OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)"

Transcriptie

1 OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010) PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENING No Naam prio erio 1 Bijdrage stedelijk projectleider Dienstverlening 2 Formatiekosten projectleider Dienstverlening 3 Kosten tarifering Basisregistratie Personen 4 Project "Laat het van twee kanten komen Incidenteel/ struct prio prio prio prio Voor de uitvoering van het stedelijk programmaplan Dienstverlening hebben de stadsdelen samen begin 2009 de verplichting op zich genomen om gedurende twee jaar een stedelijke projectleider Dienstverlening voor de Stadsdelen aan te stellen. Hiermee is de ondersteuning geregeld voor de verbetering van de Dienstverlening tussen Amsterdam breed en de stadsdelen. Sedert 2007 is binnen dit de functie van interne projectleider Dienstverlening ingevuld en de salariskosten werden gedekt uit de opbrengsten van Burgerzaken. Dit is eenmalig vastgelegd in de begroting Voorgesteld wordt om dit nu struct in de begroting op te nemen voor een bedrag van per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Vanaf 1 januari 2009 zijn alle overheden wettelijk verplicht om gebruik te gaan maken van de Gemeentelijke Basisadministraties. Dit levert in potentie een aanzienlijke efficiency en vereenvoudiging voor de burger op omdat dubbele registratie van burgergegevens verboden is. In de praktijk betekent dit dat andere afdelingen dan Burgerzaken, zoals Vergunningen, Juridische Zaken, Leerplichtambtenaren enz. nu de gemeentelijke basisadministratie raadplegen i.p.v. hun eigen gegevensbestanden bij te houden en de burger telkens opnieuw om haar/zijn gegevens te vragen. De Dienst Persoonsgegevens en Geoinformatie stelt deze gegevens digitaal beschikbaar en brengt hiervoor kosten in rekening van per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Ten behoeve van het multiculturele, interreligieuze dialoogproject Laat het van twee kanten komen is een prioriteit ingediend door de gelijknamige werkgroep. Dit project wordt sinds enkele jaren door het financieel ondersteund, omdat het de doelstellingen en methode vindt passen in haar beleidsdoelstellingen ten aan zien van integratie, participatie en tolerantie.het project werd voorheen gesteund met incidentele middelen van Wij Amsterdammers, en door de werkgroep georganiseerd in samenwerking met Stichting Buurtbelangen. De werkgroep heeft in haar plan 2010 aangegeven los te komen van dit wijkopbouworgaan, en zal daardoor ook externe expertise moeten gaan betrekken, om de inhoud van de interculturele dialoog (thema s, sprekers, onderwerpen, gasten) te garanderen. De incidentele prioriteit is conform besluit uitgevoerd, de Stedelijk ontwikkelplan Stadsloket en Stedelijke Programma Dienstverlening Stadsdelen is gerealiseerd. De structurele prioriteit is conform besluit uitgevoerd. Deze formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West. Bedrag wordt besteed om de jaarlijkse bijdrage "Gemeentelijke Basisadministratie" te bekostigen en is struct in de begroting van Nieuw-West opgenomen. Het voormalige DB van Geuzenveld- Slotermeer had in november 2009 een subsidiebedrag van aan het project laat het van twee kanten komen toegekend. Dit bedrag is inmiddels deels besteed. Het project laat het van twee kanten komen, wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip, respect en verdraagzaamheid in een etnisch-religieuze context, waarmee de samenhang en de leefbaarheid in het vergroot kunnen worden. Dit doen ze middels activiteiten in de vorm van discussiebijeenkomsten. 1

2 erio 5 Stadsdeelraadsver kiezingen 6 Telefonisch Loket Antwoord 7 Tijdelijke uitbreiding formatie Burgerzaken 8 Uitbreiding formatie Publieksbalie 9 Verhoging inkomsten burgerzaken Incidenteel/ struct prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio incidenteel (2010, 2011) prio Dekki ng prio s 2, 7, incidenteel (2010,2011. Vanaf 2012: struct In maart 2010 zijn de gemeente- en raadsverkiezingen. Deze zullen worden gehouden voor het nieuwe. De verkiezingen zullen samen met de drie partners worden georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd onder regie van de Dienst Persoonsgegevens Amsterdam. De raadsverkiezingen zullen geheel onder eigen verantwoordelijkheid georganiseerd moeten worden. Voor het regelen van de verkiesbaarstellingen, inrichten van de stembureaus e.d. in Geuzenveld- Slotermeer inclusief het selecteren, trainen, opleiden en toetsen van de stembureauleden is een bedrag van nodig. I.v.m. met de -volgens de Ombudsman Amsterdam- noodzakelijke verbeterslag voor het gemeentelijk CallCenter Antwoord, heeft de Gemeenteraad in 2009 op basis van een verbeterplan, éénmalig een financiële injectie gegeven om de schulden van Antwoord te saneren en het verbeterplan te kunnen uitvoeren. Met de stadsdelen is afgesproken dat zij per 1 januari 2010 allemaal aangesloten zijn en vanaf 2009 stapsgewijs de niet eerder in rekening gebrachte vaste kosten zouden gaan betalen. Voor ons voor 2009 een bedrag van en voor 2010 en verder een bedrag van Daarbij is afgesproken dat de vaste kosten per (1 januari of 1 mei) 2010 mogelijk via het Stadsdeelfonds verrekend gaan worden. Verder is ook de callprijs verhoogd van 2,50 naar 3,50. Voor 2010 kan het tekort nog niet precies aangegeven worden, omdat dit afhankelijk is van de beslissing om de vaste kosten te verrekenen via het Stadsdeelfonds. Is dit het geval dan zullen de totale kosten voor Antwoord toenemen met Blijven de vaste lasten rechtstreeks ten laste komen van ons, dan zullen de extra kosten bedragen. Vier medewerkers voldoen niet aan alle opleidingseisen die wettelijk worden gesteld bij Burgerzaken en gaan een opleiding van een dag in de week volgen gedurende twee jaar. Hierdoor mist Burgerzaken formatie van 4 werkdagen per week. De loketten kunnen niet onbezet blijven waardoor er tijdelijke uitbreiding van de formatie nodig is van 0,89 fte. Kosten te betalen uit de omzet Burgerzaken. De afgelopen jaren is een toename geconstateerd van het aantal klanten van de Publieksbalie van naar Ook vraagt de klant steeds meer aandacht en tijd per gesprek. Terecht mag onze Publieksbalie gezien worden als het visitekaartje van de organisatie, waar vele burgers hun weg naartoe weten voor allerlei soorten vragen. De receptie- en informatiefunctie van het Tuinstadhuis komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de Publieksbalie raakt onderbezet. Door inzet van meer personeel zal de werkdruk verlicht worden en de serviceverlening weer verbeteren. De formatie-uitbreiding is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota Omdat de legesinkomsten burgerzaken te laag waren begroot wordt voorgesteld de leges periodiek (twee jaar) te verhogen. De incidentele prioriteit is gebruikt om de organisatie kosten van de gemeente- en raadsverkiezingen te dekken. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Door de inzet van extern inhuur is extra capaciteit gecreëerd zodat de medewerkers aan de opleiding konden beginnen. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West. Conform besluit uitgevoerd en wordt gerealiseerd. In de begroting 2011 en 2012 worden de leges opnieuw geanalyseerd en eventueel bijgesteld. 2

3 erio 10 Versterken Wijkmanagement en Wijkweb Incidenteel/ struct prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Wijkmanagement en Wijkweb zijn sleutelaanpakken binnen onze Wijkaanpak (Kansrijke en Veilige Leefomgeving), die de basisinfrastructuur leveren voor bewonersbetrokkenheid bij de Wijkaanpak en ondersteuning bieden bij de bewonersinitiatieven van de Wijkaanpak. Het is daarom belangrijk de huidige versterking van het Wijkmanagement en het Wijkweb in 2010 voort te zetten. Versterken wijkmanagement Met behulp van financiering uit de Wijkaanpak is de formatie van het wijkmanagement in 2009 op sterkte gebracht en verder geprofessionaliseerd. In 2010 is deze formatie-uitbreiding van de buurtcoördinatoren en een wijkmanager opnieuw gefinancierd uit het BUP. Door de formatie van wijkmanagement op sterkte te hebben, zijn we aanwezig in de wijken, weten we wat er speelt, kunnen we verbindingen leggen tussen alle spelers in de wijk. De sociale problematiek, zowel voor als achter de voordeur, is bekend en wordt gedeeld met de relevante partijen. De begeleiding van bewonersinitiatieven is arbeidsintensief. Veel bewoners zijn onvoldoende in staat gebleken om een goed idee ook daadwerkelijk vorm te geven en uit te voeren. De begeleiding van bewonersinitiatieven heeft ertoe geleid dat bewoners in staat worden gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving, hun talenten te ontwikkelen. In het gebied Geuzenveld-Slotermeer zijn in 2010 tot en met augustus ongeveer 200 bewonersinitiatieven ingediend. Wijkweb Wijkweb is een onderdeel van het wijkmanagement en vormt een interventie die uitgaat van het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap. Het bouwt op de talenten, het inzicht en de activiteiten van bewoners en ondernemers. Burgers en buurtprofessionals ontwikkelen samen hun wijk. We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met wijkweb en we hebben gemerkt dat het nodig is dat het energie blijft steken in wijkweb; bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingen en het begeleiden van bewoners met een idee. Het project is in uitvoering. Tot nu toe heeft een aantal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners zich heeft opgeworpen om een netwerk actieve bewoners te gaan trekken. Verder heeft het geleid tot het indienen van nieuwe bewonersinitiatieven. 11 Inzet budget Wijkaanpak Dekki ng prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Prioriteit 10 is gefinancierd uit middelen Wijkaanpak. 3

4 erio 12 Wij Amsterdammers 13 Functies Vergunning, Bouwtoezicht en Handhaving Incidenteel/ struct En ter dekking van prioriteit 4 prio Incidenteel 2011: en vanaf 2012: struct 14 Extra kosten prio Antwoord obv verdeelsleutels CS 15 Uitvoering PvA Antwoord prio Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh heeft de centrale stad van de gemeente Amsterdam het actieplan Wij Amsterdammers gelanceerd. Dit actieplan bevatte een reeks van maatregelen op het terrein van integratie van diverse culturen in de gemeente Amsterdam, het bouwen van wederzijds vertrouwen en een aanpak tegen radicalisering. In het kader van dit project wordt voor 2010 een bedrag van verwacht. Dit bedrag wordt rechtstreeks ingezet voor activiteiten die in het actieplan passen, zoals Laat het van twee kanten komen en West in Kr8. Jaarlijks worden circa 500 vergunningaanvragen, veelal met ontheffing van hetbestemmingsplan en circa 200 aanvragen voor een gehandicapten parkeerkaart bij het behandeld. Alleen al m.b.t. het bouwen zijn momenteel 130 handhavingzaken onderhanden. Ondanks de kredietcrisis komen nog een aantal groteen minder grote bouwprojecten in uitvoering. Hierop is toezicht nodig voor o.a. voor deconstructieve veiligheid, het toezicht op de naleving van het Gebruiksbesluit voor m.n.de brandveiligheid en de naleving van de voorschriften op het gebied van milieu envolksgezondheid (bijv. asbest).voor de uitvoering van de taken heeft het bij de afdeling Vergunningen,Bouwtoezicht en Handhaving heeft een vaste formatie van 14,06 FTE (full timeequivalent) en 6,5 fte aan periodieke formatie. Het totaal van deze formatie is nodigvoor de uitvoering van de hierboven genoemde structurele, door wet- en regelgevingverplichte, taken op het gebied van handhaving, bouwtoezicht en vergunningverlening.van de periodieke formatie vervalt per ,5 fte voor vergunningverlening en handhavingstaken. Om de dienstverlening aan het publiek voor devergunningverlening op het huidige niveau te houden en om onze (wettelijke) taken ophet gebied van handhaving en bouwtoezicht te kunnen uitvoeren is het nodig dezefuncties voor 2010 te continueren. De huidige begroting voor de kosten van Antwoord is gebaseerd op het aantal te verwachten calls. Inmiddels is bekend dat naast deze variabele kosten ook een bedrag in rekening zal worden gebracht voor de ongedekte kosten van het CCA. Ten behoeve van de dekking van deze kosten moet de begroting met worden verhoogd. Eind september 2009 is ingestemd met de invoering van het basispakket Antwoord. Voor de implementatie daarvan zal samen met de stadsdelen Slotermeer-Geuzenveld en Osdorp een implementatiemanager worden ingehuurd tot 1 mei Samen met de overige implementatiekosten worden de kosten ingeschat op Inkomsten zijn gerealiseerd is besteed aan activiteiten uit het actieplan. Bovenop dit bedrag is besteed aan project Laat het van twee kanten komen. (prioriteit 4) OSD Het betreft het loopbaanplan voor de Bouwplantoetsers en Bouwinspecteurs.Hiervan is een deel gebruikt. Exacte besteding is niet bekend. Er wordt gewerkt aan een nieuw loopbaanplan voor Nieuw-West, voor onze afdeling Inspectie. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt. 4

5 erio Incidenteel/ struct 16 Verkiezingen prio Werken op afspraak Burgerzaken In 2010 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarbij in ons een nieuw bestuur wordt gekozen. Dit kan als gevolg hebben dat, mede gelet op de fusie binnen Nieuw-West, door de huidige DB leden na 1 mei een beroep wordt gedaan op wachtgeld. Om hierin te voorzien wordt voorgesteld om het wachtgeld DB incidenteel te verhogen met in 2010 (vanaf 1 mei) en vanaf 2011 struct met Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen. Het volledige bedrag van deze prioriteit is overhead en wordt verantwoord in de bedrijfsvoering. prio Incidenteel Vanaf 2011: Voor het werken op afspraak is in 2010 een incidenteel bedrag van noodzakelijk. Dit bedrag is nodig en betreft een verplichte bijdrage voor de implementatie van het werken op afspraak. Verder is bij de aanschaf van struct Bavak geen rekening gehouden met de onderhoudskosten. Wij stellen u voor hiervoor een struct bedrag van beschikbaar te stellen. Zie Programma 12 Bestuur en ondersteuning (prioriteit 25) De prioriteit is conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. 5

6 PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID No Naam prio erio 1 Implementatie WABO 2 Tegengaan Alcoholmisbruik prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio Uitbreiding prio handhavingscapac iteit 4 Veiligheid / Staat van de Wijk 5 Vergunning en Handhaving prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct Implementatie en beheerkosten WABO. Bij de VJN 2009 zijn implementatiekosten voor de WABO toegekend. Inmiddels wordt het steeds duidelijker wat de implicaties van de implementatie zijn. Zo is de scope van het project de afgelopen maanden aanzienlijk uitgebreid door o.a. de implementatie van het WABO Backofficesysteem (SVP, voorheen VERSA), het implementeren van de Gemeenschappelijke Voorziening (centraal getrokken vanuit Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving,SPRH), het vooruitlopen op de Amsterdamse ambitie om te voldoen aan volledig digitaal werken per Tot slot dient er rekening gehouden te worden met een aantal noodscenario's in geval van het niet tijdig gereed zijn van de diverse systemen en koppelingen. In 2009 is geïnventariseerd wat kwetsbare plekken in het zijn voor alcoholmis-bruik met overlast in de openbare ruimte tot gevolg. Deze plekken zijn aantrekkelijk voor vandalen. Hierbij is samengewerkt met o.a. de politie, het onderwijs, Dock, netwerk 12+ en de buurtcoördinatoren. De aanpak blijft nodig en wordt daarom in 2010 voortgezet. Uitbreiding handhavingscapaciteit naar aanleiding van conclusie aanbevelingen audit handhaving Openbare Ruimte door de Rekenkamer (2 fte), algehele vervuilingsproblematiek. Dit budget is bedoeld voor toezicht en handhaving in de wijken: Plusproject Zwerfvuil, optimalisatie beheer Plein 40-45, overgangskosten inrichten eigen handhaving openbare ruimte. Voor 2010 ter beschikking krijgen financiële middelen ( ) om toezicht (vanuit Veiligheid) uit te kunnen oefenen. Dit toezicht bestaat uit doelgerichte, dagelijkse in-zet van toezichthouders op wisselende tijden (gele jasjes). Staat van de Wijk ( ) Het (doen) vervaardigen (door O&S) van een thermo-meter voor het op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doel hiervan is het verkrijgen van een meer fijnmazige informatiepositie dan met de huidige middelen (veiligheidsindex/staat van de stad) mogelijk is. De gewenste omvang van het organogram Vergunning en Handhaving om de wettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren is 20,5 fte voor de hele afdeling. Dit is de vereiste bezetting. Ten einde deze omvang te realiseren is een bedrag voor de uitbreiding van de formatie van benodigd. In de voorjaarsnota 2009 is incidenteel budget toegekend (prioriteiten 7 en 8 VJN 2009) voor de uitvoering van het Handhavingsprogramma en extra formatie voor Vergunningen en Handhaving die gedekt is uit de legesopbrengst. De gemotiveerde bezetting is van structurele aard. Aangezien de prioriteit voor 2009 eveneens met in-cidenteel geld is gefinancierd komt de vraag hier nu terug (uitbreiding van capaciteit) om het handhavingsprogramma te kunnen uitvoeren: 0,5 fte buitendienstinspecteur, 0,7 fte handhavingsjurist. De afdeling Vergunningverlening BWT is de afgelopen jaren struct onderbezet geweest. Voor de toetsing van bouwgerelateerde vergunningen zijn struct 3 fte bouwplantoetser nodig. ( ) Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De WABO is per 1 oktober 2010 van kracht geworden. Met deze implementatie hangen kosten samen. Is deels uitgegeven. Bij de invoering WABO zijn o.a. nog grotere beeldschermen nodig vanwege het digitaal aanleveren van bouwaanvragen en digitale bouwtekeningen Tegengaan alcoholmisbruik: dit bedrag is aangewend om projectmatig stichting Dock en Street Corner work in te zetten in Vogelaarwijken. Uitbreiding handhavingscapaciteit: was een structurele behoefte maar is gefinancierd met incidenteel geld. Mede door de fusie zijn deze plaatsen niet ingevuld. Staat van de Wijk: hiervoor wordt Implacement (toezichthouders) ingehuurd. Is besteed. Het op orde brengen van de formatie van Vergunning en Handhaving in Geuzenveld-Slotermeer is gefinancierd door gelden uit de legesopbrengsten. (nr.6) 6

7 erio 6 Inzet extra legesopbrengsten 7 Versterken buurtbeheer 8 Inzet budget Wijkaanpak Dekki ng prio 5 0 incidenteel ( ) (vanaf 2011: ) prio Dekki ng prio s 2, Inzet toezicht prio incidenteel (2010, 2011) 10 Veiligheid 0 incidenteel (2012,2013) (vanaf 2012: ) 11 Medefinanciering stichting aanpak overlast adam prio Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H. Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H. Bij versterking buurtbeheer gaat het om korte lijnen tussen reguliere diensten, maar ook om beheeractiviteiten en diensten in de buurt die mensen kunnen helpen bij hun sociale activering. Daarbij valt te denken aan het schoonmaken van de openbare ruimte, graffiti verwijderen, mutatieonderhoud, tuinonderhoud, maar ook om een boodschappendienst of klaaroveren bij een school. Het project is in 2009 succesvol uitgevoerd. Het wordt in 2010 voortgezet, o.a. door hierbij intensiever samen te werken met woningcorporaties in het. Voor diverse prioriteiten programma Veiligheid is dekking geboden vanuit middelen Wijkaanpak Trigion wordt ingezet met als doel om de subjectieve en objectieve veiligheid te vergroten. Er is veel contact met de ondernemers in de buurt. Ook wordt Trigion ingezet bij evenementen, en zijn zij ondersteunend aan de werkzaamheden van de politie en SAOA.Trigion heeft een contract tot en met Het structurele bedrag op de begroting is onvoldoende. Het extra toezicht in de openbare ruimte kost het 1,1 miljoen per jaar. Dit is deels een incidenteel budget ( ) en deels een struct budget ( ). Door de fusie van de drie stadsdelen Nieuw West wordt Veiligheid binnen de nieuwe organisatie gepositioneerd. De verwachting is dat er één handhavingsunit komt. In dat kader worden de beschikbare middelen opnieuw bekeken. Het maakt gebruik van de inzet van SAOA en draagt daar door middel van cofinanciering aan bij. Slotervaart vraagt van SAOA dat het de overlastgevende jongeren met naam en toenaam kent. De jongeren worden direct aangesproken en het is bekend bij welke groepen ze horen. SAOA sluit contracten af met ouders en hun kinderen om de opvoedrelatie met de jongeren te helpen herstellen. De SAOA wordt ingezet om de overlast van problematische groepen terug te dringen. zie prioriteit 5 Prioriteit 7 en 8: Buurtbeheer in Geuzenveld- Slotermeer is tijdelijk versterkt met inzet van budget Wijkaanpak. Gerealiseerd door voor diverse prioriteiten programma Veiligheid dekking te bieden vanuit middelen Wijkaanpak Hiervoor is Trigion ingehuurd in Slotervaart. De toezichthouders van Trigion houden toezicht op het 'schoon, heel en veilig' houden van het. Deze integrale benadering is van groot belang voor de veiligheidsbeleving van bewoners van het. Het contract met Trigion loopt tot en met Deze erioriteit heeft geen betrekking op 2010, maar doet zich vanaf 2012 voor. Stadsdeel Slotervaart heeft de straatcoaches van SAOA ingezet om jongeren aan te spreken in geval van wangedrag in de openbare ruimte. De gezinsbezoekers van SAOA zijn ingezet om afspraken te maken met de jongeren die overlast veroorzaken en diens ouders. SAOA heeft bijgedragen aan een aanzienlijke dalingen van het aantal problematische jeugdgroepen (van 8 naar 1). Betreft gezamenlijk opdrachtgeverschap en cofinanciering OOV en stadsdelen. 7

8 erio 12 Uitvoering wijkcontact Nieuw Sloten prio Voor Nieuw-Sloten is het participatietraject rond het wijkjaarprogramma aangepast aan die specifieke wijk. Hiervoor is gekozen voor het instrument wijkcontract. Essentieel daarbij is dat er financiële ruimte is om specifieke prioriteiten uit de wijk te kunnen honoreren. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van te reserveren. Uitvoering wijkcontract Nieuw Sloten. Onder bewoners is een enquête gehouden, er zijn wijkwandelingen en een ideeënavond georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in de thema s: Ontmoeten, Nieuw Sloten schoon en Nieuw Sloten veilig. Hierbij zijn activiteiten bedacht. In april 2010 is het wijkcontract officieel ondertekend door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het. De activiteiten worden in 2010 en 2011 uitgevoerd met dit budget. 8

9 PROGRAMMA 3 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR No Naam prio erio 1 Parkeerfonds dotatie Dit betreft een structurele dotatie aan het parkeerfonds ter dekking van activiteiten die een vernieuwing van het bestaande verkeers- en vervoerssysteem betekenen of mogelijk maken, maar ook activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft. De erioriteit wordt door de parkeerinkomsten Slotervaart verwezenlijkt. Het geld wordt conform het door de deelraad vastgesteld verkeersveiligheidsprogramma in 2010 uitgegeven. 9

10 PROGRAMMA 4 WERK, INKOMEN EN ECONOMIE No Naam prio erio 1 Inbedding participatiecentrum 2 Inbedding winkelstraatmanagement 3 Opleidingsmakelaar part. centrum 4 Inzet budget Wijkaanpak 1 prio prio Incidenteel Vanaf 2011: struct prio Dekki ng prio s 1 t/m Incidenteel Vanaf 2011: struct Het Participatiecentrum is een uitwerking van het kabinetsbeleid om de komende periode sociale samenhang in Nederland te versterken. Participatie is hierbij een sleutelbegrip. Deelname aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Betaald werk is bovendien de meest effectieve en duurzame manier om armoede te bestrijden. Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen. De afgelopen jaren is door het aanzienlijk geïnvesteerd in het kernwinkelapparaat van het Geuzenveld-Slotermeer. Zonder volledig te zijn; kansenzones, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en winkelstraatmanagement. Deze kwaliteitsimpuls heeft er toe geleid dat er zicht is op een breder en beter aanbod van voorzieningen in het. Eén van de aspecten waar de komende periode extra aandacht voor wordt gevraagd teneinde de functionele structuur duurzaam te versterken, is het kernwinkelgebied Plein 40-45, Lambertus Zijlplein en de Burgemeester van Leeuwenlaan. Dit winkelgebied met één van de grootste weekmarkten van Amsterdam bevindt zich momenteel op een kantelpunt. Enerzijds kan het gebied zich ontwikkelen tot een mix van aantrekkelijke en levendige straten met een veelheid aan verschillende kleinschalige functies. Anderzijds kan dit o.a. door negatieve invloed van de kredietcrisis en achterblijvende investeringen in ondernemingen en vastgoed in een negatieve spiraal terecht komen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een -verdere- toename van de leegstand diversiteit en eenzijdig aanbod. De gezamenlijke inzet van de winkelstraatmanager, de kansenzones en herstructurering in het hebben zichtbaar geleid tot de versterking van het winkelgebied. Het is zaak om het winkelstraatmanagement te continueren en te zorgen voor een winkelgebied waar het goed wonen, werken en verblijven is. Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen. Binnen Geuzenveld-Slotermeer is deze arbeidsparticipatie een belangrijk item. Opleidingen sluiten slecht aan op de behoeften van het bedrijfsleven. Daardoor wordt de economische groei bedreigd. Het participatiecentrum kan door een betere aansluiting met de behoefte in de arbeidsmarkt beter in staat worden gesteld cliënten te informeren over de mogelijkheden van werk in Geuzenveld- Slotermeer. Vooral de aansluiting van werk en scholingsmogelijkheden is hier een punt van aandacht. De inzet van een opleidingsmakelaar is van groot belang. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (onderwijs en arbeidsmarkt) wordt zo haalbaar voor alle cliënten van het participatiecentrum. Het betreft hier de volgende erioriteiten: Inbedding winkelstraat management ( ; vanaf Opleidingsmakelaar participatiecentrum ( ) Inbedding participatiecentrum ( ) Alle geplande activteiten die er toe leiden om het participatiecentrum in te bedden in de organisatie lopen volop. Winkelstraatmanagement is het het donor Geuzenveld-Slotermeer volledig ingebed in een breed pallet van activiteiten als ondersteuning van het kernwinkel in Geuzenveld en Slotermeer. Alle activiteiten lopen voortvarend. De betreffende activiteiten zijn toebedeeld en worden uitgevoerd binnen het participatiecentrum. Daartoe heeft een beperkte tijdelijke (2010) formatieuitbreiding plaatsgevonden. De inkomsten die donor Geuzenveld- Slotermeer heeft geraamd voor de dekking van de prioriteiten onder 1 t/m 3 zijn ontvangen van KNW en in de begroting verwerkt. 10

11 erio 5 Promotiekosten markt 6 Verbeteren vestigingsbeleid prio prio incidenteel (2010, 2011) Voor de markt is het de wens om, in het kader van promotieactiviteiten, het budget te verhogen van naar Om de drie (in te toekomst misschien vier) markten in Nieuw-West te promoten zijn er extra middelen nodig. Mogelijk worden promotieactiviteiten uitbesteed naar een professioneel bureau. Voor de periode 2010 en verder zal de inzet zijn het in de raadsperiode in gang gezette economische beleid , op hoofdpunten te continueren. Het economische beleid van Osdorp is ingebed in het economisch beleid voor Nieuw-West. Het Osdorpse beleid, gericht op het verbeteren van het vestigingsbeleid van een goede economische structuur, is vastgelegd in de Economische Ontwikkelingsvisie en de Profielen van economische locaties. De economische speerpunten vormen het regieplan voor Centrum Amsterdam Nieuw-West, het Perspectief BCO en de bedrijvenvestiging op Lutkemeer l en lll. In het collegeprogramma van het nieuw te vormen voor de periode na 2010 zal dit Osdorpse beleid worden herijkt en afgestemd op het nieuwe werkgebied. OSD In 2010 hebben diverse promotieactivteien plaatsgevonden die ten laste van dit budget zijn gebracht. Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donor Osdorp Winkelstraatmanagement en de ondernemersadviseur zijn binnen Nieuw-West volledig ingebed als onderdeel van een breed pallet van activiteiten. Alle activiteiten lopen voortvarend. Het budget is besteed. 7 NKNW verhoging bijdrage 8 Winkelstraatmana gement prio prio incidenteel (2010, 2011) Nieuwe Kansen Nieuw West is een samenwerkingsverband tussen de drie stadsdelen en West en DWI. Doel is om zoveel mogelijk mensen via gevarieerde projecten aan het werk te krijgen. Afgelopen jaar bleken de beschikbare middelen onvoldoende. Het winkelstraatmanagement is medio 2008 in Slotervaart gestart. De effecten van deze inzet worden steeds zichtbaarder. De winkelpleinen verbeteren en er ontstaan initiatieven van ondernemers zich te organiseren. Het vestigingsklimaat laat een verbetering zien. Bij de start van het winkelstraatmanagement is aangegeven dat om meer blijvend effect te sorteren het winkelstraatmanagement voor minimaal 3 jaar ingezet dient te worden tot medio In maart 2009 zijn twee gebieden in Slotervaart als kansenzone aangewezen. Om ondernemers te stimuleren om in deze zones initiatieven te ontplooien is begeleiding nodig. Gezien de hoge respons van ondernemers om gebruik te maken van deze regeling werpt deze doelgerichte aanpak zijn vruchten af. Alle voorgenomen NKNW-activiteiten zijn voor 2010 inmiddels gestart en deels afgerond Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donor Slotervaart met een verbijzondering naar kansenzones. 11

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie