OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)"

Transcriptie

1 OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010) PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENING No Naam prio erio 1 Bijdrage stedelijk projectleider Dienstverlening 2 Formatiekosten projectleider Dienstverlening 3 Kosten tarifering Basisregistratie Personen 4 Project "Laat het van twee kanten komen Incidenteel/ struct prio prio prio prio Voor de uitvoering van het stedelijk programmaplan Dienstverlening hebben de stadsdelen samen begin 2009 de verplichting op zich genomen om gedurende twee jaar een stedelijke projectleider Dienstverlening voor de Stadsdelen aan te stellen. Hiermee is de ondersteuning geregeld voor de verbetering van de Dienstverlening tussen Amsterdam breed en de stadsdelen. Sedert 2007 is binnen dit de functie van interne projectleider Dienstverlening ingevuld en de salariskosten werden gedekt uit de opbrengsten van Burgerzaken. Dit is eenmalig vastgelegd in de begroting Voorgesteld wordt om dit nu struct in de begroting op te nemen voor een bedrag van per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Vanaf 1 januari 2009 zijn alle overheden wettelijk verplicht om gebruik te gaan maken van de Gemeentelijke Basisadministraties. Dit levert in potentie een aanzienlijke efficiency en vereenvoudiging voor de burger op omdat dubbele registratie van burgergegevens verboden is. In de praktijk betekent dit dat andere afdelingen dan Burgerzaken, zoals Vergunningen, Juridische Zaken, Leerplichtambtenaren enz. nu de gemeentelijke basisadministratie raadplegen i.p.v. hun eigen gegevensbestanden bij te houden en de burger telkens opnieuw om haar/zijn gegevens te vragen. De Dienst Persoonsgegevens en Geoinformatie stelt deze gegevens digitaal beschikbaar en brengt hiervoor kosten in rekening van per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Ten behoeve van het multiculturele, interreligieuze dialoogproject Laat het van twee kanten komen is een prioriteit ingediend door de gelijknamige werkgroep. Dit project wordt sinds enkele jaren door het financieel ondersteund, omdat het de doelstellingen en methode vindt passen in haar beleidsdoelstellingen ten aan zien van integratie, participatie en tolerantie.het project werd voorheen gesteund met incidentele middelen van Wij Amsterdammers, en door de werkgroep georganiseerd in samenwerking met Stichting Buurtbelangen. De werkgroep heeft in haar plan 2010 aangegeven los te komen van dit wijkopbouworgaan, en zal daardoor ook externe expertise moeten gaan betrekken, om de inhoud van de interculturele dialoog (thema s, sprekers, onderwerpen, gasten) te garanderen. De incidentele prioriteit is conform besluit uitgevoerd, de Stedelijk ontwikkelplan Stadsloket en Stedelijke Programma Dienstverlening Stadsdelen is gerealiseerd. De structurele prioriteit is conform besluit uitgevoerd. Deze formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West. Bedrag wordt besteed om de jaarlijkse bijdrage "Gemeentelijke Basisadministratie" te bekostigen en is struct in de begroting van Nieuw-West opgenomen. Het voormalige DB van Geuzenveld- Slotermeer had in november 2009 een subsidiebedrag van aan het project laat het van twee kanten komen toegekend. Dit bedrag is inmiddels deels besteed. Het project laat het van twee kanten komen, wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip, respect en verdraagzaamheid in een etnisch-religieuze context, waarmee de samenhang en de leefbaarheid in het vergroot kunnen worden. Dit doen ze middels activiteiten in de vorm van discussiebijeenkomsten. 1

2 erio 5 Stadsdeelraadsver kiezingen 6 Telefonisch Loket Antwoord 7 Tijdelijke uitbreiding formatie Burgerzaken 8 Uitbreiding formatie Publieksbalie 9 Verhoging inkomsten burgerzaken Incidenteel/ struct prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio incidenteel (2010, 2011) prio Dekki ng prio s 2, 7, incidenteel (2010,2011. Vanaf 2012: struct In maart 2010 zijn de gemeente- en raadsverkiezingen. Deze zullen worden gehouden voor het nieuwe. De verkiezingen zullen samen met de drie partners worden georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd onder regie van de Dienst Persoonsgegevens Amsterdam. De raadsverkiezingen zullen geheel onder eigen verantwoordelijkheid georganiseerd moeten worden. Voor het regelen van de verkiesbaarstellingen, inrichten van de stembureaus e.d. in Geuzenveld- Slotermeer inclusief het selecteren, trainen, opleiden en toetsen van de stembureauleden is een bedrag van nodig. I.v.m. met de -volgens de Ombudsman Amsterdam- noodzakelijke verbeterslag voor het gemeentelijk CallCenter Antwoord, heeft de Gemeenteraad in 2009 op basis van een verbeterplan, éénmalig een financiële injectie gegeven om de schulden van Antwoord te saneren en het verbeterplan te kunnen uitvoeren. Met de stadsdelen is afgesproken dat zij per 1 januari 2010 allemaal aangesloten zijn en vanaf 2009 stapsgewijs de niet eerder in rekening gebrachte vaste kosten zouden gaan betalen. Voor ons voor 2009 een bedrag van en voor 2010 en verder een bedrag van Daarbij is afgesproken dat de vaste kosten per (1 januari of 1 mei) 2010 mogelijk via het Stadsdeelfonds verrekend gaan worden. Verder is ook de callprijs verhoogd van 2,50 naar 3,50. Voor 2010 kan het tekort nog niet precies aangegeven worden, omdat dit afhankelijk is van de beslissing om de vaste kosten te verrekenen via het Stadsdeelfonds. Is dit het geval dan zullen de totale kosten voor Antwoord toenemen met Blijven de vaste lasten rechtstreeks ten laste komen van ons, dan zullen de extra kosten bedragen. Vier medewerkers voldoen niet aan alle opleidingseisen die wettelijk worden gesteld bij Burgerzaken en gaan een opleiding van een dag in de week volgen gedurende twee jaar. Hierdoor mist Burgerzaken formatie van 4 werkdagen per week. De loketten kunnen niet onbezet blijven waardoor er tijdelijke uitbreiding van de formatie nodig is van 0,89 fte. Kosten te betalen uit de omzet Burgerzaken. De afgelopen jaren is een toename geconstateerd van het aantal klanten van de Publieksbalie van naar Ook vraagt de klant steeds meer aandacht en tijd per gesprek. Terecht mag onze Publieksbalie gezien worden als het visitekaartje van de organisatie, waar vele burgers hun weg naartoe weten voor allerlei soorten vragen. De receptie- en informatiefunctie van het Tuinstadhuis komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de Publieksbalie raakt onderbezet. Door inzet van meer personeel zal de werkdruk verlicht worden en de serviceverlening weer verbeteren. De formatie-uitbreiding is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Omdat de legesinkomsten burgerzaken te laag waren begroot wordt voorgesteld de leges periodiek (twee jaar) te verhogen. De incidentele prioriteit is gebruikt om de organisatie kosten van de gemeente- en raadsverkiezingen te dekken. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Door de inzet van extern inhuur is extra capaciteit gecreëerd zodat de medewerkers aan de opleiding konden beginnen. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West. Conform besluit uitgevoerd en wordt gerealiseerd. In de begroting 2011 en 2012 worden de leges opnieuw geanalyseerd en eventueel bijgesteld. 2

3 erio 10 Versterken Wijkmanagement en Wijkweb Incidenteel/ struct prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Wijkmanagement en Wijkweb zijn sleutelaanpakken binnen onze Wijkaanpak (Kansrijke en Veilige Leefomgeving), die de basisinfrastructuur leveren voor bewonersbetrokkenheid bij de Wijkaanpak en ondersteuning bieden bij de bewonersinitiatieven van de Wijkaanpak. Het is daarom belangrijk de huidige versterking van het Wijkmanagement en het Wijkweb in 2010 voort te zetten. Versterken wijkmanagement Met behulp van financiering uit de Wijkaanpak is de formatie van het wijkmanagement in 2009 op sterkte gebracht en verder geprofessionaliseerd. In 2010 is deze formatie-uitbreiding van de buurtcoördinatoren en een wijkmanager opnieuw gefinancierd uit het BUP. Door de formatie van wijkmanagement op sterkte te hebben, zijn we aanwezig in de wijken, weten we wat er speelt, kunnen we verbindingen leggen tussen alle spelers in de wijk. De sociale problematiek, zowel voor als achter de voordeur, is bekend en wordt gedeeld met de relevante partijen. De begeleiding van bewonersinitiatieven is arbeidsintensief. Veel bewoners zijn onvoldoende in staat gebleken om een goed idee ook daadwerkelijk vorm te geven en uit te voeren. De begeleiding van bewonersinitiatieven heeft ertoe geleid dat bewoners in staat worden gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving, hun talenten te ontwikkelen. In het gebied Geuzenveld-Slotermeer zijn in 2010 tot en met augustus ongeveer 200 bewonersinitiatieven ingediend. Wijkweb Wijkweb is een onderdeel van het wijkmanagement en vormt een interventie die uitgaat van het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap. Het bouwt op de talenten, het inzicht en de activiteiten van bewoners en ondernemers. Burgers en buurtprofessionals ontwikkelen samen hun wijk. We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met wijkweb en we hebben gemerkt dat het nodig is dat het energie blijft steken in wijkweb; bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingen en het begeleiden van bewoners met een idee. Het project is in uitvoering. Tot nu toe heeft een aantal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners zich heeft opgeworpen om een netwerk actieve bewoners te gaan trekken. Verder heeft het geleid tot het indienen van nieuwe bewonersinitiatieven. 11 Inzet budget Wijkaanpak Dekki ng prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Prioriteit 10 is gefinancierd uit middelen Wijkaanpak. 3

4 erio 12 Wij Amsterdammers 13 Functies Vergunning, Bouwtoezicht en Handhaving Incidenteel/ struct En ter dekking van prioriteit 4 prio Incidenteel 2011: en vanaf 2012: struct 14 Extra kosten prio Antwoord obv verdeelsleutels CS 15 Uitvoering PvA Antwoord prio Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh heeft de centrale stad van de gemeente Amsterdam het actieplan Wij Amsterdammers gelanceerd. Dit actieplan bevatte een reeks van maatregelen op het terrein van integratie van diverse culturen in de gemeente Amsterdam, het bouwen van wederzijds vertrouwen en een aanpak tegen radicalisering. In het kader van dit project wordt voor 2010 een bedrag van verwacht. Dit bedrag wordt rechtstreeks ingezet voor activiteiten die in het actieplan passen, zoals Laat het van twee kanten komen en West in Kr8. Jaarlijks worden circa 500 vergunningaanvragen, veelal met ontheffing van hetbestemmingsplan en circa 200 aanvragen voor een gehandicapten parkeerkaart bij het behandeld. Alleen al m.b.t. het bouwen zijn momenteel 130 handhavingzaken onderhanden. Ondanks de kredietcrisis komen nog een aantal groteen minder grote bouwprojecten in uitvoering. Hierop is toezicht nodig voor o.a. voor deconstructieve veiligheid, het toezicht op de naleving van het Gebruiksbesluit voor m.n.de brandveiligheid en de naleving van de voorschriften op het gebied van milieu envolksgezondheid (bijv. asbest).voor de uitvoering van de taken heeft het bij de afdeling Vergunningen,Bouwtoezicht en Handhaving heeft een vaste formatie van 14,06 FTE (full timeequivalent) en 6,5 fte aan periodieke formatie. Het totaal van deze formatie is nodigvoor de uitvoering van de hierboven genoemde structurele, door wet- en regelgevingverplichte, taken op het gebied van handhaving, bouwtoezicht en vergunningverlening.van de periodieke formatie vervalt per ,5 fte voor vergunningverlening en handhavingstaken. Om de dienstverlening aan het publiek voor devergunningverlening op het huidige niveau te houden en om onze (wettelijke) taken ophet gebied van handhaving en bouwtoezicht te kunnen uitvoeren is het nodig dezefuncties voor 2010 te continueren. De huidige begroting voor de kosten van Antwoord is gebaseerd op het aantal te verwachten calls. Inmiddels is bekend dat naast deze variabele kosten ook een bedrag in rekening zal worden gebracht voor de ongedekte kosten van het CCA. Ten behoeve van de dekking van deze kosten moet de begroting met worden verhoogd. Eind september 2009 is ingestemd met de invoering van het basispakket Antwoord. Voor de implementatie daarvan zal samen met de stadsdelen Slotermeer-Geuzenveld en Osdorp een implementatiemanager worden ingehuurd tot 1 mei Samen met de overige implementatiekosten worden de kosten ingeschat op Inkomsten zijn gerealiseerd is besteed aan activiteiten uit het actieplan. Bovenop dit bedrag is besteed aan project Laat het van twee kanten komen. (prioriteit 4) OSD Het betreft het loopbaanplan voor de Bouwplantoetsers en Bouwinspecteurs.Hiervan is een deel gebruikt. Exacte besteding is niet bekend. Er wordt gewerkt aan een nieuw loopbaanplan voor Nieuw-West, voor onze afdeling Inspectie. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. 4

5 erio Incidenteel/ struct 16 Verkiezingen prio Werken op afspraak Burgerzaken In 2010 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarbij in ons een nieuw bestuur wordt gekozen. Dit kan als gevolg hebben dat, mede gelet op de fusie binnen Nieuw-West, door de huidige DB leden na 1 mei een beroep wordt gedaan op wachtgeld. Om hierin te voorzien wordt voorgesteld om het wachtgeld DB incidenteel te verhogen met in 2010 (vanaf 1 mei) en vanaf 2011 struct met Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen. Het volledige bedrag van deze prioriteit is overhead en wordt verantwoord in de bedrijfsvoering. prio Incidenteel Vanaf 2011: Voor het werken op afspraak is in 2010 een incidenteel bedrag van noodzakelijk. Dit bedrag is nodig en betreft een verplichte bijdrage voor de implementatie van het werken op afspraak. Verder is bij de aanschaf van struct Bavak geen rekening gehouden met de onderhoudskosten. Wij stellen u voor hiervoor een struct bedrag van beschikbaar te stellen. Zie Programma 12 Bestuur en ondersteuning (prioriteit 25) De prioriteit is conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. 5

6 PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID No Naam prio erio 1 Implementatie WABO 2 Tegengaan Alcoholmisbruik prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio Uitbreiding prio handhavingscapac iteit 4 Veiligheid / Staat van de Wijk 5 Vergunning en Handhaving prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Implementatie en beheerkosten WABO. Bij de VJN 2009 zijn implementatiekosten voor de WABO toegekend. Inmiddels wordt het steeds duidelijker wat de implicaties van de implementatie zijn. Zo is de scope van het project de afgelopen maanden aanzienlijk uitgebreid door o.a. de implementatie van het WABO Backofficesysteem (SVP, voorheen VERSA), het implementeren van de Gemeenschappelijke Voorziening (centraal getrokken vanuit Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving,SPRH), het vooruitlopen op de Amsterdamse ambitie om te voldoen aan volledig digitaal werken per Tot slot dient er rekening gehouden te worden met een aantal noodscenario's in geval van het niet tijdig gereed zijn van de diverse systemen en koppelingen. In 2009 is geïnventariseerd wat kwetsbare plekken in het zijn voor alcoholmis-bruik met overlast in de openbare ruimte tot gevolg. Deze plekken zijn aantrekkelijk voor vandalen. Hierbij is samengewerkt met o.a. de politie, het onderwijs, Dock, netwerk 12+ en de buurtcoördinatoren. De aanpak blijft nodig en wordt daarom in 2010 voortgezet. Uitbreiding handhavingscapaciteit naar aanleiding van conclusie aanbevelingen audit handhaving Openbare Ruimte door de Rekenkamer (2 fte), algehele vervuilingsproblematiek. Dit budget is bedoeld voor toezicht en handhaving in de wijken: Plusproject Zwerfvuil, optimalisatie beheer Plein 40-45, overgangskosten inrichten eigen handhaving openbare ruimte. Voor 2010 ter beschikking krijgen financiële middelen ( ) om toezicht (vanuit Veiligheid) uit te kunnen oefenen. Dit toezicht bestaat uit doelgerichte, dagelijkse in-zet van toezichthouders op wisselende tijden (gele jasjes). Staat van de Wijk ( ) Het (doen) vervaardigen (door O&S) van een thermo-meter voor het op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doel hiervan is het verkrijgen van een meer fijnmazige informatiepositie dan met de huidige middelen (veiligheidsindex/staat van de stad) mogelijk is. De gewenste omvang van het organogram Vergunning en Handhaving om de wettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren is 20,5 fte voor de hele afdeling. Dit is de vereiste bezetting. Ten einde deze omvang te realiseren is een bedrag voor de uitbreiding van de formatie van benodigd. In de voorjaarsnota 2009 is incidenteel budget toegekend (prioriteiten 7 en 8 VJN 2009) voor de uitvoering van het Handhavingsprogramma en extra formatie voor Vergunningen en Handhaving die gedekt is uit de legesopbrengst. De gemotiveerde bezetting is van structurele aard. Aangezien de prioriteit voor 2009 eveneens met in-cidenteel geld is gefinancierd komt de vraag hier nu terug (uitbreiding van capaciteit) om het handhavingsprogramma te kunnen uitvoeren: 0,5 fte buitendienstinspecteur, 0,7 fte handhavingsjurist. De afdeling Vergunningverlening BWT is de afgelopen jaren struct onderbezet geweest. Voor de toetsing van bouwgerelateerde vergunningen zijn struct 3 fte bouwplantoetser nodig. ( ) Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De WABO is per 1 oktober 2010 van kracht geworden. Met deze implementatie hangen kosten samen. Is deels uitgegeven. Bij de invoering WABO zijn o.a. nog grotere beeldschermen nodig vanwege het digitaal aanleveren van bouwaanvragen en digitale bouwtekeningen Tegengaan alcoholmisbruik: dit bedrag is aangewend om projectmatig stichting Dock en Street Corner work in te zetten in Vogelaarwijken. Uitbreiding handhavingscapaciteit: was een structurele behoefte maar is gefinancierd met incidenteel geld. Mede door de fusie zijn deze plaatsen niet ingevuld. Staat van de Wijk: hiervoor wordt Implacement (toezichthouders) ingehuurd. Is besteed. Het op orde brengen van de formatie van Vergunning en Handhaving in Geuzenveld-Slotermeer is gefinancierd door gelden uit de legesopbrengsten. (nr.6) 6

7 erio 6 Inzet extra legesopbrengsten 7 Versterken buurtbeheer 8 Inzet budget Wijkaanpak Dekki ng prio 5 0 incidenteel ( ) (vanaf 2011: ) prio Dekki ng prio s 2, Inzet toezicht prio incidenteel (2010, 2011) 10 Veiligheid 0 incidenteel (2012,2013) (vanaf 2012: ) 11 Medefinanciering stichting aanpak overlast adam prio Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H. Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H. Bij versterking buurtbeheer gaat het om korte lijnen tussen reguliere diensten, maar ook om beheeractiviteiten en diensten in de buurt die mensen kunnen helpen bij hun sociale activering. Daarbij valt te denken aan het schoonmaken van de openbare ruimte, graffiti verwijderen, mutatieonderhoud, tuinonderhoud, maar ook om een boodschappendienst of klaaroveren bij een school. Het project is in 2009 succesvol uitgevoerd. Het wordt in 2010 voortgezet, o.a. door hierbij intensiever samen te werken met woningcorporaties in het. Voor diverse prioriteiten programma Veiligheid is dekking geboden vanuit middelen Wijkaanpak Trigion wordt ingezet met als doel om de subjectieve en objectieve veiligheid te vergroten. Er is veel contact met de ondernemers in de buurt. Ook wordt Trigion ingezet bij evenementen, en zijn zij ondersteunend aan de werkzaamheden van de politie en SAOA.Trigion heeft een contract tot en met Het structurele bedrag op de begroting is onvoldoende. Het extra toezicht in de openbare ruimte kost het 1,1 miljoen per jaar. Dit is deels een incidenteel budget ( ) en deels een struct budget ( ). Door de fusie van de drie stadsdelen Nieuw West wordt Veiligheid binnen de nieuwe organisatie gepositioneerd. De verwachting is dat er één handhavingsunit komt. In dat kader worden de beschikbare middelen opnieuw bekeken. Het maakt gebruik van de inzet van SAOA en draagt daar door middel van cofinanciering aan bij. Slotervaart vraagt van SAOA dat het de overlastgevende jongeren met naam en toenaam kent. De jongeren worden direct aangesproken en het is bekend bij welke groepen ze horen. SAOA sluit contracten af met ouders en hun kinderen om de opvoedrelatie met de jongeren te helpen herstellen. De SAOA wordt ingezet om de overlast van problematische groepen terug te dringen. zie prioriteit 5 Prioriteit 7 en 8: Buurtbeheer in Geuzenveld- Slotermeer is tijdelijk versterkt met inzet van budget Wijkaanpak. Gerealiseerd door voor diverse prioriteiten programma Veiligheid dekking te bieden vanuit middelen Wijkaanpak Hiervoor is Trigion ingehuurd in Slotervaart. De toezichthouders van Trigion houden toezicht op het 'schoon, heel en veilig' houden van het. Deze integrale benadering is van groot belang voor de veiligheidsbeleving van bewoners van het. Het contract met Trigion loopt tot en met Deze erioriteit heeft geen betrekking op 2010, maar doet zich vanaf 2012 voor. Stadsdeel Slotervaart heeft de straatcoaches van SAOA ingezet om jongeren aan te spreken in geval van wangedrag in de openbare ruimte. De gezinsbezoekers van SAOA zijn ingezet om afspraken te maken met de jongeren die overlast veroorzaken en diens ouders. SAOA heeft bijgedragen aan een aanzienlijke dalingen van het aantal problematische jeugdgroepen (van 8 naar 1). Betreft gezamenlijk opdrachtgeverschap en cofinanciering OOV en stadsdelen. 7

8 erio 12 Uitvoering wijkcontact Nieuw Sloten prio Voor Nieuw-Sloten is het participatietraject rond het wijkjaarprogramma aangepast aan die specifieke wijk. Hiervoor is gekozen voor het instrument wijkcontract. Essentieel daarbij is dat er financiële ruimte is om specifieke prioriteiten uit de wijk te kunnen honoreren. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van te reserveren. Uitvoering wijkcontract Nieuw Sloten. Onder bewoners is een enquête gehouden, er zijn wijkwandelingen en een ideeënavond georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in de thema s: Ontmoeten, Nieuw Sloten schoon en Nieuw Sloten veilig. Hierbij zijn activiteiten bedacht. In april 2010 is het wijkcontract officieel ondertekend door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het. De activiteiten worden in 2010 en 2011 uitgevoerd met dit budget. 8

9 PROGRAMMA 3 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR No Naam prio erio 1 Parkeerfonds dotatie Dit betreft een structurele dotatie aan het parkeerfonds ter dekking van activiteiten die een vernieuwing van het bestaande verkeers- en vervoerssysteem betekenen of mogelijk maken, maar ook activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft. De erioriteit wordt door de parkeerinkomsten Slotervaart verwezenlijkt. Het geld wordt conform het door de deelraad vastgesteld verkeersveiligheidsprogramma in 2010 uitgegeven. 9

10 PROGRAMMA 4 WERK, INKOMEN EN ECONOMIE No Naam prio erio 1 Inbedding participatiecentrum 2 Inbedding winkelstraatmanagement 3 Opleidingsmakelaar part. centrum 4 Inzet budget Wijkaanpak 1 prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio Dekki ng prio s 1 t/m Incidenteel Vanaf 2011: struct Het Participatiecentrum is een uitwerking van het kabinetsbeleid om de komende periode sociale samenhang in Nederland te versterken. Participatie is hierbij een sleutelbegrip. Deelname aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Betaald werk is bovendien de meest effectieve en duurzame manier om armoede te bestrijden. Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen. De afgelopen jaren is door het aanzienlijk geïnvesteerd in het kernwinkelapparaat van het Geuzenveld-Slotermeer. Zonder volledig te zijn; kansenzones, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en winkelstraatmanagement. Deze kwaliteitsimpuls heeft er toe geleid dat er zicht is op een breder en beter aanbod van voorzieningen in het. Eén van de aspecten waar de komende periode extra aandacht voor wordt gevraagd teneinde de functionele structuur duurzaam te versterken, is het kernwinkelgebied Plein 40-45, Lambertus Zijlplein en de Burgemeester van Leeuwenlaan. Dit winkelgebied met één van de grootste weekmarkten van Amsterdam bevindt zich momenteel op een kantelpunt. Enerzijds kan het gebied zich ontwikkelen tot een mix van aantrekkelijke en levendige straten met een veelheid aan verschillende kleinschalige functies. Anderzijds kan dit o.a. door negatieve invloed van de kredietcrisis en achterblijvende investeringen in ondernemingen en vastgoed in een negatieve spiraal terecht komen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een -verdere- toename van de leegstand diversiteit en eenzijdig aanbod. De gezamenlijke inzet van de winkelstraatmanager, de kansenzones en herstructurering in het hebben zichtbaar geleid tot de versterking van het winkelgebied. Het is zaak om het winkelstraatmanagement te continueren en te zorgen voor een winkelgebied waar het goed wonen, werken en verblijven is. Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen. Binnen Geuzenveld-Slotermeer is deze arbeidsparticipatie een belangrijk item. Opleidingen sluiten slecht aan op de behoeften van het bedrijfsleven. Daardoor wordt de economische groei bedreigd. Het participatiecentrum kan door een betere aansluiting met de behoefte in de arbeidsmarkt beter in staat worden gesteld cliënten te informeren over de mogelijkheden van werk in Geuzenveld- Slotermeer. Vooral de aansluiting van werk en scholingsmogelijkheden is hier een punt van aandacht. De inzet van een opleidingsmakelaar is van groot belang. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (onderwijs en arbeidsmarkt) wordt zo haalbaar voor alle cliënten van het participatiecentrum. Het betreft hier de volgende erioriteiten: Inbedding winkelstraat management ( ; vanaf Opleidingsmakelaar participatiecentrum ( ) Inbedding participatiecentrum ( ) Alle geplande activteiten die er toe leiden om het participatiecentrum in te bedden in de organisatie lopen volop. Winkelstraatmanagement is het het donor Geuzenveld-Slotermeer volledig ingebed in een breed pallet van activiteiten als ondersteuning van het kernwinkel in Geuzenveld en Slotermeer. Alle activiteiten lopen voortvarend. De betreffende activiteiten zijn toebedeeld en worden uitgevoerd binnen het participatiecentrum. Daartoe heeft een beperkte tijdelijke (2010) formatieuitbreiding plaatsgevonden. De inkomsten die donor Geuzenveld- Slotermeer heeft geraamd voor de dekking van de prioriteiten onder 1 t/m 3 zijn ontvangen van KNW en in de begroting verwerkt. 10

11 erio 5 Promotiekosten markt 6 Verbeteren vestigingsbeleid prio prio incidenteel (2010, 2011) Voor de markt is het de wens om, in het kader van promotieactiviteiten, het budget te verhogen van naar Om de drie (in te toekomst misschien vier) markten in Nieuw-West te promoten zijn er extra middelen nodig. Mogelijk worden promotieactiviteiten uitbesteed naar een professioneel bureau. Voor de periode 2010 en verder zal de inzet zijn het in de raadsperiode in gang gezette economische beleid , op hoofdpunten te continueren. Het economische beleid van Osdorp is ingebed in het economisch beleid voor Nieuw-West. Het Osdorpse beleid, gericht op het verbeteren van het vestigingsbeleid van een goede economische structuur, is vastgelegd in de Economische Ontwikkelingsvisie en de Profielen van economische locaties. De economische speerpunten vormen het regieplan voor Centrum Amsterdam Nieuw-West, het Perspectief BCO en de bedrijvenvestiging op Lutkemeer l en lll. In het collegeprogramma van het nieuw te vormen voor de periode na 2010 zal dit Osdorpse beleid worden herijkt en afgestemd op het nieuwe werkgebied. OSD In 2010 hebben diverse promotieactivteien plaatsgevonden die ten laste van dit budget zijn gebracht. Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donor Osdorp Winkelstraatmanagement en de ondernemersadviseur zijn binnen Nieuw-West volledig ingebed als onderdeel van een breed pallet van activiteiten. Alle activiteiten lopen voortvarend. Het budget is besteed. 7 NKNW verhoging bijdrage 8 Winkelstraatmana gement prio prio incidenteel (2010, 2011) Nieuwe Kansen Nieuw West is een samenwerkingsverband tussen de drie stadsdelen en West en DWI. Doel is om zoveel mogelijk mensen via gevarieerde projecten aan het werk te krijgen. Afgelopen jaar bleken de beschikbare middelen onvoldoende. Het winkelstraatmanagement is medio 2008 in Slotervaart gestart. De effecten van deze inzet worden steeds zichtbaarder. De winkelpleinen verbeteren en er ontstaan initiatieven van ondernemers zich te organiseren. Het vestigingsklimaat laat een verbetering zien. Bij de start van het winkelstraatmanagement is aangegeven dat om meer blijvend effect te sorteren het winkelstraatmanagement voor minimaal 3 jaar ingezet dient te worden tot medio In maart 2009 zijn twee gebieden in Slotervaart als kansenzone aangewezen. Om ondernemers te stimuleren om in deze zones initiatieven te ontplooien is begeleiding nodig. Gezien de hoge respons van ondernemers om gebruik te maken van deze regeling werpt deze doelgerichte aanpak zijn vruchten af. Alle voorgenomen NKNW-activiteiten zijn voor 2010 inmiddels gestart en deels afgerond Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donor Slotervaart met een verbijzondering naar kansenzones. 11

12 PROGRAMMA 5 JEUGD EN ONDERWIJS No Naam prio erio 1 Achter de voordeur 2 Beleidsadviseur OKC / MPG 3 Jongeren in de wijkaanpak prio prio prio KNW Broedplaats prio KNW Jumpin prio KNW Ketenregie prio Inzet budget Koers Nieuw West Dekki ng prio s 4,5, Ouders en school prio en de Nederlandse Taal De bewonersadviseurs van Bloem zijn proactieve intermediairs tussen gezinnen en voorzieningen. Tijdens een huisbezoek worden de behoeften van het gezin en de individuele gezinsleden in kaart gebracht en worden de gezinsleden toegeleid naar de juiste instantie(s). Het project heeft tot doel om mensen te empoweren. Er wordt systeemgericht (rekening houdend met de rollen en patronen in het gezin) en integraal gewerkt op de volgende dimensies: sociale activering, rust in de financiën van het gezin, taalbeheersing, opvoeding, werk en inkomen, onderwijs en gezondheid. Stedelijk worden momenteel de Ouder Kind Centra opgezet, waarmee aan een wettelijke taak wordt voldaan. Inmiddels is in Geuzenveld-Slotermeer de manager OKC aan de slag gegaan met het realiseren van het OKC in ons. Naast de aansturing van het OKC is tijdelijke extra inhuur van beleidscapaciteit zeker nodig voor het in samenwerking met de stad en externe partijen verder inhoudelijk ontwikkelen van het OKC. In 2010 zal de MPG-functie conform stedelijk beleid in het OKC ingepast worden. Voor beide terreinen is tijdelijk extra beleidscapaciteit nodig om tot een hoogwaardig zorgaanbod. De Wijkaanpak versterkt het integrale jeugd-en jongerenbeleid in het, zoals dat in ons Decentraal Onderwijs en Jeugdplan Jong in Geuzenveld is vormgegeven. Er wordt een budget beschikbaar gesteld om de positie van jongeren binnen de beleidskaders te versterken. Deelprojecten betreffen o.a. de participatie van jongeren, de woonsituatie van jongeren en het bevorderen van ontwikkelkansen. Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor de volgende projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen. Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor de volgende projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen. Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor deze projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen. In 2009 zijn op alle scholen Oudercontactfunctionarissen aangesteld en is o.a. via preventieve logopedie geïnvesteerd in de kwaliteit van het taalonderwijs. Deze investeringen worden voortgezet in Achter de voordeur. Het project Bloem (de achter de voordeur aanpak) wordt in buurt 3 en 4 in Geuzenveld naar tevredenheid uitgevoerd. De eerste 9 maanden van dit jaar is er bij 150 mensen aangebeld, daarvan zijn 90 mensen in traject gezet. Het geld wordt voor het grootste gedeelte besteed aan de personeelskosten voor dit project. Tijdelijk is er een beleidsadviseur OKC/MPG in Geuzenveld aangesteld. Wordt uitgevoerd binnen het programma van de wijkaanpak Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Alle relevante activiteiten zijn uitgevoerd. Preventieve logopedie op 2 basisscholen. Oudercontactfunctionaris op 9 basisscholen. 12

13 erio 9 Schatkamer prio 0 vanaf 2011: Schuldhulpverlenin g jongeren 11 Voortzetting Jongerenservicepu nt 12 Voortzetting Streetcornerwork prio prio prio West in kr8 prio Inzet budget Wijkaanpak Dekki ng Incidenteel prio s Vanaf 2011: - 1, 3, , 9, struct 10, Brede buurtscholen & community centers prio (2011: , 2012: , 2013: ) Schatkamer is een parel binnen de brede talentontwikkeling. Het project is gefinancierd uit middelen, Koers Nieuw West en Wijkaanpak gelden. Voortzetting van integrale schuldhulpverlening aan jongeren op Jongerenservicepunt met daarbij aandacht voor voorlichting aan jongeren over het goed voeren van een financieel huishouden. Voor ouders zal er voorlichting plaatsvinden over financiële opvoeding. Het Jongerenservicepunt wordt voor een deel bekostigd met GSBIII middelen; met het wegvallen van deze middelen zal dit uit de begroting moeten worden bekostigd. In 2009 is gesubsidieerd aan Streetcornerwork. Daarvan werd gesubsidieerd met GSB III middelen. Voor 2010 vraagt streetcornerwork extra budget ( ) aan in verband met de verandering van Veilige Vindplaats naar Jongerenactiviteitencentrum voor extra activiteiten- en personeelsbudget. In 2007 is vanuit KNW een pilot gestart op NOVA College. Het traject west in Kr8 is succesvol en bestaat inmiddels uit diverse projecten en bereikt verschillende doelgroepen. In 2009 is de bedoeling o.a. module voor ouders i.s.m. oudercontact-functionarissen op school, mediation door leerlingen, workshops voor hoog risicojongeren en aanspreektrainingen voor bewoners uit te voeren. Omdat ten gevolge van de nieuwbouwplannen het onderhoud aan de te vernieuwen scholen beperkt wordt tot het minimum en ten gevolge van langlopende planologische procedures de bouw van scholen is vertraagd, is de onderwijssituatie op een aantal scholen verre van optimaal. Gezocht is naar mogelijkheden om het tempo in de scholenbouw te versnellen. Daarnaast is ervoor gekozen om scholen om te vormen tot brede buurtscholen, of communitycentra. Dit betekent dat in de brede scholen naast een onderwijsaanbod, ook een breder welzijnaanbod opgenomen wordt en scholen zich zo kunnen ontwikkelen tot multifunctionele accommodaties. Dit welzijnsaanbod bestaat uit naschoolse opvang, peuterspeelzaal en een vergrootte sportzaal. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. In het schooljaar 2009/2010 hebben 16 scholen deelgenomen. In totaal 279 activiteiten en deelnemers. De schuldhulpverleningsactiviteiten zijn voor 2010 uitbesteed. De uitvoering daarvan loopt voortvarend. OSD De JSP-activiteitenten zijn ook voor 2010 uitbesteed. De uitvoering daarvan loopt voortvarend. De opvang- en begeleidingsactiviteiten zijn ook voor 2010 uitbesteed aan de stichting Streetcornerwork. De uitvoering daarvan loopt voortvarend. Voorjaar 2010 heeft de training plaatsgevonden van professionals BLOEM. Oudermodule (incl. opleiding oudermedewerkers) is gaande op 5 scholen voor primair onderwijs. De training voor hoog-risico jongeren is komen te vervallen. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de Wijkaanpakprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Deze prioriteit is bestemd voor een jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve onderwijshuisvesting ter financiering van de Osdorpse nieuwbouwscholen Bovenland, Ichthus,Odyssee. 13

14 erio 16 Jeugdbeleid prio incidenteel ( ) 17 ketenregie 0-23 prio stopzetten bijdrage voeding Coronel 0 vanaf 2011: Exploitatielasten community centers prio (2011: , 2012, 2013: ) 20 Ontwikkelkosten community centers prio incidenteel (2010, 2011) Om het huidige jeugdbeleid van het in omvang te continueren is het noodzakelijk hiervoor de nodige investeringen te doen. In 2009 zijn de volgende onderdelen gefinancierd uit deze externe middelen; de Digitale studio Osdorp, jongerencentrum Paradoks, Ambulant Jongerenwerk, Bijdrage zorgcoördinator, Werkbudget netwerk 12+, Werkvirus, Impuls Trajectbegeleiding, Campus Nieuw West, Meidenwerk, Extra activiteiten OMN. Om deze activiteiten in 2010 onverminderd doorgang te laten vinden is aanvullend budget nodig van De in Slotervaart ontwikkelde sluitende aanpak jeugd bleek succesvol en mocht afgelopen jaren uit GSB gelden gefinancierd worden. In 2010 vervalt de GSB. Slotervaart wil de werkzaamheden voortzetten. Het verstrekt vanaf 2005 een vaste bijdrage van onder de noemer van 'Voeding Coronelschool' aan het schoolbestuur Orion. De Coronelschool is een school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke leerlingen. De school heeft een regionale functie. De bijdrage wordt gebruikt om de personele lasten te dekken die gemoeid zijn met de maaltijdverstrekking aan leerlingen die de school bezoeken. De afspraak m.b.t. de bijdrage van het is gemaakt in het kader van de verzelfstandiging van het speciaal onderwijs. Er is geen eind datum genoemd. Voorgesteld wordt de bijdrage met ingang van 1 januari 2011 te beëindigen. Gelet op de regiofunctie van de school alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bevoegd gezag van het schoolbestuur, ligt het in de rede om de bijdrage vanuit het stop op te zetten. Vanzelfsprekend moet een redelijke termijn in acht worden genomen. In 2009 heeft het eerste Community Center zijn deuren geopend. Dit gebouw moet beheerd worden en de kosten liggen aanzienlijk hoger dan van een school. In de toekomst zullen de kosten door de bouw van meer Community Centers stijgen. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden door het afstoten van huidige welzijnsgebouwen. De ontwikkeling van community centers is in volle gang. Om de ontwikkeling door te zetten is financiering nodig van het en van Koers Nieuw West. OSD Alle relevante activiteiten zijn op dit moment in uitvoering. Het gaat daarbij om activiteiten zoals vermeld onder prioriteit 16 van donor Osdorp. Zie ook prioriteit 17. Dit geld is besteed om de ketenregie met betrekking tot multi-probleem gezinnen (MPG) goed op elkaar af te stemmen. Tevens kan er in het lokaal gezinsoverleg met de zorgpartners een plan van aanpak worden opgemaakt. Dit is een erioriteit voor 2011 en dus in 2010 niet gerealiseerd Het budget is besteed aan de exploitatiekosten van het eerste Community Center Einstein De kosten van de procesondersteuning worden ten laste gebracht van dit budget. Het budget is deels uitgegeven. 14

15 PROGRAMMA 6 WELZIJN EN ZORG No Naam prio erio 1 Fin. Exploitatie maatschappelijk Vastgoed 2 Formatie sociaal raadslieden prio prio Ontwikkelen aanbodcoördinatie en sociaal domein loket prio Schuldenpreventie prio en integrale schuldhulpverlenin g 5 Inzet budget Wijkaanpak 6 Subsidiemedewerk er Dekki ng prio prio Uitvoering basispakket mantelzorgonderst euning prio Geuzenveld-Slotermeer heeft in 2009 een professionaliseringsslag gemaakt in het beheer, de exploitatie, de programmering en de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed. Hiervoor zijn in de voorjaarnota incidentele gelden door de raad beschikbaar gesteld. In de professionaliseringsslag is gebleken dat de nu beschikbare formatie in 2010 nog verlengd moet worden om het nu bereikte, minimale, niveau vast te houden en verder te versterken. Insteek is om in 2011 als resultaat van de fusie van stadsdelen de nu gevraagde inzet te beëindigen. De deelraad heeft het dagelijkse bestuur opdracht gegeven om ook in 2010 struct beschikbaar te stellen ten behoeve van flexibel inzet van sociaal raadslieden. Dit om te anticiperen op de verwachte toename in de vraag naar deze vorm van dienstverlening als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen. In de VJN 2009 is incidenteel budget toegekend t.b.v. aanbodcoördinatie. Het betreft een complexe transformatie van de inrichting van de aanbodcoördinatie enerzijds, en de inrichting van de zogenaamde back office anderzijds. Met dat laatste wordt met name gedoeld op een versterkte ketensamenwerking tussen het en alle relevante actoren in het sociaal domein. Deze kwaliteitsslag dient in 2010 te worden voortgezet. Om het sociaal domein loket te kunnen realiseren en om de huidige aanbodcoördinatie te kunnen borgen en ontwikkelen is tijdelijke verlenging van de huidige incidentele inzet nodig. Voorzetting van schuldpreventieactiviteiten die in 2009 gestart zijn in het kader van de wijkaanpak met nadruk op thuisadministratie, begeleiding bij inkomensbeheer en tegengaan van niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Daarnaast zal ingezet worden op de maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van integrale schuldhulpverlening bij meervoudige problematiek. Voor de preventieactiviteiten en integrale schuldhulpverlening is een bedrag van opgenomen. Voor de coördinator schuldenpreventie is een bedrag van opgenomen. In 2009 is een inhaalslag gemaakt in de bedrijfsvoering van de sector Beleid. Om het bereikte niveau vast te houden is het noodzakelijk in 2010 in elk geval de ondersteunende taak in het subsidieproces te kunnen continueren. Op termijn zal deze taak naar verwachting in samenwerking met de fusiepartners opgepakt kunnen worden. Vanaf 2010 ontvangt het een budget van ongeveer van de centrale stad voor de uitvoering van de informatie en adviestaak t.b.v. mantelzorg ondersteuning. Daarnaast kan aanspraak worden gedaan op middelen voor emotionele en educatieve ondersteuning. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Het gaat hier om incidentele formatieuitbreiding die in 2010 is ingevuld. Alhoewel op dit moment geen goed inzicht bestaat in het verloop van activiteiten en de uitputting van het gereserveerde budget, is wel bekend dat sprake is van een actieve inzet van sociale raadslieden en gebruik van de beschikbaar gestelde middelen. In Geuzenveld is een concept sociaal domein loket ontwikkeld met externe ondersteuning. Gelet op de enorme opgave wordt op dit moment volop gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde middelen. Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de Wijkaanpakprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. Het gaat hier om incidentele formatieuitbreiding die in 2010 is ingevuld. Prioriteit 7 en 8: Met een onttrekking aan de bijdrage centrale stad mantelzorg wordt de komende jaren in Geuzenveld de uitvoering van het basispakket mantelzorgondersteuning betaald. 15

16 erio 8 Bijdrage centrale stad mantelzorg 9 Uitvoering wijksteunpunt Wonen 10 Bijdrage centrale stad Wijksteunpunten 11 Versterken maatschappelijke dienstverlening 12 Versterken zelfredzaamheid bewoners 13 Bijdrage EFRO aan EKC 14 Vrijwilligers Centrale Amsterdam Dekki ng prio prio incidenteel (2010, 2011) Dekki ng prio incidenteel (2010, 2011) prio prio prio incidenteel (2010, 2011) In 2008 is het Wijksteunpunt Wonen opgericht in het. Het ontving hiervoor in 2008 en in 2009 een bijdrage van van de centrale stad. De centrale stad is bereid ook in 2010 en 2011 een bijdrage voor de Wijksteunpunten beschikbaar te stellen van , maar stelt de voorwaarde dat het co-financiert. Voor de uitvoering van het Wijksteunpunt Wonen in 2010 en 2011, is een cofinanciering van door het nodig. Extra inzet ten behoeve van maatschappelijke dienstverlening en de outreachende dienstverlening door het project Bloem. Dit in navolging van de incidentele extra middelen die hiervoor beschikbaar waren in de jaren 2007, 2008 en Gezien de effectiviteit van de inzet van deze middelen is het van belang de middelen ook in 2010 en 2011 voort te zetten. Eigen Kracht Conferenties hebben bewezen hoe belangrijk het is om het eigen netwerk van bewoners te betrekken bij de hulp- en dienstverlening. Het ontwikkelen en of het versterken van eigen netwerken wordt ondersteund door de werkwijze van de dienstverleners in de wijken en de organisatie van Eigen Kracht Conferenties wordt ingezet ten behoeve van de deskundigheidsbevordering voor de hulp- en dienstverlening die werken met de bewoners, waaronder bewonersadviseurs wordt ingezet ten behoeve van het organiseren van Eigen Kracht Conferenties. Sinds 2001 steunen de stadsdelen van Amsterdam Nieuw-West de dependance van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). De vrijwilligerscentrale bemiddelt in vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, geeft cursussen en fungeert als kenniscentrum op dit gebied. Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de per 1 januari 2007 ingevoerde WMO. Het zorgt voor binding tussen mensen en is belangrijk voor toeleiding naar en voorbereiding op werk. In 2008 heeft u voor 2 jaar de financiering van de centrale vastgesteld. Wij stellen u voor dat voor 2010 en 2011 opnieuw te doen. Zie prioriteit 7. Alhoewel op dit moment geen goed inzicht bestaat in het verloop van activiteiten en de uitputting van het gereserveerde budget, is wel bekend dat sprake is van een actieve inzet van sociale raadslieden en gebruik van de beschikbaar gestelde middelen. In een afzonderlijk jaarverslag zal de geleverde inspanning en prestatie nader worden toegelicht. Het steunpunt is gerealiseerd. Het project Bloem (de achter de voordeur aanpak) wordt in buurt 3 en 4 in Geuzenveld naar tevredenheid uitgevoerd. De eerste 9 maanden van dit jaar is er bij 150 mensen aangebeld, daarvan zijn 90 mensen in traject gezet. De hier vermelde prioriteit betreft met name de financiering van de kosten van begeleiding van het vervolgtraject. Zie ook prioriteit 1 bij programma 5. Wegens afwijzen van EFRO-subsidieaanvraag is het project niet gestart. De aanvraag is afgewezen. Het gaat hier om een ondersteunende bijdrage die is uitbetaald aan de VCA. 16

17 erio 15 WILL-traject uniformering tarieven 16 Bijdrage centrale stad WILL-project 17 Bijdrage aan Voedselbox (amendement) 18 Huis aan huisaanpak 19 Beheer buurtcentra prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Dekki ng prio prio prio prio incidenteel (2010, 2011) 20 Homobeleid prio Ombuigen wijze van financiering KNW 22 Ombuigen wijze van financiering KNW prio zie prio Door de invoering van de Welzijn Informatie Landelijk Lokaal systematiek (WILL) worden er standaard producten ingevoerd op grond van stedelijk dienstenboek maatschappelijke dienstverlening. Hierdoor wordt het mogelijk om kwantitatieve afspraken te maken over activiteiten en als zodanig af te rekenen. De prognose voor 2010 (op grond van de cijfers van dit jaar) laat zien dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de diensten van de maatschappelijk dienstverlening. De stad draagt in bij aan de benodigde Als gevolg van dit besluit is in de begroting 2010 een budget van voor eenmalige subsidies Armoedebeleid opgenomen. Een subsidieaanvraag van de Voedselbox zal conform de subsidieverordening beoordeeld en afgehandeld worden. De huis aan huis aanpak (voorheen SIP) is in Slotervaart ontwikkeld met Pechtoldgeld. De aanpak bleek succesvol en is overgenomen door de stad. In 2009 is de aanpak deels door het en deels uit GSB gelden gefinancierd (cofinanciering). In 2010 vervallen de GSB gelden. De bestaande formatie is noodzakelijk om de aanpak op het huidge niveau uit te kunnen voeren. In de begroting 2009 heeft Slotervaart besloten om het beheer buurtcentra aan te besteden. Het verwacht daarmee struct te kunnen bezuinigen. In het licht van de fusie heeft het dagelijks bestuur besloten dit uit te stellen en in 2010 opnieuw te bezien in Nieuw West-verband. De opgevoerde bezuiniging in 2009 is niet realiseerbaar. Het ontwikkelt nieuw beleid. Om dit beleid goed op de kaart te kunnen zetten is een incidenteel bedrag noodzakelijk. Koers Nieuw West is een convenant tussen de Centrale Stad en 4 stadsdelen om het sociaal economisch peil van de burger in die stadsdelen omhoog te brengen tot Normaal Amsterdams Peil. Volgend jaar (2011) eindigt het convenant. Er zijn nog geen afspraken gemaakt om het convenant voort te zetten. Voorgesteld wordt om dit in de begroting 2010 technisch te verwerken. Concreet betekent dit een structurele erioriteit van , met hiertegenover een incidentele prioriteit van Koers Nieuw West is een convenant tussen de Centrale Stad en 4 stadsdelen om het sociaal economisch peil van de burger in die stadsdelen omhoog te brengen tot Normaal Amsterdams Peil. Volgend jaar (2011) eindigt het convenant. Er zijn nog geen afspraken gemaakt om het convenant voort te zetten. Voorgesteld wordt om dit in de begroting 2010 technisch te verwerken. Concreet betekent dit een structurele erioriteit van , met hiertegenover een incidentele prioriteit van Het project is uitgevoerd i.s.m. Impuls. Het bedrag is volledig beschikt ten behoeve van producten maatschappelijke dienstverlening. Bedrag is opgenomen bij prioriteit 15. De subsidie is inmiddels verstrekt. De structurele prioriteit voor de achter de voordeur aanpak in Slotervaart is in 2010 nauwelijks besteed omdat Wijkzaken heeft geharmoniseerd op dit thema. Het blijkt dat een deel van de formatie op wijkaanpak geld zit (tijdelijk). Om te voorkomen dat de aanpak wordt gehalveerd moet de prioriteit struct blijven. Deze zal vanaf 2011 volledig worden ingezet. Er heeft tot op dit moment nog geen aanbesteding plaatsgevonden. Diverse activiteiten zijn inmiddels opgestart tlv dit budget. De incidentele prioriteit is de bijdrage van het aan KNW voor Het is incidenteel ipv struct omdat KNW in 2010 afloopt en daarmee ook de bijdrage van het. Structurele erioriteit omdat de bijdrage van het in 2010 afloopt en in dat jaar nog een maal betaald moet worden. 17

18 erio 23 Afstoten Jan Tooropstraat huis aan huis 24 Communicatie huis aan huis aanpak 25 Opbouwwerk eigenwijks 26 Stichtingskosten jongerencentrum Matrixx prio prio De oorspronkelijke vestiging van de huis aan huis aanpak (SIP) ligt aan de Jan Tooropstraat. In 2008 bleek deze huisvesting kwalitatief onvoldoende. Daarom is besloten de medewerkers onder te brengen op Calandlaan 7. De Jan Tooropstraat bleef open als inloop. Het blijkt, dat de mensen uit Overtoomse Veld inmiddels hun weg naar de Calandlaan gevonden hebben. Bovendien is de huis aan huis aanpak verbreed naar andere wijken in Slotervaart. De Jan Tooropstraat kan afgestoten worden. De huis aan huisaanpak heeft een budget ten behoeve van communicatie. Dit budget kan gehalveerd worden. Op basis van de motie van de raad d.d. 19 november 2008 heeft het bestuur met de Stichting Eigenwijks overleg gevoerd over de vernieuwing en versteviging van het opbouwwerk. Eigenwijks wil de beleidsdoelen van het realiseren. Hiervoor is een budget van noodzakelijk. Het betreft activiteiten op het gebied van o.a. bewonersinitiatieven, armoedebeleid, homobeleid en jongerenraad. Jongerencentrum Matrixx is hard aan vervanging toe. In 2010 gaat gebouwd worden. Om de stichtingskosten te kunnen dragen is een struct bedrag noodzakelijk. De erioriteit is gerealiseerd. De vestiging van de huis-aan-husiaanpak is verhuisd naar P. Calandlaan 7. De huur voor het pand Jan Tooropstraat is opgezegd. Omdat de huis-aan-huisaanpak inmiddels een geaccepteerde aanpak is, is er minder communicatie nodig. Daarmee is de erioriteit gerealiseerd. Het bedrag voor 2010 is beschikt aan Eigenwijks. De rompbegroting is naar boven bijgesteld. De bouw is gestart, Matrixx wordt in 2011 opgeleverd 18

19 PROGRAMMA 7 SPORT EN RECREATIE No Naam prio erio 1 Coördinator recreatie prio Festivals prio Jeugd Sport Fonds prio Keurmerk veiligheid sportparken 5 KNW Samen spelen 6 KNW Sportstimulering Toppark De Eendracht 7 KNW Summercamp, fietslessen 8 KNW Turbozwemmen prio prio prio prio prio In oktober heeft de deelraad de recreatienota Inspiratie voor Recreatie vastgesteld. In dit visiestuk wordt een elftal maatregelen voorgesteld. Een aantal van deze maatregelen wordt in 2009 door een tijdelijk aangestelde medewerker uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2010 tot de fusie van de stadsdelen (1 mei 2010) is 0,5 formatieplaats nodig voor het uitvoeren van het recreatieplan, met een accent op de coördinatie van de activiteiten op de kinderboerderijen. Er zijn jaarlijks een aantal festivals zoals het Geuzenveld-Slotermeer Verandert-festival en het Westbeachfestival die tot nu toe met incidentele middelen zijn gefinancierd. Aanvullend zullen ook in 2010 enkele kleinere festivals worden georganiseerd. Bewoners worden betrokken bij de organisatie van o.a. het Geuzenveld-Slotermeer Verandert-festival. Kinderen met armlastige ouders die graag willen sporten kunnen gebruik maken van het JSF. Het JSF verlangt hiervoor terug dat deze kinderen enigszins begeleid worden en er een rapportage wordt gemaakt. Zonder deze begeleiding verleent het JSF geen subsidie. Om de veiligheid op de sportparken te verbeteren en het keurmerk veilig sporten te kunnen verkrijgen is in 2009 geïnvesteerd in een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen. Dit zal in 2010 worden voortgezet om het keurmerk te verkrijgen. Samen Spelen is ingezet om een positief speelklimaat te creëren in samenwerking met organisaties en bewoners uit de buurt. Coördinatie en uitvoering van het project gebeurt door Spark. Intensivering van activiteiten op sportpark De Eendracht, die bijdragen om van het sportpark een toppark te maken, vereisen extra budget waarmee d.m.v. cofinanciering van GS wordt gezorgd voor extra middelen van DMO voor o.a. een sportspektakel in de krokusvakantie (4-12 jr), vele naschoolse activiteiten voor jongeren (14-23 jr), voor activiteiten i.s.m. het speciaal onderwijs en voor een groot scholentoernooi ('sportiefste school van Nieuw-West'). Summercamp en fietslessen zijn twee geslaagde projecten/programma s. Summercamp is voor kinderen uit de buurt die een hele week leuke sportieve activiteiten kunnen doen. Fietslessen is een project voor allochtone vrouwen die nog niet kunnen fietsen; met hun deelname willen zij ook graag meer participeren en integreren in de samenleving. De coördinatie en organisatie vindt (deels) plaats vanuit Spark. Turbozwemmen is voor kinderen die nog extra lessen nodig hebben om hun diploma te halen. Dit komt bovenop het normale schoolzwemmen. De formatieplaats is tijdelijk ingevuld. Er is een concept nota recreatiebeleid Geuzenveld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: wandelen, skaten en fietsen in de Brettenzone. Het budget is inmiddels gebruikt voor een aantal kleinschalige activiteiten en wat grotere festivals. Geplande activiteiten zijn inmiddels opgestart en afgerond tlv dit budget. De activiteiten zijn gedeeltelijk uitgevoerd, circa ¾ van het budget is besteed. Diverse voorbereidende activiteiten voor sportpark De Eendracht zijn op dit moment onder handen. Dit bedrag is gedeeltelijk besteed aan veiligheidsmaatregelen op sportparken De Eendracht en Spieringhorn. Een deel van het budget is teruggegaan naar de wijkbudgetten omdat hiervoor nog geen verplichtingen waren aangegaan. Er zijn inmiddels veel activiteiten opgestart tlv dit budget. Deze sport- en spelactiviteiten zijn uitgevoerd in alle buurten in Geuzenveld-Slotermeer. Er zijn inmiddels veel activiteiten opgestart tlv dit budget, zoals extra voetbalactiviteiten (toernooien) en tennis voor de jeugd. Alle geplande activiteiten zijn inmiddels opgestart en afgerond tlv dit budget, 277 kinderen namen deel aan Summer Camp. 250 vrouwen hebben fietsles gevolgd. Dit budget is niet door KNW beschikbaar gesteld. In Geuzenveld is geen turbozwemmen georganiseerd 19

20 erio 9 Kwartiermaker Parkmanagement Toppark de Eendracht 10 Liquidatie Stichting Sloterparkbad 11 Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) prio prio prio Om onze (jonge!) bewoners optimaal te laten profiteren van ontwikkeling van het Sportpark de Eendracht tot Toppark, is niet alleen een deugdelijke hardware, maar ook een vroegtijdige verbinding tussen de programmatische ontwikkeling van het park en de bewoners van het gewenst. In 2009 zijn twee kwartiermakers met deze opdracht vanuit Wijkaanpakgelden aangesteld. Ook in 2010 is hiervoor een budget noodzakelijk De Stichting Sloterparkbad is momenteel nog eigenaar van het gelijknamige zwembad; het bestuur bestaat uit de ()voorzitter en de secretaris/penningmeester, met juridische, financiële en secretariële ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. De stichting heeft een exploitatieovereenkomst met Optisport, bekend met het exploiteren en ontwikkelen van dergelijke accommodaties. Reeds in 2002 heeft de deelraad een intentiebesluit genomen om de eigendommen en exploitatie dichterbij het te halen. Het dagelijks bestuur heeft in zijn besluit van 8 maart 2005 in principe ingestemd met: - overdracht van het dossier Sloterparkbad aan het Geuzenveld- Slotermeer; - ontbinding van de Stichting Sloterparkbad; - het betrekken van de deelraad bij de overdracht van het dossier. De deelraad heeft op 5 april 2005 ingestemd met het in gang zetten van de overdracht. Door vertragingen als gevolg van diverse procedures, het niet geheel gebruik maken van de beschikbare financiële middelen, een hoog rendement van de financieringsmiddelen en korte afschrijvingstermijnen van de activa is er een negatief eigen vermogen opgebouwd. Tezamen met de activa dient dit door het te worden overgenomen. De liquidatie heeft een aantal voordelen: er kan tegen een lagere rente gebruik worden gemaakt van financieringsmiddelen en de afschrijvingstermijnen kunnen worden herzien. Ook ontstaat dan de mogelijkheid om een robuuste onderhoudsreserve op te bouwen. Tevens krijgt het administratief, organisatorisch meer grip op de voorziening. De planning is er op gericht om de stichting per 1 januari 2010 te ontbinden zodat de zwembadexploitatie in detail voor dat begrotingsjaar geheel met de begroting is geïntegreerd. Eventueel kan een nadere uitwerking ook bij de voorjaarsnota 2010 worden geregeld. Afhankelijk van de financiële effecten als gevolg van de herziene afschrijvingstermijnen worden de frictiekosten op maximaal begroot. Een van de doelstellingen in het Sport en Beweegplan Geuzenveld-Slotermeer is het uitbreiden van het aantal sporters 55+ (met en zonder beperking). MBvO levert tegen een lage vergoeding een kwalitatief goed sportaanbod voor ouderen met weinig financiële middelen. Het programma krijgt ieder jaar meer sportdeelnemers bij het sporten en vraagt ieder jaar om een extra bijdrage. De afgelopen jaren was er voortdurend een tekort dat incidenteel werd opgelost. Wij stellen voor een prioriteit van bovenop de huidige begrotings van om dit dekkingsprobleem struct op te lossen. De opdrachten zijn uitgezet en tijdelijke formatie is zoals besloten ingevuld. Er wordt eind dit jaar een bedrijfsplan opgeleverd. De stichting is inmiddels geliquideerd. Diverse ouderenactiviteiten in het kader van het sporten beweegplan zijn inmiddels tlv dit budget opgestart. In totaal zijn 13 groepen van 10 à 15 ouderen per week actief. 20

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Raadsvoordracht Overdrachtsconvenant Politiekeurmerk Veilig Wonen Agendapunt: 8 (d) Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2/261576 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Claim capaciteitsbudget programma Ondermijning Gevraagd besluit Instemmen met het beschikbaar stellen van budget voor de jaren 217 tot en met 221 ten behoeve

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Behandelend ambtenaar: D.A.M. Schipper Voorstel: 1. instemmen met het oprichten

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2016 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Tiel Februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De pilot Budgetbeheer... 3 Kosten en dekking van de kosten van pilot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Statushouders Stand van zaken 1 Regio Gooi en Vechtstreek Inhoud programma 1. Taakstelling 2016-2020 2. Arbeidsparticipatie 3. Eerste opvangonderwijs 2 Regio Gooi en Vechtstreek Huisvesting taakstelling

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie