Ook voor het uitbouwen van het toerisme moet Vlieland veranderen, we moeten iets extra bieden waardoor er meer gasten naar het eiland komen. Beide gaan niet zomaar, want welke veranderingen wil je wel en welke niet, welke kunnen we ons veroorloven en welke niet, wat is efficiënt. Er moet een balans gezocht worden tussen de wensen van de gast en de mogelijkheden op/van Vlieland en tussen kwaliteit en kwantiteit. De huidige situatie is ontstaan door een historisch gegroeid samenspel van het eiland, overheid, bewoners en ondernemers. Natuurlijk kunnen we de situatie op z n beloop laten en hopen dat het mee evolueert met de omgeving, maar we kunnen ook gezamenlijk een visie neerzetten voor de toekomst. Als iedereen vervolgens een steentje bijdraagt in de goede richting komen we daar op een efficiëntere manier. Dit document Toeristisch Beleid Vlieland is dynamisch, net als de omgeving, maar stelt wel de kaders vast waarin we de komende periode gaan werken aan het toeristisch beleid. We hebben expliciet aansluiting gezocht bij omliggende beleidsstukken zoals het Toeristisch Programma Friese Wadden en de Streekagenda. Dit toeristisch beleidsdocument is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende, aan toerisme gerelateerde, partijen op Vlieland en geeft een visie weer, maar ook en vooral een toeristisch programma van projecten. De samenwerkende partijen zijn vermeld in bijlage 14.

4 Toeristisch Beleid Vlieland 4 van Leeswijzer Doelen en randvoorwaarden In de volgende sectie werken we onze doelen verder uit en geven we ook aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om te slagen. Proces In de sectie daarna geven we aan welk proces we hebben doorlopen om tot onze voorstellen te komen. Omdat de wereld blijft veranderen zal dat proces steeds herhaald moeten worden. Bijvoorbeeld elke 2 tot 5 jaar. Deze sectie beschrijft de huidige situatie (IST), een analyse, de door ons gewenste situatie (SOLL), de maatregelen en de projecten om van de huidige situatie naar de wenssituatie te komen. Schematisch weergegeven (zoals dit document is ingedeeld): Wat verkopen we IST (H4) SOLL (H5) Maatregelen (H6) Projecten (H7) Aan wie verkopen we Hoe verkopen we Trends (H8) Organisatie Sturing & bewaking Project uitvoering Om van huidige naar gewenste situatie te komen zijn een aantal maatregelen nodig. Deze maatregelen leiden tot projecten die uitgevoerd moeten worden. Deze projecten moeten gezamenlijk worden uitgevoerd door overheid, bewoners en ondernemers. Wie welke bijdrage levert hangt van het project af. Ook het bovenstaande proces is een project dat (herhaald) moet worden uitgevoerd. Sturing & bewaking Om het toeristisch beleid te sturen en bewaken is een klankbordgroep opgezet waarin mensen uit alle geledingen van de Vlielandse (toeristische) samenleving zitting hebben. Deze klankbordgroep komt een aantal keren per jaar bijeen (zo vaak als nodig) om het proces in grote lijnen te besturen en te bewaken. Tussendoor wordt het proces (op details) bewaakt door een projectbureau dat onderdeel is van VVV Vlieland.

5 Toeristisch Beleid Vlieland 5 van Doelstellingen & randvoorwaarden 2.1 Primaire Doelen Gezien de situatie op het eiland kan behoud en uitbouwen van het Toerisme op Vlieland in een aantal subdoelstellingen onderverdeel worden: Behoud huidige aantal overnachtingen hoogseizoen In het hoogseizoen is het eiland redelijk vol. Substantiële groei is gedurende deze periode niet mogelijk en ook niet wenselijk; SMART*-doel: Aantal overnachtingen van juli en augustus blijft gelijk (achteraf te meten via de overzettingen van Doeksen in combinatie met de verblijfsduur of via toeristenbelasting indien dit per maand wordt opgegeven). Uitbouwen overnachtingen in voorseizoen, naseizoen en winter In het voorseizoen (april - juni), het naseizoen (september - oktober) en in de winter is er voldoende ruimte in de bestaande vakantieverblijven voor groei in aantallen overnachtingen. De schoolvakanties in deze periode (meivakantie, herfstvakantie) zijn vaak redelijk bezet, maar daarbuiten is groei zeker nog mogelijk. Belangrijkste vraag is hoe we mensen gaan overhalen om in deze periode naar Vlieland te komen, en wat we ze dan kunnen bieden SMART*-doel: Aantal overnachtingen in voor en naseizoen neemt 10% toe in 5 jaar (achteraf te meten via de overzettingen van Doeksen in combinatie met de verblijfsduur of via toeristenbelasting indien dit per maand wordt opgegeven) Kwaliteitsverbetering De gast stelt steeds hogere eisen aan zijn omgeving. Thuis zijn we gewend aan meer luxe en we verwachten daarom in toenemende mate meer luxe tijdens onze vakanties. Deze kwaliteitsverbetering geldt niet alleen de vakantieverblijven maar het totale aanbod dat Vlieland biedt. SMART*-doel: Concreet benoemen van opknapprojecten en wanneer deze gerealiseerd moeten zijn. *) SMART betekent: Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel; Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of management? Realistisch; Is het doel haalbaar? Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 2.2 Secundaire doelen Naast de primaire doelen zijn er ook een aantal secundaire doelen die belangrijk zijn om op de lange termijn te overleven Duurzaam & groen geen roofbouw plegen op het eiland Vlieland moet ook aantrekkelijk blijven voor: bewoners (vakantie-)werkers die nodig zijn om ons in het seizoen te helpen de gasten te bedienen

6 Toeristisch Beleid Vlieland 6 van Randvoorwaarden Natuurlijk kunnen we niet kritiekloos voor de bovenstaande doelen gaan. Er moet ook een leefbare situatie op het eiland blijven bestaan. Er wonen hier tenslotte ook nog mensen die het toerisme moeten dragen. - Leefbaarheid van het eiland gelijk dan wel verbeteren o Huisvesting (vakantiewerkers, gezinnen, ouderen, school) o Overlast minimaliseren - Behoud de kenmerken van Vlieland zoals: o Kleinschaligheid o Menselijke maat o Niet té perfect - Behoud veerdienstregeling o Inkrimping buiten het hoogseizoen is in strijd met doel-2 - Behoud aantal toeristische overnachtingplaatsen o Erfpachtsituatie moet opgelost worden zodat het aantal overnachtingenplaatsen die het gehele jaar beschikbaar zijn minimaal gelijk blijft o Uitbreiden goedkope overnachtingplaatsen (vaste bedden) die hele jaar beschikbaar zijn ten koste van luchtbedplaatsen o de gemeente moet bevorderen, stimuleren, faciliteren. - Behoud primaire faciliteiten o Om het dorp jaar-rond leefbaar te houden zijn een aantal winkels noodzakelijk zoals supermarkt, bakker, slager, drogist, DHZ o Zwembad, sportfaciliteiten o Scholen - Behoud van de Kernwaarden Vlieland o Veranderingen mogen niet ten koste gaan van de benoemde kernwaarden (zie bijlage 9) - Behoud van werkgelegenheid o Veranderingen mogen niet ten koste gaan van anderen: de maatregelen die we benoemen mogen niet concurrerend zijn voor reeds gevestigde bedrijven of activiteiten die op Vlieland al succesvol worden uitgevoerd.

7 Toeristisch Beleid Vlieland 7 van Proces Omdat de wereld blijft veranderen moeten we met enige regelmaat een analyseproces uitvoeren. Om deze reden beschrijven we het analyseproces hieronder wat uitgebreid. In grote lijnen komt het proces neer op de volgende stappen 1) beschrijving huidige situatie De huidige situatie moet het liefst zoveel mogelijk kwantitatief en kwalitatief worden beschreven. Met name harde detailcijfers over het toerisme op Vlieland zijn op dit moment niet bekend. Dat is onhandig want dan is het lastig meten of de doelstellingen van een maatregel worden bereikt. 2) analyseproces, bijvoorbeeld m.b.v. SWOT analyses - Interne Analyse Sterke kanten van Vlieland Zwakke kanten van Vlieland - Externe Analyse Kansen voor Vlieland Bedreigingen voor Vlieland 3) Beschrijving gewenste situatie De gewenste situatie moet het liefst zoveel mogelijk kwantitatief en kwalitatief worden beschreven. Hierbij is het met name van belang om de gewenste eindsituatie te beschrijven op de veranderde onderdelen. 4) Lijst van maatregelen om van huidige naar gewenste situatie te komen Beschrijving van de maatregelen op hoofdlijnen die genomen moeten worden om Vlieland van de huidige situatie naar de gewenste situatie te brengen. 5) Lijst van projecten om deze maatregelen te realiseren De maatregelen leiden tot projecten die gerealiseerd moeten worden om de maatregelen ten uitvoer te brengen. Ten tijde van het opstellen van de visie hoeven nog niet voor alle maatregelen projecten te zijn ingevuld. Dit kan ook in de loop van de tijd.

8 Toeristisch Beleid Vlieland 8 van Huidige situatie Vlieland is een intiem eiland waar de gast graag komt om even te vluchten voor de hectiek van alledag op de wal. Op het eiland leef je dicht bij de natuur wat een periodiciteit oplevert (dag, nacht, eb, vloed) die helpt om het eigen ritme en maat weer terug te vinden. De huidige situatie wordt hieronder beschreven in de volgende termen Aanbod (wat verkopen we) Klanten (aan wie verkopen we) en Organisatie (hoe is het toerisme op Vlieland georganiseerd; hoe verkopen we) We hebben in een van de vergaderingen voor Vlieland een aantal kernwaarden opgesomd. Dit zijn waarden die het nu van Vlieland beschrijven. Waarden die we belangrijk vinden en die wat ons betreft niet hoeven te veranderen in de toekomst. Deze kernwaarden zijn te lezen in een bijlage Wat verkopen we Aanbod Grootste aantrekkingskracht van Vlieland is ongetwijfeld het eiland zelf: de natuur met als belangrijkste het strand en de Noordzee ten noorden en het Wad en de Waddenzee ten zuiden van het eiland. De duinen en het ontbreken van een groot poldergebied op het eiland completeren het plaatje en maken het eiland uniek. Alle faciliteiten worden geboden aan de oostkant van het eiland, in en rondom het enige dorp. Wat Vlieland uniek maakt ten opzichte van de andere eilanden is benoemd in bijlage Vermaak: activiteiten en evenementen Er zijn activiteiten om aanwezige gasten te onderhouden en evenementen om gasten te trekken. De meeste evenementen en activiteiten worden georganiseerd als het druk is en nog te weinig andersom: om gasten te trekken. Gedurende het jaar biedt het eiland zelf de gast tal van mogelijke activiteiten, die de gast veelal op eigen gelegenheid kan doen: wandelen, fietsen, zonnebaden, zwemmen in zee, bibliotheek, musea en infocentrum,... Daarnaast worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd. Deze kunnen of door de gast worden afgenomen op het moment dat de gast dit wil (Vliehorsexpres, excursies, Midgetgolf) of worden als evenement georganiseerd waarop de gast kan intekenen (halve marathon, filmweekenden, muziekfestival Into The Great Wide Open). Een kalender met huidige activiteiten en evenementen is opgenomen in de bijlage 2 Evenementen per maand Verblijf Op Vlieland vinden we een diversiteit aan vakantieverblijven: vakantiehuisjes en appartementen in de duinen, in het bos en in het dorp, hotels in de duinen en in het dorp, een pension, twee kampeerterreinen, Bed & Breakfast-locaties en groepsverblijven. In totaal heeft Vlieland ruim 7000 toeristische bedden, daarnaast zijn er in de jacht- en werkhaven een aantal 300+ ligplaatsen voor particuliere en bedrijfsmatige overnachtingen (bruine vloot), samen goed voor meer dan 1000 toeristische bedden. In 2012 zijn er toeristische overnachtingen op Vlieland geweest (bron: toeristenbelasting gemeente Vlieland). Op basis van metingen en schattingen is te beredeneren dat deze overnachtingen als volgt verdeeld zijn over de verschillende accommodatietypes: vakantiehuisjes + appartementen in de duinen overnachtingen (25%) kampeerterrein Stortemelk 24% overnachtingen (24%)

9 Toeristisch Beleid Vlieland 9 van 29 hotels, pension, bed&breakfast overnachtingen (18%) jachthaven+werkhaven (16%) vakantiehuisje + appartementen in bos en dorp (11%) kampeerterrein Lange Paal (4%) groepsaccommodaties 9960 (2%) Omdat het toerisme op Vlieland sterk seizoen gebonden is hebben we ook uitgezocht hoe de toeristische overnachtingen over het jaar verdeeld zijn: januari (2.4%) februari (2.7%) maart (3.6%) april (5.5%) mei (8.1%) juni (8.4%) juli (24.5%) augustus (25%) september (8.1%) oktober (5.6%) november (2.9%) december (3.4%) De seizoenspiek komt heel duidelijk naar voren in deze cijfers. De bezettingsgraad van de kampeerterreinen en de jachthaven is vrijwel alleen gedurende de zomer- en schoolvakanties hoog. In bijlage 4 vindt u de verdeling over het jaar ook nog uitgewerkt over de verschillende accommodatietypes. 78% van de vakantieverblijven en de jachthaven bevinden zich buiten het dorp en staan derhalve op erfpachtgrond van Staatsbosbeheer. 4.2 Aan wie verkopen we Gasten & doelgroepen De diversiteit aan gasten is groot. In de schoolvakanties komen met name mensen met schoolgaande kinderen. In het voor en naseizoen vinden gezinnen met jonge kinderen en 55+ers het eiland om te genieten van de natuur. Daarbuiten zijn er het hele jaar gasten die met een heel specifiek doel naar het eiland komen (vogelaars, filmweekenden, rustzoekers). Afb. Gezellig Lime Het aantal gasten dat naar Vlieland komt neemt nog steeds toe als we naar het aantal overzettingen kijken. Omdat de gast echter steeds korter op het eiland verblijft neemt het aantal overnachtingen toch iets af. Het percentage jongeren dat vakantie houdt op Vlieland is in de afgelopen jaar sterk afgenomen.

10 Toeristisch Beleid Vlieland 10 van 29 Camping Stortemelk ontving in de 90-er jaren nog 700 jongeren tegelijkertijd op de camping, dat zijn er op dit moment niet meer dan 150. De camping, die het meest interessant is voor de jeugd heeft nog 68 seizoensplaatsen gereserveerd voor de jeugd. Meer plaatsen heeft geen zin, omdat er geen vraag naar is. Op Vlieland is er, naast het nachtleven, weinig te beleven voor de jeugd. In de zomermaanden zijn alle beschikbare verblijven bezet. In de rest van het jaar zijn er altijd nog overnachtingplaatsen beschikbaar. Leefstijlen volgens Recron/Smartagent Naast de bovenstaande indeling van gasten in categorieën is het tegenwoordig gebruikelijk om gasten te categoriseren volgens de leefstijlen van het Recron/Smartagent systeem (gebruik bijlage 5 en 12 als leeshulp voor meer informatie over dit model). Vlieland wordt bezocht door diverse leefstijl-groepen, met name Rustig Groen, Uitbundig Geel, Gezellig Lime, en Ingetogen Aqua, en in mindere mate Stijlvol en Luxe Blauw. De leefstijlen Stijlvol en Luxe Blauw, Avontuurlijk Paars en Creatief & Inspirerend Rood tref je bijna niet aan. Bijgaande kaart geeft deze leefstijlen en hun posities op het eiland weer Regio en herkomst van de gasten De overgrote meerderheid van de gasten komt uit Noord en Midden Nederland. Buitenlanders vormen slechts enkele procenten van de gasten. 4.3 Hoe verkopen we De organisatie rondom het toerisme kent een versnipperd beeld. Het toerisme op Vlieland wordt georganiseerd door een groot aantal relatief kleine ondernemers en organisaties. Veelal werken deze partijen zelfstandig aan hun producten/diensten, maar ook het vermarkten en leveren ervan gebeurt grotendeels onafhankelijk van elkaar. Voornaamste vormen van gezamenlijk optreden vinden plaats onder auspiciën van de VVV en de ondernemersvereniging (OVV). Daarnaast worden er incidenteel grote evenementen georganiseerd door het gelegenheidsplatform Gastvrij Vlieland. Een aantal grote evenementen, zoals muziekfestival Into The Great Wide Open hebben een eigen organisatie Toeristische samenwerkingsverbanden VVV Vlieland De VVV licht de toerist voor over wetenswaardigheden van het eiland. Dit doet zij face to face aan de balie, maar ook electronisch via haar site 'Vlieland.net' en op papier via 'de Vlieronde' en andere uitingen.daarnaast bedrijft de VVV Marketing en PR, waarover in de volgende paragraaf meer. De VVV werkt samen met de VVV s van de andere Waddeneilanden, omdat 'De Wadden' ook een sterk merk is en gasten niet altijd rechtstreeks voor Vlieland kiezen. De samenwerking was vroeger georganiseerd in een 'Federatie' maar liep stroef: Texel stapte er uit en later ook Ameland. Nu de federatie eigenlijk niet meer bestaat, gaat de samenwerking veel beter. Het principe 'samen zijn we sterk' is ook belangrijk voor het verkrijgen van subsidies, omdat overheden

11 Toeristisch Beleid Vlieland 11 van 29 de eilanden als 'Waddeneilanden', dus als een geheel zien. Platform Gastvrij Vlieland In het verleden is het platform Gastvrij Vlieland actief geweest bij het organiseren van jaarevenementen rondom een thema. Thema's uit het verleden waren o.a. 100jr VVV en 100jr Staatsbosbeheer. Op dit moment zijn ze bezig om in 2016 een herdenkingsjaar voor de zeeslag bij Vlieland uit 1666 op te zetten. Horeca Vlieland Hotels vergaderen incidenteel met de VVV om gezamenlijke plannen te maken. Verenigingen De Geitenbreiers is een carnavalsvereniging die ook evenementen organiseert, zoals de braderieen, en daarvoor eigen middelen en opslag heeft. De Ondernemersvereniging (OVV) organiseert ook Kerst op Vlieland en heeft daartoe eigen middelen (lampjes, versiering, straatverlichting, etc) en tal van opslagplekjes waar de middelen zich bevinden. De Kerststal wordt georganiseerd door de schaatsvereniging, die eigen opslag heeft en eigen spulletjes. Tussen tal van belangrijke partijen, meestal (gemeentelijke) stichtingen (zoals zwembad, jachthaven, campings) is onderling weinig/geen overleg of afstemming van de plannen. Grote evenementen ITGWO is een muziek festival met een eigen organisatie, eigen middelen (podia, tent, afrasteringen) en een eigen opslag. Vlieland Groet is een Feelgood & muziek festival met een eigen organisatie, eigen middelen (tenten, afrasteringen) en een eigen opslag Marketing, PR en communicatie Marketing of vermarkten is alles wat een organisatie doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Op Vlieland wordt dit gedaan door de individuele ondernemers, natuurlijk in eerste instantie voor hun eigen aanbod, maar ook voor Vlieland als geheel. Daarnaast is VVV natuurlijk ook actief voor Vlieland als geheel. Veel marketing wordt min-of-meer ad hoc en individueel georganiseerd er is weinig onderlinge afstemming. Hiervoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het Internet. Op websites en in de social media wordt Vlieland gepresenteerd. VVV Vlieland Voor het product Vlieland als geheel is met name de VVV actief. Bij de VVV is een flink budget beschikbaar, vooral ook omdat de VVV naast lidmaatschapsgelden ook winsten behaalt door commissie op de verhuur van vakantiehuizen/appartementen die zij voor de eigenaren verhuurd. Deels wordt het budget besteed aan waddenbrede plannen (voor de Vlielander is dit niet direct inzichtelijk). Deels aan Vlieland, maar naar eigen VVV inzicht en soms wat ad-hoc, bijvoorbeeld: omdat een tijdschrift een artikel wijdt aan Vlieland vraagt men om een bijdrage. Deels besteed aan Vlieland in harde producten zoals: Vraagbaak zijn voor de gast (een gast kan een levende persoon rechtstreeks vragen naar informatie), De Vlieronde, de VVV Gids (die zichzelf terugbetaalt met winst),vlieland promotie artikelen, etc. De opbrengsten van veel marketing inspanningen zijn echter niet of slecht meetbaar. De VVV doet de marketing van Vlieland naar eigen inzicht, omdat er geen achterban is die direct onderwerpen aandraagt en er geen Visie ligt die als leidraad kan dienen. De ledenvergadering zou zo n platform kunnen zijn maar is dat in de praktijk niet. Er wordt nog weinig gedaan aan digitale nieuwsbrieven en/of verzamelen van adressen voor mail bestanden. Activiteiten agenda's Er zijn verschillende (digitale/site) agenda s of evenementen kalenders: bijvoorbeeld die van de VVV en die van Vlie.nl. Zo zijn er ook diverse papieren uitingen, zoals de Vlieronde (met losse agenda) en de Uitkrant Vlieland.

12 Toeristisch Beleid Vlieland 12 van Trends Naast specifiek Vlielandse trends zijn er natuurlijk ook een aantal algemene trends die invloed hebben op Vlieland of op de gasten die naar Vlieland komen. Vlielandse trends Helaas hebben maar weinig harde informatie beschikbaar om trends aan te tonen. Wel weten we dat het verblijf op Vlieland voor grote groepen gasten steeds korter wordt en ze boeken steeds later. Aan de hand van de overzettingen van Rederij Doeksen kennen we de volgende reeks: Jaar Gemiddelde verblijfsduur dag dag dag dag dag We weten niet of de verkorting van de verblijfsduur seizoensafhankelijk is. Overzettingen verspreid over het jaar Tabel: overzettingen van Toeristen 2008 tm 2013 Algemene trends Het document Toeristisch Programma Friese Wadden ( ) noemt een aantal algemene trends waar mogelijk ook voor Vlieland rekening mee gehouden moet worden Trends in: wat verkopen we Gamification is sterk in opkomst, vooral bij jongeren maar ook veel ouderen vinden het leuk. Gamification is het toepassen van game-denken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. Duurzaamheid is de norm van de EU Bijna 80% van de buitenlandse toeristen verblijft in hotel/pension In het eigen land groeit de bungalow als logiesvorm, vooral ten koste van kamperen. Aantallen binnenlandse vakanties naar logiesvorm: hotel (20%), bungalow (39%), kamperen (28%), appartement (2%), overig (11%), maar uitgedrukt in aantallen overnachtingen is de positie van kamperen sterker: bungalow en kamperen (beide: 38%), hotel 10%, appartement 2%, overig 13%. Wensen consument voor 'innovatieve' horecaconcepten: het vastleggen van de tafel bij een reservering, digitale menukaart en het beschikken over een aparte speelruimte voor kinderen. Gebruik hotelaccommodaties zal verder toenemen. De gemiddelde bezettingsgraad is gestegen van 65,1 naar 67,2 in De hogere bezettingsgraden in 2011 zijn te danken aan een toename van het aantal toeristen (daarentegen zagen we een afname van het aandeel zakenreizigers). Bedandbreakfest.eu toont aan dat het succes van bed & breakfasts een internationale trend is. Groei aantal reserveringen in Nederland: 20%, aantal B&B's is gegroeid met 7,5%.

13 Toeristisch Beleid Vlieland 13 van 29 Glamping (samenvoeging van glamorous en camping) is de trend, waarbij 'luxe' en 'kamperen' samen worden gevoegd. Het aantal groepsaccommodaties blijft in Nederland afnemen (daling van 7% in afgelopen vijf jaar, daling aantal slaapplaatsen 10%). Het aantal vakanties en overnachtingen in groepsaccommodaties is in 2011 flink gedaald (-16%) Dagtoeristische activiteiten in Fryslän zijn maar in beperkte mate aan veranderingen onderhevig. Wandelen en fietsen waren en blijven de voornaamste vrijetijdsactiviteiten in Nederland Trends in: aan wie verkopen we Zorg voor elkaar gaat een belangrijke rol in de samenleving spelen. Kleinschalige, losse en informele verbanden worden steeds belangrijker. Groeiende aandacht voor gezondheid en welbevinden Segmentering 50-plus doelgroep, vijf segmenten: o behoudende zorgzamen o oudere afwachtenden o stoere prijsbewusten o jongere ruimdenkers en o vrijgevochten voorlopers Verbod op alcoholgebruik tot 18 jaar wordt ingevoerd. Bootvakanties in NL zijn in 10 jaar tijd bijna gehalveerd (van naar ) en de overnachtingen zelfs met 16% gedaald. In tegenspraak tot de landelijke trend van daling in de watersport zijn er nog groeiperspectieven voor waterrecreatie naar de Wadden. Dit vanwege toenemend belang van beleving en attractie in en rond havens bij waterrecreatie. De vergrijzende senior stapt over van zeil- naar motorboot en als ervaren watersporter durven ze daar verder en meer te varen. Het aantal vaarbewegingen neemt af daarentegen neemt de verblijfstijd in havens toe. Ingetogen Aqua en Uitbundig Geel zijn de belangrijkste groepen, gevolgd door Avontuurlijk Paars en Rustig Groen (in de kleurenterminologie van de SmartAgent Compagny). Oudere gasten, sterk gesegmenteerd: alleen, man/vrouwen in wisselende samenstellingen (vrienden, hobbyclubs, etc.) kunnen sterk groeien. Tweeverdieners zonder kinderen nemen toe. Gezinnen met kleine kinderen (tot 12 jaar) blijven komen. Alternatieve groepsvakanties met groeiperspectief zijn: familiereünies, 2-5 gezinnen gezamenlijk, hobbybijeenkomsten maar zijn relatief gering in aantal. De Duitse en Vlaamse markt bieden perspectief, sterk afhankelijk van promotiebeleid. Nichemarkten zijn natuurminnaars, congressen, cruisetoerisme en evenementenbezoekers (Oerol, Kunstmaand Ameland, sportactiviteiten, Filmfestival Vlieland, Sail 2014 enz.) en hebben groeipotenties. Vakantieduur zal nog wat verder dalen; korte vakanties redelijk stabiel (2 à 3 dagen) en langere vakanties worden nog korter. Voor Terschelling en Vlieland zal het aantal dagrecreanten min of meer gelijk blijven. Echte groeiperspectieven voor dit marktsegment voor het gehele gebied (ook de kustgemeenten) zijn er alleen wanneer de mogelijkheden voor Waddenbeleving (in de vorm van dagtochten, eilandhoppen, gevarieerde overtochten ed.) flink toenemen Trends in: hoe verkopen we Er wordt steeds meer informatie digitaal verstrekt via nieuwsbrieven en sociale media. Ook het boeken van accommodaties gaat steeds meer digitaal. Directe en goede informatie op het internet en onelinermarketing wordt steeds belangrijker. Er zijn overigens geen trends genoemd in het document: Toeristisch Programma Friese Wadden ( ) die gaan over de wijze van organiseren of de manier van vermarkten (marketing & pr).

14 Toeristisch Beleid Vlieland 14 van Analyse van de huidige situatie We hebben een tweetal SWOT analyses gedaan om de huidige situatie te analyseren en te kijken naar verbeterpunten. In de eerste analyse keken we met name naar het aanbod en de klanten, terwijl we in de tweede analyse focusten op de organisatie van het toerisme Analyse: Wat verkopen we Het eiland Vlieland Een groot aantal van de sterke kanten van Vlieland zijn inherent aan het eiland en zijn omgeving. We denken dan aan de natuur, de rust, de stilte, het wad, het strand, zee, lucht, de afstand tot de wal, de overzichtelijkheid, en het feit dat er maar 1 dorp is. Deze zijn belangrijk om te behouden, maar veel zijn in principe niet te veranderen. Natuurlijk zijn er ook een aantal beïnvloedbare sterke kanten zoals de veiligheid, weinig auto's, gemoedelijke sfeer en de authentieke Dorpsstraat. Maar ook Vlieland heeft zijn zwakke kanten, deels impliciet omdat we een eiland zijn dat vrij ver van de wal afligt waardoor de bereikbaarheid van het eiland in frequentie beperkt is tot 3-4 afvaarten per dag. De grote afstand resulteert ook in vrij hoge kosten om op het eiland te komen. Combinatie van de 2 voorgaande zwaktes betekent dat Vlieland waarschijnlijk nooit een grote dagtoeristische bestemming zal worden. Andere aspecten kunnen we wel beïnvloeden, bijvoorbeeld het toch nog erg grote aantal autobewegingen op het eiland. Een nagenoeg autovrij eiland zou een kans voor Vlieland kunnen zijn. We moeten er echter voor waken dat Vlieland niet een soort openluchtpark wordt: er leven en werken ook nog een 1100-tal mensen en voor hun moet het leefbaar blijven. Een aantal omgevingsfactoren voor Vlieland zijn niet of lastig beïnvloedbaar maar we willen ze toch even noemen: het weer, klimaatverandering, natuur-, scheeps- of milieurampen en de algehele economische situatie. Vermaak op Vlieland Naast het eiland zelf komen mensen naar Vlieland om zich te ontspannen. Dat betekent niet dat ze niets doen, maar juist dat ze op een 'vakantie'-tempo bezig willen zijn. Veel goede mogelijkheden die Vlieland biedt zijn natuur-gerelateerd en individueel: buiten zijn, veel bewegen, wandelen, fietsen, hardlopen, zonnen, zwemmen. Maar ook meer culturele activiteiten worden geboden in de vorm van muziek, theater, film, musea en bezoekerscentrum. We bieden de gast veel vrijheid om zijn eigen keuzes te maken. Voor fietsers en wandelaars zijn er een beperkt aantal 'bestemmingen' zoals het Posthuys waar men naar toe kan gaan voor een dag(deel) programma. Het zou wenselijk zijn het aantal bestemmingen uit te breiden. Bovendien moeten attracties rondom de bestaande bestemmingen beter bekend gemaakt worden zodat ze het hele jaar door aantrekkelijk zijn. Attracties rondom het Posthuys zijn bijvoorbeeld: Kroon's Polders in voorjaar (broedseizoen) en zomer, vogelringstation in de herfst, schaatsen op de 1ste Kroon's Polder in de winter, strandwandeling, bomenland wandeling, vogelkijkhut, (met de Vliehorsexpres) naar de Vliehors. Omdat veel activiteiten op Vlieland buiten plaatsvinden zijn ze wel afhankelijk van het weer. Veel grootschalige slecht-weer voorzieningen heeft Vlieland niet. Ook is er een beperkt aanbod in groepsactiviteiten in de vorm van sport en spel. Omdat er alleen gedurende het seizoen voldoende mensen op het eiland zijn om dit soort activiteiten te organiseren zal het aanbod altijd relatief beperkt blijven. Vlieland kan/moet meer profiteren van haar prachtige natuur. De diversiteit aan natuurmogelijkheden is enorm en wordt door zowel de Vlielanders als door de badgast maar zeer beperk gezien en benut. Het ontwikkelen van natuurtoerisme is dus een duidelijke kans voor Vlieland, met name omdat er het hele jaar door verschillende mogelijkheden zijn, waardoor een spreiding over het jaar mogelijk is. Hiertoe moeten programma's voor zowel Vlielanders als badgasten worden opgezet. Een goed voorbeeld zijn de fanatieke vogelaars die af-en-toe het eiland overspoelen. Hierin wordt nauwelijks gestuurd door Vlieland, maar is vooral afhankelijk van mond-op-mond 'reclame' binnen de groep zelf. Wellicht is er echter een (veel grotere) groep mensen rondom deze fanatieke kern die best

15 Toeristisch Beleid Vlieland 15 van 29 belangstelling hebben, maar niet ingevoerd zijn in de juiste kanalen en daardoor hun kans missen (en Vlieland dus ook). De recente hype rond de sneeuwuil die begin 2014 Vlieland aandeed is hiervan een goed voorbeeld. Verblijf Vlieland is een echt tentkampeer-eiland. Er zijn nog maar weinig kampeerterreinen waar alleen tenten zijn toegestaan. Aan de ene kant biedt dat een unieke mogelijkheid voor de liefhebber, maar aan de andere kant beperkt het ook de mogelijkheden van Vlieland. Het niet-toestaan van caravans en kampeer-auto's is grotendeels gerelateerd aan het autoluwe karakter van het eiland, maar beperkt daardoor ook bepaalde doelgroepen en diversiteit in het verblijfsaanbod. Qua huurprijs bevinden caravans zich tussen huurtenten en appartementen/vakantiehuisjes in en in die markt heeft Vlieland op dit moment geen aanbod. Omdat tentkamperen vooral beperkt is tot de zomermaanden én het aantal toeristische bedden in tenten (z.g.n. luchtbedden) groot is op Vlieland (meer dan 50% van het totaal) betekent dit dat met name buiten het hoogseizoen de diversiteit in aanbod van verblijfsaccommodaties enigszins beperkt is. Bovendien ontbreekt buiten het hoogseizoen met name het verblijfsaanbod aan de onderkant van de prijspiramide. In combinatie met de relatief hoge bootkosten maakt dit dat Vlieland buiten het seizoen relatief duur. Omdat bovendien deze (lucht)bedden erg afhankelijk zijn van het weer betekent dit dat de overall bezetting van Vlieland erg afhankelijk is van het weer. Een slechte zomer is (bijna) niet te compenseren met een hogere bezetting op andere momenten in het jaar. Op Vlieland zijn naast Rustig Groen met name veel Uitbundig Geel en Gezellig Lime accommodaties, overeenkomstig de grootste leefstijlgroepen onder Nederlandse vakantiegangers. De Ingetogen Aqua en Avontuurlijk Paarse bezoeker kan weinig accommodaties vinden op de Waddeneilanden terwijl de Ingetogen Aqua groep relatief groot is in het eilandenbezoek en ook nog groeipotentie heeft. Creatief Rood, Avontuurlijk Paars en Luxe en Stijlvol Blauw leefstijlen vinden nagenoeg geen accommodatie op Vlieland. Verschillende seizoenen lenen zich voor het aantrekken van verschillende doelgroepen Analyse: Aan wie verkopen we Vlieland is, met name in het seizoen, populair bij een groeiende groep wat beter bedeelde gasten. Tentkamperen Vlieland heeft een leuk divers publiek. Dit komt deels door de diversiteit in verblijfsmogelijkheden. Tentkamperen in de zomermaanden levert een heel specifiek publiek op. Meer luxe Tegenover de tentkampeerders die er bewust voor kiezen om de luxe van hun huis achter zich te laten staat de ontwikkeling dat een groot aantal toeristen steeds veeleisender wordt. Met name hotels en vakantiehuisjes moeten daarom 'bij de tijd' blijven om te voorkomen dat het publiek afhaakt. Het is overigens wel zo dat deze groep vooral in het hoogseizoen naar het eiland komt. Vergrijzing en zorg Kansen zijn er natuurlijk ook. Door de vergrijzing van Nederland komen er steeds meer ouderen naar Vlieland. Omdat deze groep niet aan schoolvakantie gebonden is kunnen zij helpen om de bezetting in het voor- het naseizoen te verbeteren. Belangrijk is wel om on te realiseren dat deze groep ouderen op een gegeven moment meer zorg nodig hebben. Als Vlieland deze zorg kan leveren biedt dat een grote groep ouderen en andere mensen die zorg nodig hebben de mogelijkheid om naar Vlieland te komen voor een vakantie. Herhaalbezoek stimuleren Grootste kans voor Vlieland is om gebruik te maken van de grote groep steeds terugkerende gasten. Mensen komen vaak jaar na jaar naar het eiland. Vaak elk jaar in hetzelfde seizoen en naar hetzelfde verblijftype. Uitdaging is om deze 'Vlieland-minded' mensen te verleiden om het eiland eens in een ander seizoen te beleven en/of vanuit een ander verblijf. Bijvoorbeeld iemand die altijd alleen in de

16 Toeristisch Beleid Vlieland 16 van 29 zomermaanden op Stortemelk kampeert eens in de wintermaanden Vlieland bij Sneeuw laten zien vanuit een huisje of hotel. Binden van generaties & Jeugd Ook is het binden van generaties een aandachtspunt: grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen komen naar Vlieland! Daarnaast is het belangrijk om meer jeugd aan te trekken, maar dan wel van een bepaald kaliber. De natuur en de stilte zijn ook een kracht voor studenten en natuurliefhebbers Analyse: Hoe verkopen we Tijdens een analyse in een klankbord vergadering zijn voorts de volgende sterke en zwakke punten benoemd omtrent de organisatie van het toerisme op Vlieland. Omdat de meeste Vlielander (toeristische)bedrijven vrij kleinschalig zijn is voor het organiseren van grotere evenementen al snel samenwerking nodig. Deze samenwerking is sterk afhankelijk van vrijwilligers en als er een duidelijk thema is lukt het heel goed om dat van de grond te tillen. Voorbeelden zijn 100jr VVV, 100jr Staatsbosbeheer en herdenking zeeslag 1666 in 2016 door Platform Gastvrij Vlieland, maar ook de Kerst op Vlieland evenementen van de Ondernemersvereniging. Dit komt onder andere omdat men elkaar kent, de lijnen kort zijn, alles overzichtelijk is met één dorp en een paar creatieve geesten de samenwerking voeden en warm houden. Dat Vlielanders niet in zichzelf gekeerd zijn blijkt uit het succes van het evenement Into The Great Wide Open, dat niet door Vlielanders georganiseerd wordt, maar wel op redelijk veel draagvlak kan rekenen. De kleinschaligheid van Vlieland is ook gelijk haar zwakte. Iedereen heeft ook zijn eigen werk/bedrijf te runnen en zeker in het seizoen vraagt dat alle aandacht. Alles wat georganiseerd moet worden is afhankelijk van een relatief beperkte groep initiatiefnemers en vrijwilligers en omdat die in steeds wisselende samenstellingen samenwerken wordt het 'wiel' door elke groep steeds een beetje opnieuw uitgevonden, hetgeen natuurlijk niet erg efficiënt is. De 'wielen' die steeds opnieuw moeten worden uitgevonden zijn: hoe komen we aan budget hoe brengen we het in de bekendheid (marketing/pr) o gasten die op het eiland zijn, hoe bereik je die o gasten die nog thuis zijn hoe haal je die over om te komen o loyalty management om herhaal bezoek uit te buiten wie heeft wat (tenten, marktkraam, kerstverlichting,...) wie gaat het bemensen o vrijwilligers en/of seizoenspersoneel van Vlieland (vergrijzing) van de wal (huisvesting) Naast de inefficiëntie van het steeds uitvinden van de wielen is er natuurlijk ook nog de samenhang van het beeld naar buiten, naar de gast. Eén verhaal als Vlieland is lastig met zo'n opzet. Dus als we dit probleem kunnen oplossen op Vlieland kunnen we een stap verder komen. Een meer structurele aanpak zou ook het verkrijgen van provinciale (en andere) fondsen moet vergemakkelijken. Deze vragen namelijk vaak de imbedding in een groter geheel. Belangrijk is echter wel dat we zelf de regie houden over de organisatie. Als dat lukt zijn er kansen voor Vlieland om mee te liften op de werelderfgoed status van de waddenzee, die steeds meer aandacht krijgt en steeds beter georganiseerd en gepromoot wordt. Mogelijk geldt dat ook voor de beweging die Leeuwarden culturele hoofdstad maakt in We kunnen dan mooie arrangementen maken om Leeuwarden te bezoeken en de cultuurhistorische waarden van Vlieland te bewonderen. Als we onszelf beter organiseren kunnen we wellicht beter gebruik maken van de populariteit van Vlieland bij zowel het publiek, de provinciale en landelijke politiek, maar ook van TV-series zoals Dokter Deen en Eilandgasten.

17 Toeristisch Beleid Vlieland 17 van Gewenste situatie Hier herhalen we even een zinsnede uit hoofdstuk 4. Vlieland is een intiem eiland waar de gast graag komt om even te vluchten voor de hectiek van alledag op de wal. Op het eiland leef je dicht bij de natuur dat een periodiciteit oplevert (dag, nacht, eb, vloed) die helpt om het eigen ritme en maat weer terug te vinden. Op Vlieland leef je dicht bij de natuur kiezen we als hoofdthema voor de komende periode. De slogan Natuurlijk Vlieland geeft hier uitdrukking aan en kan mooi worden gecombineerd met bestaande succeskreten als: Eiland van rust en ruimte. Seizoensverbreding zorgt voor minder extreme pieken en dalen in de bezetting van het eiland. Dit betekent dat er voor een groter deel van het jaar meer gasten op het eiland zijn, waardoor voorzieningen en bedrijven het hele jaar door actiever kunnen zijn. Dit betekent ook meer mogelijkheden voor vast personeel (Vlielanders) en minder afhankelijkheid van seizoenspersoneel en de daarbij behorende huisvestingsproblemen. Allerlei trends en ideeën passen hier bijna naadloos in. Onderstaande beschrijving is richtinggevend en niet beperkend bedoelt. 5.1 Wat verkopen we Aanbod De totaal beleving van Vlieland is verbeterd in de gewenste situatie. Zo is het aanbod aan fietsroutes uitgebreid met off-road mogelijkheden voor mountainbikes. Zo is de infrastructuur bij aankomst/havenplein verbeterd en zijn er structureel aanpassingen gedaan voor mindervalide en zorgbehoeftige vakantiegangers. Zo is het industrieterrein niet alleen opgeruimd, maar ook opgevrolijkt door de gebouwen in pasteltinten (vergelijk de Caraïben) te schilderen, waardoor bij aankomst een heel andere, positievere aanblik ontstaat. Ons natuurlijke aanbod is meer uitgebuit door natuurtochten, wilde off-road wandelroutes en andere ideeën die aan moeten sluiten bij de wensen van de diverse benoemde doelgroepen. Het aantal gemotoriseerd bewegingen op het eiland moet op lange termijn geminimaliseerd worden. Slechts openbare/essentiële voorzieningen (artsen, zieken auto, brandweer, openbaar vervoer, toeleveringsbedrijven) maken gebruik van auto s en dan nog waar mogelijk in een duurzame vorm (elektrisch o.i.d.). Hiermee versterken we een sterk punt van Vlieland uit de SWOT. Hieruit ontstaan ook financiële voordelen (minder wegenonderhoud). Daarentegen moet aan de wal een goede goedkope parkeervoorziening worden gerealiseerd voor de eilanders en vervoer van 'boodschappen' naar het eiland toe Vermaak Bestemmingen Er zijn nieuwe bestemmingen geïmplementeerd met een hoge natuurwaarde. Dit zijn onderkomens of plaatsen waar men naar toe kan, bijvoorbeeld op de fiets of wandelend. Naast de bestaande bestemming Posthuys en Badhuys denken we dan bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: midden op het eiland bij de Oude Kooi of Lange Paal bijvoorbeeld: een Theehuis en kruidentuin (voor thee uit de natuur) in een Staatsbosbeheer pand. iets doen aan de westkant van het bos om het dorp bij het Kooispleklid Strandtent op het strand bij de Fortweg Een houten projectiehuis op het duin nabij het Fort, waar de 1666 brand digitaal wordt geprojecteerd op een glazen scherm tegen de achtergrond van de echte waddenzee plek; een permanente belevenis om te zien! Een graanmolen met daarin ook een expositie over duurzame energie Een gerestaureerde Stelling 12 H Een strandovergang waar ook mindervaliden gebruik van kunnen maken dat ook een uitkijk plek over zee voor hen kan bieden Een windorgel in de duinen, juist bij stormachtig weer een interessante bestemming

18 Toeristisch Beleid Vlieland 18 van 29 Activiteiten In de toekomstige gewenste situatie organiseren we activiteiten buiten het hoogseizoen en trekken we daarmee nieuwe gasten naar Vlieland in rustige periodes. De activiteiten zijn toegesneden op de leefstijlen, zoals die in recreatieland steeds meer worden toegepast. De activiteiten zijn niet strijdig met de kernwaarden die we hebben benoemd en dragen bij aan minstens 2 criteria. Daarmee hebben we rekening gehouden met belangrijke trends (één van de criteria). Activiteiten kunnen aan deze kernwaarden worden getoetst: Voldoet de voorziene activiteit aan de kernwaarden? Daarnaast hebben we criteria (voorwaarden) benoemd voor activiteiten/evenementen: - Leidt deze tot seizoensverlenging? - Leidt deze tot vernieuwing, verjonging? - Anticipeert deze op trends? - Levert deze euro s/banen op? - Bevordert deze de leefbaarheid? Sterren kijken Voorbeeld van een te ontwikkelen activiteit zou kunnen zijn om sterren kijken als bijzondere vorm van natuurbeleving te ondersteunen. Op Vlieland is het namelijk erg donker en dat biedt de mogelijkheid om veel meer sterren te zien dan in de stad. Er zou dan mogelijk een soort volkssterrenwacht moeten komen met excursies en educatie eromheen. Veel mensen hebben wel interesse, maar weinig kennis van het heelal. Sterren kijken kan elk seizoen, maar voorwaarde is wel dat het helder is. Gedurende de zomer en de wintermaanden is dat vaak het geval Verblijf Er is meer diversiteit aan verblijfsaccommodaties gecreëerd, gericht op nieuw aan te trekken gasten uit de Avontuurlijk Paarse en Creatief en Inspirerend Rode belevingswereld, zorgtoeristen etc. Wild kamperen voor Avontuurlijk Paars Meer vaste, luchtbed vervangende logiesmogelijkheden, aansluitend bij de avontuurlijk paars, creatief inspirerend rood en uitbundig geel (en wel buiten het hoogseizoen); uiteraard zo duurzaam mogelijk en gericht op natuurbeleving. Winterkamperen Voor zorgtoeristen hebben we extra verblijfsmogelijkheden gecreëerd en/of hebben we de bestaande voorzieningen (zoals Uiterton) geoptimaliseerd We hebben ook de toegankelijkheid van winkels, restaurants, openbare gebouwen en zelfs het strand aangepakt (boulevard bij het Badhuys). B&B Mogelijkheden zijn in de huidige situatie al verbeterd (structuurvisie) en behoeven geen aanvulling in de gewenste situatie. Teruggang in de groepsmarkt is door individuele ondernemers opgevangen door alternatieve mogelijkheden in te zetten. Mogelijk is er nog wel een kans voor groepen tot 60 personen die iets meer luxe willen dan een slaapzaal. We denken dan bijvoorbeeld aan trainingsweekenden voor sportclub of koor. Er is een accommodatie verwezenlijkt waar vergaderingen, trainingsgroepen of sportgroepen terecht kunnen voor een acceptabele prijs (denk aan yoga, schilderclubs).

19 Toeristisch Beleid Vlieland 19 van Aan wie verkopen we Gasten & doelgroepen Inspanningen om andere leefstijlgroepen naar Vlieland te trekken die er nu nog niet komen en om bestaande leefstijlgroepen in andere seizoenen op het eiland te trekken hebben succes. We proberen in zijn algemeenheid meer aan te trekken van de belevingswerelden die we nu deels missen: - Stijlvol en Luxe Blauw - Avontuurlijk Paars - Creatief Inspirerend Rood We proberen de belevingswerelden die nu voornamelijk in het hoogseizoen komen ook in de nevenseizoenen te trekken: - Uitbundig Geel - Gezellig Lime - Rustig Groen - Ingetogen Aqua Hiertoe proberen we evenementen en activiteiten in de nevenseizoenen te organiseren die deze groepen aanspreken. Naast bovenstaande groepen is Vlieland speciaal aantrekkelijk gemaakt voor 50+ gasten en mensen die meer zorg nodig hebben. Met name buiten het hoogseizoen vinden zij rust en ruimte op Vlieland terwijl er dan ook meer ruimte voor de Vlielanders is om hun extra aandacht te geven. Omdat iedereen steeds ouder wordt zullen deze groepen deels in elkaars verlengde liggen: hoe ouder hoe meer zorgbehoeftig. Loyaliteitsmanagement voor herhaalbezoekers Middels loyaliteitsmanagement weten we wie de herhaalbezoekers van Vlieland zijn en wat hun kenmerken zijn. Op basis daarvan kunnen we hun gericht benaderen om - én het Vlieland-gevoel bij hun warm te houden - én ze uit te nodigen voor een extra bezoek dat speciaal op hun is toegesneden Jeugd Om de jonge vakantieganger te vermaken moeten er ook in het seizoen (wanneer jongeren vakantie hebben) meer activiteiten worden georganiseerd. In overleg met Staatsbosbeheer kunnen jongeren actief bezig zijn in de natuur. We zijn omringt door zee, dus hier kunnen ook meer activiteiten worden georganiseerd. De natte horeca heeft de faciliteiten, maar kan ook de gezamenlijk kleinschalige evenementen of party s voor de jeugd organiseren. We richten ons ook op enkele niche markten zoals: natuurminnaars, congressen, sportactiviteiten,festival evenementen, filmfestival Vlieland, zakelijke markt Regio en herkomst van de gasten Noord en Midden Nederland is onze traditionele doelregio. Hieruit zijn nog groepen te selecteren die nu ons eiland slechts minimaal of sporadisch bezoeken. Midden en Zuid Nederland proberen te bewegen naar Vlieland te komen. Daarbij worden creatieve ideeën niet geschuwd, zoals kortingsacties: hoe verder weg, hoe meer korting. Indien dit aantoonbaar (meetbaar) succesvol blijkt te zijn schakelen we België/Duitsland bij. 5.3 Hoe verkopen we Organisatie Het toerisme is efficiënt en eenduidig georganiseerd onder de vlag van VVV Vlieland: - één aanspreekpunt - één organisatie - geen versnippering van financiële middelen - onafhankelijk en belangeloos Vlieland dienend

20 Toeristisch Beleid Vlieland 20 van 29 - met voldoende middelen om haar taak uit te voeren Kennisniveau van de organisatie is omhoog gegaan, of er is een koppeling gezocht met kennisinstituten en waar die er al waren wordt er meer gebruik van gemaakt. De klankbordgroep komt op gezette tijden bij elkaar. Deels gaan de vergaderingen over bewaking van de activiteiten, keuzes maken en prioriteitstelling. Deels worden de vergaderingen gebruikt voor uitwisseling van ideeën, presentaties, en intervisieachtige activiteiten om elkaar te helpen Marketing & PR De marketing van Vlieland door de VVV is beter en efficiënter geworden door zich te richten op bepaalde doelgroepen, regio s en activiteiten. Omdat er een Visie is geformuleerd, is het helder op welke doelgroep(en) en regio s de VVV zich moet richten en over welke activiteiten het moet gaan. Daarnaast is er een platform (klankbordgroep) om extra wensen te formuleren: indien bijvoorbeeld het zwembad Flidunen een activiteit organiseert kan de VVV bijstaan in de promotie er van. Tenslotte is het effect of succes van de marketing meetbaar gemaakt: bij promotie van activiteiten kan bijvoorbeeld gemeten worden hoe de gast het bestaan van de activiteit aan de weet is gekomen. Daardoor kan de VVV zich als professionele organisatie beter profileren en kunnen medewerkers zich gerichter scholen. 5.4 Trends Vlieland heeft in de gewenste situatie meer inzicht in de trends die voor haar van belang zijn. We kunnen veel beter dan nu meten hoe groot het toerisme op Vlieland is, zodat we kunnen zien of onze inspanningen zinvol zijn geweest. Er is in de aanpak (hoofdstuk 6) rekening gehouden met trends zoals die in hoofdstuk 4.4 zijn benoemd.

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota 2013-2018

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Leefstijlprofielen Recreantenatlas. Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen

Leefstijlprofielen Recreantenatlas. Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen Leefstijlprofielen Recreantenatlas Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen Vraag: wie van deze vrouwen gaat op kampeervakantie? Geslacht: Vrouw Leeftijd 50+ Getrouwd, twee kinderen uit huis 3

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project 3 066 enquêtes 27% van de vakantiegangers is < 18 jaar Kinderen tot 6 jaar Kinderen 6 tot 11

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Ondernemers aan het woord Eerste resultaten Opbouw Creatief en inspirerend Rood: 6,1% (gemiddeld

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Beoordeling van het vrijetijds- aanbod in Zuid- Limburg en de regio door de geënquêteerden Er is van alles te doen in de regio. Volgens

Nadere informatie

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje en toelichting doel van de avond 3. Workshop 1 e deel 1. USP s en kernkwaliteiten 2. Leefstijlen 4. Pauze (20 min.) 1. Op

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

Toeristisch Programma Friese Wadden. Horizon 2013-2020

Toeristisch Programma Friese Wadden. Horizon 2013-2020 Toeristisch Programma Friese Wadden Horizon 2013-2020 Gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Ferwerderadiel, het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Súdwest Fryslân en Provincie

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012 Doel van project: een strategie voor duurzaam toerisme opstellen voor Werelderfgoed gebied de Waddenzee die beheer, bescherming en toerisme zodanig verbindt, dat de bijzondere waarden van het gebied instand

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Plattelânsprojekten Waddeneilanden 2012. projecten en activiteiten in beeld. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen

Plattelânsprojekten Waddeneilanden 2012. projecten en activiteiten in beeld. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Plattelânsprojekten Waddeneilanden 2012 projecten en activiteiten in beeld mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Voorwoord De Friese Waddeneilanden: een bijzonder gebied De komende jaren

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Ook zijn wij aangesloten bij ACSI Campings, een internetportal met 9100 campings in 29 landen. Tevens uitgever van de campinggids en campingcard.

Ook zijn wij aangesloten bij ACSI Campings, een internetportal met 9100 campings in 29 landen. Tevens uitgever van de campinggids en campingcard. bedrijfsplan 1.0 Situatieanalyse 1.1 De sector en trends 1.1.1. De markt Omschrijving Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor één of meerdere overnachtingen.

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Inhoud vanavond 1. Doel onderzoek & rapportage 2. Gebiedsanalyse toeristisch

Nadere informatie

De koers van Merk Fryslân. focus, focus, focus.

De koers van Merk Fryslân. focus, focus, focus. De koers van Merk Fryslân focus, focus, focus. 1 Een sterk mmerk Friesland heeft, net als De Wadden, binnen Nederland een merkbekendheid van 100%. Ook in delen van Duitsland en België scoort de provincie

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Agenda Opening Uitgangspunten visie Analyse van markt, trends, organisatie Thema s en uitwerkingen Conclusie Planning Het doel Economisch rendement en vitaliteit

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Verslag van een inspirerende middag

Verslag van een inspirerende middag Verslag van een inspirerende middag Inhoudsopgave Highlights van de bijeenkomst Uitkomsten Wat gaat goed, wat kan beter De sessiein de pers Presentatie Oeds Bijlsma, directeur beleid provinsje Fryslân

Nadere informatie

Mooi hè? Weststellingwerf! UITVOERINGSPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME SAMEN ONDERNEMEN IN WESTSTELLINGWERF

Mooi hè? Weststellingwerf! UITVOERINGSPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME SAMEN ONDERNEMEN IN WESTSTELLINGWERF Mooi hè? Weststellingwerf! UITVOERINGSPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME 2016-2020 SAMEN ONDERNEMEN IN WESTSTELLINGWERF 1 2 INHOUD FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. WAAROM DIT UITVOERINGSPROGRAMMA 3 REGIONAAL

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010.

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010. Welkom! #dekamer Quiz Quiz: vraag 1 In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? A. 1996 B. 2003 C. 2010 => 17 miljoen overnachtingen Bron: CVO Quiz: vraag 2 Hoeveel vrijetijdsactiviteiten ondernemen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Terschelling & Vlieland

Terschelling & Vlieland Terschelling & Vlieland 2018 Dienstregeling en reisinformatie Tarieven Tarieven veerdienst (retour) Harlingen Terschelling/Vlieland Winter Daltarief zomer* Zomer 0 t/m 3 jaar Gratis Gratis Gratis 4

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme De gemeente heeft zelf geen mogelijkheden om duurzaamheid binnen de sector financieel te ondersteunen, maar is graag bereid richting provincie ambtelijke inzet te plegen om het streven te verwezenlijken

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juli 2012 Contact Details Darline Vandaele Department for Knowledge Management Westtoer

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Uitdagingen in toerisme

Uitdagingen in toerisme National Park Zuid-Kennemerland Uitdagingen in toerisme Erik Grootscholte - lagroup lagroup 23 mei 2016 2016-028 pr 01 Even voorstellen lagroup 2 Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme Amsterdam 2. Bezoekersprofielen

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!!

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! NIEUWE BOS WULVEN: Het Nieuwe Bos Wulven ACTIEF DE HISTORIE ONTDEKKEN! NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! 1 Initiatiefnemers Jaap van der Heijden - Zelfstandig ondernemende Marketeer - Gewerkt in food & non-food-retail

Nadere informatie

Rabobank Noordoost Friesland

Rabobank Noordoost Friesland Algemene Ledenvergadering VVV Ameland 2012 Dinsdag 8 mei 2012 Agenda: De Bank (op Ameland) Ontwikkelingen binnen banken Maatschappelijke ontwikkelingen Kunnen bedrijven nog geld lenen? Ameland Economische

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied www.businessopeners.nl Aanleiding Initiatiefvoorstel Provinciale Staten Flevoland Oostvaardersplassen status Nationaal Park Versterken Toeristisch

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Omschrijving. Burenlaan 4 - Hollum. Makelaars zijn er in overvloed maar bij Koudijs Makelaardij Ameland vindt u nét dat beetje extra.

Omschrijving. Burenlaan 4 - Hollum. Makelaars zijn er in overvloed maar bij Koudijs Makelaardij Ameland vindt u nét dat beetje extra. Burenlaan 4 - Hollum Vraagprijs: N.O.T.K. Omschrijving Op fraaie locatie aan een lommerrijk laantje met prachtige bomen gelegen HOTEL, Restaurant, Café de WELVAART. Dit pand met rijke geschiedenis is momenteel

Nadere informatie

Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân

Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân Sectie titel Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân Rapportage Amsterdam, december 2011 Kenmerk: 10453 Inhoudsopgave Geschreven voor: Inleiding

Nadere informatie

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013 213 UITGAVE: GEMEENTE ROTTERDAM ROTTERDAM MARKETING ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM CITY DE ROTTERDAMSE VRIJETIJDSSECTOR Een sterke vrijetijdssector is voor Rotterdam heel belangrijk. Deze sector draagt

Nadere informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep. Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars

Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep. Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars 2012 Inleiding De volgende sheets bevatten informatie over hoeveel

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust. Onderzoek: Invloed door Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust Publicatiedatum onderzoek: 18.01.2016 Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij Aanleiding onderzoek: Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Zuiderdiepstraatweg 28 te Stellendam Code: PEKL 14.024

Zuiderdiepstraatweg 28 te Stellendam Code: PEKL 14.024 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073-521 61 66 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Peter Klaassen Telefoon: 06-53 14 89 02

Nadere informatie