Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort"

Transcriptie

1 kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de woonomgeving hebben we beschreven in onder meer het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en het inrichtingsplan voor Spijkvoorderenk. In dit kavelpaspoort is de informatie uit die plannen gebundeld. Het geeft u een overzicht van de mogelijkheden op uw kavel. We besteden vooral aandacht aan de meest relevante spelregels voor uw kavel. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de originele documenten, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor De Vijfde Hoek. Ook al is het kavelpaspoort met zorg opgesteld, toch kunnen er onduidelijkheden bestaan. In die gevallen zijn de oorspronkelijke documenten maatgevend. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeentemakelaar. De verschillende documenten zijn (digitaal) op te vragen bij de gemeente en in te zien op de website Over het bestemmingsplan: Het bouwvlak is het deel van de kavel waarbinnen u een vrijstaande woning mag bouwen. Daarbij geldt dat de zijkant van uw woning (het hoofdgebouw) aan één zijde op een afstand van minimaal 4 meter uit de zijdelingse erfgrens geplaatst moet worden, en aan de andere zijde op minimaal 2,5 meter. Op bijna alle kavels is het daarmee mogelijk een woning van minimaal 8 meter breed en 12 meter diep te bouwen. Bij de kavels 74, 84, 124 en 133 geldt voor een deel van het bouwvlak een beperkte hoogte (zie ook de tekening met bouwvlakken en de tekst hierna). Het maximale bebouwingspercentage van de kavel is 60%, dit is het totaal van de woning inclusief aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen. Bouwvlakken U kunt uw woning bouwen binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan. Aan- en uitbouwen zoals erkers en een garage kunnen daar ook buiten gebouwd worden in het bouwvlak bijgebouwen. Vaak zijn deze aanbouwen vergunningvrij te bouwen. Hierover leest u meer in dit kavelpaspoort. Kavelnummer Kaveloppervlak Bouwvlak woning Bouwvlak woning met beperkte nokhoogte Bouwvlak aan- en bijgebouwen Maatvoering (indicatief) 1

2 kavelpaspoort Uw woning mag een goothoogte van maximaal 7,5 meter hebben, de toegestane maximale nokhoogte is 10 meter. Binnen het aangegeven bouwvlak met beperkte hoogte is de nokhoogte maximaal 4 meter. Voor aan- en uitbouwen zoals garages en (vrijstaande) bijgebouwen geldt een aantal (gedetailleerde) bouwregels. Relevant voor u is vooral de regelgeving in het Besluit omgevingsrecht. Binnen deze regels kunt u in het zogenaamde achtererfgebied van een woning aanbouwen en bijgebouwen zonder omgevingsvergunning bouwen. Het achtererfgebied ligt voor deze kavels op 1 meter achter de voorgevel van de woning. In de tekening met bouwvlakken geven we aan waar aan- en bijgebouwen in principe mogelijk zijn. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen is maximaal 4,5 meter. Bij de kavels 74 en 133 zijn de mogelijkheden voor de bouw van een garage (door de breedte van de kavel en het bouwvlak) aan de zuidzijde van de woning beperkt. Om op deze kavels toch een goede woning met garage te kunnen maken, is de gemeente bereid medewerking te verlenen aan de bouw van een garage buiten het bouwvlak aan de noordzijde van de woning (grenzend aan de Oerdijk). Voorwaarde is dat die garage minimaal 5 meter achter de voorgevel ligt en een hoogte heeft van maximaal 3,5 meter. Ook werkt de gemeente op deze kavels mee aan een afwijking van de afstand tussen de woning en de zijdelingse erfgrens (kleiner dan 2,5 meter). De kosten voor deze specifieke afwijkingen komen voor rekening van de gemeente. Buiten het bouwvlak kunt u ook een erker (bijvoorbeeld aan de voorzijde van uw woning) bouwen. Deze erker heeft een diepte van maximaal 0,5 meter, een oppervlakte van maximaal 2m 2 en een breedte van maximaal 50% van de voorgevelbreedte. (*) De kans bestaat dat uw woning niet precies binnen de regels van het bestemmingsplan past. Het is in bepaalde gevallen mogelijk af te wijken van bijvoorbeeld afstandsmaten. We adviseren u om in dergelijke situaties uw ideeën door middel van een preadvies aan de gemeente voor te leggen en te bespreken of een afwijking mogelijk is. De gemeente kijkt vooral of de afwijking van het bestemmingsplan geen nadelige gevolgen heeft voor aangrenzende percelen en voor het beeld van de woonomgeving. Afwijken van het bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de leges (kosten) en voor de behandelingstijd van uw bouwaanvraag. Verkaveling met voorbeeld bebouwing Kavelnummer Kaveloppervlak Bouwvlak woning Voorbeeld bebouwing Onderlinge kavelgrens Haag op grens openbaar - privé Nieuw aan te planten bomen Bestaande bomen Parkeervakken met haag Straatverlichting Paaltje 2

3 kavelpaspoort Over het beeldkwaliteitplan: Het bouwplan van uw woning wordt door welstand getoetst aan het beeldkwaliteitplan voor De Vijfde Hoek. Voor de volledige inhoud verwijzen we naar dit beeldkwaliteitplan. De essentie van dit stuk is dat de woning moet passen in de sfeer en het beeld van de al gebouwde woningen in Spijkvoorderenk en de naastliggende buurt Het Fetlaer. Dit is een moderne bouwstijl met een vriendelijke uitstraling door het gebruik van warme kleuren en mooie materialen. Het is de bedoeling dat die bouwstijl consequent wordt toegepast in het bouwplan: van de vorm van de hoofdmassa tot de keuze voor materialen, kleuren en detaillering. Het totale plaatje moet kloppen en passen. Uiteraard kan duurzaamheid een leidend thema voor het ontwerp van uw woning zijn: zichtbare duurzaamheid als integraal onderdeel van de architectuur juichen we van harte toe. Het is de bedoeling dat de woningen in Spijkvoorderenk familie van elkaar zijn, zonder dat ze allemaal precies op elkaar lijken. Het hoort bij het karakter van de buurt dat elke woning individueel herkenbaar is, zonder er echt uit te springen. Verschillen ontstaan vooral door de indeling van de gevel, een erker of een andere tint van de gevelbaksteen. De samenhang ontstaat vooral door de vorm van het dak, maar daarnaast ook door het gebruik van materialen en kleuren. De belangrijkste spelregels zijn verder: De voorgevel van uw woning plaatst u min of meer gelijk met de voorkant van het bouwvlak uit het bestemmingsplan. De gevels aan de straat en naar de Oerdijk vormen het visitekaartje van uw woning. U kunt bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan de indeling en compositie van deze gevel. Voorbeelden zijn een mooie erker en grote raampartijen. Ook kunt u denken aan een woningentree aan de kant van de Oerdijk. Zo draagt uw woning bij aan de kwaliteit van de omgeving. Blinde gevels (zonder ramen of erg gesloten) zijn niet gewenst. De vorm van het dak is een belangrijk middel om de verschillende woningen familie van elkaar te laten zijn. Het is de bedoeling dat uw woning een zadeldak krijgt met een flauwe dakhelling (tussen 15 en 35 graden). De nokrichting is in principe haaks op de straat, maar kan eventueel ook gedraaid worden. Het is ook mogelijk om voor andere kapvormen te kiezen zoals een plat dak of lessenaarsdak. Welstand kijkt dan met name naar de materialen en kleuren van uw woningontwerp en bekijkt of de samenhang met de rest van de buurt op die manier ontstaat. Als u samen met buren op aangrenzende kavels woningen ontwerpt en gezamenlijk een andere passende vorm van het dak bedenkt is dat ook mogelijk, als daarmee ook een familie ontstaat. Net als de vorm van het dak is het gebruik van materialen een belangrijk middel om een mooie samenhangende woonbuurt te krijgen. Het is de bedoeling dat u vooral baksteen in warme tinten gebruikt als gevelmateriaal. Er is een vrij grote bandbreedte aan kleuren denkbaar: van helder oranje tot donkere baksteenkleuren. Als uw woning een afwijkende vorm van het dak heeft, kijkt welstand nadrukkelijker of de materialen en kleuren goed aansluiten op / harmoniseren met de buren. Sterk contrasterende signaalkleuren zijn in principe niet gewenst, tenzij u de welstand ervan kunt overtuigen dat dit goed past bij uw woning en bij de omgeving. Het is de bedoeling dat er aandacht is voor een zorgvuldige detaillering die past bij de moderne en eigentijdse uitstraling van de woning. Daarbij moet u denken aan slank en strak vormgegeven dakranden, luifels, erkers etc. Op pagina 4 en 5 geven we (met referentiebeelden) in een aantal inspirerende voorbeelden aan hoe u deze spelregels kunt vertalen in uw bouwplan. 3

4 Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort - inspirerende voorbeelden Dakvormen Voorbeeld van een plat dak Voorbeelden van flauw hellende zadeldaken Voorbeelden van flauw hellende lessenaarsdaken Indeling gevel Voorbeeld van een representatieve gevel, met een mooie indeling met grote en kleinere raamopeningen. Voorbeeld van een gevel die met een grote raampartij op de Oerdijk gericht is. Voorbeeld van een gevelindeling waarbij iedere woning afzonderlijk te herkennen is. 4

5 Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort - inspirerende voorbeelden Materialen Details Voorbeeld van een slank en strak gedetailleerde dakrand. Voorbeelden van baksteen in combinatie met andere materialen en kleuren als gevelmateriaal. Voorbeelden van robuust en strak gedetailleerde erkers en uitbouwen. 5

6 kavelpaspoort Over de inrichting en ontsluiting van de kavel: Het openbaar gebied wordt ingericht (woonrijp gemaakt) volgens het inrichtingsplan, zoals weergegeven op de tekening in dit kavelpaspoort en de tekeningen op pagina s 7 en 8. De locaties van onder meer bomen, inritten en straatverlichting zijn daarmee in grote lijnen bepaald. De uiteindelijke verkaveling en daarmee ook de exacte indeling van de openbare ruimte zijn uiteraard ook afhankelijk van de wensen en ideeën van u en andere toekomstige bewoners. Er is ruimte voor maatwerk in overleg met u en andere (toekomstige) bewoners. Het is belangrijk dat dit maatwerk past binnen de intenties van het inrichtingsplan en geen nadelige effecten heeft op het gewenste beeld en de veiligheid van de woonomgeving. Belangrijke aandachtspunten voor de inrichting van de kavel zijn: De inrit ligt in principe op de aangegeven voorkeurslocatie. Andere locaties kunt u in overleg met de gemeente bepalen. De gemeente plant een haag als erfafscheiding tussen uw tuin en de openbare ruimte. De haag zelf wordt in de openbare ruimte aangeplant. Op het inrichtingsplan is de plek van deze haag aangegeven. De overige erfafscheidingen kunt u zelf (voor zover van toepassing in overleg met uw buren) aanleggen. We adviseren om hierover met uw (toekomstige) buren goede afspraken te maken. Uw kavel moet ruimte bieden aan ten minste 1 parkeerplek, in de openbare ruimte is daarnaast ook parkeerruimte aanwezig. Het bouwpeil van de woning wordt in nader overleg met bouw- en woningtoezicht bepaald. In het openbaar gebied is geen voorziening opgenomen voor de afvoer van hemelwater van de kavels. Hiervoor dient u als eigenaar zelf een infiltratievoorziening aan te leggen die voldoende water bergt en infiltreert om wateroverlast te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan infiltratiekratten. In de toelichtende tekst Water in de tuin (zie de website) staat hiervoor ook een aantal praktische suggesties. Meer informatie kunt u vinden op eisen-bij-infiltratievoorzieningen en in de memo Informatie vrije kavels Kavelinrichting (september 2014). Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de gemeentemakelaar. We helpen u graag verder. 6

7 Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort - inrichting omgeving Doorsnede Van der Willigenstraat Doorsnede `Koekkoekpad - Oerdijk 7

8 kavelpaspoort - inrichting omgeving Doorsnede `Hoogeveenstraat Doorsnede `Van der Waalstraat 8

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Inhoud en vormgeving:

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

uw woon droom wordt huis

uw woon droom wordt huis uw woon droom wordt huis... vk 210x297 Het begint allemaal met een vrije kavel... hoogdalem.nl/zelf-bouwen u heeft een scherp beeld van wat u wilt wij hebben dé plek om het te realiseren Sfeervolle woonwijk

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN (bron Bestemmingsplan Markt 20-22) BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN Gemeente Uden oktober 2010 Straatbeeld Julianastraat met percelen nummer 9 en 11 op voorgrond Inleiding Op de locatie Julianastraat

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Zelf Bouwen op bouwveld E Veemarkt Utrecht

Zelf Bouwen op bouwveld E Veemarkt Utrecht Zelf Bouwen op bouwveld E Veemarkt Utrecht www.woneninveemarkt.nl Op een bijzondere locatie in Utrecht verrijst de komende jaren een nieuwe woonwijk. Een woonwijk die ontstaat vanuit de ideeën en initiatieven

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten

Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten Tuinstad Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen Bornsche Maten F. Bornsche Maten......de plek die bij u past! Op de grens van het karakteristieke dorp Borne en het píachtige TwenBe landschap

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels Zuiderkogge Hem Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen wonen en werken royale bedrijfskavels prettig ondernemen Woon-werkkavels in gemeente Drechterland 1 Bedrijventerrein Zuiderkogge Gunstige ligging

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Collectief particulier opdrachtgeverschap in de Waalsprong Project Droomhuis De Waalsprong biedt binnen Project Droomhuis de mogelijkheid om zélf uw eigen droomwoning

Nadere informatie