Meer. Meren. De Friese meren zijn goud waard. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer. Meren. De Friese meren zijn goud waard. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 17"

Transcriptie

1 nummer 17 Meer over Meren Magazine over Het Friese Merenproject De Friese meren zijn goud waard Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op

2 ruimte voor rust en recreatie Friese meren weer thuis Het klinkt vreemd, maar de Friese meren waren al lange tijd niet meer van Fryslân. Ruim tweehonderd jaar geleden stond de toen opgeheven Republiek Friesland ze min of meer gedwongen af aan het Rijk. Op 12 november, na twee eeuwen, worden de Friese meren officieel overgedragen door de RVOB (voorheen Directie Domeinen) van het Ministerie van Financiën aan provincie Fryslân en zijn de meren weer thuis. Een historisch moment. De Friese meren zijn voor de provincie van groot economisch belang Langwarder Wielen beter op de kaart In december gaat de verdieping van de Langwarder Wielen van start. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Skarsterlân de opdracht voor het uitbaggeren gegeven aan Joost Visser Infragroep B.V. uit Joure. De provincie Fryslân draagt hieraan voor de helft bij. Vóór het watersportseizoen van 2010 is het uitbaggeren van de ondiepte voor Langweer tot minimaal 1.80 meter klaar. Dat maakt Langweer beter toegankelijk omdat watersporters geen last meer hebben van de harde ondieptes. Een belangrijke beperkende factor voor de watersportmogelijkheden van het dorp wordt zo weggenomen. In de periode van 2010 tot 2014 wordt bovendien de ondiepte voor de noordoever bij Mûzekamp uitgebaggerd tot een diepte van meer dan 2.00 meter. Het vrijkomende zand, wordt door de aannemer hergebruikt. Verbeteringen gaan door en hebben belangrijke landschappelijke waarde. Daarmee ligt het voor de hand dat de provincie de meren in eigendom wil hebben. De provincie krijgt meer zeggenschap over de meren en kan slagvaardiger opereren. Op verschillende plaatsen wordt door Het Friese Merenproject gewerkt aan het verder verbeteren van de watersportmogelijkheden. Zo wordt bij de nieuwe passantenhaven bij de Driewegsluis de laatste hand gelegd aan een verblijfsaccommodatie en sanitaire voorziening. Op verschillende plaatsen worden oevers en kaden verbeterd, waaronder Hegemer Mar en de noordoever van de Langwarder Wielen. Ook de oever van de Helomavaort wordt verfraaid door er een meanderende vorm aan te geven. Verschillende kleine baggerprojecten zorgen opnieuw voor betere vaarmogelijkheden in het nieuwe watersportseizoen, onder meer in de Aldegeaster Brekken en de havens in Lemmer en Oudega. Ook de Lykfeart en de Omgelegde Boarn bij Akkrum worden op diepte gebracht. Onlangs ging de bouw van de sluis Oude Leije van start, onderdeel van de Noordelijk Elfstedenvaarroute. Een besluit over heropening van het Polderhoofdkanaal wordt eind 2010 of begin 2011 genomen. Natura 2000 Merengebied Gedeputeerde de Vries reikt op 12 november 2009 een exemplaar van het boek Friese Meren/Fryske Marren uit aan Staatssecretaris de Jager We spannen ons met elkaar in om Fryslân te ontwikkelen als dé watersportprovincie. Grenzeloos varen is de ambitie. Soms lijkt dat op gespannen voet te staan met nieuwe regelgeving, zoals Natura Er wordt momenteel gewerkt aan beheerplannen voor drie Natura 2000-gebieden in het Friese merengebied. Provincie Fryslân spant zich met belanghebbenden in om recreatie en natuur beide de gelegenheid te geven zich maximaal te ontwikkelen. Vanuit dat perspectief worden nu maatregelen uitgewerkt. Wie meer over dat proces wil weten kan voor informatie en achtergronden terecht op de website 2

3 Meer rendement uit onze meren Het Friese Merenproject staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Voor de komende jaren is een pakket aan maatregelen gepland, waarmee Fryslân doorpakt met investeren in haar belangrijkste pijler: water. De economie van het water staat voor ons centraal, verklaart Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân. Het water biedt ons zowel uitdagende opgaven als unieke kansen. Daar willen we goed mee omgaan. Onder de naam Meer met Friese Meren investeert de provincie daarom fors in een duurzame economische structuurversterking, met als doel meer bestedingen en werkgelegenheidsgroei in Fryslân. De provincie zet de komende jaren in op belangrijke thema s als oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, betere promotie van de (elf) cultuurhistorische watersteden en blijvend scho(o)ne Friese meren. Van Stavoren tot Sneek Deze thema s worden via een gebiedsgerichte aanpak uitgewerkt in de pilot Van Jaap Goos, programmamanager EcologischE hoofdstructuur ruimtelijke kwaliteit cultureel ErfgoEd Stavoren tot Sneek. Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld het nieuwe buitendijkse waterfront van Stavoren en de capaciteitsuitbreiding van de sluis. Beide worden zo uitgevoerd, dat ze bestand zijn tegen stijging van het waterpeil en extreme weersomstandigheden. Dat levert kennis op die we goed kunnen gebruiken. Want klimaatbestendigheid en daarmee veiligheid speelt langs de gehele IJsselmeerkust, zegt Jannewietske de Vries. De provincie pakt de aanbesteding van de nieuwe sluis op een bijzondere manier aan: Deelnemende bedrijven is nadrukkelijk gevraagd met innovaties te komen. De kwaliteit van het waterfront wordt integraal verbeterd op aspecten als recreatie, bedrijvigheid en cultuurhistorie. Tussen Stavoren en Sneek wordt ook geïnvesteerd in landschap en natuur, onder meer door herstel van natte boezemlanden en zomerpolders en versterking van de Noordelijke Natte As. Er ontstaat zo een doordacht en duurzaam stelsel van natuurgebieden en vaarwater, verduidelijkt de Vries. Schoon Maatregelen voor schone Friese meren zijn vooral gericht op waterkwaliteit en duurzame energie. Goed voorbeeld is het innovatieve vuilwaterinnamesysteem YOSS. 11 historische watersteden duurzame economie water transitie scho(one) friese meren klimaatbestendige toegangspoorten EcologischE hoofdstructuur innovatie En duurzaamheid waterveiligheid Jannewietske de Vries, gedeputeerde Van Stavoren tot Sneek wordt een voorbeeldgebied Dergelijke systemen bieden een oplossing die geschikt is voor alle havens. Daarnaast zijn oplaadstations voor elektrisch varen voorzien bij verschillende jachthavens en aanlegplaatsen. Om deze duurzame vorm van mobiliteit te bevorderen, geeft de provincie Fryslân booteigenaren subsidie voor de ombouw van hun motoren van fossiele brandstof naar elektrische motoren. We denken ook over een extra impuls door routes speciaal in te richten voor elektrisch varen, licht programmamanager Friese Merenproject Jaap Goos toe. Het pakket maatregelen voorziet verder in het verbeteren van natte bedrijventer- reinen en innovaties zoals informatievoorziening via Draadloos Friese Meren en de Waterwegennavigator: een wateralmanak die via mobiele telefoon of laptop kan worden geraadpleegd. De maatregelen zijn doorgerekend en de maatschappelijke kosten-batenanalyse is positief, constateert Goos. Dat biedt perspectief voor het realiseren van onze doelen en daarmee die van het Rijk. 3

4 Markt en overheid stimuleren samen elektrisch varen Op de Friese meren is het straks Zou het niet mooi zijn als je in Fryslân straks stil kan varen? s Avonds de boot opladen en de volgende ochtend weer vertrekken. Het is toekomstmuziek die niet ver weg klinkt. Markt en overheid werken hard om elektrisch varen in Fryslân niet slechts mogelijk, maar vooral mainstream te maken. Elektrisch varen heeft de wind mee. Het is mensen die een economisch motief hebben, beter voor het milieu en de portemonnee en maar ook echt geloven in elektrisch varen. sluit aan bij de doelstellingen van provincie Fryslân om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals vastgelegd in het Energieakkoord. De SEFF, provincie Fryslân en Het Friese Overhalen Elektrisch varen past ook binnen de ambitie Merenproject hebben elkaar begin dit jaar van Het Friese Merenproject om de komende jaren verder te investeren in duurzaamsteld. Dat houdt onder meer in dat er meer gevonden en een actieprogramma opgeheid en schone meren. Tot slot is elektrisch oplaadpunten en speciale routes voor elektrische boten moeten komen. Bovendien varen goed te verkopen aan de toerist. Het komt de beleving ten goede zegt Nienk willen de drie partijen watersporters overhalen om voor elektrisch te kiezen. In eerste Hoepman, programmamanager duurzame energie bij provincie Fryslân. Al dat lawaai instantie wordt gemikt op extra boten van scheepsmotoren, dat moet anders. Het die in 2015 elektrisch aangedreven zijn. Het moet straks op de Friese meren oorverdovend stil zijn. van de overheid, vindt Hoepman. De enthousiasme van de markt verdient steun markt De provincie kan elektrisch varen goed verkopen; de individuele ombouwer heeft die power minder Fryslân loopt met elektrisch varen mijlenver moet elektrisch varen oppakken, maar met voorop in Nederland. Dat is ook de verdienste van de Stifting Elektrysk Farre Fryslân elektrisch varen bijvoorbeeld goed promo- medewerking van de provincie. Wij kunnen (SEFF). Deze stichting wil een doorbraak ten; de individuele ombouwer heeft die realiseren in het elektrisch varen. In de SEFF power minder. zitten jachtbouwers, leveranciers, maar ook partijen als het Kenniscentrum Jachtbouw Subsidieregeling en It Fryske Gea. Het zijn volgens Hoepman Behalve met promotie steunt provincie Minister Maria van der Hoeven, opende samen met gedeputeerde Jannewietske de Vries en Rintje Ritsma het paviljoen. Paviljoen als primeur Fryslân had op de afgelopen (natte) HISWA in augustus van dit jaar een primeur: een drijvend Elektrisch en Hybride Varen Paviljoen. Het was voor het eerst dat er zo grootschalig aandacht was voor dit thema. In het paviljoen presenteerden zich meer dan 20 werven, toeleveranciers en organisaties. Ze beantwoorden vragen van bezoekers en konden meteen vooroordelen over Fryslân het elektrisch varen met een subsidieregeling (zie Tussen de benzinemotor en de elektrische motor bestaat nu nog een prijsverschil omdat het in- en ombouwen meer kennis en tijd kost. De provincie legt het verschil bij op voorwaarde dat de boot in Fryslân ligt. Het idee is dat de ondernemers dankzij de subsidieregeling hun kennis vergroten, vertelt Hoepman. De sector zegt zelf dat je 4

5 oorverdovend stil elektrisch varen wegnemen. Ook was er informatie te krijgen over de subsidieregeling. Het voordeel van de natte HISWA was dat bezoekers meteen zelf een stukje elektrisch konden varen. Het paviljoen trok veel aandacht, waaronder die van Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken. De stand was een initiatief van Het Friese Merenproject, de SEFF en HISWA. na de bouw van vijf boten, het trucje kent. Dan zouden beide motortypes dus concurrerend in prijs moeten zijn. De regeling die in maart van dit jaar van start ging, is al een klein succes: ruim 50 subsidieaanvragen zijn binnen. De regeling gaat door tot en met augustus Gezien de ruchtbaarheid die aan elektrisch varen is gegeven, verwacht Hoepman de komende winter veel aanvragen. Volgens de sector ken je het trucje na de bouw van vijf boten Windmolen Om elektrisch varen tot een succes te maken Het aantal oplaadpunten moet de komende moeten er ook voldoende laadpunten zijn, jaren als een vlek uitdijen. Hoepman: We bij bijvoorbeeld jachthavens en horecagelegenheden. Hoepman: We willen zoveel trische route daarna verder uitrollen. Ook kunnen beginnen in Woudsend en de elek- mogelijk koppelingen: punten waar je zowel hier moet de markt met oplossingen komen. je boot, je fiets als je auto op kan laden. De Verder kunnen er routes gecreëerd worden, oplaadpunten kunnen duurzaamheid ook bijvoorbeeld door natuurgebieden, waar je zichtbaar maken. Stel je koppelt zo n oplaadpunt aan een zonnepaneel. Dan zien de toe- mag. Je biedt dan iets extra s in plaats van dat alleen met een elektrische motor doorheen risten dat ze echt duurzaam bezig zijn. je mensen bestraft voor hun gedrag. 5

6 Creativiteit gevraagd bij sluis Stavoren Provinciale Staten heeft ingestemd met een bijzondere aanbestedingsvorm voor de nieuwe sluis Stavoren. Daarin wordt de markt uitgedaagd met creatieve oplossingen te komen voor dit watersportknelpunt. Op drukke dagen bedraagt de wachttijd voor de sluis van Stavoren soms drie tot vier uur. Dat vraagt om verbetering in capaciteit en veiligheid, vindt ook Provinciale Staten. Om alle creatieve en innovatieve ideeën voor de oplossing van dit knelpunt een kans te geven, krijgt de aanbesteding de vorm van een prijsvraag. Aan aannemers en ontwerpers de uitdaging om tegen een scherpe Voor ons staat vast dat de sluis voor deze toegangspoort tot Fryslân er moet komen prijs met goede oplossingen te komen, waarin aandacht voor duurzaamheid, ecologie, klimaatbestendigheid, beleving en publieksparticipatie een prominente Mw. E. Keizer, CDA-lid Provinciale Staten plek hebben. Het is de bedoeling om van de sluis Stavoren een aantrekkelijke toegangspoort te maken. Het aanbestedingstraject gaat in januari 2010 van start. Duurzaamheid als tweede natuur Voor Het Friese Merenproject is duurzaamheid een vast ingrediënt van al haar projecten. Maar hoe geef je er concreet invulling aan? Excursies en kennisuitwisseling helpen daarbij. Daarom grepen de projectleiders van Het Friese Merenproject de Dag van de Duurzaamheid op 9 september aan voor een bezoek aan de expo Duurzame Waterbouw in Akkrum, de bouw van de eerste energieneutrale brug naar Kampen (de Ramspolbrug) en de duurzame voorbeeldjachthaven van Overijssel, Roggebotsluis. Deze dag bracht hen tot het inzicht dat niet altijd hightec maatregelen nodig zijn om duurzaamheidswinst te boeken. Duurzaamheid vind je terug in innovatieve projecten als een energieneutrale brug of een cradle-to-cradle bouwwerk. Maar soms is een net iets andere aanpak ook een uitkomst. Vervolgens nodigden de projectleiders hun collega s van de provincie Fryslân en duurzaamheiddeskundigen uit voor Boatsje : een expertisesessie om concrete duurzame toepassingsmogelijkheden te bepalen voor Het Friese Merenproject. De thema s leefomgeving, water/bodem/landschap, energie, materiaal en economie werden gekoppeld aan concrete projecten. Het resultaat is een overzichtskaart met tal van toepassingen, oftewel een duurzame vaarkaart voor de toekomst. 6

7 Veel animo voor masterplannen Ruimtelijke kwaliteit van watersportkernen en toegangspoorten draagt bij aan toenemende bestedingen aan de wal. Onder gemeenten is veel animo tot het opstellen van masterplannen voor hun watersportkernen. Combinatie van wonen en werken met uitnodigend waterfront Dat is me vooral bijgebleven: goede, kritische vragen en de directe bereidheid om met ons aan masterplannen te beginnen, kijkt Bram Hulsman terug op het symposium dat Het Friese Merenproject op 22 juni organiseerde. Gemeenten hebben de handschoen daadwerkelijk opgepakt: als projectleider ruimtelijke kwaliteit is Hulsman sindsdien door een flink aantal gemeenten benaderd. In de toegangspoorten Harlingen, Stavoren en Lemmer Bram Hulsman, senior projectleider Het Friese Merenproject wil de gemeente met ons kijken hoe de sluis, jachthaven en stadskern verbeterd kunnen worden. Ook voor de toegangspoort vanuit Overijssel willen de gemeenten Weststellingwerf en Lemsterland het gehele tracé van Driewegsluis tot aan het Tsjûkemar onder de loep nemen. Daarnaast willen Balk, Sloten, Echtenerbrug, Joure, Earnewâld en Leeuwarden als watersportkern een masterplan opstellen in navolging van pilotkern Heeg, waarvoor het master- Voor de beleving van de watersporter minder uitnodigend plan klaar is en Woudsend, dat al een eind op weg is. Bouwstenen uit Heeg Het masterplan voor Heeg is klaar. Het maken ervan levert aandachtspunten op voor andere Blik op het geheel watersportkernen. Borduur voort op de historie Volgens Hulsman is het voor iedere van de plek, Houd oevers openbaar en Kies gemeente zaak om goed te kijken waar voor een menging van functies om de levendigheid men naartoe wil. Je moet je niet op één aspect focussen, maar de kern als geheel tegen het licht houden. Over alles wat bijdraagt aan ruimtelijke te vergroten zijn voorbeelden van bouw- stenen voor andere masterplannen. Mariëtte Hooftman begeleidde het proces in Heeg: Iedere watersportkern kan haar voordeel doen met de kwaliteit, bouwstenen. Maar het blijft maatwerk, zowel moet je het hebben. inhoudelijk als procesmatig. Dat is in geen twee kernen hetzelfde. In een historisch stadje spelen andere zaken dan in een klein, relatief jong dorp. Daarbij komt dat ruimtelijke kwaliteit een breed begrip is, voegt Bram eraan toe. Het kan bijvoorbeeld gaan om wat mooi of aantrekkelijk wordt gevonden, hoeveel aanlegplaatsen er in een watersportkern zijn, welke faciliteiten daar worden geboden, maar ook of er wel iets te doen is. Daar vindt iedereen natuurlijk iets anders van. Aanknopingspunten komen ook uit het belevingsonderzoek, dat tijdens het juni symposium werd gepresenteerd. Hulsman: Deelnemers aan het onderzoek bleken bijvoorbeeld veel geparkeerde auto s langs kades en rommelige achterzijdes van bedrijven als storend te ervaren. Soms kan een beetje groen al bijdragen aan een beter aangezicht. Daarbij moet je wel uitkijken dat je geen bomen op onlogische plekken plaatst, of bomen die niet bij de omgeving passen. Zo waren er meer uitkomsten die bij ruimtelijke kwaliteit passen en die we kunnen meenemen in de masterplannen. Een blauwdruk voor het ideale masterplan is er niet; wel vindt Hulsman dat de pilot in Heeg een rode draad laat zien, die bruikbaar is voor andere kernen. 7

8 Toerisme Fryslân in de lift Fryslân doet het dit jaar goed op toeristisch gebied. Programmamanager van Het Friese Merenproject Jaap Goos en directeur Fryslân Marketing Paul van Gessel spreken over kansen om daarop in te spelen met innovatie en promotie. De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat in de eerste helft van 2009 het aantal aankomsten in Fryslân met maar liefst 16,2 procent is gestegen, waar landelijk een daling van 1,2 procent te zien is. Het aantal overnachtingen laat een plus van 13,2 procent zien tegen een landelijke daling van 1,3 procent. Die groei is boven verwachting, we blijven marktaandeel winnen op de rest van Nederland, rekent van Gessel voor. Bovendien komt uit een recent gehouden enquête onder zo n 100 watersportbedrijven een positief beeld naar voren. Fryslân doet het gewoon goed. Fryslân gaat de provincie nog beter promoten. Goed voorbeeld zijn de nieuwe virals : Friese filmpjes met een knipoog, op YouTube. Goede timing De investeringen van Het Friese Merenproject betalen zich uit, denkt Goos. De combinatie met jullie promotieactiviteiten blijkt goed te werken. Van Gessel denkt dat met name de timing goed was van de campagne rond de Familie Lekkerweg, die in januari van dit jaar is gelanceerd. We konden aanhaken bij de campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme. In het vroege voorjaar lag het zwaartepunt op Fryslân. Dat heeft goed gewerkt. Natuurlijk zorgt de crisis ervoor dat meer mensen in eigen land blijven, maar ze hadden ook een andere binnenlandse bestemming kunnen kiezen. Een mooie opsteker, vindt van Gessel. Innovatief De groei komt uit de binnenlandse markt, maar daarnaast uit Vlaanderen en vooral het westelijk deel van Duitsland. Op de korte termijn, ook met het oog op de recessie, blijven we onze promotie op deze doelgroepen richten, legt van Gessel uit. Terecht, denkt Goos, als je bedenkt dat 60 procent van de bootverhuuromzet afkomstig is van buitenlanders, waaronder veel Duitsers. Bovendien is de helft van de vaste ligplaatshouders langs de IJsselmeerkust Duitser. Een belangrijke reden om verder te investeren in de kwaliteit van de havens en voorzieningen. Van Gessel ziet ook veel mogelijkheden in het elektrisch varen: Dat is een mooie en innovatieve invulling van de beleving van de rust en kleinschaligheid van Fryslân. Goos: Naast de subsi- dieregeling voor de ombouw van boten werken we ook aan het openstellen van vaarroutes exclusief voor elektrisch varen. Dat voegt echt iets toe aan het watersportaanbod. 8 HET FRIESE MERENPROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN SNN, EZ/KOMPAS Colofon - november 2009 Meer over Meren is een uitgave van Projectbureau Friese Meren, Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, Snekertrekweg 1, , Tekst en productie: Camerik Voortman communicatie- en pr-adviseurs. Vormgeving: Ozingavorm Drukwerk: drukkerij Telenga Franeker Foto s: Anneke Nauta landschapsarchitect, Willy van der Meer, Kick Dull, Fotobureau Het Hoge Noorden, Douwe de Vries, Sandra van Assen, YouTube en Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Cover: Klik&Co / Richard de Jonge.

Maak kennis met elektrisch varen. Overzicht subsidieregelingen

Maak kennis met elektrisch varen. Overzicht subsidieregelingen Maak kennis met elektrisch varen Overzicht subsidieregelingen Elektrisch varen in Fryslân Stifting Elektrysk Farre Fryslân Elektrisch varen over de wateren van Fryslân is een prachtige belevenis. Met een

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

Meer Meren. Elektrisch varen heeft de toekomst. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 23, 2012

Meer Meren. Elektrisch varen heeft de toekomst. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 23, 2012 nummer 23, 2012 Meer Meren over Magazine over Het Friese Merenproject Elektrisch varen heeft de toekomst Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

Meer. Meren. Zicht op de Meer feestelijk geopend! over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 16

Meer. Meren. Zicht op de Meer feestelijk geopend! over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 16 2 0 0 9 nummer 16 Meer over Meren Magazine over Het Friese Merenproject Zicht op de Meer feestelijk geopend! Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Meer Meren. Wiis mei wetterfronten. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 22, 2011

Meer Meren. Wiis mei wetterfronten. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 22, 2011 nummer 22, 2011 Meer Meren over Magazine over Het Friese Merenproject Wiis mei wetterfronten Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl Het Friese

Nadere informatie

Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân

Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân Sectie titel Ontwikkelvisie Een onderzoek onder panelleden naar de zes pijlers van de gemeente Súdwest Fryslân Rapportage Amsterdam, december 2011 Kenmerk: 10453 Inhoudsopgave Geschreven voor: Inleiding

Nadere informatie

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 H E T W A D D E N PA R K A F S L U I T D I J K I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 6. TOEKOMSTPERSPECTIEF

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam Ons nummer: O14.000312 *O14.000312* Informatie raad/mededeling college CaseKlantCodeCaseKlantSoort Onderwerp Commissie n.v.t. Collegebesluit d.d. 11 februari 2014 Portefeuillehouder M. Offinga Team Behandelend

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren m2. Ballast Nedam Bouw Noord

Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren m2. Ballast Nedam Bouw Noord Titel Project Plaats Bouwjaar BVO Bouwkosten Opdrachtgever Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren 2014 350m2 Ballast Nedam Bouw Noord Het nieuwe sluiscomplex

Nadere informatie

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID De Afsluitdijk met het terpenlandschap en merengebied en de Wadden- en IJsselmeerkust biedt ultieme mogelijkheden voor recreatieve routes. Fietsen en wandelen langs en over

Nadere informatie

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward mei 2012, Interra, in samenwerking met het projectteam Friese Meren van de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân. Inleiding Het Masterplan

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal!

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Nieuwe Vaarroute! Open vanaf juni 2013 De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Vanaf juni 2013 is Nederland een prachtige vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Deze nieuwe route voert door de Drentse en

Nadere informatie

Meer. Meren. Fryslân; duurzaamheid hoog in het vaandel. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 18

Meer. Meren. Fryslân; duurzaamheid hoog in het vaandel. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 18 2 0 1 0 nummer 18 Meer over Meren Magazine over Het Friese Merenproject Fryslân; duurzaamheid hoog in het vaandel Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch!

Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch! Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch! Agenda werkgroepbijeenkomst Groen Varen in de Biesbosch Dordrecht,15 december 2011 Biesbosch centrum 1. Opening en welkom 2. Terugblik en uitkomsten bijeenkomst

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA Economische impuls voor Noord-Nederland Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA De Nieuwe Afsluitdijk Samen met: - Rijkswaterstaat - Ministerie I&M - maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

ideeënbundel Fryslân vanaf het water beleving van ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap door waterrecreanten

ideeënbundel Fryslân vanaf het water beleving van ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap door waterrecreanten 01 ideeënbundel Fryslân vanaf het water beleving van ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap door waterrecreanten Voorwoord Inhoudsopgave: Voorwoord Inleiding Toeristische thema s Typen watersporters

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe.

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe. Veluwse Hanze Bezoek Statenleden Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen HanZe StedeN Wat is De Hanze Wereldzeeën werden bedwongen door de Hanzekooplieden

Nadere informatie

factsheets creatieve sessie

factsheets creatieve sessie factsheets creatieve sessie naar een rijk IJsselmeer natuur circulaire economie kennisontwikkeling (innovatie, educatie) natuur openheid vogels & vissen volume bevolking draagvlak kennishub veldstation

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

MEMO. Van : het college. Aan : de raad. Datum : datum. Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen

MEMO. Van : het college. Aan : de raad. Datum : datum. Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen MEMO Van : het college Aan : de raad Datum : datum Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen Inleiding Met deze memo worden onderstaande moties afgewikkeld: P5-M1 - Ontwikkeling van recreatie, toerisme en

Nadere informatie

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie:

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie: BIJLAGE 2 Aanvulling van provinciaal beleid Opgesteld door: H? h0 á Ŭ ADVISEURS VOOR,///////, LEEFRUIMTE Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Omgevingsvisie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28 april 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28 april 2011 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28 april 2011 1 OPSTELLER VOORSTEL: B. Dijkstra AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: T. Willemsma Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Vaststellen

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Workshop Windenergie en participatie Anne de Groot, 18 september 2014 Inhoud Wat is Windpark Fryslân? Welke partijen spelen een rol? Stand

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Bemanning paraat voor Water Rijk

Bemanning paraat voor Water Rijk Bemanning paraat voor Water Rijk www.kenniscentrumtoerisme.nl/waterrijk Aanleiding Op zoek naar manieren om toerisme in Zuidwest- Nederland structureel te versterken. Aanpak Regionale beeldverhalen : toerisme

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt:

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt: Uitvoeringsregeling van 23 oktober 2007, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van economie, recreatie en toerisme (Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie,

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

Wiis mei Wetterfronten Inspiratie en voorbeelden bij 23 bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Wiis mei Wetterfronten Inspiratie en voorbeelden bij 23 bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid Wiis mei Wetterfronten Inspiratie en voorbeelden bij 23 bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Haven Steenbergen Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Uitkomsten bijeenkomst 12-12-12 Advies op havengebied (geheel) Reacties per keuze of

Nadere informatie

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012.

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012. Aan: Provinciale Staten Fryslan Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Makkum, 18 oktober 2012 They paved paradise and put up a parking lot Geachte Provinciale Staten, Hierbij willen wij reageren op de concept

Nadere informatie

de context Regionale transitie in een waterrijk landschap

de context Regionale transitie in een waterrijk landschap de context Regionale transitie in een waterrijk landschap We wonen, werken en leven in een laaggelegen delta It bêste lân fan ierde Delta s zijn: open, vlak, voedselrijk ecologische hotspots ideaal voor

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Kansen voor De Bleek

Kansen voor De Bleek Kansen voor De Bleek Wiep Keikes Rapportage n.a.v. bijeenkomsten 3 juli en 25 september 2015 JongAchterhoek Postadres Terborgseweg 20 7005 BC Doetinchem E-mail info@jongachterhoek.nl Website www.jongachterhoek.nl

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Aanvraagformulier voor subsidie aan een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtpersoon, die bedrijfsmatig een jacht- of passantenhaven in stand houdt

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Projectplan: Leisure Poort Lemmer. Het Nieuwe Hart van Lemmer

Projectplan: Leisure Poort Lemmer. Het Nieuwe Hart van Lemmer Projectplan: Leisure Poort Lemmer Het Nieuwe Hart van Lemmer Lemmer wil een Nieuw Hart Het Nieuwe Hart van Lemmer 2 Inhoudsopgave Lemmer in beweging Masterplan Toegangspoort Lemmer Lemmer in beweging in

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Bolsward aan de Lytse Marren Masterplan Bolsward september 2010

Bolsward aan de Lytse Marren Masterplan Bolsward september 2010 Bolsward aan de Lytse Marren Masterplan Bolsward september 2010 colofon Deze landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor Bolsward is tot stand gekomen in opdracht van Gemeente Bolsward en Projectbureau

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Promotieplan Akkrum. Opgesteld door Promotiecommissie. Datum 23 maart 2017

Promotieplan Akkrum. Opgesteld door Promotiecommissie. Datum 23 maart 2017 Promotieplan Akkrum Opgesteld door Promotiecommissie Datum 23 maart 2017 Aan : gemeente Heerenveen / burgemeester T. van der Zwan, mevrouw J. Wiersma en de heer A. Sibbald VOAN leden Van : promotiecommissie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2011-2015

Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Het Friese Merenproject Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen Colofon Dit is een uitgave van projectbureau Friese Meren, Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda

Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda Bijeenkomst Streekagenda Streekagenda Waddeneilanden Samenwerking tussen vier Friese eilanden, Wetterskip Fryslân en Provincie Vooral maatwerk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie