Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012"

Transcriptie

1 Managementletter Tussentijdse controle 2012

2 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Postbus AB Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Amsterdam, 23 november CYN.RE.evm Betreft: Managementletter tussentijdse controle 2012 Geacht College, Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter Zoals u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie en de gerealiseerde vooruitgang in In ons dienstverleningsplan heeft uw raad ons de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2012 van uw gemeente te controleren. Onze tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze managementletter. In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van belang zijn voor het management en het college. Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met respectievelijk de Hoofd Financieel Beleid, directeur Bedrijfsvoering en Publiekszaken en de portefeuillehouder Financiën. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP R. Ellermeijer RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

3 Inhoudsopgave 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? Algemeen beeld Bestuurlijke aandachtspunten 1 2 Waar staat uw gemeente? Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor De inrichting van uw interne controle Inkopen en aanbestedingen Automatiseringsomgeving 7 3 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole Afwikkeling SISA verantwoording Gebruik gemeentelijk eigendommen 8 Bijlagen 1 Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen 2 Reikwijdte en controleaanpak

4 2012 B e s t u u r l i j k e s a m e n v a t t i n g

5 Pagina 1 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld Voldoende opvolging bevindingen 2011 Overheidsfinanciering onderhevig aan grote verandering Uw processen zijn op orde Op basis van onze interim-controle 2012 constateren wij dat uw gemeente continu werkt aan de verbetering van uw organisatie. De organisatie heeft voldoende opvolging gerealiseerd ten aanzien van de bevindingen die wij vorig jaar hebben gerapporteerd. Zo zien wij duidelijke verbeteringen ten aanzien van de uniforme vastlegging van de verbijzonderde interne controle in het Key Control Dashboard. Daarnaast spelen er op dit moment een groot aantal actuele ontwikkelingen in gemeenteland. Met de verkiezingen achter de rug is het de vraag hoe de plannen van het nieuwe kabinet worden doorvertaald. In het onlangs gepresenteerd regeerakkoord, zijn een aantal maatregelen gepresenteerd die impact kunnen hebben op de gemeente Heemstede zoals: afschaffing van BTWcompensatiefonds, schaalvergroting door samenvoegen van gemeenten, Wet HOF, schatkistbankieren en omvangrijke bezuinigingen. Evenals vorig jaar stellen wij vast dat de processen van uw gemeente goed op orde zijn. De belangrijkste aandachtspunten van de jaarrekeningcontrole 2012, waar wij uw aandacht voor vragen, hebben vooral betrekking op afwikkeling van de SiSa-regelingen Gelet op de implicaties die deze bevindingen kunnen hebben op de jaarrekening 2012 hechten wij er waarde aan deze issues reeds nu aan de orde te stellen. 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Wij onderkennen de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 1 Realisatie van uw bezuinigen; 2 Wet HOF/Schatkistbankieren. Monitoring en informatievoorziening bezuinigingen Realisatie van de bezuinigingen De begroting 2013 laat een tekort zien van circa 1,7 miljoen. De meerjarenbegroting laat eenzelfde beeld zien. De oorzaak van deze begrotingstekorten is met name gelegen in:

6 Pagina 2 lagere algemene uitkering; lagere dividendinkomsten; lagere inkomsten bouwleges hogere uitgaven sociale zekerheid; lagere parkeeropbrengsten. De gemeente Heemstede wil de voorgenoemde tekorten wegwerken door: Besparingen op bedrijfsvoering; Faseren/schrappen van gemeentelijke investeringen; Versoberen van het voorzieningenniveau. De voorgenoemde bezuinigingmaatregelen zijn financieel vertaald in het dekkingsplan De structurele bezuinigingen per categorie zijn hierin nader uitgewerkt. Om de meerjarenbegroting alsnog sluitend te krijgen wordt er incidenteel een beroep gedaan op de algemene reserve. Er zal over de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van circa 1,26 miljoen worden onttrokken. De omvang van de algemene reserve alsmede het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Heemstede zal hierdoor net op de ondergrens van 1,8 komen (uitstekend weerstandsvermogen). Tussentijdse monitoring van de bezuinigingen vinden plaats op basis van periodieke rapportages. Wet HOF kan gevolgen voor uw investeringsbeleid hebben Wet HOF/schatkistbankieren De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën. In dit wetsvoorstel is de verankering van de Europese regelgeving ten aanzien van het landelijke begrotingstekort geregeld, waarbij de Europese grens van 3% is doorvertaald naar de decentrale overheden. Bij het onveranderd aannemen van dit wetsvoorstel kan dit grote gevolgen hebben voor het investeringsbeleid van de gemeente Heemstede. Met name het verschil in de toepassing van het kasstelsel bij het rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van baten en lasten bij gemeenten heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde reserves leiden tot bestedingen die negatief meetellen in het EMU-saldo. Door het rijk worden aan gemeenten normen toegekend waarbinnen gemeenten mogen handelen. Overtreding van de norm kan leiden tot een boete. Op basis van de septembercirculaire is door het rijk berekend dat het maximale EMU-saldo 2013 voor de gemeente Heemstede ongeveer 2,0 miljoen bedraagt.

7 Pagina 3 Wij adviseren de gemeente Heemstede om op korte termijn de gevolgen van dit wetsvoorstel in kaart te brengen door op basis van de bestaande liquiditeitenprognoses en investeringsplanningen het toekomstige EMU-saldo te berekenen. Wij hebben vernomen dat bij het opstellen van de kadernota 2013 hiermee rekening wordt gehouden.

8 Pagina 4 2 Waar staat uw gemeente? 2.1 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Uw processen zijn in de basis op orde Onze interim-controle 2012 bevestigt het beeld uit voorgaande jaren dat uw processen in de basis goed op orde zijn. De processen inkoop en aanbestedingen alsmede administratie en vastlegging hebben ten opzichte van vorig jaar een verbetering meegemaakt. De tussentijdse aansluiting met de subadministratie GOUW-IT zijn gemaakt. Verder is een deel van de werkzaamheden ten aanzien van aanbestedingen reeds uitgevoerd. Voor het proces subsidieverstrekkingen is geconstateerd dat een te late subsidieaanvraag heeft geleid tot een subsidieverstrekking. In de bedrijfsmonitor 2012 tonen wij onze beoordeling van de verschillende processen. Onderstaand een visuele weergave van uw processen. Kwaliteit van de beheersorganisatie is stabiel Proces Oordeel Inkopen en aanbestedingen Personeel en salarissen Belastingen Burgerzaken Begraafrechten Bouwvergunningen Parkeeropbrengsten

9 Pagina 5 Subsidieverstrekkingen Sociale Uitkeringen WMO Administratie en verslaglegging Begrotingswijzigingen Rood Oranje Geel Groen Het proces voldoet niet aan de te stellen eisen. Veel aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet voor een belangrijk deel niet aan te stellen eisen. Meerdere aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet nagenoeg geheel aan de te stellen eisen. Enkele aandachtspunten ter verbetering. Het proces voldoet geheel aan de te stellen eisen. Beperkte ruimte tot verbetering. 2.2 De inrichting van uw interne controle Algehele aanpak interne controle verbeterd Ten aanzien van de vastlegging van de verbijzonderde interne controle heeft u er voor gekozen om vanaf 2011 gebruik te maken van het Key Control Dashboard (KCD). Door middel van het centraal vastleggen van de werkzaamheden alsmede de bevindingen in het KCD kan er op elke gewenst moment inzicht worden verkregen in de status van de (verbijzonderde) interne controle.

10 Pagina 6 De gemeente Heemstede werkt volgens het principe van verbijzonderde interne controle. De interne controleurs stellen door middel van deelwaarnemingen vast dat de interne controles binnen de lijnafdeling van de gemeente Heemstede plaats hebben gevonden en dat deze kwalitatief van voldoende niveau zijn. De interne controleurs hebben gedurende 2012 een aantal bevindingen gerapporteerd. Er is echter verzuimd om de aard (incidenteel of structureel) van de bevindingen aan te geven. Afhankelijk van de aard van de bevindingen dienen er nog aanvullende werkzaamheden te worden uitgevoerd. In bijlage 1 van deze management letter zijn deze aanvullende werkzaamheden per bevinding opgenomen. Wij adviseren u voortaan om bij de vastlegging van de interne controle door de interne controleurs in KCD de aard van de bevinding (incidenteel/structureel) te laten rapporteren. Indien er sprake is van structurele fouten/bevindingen dan dient de deelwaarneming uitgebreid te worden. 2.3 Inkopen en aanbestedingen Stichting RIJK faciliteert de gemeente Heemstede bij de aanbestedingen van infrastructurele projecten en diensten. De rechtmatigheid van inkopen en de aanbesteden zijn binnen de gemeente Heemstede echter nog steeds de eindverantwoordelijkheid van de afdelingen. Invoering centraal contractenregister onder de aandacht Wij hebben geconstateerd dat er nog geen centraal contractenregister aanwezig is. Doordat een contractenregister ontbreekt, is niet op elk moment inzichtelijk welke contracten op welk moment aanbesteed moeten worden. De grote contracten zijn opgenomen in de aanbestedingskalender van Stichting RIJK, maar dat geldt niet voor alle contracten. Wij adviseren u om een centraal contractenregister op te zetten. Vanuit dit contactenregister kan worden bepaald op welke moment, welke contracten opnieuw aanbesteed moeten worden. Op deze wijze wordt de volledigheid van de aan te besteden contracten gewaarborgd.

11 Pagina Automatiseringsomgeving Algemeen Wij hebben met het hoofd I&A afgesproken om deze werkzaamheden aan het eind van het jaar uit te voeren. Onze aanbevelingen alsmede opvolging van de in 2011 geconstateerde bevindingen zullen wij meenemen in ons rapport van bevindingen bij de jaarrekeningcontrole Webrichtlijnen voor beveiliging Webrichtlijnen voor beveiliging In een brief die u in februari 2012 van de VNG heeft ontvangen wordt u geattendeerd op de kortgeleden gepubliceerde ICTbeveiligingsrichtlijn voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Deze richtlijn is tot stand gekomen aan de hand van best practices van het NCSC in samenwerking met onder andere Ernst & Young. Logius heeft deze richtlijn ter hand genomen en de Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD afgekondigd. Per eind 2013 moeten gemeenten een rapport opleveren aan Logius waarin ze verantwoording afleggen over de norm. De naleving van de norm moet worden getoetst door uw EDP-auditor. Wij maken graag hierover binnenkort afspraken met de gemeente Heemstede.

12 Pagina 8 Bijlage 1 3 Aandachtspunten jaarrekeningcontrole Afwikkeling SISA verantwoording 2011 Afwikkeling fout SiSaregeling Binnenklimaat Afwikkeling Wet inburgering periode 2007 t/m 2009 Bij de jaarrekeningcontrole 2011 hebben wij een fout van inzake de SiSa-regeling Binnenklimaat primair onderwijs gerapporteerd. Dit werd veroorzaakt, omdat er geen rekening werd gehouden met de wettelijke voorschreven normbedragen. Het resultaat van 2011 werd hierdoor negatief beïnvloed, omdat teveel aan baten zijn geboekt vanuit het rijk. Dit bedrag is als fout opgenomen in de controleverschillen De ervaring leert dat het Rijk vóór het eind van boekjaar 2012 de gemeente op de hoogte stelt van de vaststelling van de subsidie. In ons rapport van bevindingen bij de jaarrekeningcontrole 2011 hebben wij geadviseerd om de communicatie met het Ministerie over de interpretatie van wet- en regelgeving in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 t/m 2009 schriftelijk vast te leggen teneinde onduidelijkheden te voorkomen. In afwachting van de definitieve vaststelling door het Rijk van het WI-budget, is voorzichtigheidshalve een bedrag van als vooruitontvangen subsidie in de jaarrekening verantwoord. Inmiddels is de beschikking tot het voornemen tot vaststellen van de subsidie van het Rijk ontvangen. Naar verwachting wordt de definitieve beschikking in januari 2013 ontvangen. Wij zullen de afwikkeling van de bovenstaande regelingen in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 nader onderzoeken. 3.2 Gemeentelijk eigendommen Toelichting inzake gemeentelijke eigendommen die andere bestemming krijgen Wij hebben vernomen dat er momenteel een onderzoek plaatsvindt over het optimaal gebruik van gemeentelijke eigendommen. Er wordt in dit kader nagedacht over verkoop van gemeentelijke eigendommen en het aanpassen van huurovereenkomsten. De beslissing om vastgoed te verkopen kan invloed hebben op toelichting van de activa in de jaarrekening van de gemeente Heemstede. In artikel 63 lid 5 van de BBV is het volgende opgenomen: Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming op de balans opgenomen. Dit betekent dat indien de gemeente besluit om vastgoed te verkopen, de actuele waarde van het vastgoed in de toelichting van de jaarrekening moet worden opgenomen. Wij adviseren u om bij het opstellen van de jaarrekening 2012 met voorgenoemde rekening te houden.

13 B i j l a g e 1

14 Pagina 10 Bijlage 1 Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen Bevinding 1 Inkoop en aanbestedingen Sector Alle Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Middel Proces Controleomgeving Omvang risico Middel Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De verbijzonderde interne werkzaamheden ten aanzien van de toetsing van de naleving van het inkoopbeleid zijn voor een deel uitgevoerd. De controle heeft plaatsgevonden op een aantal in 2012 uitgevoerde aanbestedingen. De werkzaamheden ter waarborging van de volledigheid van de aanbestedingen zijn nog niet uitgevoerd. Risico/gevolg Het risico bestaat dat er dossiers aanwezig zijn die niet zijn aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Door het invoeren van een contractenregister wordt beter inzicht geboden in de volledigheid van de aan te besteden projecten/contracten. Wij adviseren u om een contactenregister in te voeren. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Voor aanvang eindejaarscontrole dient er een beoordeling op het crediteurenbestand en verplichtingenadministratie uitgevoerd te worden. Grote saldi per crediteur of verplichtingen dienen nader onderzocht te worden of het geldende aanbestedingsbeleid (zowel interne als extern) is gevolgd.

15 Pagina 11 Bijlage 1 Bevinding 2 Verstrekken WMO uitkeringen Sector IASZ Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Middel Proces Verstrekken WMO-uitkeringen Omvang risico Middel Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De verwerking van de betalingen aan de zorgverleners van de huishoudelijke hulp geschied met ingang van 2010 middels een automatische match op persoonniveau door de uitkeringenadministratie met de digitale facturen van de zorgverleners. Hierdoor is ten opzichte van 2009 een verdere verbeterslag gemaakt ten aanzien van de controle van de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte kosten van de zorgverleners. Voorheen werden de facturen van zorgleveranciers nog handmatig regel voor regel door een medewerker van de IASZ gecontroleerd. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij achten het van belang dat de inrichting een dergelijke geautomatiseerde controle door een IT-auditor wordt beoordeeld. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Voor aanvang eindejaarscontrole zal voor deze controle een IT-auditor worden ingeschakeld om de inrichting van de geautomatiseerde controle te controleren. Inmiddels zijn er al met de organisatie afspraken gemaakt. De zichtbare vastlegging van deze controlemaatregel ontbreekt doordat dit in de uitkeringenadministratie geschied. De uitkeringenadministratie genereert uitvallijsten waarin factuurregels die niet corresponderen met de uitkeringenadministratie worden geregistreerd. Deze lijstwerken worden met de zorgleverancier gecommuniceerd welke tot correcties leidt.

16 Pagina 12 Bijlage 1 Bevinding 3 Declaraties toelage onregelmatige dienst Afdeling P&O Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Middel Proces Personeel Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De interne controleur heeft in 2012 geconstateerd dat bij de berekening van de toelage voor onregelmatige dienst fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Risico/gevolg Onjuiste betalingen van toelages voor onregelmatige dienst. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om de procedures ten aanzien van het declareren van toelage voor onregelmatige dienst aan te scherpen. Wij adviseren u om de berekening van een declaratie door een tweede medewerker te laten controleren. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Wij achten het noodzakelijk dat er aanvullende deelwaarnemingen plaats te vinden of op de juiste berekening van toelage voor onregelmatige dienst.

17 Pagina 13 Bijlage 1 Bevinding 4 Niet zichtbare toepassingen mandaatregeling vaststellen subsidie Afdeling Welzijnszake n Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Lager Proces Subsidieverstrekkingen Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De interne controleur heeft als onderdeel van de verbijzonderde interne controle op subsidieverstrekkingen voor één subsidiedossier (Les Petits Kinderopvang) geconstateerd dat de vaststelling hoger is geweest dan voorlopig toegekende subsidie. In de mandaatregeling van de gemeente is opgenomen dat hoofd Welzijnszaken bevoegd is tot vaststellen van subsidies indien deze conform aanvraag worden vastgesteld. Bij afwijking dient de portefeuillehouder goedkeuring hieraan te verlenen. Deze goedkeuring heeft niet zichtbaar plaatsgevonden. Risico/gevolg Er is niet voldaan aan de mandaatregeling van de gemeente Heemstede. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om de procedures ten aanzien van het verlenen van subsidies aan te scherpen indien sprake is van hogere vaststelling dan de verleende subsidie en deze zichtbaar vast te leggen. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Wij achten het noodzakelijk dat er aanvullende deelwaarnemingen worden gedaan om vast te stellen dat dit een incident is.

18 Pagina 14 Bijlage 1 Bevinding 5 Opgave externe partij parkeeropbrengsten Afdeling Parkeren Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Middel Proces Parkeren Omvang risico Lager Bevinding of constatering Bevinding en/of constatering De gemeente Heemstede is in 2012 deels overgegaan op het parkeersysteem van Parkfolio. De volledigheid van de opbrengsten -voor de geldstromen pin en chipworden gecontroleerd aan de hand van opgaven vanuit het systeem van Parkfolio en niet meer door middel van parkeermeterstroken. Risico/gevolg Het risico bestaat dat de parkeeropbrengsten niet volledig zijn, omdat er volledig gesteund wordt op de opgave Parkfolio. Advies/aanvullende werkzaamheden Advies Wij adviseren u om zogenoemde ISAE3402 verklaring te ontvangen van Parkfolio waardoor er meer zekerheid kan worden verkregen omtrent de opgaven van Parkfolio en de daarmee samenhangende volledigheid van de parkeeromzet van de gemeente. Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2012 Verkrijg een ISAE3402 verklaring van Parkfolio.

19 B i j l a g e 2

20 Pagina 16 Bijlage 2 Reikwijdte en controleaanpak Reikwijdte werkzaamheden In het kader van de door de raad aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede brengen wij u hierbij verslag uit van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de tussentijdse controlewerkzaamheden, die wij onlangs hebben uitgevoerd. Bij de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve organisatie en het daarvan deeluitmakende systeem van interne controle van uw gemeente. In dit verband hebben wij de opzet en bestaan van de administratieve organisatie op een aantal door ons noodzakelijk geachte punten onderzocht. Wij wijzen u erop dat onze controle niet was gericht op het vormen van een oordeel over de administratieve organisatie als zodanig. De in deze managementletter opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd. Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede. Ze zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brief zijn daarom beperkt tot de punten die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan hebben wij u daarover onmiddellijk gerapporteerd. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeuringsen rapporteringstolerantie.

21 Pagina 17 Bijlage 2 Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelsonthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekening < 1% >1% < 3% > 3% (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) < 3% >3% < 10% > 10% Op basis van de begroting 2012 van de gemeente Heemstede betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa en een totaal van onzekerheden van de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten. De rapporteringstolerantie is, zoals met u overeengekomen, gesteld op (0,5% van de lasten). Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie van Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. Controleaanpak In overeenstemming met de wet 1 resulteert onze accountantscontrole in het afgeven van een controleverklaring zowel met betrekking tot de rechtmatigheid van het financieel beheer (worden de financiële beheershandelingen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verricht) als met betrekking tot de getrouwheid (het getrouwe beeld van de financiële positie en het saldo van de baten en lasten). Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij de tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van de door ons als significant aangemerkte processen binnen de gemeente Heemstede terwijl bij de eindejaarscontrole de posten in de jaarrekening centraal staan. De identificatie van de significante processen vindt plaats op basis van risicoanalyse. 1 Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

22 Pagina 18 Bijlage 2 Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van deze processen in kaart gebracht (hoe is de administratieve organisatie en de interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze processen vastgesteld (worden de procedures zoals beschreven ook in de praktijk gebracht). Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals die in de processen zijn opgenomen, dienen wij tenslotte vast te stellen dat deze maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het toetsen van de werking). Hierbij steunen wij op de interne controlewerkzaamheden zoals deze door uw interne controlefunctionarissen worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn momenteel onderhanden. In deze managementletter rapporteren wij u de status hiervan. Op het moment dat de interne controlewerkzaamheden zijn afgerond, voeren wij hierop een review uit en signaleren wij eventuele tekortkomingen. In het verslag van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole komen de (eventueel) hieruit voortvloeiende significante bevindingen aan bod.

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag,

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Interim-controle 2016 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands Postbus

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT 1. Inleiding De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants BV opdracht verstrekt om over het controlejaar 2015 de accountantscontrole als bedoeld

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE TYNAARLO Voor vaststelling in Gemeenteraad op 9 december 2014 1 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Het college van B&W stelt de raad voor het protocol accountantscontrole vast te stellen.

Het college van B&W stelt de raad voor het protocol accountantscontrole vast te stellen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2009/127 registratienummer 144086 behandelend ambtenaar Koos van Asten vergadering 17 december 2009 portefeuillehouder L. van der Zon doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te

Nadere informatie

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg Controleprotocol van de RUD Zuid-Limburg 1 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening van de RUD Zuid- Limburg 1. Inleiding Bij besluit van 17 juni 2013 heeft het algemeen bestuur

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst Boardletter

Gemeente Bronckhorst Boardletter Gemeente Bronckhorst Boardletter Tussentijdse controle 2014 II" EY Building a better working world EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem, Netherlands

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming. Voorgesteld besluit Vaststellen van het Controleprotocol 2013 voor een periode van twee jaren.

Aan de raad. Status: ter besluitvorming. Voorgesteld besluit Vaststellen van het Controleprotocol 2013 voor een periode van twee jaren. No. 214439-1 Emmeloord, 7 januari 2013. Onderwerp Controleprotocol 2013 Advies raadscommissie De auditcommissie adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Normenkader en intern controleplan Registratienummer: 514552 Op voorstel van het college d.d.: 18 februari 2014 Datum vergadering: 11 maart 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Ontwerp-Controleprotocol VRU

Ontwerp-Controleprotocol VRU Bijlage C bij agendapunt 2013.12.13/06.a Ontwerp-Controleprotocol VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Gemeente Heemstede. Managementletter 2011. Bevindingen interimcontrole. s!l ERNST &YOUNC Quality In Everything We Do

Gemeente Heemstede. Managementletter 2011. Bevindingen interimcontrole. s!l ERNST &YOUNC Quality In Everything We Do Gemeente Heemstede Managementletter 2011 Bevindingen interimcontrole 2011 s!l ERNST &YOUNC Quality In Everything We Do II Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014 PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Het algemeen bestuur van de RUID Drenthe besluit: Op grond van artikel

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie