De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!"

Transcriptie

1 Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio

2 Stedendriehoek daagt uit! Trendbreuk en out of the box-denken noodzakelijk om energieneutraal te worden De Stedendriehoek is gekozen als regio waar in de befaamde Eo Wijersprijsvraag plaatsvindt. Tientallen ontwerpers en experts gaan de komende maanden ideeën bedenken en inzenden om de Stedendriehoek in 2030 energieneutraal te maken. Zij worden uitdrukkelijk uitgedaagd ondernemers daarbij te betrekken en de (financiële) haalbaarheid van de ideeën te toetsen. Deze brochure informeert u over de visie van de Stedendriehoek op de rol van ondernemers bij energietransitie. In de jury van de prijsvraag zitten ook twee ondernemers, namelijk Aart Roos (CEO Koninklijke Auping) en Dirk-Siert Schoonman (voorzitter LTO Gelderland en bestuurslid LTO Noord). De Strategische Board Stedendriehoek heeft gekozen voor het begrip Cleantech als verbindend thema voor de regio. Cleantech is diepgeworteld in de regio. Nu al zetten bewoners en bedrijven in de regio Stedendriehoek bovengemiddeld in op duurzame productie en dienstverlening en het verkrijgen van energieneutraliteit. Een circulaire economie, waarin het (her)gebruik van producten en grondstoffen centraal staan. Om zo te komen tot een duurzame samenleving die economisch én ecologisch houdbaar is. Door deze talrijke initiatieven te labelen en bundelen als Cleantech regio Stedendriehoek, krijgt innovatie meer kans, krijgen nieuwe initiatieven meer draagvlak en versterken we elkaar. 2

3 Stedendriehoek daagt uit! Energietransitie: De noodzaak Energietransitie: De uitdagingen De energietransitie naar duurzame en schone energie is hard nodig. Uiteraard vanwege het klimaat, maar ook omdat we als regio meer dan een miljard euro per jaar uitgeven aan fossiele energie. Dit biedt kansen. In de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn wij er van overtuigd dat schone en duurzame technologie enorme mogelijkheden biedt voor innovatie en een positieve bijdrage levert aan een sterkere regionale economie en werkgelegenheid. Ook de (door)ontwikkeling van bestaande methoden van duurzaam bouwen en renoveren bieden grote economische kansen. Wij borgen hiermee onze welvaart en welzijn, ook voor de lange termijn. De Stedendriehoek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er een energietransitie van formaat op stapel staat. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied, voor onze energienetten, voor ons denken en doen over energie, kortom: voor de hele regionale samenleving. Zonder samenwerking en maatschappelijk draagvlak krijgen we deze transitie niet voor elkaar. De belangrijkste vragen zijn: hoe krijgen we de transitie op gang? Hoe ontwikkelt zich de rolverdeling tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid (die voor zichzelf steeds meer een faciliterende rol ziet)? Is een transitie te organiseren? Hoe vinden we de juiste partners om iets te bereiken in het maatschappelijk veld en behouden we draagvlak, enthousiasme en welwillendheid bij de inwoners? Hoe voorkomen we dat belangrijke troeven zoals het fraaie landschap verloren gaan? Wat vraagt de ondernemer van de overheid? En hoe kan de overheid ondernemers en maatschappelijke organisaties faciliteren? Op welke wijze kunnen we op regionale schaal belemmeringen in Europese en landelijke regelgeving pareren? 3

4 Stedendriehoek daagt uit! Samenwerking van ondernemers, Innovatieve ideeën nodig onderwijs/onderzoek en overheid Het thema Stedelijke regio s in transitie van de Eo Wijers-prijsvraag valt perfect samen met het uitrollen, doorontwikkelen en realiseren van de hoge ambities die we als Stedendriehoek hebben. De ambitie om energieneutraal te worden is alleen maar dichterbij te brengen door een compleet andere aanpak dan we gewend zijn, met huidige en nieuwe partners en andere sturingsmechanismen. Een grootschalige energietransitie brengt meer met zich mee dan alleen windmolens neerzetten of zonnecollectoren op daken plaatsen. Dat is zeker óók nodig. Daarnaast gaat het echter om investeringen in en het slim maken van de energienetten, over infrastructuur en mobiliteit, over keuze voor (nieuwe) aandrijftechnieken. En over duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de breedste zin, over duurzame stadsdistributiesystemen, over het aantrekkelijk maken van zelf produceren, inclusief de ruimtelijke vertaling daarvan. En, last but not least, over de financiering van projecten en samenwerkingsverbanden, over slimme business modellen. Vast staat dat innovatie nodig is. Niet alleen in technologisch opzicht, ook in de aanpak, de samenwerking, creatief ruimtegebruik, de verdienmodellen, de uitwerking en de verbeelding. We zoeken inspirerende ideeën die helpen de route van de Stedendriehoek naar een energieneutrale regio vorm te geven. Dus de route naar een situatie waarin de regio evenveel produceert en bijdraagt aan het (inter)nationale energiesysteem als zij gebruikt. De regionale samenwerking, die al meer dan tien jaar geleden is gestart met zeven gemeenten, is sinds enkele jaren versterkt met de Strategische Board Stedendriehoek. In deze Board werken ondernemers, onderwijs, onderzoek en de overheid samen. De Board richt zich op het versterken van de innovatiekracht en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, een goed werkende, vraaggerichte arbeidsmarkt met een goede aansluiting vanuit het onderwijs en een onderscheidend vestigingsklimaat. De Board is initiatiefnemer in de profilering van de regio als Cleantech Regio Stedendriehoek. De samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden in de Stedendriehoek heeft gekozen voor het begrip Cleantech als verbindend thema voor de regio. Cleantech is diepgeworteld in de regio. Nu al zetten bewoners en bedrijven in de regio Stedendriehoek bovengemiddeld in op duurzame productie en dienstverlening en het verkrijgen van energieneutraliteit. Een circulaire economie, waarin het (her)gebruik van producten en grondstoffen centraal staan. Om zo te komen tot een duurzame samenleving die economisch én ecologisch houdbaar is. Door deze talrijke initiatieven te labelen en bundelen als Cleantech Regio Stedendriehoek, krijgt innovatie meer kans, krijgen nieuwe initiatieven meer draagvlak en versterken we elkaar. Er is in de Stedendriehoek dus ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Juist in combinatie met de reis op weg naar energieneutraliteit. 4

5 Stedendriehoek daagt uit! Prijsvraagopgave Innovatie, ondernemerschap en creativiteit vormen belangrijke ingrediënten voor de Eo Wijers-prijsvraag. De opdracht hierbij is: Onderzoek en ontwerp voor de Stedendriehoek een (ruimtelijke) strategie voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat waarin rond 2030 energieneutraliteit bereikt wordt. Wat verstaat de regio onder energieneutraliteit? In de Routekaart Nieuwe Energie staat het als volgt omschreven: De regio is dan netto zelfvoorzienend. Dit houdt in dat de productie van energie ten minste gelijk is aan of hoger is dan de regionale energievraag en dat de jaarlijkse import van energie de jaarlijkse export van energie niet overstijgt. De opgave waar de regio voor staat is om de energievraag die nu wordt voorzien met geïmporteerde, veelal fossiele energie, in het geheel te vervangen door lokale (duurzame) energiebronnen. Dit betekent dat de energietransitie niet gezien wordt als iets wat alleen ingepast moet worden in het bestaande landschap (defensieve benadering), maar als een kans voor het vormen van een deels of geheel nieuw landschap (offensieve strategie). Het besef begint te groeien dat voor een echte energieneutrale regio een forse en ingrijpende ruimtelijke verandering nodig is. De opgave is hieraan een positieve invulling te geven. Dit betekent dat op sommige plekken gekozen wordt voor behoud van bestaande (landschappelijke) kwaliteiten terwijl op andere plekken nieuwe kwaliteiten worden geïntroduceerd, gekoppeld aan de energietransitie. Onorthodoxe oplossingen zijn van harte welkom. Er is bereidheid van de regio te zijner tijd bestaande beleidskaders af te stemmen op door de prijswinnaars aangereikte (innovatieve) oplossingen. Ook het rijk zal daaraan dan zijn steentje moeten bijdragen om het Nationale Energieakkoord tot een succes te maken. Het is nodig om aandacht te besteden aan maatschappelijk draagvlak. De context bestaat uit lokale energiemaatschappijen die een steeds belangrijker rol spelen, maar ook uit natuur- en cultuurhistorische belangengroepen en verenigingen, (agrarische) ondernemers, vastgoed eigenaren en betrokken burgers. Maar de regio bestaat ook uit zeven autonome gemeenten waar lokale belangen niet automatisch in elkaars verlengde liggen. Die realiteit mag ook niet vergeten worden. Bij het ontwikkelen van een offensieve strategie voor de ruimtelijke effecten van de energietransitie dient rekenschap gegeven te worden van de bestaande stedelijke en landelijke landschappen en hun onderlinge samenhang. Elk gebied heeft zijn eigen laadvermogen wat betreft de opname van de (ruimtelijke) effecten van de energietransitie. In sommige gebieden zijn meer kansen dan in andere voor opwekking van energie of juist energiebesparing, respectievelijk voor infrastructurele of logistieke maatregelen. De regio Stedendriehoek kiest er nadrukkelijk voor de ambitie van de energieneutraliteit niet te zien als een geïsoleerd vraagstuk, maar het te gebruiken om het vestigingsklimaat te versterken, in de sociale, economische en ruimtelijke betekenis van dat woord. Op een uitdagende manier werken aan de ontwikkeling en transitie van de Stedendriehoek! Voor meer informatie: Bekijk de video met vaandeldrager Sebastiaan van t Erve (burgemeester van Lochem) op Daar vindt u onder meer ook de prijsvraagbrochure. Projectleider in de Stedendriehoek is Linda Sprikkelman, T (0575) M E 5

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Varkens horen bij Nederland

Varkens horen bij Nederland Varkens horen bij Nederland NVV offensief voor het Nederlandse varken 2014-2020 www.nvv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 04 Conclusies en aanbevelingen 05 1. Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 06 Eén

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen.

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie