Meer Meren. Elektrisch varen heeft de toekomst. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 23, 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer Meren. Elektrisch varen heeft de toekomst. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 23, 2012"

Transcriptie

1 nummer 23, 2012 Meer Meren over Magazine over Het Friese Merenproject Elektrisch varen heeft de toekomst Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, branche- en natuurorganisaties onder regie van provincie Fryslân

2 de grens Over de grens Over Het Friese Merenproject wil grenzeloos varen mogelijk maken. Dat betekent de mogelijkheden in eigen provincie vergroten, maar ook letterlijk de grens oversteken: die met buurprovincies, aangrenzende wateren en verder kijkend ook de Nederlandse grens. In deze rubriek leest u hier meer over. Bouw aquaducten betekent hinder voor watersporters De komende drie jaar komen er rondom Leeuwarden drie aquaducten bij, die de watersporter vrij baan geven. De bouw van twee aquaducten start dit jaar. De grootste is het Aquaduct Rijksweg 31 in de nieuw aan te leggen Haak om Leeuwarden. Deze nieuwe autoweg aan de west- en zuidkant van Leeuwarden kruist het Van Harinxmakanaal ter hoogte van Ritsumasyl. Hier vervangt een nieuw aquaduct de huidige bruggen bij Deinum en Ritsumasyl. De bouw start in het najaar van Deze nieuwe invalsweg kruist het Van Harinxmakanaal ter hoogte van de Zwettebrug. Direct naast de spoorbrug komt een nieuw aquaduct, dat in twee fasen wordt gebouwd. De oostelijke helft van de beide brugopeningen is eerst gestremd, vervolgens de westelijke helft. De werkzaamheden kunnen verder zorgen voor snelheidsbeperkingen, een oploopverbod (niet inhalen) en kortdurende stremmingen. In 2014 moeten beide aquaducten klaar zijn. De Drachtsterbrug en de Meer informatie over beide projecten, de planning en actuele werkzaamheden zijn te vinden op In september begint de twee jaar durende Zwettebrug verdwijnen als alle drie de aanleg van aquaduct Westelijke invalsweg. aquaducten klaar zijn. Zwettebrug; hier komt de westelijke invalsweg Gedragscode: Varen met respect voor natuur Waterrecreatie én natuurbelangen kunnen uitstekend samengaan. Dat blijkt uit de gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied voor watersporters, in goede samenwerking opgesteld door de recreatiesector en natuurorganisaties. De code is gemaakt ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied en informeert waterrecreanten over hoe ze rekening kunnen houden met de natuur. De waterrecreant is vaak ook natuurliefhebber, constateert Geert Dijks, hoofd de code als voorbeeld kan dienen voor de aan staatssecretaris Bleker. We denken dat branchebelangen van HISWA Vereniging. Hij overige Natura 2000-gebieden in Nederland, aldus Dijks. Om beheerplannen voor vindt het instellen van no go-areas in het IJsselmeergebied, waar enige tijd deze gebieden een nog betere basis te Van aanlegplek naar overstapplaats langs Turfroute De gemeente Opsterland en provincie Fryslân werken samen aan goede overstapplaatsen voor watersporters langs de Turfroute. Doel is om watersporters uit te nodigen over te stappen aan wal om zo langer te genieten van de gastvrijheid van de dorpen en omgeving. Nog dit jaar krijgt in Gorredijk de aanlegplaats aan de Kalkovens een nieuwe toiletvoorziening. Langs de kade komen stroom- en watervoorzieningen, verlichtingspunten en een trailerhelling. De laatste voorziening maakt het mogelijk om vanaf de wal met kleine vaartuigen de Turfroute of de richting van het Friese merengebied te kiezen. Ook in Wijnjewoude komen overstapplaatsen. Dat gebeurt in 2013/2014 aan de dorpskant van de Turfroute, bij Klein Groningen. Verder krijgen de Marrekrite ligplaatsen Velde s Bosch en Lippenhuizen dit jaar een water/stroomvoorziening. Leeuwarden krijgt blauwe golf Leeuwarden, knooppunt van belangrijke waterwegen, wil zichzelf beter profileren als dé cultuurhistorische trekpleister voor de vaarrecreant. De stad moet beter bereikbaar worden voor iedereen, van grote (zeil) schepen tot kleinere boten. Het vaarnetwerk in en rond de stad wordt daarom geoptimaliseerd. De gemeente Leeuwarden zorgt er samen met Het Friese Merenproject voor dat de bediening van de verschillende bruggen op elkaar wordt afgestemd zodat voor watersporters een blauwe golf ontstaat. Dat betekent dat watersporters tijdens de bouw van de aquaducten beter worden ge- Gemeente Ooststellingwerf is plannen aan het voorbereiden voor het verbeteren van de aanlegsteigers in het centrum van Oosterwolde. Daardoor wordt de plaatselijke middenstand veel beter bereikbaar voor de waterrecreanten. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en burgemeester Francisca Ravestein van gemeente Opsterland tekenen de Bijdrageovereenkomst op feestelijke wijze in Museum Opsterlân in Gorredijk. ïnformeerd over openingstijden en wachttijden. Als de aquaducten klaar zijn, kunnen de watersporters ongestoord doorvaren en is er minder wachttijd voor de bruggen in de Friese hoofdstad. De blauwe golf is vanaf komend vaarseizoen operationeel. geleden sprake van was, veel te rigoureus. Want deze watersporters zullen geen natuur verstoren als wij ze goed informeren over de periodes waarin bepaalde gebieden kwetsbaar zijn, denkt Dijks. Vogelvriendelijk varen Natuurorganisaties zijn het met hem eens. Samen stelden ze een gedragscode op, met onder meer enkele regels voor vogelvriendelijk varen, vooral in kwetsbare, vaak ondiepe deelgebieden waar in bepaalde perioden grote groepen vogels rusten en fourageren. Daar kunnen watersporters eenvoudig rekening mee houden, door in de wintermaanden niet in deze gebieden te varen en verder altijd voldoende afstand van de vogels te houden, legt Dijks uit. Met deze gedragscode gaan we watersporters nu eerst voorlichten en monitoren hoe het met de naleving van de code gaat. Als ultime maatregel is geheel of gedeeltelijke afsluiting altijd nog bespreekbaar maar dan wel gebaseerd op juiste argumenten. Zonder meer afsluiten leidt niet tot draagvlak voor natuurbeleid bij de recreant. Basis voor beheerplannen De recreatiesector en natuurorganisaties overhandigden in februari de gedragscode We willen kwetsbare gebieden beschermen zonder meteen het varen te verbieden geven, laat staatssecretaris Bleker op verzoek van de sector een studie uitvoeren naar wat wetenschappelijk bekend is over de relatie tussen recreatie en natuur. Want worden te vaak maatregelen voorgesteld op basis van persoonlijke recreatie-ervaring in plaats van harde feiten. De uiteindelijke beheerplannen zijn weer belangrijk voor de toekomst van bedrijven. Dijks: Neem Fryslân: de provincie doet het geweldig met alle investeringen in waterrecreatie. Friese bedrijven kunnen en willen daarop inspringen, maar hebben daarvoor duidelijkheid nodig. Hoeveel fysieke ruimte is er voor ontwikkeling? Daarbij is in bepaalde gebieden de Natura 2000-wetgeving bepalend. Geert Dijks, hoofd branchebelangen van HISWA Verenigingen Code voor Friese meren Het IJsselmeer-voorbeeld is inmiddels de Friese grens overgestoken. Ook voor het Friese merengebied is een gedragscode in de maak. Natuurlijk is de code niet éénop-één over te nemen, het gaat immers om een heel ander soort gebied, zegt Hanneke Godthelp van provincie Fryslân. Maar de gedachte is hetzelfde: in bepaalde gebieden en perioden de vogels hun rust gunnen. Ook hier zitten partijen uit de recreatieve en natuursector samen om tafel. We moeten het samen eens worden over de gedragscode, de winterrustgebieden en het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden, vindt Godthelp. Regiegroep Recreatie & Natuur Regiegroep Recreatie en Natuur is de gebundelde kracht van ondernemers en gebruikers in de recreatie-, toerisme- en horecasector. Aangesloten zijn het Watersportverbond, RECRON, HISWA Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, ANWB, Nederlands Platform voor Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland. Zij richten zich samen op het succesvol laten samengaan van recreatie en natuurbescherming. 2 3

3 Het Friese Merenproject gaat ervoor Sleutelwoorden zijn versoberen, investeren, verzilveren en borgen Het Friese Merenproject gaat door tot en met In het uitvoeringsprogramma zijn investeringen opgenomen om bijvoorbeeld grenzeloos varen mogelijk te maken. Gedane verbeteringen worden verzilverd en geborgd voor de toekomst, zodat toeristen uiteindelijk meer besteden aan de wal. Het lijkt op dit moment alsof er niet veel gebeurt, maar we zitten in een fase waarin veel plannen in de maak zijn, verklaart programmamanager Jaap Goos. De financiering van die plannen is grotendeels geregeld, het komt nu aan op besluiten en uitvoeren. De plannen voor de komende jaren beginnen met versoberen. Dat klinkt misschien raar, maar sommige plannen, vooral geplande vaarverbindingen, werden te duur of dreigden te weinig rendement op te leveren, of er was onvoldoende financiering voor te vinden. Dan moet je keuzes maken. Wat wél doorgaat is onder meer het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute en het Polderhoofdkanaal. Van boord gaan wordt nog leuker De investeringen voor de komende jaren zijn er ten eerste op gericht om de basisvoorzieningen en het vaargebied op orde te brengen. Zo gaat het baggeren gestaag door. De Houkesleat en It Soal, de toegangspoort van het IJsselmeer naar Workum zijn net klaar, vertelt Goos. Daarnaast staat er veel te gebeuren in verschillende watersportkernen en invalspoorten. Het moet gemakkelijker worden om aan te leggen en de watersportdorpen en steden te bezoeken. Zo kunnen we de bestedingen stimuleren. Daarom maken we Heeg, Woudsend, IJlst, Dokkum, Earnewâld, Franeker, Bolsward, Joure, Balk en Leeuwarden aantrekkelijker. In Earnewâld is de schop inmiddels de grond in met als doel de toeristische kwaliteit van het dorp te verbeteren. De VVVhaven en de dorpshaven krijgen een nieuwe inrichting en de uitstraling van het havengebied en de boulevard wordt verbeterd. Ook komt er een betere verbinding tussen de dorpskern en It Wiid door het pontje vaker te laten varen. En het terrein aan de Koaidyk wordt weer een aantrekkelijk recreatiegebied met zwemgelegenheid. Toegangspoorten heten watersporter welkom Ook in en rond de poorten naar Fryslân staat het nodige te gebeuren. Neem Harlingen: deze toegangspoort wordt op vele fronten verbeterd. Van de sanitaire voorzieningen rondom de singels en de havens tot de aanlegmogelijkheden langs de singels, die elektra, watertappunten en elektrische oplaadpunten krijgen. Ook de informatievoorziening aan toeristen kan beter en meertaliger. Binnenvaren in de haven vanaf watersporters én inwoners: de voetbalclub krijgt nieuwe kleedruimte en het gebouw is ook te gebruiken door watersporters. In Delfstrahuizen worden bovendien de wandel- en fietsroutenetwerken aangesloten op de vaarroutenetwerken. Andere poorten naar Fryslân die nog aan de beurt komen zijn Stavoren, Workum, Lemmer, Lauwersoog en Makkum. Natuur en landschap: mooi decor Fryslân is mooi en dat moet zo blijven. De verscheidenheid in landschap en natuur maken de provincie aantrekkelijk. Om negatieve effecten van Het Friese Merenproject op natuur te compenseren, investeren we de komende jaren extra in ecologie en duurzame ontwikkeling, zegt Goos. Zo investeren we in een mooi decor voor watersporters, maar ook voor fietsers en wandelaars. We doen dat samen met bijvoorbeeld Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Meest in het oog springend is de versterking van een aantal natuurgebieden rondom de Friese meren: de Noordoever Snitser Mar, Terkaplester Puollen en Zuidzijde Fluezen. Miljoeneninvestering Provinciale Staten van Fryslân hebben 21 maart besloten om 20 miljoen te investeren. Voor het opknappen van de watersportkernen is 10 miljoen euro uit het Ruimtelijke Economisch Programma (REP) beschikbaar. Dit is geld dat de provincie kreeg voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De provincie investeert zelf ook nog eens 10 miljoen euro provinciaal geld. De verwachting is dat gemeenten 15 miljoen investeren en dat marktparijen vervolgens zo n 25 miljoen zullen investeren. Investeringen Per programmaonderdeel (in mln euro): Algemeen 5,5 Grenzeloos varen 134,0 Bestedingen aan de wal 55,2 Mitigatie, ecologie en duurzaamheid 16,6 de Waddenzee wordt gemakkelijker en met een loopbrug kunnen toeristen ook vanaf de wal beter een kijkje in de haven nemen. De Ook de inzet op stimulering van elektrisch varen past helemaal in duurzame ontwikkeling. De nieuwe subsidieregeling die Totaal investeringen Friese Merenproject ,3 Noorder- en Zuiderhaven krijgen energiezuinige LED-verlichting. Bovendien is nog een plan in de maak om van de vervallen Nieuwe Willemshaven een moderne ma- binnenkort van start gaat voor (om)bouw van boten kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, verwacht Goos. Ook werkt Het Friese Merenproject aan electric only Het uitvoeringsprogramma met daarin een compleet investeringenoverzicht staat op rina te maken. routes. In Delfstrahuizen, toegangspoort van de Zuidoever Tsjûkemar, krijgen de oevers en kaden meer hoogte en tegelijkertijd meer uitstraling en voorzieningen, waaronder elektrische oplaadpunten en vuilwaterinzamelpunten. De uitnodigende uitstraling vindt ook z n weg naar het dorp: de gemeente gaat bijvoorbeeld de aangrenzende straten herinrichten. Ook het mul- Impressie Noord Oost over Delfstrahuizen, Echtenerbrug tifunctioneel sanitair gebouw is goed voor Aanpassingen kade met steiger Hellingpad Delfstrahuizen, Echtenerbrug 4 5

4 Meer natuur op Galgelân De polder Galgelân, aan de noordoever van het Snitser Mar, krijgt een hoger waterpeil. Deze vernatting geeft ruimte aan dotterbloemen en andere plantensoorten, maar ook aan weide- en watervogels. We hopen dat bijvoorbeeld de grutto terugkomt naar deze plek, zegt Sjoerd Bakker van Staatsbosbeheer. Weidevogels staan onder druk, dus deze verbeteringen trekken hopelijk ook kieviten, wulpen en scholeksters aan. Door de vernatting bewijzen we natuurlijk ook verschillende eendensoorten en andere watervogels een dienst. De verschillende vogelsoorten gebruiken de polder als rust- en fourageplaats. Grote gele zee Niet minder belangrijk is de botanische rijkdom. Vooral de gele zee van dotters in het voorjaar krijgt hier nu nog meer ruimte met de extra kilometers slootkant en nat grasland, verklaart Bakker. Want inmiddels is in het Galgelân een aantal greppels verbreed en een oude, dichtgeslibde sloot weer open gegraven. De slootkanten zijn bovendien afgevlakt. Dit voorjaar neemt het Wetterskip een peilbesluit. Eerst wordt een proefpeil ingesteld om te kijken hoe het werkt: komt het gebied op de gewenste manier onder water te staan? Als het moet, kan Wetterskip het peil nog bijstellen. Het is mooi dat we het eerst kunnen uitproberen, vindt Bakker. Natuur compenseren Het Friese Merenproject zet de komende jaren in op meer bestedingen aan wal en grenzeloos varen, gericht op recreatie. Op sommige plekken moet de natuur daarvoor ruimte of kwaliteit inleveren. Om dit te verzachten en te compenseren heeft Het Friese Merenproject daarom een derde programmalijn: mitigatie, ecologie en duurzaamheid. Met de natuurverbetering in het Galgelân zetten we hierin een eerste stap, legt projectleider Hanneke Godthelp van Het Friese Merenproject uit. Samen met Staatsbosbeheer, beheerder van het grootste deel van de 30 hectare grote polder, is het plan voor vernatting uitgewerkt. Mooi uitzicht De polder valt grotendeels binnen het Natura 2000-gebied Snitser Mar. Voor dit gebied wordt een beheerplan uitgewerkt waarin is vastgesteld welke natuurwaarden er in het gebied zijn en wat er nodig is om deze in stand te houden. Voor het Galgelân kwamen onze programmalijn en de Natura 2000-wensen mooi bij elkaar, vindt Godthelp, die overigens ook voordelen voor de waterrecreant ziet: Door deze ingrepen verruigt de polder niet met bijvoorbeeld hogere struiken. Het landschap blijft open en weids, met mooie vergezichten op bloeiende velden die de waterrecreant zo waardeert. Maaien blijft mogelijk door te zorgen voor een lager waterpeil in de zomer Column Column Maak van ijs water: succes gegarandeerd Gastheerschap kan nog beter ingevuld worden als ondernemers de handen ineen slaan en elkaar versterken, denkt Remco Veenma, eigenaar van Tinzen. Daarvoor moeten ze zich vooral afvragen wat hun onderneming toevoegt, waar hun kracht ligt en vooral wat de gast wenst... Na dagenlang fantastisch zeilen op het Wad verheugde ik me afgelopen zomer op nog meer vaarplezier op de Friese meren. Maar in de sluis om van zout naar zoet te komen voelde ik me door de ontvangst alles behalve welkom. Zonde van alle investeringen in die prachtige infrastructuur! Die constatering twitterde ik de wereld in. Niet lang daarna nam provincie Fryslân contact met me op. Mijn tweet was niet onopgemerkt gebleven, en was ik zelf ook niet ondernemer? Jazeker, al run ik dan geen watersportbedrijf maar een bureau voor onder meer coaching en training. Ik onderneem en ben zeiler in hart en nieren. Of ik er iets voor voelde om tijdens een ondernemersbijeenkomst, georganiseerd door Het Friese Merenproject, iets te vertellen over goed gastheerschap. Ik heb de uitnodiging graag aangenomen, want mopperen schept verplichtingen! In mijn werk praat ik met mensen over hun drijfveren. Wat vind je leuk om te doen en waarom? En bovenal: waar krijg je energie van? Tijdens de vorstperiode en de oplaaiende Elfstedenkoorts van februari zag ik als vanzelf die drijfveren naar boven komen bij ondernemend Fryslân. Ik zag ondernemerszin, creativiteit en samenwerking. De infrastructuur die het ijs bood voor een mooie tocht werd in grote saamhorigheid door ondernemers te gelde gemaakt, ieder vanuit zijn drijfveren. Daar was weinig aanmoediging voor nodig. Diezelfde infrastructuur biedt in het vaarseizoen natuurlijk evengoed kansen. Dankzij Het Friese Merenproject is het er alleen maar beter op geworden. Wat doe je daar als ondernemer mee, en hoe precies? Dat is best lastig. Aan de andere kant: als het in de winter kan. Mijn advies aan alle ondernemers: denk niet alleen insideout, maar ook outside-in. Wat is je eigen kracht en wat juist niet? En kan een ander je Geef ondernemersgeest de ruimte aanvullen op de punten waar je zelf minder sterk in bent? Als ondernemers naar elkaar gaan doorverwijzen, geef je veel weg, maar ontvang je ook veel terug. Ik vind dat klantgericht werken waar we onze gasten mee verrassen. Het zou zomaar kunnen lukken om een mooie samenwerking tot stand te brengen. Krachten bundelen dus. Verbindingen leggen en de samenwerking en versterking zoeken met andere ondernemers is het devies. Want daarmee brengen we met z n allen het toeristisch product een treetje hoger. Nieuwe en vernieuwende arrangementen, interessante bedrijvencombinaties of gewoon omdat een bestaand product beter wordt: samenwerkende ondernemers maken een beter gastheerschap. 6 7

5 Samen meer gastheer Goed gastheerschap is belangrijk om de verbeteringen van Het Friese Merenproject te verzilveren. Er leven genoeg ideeën hoe dat gastheerschap beter kan, zo bleek op 13 februari tijdens de ondernemersbijeenkomst op watersportbeurs Boot Holland. Fryslân gaat voor elektrisch De provincie zet serieus door met het stimuleren van elektrisch varen. In februari stelde Gedeputeerde Staten plannen hiervoor vast. Tot 2015 komt er onder meer een nieuwe subsidieregeling voor ombouw van boten. De schaatspret leverde het bewijs: Ook het schaatsen is erop vooruit gegaan. Bijvoor- Goed nieuws, want zo kan Fryslân haar voortrekkersrol blijven vervullen, zegt verhuurders die hun vloot al lieten ombouwen, zijn enthousiast. Deze elektrische Opstapdagen 2012 beeld op de Noordelijke Elfstedenvaarroute, waar de traptreden van de klúnvoorziening bij Sluis Alde Leie precies op de goede gedeputeerde Jannewietske de Vries. Het Friese Merenproject werkt al enige tijd samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân boten hebben een hoge bezettingsgraad. Vooral Duitse gasten blijken geïnteresseerd. Vooral jachthavens hebben de afgelopen 21 april: Aldtsjerk 22 en 33 juni: Kollum afstand blijken te liggen. Gedeputeerde (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten tijd gebruik gemaakt van subsidie voor de Jannewietske de Vries genoot duidelijk nog en andere overheden om deze duurzame aanleg van oplaadpunten. Deze subsidie is even na tijdens de aftrap van de bijeenkomst. vorm van watersport te stimuleren. Dat lukt, nog tot juli 2012 aan te vragen. Om rendement uit de investeringen door Het Friese Merenproject te halen, is gastvrijheid een belangrijke factor, was haar boodschap. Wel oren naar samenwerking Zo n 40 ondernemers namen vervolgens deel aan drie workshops over verschillende lopende onderdelen van Het Friese Merenproject. De Turfroute, bijvoorbeeld, die meer vaardiepte en betere oevervoorzieningen krijgt. Ondernemer Maaike Ploeg wil er graag op inspelen. Op minicamping en groepsaccommodatie De Turfhoeke wil ze toeristen de kans bieden over te stappen: van water aan land én andersom. Ik zie veel kansen en zoek de samenwerking met andere ondernemers, geeft ze aan. Kees van der Zweep van de gelijknamige rederij uit Grou heeft daar wel oren naar. Ik wil best tochten naar de Turfroute aanbieden vanuit Grou, maar dat is te ver voor één dag. Met een overnachting in uw accommodatie als onderdeel van de tocht kan het wél. Visitekaartjes wisselen van eigenaar. Op de wal moet het gebeuren Bij de workshop over de Noordelijke Elfstedenvaarroute klinkt het geluid dat er te weinig te doen is langs de route, terwijl het op de wal moet gebeuren! Informatieborden bij aanlegplekken zou al een stap vooruit zijn, vindt Marjan Middelkoop van Rondvaart Middelsee. Aan de andere kant De groei zit erin, met z n allen moeten we nu doorzetten zijn de aanwezigen het erover eens dat de stilte deze route nu juist zo aantrekkelijk maakt voor rustzoekers. Ook de workshops rond de masterplannen voor watersportkernen Franeker en Earnewâld, sluis Stavoren en elektrisch varen worden met belangstelling gevolgd. Fryslân moet bezoekers warm welkom heten Remco Veenma, eigenaar van trainings- en coachingbureau Tinzen en enthousiast watersporter, sluit de avond af. Hij drukt de ondernemers op het hart elkaar op te zoeken om zo invulling te geven aan goed gastheerschap. Uit de zaal komen hier al mooie voorbeelden van. Ook benadrukt een Sneker ondernemer dat iedereen kan bijdragen aan een gastvrij Fryslân, ook havenmeesters en brug- en sluiswachters. Hij krijgt veel bijval en uit de zaal komt de toevoeging dat er ook verbeterkansen liggen in de ontvangst in horeca- en winkelbedrijven. Wij moeten er allemaal het belang van zien dat wij in Fryslân dat warme welkom uitstralen. Daarover is iedereen het eens. want er varen inmiddels 440 elektrische boten rond in de provincie. Ook zijn er zo n 50 oplaadpunten in jachthavens en andere plaatsen aan het Friese vaarwater. Een mooi resultaat, vindt De Vries. Dit biedt kansen voor de Friese economie én voor het milieu. Die moeten we de komende jaren verder benutten. Subsidie moet impuls geven Onderdeel van de plannen is een nieuwe subsidieregeling voor nieuwbouw van elektrische boten en voor ombouw van boten naar elektrische of hybride aandrijving. De vorige regeling is effectief gebleken. Op dit moment koopt de consument niet snel een nieuwe boot. Ik hoop dat de nieuwe subsidieregeling voor nieuw- of ombouw ook helpt om de verkoop een impuls te geven, zegt de Vries. We hebben de vorige subsidieregeling geëvalueerd en daaruit blijkt dat deze regeling voor aankoop en ombouw heeft geleid tot een omzet van 2,2 miljoen in de Friese jachtbouw. Ook Electric only Naast subsidies komen er drie speciale routes voor elektrisch aangedreven boten, de electric only-routes. De ervaring elders in Nederland en Europa leert dat routes waar alleen elektrisch mag worden gevaren zeer stimulerend zijn voor de ontwikkeling van elektrisch varen. Vooral rustzoekers weten Elektrisch varen stimuleert de werkgelegenheid in de watersport en de jachtbouw zo n stille route erg te waarderen. Begrijpelijk, reageert De Vries. Elektrisch varen is schoon, maar ook fluisterstil. Je hoort de rust en ruimte van de Friese meren. Dat maakt elektrisch varen een bijzondere ervaring. De komende jaren gaat Fryslân ook door met het zogenaamde proefvaartenplan. Onderdeel daarvan is het organiseren van drie tot vier opstapdagen per jaar. Onder het motto (er)varen is geloven kan het publiek op een laagdrempelige manier live kennismaken met elektrisch varen. Kijk voor meer informatie over de subsidieregelingen op Waar liggen de electric only routes? Er zijn vijf mogelijke electric only routes. De haalbaarheid van deze opties wordt in overleg met gemeenten en terreinbeherende instanties onderzocht. Er worden drie routes gerealiseerd van deze vijf mogelijkheden: 1. Alde Feanen: Diverse vaarrondjes in het Nationaal Park de Alde Feanen met een nieuwe toegangsverbinding 2. Reidmar Route: Verbinding Bolsward- Blauhúster Puollen en Aldegeaster Brekken via de Westhimer Opfeart. 3. Heeg-Aldegeaster Brekken-Heeg: Verbinding Heeg-Aldegeaster Brekken via de Idzegeaster Poel en Oudega. Via het Sânmar en Ringwiel ontstaat een rondje, eventueel te varen via de Rintsjespoel en Skûtlpoel 4. Leeuwarden-Zuid: Verbinding Leeuwarden-Wirdum, vanuit het centrum van Leeuwarden vanaf de Potmarge naar Wirdum via de Wirdumer Feart. 5. Falomsterfeart: Falomsterfeart en het natuurgebied Bûtenfjild met aansluiting op het natuurgebied de Grutte Wielen. 8 9

6 Schoon water: van woorden naar daden Schoon zwemwater is belangrijk in het Friese merengebied, daar is iedereen het over eens. Ook watersporters zelf. Toch lozen nog veel vaarrecreanten hun toiletwater gewoon op het water. Het Friese Merenproject onderzoekt hoe ze het gedrag op het water positief kan beïnvloeden. Het verbod op het lozen van vuil water geldt inmiddels al drie jaar, maar wordt nog steeds onvoldoende nageleefd, stelt projectleider Hanneke Godthelp van Het Friese Merenproject vast. In samenwerking met Wetterskip Fryslân, Marrekrite, KNWV en bedrijfsleven (GMB) waren onze activiteiten de afgelopen jaren vooral gericht op bekendheid geven aan het lozingsverbod en informeren over het gevaar van verontreinigd zwemwater. Daarnaast hebben we ingezet op investeren in innamesystemen. Op tournee Ook afgelopen zomer vestigden de samenwerkende partijen weer de aandacht op het belang van schoon water tijdens de zomertour: Een varend ponton voorzien van een vuilwaterinnametank deed jachthavens en andere drukke plekken aan. De bemanning van het ponton bood watersporters aan ter plekke hun vuilwatertank te legen. Dat schept meteen de gelegenheid voor een praatje, waarin we mensen uitleggen hoe zij hun steentje kunnen bijdragen, aldus Godthelp. Ook kwam er een aantal innovatieve innamepunten bij, die voor watersporters handig en hygiënisch te bedienen zijn. Meer kennis, positieve houding Hebben de inspanningen geholpen? Het Friese Merenproject en Wetterskip Fryslân lieten een evaluatie uitvoeren. De kennis over het belang van schoon zwemwater is toegenomen en watersporters zeggen het belangrijk te vinden. Ook hun houding lijkt dus positief beïnvloed, geeft Godthelp aan. Maar helaas wordt het lozingsverbod nog niet door iedereen nageleefd. De waterkwaliteit is nog niet meetbaar verbeterd. Watersporters weten van het lozingsverbod, maar leven het nog niet altijd na Blijkbaar is er meer tijd nodig om de grotere kennis over het onderwerp om te zetten in daden. Daarnaast ziet Godthelp zelf ook verbetermogelijkheden. We willen gemeenten en jachthavens op het hart drukken de vuilwaterinnamepunten goed te onderhouden. En meer prachtige installaties als in Sneek kan de naleving ook een impuls geven. Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding De vraag is nu wat voor de komende jaren een effectieve strategie is om naast kennis en houding ook het gedrag van watersporters te beïnvloeden. We starten nu een onderzoek om de juiste strategie te bepalen. Dat we doorgaan met onze inspanningen om het zwemwater in het Friese merengebied schoon te houden, staat vast, zegt Godthelp. Het motto blijft: zet je toiletwater niet overboord, nergens. Voor de komende jaren ziet ze in ieder geval vier actiepunten: Beter toezicht op het functioneren van de verplichte vuilwaterpompen voor havens met meer dan 50 ligplaatsen; In gesprek met de rondvaartondernemers en charterbranche om afspraken te maken over de wijze waarop zij omgaan met hun vuilwater; Doorgaan met voorlichting aan vaarrecreanten over het lozingsverbod en de negatieve effecten van lozing op de volksgezondheid; Afspraken maken met de botenverhuurbedrijven over de uitrusting van de verhuurvloot en de voorlichting aan hun klanten. Colofon maart 2012 Meer over Meren is een uitgave van Projectbureau Friese Meren, Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, Snekertrekweg 1, , Ontwerp: OzingaVorm. Tekst, productie en vormgeving: Camerik Voortman communicatie- en pr-adviseurs. Drukwerk: Telenga Foto s: A.M. Voortman, H. Godthelp, Fotobureau Hoge Noorden, W. Hooijsma Volg Het Friese Merenproject ook via twitter: 8 HET FRIESE MERENPROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN SNN, EZ/KOMPAS Bij het tot stand komen van de Meer over Meren is getracht zoveel mogelijk toestemming te verkrijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke uitgevers. Indien een rechthebbende denkt aanspraak te kunnen maken op het beeldgebruik, graag contact op te nemen met het projectbureau.

Maak kennis met elektrisch varen. Overzicht subsidieregelingen

Maak kennis met elektrisch varen. Overzicht subsidieregelingen Maak kennis met elektrisch varen Overzicht subsidieregelingen Elektrisch varen in Fryslân Stifting Elektrysk Farre Fryslân Elektrisch varen over de wateren van Fryslân is een prachtige belevenis. Met een

Nadere informatie

Meer. Meren. De Friese meren zijn goud waard. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 17

Meer. Meren. De Friese meren zijn goud waard. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 17 2 0 0 9 nummer 17 Meer over Meren Magazine over Het Friese Merenproject De Friese meren zijn goud waard Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

Meer Meren. Wiis mei wetterfronten. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 22, 2011

Meer Meren. Wiis mei wetterfronten. over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 22, 2011 nummer 22, 2011 Meer Meren over Magazine over Het Friese Merenproject Wiis mei wetterfronten Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl Het Friese

Nadere informatie

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Er worden een aantal onderdelen gewijzigd aan het pakket maatregelen voor de Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens.

Nadere informatie

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Workshop Windenergie en participatie Anne de Groot, 18 september 2014 Inhoud Wat is Windpark Fryslân? Welke partijen spelen een rol? Stand

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2011-2015

Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Het Friese Merenproject Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen Colofon Dit is een uitgave van projectbureau Friese Meren, Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM

Nadere informatie

Het Friese Merenproject

Het Friese Merenproject Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Het Friese Merenproject Tussentijdse evaluatie 2013 Colofon Dit is een uitgave van projectbureau Friese Meren, Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, Tweebaksmarkt

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Meer. Meren. Zicht op de Meer feestelijk geopend! over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 16

Meer. Meren. Zicht op de Meer feestelijk geopend! over. Magazine over Het Friese Merenproject. nummer 16 2 0 0 9 nummer 16 Meer over Meren Magazine over Het Friese Merenproject Zicht op de Meer feestelijk geopend! Voor actuele informatie over Het Friese Merenproject en de werkzaamheden, kijk op www.friesemeren.nl

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Vuilwater? Vang het op!

Vuilwater? Vang het op! Vuilwater? Vang het op! Gewoon schoon, lekker fri( )s Vuilwater opvangen kost niet veel, lozen wel Fryslân is een echte watersportprovincie. Boottoeristen kunnen hier genieten van stilte, ruimte en prachtige

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Meer Meren dan Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Gastvrije ontvangst in Fryslân Koning Willem Alexander opende Johan Frisosluis

Meer Meren dan Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Gastvrije ontvangst in Fryslân Koning Willem Alexander opende Johan Frisosluis nummer 30, 2014 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Gastvrije ontvangst in Fryslân Koning Willem Alexander opende Johan Frisosluis Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Meer. In het zicht van de haven. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 32, 2015

Meer. In het zicht van de haven. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 32, 2015 nummer 32, 2015 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject In het zicht van de haven Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap

Nadere informatie

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op

Nadere informatie

Meer. Oude tijden herleven. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 29, 2014

Meer. Oude tijden herleven. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 29, 2014 nummer 29, 2014 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Oude tijden herleven Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap

Nadere informatie

Flusterjend farre troch Fryslân

Flusterjend farre troch Fryslân Flusterjend farre troch Fryslân Onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van (gedeeltelijk) electriconly routes Definitief Provincie Fryslân Projectbureau Friese Meren Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Nadere informatie

Meer. Vlot verloop overdracht natuurgebied Wolvetinte. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 27, 2013

Meer. Vlot verloop overdracht natuurgebied Wolvetinte. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 27, 2013 nummer 27, 2013 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Vlot verloop overdracht natuurgebied Wolvetinte Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Haven Steenbergen Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Uitkomsten bijeenkomst 12-12-12 Advies op havengebied (geheel) Reacties per keuze of

Nadere informatie

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam Ons nummer: O14.000312 *O14.000312* Informatie raad/mededeling college CaseKlantCodeCaseKlantSoort Onderwerp Commissie n.v.t. Collegebesluit d.d. 11 februari 2014 Portefeuillehouder M. Offinga Team Behandelend

Nadere informatie

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward mei 2012, Interra, in samenwerking met het projectteam Friese Meren van de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân. Inleiding Het Masterplan

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Meer. Voortvarend voorjaar. Noordelijke Elfstedenvaarroute vanaf mei bevaarbaar. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject.

Meer. Voortvarend voorjaar. Noordelijke Elfstedenvaarroute vanaf mei bevaarbaar. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 26, 2013 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Voortvarend voorjaar Noordelijke Elfstedenvaarroute vanaf mei bevaarbaar Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Meer. Fryslân beter bereikbaar voor watersporter. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 28, 2013

Meer. Fryslân beter bereikbaar voor watersporter. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 28, 2013 nummer 28, 2013 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Fryslân beter bereikbaar voor watersporter Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân,

Nadere informatie

Edelherten in de Gelderse Poort

Edelherten in de Gelderse Poort Edelherten in de Gelderse Poort Joke Luttik, Geert Groot Bruinderink, Tineke de Boer, Martin Goossen Betekenis natuurontwikkeling voor de regionale economie ALTERRA Betekenis blijkt uit cijfers voor: omzet,

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

Parallelweg maandag open voor verkeer

Parallelweg maandag open voor verkeer De Haak om Leeuwarden DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. JUNI 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 Parallelweg maandag

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum

2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum 2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum 16 luxe schiphuizen op een afgesloten terrein met een goede bereikbaarheid over de weg en het water op het watersportgebonden bedrijventerrein Dwarsried partner in ontwikkeling

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur UITNODIGING DAG VAN DE BOUW OP ZATERDAG 24 MEI WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAGVANDEBOUW.NL APRIL 2014 Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur Op zaterdag 24 mei is het weer zover,

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Útwreiding kapasiteit Johan Frisosluis Starum

Útwreiding kapasiteit Johan Frisosluis Starum Útwreiding kapasiteit Johan Frisosluis Starum Nijsbrief maaie 2013 Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite en branche- en natuurorganisaties

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Samenvatting en conclusies Conclusie na 10 jaar Friese Merenproject De afgelopen

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

14 Stiens, 7 januari 2014

14 Stiens, 7 januari 2014 14 Stiens, 7 januari 2014 Raadsvergadering: 23 januari 2014 Voorstelnummer: 2014/6 Portefeuillehouder: A. Wachter / J. Keizer Behandelend ambtenaar: Jellie Broersma E-mail: j.broersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Koers op Fryslân. Plan van aanpak. Het Friese Meren Project 2e fase

Koers op Fryslân. Plan van aanpak. Het Friese Meren Project 2e fase Koers op Fryslân Plan van aanpak Het Friese Meren Project 2e fase Vastgesteld door Provinciale Staten van 21 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afstemming en samenwerking

Nadere informatie

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart 25 juni 2013 Programma Actueel in het Groene Hart Conjunctuur en toekomst E-commerce Rondleiding Kempers Watersport Kwaliteit van het routenetwerk in het Groene hart

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID De Afsluitdijk met het terpenlandschap en merengebied en de Wadden- en IJsselmeerkust biedt ultieme mogelijkheden voor recreatieve routes. Fietsen en wandelen langs en over

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

2. Doel en wettelijke grondslag. 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438

2. Doel en wettelijke grondslag. 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het principebesluit van Gedeputeerde Staten om vanuit

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Bemanning paraat voor Water Rijk

Bemanning paraat voor Water Rijk Bemanning paraat voor Water Rijk www.kenniscentrumtoerisme.nl/waterrijk Aanleiding Op zoek naar manieren om toerisme in Zuidwest- Nederland structureel te versterken. Aanpak Regionale beeldverhalen : toerisme

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Streekagenda Waddeneilanden

Streekagenda Waddeneilanden Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 10:59 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Streekagenda Waddeneilanden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Meer. Werk in uitvoering Aanleg steigers passantenhaven Earnewâld. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject.

Meer. Werk in uitvoering Aanleg steigers passantenhaven Earnewâld. Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject. nummer 25, 2012 Meer danmeren Fryslân Topattractie en Het Friese Merenproject Werk in uitvoering Aanleg steigers passantenhaven Earnewâld Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten,

Nadere informatie

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Vooraf Voor iedereen die iets wil vertellen over de campagne Ik pas op het Wad is een standaard presentatie gemaakt. Doel van

Nadere informatie

Leergebied: Noord. Energie. Aardrijkskunde Nederland. omzetting

Leergebied: Noord. Energie. Aardrijkskunde Nederland. omzetting Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Noord Energie Ontwerpen Aardrijkskunde Nederland omzetting Toepassen Reflectie 1. Ook in de winter kun je sporten in Friesland. Welke tocht schaatsen mensen

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe inhoud presentatie aanleiding Masterplan Masterplan Water voor Texel verkenning nut en noodzaak Maatwerk voor en door de regio projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe aanleiding Masterplan

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

Mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Mevrouw de burgemeester, dames en heren, Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, ter gelegenheid van de beëdiging van mevrouw Marina van der Velde-Menting als burgemeester van de gemeente Kaag en

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende Uitgegeven: 31 augustus 2012 2012, nr. 31 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende 1. de aanwijzing

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

A. Wat is uw geslacht? 40,5% 1) Vrouw. 2) Man 59,5%

A. Wat is uw geslacht? 40,5% 1) Vrouw. 2) Man 59,5% A. Wat is uw geslacht? 1) Vrouw 40,5% 2) Man 59,5% B. Wat is uw leeftijd? 1) Jonger dan 45 jaar 22,2% 2) 45 Jaar of ouder 77,8% C. Wat is uw achtergrond? 1) Bestuurder overheid 10,5% 2) Medewerker overheid

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein.

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein. DORPSHART LEIMUIDEN Passantenhaven aan het dorpsplein. INLEIDING In opdracht van Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WDML) is een masterplan op hoofdlijnen uitgewerkt voor de herinrichting van de

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013 Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland 12 november 2013 1 Programma 15:35 P.B. Zwaan - Aanleiding van de bijeenkomst 15:45 G.J. Nijpels - Toelichting passantenplaatsen Opmeer 15:55 R. Steensma - Waterrecreatie

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Dreef 3, Haarlem. Postbus MD Haarlem. Datum. 1 september 1999 Bureau Communicatie. Tel (023) Onderwerp

Dreef 3, Haarlem. Postbus MD Haarlem. Datum. 1 september 1999 Bureau Communicatie. Tel (023) Onderwerp Dreef 3, Haarlem Postbus 123 2000 MD Haarlem Datum 1 september 1999 Bureau Communicatie Tel (023) 514 44 52 Onderwerp Noord-Holland maritiem Fax (023) 514 41 55 (Afschrift cat. 403 t/m 414 en 422) (Heden

Nadere informatie

17 juni 2014. Dag 1: Blauwestad 1. Havenkwartier. Dag 2: Blauwestad - Groningen 1. Start bij Havenkwartier: strand en steigers langs het meer

17 juni 2014. Dag 1: Blauwestad 1. Havenkwartier. Dag 2: Blauwestad - Groningen 1. Start bij Havenkwartier: strand en steigers langs het meer Dag 1: Blauwestad 1. Havenkwartier Dag 2: Blauwestad - Groningen 1. Start bij Havenkwartier: strand en steigers langs het meer 2. Brug Paardenbijter (Oostwolderweg N967) 3. Brug bij hotel/restaurant De

Nadere informatie

Rondvaartbedrijven in Friesland

Rondvaartbedrijven in Friesland Rondvaartbedrijven in Friesland Friese RondvaartOndernemers Een inventarisatie FRO, februari 2012 Auteur Ir. J.W.B. Koopmans Inhoud 1. Inleiding 2 2. Bedrijven 3 3. Ligplaatsen 5 4. Passagiers 12 5. Economische

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

I W A D D E N R O U T E S

I W A D D E N R O U T E S I WADDENROUTES Een van de belangrijkste aspecten om een gebied te ontwikkelen en de toestroom van toeristen en recreanten naar de regio te vergroten, is de bereikbaarheid van het gebied. Hierbij gaat het

Nadere informatie

De pont is een katalysator, een worm om een vis te vangen en die attractie moet zó leuk zijn, dat hij jaar in jaar uit blijft functioneren.

De pont is een katalysator, een worm om een vis te vangen en die attractie moet zó leuk zijn, dat hij jaar in jaar uit blijft functioneren. BOK BOK ZONNEPONT ARGUMENTEN Hoofddoel is tot ontwikkeling van de Willemshaven/kade te komen en een eerste stap daartoe, is het exploiteren van een zonnepont om publiek te trekken. Van de Willemskade (thuishaven)

Nadere informatie

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA Economische impuls voor Noord-Nederland Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA De Nieuwe Afsluitdijk Samen met: - Rijkswaterstaat - Ministerie I&M - maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011 Regionale Factsheets watersportsector December 2011 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer. R Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins. Raadsvergadering : 11 november Onderwerp : Besluit / Beslût

Raadsvoorstel. Agendanummer. R Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins. Raadsvergadering : 11 november Onderwerp : Besluit / Beslût Agendanummer Raadsvoorstel R13.00066 Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins Raadsvergadering : 11 november 2013 Onderwerp : Besluit / Beslût Agendapunt : Verzoek om een bijdrage beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen.

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. CONCEPT.

Nadere informatie

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal!

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Nieuwe Vaarroute! Open vanaf juni 2013 De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Vanaf juni 2013 is Nederland een prachtige vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Deze nieuwe route voert door de Drentse en

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie