EY Building a better working world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EY Building a better working world"

Transcriptie

1 Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle november 2013 li' EY Building a better working world

2 Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Postbus AB Amsterdam Tel: Fax: ey.com VERTROUWELIJK College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede Postbus AJ Heemstede Amsterdam, 28 november 2013 SV/RE/avm/9E3L2B Managementletter tussentijdse controle 2013 Geacht college, Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter Zoals u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie en de gerealiseerde vooruitgang in In ons dienstverleningsplan heeft uw raad ons de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2013 van uw gemeente te controleren. Onze tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze managementletter. In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van belang zijn voor het management en het college. Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met de ambtelijke organisatie de portefeuillehouder Financiën. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP drs. S.M. van der Ven RA EY Partners in Sport / Ernst & Young Accountants LLP is een limited iiability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C In relatie tot Ernst S Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes XZ Rotterdam, Nederland en Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden va n toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

3 Inhoudsopgave i i.i Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? Algemeen beeld Bestuurlijke aandachtspunten Waar staat de gemeente? Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Interne controle en verbijzonderde interne controle Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsvergunningen Parkeeropbrengsten SISA Beheersing verbonden partijen ICT 3 Is uw gemeente klaar voor de toekomst? 3.1 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole 3.2 Actuele ontwikkelingen Bijlage 1 Opvolging aanbevelingen voorgaand jaar 2 Opvolging aanbevelingen voorgaand jaar IT-audit 3 Reikwijdte en controleaanpak Pagina 2

4

5 1 Soa ^ftgtaiuqssod fö 0(3 Eind september hebben wij de interim-controle uitgevoerd. Daarbij hebben wij de opzet van de administratieve organisatie in overleg met de procesverantwoordelijken geactualiseerd om een duidelijk beeld te krijgen van de organisatie van de gemeente Heemstede in Voor de toetsing op de werking van de in de administratieve organisatie opgenomen interne controlemaatregelen hebben wij (voor zover gereed) effectief gebruik kunnen maken van de intern uitgevoerde verbijzonderde interne controle werkzaamheden. Continue aandacht voor versterking interne beheersing In de afgelopen jaren is continue aandacht voor de verbetering van uw organisatie. Dit komt tot uiting in het opvolgen van eerder door ons gerapporteerde aanbevelingen (zie bijlage 1) en het actualiseren en professionaliseren van de verbijzonderde interne controle. De eenduidige vastlegging en updates die plaatsvinden binnen het KeyControlDashboard (hierna: KDC) zijn hierbij van een goed niveau. De verbijzonderde interne controle richt zich met name op de getrouwheid en rechtmatigheid van de routinematige processen. Voor de toekomst adviseren wij in de uitvoering en mate van diepgang van de werkzaamheden nog beter aan te sluiten op de hogere risicogebieden. Hierbij denken wij aan aansluiting op de intern onderkende risico's zoals opgenomen in de risicoparagraaf en bijvoorbeeld de rol van opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen en toetsing op de beheersing van grote (investerings)projecten. Uw processen zijn in de basis goed op orde Ten tijde van de interim-controle hebben wij uw significante processen beoordeeld. Hierbij zijn wij met name ingegaan op de vraag of de processen dusdanig zijn ingericht dat de belangrijkste procesrisico's worden afgedekt. Dit hebben wij gedaan door middel van interviews met de betreffende procesverantwoordelijken, het uitvoeren van lijncontroles en het beoordelen van de kwaliteit en de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle. Om vast te stellen dat deze opzet ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast, voeren de interne controleurs van de verbijzonderde interne controle een groot scala aan testwerkzaamheden als verbijzonderde interne controle uit. Wij hebben deze werkzaamheden door middel van deelwaarnemingen beoordeeld. De interne controleurs hebben op basis van deze testwerkzaamheden rapportages opgesteld. Wij concluderen dat de processen in de basis goed zijn ingericht en zien de onafhankelijke testwerkzaamheden als een goede basis om te steunen op uw processen. In dit stadium van het jaar zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. De volledige afronding van de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden en uitkomsten daarvan zullen begin 2014 zijn afgerond. Om bijsturing gedurende het jaar mogelijk te maken zal het komende jaar op onderdelen vervroeging van dit proces plaatsvinden. Pagina 4

6 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld De belangrijkste procesbevindingen Ten aanzien van uw procesbeheersing zien wij een aantal verbeterpunten. Wij vragen met name uw aandacht voor de volgende zaken, welke wij in hoofdstuk 2 nader uitwerken: aanscherping van de beheersing van het naleven van de inkoop- en aanbestedingprocedures, mede gelet op de nieuwe aanbestedingswet; meer structuur in het beheer van verbonden partijen en waarborgen/garanties; effectiever gebruik maken van de geautomatiseerde controles binnen de processen en IT-beheer als onderdeel van de verbijzonderde interne controle. 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Top 3 bestuurlijke aandachtspunten Naast de speerpunten die wij vanuit de auditcommissie zullen meekrijgen, zijn wij gewend om vanuit onze natuurlijke adviesfunctie u mee te nemen in onze visie ten aanzien van de belangrijkste aandachtspunten. Wij onderkennen de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 1 Samenwerking in de regio, waaronder de impact van de decentralisaties en het beheer van verbonden partijen; 2 Realisatie van uw bezuinigingen; 3 Gebruik van automatisering en de beheersing van de IT-processen. Pagina 5

7 1 Bestuurlijke samenvatting 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Samenwerking in de regio Decentralisaties De gemeente Heemstede zal in de toekomst tot nog meer samenwerking in de regio overgaan. Daar waar nu belangrijke samenwerkingsverbanden bestaan bij belastingen, sociale dienstverlening en gezamenlijke inkoop, zullen de decentralisatie van rijkstaken en de voorgenomen verdergaande samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering met de gemeente Bloemendaal de samenwerking in de regio intensiveren. Op dit moment bevindt de gemeente Heemstede zich volop in de voorbereiding aangaande de drie decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg). Het beleid zal ook in samenwerking met de omringende gemeenten in de komende periode verder vormgegeven worden. Complexe factoren in deze zijn: de regelgeving is nog niet definitief en de budgetten zijn nog onbekend; de huidige samenwerking in de regio op het gebied van jeugd(zorg) en werkvoorziening omvat verschillende geografische gebieden die niet volledig op elkaar aansluiten; het grote aantal zorgaanbieders, voor wie de toekomst nog onzeker is. Maandelijks wordt het bestuur en de raad vanuit de opgezette programmaorganisatie actief geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Invulling verdere samenwerking gemeente Bloemendaal Aandacht voor governance verbonden partijen en controlfunctie Heemstede M Op ambtelijk niveau heeft een verkenning plaatsgevonden op de bedrijfsvoering om te onderzoeken op welke gebieden samenwerking in de toekomst mogelijk en wenselijk is. Hierbij zijn vanuit verschillende werkgroepen de medewerkers geïnformeerd en betrokken bij het proces. De volgende functies zijn nader onderzocht: financiën, personeel & organisatie, juridische zaken, communicatie, facilitaire zaken, automatisering en informatievoorziening. Hierbij zijn nadere werkafspraken gemaakt. Deze zijn het meest vergaand op het gebied van ICT, waarbij zelfstandig geen nieuwe aanschaffingen (> ) zullen plaatsvinden. Bovenstaande punten hebben ingrijpende veranderingen voor de organisatie, waarbij het budget waar de gemeente verantwoordelijk voor is naar verwachting belangrijk zal worden uitgebreid, als gevolg van de nieuwe taken. Dit vraagt om een goede inrichting aan de voorkant voor nieuwe samenwerkingsverbanden dan wel dienstverleningscontracten. Hierbij vragen wij aandacht voor een goede inrichting van de governance structuur (taken, bevoegdheden, mandatering en verantwoording) aan de voorkant als het gaat om het volledig uitbesteden van taken en de inrichting van de controlfunctie vanuit de gemeente (o.a. eisen en wensen ten aanzien van de informatiebehoefte en -voorziening en de tijdigheid). Pagina 6

8 1 Bestuurlijke samenvatting 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten ealisatie van uw bezuinigingen worden goed bewaakt De realisatie van de bezuinigingen en de nog te verwachten toekomstige ontwikkelingen op dit gebied worden continue bewaakt. Hierover wordt periodiek specifiek gerapporteerd. De vergaande bezuinigingen vanuit het kabinet en de decentralisatie van taken en middelen stellen de gemeente voor deze uitdaging. De gemeente Heemstede heeft in de afgelopen periode bezuinigingen voor 4,9 miljoen (circa 11% van de totale inkomsten) door: besparingen op de bedrijfsvoering; faseren/schrappen van gemeentelijke investeringen; versoberen van het voorzieningenniveau. Hiermee is een sluitende begroting voor 2014 gepresenteerd. In de meerjarenbegroting is een gedeelte van de bezuinigingstaakstelling voor 2,2 miljoen (in 2017) nog niet definitief ingevuld. In een bezuinigingscatalogus zijn meerdere scenario's ambtelijk voorbereid en zal besluitvorming eerst na de verkiezingen door het college aan de raad worden voorgelegd. Hierbij is inzichtelijk gemaakt op welke beleidsterreinen keuzemogelijkheden bestaan. De besluitvorming zal in de begroting 2015 worden verwerkt. De verwachting is dat het weerstandvermogen blijft voldoen aan gewenste ondergrens. Bewaking hiervan blijft een punt van aandacht. IT-beheersing op toenemende automatisering In de afgelopen jaren zijn de primaire processen meer en meer gedigitaliseerd, zoals factuurverwerking, het archief, subsidies, omgevingsvergunningen en sociale dienstverlening. Hiermee hebben de IT-processen een belangrijkere rol ingenomen als onderdeel van de interne beheersing. Wij constateren dat de verbijzonderde interne controle op de IT-processen in onvoldoende mate is meegegroeid. Zo wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van geprogrammeerde controles en vindt geen interne toetsing plaats op de algemene IT-beheerprocessen. Als onderdeel van onze controle maken wij waar mogelijk gebruik van geprogrammeerde controles in de systemen. Om hiervan op een effectieve wijze gebruik te kunnen maken is het van belang dat de IT-beheerprocessen van deze systemen op orde zijn. In dit kader focussen wij ons op logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en continuïteitsmaatregelen. In voorgaande jaren hebben deze geprogrammeerde controles zich voornamelijk toegespitst op de uitkeringenadministratie. Daarnaast beoordelen wij de IT-beheerprocessen van Key2Finance. De hieruit voortkomende aanbevelingen zijn adequaat opgepakt. Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 2. De inhoudelijke testwerkzaamheden op de relevante IT-beheerprocessen dienen nog te worden uitgevoerd. Over de uitkomsten van deze beoordeling zullen wij u afzonderlijk rapporteren in ons verslag van bevindingen. Pagina 7

9

10 2 Waar staat de gemeente? 2.1 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Uw processen zijn in de basis goed op orde De gemeente Heemstede heeft haar zaken goed op orde wat betreft de inrichting van de administratieve organisatie van de processen. Uit onze interim-controle, waarbij wij de werking van de interne controlemaatregelen hebben getoetst, komt eenzelfde beeld naar voren. Wij hebben in het kader van de jaarrekeningcontrole de volgende significante processen beoordeeld: Inkoop en aanbesteden (incl. betalingsverkeer) Personeel en salarissen Gemeentelijke belastingen (uitbesteed) Burgerzaken Begraafrechten Omgevingsvergunningen Parkeeropbrengsten Subsidieverstrekkingen Sociale uitkeringen WMO Administratie en Planning&Control Begrotingswijzigingen Verbonden partijen ICT Wij constateren dat u aan de voorkant de processen goed heeft ingericht (opzet), waardoor het aantal aanbevelingen ter verdere verbetering van de processen beperkt is. Ons beeld ten aanzien van de bovenstaande processen hebben wij gevisualiseerd om u in één oogopslag een beeld te geven van de mate waarin de processen binnen de gemeente op orde zijn. Wij noemen dit onze bedrijfsvoeringsmonitor. Deze is op de volgende pagina opgenomen. Ten aanzien van de verbetermogelijkheden met betrekking tot met name die processen die wij nog als "geel" classificeren, gaan wij verder in dit hoofdstuk in meer detail op in. Pagina 9

11 2 Waar staat de gemeente? Proces Oordeel Inkopen en aanbestedingen (incl. betalingsverkeer Personeel en salarissen Gemeentelijke belastingen (uitbesteed) Rood Oranje Geel Groen Het proces voldoet niet aan de te stellen eisen. Veel aandachtspunten voor verbetering. H e t proces voldoet voor een belangrijk deel niet aan te stellen eisen. Meerdere aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet nagenoeg geheel aan de te stellen eisen. Enkele aandachtspunten ter verbetering. H e t proces voldoet geheel aan de te stellen eisen. Beperkte ruimte tot verbetering. Burgerzaken Begraafrechten Omgevingsvergunningen Parkeeropbrengsten Subsidieverstrekkingen Sociale uitkeringen WMO Administratie en Planning&Control Begrotingswijzigingen SlS,a Verbonden partijen ICT Pagina 10

12 2 Waar staat de gemeente? 2.2 Interne controle en verbijzonderde interne controle Interne controle goed ingebed binnen de organisatie Controle eerste halfjaar uitgevoerd Automatisering binnen de processen Toets IT-beheersingsmaatregelen door middel van EDP-audit Tijdens onze interim-controle hebben wij kennis genomen van de opzet van uw administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. De uitvoering van de interne controle is primair bij de (proces)medewerkers in de lijn belegd. In de tweede lijn vinden de verbijzonderde interne controles plaats door de interne controleurs. Deze inbedding van de interne controle in de eerste en tweede lijn achten wij een uitstekende methodiek, teneinde het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie te vergroten. De uitvoering van de werkzaamheden van de verbijzonderde interne controles liggen nagenoeg op planning. Een aantal controles zijn nog niet uitgevoerd doordat de gegevens pas op een later tijdstip in het jaar beschikbaar komen of doordat de planning van de uitvoering op een later moment is besloten. Finale afronding van de werkzaamheden en de rapportage over de uitkomsten zal begin 2014 volledig zijn afgerond. Vervroeging van het proces is daar waar mogelijk al in gang gezet en opgenomen in de planning voor Wij hebben reeds onze controlewerkzaamheden op de interne controle uitgevoerd en constateren dat deze testwerkzaamheden met voldoende kwaliteit en diepgang zijn uitgevoerd. Over de belangrijkste controlebevindingen die uit deze controlewerkzaamheden voortvloeien, rapporteren wij u in de volgende paragrafen. Tevens merken wij op dat toetsing van beheersmaatregelen voor bepaalde processen geen onderdeel maken van de verbijzonderde interne controle zoals beheersing verbonden partijen en ICT. Ten aanzien van de uitvoering van de interne controle en de verbijzonderde interne controle, merken wij op dat beperkt gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde controles. Momenteel worden de beheersingsmaatregelen nog veelal rondom de automatisering getest. Een voorbeeld hiervan is de toetsing op de factuurverwerking. Meerdere beheersingsmaatregelen zijn echter geautomatiseerd of kunnen worden geautomatiseerd. Zo zijn meerdere functiescheidingen en bevoegdheden binnen het financiële systeem (Key2Finance) aangebracht en kan binnen sociale zaken effectief gebruik worden gemaakt van uitzonderingsrapportages. In dit kader kan ook gedacht worden aan het toetsen van automatische koppelingen tussen subsystemen en de financiële administratie. Gebruik van automatisering leidt ertoe dat de controlewerkzaamheden efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het automatiseringsproces binnen een organisatie als de gemeente van cruciaal belang als het gaat om beveiliging van vertrouwelijke informatie. Voorwaarde voor het gebruikmaken van geautomatiseerde beheersingsmaatregelen is dat de generieke IT-beheermaatregelen, zoals versiebeheer, logische toegangsbeveiliging en back-up en recoveryprocedures, voldoende zijn ingericht. Hierop vinden intern geen toetsingen plaats. Wij adviseren u te analyseren op welke wijze gesteund kan worden op de automatisering bij uitvoering van de interne controlewerkzaamheden. Tevens adviseren wij u om ook de generieke IT-beheersmaatregelen nadrukkelijk te toetsen door middel van interne (EDP-)audits als onderdeel van de verbijzonderde interne controle. Pagina 11

13 2 Waar staat de gemeente? 2.3 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsproces gedecentraliseerd Het inkoop- een aanbestedingsproces is binnen uw gemeente in vergaande mate gedecentraliseerd. De verantwoordelijkheid voor het op rechtmatige wijze verrichten van inkopen en aanbestedingen ligt bij de desbetreffende budgetverantwoordelijke. Vanwege de gedecentraliseerde opzet, zijn een aantal beheersingsmaatregelen geïmplementeerd om te waarborgen dat inkopen en aanbestedingen rechtmatig plaatsvinden. Zo heeft u een verplichte consultatie bij Stichting RIJK voor inkopen die Europees aanbesteed moeten worden, alsmede bij gezamenlijke inkopen. Ook bij andere onduidelijkheden over inkopen fungeert Stichting RIJK als vraagbaak. Daarnaast is de gemeente bezig met de inrichting van een centraal contractenregister. Daarnaast wordt de rechtmatigheid van de aanbestedingen achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd als onderdeel van de verbijzonderde interne controle. De verbijzonderde interne controles die tot op heden zijn uitgevoerd omvatten nog geen aanbestedingen die onder de nieuwe aanbestedingswet vallen, gelet op de invoeringsdatum van 1 april Wij hebben vastgesteld dat de controle op aanbestedingen alleen betrekking hebben op de juistheid van de deze aanbestedingen. Evenals vorig jaar heeft er op dit moment nog geen tussentijdse controle plaatsgevonden op de volledigheid van de naleving van de juiste aanbestedingrichtlijnen. Deze controle zal op basis van een crediteurenanalyse van de inkopen voor jaareinde plaatsvinden. Bovenstaande werkwijze houdt in dat het risico bestaat dat aan de voorkant geen juiste aanbestedingsbeslissing is gemaakt door de betreffende budgetverantwoordelijke. In het verleden was alleen het onterecht niet Europees aanbesteden achteraf niet te herstellen. Met de nieuwe aanbestedingswet is het wettelijke normenkader op dit punt uitgebreid (zie hierna). Het hanteren van een contractenregister kan het risico op fouten aan de voorkant verkleinen en kan bijdragen aan een effectief inkoopbeleid. De verwachting is dat het contractenregister in 2014 volledig operationeel is. Wi'j adviseren de gemeente om de verbijzonderde interne controle aan te vullen met de periodieke controle voor volledigheid van aanbestedingen en hierin ook de aanscherpingen vanuit de nieuwe aanbestedingswet specifiek mee te nemen. Pagina 12

14 2 Waar staat de gemeente? 2.3 Inkoop- en aanbestedingsbeleid (vervolg) Aanpassing nieuwe aanbestedingswet niet verwerkt in het inkoopbeleid Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De organisatie is geïnformeerd en op de hoogte van de gevolgen van de aanbestedingswet 2013 gesteld vanuit Stichting RIJK. Het procedure handboek van Stichting RIJK is hierop aangepast. In aansluiting hierop is het aanbestedingsbeleid van de gemeente Heemstede aangepast. Het nieuwe beleid zal in november worden vastgesteld. Vooruitlopend op de aanpassingen die daarin gedaan zijn als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet, is tussen 1 april jl. en heden waar mogelijk al rekening gehouden met de vernieuwde wet- en regelgeving. Wij adviseren specifiek aandacht te besteden aan de gevolgde procedure na 1 april en vóór de periode van ingebruikname van de herziene interne aanbestedingsregels teneinde ook over deze periode het voldoen aan wet- en regelgeving te waarborgen. Op basis van de aanbestedingswet is het normenkader voor de rechtmatigheidtoetsing uitgebreid en dienen ook de bepalingen in de gids proportionaliteit te worden nageleefd. Op basis van de gids proportionaliteit is voor de levering van goederen en diensten te stellen dat bij bedragen > wordt verwacht dat opdrachten meervoudig onderhands worden aanbesteed en dat bij het aangaan van verplichtingen> een nationaal openbare aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. De huidige grenzen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid liggen met en ruim binnen deze aanscherping, als ook het nieuw vast te stellen beleid. Voor meervoudig onderhands aanbesteden en nationale aanbestedingen geldt niet de plicht om Stichting RIJK bij de aanbesteding te betrekken. Binnen de nieuwe wet is het belangrijk dat gemotiveerd, bij aanvang van de procedure, wordt aangeven welke procedure gevolgd wordt en waarom eventueel wordt afgeweken van de wetgeving. De wet laat afwijkingen toe op basis van het "comply or explain" -principe. Voorts verwijzen wij voor een nadere toelichting naar de actuele ontwikkelingen. Wij adviseren voor eigen aanbestedingen ook toe te zien op de naleving van het aangescherpte procedure handboek. Wij geven in overweging om Stichting RIJK ook bij nationale en meervoudige onderhandse aanbestedingen verplicht te consulteren. Pagina 13

15 2 Waar staat de gemeente? 2.4 Omgevingsvergunningen Toetsing op bouwsom binnen nieuw systeem minder goed zichtbaar De AO/IB is beschreven en bevat de minimaal te verwachten beheersingsmaatregelen voor een juiste, volledige en rechtmatige totstandkoming van de opbrengsten vanuit omgevingsvergunningen. Begin 2013 is er van applicatie gewisseld voor het behandelen en verwerken van omgevingsvergunningen, namelijk van SOU1T XO naar Mozard. Vanuit onze eigen waarneming hebben wij geconstateerd dat de toetsing op hoogte van de bouwsom in beperkte mate is gedocumenteerd zodat niet eenduidig te achterhalen is op basis waarvan dit is getoetst. In de oude systematiek was hier wel in voorzien. Op basis van het bovenstaande adviseren wij in het proces maatregelen te treffen die de toetsing op de hoogte van de bouwsom en de controle daarop (4 ogen principe) beter zichtbaar maakt. Daarnaast hebben wij vernomen dat in Mozard op een andere wijze de aansluiting tussen de aanvragen en de tot uitdrukking komende opbrengsten in de financiële administratie wordt gemaakt. Wij hebben deze aansluiting nog niet kunnen beoordelen omdat deze ten tijde van de interim controle nog niet was uitgevoerd. Wij adviseren u om eind 2013 vanuit Mozard alle aanvragen te herleiden (in samenwerking met ICT om de volledigheid van de aanvragen vanuit Mozart vast te stellen) en daarbij te beoordelen welke aanvragen hebben geleid tot verleende vergunningen en leges. De omgevingsvergunningen zonder leges (de leges vrije omgevingsvergunningen en afgewezen aanvragen met leges) dienen zichtbaar te zijn aangesloten met de verantwoording van CBKZ en de verantwoording in de financiële administratie. 2.5 Parkeeropbrengsten Volledigheid opbrengsten "belparkeren" nog niet gewaarborgd. Gedurende 2012 is de gemeente Heemstede gebruik gaan maken van mogelijkheden van "belparkeren". In onze managementletter 2012 hebben wij gerapporteerd om meer zekerheid te verkrijgen over de volledigheid van de opbrengsten die door een externe partij (Parkfolio) worden aangeleverd. In tegenstelling tot opbrengsten vanuit pin en chipgelden heeft de gemeente Heemstede geen inzicht in de primaire registratie van het "belparkeren". Dit kan worden ondervangen door een 1SAE3402 verklaring vanuit Parkfolio waarin door een externe accountant wordt bevestigd dat opbrengsten volledig aan de deelnemende partijen wordt toegerekend. De mogelijkheid hiertoe wordt door de gemeente onderzocht, maar heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij adviseren de gemeente om voor de opbrengsten uit "belparkeren" vanuit Parkfolio een ISAE3402 te ontvangen om zo meer zekerheid te verkrijgen omtrent de volledigheid van deze parkeeromzet. Pagina 14

16 2 Waar staat de gemeente? De gemeente Heemstede dient voor het boekjaar 2013 op grond van wettelijk voorschrift voor een aantal specifieke uitkeringen de verantwoordingsinformatie hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening, waarvoor het te hanteren model door het ministerie van Bzk is voorgeschreven. Dit in het kader van Single information en Single audit (SiSa). Het aantal regelingen waarover de gemeente verantwoording dient af te leggen bedraagt zes, waarvan vijf regelingen binnen sociale zaken. Voor de SiSa-regelingen inzake het sociale domein heeft de gemeente Heemstede een extra verantwoordelijkheid vanuit de IASZ voor aanlevering van de gegevens aan meerdere gemeenten. Een juiste administratieve organisatie en interne beheersing van het proces draagt bij aan een tijdige en betrouwbare informatievoorziening en verantwoording betreffende de onder SiSa vallende regelingen. Hiermee wordt bovendien geborgd dat bij het samenstellen van de jaarrekening de juiste documentatie beschikbaar is voor het invullen van de SiSa-bijlage en zo het samenstellen van de SiSa-bijlage en de interne controle daarop geen tijdrovend proces wordt. De gemeente onderkent het belang hiervan en neemt de SiSa-regelingen mee in de verbijzonderde interne controletoetsing, waarbij de regelingen binnen het sociale domein onderdeel uitmaken van de verbijzonderde interne controle binnen de IASZ. Tot op heden is alleen de uitvoeringsregeling verkeer en vervoer als onderdeel binnen de verbijzonderde interne controle getoetst, aangezien voor de overige regelingen de informatie voor een juiste en volledige verantwoording pas later in het jaar beschikbaar komt. Het zwaartepunt van de werkzaamheden op de rechtmatige besteding vindt hierdoor inherent pas laat in het jaar plaats. Risicoanalyse per regeling aandachtspunt om inzichtelijk te maken De interne beheersing rondom SiSa-regelingen is nog niet structureel ingebed als het gaat om aspecten als het opstellen/ beoordelen van de risicoanalyse per regeling, de toereikendheid van de opzet van de administratieve organisatie en het uitvoeren van een lijncontrole. Deze werkzaamheden geven de gemeente inzicht in de mate van beheersing rondom de SiSaregelingen. Voor regelingen met een omvang > is de gemeente verplicht om deze werkzaamheden zelf uit te voeren en vast te leggen. Wj} adviseren voor SiSa-regelingen buiten het sociale domein meer tijdig gedurende het jaar de risicoanalyse uit te voeren en de lijncontrole te documenteren. Pagina 15

17 2 Waar staat de gemeente? 2.7 Beheersing verbonden partijen Beheersing van verbonden partijen De beheersing van de verbonden partijen heeft binnen de gemeente Heemstede doorlopend de aandacht, maar kenmerkt zich als een proces met een incidenteel karakter. Zo is bijvoorbeeld de AO/IC niet specifiek beschreven en maakt de toetsing op de beheersing geen onderdeel uit van de huidige verbijzonderde interne controle. Het aantal verbonden partijen waar de gemeente Heemstede een relatief groter risico loopt, is beperkt en de beheersing en huidige verantwoording binnen de begroting- en jaarrekeningcyclus wordt toereikend geacht. In de toekomst is de verwachting dat de gemeente Heemstede meer samenwerkingsvormen zal aangaan in de regio als gevolg van de decentralisaties. Het is van belang dat de governance bij nieuwe samenwerkingsvormen vooraf goed is ingericht. Wij geven in overweging om de risicoanalyse en het proces rondom de beheersing van verbonden partijen te formaliseren, zodat hiermee vastligt met welke mate en diepgang en op welke wijze taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken medewerkers zijn belegd en welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen in het kader van de beheersing. Wijziging BBV Als gevolg van een wijziging van artikel 15 van het BBV zijn gemeenten voor het begrotingsjaar 2014 verplicht nadere informatie in de paragraaf verbonden partijen op te nemen om het inzicht in de verbonden partijen van de gemeente te bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om het belang dat de gemeente heeft in de financiële positie van de verbonden partijen en wijze van financiering. Wij hebben geconstateerd dat de informatie in de begroting 2014 is uitgebreid maar nog niet alle relevante gegevens omvat, met name als het gaat om de financiële positie en wijze van financiering van de verbonden partij. U heeft aangegeven dit als een groeiproces te zien en hieraan in de toekomst te voldoen. Ten behoeve van de interim-controle 2013 heeft een interview plaatsgevonden met het hoofd ICT en de applicatiebeheer van Civision szwnet. Doel van dit gesprek was het doornemen van opvolging van de managementletter punten van Op basis van dit update gesprek is de management letter van 2013 geactualiseerd. Er zijn geen detailwerkzaamheden uitgevoerd voor het beoordelen van de (algemene IT) beheersmaatregelen en het daadwerkelijk vaststellen van de opvolgingen van de managementletterpunten. Deze detailwerkzaamheden zullen begin 2014 worden uitgevoerd en zullen in het verslag van bevindingen nader worden toegelicht. Wij hebben de opvolging van de managementletter punten van 2012 in het kader van de IT-audit werkzaamheden uiteengezet in bijlage 2. Pagina 16

18

19 3 Is uw gemeente klaar voor de toekomst? 3.1 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole In dit hoofdstuk staan wij stil bij een aantal aandachtspunten voor het boekjaar 2013 die naar onze mening bijzondere aandacht dienen te hebben bij het opmaken van de jaarrekening. De aandachtspunten aangaande verbonden partijen en SiSa zijn ook nader omschreven in paragrafen 2.6 en 2.7. Verbonden partijen, verstrekte leningen en garantstellingen Naast de verbonden partijen is het voor de gemeente ook van belang om goed inzicht te hebben in de financiële positie van organisaties waaraan leningen zijn verstrekt dan wel organisaties waarvoor de gemeente een garantstelling heeft afgegeven. Toezicht op verbonden partijen, verstrekte leningen en garantstellingen, alsmede adequate analyse van de financiële positie van de partijen, worden steeds belangrijker in de huidige economische omstandigheden. Wij wijzen u erop om eventuele risico's betreffende de hiervoor genoemde verbonden partijen, verstrekte leningen en garantstellingen gedurende het jaar goed te monitoren, en om mede in het kader van de jaarrekening 2013 goede afspraken te maken met de betrokken partijen over een tijdige en effectieve informatievoorziening. Pagina 18

20 3 Is uw gemeente klaar voor de toekomst? 3.2 Actuele ontwikkelingen Mogelijk risico voor gemeenten inzake de ontwikkeling VPB plicht Overheidsbedrijven die economische activiteiten verrichten zijn vanaf 1 januari 2016 waarschijnlijk verplicht om altijd vennootschapsbelasting (VPB) te betalen. De Staatssecretaris van Financiën heeft dit in de zogenoemde "Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven" gepubliceerd. Hierin heeft hij het voornemen geuit om: een integrale vennootschapsbelastingplicht in te voeren voor indirecte overheidsbedrijven (zoals BV's en NV's waarvan alle aandelen worden gehouden door overheden); overheden te dwingen hun meer commercieel getinte activiteiten verplicht af te zonderen in een indirect overheidsbedrijf (dat vervolgens met vennootschapsbelasting wordt belast). Voor de gemeente Heemstede kunnen deze wijzigingen grote gevolgen hebben. Wij adviseren u op korte termijn in kaart te brengen wat de mogelijke gevolgen van dit voornemen kunnen zijn en binnen het convenant met de belastingdienst hierover duidelijkheid te verkrijgen. Hiertoe zullen wij met uw organisatie in overleg treden. Mogelijke afschaffing btw- Compensatiefonds met ingang van 2015 De drie decentralisaties Het kabinet ziet af van het schrappen van het btw-compensatiefonds, maar handhaaft de bezuiniging van ruim een half miljard euro die de afschaffing zou opleveren. Dat bedrag wordt nu gekort op het provincie- en gemeentefonds. Aan het voortbestaan van het btw-compensatiefonds zijn wel twee voorwaarden verbonden: de door het kabinet geplande structurele bezuiniging van 550 miljoen euro op het budget wordt gekort op het gemeentefonds en het provinciefonds; bovendien wordt vanaf 2015 een jaarlijks maximumbudget vastgesteld, zodat decentrale overheden niet "onbeperkt" btw kunnen terugvragen. Vanuit de rijksoverheid wordt er in de komende jaren een grote decentralisatie doorgevoerd, waarbij taken van het rijk en de provincie bij de gemeente komen te liggen. Pagina 19

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 10 december 2013 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012 Managementletter Tussentijdse controle 2012 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag,

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

tussentijdse controle 2015 Managementletter Ergon 30 maart 2016 working world Building a better

tussentijdse controle 2015 Managementletter Ergon 30 maart 2016 working world Building a better Ergon Managementletter tussentijdse controle 215 3 maart 216 EY Building a better working world EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof. Dr. Dorgeolaan 14 5613 AM Eindhoven,

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Aan de gemeenteraad Datum 17 mei 2011 Contactpersoon V. van der Heide Ons kenmerk DIV-2011-8785 Doorkiesnummer 5165212 Onderwerp Reactie verslag van bevindingen externe accountant

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Gemeente Heemstede Managementletter

Gemeente Heemstede Managementletter Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 november 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Reactie op Verslag van bevindingen (Ernst & Young, bij jaarrekening 2012)

Reactie op Verslag van bevindingen (Ernst & Young, bij jaarrekening 2012) Reactie op Verslag van bevindingen (Ernst & Young, bij jaarrekening 2012) Aan: Van: Dagelijks Bestuur Robin Zoet CC: Datum: 16 mei 2013 Doorkiesnummer: 5298 Betreft: Reactie op Verslag van Bevindingen

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem Klankbordgroep Financiën 11 juni 2015 Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Agenda 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen bevindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst Boardletter

Gemeente Bronckhorst Boardletter Gemeente Bronckhorst Boardletter Tussentijdse controle 2014 II" EY Building a better working world EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem, Netherlands

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle 2016 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands Postbus

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus 28 oktober 2014 Controleproces 28 oktober 2014 Client Service Plan Controleplan Fase 1 Vaststellen controleplan

Nadere informatie

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant bij de controle op de jaarrekening 2015 Inleiding Op 23 juni 2016 is de jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst Midden-Holland door het algemeen bestuur

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 NORMENKADER 2015 Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Gemeente Den Helder Managementletter 2016

Gemeente Den Helder Managementletter 2016 Gemeente Den Helder Managementletter 2016 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam, Netherlands Postbus 7883 1008 AB Amsterdam, Netherlands Tel: +31 88 407

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie versie juli 2016 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties aan wie één of meerdere subsidies zijn verleend krachtens

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Managementletter. Tussentijdse controle 2014

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Managementletter. Tussentijdse controle 2014 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Managementletter Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014 Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe Managementletter 2014 Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe T.a.v. J.J. Vogelaar, directeur Postbus 1017 9400 BA ASSEN E.J. Jongsma

Nadere informatie

Gemeente Berkelland Managementletter

Gemeente Berkelland Managementletter Gemeente Berkelland Managementletter Tussentijdse controle 2013 Terug Ernst & Young Accountants LLP Boompjes 258 3011 XZ Rotterdam Postbus 2295 3000 CG Rotterdam Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 89

Nadere informatie