Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene toelichting Intern controleplan 2012"

Transcriptie

1 Algemene toelichting Intern controleplan 2012

2 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan Waarom een intern controleplan? Controleaanpak Uitvoering van de controlewerkzaamheden Steekproefomvang Kwaliteit controles 5 3. Beheer interne controleplan 6 4. Leeswijzer 6 5. Documentatie 7 Bijlage 1 Overzicht significante processen 8 Bijlage 2 Steekproefomvang 9 Pagina 2 van 10

3 1. Algemeen Dit document bevat een algemene toelichting op het interne controleplan Deze toelichting heeft met name tot doel de uitgangspunten van het interne controleplan weer te geven alsmede een handreiking te bieden voor het gebruik van het interne controleplan in de praktijk. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de uitgangspunten die de basis voor het interne controleplan vormen (2) en het beheer van het interne controleplan (3). Onder (4) is een leeswijzer opgenomen waarin concreet is aangegeven hoe het interne controleplan moet worden gelezen en gebruikt en onder (5) staat toegelicht hoe de interne controle gedocumenteerd wordt. 2. Uitgangspunten interne controleplan Waarom een intern controleplan? Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten bestaat de behoefte aan en de verplichting tot controle. Extern hebben wij een verplichting om te kunnen aantonen dat de weten regelgeving wordt nageleefd en te kunnen verantwoorden hoe er met publiek geld omgegaan wordt. Intern heeft controle als doel effectieve en efficiënte processen, betrouwbare informatie, naleving van wet- en regelgeving, verantwoording aan bestuur, kwaliteitsborging en -verbetering etc. Om te bereiken dat de interne controle transparant uitgevoerd wordt, is het noodzakelijk om over de vorm en de inhoud afspraken te maken middels een intern controleplan. 2.2 Controleaanpak De controleaanpak waarop het interne controleplan is gebaseerd gaat uit van risicoanalyse. Dit betekent dat gestart wordt met de identificatie van baten, lasten en balansmutaties die voor de jaarrekening van materieel belang zijn. Vervolgens worden risico s geïdentificeerd met betrekking tot de rechtmatigheid van deze baten, lasten en balansmutaties. Deze risico s worden ontleend aan het normenkader zoals dat door de Raad is vastgesteld. Vervolgens wordt nagegaan hoe deze risico s worden ondervangen in de bedrijfsprocessen van de gemeente: de identificatie van beheersmaatregelen. Door middel van de uitvoering van interne controlewerkzaamheden wordt de werking (effectiviteit) van de beheersmaatregelen getoetst nadat de opzet van de beheersmaatregelen is geëvalueerd en het bestaan is vastgesteld. 1 Indien beheersmaatregelen in 1 Het toetsen van de werking van beheersmaatregelen is enkel efficiënt indien de beheersmaatregel in opzet effectief is (ofwel: het risico in voldoende mate afdekt) en indien het bestaan kan worden vastgesteld (ofwel: op basis van vastleggingen in de bedrijfsprocessen toetsbaar is). De opzet van beheersmaatregelen wordt beoordeeld aan de hand van interviews en procesbeschrijvingen. Het bestaan van beheersmaatregelen wordt vastgesteld door middel van een lijncontrole. Pagina 3 van 10

4 opzet effectief zijn en indien de werking ervan is vastgesteld door middel van interne controlewerkzaamheden is het risico in beginsel in voldoende mate afgedekt. Indien er voor een bepaald risico geen beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd, de aanwezige beheersmaatregelen in opzet niet effectief zijn of de werking van beheersmaatregelen gedurende het boekjaar niet kan worden vastgesteld moeten aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden worden verricht om het risico af te dekken dan wel de omvang van de financiële fout in beeld te brengen. Voordelen van een controleaanpak op basis van risicoanalyse zijn onder andere: - Efficiëntie. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van beheersmaatregelen, waaronder controles, die onderdeel zijn van het reguliere bedrijfsproces. Dit voorkomt dat aspecten dubbel worden gecontroleerd; - Verkrijging van tussentijdse informatie over de bedrijfsvoering en de procesgang; - Er wordt voldaan aan de uitgangspunten voor SISA (specifieke verantwoordingseisen voor bepaalde specifieke uitkeringen). 2.3 Uitvoering van de controlewerkzaamheden Een werkproces wordt uitgevoerd door een medewerker van een afdeling en tijdens de uitvoering van het proces worden de noodzakelijke controles gedaan (procescontrole). Vervolgens dienen er periodiek interne controlewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Er is binnen de gemeente Deurne voor gekozen om de uitvoering van de interne controlewerkzaamheden zoveel mogelijk door medewerkers van de afdeling uit te laten voeren. Hiertoe is op de verschillende afdelingen een kwaliteitsmedewerker aanwezig. Deze kwaliteitsmedewerker voert de interne controlewerkzaamheden uit, mits de kwaliteitsmedewerker niet belast is met uitvoerende werkzaamheden in het proces. De coördinatie van de interne controlewerkzaamheden is ondergebracht bij het onderdeel AO/IC van de afdeling Planning & Control. De medewerkers AO/IC van de afdeling Planning & Control dienen steeds een review uit te voeren op de controlewerkzaamheden van de (kwaliteits)medewerker, om te waarborgen dat de verrichte werkzaamheden toereikend zijn en dat op basis van de bevindingen de juiste conclusies worden getrokken en vervolgacties worden ingesteld (ofwel: een juiste foutevaluatie heeft plaatsgevonden). Dit wordt de verbijzonderde interne controle (VIC) genoemd. In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de significante processen waarover de interne controle voor 2012 dient te worden uitgevoerd. 2.4 Steekproefomvang Om de werking van beheersmaatregelen vast te stellen dient een steekproef genomen te worden. Indien systeemgerichte werkzaamheden worden verricht ligt de steekproefomvang vast (zie bijlage 2). Het aantal initieel te testen beheersmaatregelen is afhankelijk van het aantal malen dat Pagina 4 van 10

5 een beheersmaatregel wordt uitgevoerd. De te testen aantallen dienen willekeurig over de gehele controleperiode te worden geselecteerd. Naar aanleiding van een uitgevoerde controle kunnen twee verschillende conclusies getrokken worden: de beheersmaatregel heeft gewerkt (= effectief) of de beheersmaatregel heeft niet gewerkt (= niet-effectief). Indien naar aanleiding van de initieel uitgevoerde testwerkzaamheden éénmaal de conclusie is getrokken dat de beheersmaatregel niet heeft gewerkt, dient geconcludeerd te worden dat de beheersmaatregel in het geheel niet heeft gewerkt in de controleperiode en zullen aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden moeten worden verricht. Dit geldt voor alle beheersmaatregelen m.u.v. de beheersmaatregelen die meer dan wekelijks voorkomen en waarvoor een steekproef van 25 is genomen. In deze situatie dient in het geval er 1 fout gevonden is een uitbreiding van de steekproef plaats te vinden met 15 additionele tests. In de additionele tests mogen geen fouten meer worden aangetroffen om te kunnen concluderen dat een beheersmaatregel heeft gewerkt in de controleperiode. Wordt er in de oorspronkelijke steekproef van 25 meer dan 1 fout gevonden, dan is de conclusie dat de beheersmaatregel niet gewerkt heeft. Het doel van gegevensgerichte werkzaamheden is niet primair om vast te stellen of beheersmaatregelen gewerkt hebben maar of voldaan wordt aan de eisen van rechtmatigheid/getrouwheid. Indien gegevensgerichte werkzaamheden worden verricht in de vorm van een steekproef - ligt de steekproefomvang niet vast. Deze dient statistisch te worden bepaald. De omvang van de steekproef is afhankelijk van het financiële risico, de aard- en het volume van het aantal transacties etc. Om misverstanden over de aard- en omvang van gegevensgerichte werkzaamheden te voorkomen, is het aan te bevelen hierover vooraf overleg te voeren met de accountant. 2.5 Kwaliteit controles Om aan te kunnen tonen dat de uitgevoerde controles kwalitatief in orde zijn dienen deze vastgelegd te worden in een (digitaal) controledossier waarbij rekening gehouden moet worden met de volgende aspecten: o Zorg voor voldoende en toereikende documentatie; zorg in elk geval dat er een begeleidend schrijven in het controledossier zit waarin minimaal is aangegeven: - opdracht van de interne controle; - doel van de interne controle; - wijze van toetsing; - inhoudsopgave/leeswijzer; - conclusie; o Zorg dat overwegingen die gemaakt worden blijken uit de stukken; o Maak de audit-trail zichtbaar (laat expliciet zien wat je gedaan hebt middels verwijzingen, cross references etc.); o Zorg ervoor dat het controledossier zelfstandig volgbaar is, zelfs voor iemand die niet bekend is met het werkproces. Pagina 5 van 10

6 3. Beheer interne controleplan Het interne controleplan is een levend document, dat voortdurend kan en moet worden aangepast aan de actuele situatie. In ieder geval dienen de volgende acties (jaarlijks) te worden ondernomen: - Actualisering van het normenkader op basis van wijzigingen in externe en interne wet- en regelgeving; - Heroverweging van de risicoanalyse (risico identificatie) naar aanleiding van wijzigingen in het normenkader; - Heroverweging van de risicoanalyse (identificatie van materiële baten, lasten en balansmutaties) naar aanleiding van wijzigingen in de activiteiten van de gemeente; 2 - Heroverweging van de risicoanalyse naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie die gevolgen hebben voor de opzet van beheersmaatregelen. Hiertoe dient de opzet van de beheersmaatregelen in het proces te worden herbeoordeeld en de procesbeschrijving dient dienovereenkomstig te worden aangepast. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het interne controleplan is ondergebracht bij het onderdeel AO/IC binnen de afdeling Planning & Control, ten einde de blijvende kwaliteit van het interne controleplan te waarborgen. 4. Leeswijzer Per proces is een Excelbestand gemaakt, waarin het interne controleplan voor dat proces is opgenomen. De volgende onderdelen zijn opgenomen: Risico-identificatie In het Excelbestand is linksboven een tabel opgenomen met de belangrijkste risico s die door het proces (zouden moeten) worden ondervangen. De risico s zijn doorlopend genummerd. In de kolom Risico s is een beschrijving van de risico s opgenomen. In de kolom Aspect (R/G) is aangegeven of er sprake is van een typisch rechtmatigheidrisico (R), een getrouwheidsrisico (G) of beide (R/G). Indien sprake is van een rechtmatigheidrisico (R of R/G) is in de kolom Regelgeving aangegeven uit welke regelgeving het risico met name voortvloeit. In de kolom Beheersmaatregel is de koppeling weergegeven tussen de geïdentificeerde risico s en de beheersmaatregelen die in het proces zijn opgenomen om de risico s te ondervangen. De beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd op basis van interviews met proceseigenaren en de beoordeling van bestaande procesbeschrijvingen en overige documenten. Lijncontrole, interne controle (IC) en verbijzonderde interne controle (VIC) 2 De identificatie van materiele baten, lasten en balansposten alsmede de benoeming van bijbehorende processen vindt jaarlijks in overleg met de accountant plaats. Pagina 6 van 10

7 In de tweede tabel in het Excelbestand is per beheersmaatregel de lijncontrole, interne controle en verbijzonderde interne controle opgenomen met daarbij aangegeven de steekproefomvang en het moment van uitvoering van de controle. In het geval van risico s die niet door beheermaatregelen kunnen worden afgedekt zijn de gegevensgerichte werkzaamheden opgenomen die minimaal moeten worden verricht om het risico af te dekken dan wel de omvang van de financiële fout in beeld te brengen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de aard- en omvang van de gegevensgerichte werkzaamheden sterk afhankelijk is van de concrete situatie in een boekjaar (de risico s, uitkomst systeemgerichte werkzaamheden in een bepaald boekjaar of een deel van het boekjaar). Voor de definiëring van de aard- en omvang van de gegevensgerichte werkzaamheden dient men vooraf in overleg te treden met de accountant. 5. Documentatie De interne controle wordt uitgevoerd door medewerkers van de diverse afdelingen ofwel de procesverantwoordelijken. De originele IC-documenten worden opgeborgen in een map die op de afdeling staat. In iedere afdelingsmap zit naast de IC-documenten in elk geval een checklist/ totaaloverzicht inclusief resultaten van de uitgevoerde interne controle. Tijdens de verbijzonderde interne controle door de medewerker AO/IC wordt steekproefsgewijs de interne controle op de afdeling gecontroleerd. Dit gebeurt door een aantal controles uit deze map te kopiëren en te controleren cq. nogmaals uit te voeren. Op deze kopieën worden door de VIC-medewerker de constateringen van de verbijzonderde interne controle gezet en deze documenten worden opgeborgen in een eigen map die op de kamer van de AO/IC-medewerkers staat. Naast de VIC-documenten wordt ook de checklist / totaaloverzicht uit de afdelingsmap op de afdeling gekopieerd en opgeborgen in de AO/IC-map. In de map van de verbijzonderde interne controle zit daarnaast altijd een rapportage met bevindingen en conclusies van de VIC. Pagina 7 van 10

8 Bijlage 1 Overzicht significante processen Overzicht significante processen ten behoeve van de interne controle 2012: - Inkoop (goederen en diensten + investeringsgoederen) - Personeel - Omgevingsvergunning - Burgerzaken (meerjarige controle) - Subsidies o Professioneel o Niet-professioneel o Onderwijshuisvesting o Leerlingenvervoer - WWB (incl. participatiebudget) - WMO - Financiële administratie - Grondexploitatie (alleen aan- en verkoop grond) Nog op te zetten controles voor 2012: - Grondexploitatie - Treasury Vervallen processen t.o.v. 2011: - WWB (deels) - IOAZ - IOAW - Participatiebudget (deels) De uitvoering van (een deel van) deze processen is met ingang van 1 juli 2011 overgegaan naar Werkplein. De gemeente blijft financieel verantwoordelijk. T.b.v. de jaarrekeningcontrole zullen de benodigde jaarlijkse financiële aansluitingen gemaakt worden, maar deze processen vormen geen onderdeel meer van de reguliere interne controlewerkzaamheden van de gemeente. - OZB - Afvalstoffenheffing - Rioolheffing De uitvoering van deze processen is met ingang van 1 oktober 2011 overgegaan naar de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De gemeente blijft verantwoordelijk voor ontvangen belastinggelden. T.b.v. de jaarrekeningcontrole zullen de benodigde jaarlijkse financiële aansluitingen gemaakt worden, maar deze processen vormen geen onderdeel meer van de reguliere interne controlewerkzaamheden van de gemeente. Pagina 8 van 10

9 Bijlage 2 Steekproefomvang Algemeen In het kader van rechtmatigheidsbeheer dient de gemeente periodiek de werking van geïdentificeerde beheersmaatregelen vast te stellen. De geïdentificeerde beheersmaatregelen dienen in opzet effectief te zijn om de geïdentificeerde risico's af te dekken. In onderstaand overzicht zijn de door de interne controlemedewerker te testen aantallen gericht op het vaststellen van de werking van beheersmaatregelen weergegeven. De genoemde aantallen zijn statistisch onderbouwd. Een afwijking van de genoemde aantallen (in die zin dat met een lager aantal wordt volstaan als grondslag voor het oordeel over de werking van beheersmaatregelen) is enkel toegestaan in overleg met de accountant. De te testen aantallen dienen willekeurig over de gehele controleperiode (boekjaar 2012) te worden geselecteerd. Toelichting op het schema, conclusies naar aanleiding van de testwerkzaamheden - Het aantal initieel door de controlemedewerker te testen beheersmaatregelen is afhankelijk van het aantal malen dat een beheersmaatregel wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de beheersmaatregel 'Autorisatie van inkoopfacturen door de budgethouder' wordt dagelijks of meerdere malen per dag uitgevoerd. Per geïdentificeerde beheersmaatregel dient in het interne controleplan expliciet te worden vermeld hoe vaak de betreffende beheersmaatregel wordt uitgevoerd; - Naar aanleiding van een uitgevoerde test kunnen twee verschillende conclusies worden getrokken. Of de conclusie luidt dat een beheersmaatregel heeft gewerkt, of de conclusie luidt dat een beheersmaatregel niet heeft gewerkt. Een 'tussenoplossing' ('de beheersmaatregel heeft gedeeltelijk gewerkt') is niet mogelijk. De conclusie moet logischerwijs voortvloeien uit de bevindingen van de controlewerkzaamheden. Dit dient uit de vastlegging van de controlewerkzaamheden, bevindingen en conclusies te blijken; - Indien naar aanleiding van de initieel uitgevoerde testwerkzaamheden (bijvoorbeeld 25 tests bij een beheersmaatregel die dagelijks of meer dan dagelijks wordt uitgevoerd) maximaal eenmaal de conclusie is getrokken dat de beheersmaatregel niet heeft gewerkt, dienen de testwerkzaamheden te worden uitgebreid (bij een beheersmaatregel die dagelijks of meer dan dagelijks wordt uitgevoerd: 15 additionele tests). In de additionele tests mogen geen fouten meer worden aangetroffen om te kunnen concluderen dat een beheersmaatregel heeft gewerkt in de controleperiode. Indien in de initieel uitgevoerde testwerkzaamheden meer dan eenmaal de conclusie wordt getrokken dat een beheersmaatregel niet heeft gewerkt, dient te worden geconcludeerd dat de beheersmaatregel in het geheel niet heeft gewerkt in de controleperiode. In het kader van de jaarrekeningcontrole (getrouwheid en rechtmatigheid) zullen door de gemeente (IC en/of VIC) aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden moeten worden verricht. Dit zijn controlewerkzaamheden waarvan niet primair het doel is vast te stellen of beheersmaatregelen gewerkt hebben. Het doel van gegevensgerichte werkzaamheden is vast te stellen of de gepresenteerde cijfers (in de jaarrekening) voldoen aan de eisen van rechtmatigheid/getrouwheid; - Indien in het kader van gegegevensgerichte werkzaamheden een deelwaarneming (steekproef) wordt uitgevoerd dienen alle items groter dan in ieder geval in de deelwaarneming te worden betrokken. Daarnaast dienen tenminste 25 items (van de totale items lager dan ) in de deelwaarneming te worden betrokken. Uit de vastlegging van de controlewerkzaamheden dient duidelijk te blijken hoe de items zijn geselecteerd en uit welke massa de items zijn Pagina 9 van 10

10 geselecteerd. Het doel van de deelwaarneming is (in tegenstelling tot het bovenstaande) niet het vast stellen van de werking van beheersmaatregelen, maar het controleren van bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen. Dit impliceert dat de aansluiting van de geselecteerde items met de jaarrekening duidelijk moet worden vastgelegd (van totale massa items naar financiële administratie naar post in de jaarrekening). Schema te testen items: Aantal malen dat de beheersmaatregel wordt uitgevoerd: Aantal initeel te testen door Indien van toepassing: Aantal additioneel te Indien beheersmaatregel niet heeft gewerkt: de IC-functie: testen door IC-functie: Dagelijks of meerdere malen per dag 25* 15 Gegevensgerichte werkzaamheden Wekelijks 5 Integraal Gegevensgerichte werkzaamheden Maandelijks of eens per kwartaal 2 Integraal Gegevensgerichte werkzaamheden Jaarlijks 1 Integraal Gegevensgerichte werkzaamheden * Steekproefomvang is 10% van de populatie met een maximum van 25 Pagina 10 van 10

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 CONTROLEPLAN 2014-2015 Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet van de controle...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Intern Controleplan 2017 Gemeente Heemstede. aanleiding

Intern Controleplan 2017 Gemeente Heemstede. aanleiding GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 2450 15 februari 201 Intern Controleplan 201 Gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Normenkader en intern controleplan Registratienummer: 514552 Op voorstel van het college d.d.: 18 februari 2014 Datum vergadering: 11 maart 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 3 Rechtmatigheidscontrole Reikwijdte en normenkader Aanpak Uit te voeren controles 9. 4 Foutenevaluatie 10

1 Inleiding 1. 3 Rechtmatigheidscontrole Reikwijdte en normenkader Aanpak Uit te voeren controles 9. 4 Foutenevaluatie 10 Intern controleplan Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Getrouwheid van de informatieverstrekking 3 2.1 Kwaliteit van het cijfermateriaal 3 2.2 Betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking 3 3

Nadere informatie

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 12-6-2012 1 Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid Het voorliggende Interne Controleplan is grotendeels

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

nota aan burgemeester en wethouders

nota aan burgemeester en wethouders nota aan burgemeester en wethouders dienst/projectdirectie afdeling Concerncontrol steller Tijmen Zentveld/ Lia Steffen onderwerp Intern Controle Plan 2011 (IC 2011) telefoon 0182-588516 div-nummer 645357

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Intern Controle Plan 2014 (ICP 2014) gemeente Heemstede

Intern Controle Plan 2014 (ICP 2014) gemeente Heemstede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 843 8 februari 204 Intern Controle Plan 204 (ICP 204) gemeente Heemstede Inhoudsopgave. Aanleiding en doel.2 Aanleiding : 2.3 Doel van het plan

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2015 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Intern Controleplan gemeente Veenendaal

Intern Controleplan gemeente Veenendaal Intern Controleplan gemeente Veenendaal 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding:... 3 1.2 Doel van het plan... 3 1.3 Waarom interne controle?... 4 2 Kader interne controle... 5 2.1 Wettelijk

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleplan Innovatief en Risicogericht. Gemeente Groningen. 1 september Afdeling Auditing

Controleplan Innovatief en Risicogericht. Gemeente Groningen. 1 september Afdeling Auditing Controleplan 2017 Innovatief en Risicogericht Gemeente Groningen 1 september 2017 Afdeling Auditing Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3 Interne controle en verbijzonderde

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Vaststellen van het intern controleplan en normenkader 2013. Registratienummer: 381415 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 16 april 2013 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Strategisch controleplan. Gemeente Dordrecht. Geactualiseerd voor 2010 en verder

Strategisch controleplan. Gemeente Dordrecht. Geactualiseerd voor 2010 en verder Strategisch controleplan Gemeente Dordrecht Geactualiseerd voor 2010 en verder 18 augustus 2010 SBC/CC/Auditteam 1 1. Aanleiding voor actualisatie Dit strategisch controleplan betreft een actualisatie

Nadere informatie

1 Voor wie is Vinc Audit interessant?

1 Voor wie is Vinc Audit interessant? Verbijzonderde interne controle Audit, Support & Coaching BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2011 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2011 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2011 Gemeente Zaltbommel Juni 2011 Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle s- gegevens Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het College van Bestuur de werking van de interne beheersingsmaatregelen.

Nadere informatie

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016 CONTROLEPLAN 2016 Controleplan 2016 Concerncontrol/Interne Audit Status concept dec 2015 1 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel& vaststelling... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Intern controleplan CAK Het CAK in control

Intern controleplan CAK Het CAK in control Intern controleplan CAK 2014 Het CAK in control Den Haag, 28 maart 2014 Aan het directieteam van het CAK Een transparant controleplan Hierbij presenteren wij het intern controleplan CAK 2014. Met dit plan

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2015 Rechtmatigheid

INTERN CONTROLEPLAN 2015 Rechtmatigheid INTERN CONTROLEPLAN 2015 Rechtmatigheid versie 1 september 2015 2 Controleplan 2015 gemeente Marum, versie 1 september 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Controleaanpak... 5 2.1 Uitgangspunten voor de controle...

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Veranderende omgeving*

Veranderende omgeving* Veranderende omgeving* Provincie Noord-Brabant Client Service Plan 2009 juli 2009 *connectedthinking PwC Inhoud Opdracht Uw verwachtingen en wensen Specifieke regelgeving en ontwikkeling daarin Bijzondere

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Kennismaking Afspraken Ontwikkeling Aandachtspunten donderdag 25 juni 2015 2014 BDO Voorstel voor agenda Agenda is een verkorte versie van het

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

CONTROLEPLAN IC & Audit 2011

CONTROLEPLAN IC & Audit 2011 CONTROLEPLAN IC & Audit 2011 Team: Concerncontrol/Interne audit i.o. Auteur: Interne audit Versiedatum: 01-02-2011 Versie: 1 Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam: CONTROLEPLAN 2011 Index

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 35252 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 9 oktober 202 Datum vergadering: dinsdag december 202 Portefeuillehouder: Ragetlie, J. Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Interne controleplan 2013. gemeente Moerdijk

Interne controleplan 2013. gemeente Moerdijk Interne controleplan 2013 gemeente Moerdijk Versie 20-12-2012 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Kaderstelling en visie interne controle 2.1 Kaders gemeenteraad 3 2.2 Visie interne

Nadere informatie

Toelichting Managementsamenvatting Bevindingen interne beheersing

Toelichting Managementsamenvatting Bevindingen interne beheersing Toelichting Eind december 2014 hebben wij van onze accountant Deloitte de Managementletter 2014 ontvangen. De Managementletter is een uitvloeisel van de tussentijdse controle die heeft plaatsgevonden in

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Concern Interne Controleplan 2016

Concern Interne Controleplan 2016 December 2015 Opdrachtgever Gedelegeerd opdrachtgever Opdrachtnemer Uitvoering : Gedeputeerde Staten : Directieteam, directeur DCZ : Hoofd afdeling Financiële en Juridische Zaken : Bureau Kaderstelling

Nadere informatie

Jaarstukken Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Jaarstukken Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Jaarstukken 2015 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp 5.2 In control statement Er wordt naar gestreefd dat Leiderdorp in control is. Dit is het zodanig sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Op alle opdrachten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007

Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007 Gemeente Den Haag Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007 ACCOUNTANTSRAPPORT EN C.2007.322 ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2006 VAN DE DIENST BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport Interne Controle 2005 IOAW / IOAZ / Bbz Gemeente Winsum Rapporteur: Rennie Bronkema 15 maart 2006

Rapport Interne Controle 2005 IOAW / IOAZ / Bbz Gemeente Winsum Rapporteur: Rennie Bronkema 15 maart 2006 Rapport Interne Controle 2005 IOAW / IOAZ / Bbz Gemeente Winsum Rapporteur: Rennie Bronkema 15 maart 2006 2/10 Inhoud 1. Inleiding 3 Opzet van het onderzoek 3 Intern Controleplan 3 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 3 3. Opdrachtgever... 3 4. Opdrachtnemer... 3 5. Relevante wet- en

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie