uitdagingen voor de werkgever!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitdagingen voor de werkgever!"

Transcriptie

1 KOSTER augustus/september 2006 nfo KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft. WIA en de Zorgverzekering: uitdagingen voor de werkgever! De nieuwe zorgverzekering heeft u dit jaar al leren kennen, met name in uw portemonnee. De nieuwe regels bij arbeidsongeschiktheid zijn wat minder duidelijk, maar even ingrijpend. Als werkgever bent u kwetsbaar, evenals uw medewerker. Hoe kwetsbaar? Als u wilt, kunt u dat voor uw eigen situatie snel uitrekenen op Doen! U krijgt dan goed inzicht hoe het zit. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte moet u te biecht bij de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de wet die in de plaats is gekomen van de WAO. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is uw reddingsboei als u 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard. Bent u voor enige tijd 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijgt u een uitkering van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). En bent u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan biedt zelfs de WIA geen soelaas. Dan bent u het haasje en moet u zelf uw broek ophouden. U ziet het: fraai is het niet, uitdagend des te meer, zeker voor u als P&O-er. Uw inkomen valt aanmerkelijk terug indien u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent verklaard en dit niet in voldoende mate weet te benutten met werken. Dat geldt even sterk voor uw medewerkers. Gelukkig zijn er verzekeringen die de rampspoed voor u en uw medewerkers kunnen beperken. Allereerst nog eens een duidelijke uitleg van de WIA van onze columnist Roel Veldwijk. Het nieuwe ontslagrecht wordt hierin ook aangekaart. WIA gaat uit van: Wie kan werken, zal werken door Dhr. R. Veldwijk De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is sinds 1 januari 2006 de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO). Voor oude gevallen blijft de WAO van kracht, maar wie na 1 januari 2004 ziek is geworden krijgt na 2 jaar ziekte te maken met de WIA. Bepalend in deze wet is niet langer de mate van arbeidsongeschiktheid, maar ook die van arbeidsgeschiktheid. Het adagium in deze wet luidt dan ook: werken wie werken kan en niet alleen rechten, maar ook plichten. De WIA staat niet op zichzelf, maar is het sluitstuk van een reeks wettelijke maatregelen, waarvan ook de arbowet, het doorbetalen van loon bij ziekte en de Wet verbetering poortwachter deel uitmaken. Prikkels Het stelsel gaat uit van financiële prikkels voor werkgevers, werknemers en uitvoerders, gericht op het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzuimmanagement kan veel geld opleveren, maar de meeste werkgevers beseffen nog onvoldoende hoeveel één arbeidsongeschikte werknemer kost. Bovendien wordt er niet altijd bij stilgestaan dat er voor werknemers en uitkeringsgerechtigden een acceptatieplicht tot werk is. In de voorbije jaren zijn er door verschillende kabinetten tal van pogingen gedaan het aantal WAO-ers in te dammen, met wisselend succes. KOSTER verzekeringen b.v. Gebouw RIJNSTAETE - Prins Bernhardlaan VT Postbus AH - ALPHEN AAN DEN RIJN - NL Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet-site Voor Zekerheid in Zaken

2 De WIA gaat duidelijk verder dan eerdere wetgeving. Op dit moment vindt een grote herbeoordelingsoperatie van bestaande WAO-ers jonger dan 50 jaar plaats, met strengere keuringsregels. Eén derde van de bestaande gevallen is zijn uitkering al kwijtgeraakt en - hoewel gering in aantal - zijn daardoor wel schrijnende gevallen ontstaan. De grootste pijn zit bij de mensen die tussen 15 en 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben volgens de WAO recht op een uitkering, volgens de WIA niet. De WIA biedt alleen nog maar inkomenszekerheid voor diegenen die werken naar arbeidsvermogen 1. Regelingen De wet kent 2 regelingen die gerelateerd zijn aan de mate waarin iemand nog in staat is om te werken. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) geldt voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten en voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid bestaat er geen recht op een uitkering en moet alle aandacht door werkgever en werknemer gericht worden op het aan de slag houden van de werknemer of het vinden van passende arbeid. Bij een loonverlies van minder dan 35 procent ontstaat geen recht op de WIA. Ligt de loonwaarde van een nieuwe functie onder de volgens de UWV bepaalde resterende verdiencapaciteit, dan heeft de betrokken werknemer pech: de nieuwe werkgever hoeft alleen het loon voor de nieuwe functie te betalen. Het weigeren van een passende baan kan riskant zijn. Wie weigert, heeft geen recht op een WW-uitkering. Wat daarbij zeker zo belangrijk is, is dat na 2 jaar ziekte de ontslagbescherming voorbij is. Het arbeidscontract kan met wederzijds goedvinden aangepast worden, dan wel kan het oude contract alsnog beëindigd worden. Indien de werkgever hard kan maken dat er geen andere passende arbeid is en hij voldoende heeft geprobeerd om de werknemer aan een andere passende baan te helpen, kan na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning door het CWI worden afgegeven. Verzekeringen Werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden blijvenhun recht op een WAO-uitkering behouden. Voor wie geen werknemers heeft die vóór de genoemde datum ziek zijn geworden, geldt dat de WAO-gatverzekeringen zijn vervallen en de premies zijn/worden terugbetaald. Werkgevers (voor zover van toepassing) blijven een gedifferentieerde WAO-premie betalen, want de WAO-uitkeringen blijven doorgaan. Voor wie geen gedifferentieerde premie betaalt, maar eigen risicodrager is, is het belangrijk de verzekering hiervoor in stand te laten. Door de komst van de WIA veranderen er ook zaken voor de werkgever. Ten eerste gaat de periode van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van 1 naar 2 jaar. Dit is al per 1 januari 2004 ingevoerd om goed op de WIA te kunnen aansluiten. Preventie is dus belangrijk geworden en de verwachting is dat de verdubbeling van de reïntegratieperiode tot minder instroom in de WIA zal leiden. De verzekeraars hebben overigens hun producten (voor ziekte en arbeidsongeschiktheid) reeds in 2004 aangepast aan die langere periode. En waar de WIA een maximumuitkering kent van 70 procent van het maximum dagloon, blijft voor werknemers met een loon daarboven een arbeidsongeschiktheidspensioen van belang, net als dat bij de WAO het geval was. Hiaten In het oude WAO-stelsel was het gebruikelijk dat werkgevers gaten of hiaten in particuliere verzekeringen onderbrachten. De WIA kent voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten geen hiaten. De IVA-uitkering is voldoende. De WGAregeling gaat ervan uit dat werken en meer werken lonend moet zijn en kent daarom ingebouwde prikkels, in de loonaanvulling en in de vervolguitkering. Tussen die 2 kan echter wel verschil optreden, het WGA-hiaat. Dit kan particulier verzekerd worden, evenals het WGA-hiaat voor hoger betaalden. Wanneer de resterende verdiencapaciteit hoger is dan de maximale WGA-uitkering, is hiervan sprake. De meeste verzekeraars bieden hiervoor een aanvullende WGA-hiaatdekking. Het uitgangspunt bij de WGA-hiaatverzekering is niet bij alle verzekeraars gelijk. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die een aanvulling geven bij onvoldoende werken, naast verzekeraars die een aanvulling geven in een percentage van de loonsom, ook als aanvulling op de loongerelateerde uitkering en loonaanvulling. Deze laatste is duurder, maar heeft een positieve prikkel tot werken. Zeer succesvol en veelgevraagd is de WGA-hiaatverzekering inclusief WW-deel, aanvullend tot 70 procent van het inkomen, ook bij onvoldoende werken. Vanzelfsprekend hangt hier ook een prijskaartje aan, maar de werkgever die zorgt voor zijn werknemers weet zich verzekerd van een goede dekking. Graag zullen de specialisten van KOSTER en KMP u over deze en andere producten informeren! Roel Veldwijk van Veldwijk Communicatie Advies is vaste columnist voor Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. 2 1 In de nieuwe wet wordt uitgegaan van wat uw medewerker nog kan in plaats van wat hij of zij niet meer kan. Dit is anders dan in de oude WAO-regeling. Uw medewerker kan na een ongeval wellicht zijn oude functie niet meer oppakken, er zullen nog tal van andere functies en beroepen zijn die uw medewerker nog wel kan uitoefenen. De kans dat uw medewerker volledig en duurzaam wordt afgekeurd is dan ook erg klein.

3 Wat staat u te doen? Bij de oude WAO vonden de meeste werkgevers het vanzelfsprekend om gaten of hiaten voor hun medewerkers te verzekeren. Bij de WIA blijkt dat niet het geval. Veel medewerkers zijn niet op de hoogte dat hun werkgever niets meer geregeld heeft. Hier ligt een belangrijke taak voor u als P&O-er. Maar waarom zou u de oude WAO-gatregeling niet gewoon omzetten in een WGA-gatregeling? Er zijn verzekeringen die dezelfde dekking bieden en qua premie aansluiten bij de oude WAO-gatregeling. U wilt toch ook niet dat uw medewerkers straks voor onaangename verrassingen komen te staan? Wellicht zorgt de WIA Beslisboom voor het extra zetje in de rug. WIA-beslisboom collectief voor werkgevers. 1. Wilt u het inkomen van uw medewerkers aanvullen als zij door arbeidsongeschiktheid afhankelijk worden van een WIA-uitkering? (de uitkering kan onder het bijstandsniveau komen.) nee Vraag KOSTER om advies. Mogelijk is het toch verstandig om het inkomen van uw medewerkers bij eventuele arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. ja 2. Wilt u uw medewerkers dezelfde financiële zekerheid geven als u voorheen kon geven met de WAO-Gatverzekering als zij in de WGA terecht komen? nee Vraag KOSTER om advies. Mogelijk is het verstandig om het inkomen van uw medewerkers bij eventuele arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Ga door naar vraag 3. ja 3. Wilt u voor mensen met een inkomen boven ,- ook een voorziening treffen zodat zij bij arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon kunnen behouden? ja Vraag een offerte aan voor de WGA-Gatverzekering en de WIA-Excedentverzekering. nee Wel kunt u uw medewerkers extra financiële zekerheid bieden waarbij u 10%, 15% of 20% van het jaarinkomen van uw medewerkers verzekert ongeacht de hoogte van de WIA-uitkering. Vraag hiervoor een offerte aan. Indien u vraag 2 met ja heeft geantwoord vraag dan een offerte aan voor de WGA-Gatverzekering. 3

4 Wat zijn uw mogelijkheden? Weinig is zeker in het leven en gelukkig zijn er heel wat risico s waartegen u en uw medewerker zich kunnen verzekeren. De WGA-gatverzekering en de WIA-excedentverzekering zijn in de column van de heer Veldwijk al beschreven. Wilt u deze WIA-WGA-aanvullingen niet zelf regelen, maar overlaten aan uw medewerkers? Ook dat is mogelijk. Informeer uw medewerkers dan over de zogenaamde Lasten-AOV of individuele WIA-verzekering. Daarmee kunnen uw medewerkers maandelijks terugkerende en aantoonbare lasten als hypotheek, zorg, energie e.a. verzekeren. Het lijkt ons goed als u uw medewerkers verwijst naar Daar kunnen zij uitrekenen wat de WIA voor hun inkomen betekent, wat zij kunnen doen en vragen naar een offerte. WGA-risico zelf dragen Vanaf 1 januari 2007 kunt u ook kiezen om het zogenaamde WGA-risico 10 jaar lang voor eigen rekening te nemen en dat risico te verzekeren bij uw verzekeraar. De gedachte hierachter van de overheid is, dat hoe langer u dit risico draagt, hoe groter de stimulans voor u of uw verzekeraar om uw medewerker weer snel en volledig aan het werk te krijgen. Als u eigenrisicodrager wordt voor de WGA, dan draagt u vanaf 2007 voor een periode van tien jaar de WGA-uitkeringslasten van uw medewerkers en bent u in die tijd verantwoordelijk voor hun reïntegratie. Als eigenrisicodrager hoeft u geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen. Na die 10 jaar neemt het UWV de WGA-uitkering in ieder geval over. De keuze voor het eigen risicodragerschap zult u voor 1 oktober 2006 moeten maken. Laat KOSTER u eens voorrekenen of dat in uw situatie voordeliger is. Deel van de WGA-premie verhalen op de medewerker De premie voor de IVA wordt geheel door de werkgever betaald. Deze premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Vanaf 2007 worden de WGA-lasten betaald uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie moet u alleen betalen als u verzekerd blijft bij het UWV. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal medewerkers dat gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard. De basispremie is voor elk bedrijf gelijk. Als u verzekerd bent bij het UWV, kunt u maximaal de helft van de gedifferentieerde premie verhalen op uw medewerkers. Als u eigenrisicodrager bent, mag u de helft van de WGA-lasten verhalen op uw medewerkers. In 2006 hoeft alleen maar de basispremie te worden betaald. De basispremie is voor dit jaar vastgesteld op 0,09%. Maximaal de helft hiervan mag u verhalen op het nettoloon van uw medewerkers; dit is dus 0,045%. Dit mag nu dan nog niet veel zijn, de verwachting is echter dat de premie de komende jaren zal gaan stijgen. Tot slot Met de oude WAO regelden de meeste werkgevers een goede verzekering voor hun mensen, waarom nu bij de WIA niet? Praat er eens over met de mensen van afdeling Zorg en Inkomen, met name over het eigenrisicodragerschap. Want daar is voor uw onderneming wellicht geld te verdienen. Luister! Wilt u alle informatie over de WIA eens beluisteren in plaats van lezen? Ga dan nu naar en beluister het Audioboek. U kunt dan waar u wilt de informatie nog eens tot u nemen. 4

5 De (collectieve) zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 geldt de nieuwe Zorgverzekeringswet. Naast een nominale premie aan de zorgverzekeraar, betalen uw medewerkers een inkomensafhankelijke premie van 6,5% over het jaarloon aan de belastingdienst, zoals dit ook gebeurt met loonbelasting. Het inkomen waarover de inkomensafhankelijke premie moet worden betaald, is gemaximeerd en bedraagt voor dit jaar ,-. Uw medewerker heeft recht op een brutovergoeding van deze inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever. Werkgevers sluiten massaal zorgcollectiviteiten Ongeveer 80% van de werkgevers met meer dan 20 medewerkers heeft een zorgcollectiviteit voor hun medewerkers afgesloten. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door Intomart GfK in opdracht van adviesbureau MarketConcern. Uit de cijfers blijkt dat eenderde daarbij is gewisseld van verzekeraar. De meeste werkgevers hebben naast de Basisverzekering een aanvullend pakket mogelijk gemaakt, met daarin zowel dekking voor verzuimgerelateerde zaken als ook voorzieningen voor de individuele medewerker. Toch blijkt uit onderzoek dat men primair voor het premievoordeel heeft gekozen dat het de medewerkers oplevert. Zorgverzekering collectief? Hoe u het ook wendt of keert, een collectieve zorgverzekering via de werkgever kost maandelijks minder nominale premie dan een individuele verzekering. Hoogste tijd dus om over die collectieve zorgverzekering nog eens grondig na te denken als u dit nog niet voor uw medewerkers heeft geregeld. Het kost u niets. Het levert u wel wat op. KOSTER heeft bij de verzekeringsmaatschappijen scherpe kortingen bedongen. De verwachting door minister Hoogervorst en Zorgverzekeraars Nederland is dat de premies op 1 januari 2007 zullen stijgen met zo n 10%. Dit is de gemiddelde kostenstijging in de gezondheidszorg. KOSTER zal opnieuw met de verzekeringsmaatschappijen in onderhandeling gaan om de premie zo laag mogelijk te houden. De voorgeschiedenis van de huidige zorgverzekeringen leest u in de tijdlijn op de volgende pagina s. Het zijn 12 maandelijkse herhaalde kruiswegstaties. Lees, huiver en kies voor een voordelige collectieve zorgverzekering. 5

6 De Zorgverzekering wat er allemaal bij kwam kijken! Juni 2005 De Zorgverzekering is door de Eerste Kamer aangenomen. De onderhandelingen tussen KOSTER en de verzekeringsmaatschappijen over bestaande en nieuwe collectiviteiten zijn gestart. Verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen nieuwe producten. Juli 2005 KOSTER informeert haar relaties in Trefzeker over de nieuwe plannen m.b.t. de zorgverzekering. In het i-news informeert KOSTER over de zorgtoeslag. Augustus 2005 De gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven worden geïnventariseerd. KOSTER informeert over de voorlichtingscampagne van de Belastingdienst over de zorgtoeslag. KOSTER informeert bedrijven over de inkomensafhankelijke bijdrage en de gevolgen van de Zorgverzekeringswet voor Nederlanders in het buitenland. September 2005 De inventarisatie van de gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven zijn nog in volle gang. Oktober 2005 Verzekeringsmaatschappijen bieden voorwaarden ter toetsing aan. De gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven worden klaargezet zodat direct offertes aangevraagd kunnen worden als de producten van de verzekeringsmaatschappijen gereed zijn. November 2005 De premies en de dekkingen worden door de verzekeringsmaatschappijen bekend gemaakt. KOSTER voert een grondige marktanalyse uit waarin alle aanbiedingen van verzekeringsmaatschappijen vergeleken worden op prijs en kwaliteit. Na langdurig onderhandelen heeft KOSTER bij de verzekeringsmaatschappijen scherpe kortingen bedongen. Naar aanleiding van de marktanalyse worden voor de bestaande collectiviteiten offertes opgevraagd waarbij rekening wordt gehouden met prijs en dekkingen. Elk advies is maatwerk. In het i-news informeert KOSTER over het nieuwe ziektekostenstelsel voor 18-plussers. KOSTER informeert bedrijven over de consequenties voor zelfstandig ondernemers. December 2005 Uiterlijk heeft iedere verzekerde van de verzekeringsmaatschappij een verlengingsvoorstel ontvangen. Voor klanten die dit niet automatisch ontvingen, zorgde KOSTER voor een voorstel. In het i-news kunt u uw kennis testen door mee te doen met de zorgverzekeringstest. KOSTER komt met een special van Trefzeker. KOSTER ontwikkelt in samenwerking met verzekeraars speciale tarieven en producten voor affinity groups. 1 JANUARI 2006: Het nieuwe zorgstelsel gaat in! Januari 2006 Door de enorme hoeveelheid vragen raken de verzekeringsmaatschappijen overbelast. KOSTER blijft telefonisch bereikbaar. KOSTER krijgt veel vragen over de verlengingsvoorstellen, premieberekeningen, dekkingen en behandelingen. KOSTER biedt een gratis opzegservice. Er wordt extra personeel ingezet om alle klanten te woord te kunnen staan en de administratie op orde te brengen. De informatie van de verzekeringsmaatschappijen komt nu op gang. Bijvoorbeeld de lijst met gecontracteerde zorgverleners. KOSTER informeert haar klanten hierover. 6

7 Februari 2006 Tot 1 maart 2006 kunt u uw zorgverzekering opzeggen. KOSTER informeert alle medewerkers werkzaam bij een van de bedrijven met een collectiviteit over de mogelijkheid om (nog) deel te nemen. KOSTER stuurt naar de deelnemers via een update over de status van de aanmelding voor de zorgverzekering. Maart 2006 De eerste polissen worden door de verzekeringsmaatschappij verstuurd. Bij de verzekeringsmaatschappijen lopen de achterstanden op waardoor opzeggingen te laat worden verwerkt en polissen te laat of foutief zijn. KOSTER voert continu druk uit op een zorgvuldige en snelle verwerking. De verzekeringsmaatschappijen erkennen de kwaliteit van KOSTER en maken het mogelijk om direct toegang te krijgen tot het mutatiesysteem van de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor kunnen de medewerkers van KOSTER in het vervolg direct zelf muteren. KOSTER signaleert problemen met uitbetalen van nota s. KOSTER zet haar contacten met directies in om declaraties sneller te laten verlopen. KOSTER heeft de ontwikkeling van het Extranet naar voren geschoven zodat polisnummers al snel zichtbaar zijn op het Extranet. Door het invoeren van een eenmalige activeringscode (op te vragen via is het mogelijk om uw polisnummer op te zoeken, nog voordat de definitieve polis is afgegeven. April 2006 Als u uw oude ziektekostenverzekering al hebt opgezegd maar nog geen nieuwe hebt afgesloten, dan heeft u tot 1 mei 2006 de tijd. KOSTER heeft de meest gestelde vragen over de zorgverzekering geactualiseerd op Mei 2006 De wet bepaalt dat u nu niet meer zondermeer kunt overstappen. Vanaf nu bestaat de kans dat er bij het aanvraagformulier een gezondheidsverklaring ingevuld moet worden omdat verzekeringsmaatschappijen bij aanvullende verzekeringen een selectie toepassen. En nu de toekomst... Augustus 2006 KOSTER informeert werkgevers over de mogelijkheid en de voordelen van een zorgcollectiviteit. KOSTER informeert deelnemers over actuele zaken rondom hun zorgverzekering. KOSTER informeert medewerkers werkzaam bij een bedrijf met een zorgcollectiviteit over de voordelen van de collectieve zorgverzekering via hun werkgever. September 2006 KOSTER gaat voor u de aanbiedersmarkt van zorgverzekeringen opnieuw verkennen om op basis van kwaliteit en prijs een zo goed en voordelig mogelijk aanbod te genereren. En wederom collectief, want collectief betekent beter, goedkoper, scherper. Daarom is uitbreiding en vulling van de collectiviteit van het grootste belang, voor nu en de komende jaren om het hoofd te bieden aan de zeker komende premieverhogingen. Oktober 2006 Tot 1 november 2006 heeft u de tijd om uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Uw medewerkers kunnen hiervoor gebruik maken van de gratis opzegservice van KOSTER. November 2006 Opzeggen van de huidige zorgverzekering gaat niet meer. Januari 2007 De nieuwe zorgverzekering gaat in! 7

8 Klant in beeld: Intrum Justitia Nederland B.V. Intrum Justitia Nederland B.V. is de grootste speler in de markt voor Credit Management Services. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag worden uiteenlopende opdrachtgevers zoals verzekeraars, industriële producenten en telecommunicatiebedrijven bediend. In Nederland heeft Intrum Justitia opdrachtgevers, een marktaandeel van 43% en 500 medewerkers. Bedrijven en organisaties richten zich in toenemende mate op hun kernactiviteiten en besteden het credit management uit aan een professionele partner. Met goede redenen, want credit management is meer dan het versturen van facturen. Het vergaren van de juiste kredietinformatie, kennis van internationale incasso en de naderende invoering van het kapitaalakkoord Basel II maken het vakgebied steeds meer tot een specialisme. Bovendien zien ondernemingen die gebruikmaken van de diensten van Intrum Justitia hun winst soms tot 20% stijgen door de afname van renteverlies, verbetering van de geldstromen en besparing op personeelskosten. De Intrum Justitia Groep is genoteerd aan de beurs van Stockholm en is Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services. Het bedrijf biedt innovatieve en hoogwaardige oplossingen voor het innen van vorderingen op consumenten en bedrijven in binnen- en buitenland. Een totaalpakket aan Credit Management diensten die in de verschillende stadia van het financiële proces kunnen worden ingezet. Van factureren tot incasseren. De Intrum Justitia Groep heeft meer dan opdrachtgevers en zo n medewerkers in 22 Europese landen. De totale omzet bedroeg in miljoen euro. Het aantal bedrijven dat voor uitbesteding van het credit management kiest, neemt jaarlijks met 27% toe. Intrum Justitia groeit mee met de trend en gaat haar personeelsbestand in Den Haag de komende 12 maanden met maar liefst 20% uitbreiden. Goede regelingen voor de medewerkers van Intrum Justitia zijn van essentieel belang. Zeker nu we verwachten flink te gaan groeien is de focus daarop alleen maar toegenomen. Intrum Justitia heeft KOSTER als partner gekozen voor de collectieve zorgverzekering. KOSTER arrangeerde voor onze mensen goede voorwaarden tegen een scherpe premie. aldus Catry Bernardt, Human Resource Manager bij Intrum Justitia Nederland B.V. De 7 zekerheden van KOSTER: Kennis van de verzekeringsmarkt Gemak: KOS die uw polisportefeuille bewaakt Duidelijkheid o.a. door online inzage in uw polissen en facturen Lage premies Snelle afhandeling Persoonlijke aandacht en deskundigheid We zijn een puur onafhankelijk verzekeringsbedrijf dat wil uitblinken in de samenwerking met u! Bij KOSTER bent u nog meer klant! KOSTER verzekeringen b.v. heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wet financiële dienstverlening 8 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer ,5M

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Koster Service Schri : voor alle zekerheid

Koster Service Schri : voor alle zekerheid 2009 Lage autoverzekeringspremie in Nederland > Pagina 5 Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim > Pagina 6 KOSTER Mobiel: hulp bij schade in binnenen buitenland > Pagina 8 http://www.koster.nl Koster

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie