Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012"

Transcriptie

1 Managementletter Tussentijdse controle 2012

2 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Postbus AB Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Amsterdam, 23 november CYN.RE.evm Betreft: Managementletter tussentijdse controle 2012 Geacht College, Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter Zoals u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie en de gerealiseerde vooruitgang in In ons dienstverleningsplan heeft uw raad ons de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2012 van uw gemeente te controleren. Onze tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze managementletter. In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van belang zijn voor het management en het college. Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met respectievelijk de Hoofd Financieel Beleid, directeur Bedrijfsvoering en Publiekszaken en de portefeuillehouder Financiën. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP R. Ellermeijer RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

3 Inhoudsopgave 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? Algemeen beeld Bestuurlijke aandachtspunten 1 2 Waar staat uw gemeente? Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor De inrichting van uw interne controle Inkopen en aanbestedingen Automatiseringsomgeving 7 3 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole Afwikkeling SISA verantwoording Gebruik gemeentelijk eigendommen 8 Bijlagen 1 Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen 2 Reikwijdte en controleaanpak

4 2012 B e s t u u r l i j k e s a m e n v a t t i n g

5 Pagina 1 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld Voldoende opvolging bevindingen 2011 Overheidsfinanciering onderhevig aan grote verandering Uw processen zijn op orde Op basis van onze interim-controle 2012 constateren wij dat uw gemeente continu werkt aan de verbetering van uw organisatie. De organisatie heeft voldoende opvolging gerealiseerd ten aanzien van de bevindingen die wij vorig jaar hebben gerapporteerd. Zo zien wij duidelijke verbeteringen ten aanzien van de uniforme vastlegging van de verbijzonderde interne controle in het Key Control Dashboard. Daarnaast spelen er op dit moment een groot aantal actuele ontwikkelingen in gemeenteland. Met de verkiezingen achter de rug is het de vraag hoe de plannen van het nieuwe kabinet worden doorvertaald. In het onlangs gepresenteerd regeerakkoord, zijn een aantal maatregelen gepresenteerd die impact kunnen hebben op de gemeente Heemstede zoals: afschaffing van BTWcompensatiefonds, schaalvergroting door samenvoegen van gemeenten, Wet HOF, schatkistbankieren en omvangrijke bezuinigingen. Evenals vorig jaar stellen wij vast dat de processen van uw gemeente goed op orde zijn. De belangrijkste aandachtspunten van de jaarrekeningcontrole 2012, waar wij uw aandacht voor vragen, hebben vooral betrekking op afwikkeling van de SiSa-regelingen Gelet op de implicaties die deze bevindingen kunnen hebben op de jaarrekening 2012 hechten wij er waarde aan deze issues reeds nu aan de orde te stellen. 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Wij onderkennen de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 1 Realisatie van uw bezuinigen; 2 Wet HOF/Schatkistbankieren. Monitoring en informatievoorziening bezuinigingen Realisatie van de bezuinigingen De begroting 2013 laat een tekort zien van circa 1,7 miljoen. De meerjarenbegroting laat eenzelfde beeld zien. De oorzaak van deze begrotingstekorten is met name gelegen in:

6 Pagina 2 lagere algemene uitkering; lagere dividendinkomsten; lagere inkomsten bouwleges hogere uitgaven sociale zekerheid; lagere parkeeropbrengsten. De gemeente Heemstede wil de voorgenoemde tekorten wegwerken door: Besparingen op bedrijfsvoering; Faseren/schrappen van gemeentelijke investeringen; Versoberen van het voorzieningenniveau. De voorgenoemde bezuinigingmaatregelen zijn financieel vertaald in het dekkingsplan De structurele bezuinigingen per categorie zijn hierin nader uitgewerkt. Om de meerjarenbegroting alsnog sluitend te krijgen wordt er incidenteel een beroep gedaan op de algemene reserve. Er zal over de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van circa 1,26 miljoen worden onttrokken. De omvang van de algemene reserve alsmede het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Heemstede zal hierdoor net op de ondergrens van 1,8 komen (uitstekend weerstandsvermogen). Tussentijdse monitoring van de bezuinigingen vinden plaats op basis van periodieke rapportages. Wet HOF kan gevolgen voor uw investeringsbeleid hebben Wet HOF/schatkistbankieren De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën. In dit wetsvoorstel is de verankering van de Europese regelgeving ten aanzien van het landelijke begrotingstekort geregeld, waarbij de Europese grens van 3% is doorvertaald naar de decentrale overheden. Bij het onveranderd aannemen van dit wetsvoorstel kan dit grote gevolgen hebben voor het investeringsbeleid van de gemeente Heemstede. Met name het verschil in de toepassing van het kasstelsel bij het rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van baten en lasten bij gemeenten heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde reserves leiden tot bestedingen die negatief meetellen in het EMU-saldo. Door het rijk worden aan gemeenten normen toegekend waarbinnen gemeenten mogen handelen. Overtreding van de norm kan leiden tot een boete. Op basis van de septembercirculaire is door het rijk berekend dat het maximale EMU-saldo 2013 voor de gemeente Heemstede ongeveer 2,0 miljoen bedraagt.

7 Pagina 3 Wij adviseren de gemeente Heemstede om op korte termijn de gevolgen van dit wetsvoorstel in kaart te brengen door op basis van de bestaande liquiditeitenprognoses en investeringsplanningen het toekomstige EMU-saldo te berekenen. Wij hebben vernomen dat bij het opstellen van de kadernota 2013 hiermee rekening wordt gehouden.

8 Pagina 4 2 Waar staat uw gemeente? 2.1 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Uw processen zijn in de basis op orde Onze interim-controle 2012 bevestigt het beeld uit voorgaande jaren dat uw processen in de basis goed op orde zijn. De processen inkoop en aanbestedingen alsmede administratie en vastlegging hebben ten opzichte van vorig jaar een verbetering meegemaakt. De tussentijdse aansluiting met de subadministratie GOUW-IT zijn gemaakt. Verder is een deel van de werkzaamheden ten aanzien van aanbestedingen reeds uitgevoerd. Voor het proces subsidieverstrekkingen is geconstateerd dat een te late subsidieaanvraag heeft geleid tot een subsidieverstrekking. In de bedrijfsmonitor 2012 tonen wij onze beoordeling van de verschillende processen. Onderstaand een visuele weergave van uw processen. Kwaliteit van de beheersorganisatie is stabiel Proces Oordeel Inkopen en aanbestedingen Personeel en salarissen Belastingen Burgerzaken Begraafrechten Bouwvergunningen Parkeeropbrengsten

9 Pagina 5 Subsidieverstrekkingen Sociale Uitkeringen WMO Administratie en verslaglegging Begrotingswijzigingen Rood Oranje Geel Groen Het proces voldoet niet aan de te stellen eisen. Veel aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet voor een belangrijk deel niet aan te stellen eisen. Meerdere aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet nagenoeg geheel aan de te stellen eisen. Enkele aandachtspunten ter verbetering. Het proces voldoet geheel aan de te stellen eisen. Beperkte ruimte tot verbetering. 2.2 De inrichting van uw interne controle Algehele aanpak interne controle verbeterd Ten aanzien van de vastlegging van de verbijzonderde interne controle heeft u er voor gekozen om vanaf 2011 gebruik te maken van het Key Control Dashboard (KCD). Door middel van het centraal vastleggen van de werkzaamheden alsmede de bevindingen in het KCD kan er op elke gewenst moment inzicht worden verkregen in de status van de (verbijzonderde) interne controle.

10 Pagina 6 De gemeente Heemstede werkt volgens het principe van verbijzonderde interne controle. De interne controleurs stellen door middel van deelwaarnemingen vast dat de interne controles binnen de lijnafdeling van de gemeente Heemstede plaats hebben gevonden en dat deze kwalitatief van voldoende niveau zijn. De interne controleurs hebben gedurende 2012 een aantal bevindingen gerapporteerd. Er is echter verzuimd om de aard (incidenteel of structureel) van de bevindingen aan te geven. Afhankelijk van de aard van de bevindingen dienen er nog aanvullende werkzaamheden te worden uitgevoerd. In bijlage 1 van deze management letter zijn deze aanvullende werkzaamheden per bevinding opgenomen. Wij adviseren u voortaan om bij de vastlegging van de interne controle door de interne controleurs in KCD de aard van de bevinding (incidenteel/structureel) te laten rapporteren. Indien er sprake is van structurele fouten/bevindingen dan dient de deelwaarneming uitgebreid te worden. 2.3 Inkopen en aanbestedingen Stichting RIJK faciliteert de gemeente Heemstede bij de aanbestedingen van infrastructurele projecten en diensten. De rechtmatigheid van inkopen en de aanbesteden zijn binnen de gemeente Heemstede echter nog steeds de eindverantwoordelijkheid van de afdelingen. Invoering centraal contractenregister onder de aandacht Wij hebben geconstateerd dat er nog geen centraal contractenregister aanwezig is. Doordat een contractenregister ontbreekt, is niet op elk moment inzichtelijk welke contracten op welk moment aanbesteed moeten worden. De grote contracten zijn opgenomen in de aanbestedingskalender van Stichting RIJK, maar dat geldt niet voor alle contracten. Wij adviseren u om een centraal contractenregister op te zetten. Vanuit dit contactenregister kan worden bepaald op welke moment, welke contracten opnieuw aanbesteed moeten worden. Op deze wijze wordt de volledigheid van de aan te besteden contracten gewaarborgd.

11 Pagina Automatiseringsomgeving Algemeen Wij hebben met het hoofd I&A afgesproken om deze werkzaamheden aan het eind van het jaar uit te voeren. Onze aanbevelingen alsmede opvolging van de in 2011 geconstateerde bevindingen zullen wij meenemen in ons rapport van bevindingen bij de jaarrekeningcontrole Webrichtlijnen voor beveiliging Webrichtlijnen voor beveiliging In een brief die u in februari 2012 van de VNG heeft ontvangen wordt u geattendeerd op de kortgeleden gepubliceerde ICTbeveiligingsrichtlijn voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Deze richtlijn is tot stand gekomen aan de hand van best practices van het NCSC in samenwerking met onder andere Ernst & Young. Logius heeft deze richtlijn ter hand genomen en de Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD afgekondigd. Per eind 2013 moeten gemeenten een rapport opleveren aan Logius waarin ze verantwoording afleggen over de norm. De naleving van de norm moet worden getoetst door uw EDP-auditor. Wij maken graag hierover binnenkort afspraken met de gemeente Heemstede.

12 Pagina 8 Bijlage 1 3 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole Afwikkeling SISA verantwoording 2011 Afwikkeling fout SiSaregeling Binnenklimaat Afwikkeling Wet inburgering periode 2007 t/m 2009 Bij de jaarrekeningcontrole 2011 hebben wij een fout van inzake de SiSa-regeling Binnenklimaat primair onderwijs gerapporteerd. Dit werd veroorzaakt, omdat er geen rekening werd gehouden met de wettelijke voorschreven normbedragen. Het resultaat van 2011 werd hierdoor negatief beïnvloed, omdat teveel aan baten zijn geboekt vanuit het rijk. Dit bedrag is als fout opgenomen in de controleverschillen De ervaring leert dat het Rijk vóór het eind van boekjaar 2012 de gemeente op de hoogte stelt van de vaststelling van de subsidie. In ons rapport van bevindingen bij de jaarrekeningcontrole 2011 hebben wij geadviseerd om de communicatie met het Ministerie over de interpretatie van wet- en regelgeving in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 t/m 2009 schriftelijk vast te leggen teneinde onduidelijkheden te voorkomen. In afwachting van de definitieve vaststelling door het Rijk van het WI-budget, is voorzichtigheidshalve een bedrag van als vooruitontvangen subsidie in de jaarrekening verantwoord. Inmiddels is de beschikking tot het voornemen tot vaststellen van de subsidie van het Rijk ontvangen. Naar verwachting wordt de definitieve beschikking in januari 2013 ontvangen. Wij zullen de afwikkeling van de bovenstaande regelingen in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 nader onderzoeken. 3.2 Gemeentelijk eigendommen Toelichting inzake gemeentelijke eigendommen die andere bestemming krijgen Wij hebben vernomen dat er momenteel een onderzoek plaatsvindt over het optimaal gebruik van gemeentelijke eigendommen. Er wordt in dit kader nagedacht over verkoop van gemeentelijke eigendommen en het aanpassen van huurovereenkomsten. De beslissing om vastgoed te verkopen kan invloed hebben op toelichting van de activa in de jaarrekening van de gemeente Heemstede. In artikel 63 lid 5 van de BBV is het volgende opgenomen: Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming op de balans opgenomen. Dit betekent dat indien de gemeente besluit om vastgoed te verkopen, de actuele waarde van het vastgoed in de toelichting van de jaarrekening moet worden opgenomen. Wij adviseren u om bij het opstellen van de jaarrekening 2012 met voorgenoemde rekening te houden.

13 B i j l a g e 1

14 Pagina 10 Bijlage 1 Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen Bevinding 1 Inkoop en aanbestedingen Sector Alle Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Middel Proces Controleomgeving Omvang risico Middel Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De verbijzonderde interne werkzaamheden ten aanzien van de toetsing van de naleving van het inkoopbeleid zijn voor een deel uitgevoerd. De controle heeft plaatsgevonden op een aantal in 2012 uitgevoerde aanbestedingen. De werkzaamheden ter waarborging van de volledigheid van de aanbestedingen zijn nog niet uitgevoerd. Risico/gevolg Het risico bestaat dat er dossiers aanwezig zijn die niet zijn aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Door het invoeren van een contractenregister wordt beter inzicht geboden in de volledigheid van de aan te besteden projecten/contracten. Wij adviseren u om een contactenregister in te voeren. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Voor aanvang eindejaarscontrole dient er een beoordeling op het crediteurenbestand en verplichtingenadministratie uitgevoerd te worden. Grote saldi per crediteur of verplichtingen dienen nader onderzocht te worden of het geldende aanbestedingsbeleid (zowel interne als extern) is gevolgd.

15 Pagina 11 Bijlage 1 Bevinding 2 Verstrekken WMO uitkeringen Sector IASZ Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Middel Proces Verstrekken WMO-uitkeringen Omvang risico Middel Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De verwerking van de betalingen aan de zorgverleners van de huishoudelijke hulp geschied met ingang van 2010 middels een automatische match op persoonniveau door de uitkeringenadministratie met de digitale facturen van de zorgverleners. Hierdoor is ten opzichte van 2009 een verdere verbeterslag gemaakt ten aanzien van de controle van de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte kosten van de zorgverleners. Voorheen werden de facturen van zorgleveranciers nog handmatig regel voor regel door een medewerker van de IASZ gecontroleerd. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij achten het van belang dat de inrichting een dergelijke geautomatiseerde controle door een IT-auditor wordt beoordeeld. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Voor aanvang eindejaarscontrole zal voor deze controle een IT-auditor worden ingeschakeld om de inrichting van de geautomatiseerde controle te controleren. Inmiddels zijn er al met de organisatie afspraken gemaakt. De zichtbare vastlegging van deze controlemaatregel ontbreekt doordat dit in de uitkeringenadministratie geschied. De uitkeringenadministratie genereert uitvallijsten waarin factuurregels die niet corresponderen met de uitkeringenadministratie worden geregistreerd. Deze lijstwerken worden met de zorgleverancier gecommuniceerd welke tot correcties leidt.

16 Pagina 12 Bijlage 1 Bevinding 3 Declaraties toelage onregelmatige dienst Afdeling P&O Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Middel Proces Personeel Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De interne controleur heeft in 2012 geconstateerd dat bij de berekening van de toelage voor onregelmatige dienst fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Risico/gevolg Onjuiste betalingen van toelages voor onregelmatige dienst. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om de procedures ten aanzien van het declareren van toelage voor onregelmatige dienst aan te scherpen. Wij adviseren u om de berekening van een declaratie door een tweede medewerker te laten controleren. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Wij achten het noodzakelijk dat er aanvullende deelwaarnemingen plaats te vinden of op de juiste berekening van toelage voor onregelmatige dienst.

17 Pagina 13 Bijlage 1 Bevinding 4 Niet zichtbare toepassingen mandaatregeling vaststellen subsidie Afdeling Welzijnszake n Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Lager Proces Subsidieverstrekkingen Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De interne controleur heeft als onderdeel van de verbijzonderde interne controle op subsidieverstrekkingen voor één subsidiedossier (Les Petits Kinderopvang) geconstateerd dat de vaststelling hoger is geweest dan voorlopig toegekende subsidie. In de mandaatregeling van de gemeente is opgenomen dat hoofd Welzijnszaken bevoegd is tot vaststellen van subsidies indien deze conform aanvraag worden vastgesteld. Bij afwijking dient de portefeuillehouder goedkeuring hieraan te verlenen. Deze goedkeuring heeft niet zichtbaar plaatsgevonden. Risico/gevolg Er is niet voldaan aan de mandaatregeling van de gemeente Heemstede. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om de procedures ten aanzien van het verlenen van subsidies aan te scherpen indien sprake is van hogere vaststelling dan de verleende subsidie en deze zichtbaar vast te leggen. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Wij achten het noodzakelijk dat er aanvullende deelwaarnemingen worden gedaan om vast te stellen dat dit een incident is.

18 Pagina 14 Bijlage 1 Bevinding 5 Opgave externe partij parkeeropbrengsten Afdeling Parkeren Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Middel Proces Parkeren Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De gemeente Heemstede is in 2012 deels overgegaan op het parkeersysteem van Parkfolio. De volledigheid van de opbrengsten -voor de geldstromen pin en chipworden gecontroleerd aan de hand van opgaven vanuit het systeem van Parkfolio en niet meer door middel van parkeermeterstroken. Risico/gevolg Het risico bestaat dat de parkeeropbrengsten niet volledig zijn, omdat er volledig gesteund wordt op de opgave Parkfolio. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om zogenoemde ISAE3402 verklaring te ontvangen van Parkfolio waardoor er meer zekerheid kan worden verkregen omtrent de opgaven van Parkfolio en de daarmee samenhangende volledigheid van de parkeeromzet van de gemeente. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Verkrijg een ISAE3402 verklaring van Parkfolio.

19 B i j l a g e 2

20 Pagina 16 Bijlage 2 Reikwijdte en controleaanpak Reikwijdte werkzaamheden In het kader van de door de raad aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede brengen wij u hierbij verslag uit van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de tussentijdse controlewerkzaamheden, die wij onlangs hebben uitgevoerd. Bij de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve organisatie en het daarvan deeluitmakende systeem van interne controle van uw gemeente. In dit verband hebben wij de opzet en bestaan van de administratieve organisatie op een aantal door ons noodzakelijk geachte punten onderzocht. Wij wijzen u erop dat onze controle niet was gericht op het vormen van een oordeel over de administratieve organisatie als zodanig. De in deze managementletter opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd. Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede. Ze zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brief zijn daarom beperkt tot de punten die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan hebben wij u daarover onmiddellijk gerapporteerd. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeuringsen rapporteringstolerantie.

21 Pagina 17 Bijlage 2 Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelsonthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekening < 1% >1% < 3% > 3% (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) < 3% >3% < 10% > 10% Op basis van de begroting 2012 van de gemeente Heemstede betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa en een totaal van onzekerheden van de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten. De rapporteringstolerantie is, zoals met u overeengekomen, gesteld op (0,5% van de lasten). Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie van Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. Controleaanpak In overeenstemming met de wet 1 resulteert onze accountantscontrole in het afgeven van een controleverklaring zowel met betrekking tot de rechtmatigheid van het financieel beheer (worden de financiële beheershandelingen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verricht) als met betrekking tot de getrouwheid (het getrouwe beeld van de financiële positie en het saldo van de baten en lasten). Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij de tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van de door ons als significant aangemerkte processen binnen de gemeente Heemstede terwijl bij de eindejaarscontrole de posten in de jaarrekening centraal staan. De identificatie van de significante processen vindt plaats op basis van risicoanalyse. 1 Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

22 Pagina 18 Bijlage 2 Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van deze processen in kaart gebracht (hoe is de administratieve organisatie en de interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze processen vastgesteld (worden de procedures zoals beschreven ook in de praktijk gebracht). Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals die in de processen zijn opgenomen, dienen wij tenslotte vast te stellen dat deze maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het toetsen van de werking). Hierbij steunen wij op de interne controlewerkzaamheden zoals deze door uw interne controlefunctionarissen worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn momenteel onderhanden. In deze managementletter rapporteren wij u de status hiervan. Op het moment dat de interne controlewerkzaamheden zijn afgerond, voeren wij hierop een review uit en signaleren wij eventuele tekortkomingen. In het verslag van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole komen de (eventueel) hieruit voortvloeiende significante bevindingen aan bod.

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011.

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011. Deloitte Accountants B.V. Kroonparklo 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 www.deloitte.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014 Nota van verantwoording n.a.v. Managementletter 2014 Vastgesteld in DT-MO: 2 maart 2014 vastgesteld in college: 3 maart 2015 *15-0095598* 15-0095598 nota van verantwoording managementletter 2014 D15-0010981

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie