Sociale stijging in de volkshuisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale stijging in de volkshuisvesting"

Transcriptie

1 Vakgemeenschap Corpovenista Sociale stijging in de volkshuisvesting Perspectieven voor woningcorporaties Vasco Lub (Bureau voor Sociale Argumentatie) Radboud Engbersen (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) Startnotitie Vakgemeenschap Sociale stijging Corpovenista September 2011

2 Inhoud 1. Inleiding Sociale stijging als maatschappelijk vraagstuk Sociale stijging in relatie tot de volkshuisvesting Het effect van sociale stijgingsprojecten Nader te onderzoeken perspectieven voor woningcorporaties Aanvullende discussiepunten Geraadpleegde literatuur

3 1. Inleiding Sociale stijging op de corporatieagenda Mede op basis van het rapport van de VROM-raad over sociale stijging (Stad en stijging, 2006) heeft het platform Corpovenista het thema sociale stijging op de eigen (onderzoeks)agenda gezet. Kern van het VROM-raad advies: investeer niet alleen in de woningen van een wijk, maar ook in het vooruitkomen van bewoners. Immers, vitale wijken zijn wijken waar het bewoners goed gaat. Het rapport van de VROM-raad paste in een trend om sociale mobiliteit in het sociaal beleid weer een prominente plaats te geven. De VROM-raad onderscheidde vier stijgingskanalen: op de domeinen van leren (onderwijs), werken, wonen en vrije tijd. Platform Corpovenista vroeg vervolgens de DSPgroep een 16-tal sociale stijgingsprojecten tegen het licht te houden en te kijken wat de effecten ervan waren op de buurt. Die zestien projecten waren verdeeld over de eerder genoemde vier domeinen. Het onderzoek resulteerde in het rapport Sociale stijging tussen droom en daad (2010). Vakgemeenschap Corpovenista Corpovenista organiseert rond dit thema een vakgemeenschap van professionals die in hun werk direct betrokken zijn bij sociale stijgingsprojecten op de onderscheiden domeinen. De eerste bijeenkomst gaat in september 2011 van start. Het doel van de vakgemeenschap is het versterken van de effectiviteit en professionaliteit van het werk van corporaties waar het gaat om het participeren in sociale stijgingsprojecten. De bijeenkomsten bieden de kans om kaf van koren te scheiden en de rol van corporaties op dit terrein te verdiepen en te preciseren. De uitkomsten van het DSP onderzoek en de lessen uit de bijeenkomsten dienen daarbij als input. Welke (beleids)perspectieven hebben woningcorporaties als het gaat om het vooruit helpen van bewoners? Op welke stijgingsdomeinen valt een effectieve bijdrage van corporaties te verwachten? Wat is hierin realistisch? En welke activiteiten of beleidsdoelen kunnen beter worden losgelaten? Naar reële beleidsperspectieven De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is gevraagd om de vakgemeenschap logistiek en inhoudelijk te begeleiden en zorg te dragen voor een degelijk onderbouwd eindproduct. Voorliggende notitie is bedoeld als startdocument voor de zes bijeenkomsten. Op basis van de beschikbare literatuur en enkele verkennende interviews (zie kaders) gaan we dieper in op het vraagstuk van sociale stijging en de relatie met de volkshuisvesting. In het slot van dit paper presenteren we enkele nader te onderzoeken perspectieven voor woningcorporaties. De oogst van de bijeenkomsten (casuïstiek, discussiepunten, lessen enzovoort) dienen als input om de perspectieven verder te concretiseren en om het document tot een voldragen eindpublicatie te brengen. Het slotdocument is een concluderende tekst dat eindigt met een mission statement van de deelnemers. Hierin worden de ambities verwoord ten aanzien van het in de toekomst inhoud geven aan sociale stijging in de volkshuisvesting. 2

4 2. Sociale stijging als maatschappelijk vraagstuk Opwaartse mobiliteit in Nederland onder druk? Sociale stijging is in Nederland in politieke zin weer op de agenda gekomen toen het proces in kwantitatieve zin enigszins stokte. Na decennia van naoorlogse positieverbetering van groepen burgers laten recente cijfers een lichte kentering zien. De eerste tekenen van sociale daling doen zich voor. Uit een recente studie van de Nijmeegse sociologen Tolsma en Wolbers (2010) blijkt dat vanaf 1970 tot 1984 voor bijna 20 procent van de mannen tussen de 26 en 40 jaar gold dat zij het opleidingsniveau van hun ouders niet evenaarden. In voorgaande generatiecohorten lag dit percentage nog rond de 10 procent. Ook de stappen die mannen zetten op de onderwijsladder worden kleiner. Voor vrouwen zijn de cijfers redelijk constant gebleven of is juist een omgekeerd beeld zichtbaar. Vrouwen stijgen vaker en dalen minder. Voorts bestaat er een vrij sterke samenhang tussen het opleidingsniveau van ouders en het opleidingsniveau van hun kinderen. Nederland verschilt daarin van andere westerse landen die op dat gebied meer mobiliteit laten zien (Fischer, 2009). Ten slotte wordt in Nederland het thema sociale stijging nadrukkelijk in verband gebracht met het minderhedendebat. Van diverse zijden is gewaarschuwd voor het ontstaan van een etnische onderklasse en voor concentratie van werkloosheid, armoede en schooluitval bij allochtonen (zie Snel, 2006). Hoewel er verbeteringen zichtbaar zijn, en vooral allochtone jonge vrouwen de achterstand inhalen, blijven de prestaties van niet-westerse allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt achter bij die van autochtonen (CBS, 2010). Sociale stijging minder vanzelfsprekend Nog steeds is Nederland - in termen van sociale mobiliteit een zeer open samenleving. Ons land kent geen rigide klassen of standen, en maatschappelijk succes wordt in hoge mate bepaald door individuele capaciteiten en prestaties. Paradoxaal genoeg kunnen de eerste tekenen van naoorlogse daling zelfs worden gezien als een logisch gevolg van de bereikte stijging (Herweijer, 2010). Steeds meer mensen hebben hoogopgeleide ouders en een grotere kans op sociale daling ligt daarmee voor de hand, omdat die groepen een plafond hebben bereikt. Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) vertoont de vanzelfsprekende belofte van sociale stijging evenwel rafelranden. In het recente rapport Nieuwe ronden, nieuwe kansen (2011) betoogt de raad zich mede baserend op cijfers van Tolsma en Wolbers - dat meer dan voorheen economische, sociale en culturele hulpbronnen het verschil maken ten koste van het onderwijs als traditioneel verheffingsinstrument. Ofschoon het rapport aan de hand van de cijfers niet altijd kan overtuigen dat er sprake is van een urgent maatschappelijk probleem, waarschuwt men voor een toenemende padafhankelijkheid. De relatief vroege selectie in het onderwijs en de beperkte mogelijkheden voor het stapelen van opleidingen zouden een voorsorterende uitwerking hebben op kinderen uit verschillende lagen van de bevolking. Bovendien wordt de vanzelfsprekendheid van sociale stijging via het onderwijs ingeperkt door concurrentie op de arbeidsmarkt, aldus de raad. Een goede opleiding zou niet langer een garantie vormen voor een goede maatschappelijke positie. Het gaat ook om aanvullende competenties. Volgens de RMO laten deze ontwikkelingen zien dat de belofte van voortdurende en onbelemmerde sociale stijging in Nederland minder vanzelfsprekend is dan wellicht gedacht. Maatschappelijke positieverbetering via het onderwijs zou onvoldoende grond bieden voor de toekomst. Ter bevordering van optimale talentontwikkeling, zonder hinder van de (subtiele of versluierde) invloed van sociale afkomst, 3

5 adviseert de raad de vroege selectie op scholen te heroverwegen, het stapelen van opleidingen te bevorderen en extra in te zetten op ondersteunende contexten om de aanwezigheid van hulpbronnen te vergroten (permanente nascholing, weekendscholen, enzovoort). 3. Sociale stijging in relatie tot de volkshuisvesting In de volkshuisvesting wordt al langer nagedacht over de inzet van ondersteunende contexten of hulpbronnen om achterblijvers vooruit te helpen (zie bijvoorbeeld Engbersen e.a. 2008). Waar de omvang van sociale stijging/daling als maatschappelijk probleem nog twijfelachtig is, lijkt het vraagstuk in kwetsbare stadswijken niet ter discussie te staan. Juist in de meest kwetsbare gebieden waar sprake is van (toenemende) concentratie van armoede en etniciteit is steeds vaker het doel de sociaal-maatschappelijke positie van bewoners te verbeteren, of op zijn minst voorwaarden te scheppen voor opwaartse mobiliteit. Het eerder genoemde VROM advies Stad en stijging (2006) pleitte in dit verband voor een wisseling van perspectief in de stedelijke vernieuwing. Het accent zou moeten liggen op het faciliteren van stijgingsaspiraties van bewoners en het wegnemen van belemmeringen die het realiseren van die aspiraties in de weg staan. Daarbij zou sociale stijging niet alleen moeten worden opgevat als economische stijging maar ook als de mate van zelfontplooiing en gevoelens van maatschappelijke zekerheid van mensen. Tegen deze achtergrond werkte de raad vier stijgingsroutes uit: onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en vrije tijd. Het perspectief van binding van bewoners met hun woonomgeving (vertrouwdheid, thuis voelen, herkenning en erkenning) sneed hier als een vijfde thema doorheen. Hieronder staan we uitgebreider stil bij de stijgingsroutes van de VROM raad, en kijken we of er zich verbindingslijnen aftekenen met de ondersteunde contexten voor sociale stijging van de RMO. Aansluitend kunnen we een eerste inschatting maken van de bijdragen van woningcorporaties op dit terrein. Onderwijs Evenals de RMO hecht het VROM-advies veel waarde aan de stapelmogelijkheden van leerlingen ( doorstroomroutes ) in het onderwijs en het volgen van bijscholing en cursussen voor volwassenen. In kwetsbare wijken wordt de voorsorterende uitwerking van de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs mogelijk uitvergroot. De selectieve verwachtingen van leerkrachten over de (latere) prestaties van leerlingen vallen daar vaak lager uit. Zo krijgen allochtone basisschoolleerlingen die gemiddeld vaker in een achterstandswijk wonen - met dezelfde CITO-score als autochtone klasgenoten doorgaans een lager schooladvies (Van Schoonhoven, 2008). Probleem is bovendien dat juist van kinderen afkomstig uit kwetsbare gezinnen, die van huis uit nauwelijks ondersteuning krijgen, veel zelfstandigheid wordt gevraagd. De VROM raad acht daarom interventies als mentorprojecten en huiswerkbegeleiding van groot belang. Dit zijn concrete voorbeelden van de ondersteunende contexten waar de RMO over spreekt. Dit duwtje in de rug kan het verschil maken tussen een succesvolle en niet-succesvolle loopbaan, aldus de VROM-raad. De VROM raad benoemt daarnaast de voortschrijdende etnische segregatie op scholen en het ontbreken van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod (Havo/Vwo, Hbo) in kwetsbare delen van de stad als belemmeringen in de onderwijsroute. 4

6 Je moet jongeren onderwijs in de wijk aanbieden in plaats van de jongeren uit de wijk te halen. Het gaat om een herstel van de relatie met de buurt. Gesprek met Piet Boekhoud, directeur Rotterdams Offensief Het Rotterdams Offensief (RO) is een instituut op het gebied van grootstedelijke educatie. Doel is om overbelaste jongeren op positieve wijze te betrekken bij hun sociale en fysieke omgeving, en hen terug te begeleiden naar school of werk. Directeur Piet Boekhoud werkte 40 jaar in het beroepsonderwijs, eerst als leraar, daarna in diverse directeurschappen. Anderhalf jaar geleden stopte hij als directeur bij het Albeda College en richtte hij samen met anderen het Rotterdams Offensief op. Het RO is initiator van de zogenoemde wijkscholen op. Dit zijn scholen in achterstandswijken die tussen de 9 en 12 maanden voortgezet beroepsonderwijs aanbieden aan kansarme leerlingen uit de wijk. Iedere wijkschool heeft 100 plaatsen, er zijn er nu twee operationeel. Je moet die jongeren onderwijs in de wijk aanbieden in plaats van de jongeren uit de wijk te halen. Het gaat om een herstel van de relatie met de buurt. Voor de ontwikkeling van de jongeren in de wijkscholen hanteert Boekhoud vijf uitgangspunten: jongeren moeten nadenken over hun loopbaan (1), ze moeten onderwijs krijgen in een contextrijke omgeving; bedrijvigheid in de wijk (2), er moet sprake zijn van een pedagogisch klimaat; de schoolmeester moet zijn vak beheersen maar ook kunnen opvoeden (3), ondernemerschap moet worden gestimuleerd (4) en er moet een relatie zijn met zorg (5). Wijkscholen moeten worden gezien als het voorportaal van de vakscholen. In de Afrikaanderbuurt maakten de jongens van de wijkschool bijvoorbeeld meubeltjes voor de buurt. Een groot succes, aldus Boekhoud, wat voor meer binding met de wijk zorgde: de jongeren keken anders naar de wijk (je kunt in een wijk ook werk verzetten) en bewoners keken anders naar de jongeren (ze zorgen niet alleen voor overlast, ze kunnen ook iets positiefs betekenen). Om voor een wijkschool in aanmerking te komen moeten leerlingen een jaar uitgevallen zijn in het regulier onderwijs en op minstens twee levensgebieden een probleem hebben. Onderzoeksinstituut TIER evalueerde de eerste wijkscholen positief. 64% van de jongeren stroomde succesvol door naar vervolgonderwijs, en dat is 24% meer dan regulier Vmbo-onderwijs (significant verschil). Boekhoud is een voorstander van meer ambachtelijk onderwijs (een vak leren) en het bieden van structuur en regelmaat in scholen. Je moet een stevig pedagogisch klimaat neerzetten. Daar is het personeel ook op getraind. Als je dat goed traint, kan ook heel veel van het ondersteunend zorgpersoneel weg. Corporaties zijn in de wijk nabij dus ze kunnen stageplekken bieden, vertelt Boekhoud. Wat de docenten bovendien in de scholen nastreven - structuur bieden, pedagogisch klimaat - dat kunnen corporaties nastreven in de wijk, een stukje fatsoen in de buitenruimte. Bijvoorbeeld via huismeesters. Corporaties zijn voor mij belangrijke partners om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. 5

7 Arbeidsmarkt Het kenniskapitaal van bewoners in achterstandswijken schiet over het algemeen te kort. Hierdoor is men vaak afhankelijk van tijdelijke banen of banen die gevoeliger zijn voor schommelingen in de conjunctuur. De VROM-raad schetst verschillende ontwikkelingen die de kansen op het vooruitkomen op de arbeidsmarkt beperken. De opkomst van de kenniseconomie stelt steeds hogere eisen aan de startkwalificaties van jongeren. Veel jongeren in achterstandswijken zijn juist op dit punt kwetsbaar. Werkgelegenheid trekt zich steeds meer terug in grootschalige werkgebieden, productiearbeid verdwijnt soms helemaal uit de steden. Mensen in kwetsbare wijken komen zo minder in aanraking met passend werk. Bovendien verdwijnen gesubsidieerde banen voor een groep mensen die voor reguliere arbeid niet in aanmerking komt. De VROM raad ziet de betrokkenheid van ondernemers bij de wijk als een kans (bedrijven in de stad kunnen een brug slaan met de hen omringende burgers) en hecht veel waarde aan het scheppen van ruimte voor wijkeconomie (functiemenging). Dit zou de jeugd op jonge leeftijd met werk in aanraking laten komen. De aanwezigheid van bedrijven zou bovendien de levendigheid en vitaliteit van de wijk als geheel versterken. Concreet stelt de raad dat gemeenten en corporaties niet alleen ruimte moeten behouden voor economie in de wijk maar hiervoor ook ruimte moeten maken in stedelijke vernieuwingsplannen. Woningmarkt Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden om te stijgen op de woningmarkt sterk zijn ingegeven door de financiële mogelijkheden van mensen (inkomen, vermogen en kredietverlening). Hierbij tekenen zich evenwel grote verschillen af tussen eigenaar-bewoners (relatief hoog inkomen, veel vermogen) en huurders (relatief laag inkomen, weinig vermogen). De VROM-raad acht deze dichotomie te extreem en ziet in veel steden treden op de woonladder ontbreken. Door een tekort aan woningtypen en woonmilieus wordt de woningmarkt als stijgingsroute beperkt. Zo is de entree van starters een welbekende ontbrekende trede. Diverse arrangementen worden hiervoor inmiddels ontwikkeld, maar met name in de grote steden blijft de problematiek voorlopig bestaan. De lange wachtlijsten in de huursector en vooral - de hoge koopprijzen maken het voor starters moeilijk om een eerste stap op de ladder te maken. Daarnaast moet er volgens de raad aandacht zijn voor de huisvesting van sociale stijgers die graag in de eigen wijk een woning willen kopen. De bouw van (goedkopere) middeldure huurwoningen kan in die behoefte voorzien. Ook geven nieuwe koophuurarrangementen zittende bewoners de mogelijkheid om een woning in de eigen wijk te kopen. Vrije tijd De gedachtelijn van de VROM-raad over vrije tijd als sociale stijgingsroute, start vanuit de premisse dat recreatie, sport en cultuur de zelfontplooiing van mensen stimuleren. Hierbij openbaart zich de aanname dat sociale stijging niet alleen moet worden gezien als economische stijging maar ook als de mate van zelfontplooiing van mensen. De RMO spreekt van het belang van beleefde sociale mobiliteit. Het gaat dan om de mate waarin mensen het idee hebben dat zij mogelijkheden hebben voor stijging. Het ligt in de rede dat zelfontplooiing via vrije tijdsactiviteiten hieraan een bijdrage kan leveren. De VROM raad noemt als belangrijkste stijgingsroutes de verbreding van eigen capaciteiten, interesses en netwerken, van hobby of sport je werk maken en van vrijwilligerswerk doorstromen naar regulier werk. Belemmeringen in de vrijetijdsroute omvatten onder meer het tekort aan speelruimte voor de jeugd, de verschuiving van sport en groen uit stadsdelen naar de stadsrand en het schrale culturele aanbod in kwetsbare wijken (gebrek aan bibliotheken, theaters, muziekscholen 6

8 enzovoorts). Om deze obstakels weg te nemen, moet volgens de raad niet alleen worden geïnvesteerd in de aanleg van speelruimte voor de jeugd maar ook in het onderhoud en beheer van openbare ruimte. Daarnaast zou er meer stad in de wijk moeten komen door stedelijke culturele voorzieningen in de wijk te vestigen. 7

9 De hardware en software van een wijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor blijft er een rol bestaan voor woningcorporaties. Gesprek met Ilja van Holsteijn, Johan Cruijf Foundation Ilja van Holsteijn is vanuit de Cruyff Foundation betrokken bij het verankeren van Cruyff courts in de wijken. De Cruyff Foundation investeert euro in de courts, gemeenten en corporaties leggen de rest bij. Het totale bedrag komt op euro. De Cruyff Foundation werkt op veel plekken samen met woningcorporaties. Van Holsteijn geeft als voorbeeld de samenwerking met Com.wonen in Capelle aan de IJssel. Daar financiert Com.wonen het beheer van de court. Elders financieren corporaties activiteitenprogramma s op de courts. Van Holsteijn vindt het interessant om met corporaties meer structureel samen te gaan werken, maar merkt dat ze zich recentelijk hebben teruggetrokken op kerntaken. Corporaties die zijn meer van de fysieke infrastructuur, wordt vaak aangenomen. Maar de hardware en software in een wijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit feit moet met het oog op sociale stijging niet vergeten worden. Daardoor blijft er een rol bestaan voor woningcorporaties. Zonder goede infrastructuur kunnen mensen elkaar niet ontmoeten bijvoorbeeld, en zonder een goed parkje heb je geen kwalitatieve vrije tijdsactiviteiten. Voor de aanleg van courts reageert De Cruijf Foundation op vragen. Vaak komen die van gemeenten. De gemeente benadert vervolgens de corporatie als partij om de court mee te financieren. De Foundation stelt een aantal eisen aan het realiseren van een court. Beheer, onderhoud en activiteitenprogrammering moeten voor 10 jaar zijn veiliggesteld, voor minimaal 6 uur per week. Je moet uiteindelijk programmeren. Er moet een professional op staan vanuit het buurtwerk of jongerenwerk. Maar ook de buurt zelf moet er achter staan. Het veldje moet van iedereen zijn en de buurt moet er trots op zijn. Hebben we het idee dat dat niet het geval is, dan gaat het niet door. De courts liggen voor het merendeel in lage statuswijken. Onderzoek van het Pim Mullier Instituut en de Erasmus Universiteit Rotterdam leverden positieve evaluaties op van de courts. Van Holsteijn ziet ook cultuur (muziek, dans, enzovoort) als een belangrijk domein binnen vrije tijdsinfrastructuur ( Sport en cultuur kunnen dezelfde rol vervullen ). Het gaat om mensen bij elkaar brengen, maar ook om talentontwikkeling. Van Holsteijn heeft een voorkeur voor plekken waar een hoog ambitieniveau is. In het kader van het programma Meedoen Leren Winnen zijn op courts programma s van twee maanden uitgevoerd. Kern: jongeren zelf activiteiten laten organiseren. Uitblinkers krijgen een scholarship aangebonden. De Foundation betaalt het collegegeld, jongeren verrichten als tegenprestatie 100 uren werk op een court als stagiair. De route kan via studie (scholarship) naar werk leiden. Zo geef je vorm aan sociale stijging, aldus Van Holsteijn. Je moet echt met die gasten aan de gang. Nu ligt dat werk nog erg in de sfeer van welzijn, maar denkbaar is dat ook talent zou kunnen doorstromen naar communicatie, marketing en ondernemerschap en financiële banen. Wellicht is het een idee om juist op dit punt sterker de samenwerking aan te gaan met corporaties. Wellicht hebben zij ook stageplekken te bieden. 8

10 4. Het effect van sociale stijgingsprojecten In dit deel bespreken we de voornaamste uitkomsten van het DSP-rapport Sociale stijging: tussen droom en daad (Groenendijk e.a. 2010). Onderzoekers namen daarin een 16-tal sociale stijgingsprojecten waarin corporaties participeerden onder de loep. De thematisering van de 16 onderzochte projecten vertoont veel overeenkomsten met de vier stijgingskanalen van de VROMraad. Onder de projecten bevinden zich leerwerk- en coachingstrajecten voor specifieke doelgroepen, leerwerkbedrijven gericht op de sociaaleconomische ontwikkeling van buurtbewoners, mentorprojecten, woonbegeleiding, buurtkamerprojecten en verschillende 'achter de voordeur' interventies. Uitkomsten DSP-evaluatie nader bekeken Het eerste dat opvalt binnen de onderzochte projecten, is dat corporaties vooral een initiërende, regisserende, faciliterende of financiële rol hebben. De inzet van de corporatie beperkt zich meestal tot het beschikbaar stellen van vastgoed, geld of tijd. De daadwerkelijke uitvoering van het project wordt veelal aan andere partijen overgelaten (welzijn, zorg, onderwijs enzovoort). Voorts blijkt uit de evaluatie van DSP dat de doelen van sociale stijgingsprojecten waarin corporaties participeren een hoog ambitieniveau hebben, maar vaag zijn in hun concrete beschrijving. Welk effect precies wordt beoogd, blijft vaak onduidelijk. Ook lopen in de meeste projecten verschillende doelstellingen door elkaar heen. Gaat een bepaald project bijvoorbeeld daadwerkelijk om vooruitkomen of heeft het eerder betrekking op het vergroten van de sociale samenhang in de wijk? De onduidelijke en meervoudige doelformulering maakt het lastig om opbrengsten te evalueren. Exemplarisch is het gebiedsgerichte mentorproject VoorUit!. In naam heeft dit project de meeste verwantschap met het thema sociale stijging, maar diens geformuleerde hoofddoel is het bevorderen van integratie, wat op zichzelf weinig met opwaartse mobiliteit te maken heeft. Kijken we naar de output van de projecten (dat wil zeggen: wat er is gedaan, niet wat er is bereikt), dan lijkt het erop dat de projecten met een vaste fysieke basis in de wijk het grootste bereik hebben onder bewoners. Projecten met een gebiedsgerichte benadering, zoals BOOT (125 studenten actief), Bewonersadviseurs Staalkans (200 huisbezoeken) en XPoint (650 huisbezoeken) hebben een relatief grote actieradius. De Cruijff Courts bereiken gemiddeld tussen de 17 en 33% van de jongeren in een wijk. De projecten met een individuele persoonsgerichte benadering zoals Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (zeven huishoudens) en Restylen Huishoudens (zes huishoudens) bereiken vooralsnog geen grote aantallen. Over de outcome van de projecten (dat wil zeggen: de sociale stijgingseffecten die optreden als gevolg van de interventies) zijn op basis van de DSP-evaluatie niet direct uitspraken te doen. Het rapport bevat bijvoorbeeld geen gegevens over het aantal bewoners dat door huisbezoeken een stap op de maatschappelijke ladder heeft gezet. Of hoeveel jongeren door huiswerkbegeleiding van studenten het beter zijn gaan doen op school. Men draagt hiervoor een aantal redenen aan. Bijvoorbeeld doordat van te voren niet altijd heldere doelen zijn geformuleerd, er geen structurele voormetingen zijn uitgevoerd en het moeilijk is om effecten van projecten te kwantificeren. Wel menen de auteurs van het DSP-rapport dat de aandacht die bewoners krijgen in projecten specifiek gericht op persoonlijke ontwikkeling, een positief effect teweeg brengt. Deelnemers zien hun participatie als kans om een stap verder te komen in het leven. De aandacht voor de persoonlijke 9

11 ervaringen van bewoners is begrijpelijk (vergelijk de eerder genoemde beleefde sociale mobiliteit van de RMO). Maar hierdoor ontstaat wel het risico dat uiteenlopende subjectieve percepties van bewoners worden aangemerkt als sociale stijgingseffecten. Of een bewoner daadwerkelijk aantoonbare stappen heeft gezet op de maatschappelijke ladder, blijft onbeslist. De ambivalentie in het gerapporteerde resultaat wordt deels veroorzaakt door de definitie van sociale stijging die DSP hanteert. In die definitie is zowel de objectieve als de ervaren verbeterde sociaaleconomische positie van bewoners meegenomen. Tot slot de succes- en faalfactoren die men identificeerde in de uitvoering van projecten. Een belangwekkende succesfactor van sociale stijgingsinterventies is het centraal stellen van de vraag van de individuele bewoner. Niet het aanbod moet domineren, maar individuele trajecten rond werk, vrije tijd, opleiding en wonen, dienen voorop te staan. Het rapport benoemt ook de mogelijkheid tot samenwerking met andere disciplines als succesfactor, maar de vraag is of samenwerking als een eigenstandige succesfactor moet worden gezien. Het is immers geen wetmatigheid dat de effectiviteit van sociale stijgingsinterventies afhangt van de mate van interorganisationele samenwerking. Een derde succesfactor is de betrokkenheid van enthousiaste en gedreven professionals in de uitvoering. Zonder hen is een goed lopend project nauwelijks mogelijk, zo concludeert het rapport. Een risicofactor is dat projecten zich teveel richten op de bovenkant van de onderkant, dat wil zeggen de sterksten onder de sociaal zwakkeren. Dit gebeurde soms bij leerwerktrajecten waar deelnemers via de dienst sociale zaken en werkgelegenheid of een reintegratiebedrijf worden aangemeld. Bij deze projecten werden doelen in termen van aantallen gehaald, maar lag het risico op de loer dat een andere doelgroep dan de beoogde werd verder geholpen. 10

12 Sociale stijging is geen add-on die corporaties toepassen op hun kerntaak. Het ís hun kerntaak. Gesprek met Steven de Waal, oprichter van Public Space Steven de Waal is oprichter van Public Space, een denktank die zich richt op ondernemerschap in het publieke domein. Hij is tevens lid van de Visitatiecommissie Wijkenaanpak, dat onlangs haar eindrapport indiende over het functioneren van de wijkaanpak in de 40 krachtwijken ( Doorzetten en loslaten ). De Waal vindt het gezichtspunt van corporaties die zich gaan bezighouden met sociale stijging, alsof het iets extra s is bovenop hun eigenlijke taken, fundamenteel verkeerd. Sociale stijging is niet een soort add-on die corporaties toepassen op hun kerntaak. Het ís al hun kerntaak. Nu het thema sociale stijging op de agenda staat, kun je wel allerlei educatieve programma s gaan verzinnen maar dat vind ik zo paternalistisch. Volgens De Waal zijn corporaties te laat geweest in het teruggeven van de waardevermeerdering aan de huurders. Woningcorporaties zijn ooit ontstaan omdat arbeiders geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. Daardoor konden zij niet voorzien in hun eigen huisvesting. Decennia van waardevermeerdering van het vastgoed heeft echter niet zijn weg teruggevonden naar de huurders. Het te gelde maken van dat kapitaal is óók sociale stijging! Ook na de privatisering in de jaren negentig hebben de corporaties te lang gewacht met terug investeren. Zij zijn op die bak met geld en stenen blijven zitten. De Waal acht de tijd rijp voor een mentaliteitsverandering binnen de corporatiewereld. Waardevermeerdering moet altijd worden gebruikt om te herinvesteren in de wijk of daar waar de corporatie elders bezit heeft. Dat is juist mogelijk omdat ze geen profit-organisatie is. Men moet niet doen alsof dat wél zo is. Het kapitaal waarover woningcorporaties beschikken, is ten koste van de huurders opgebouwd. Daarom is ook investeren in maatschappelijk vastgoed mijns inziens een kerntaak van corporaties. Geld en stenen zijn een middel om sociale doeleinden te bereiken, geen doel op zich. Volgens De Waal moeten corporaties aanwezig zijn in de wijk maar tegelijkertijd terughoudendheid betrachten. Het gaat vooral om het aanspreken van de eigen kracht van bewoners. Waarom hebben corporaties een klussendienst? Waarom is daar een professionele dienst voor? Dat zijn zaken die burgers prima zelf kunnen doen. Is zijn pleidooi voor particulier initiatief en burgerkracht niet wat te hoog gegrepen voor achterstandswijken? De Waal: Je kunt het civil society concept inderdaad niet overal op loslaten. In de meest kwetsbare stadswijken of complexen waar veel aan de hand is, is dit vaak niet goed mogelijk. Maar veel vaker is het wél mogelijk. Mijn stelling is: men kijkt niet goed en men is heel terughoudend om de burger de ruimte te geven. 11

13 5. Nader te onderzoeken perspectieven voor woningcorporaties Zoals het DSP-rapport terecht stelt, zijn sociale stijgingsactiviteiten nauw verbonden met de eigen geschiedenis van corporaties (zie ook kadertekst Steven de Waal). Het verheffen van achterstandsgroepen via vormen van bemoeizorg en activerende woonmilieus is van oudsher een taak van woningcorporaties. Maar dat betekent nog niet dat elke mogelijke bijdrage aan sociale stijging moet worden opgepakt. Godfried en Radboud Engbersen (2011) introduceerden in dit verband het concept van de slimme corporatie. Een slimme corporatie beschrijven zij als een corporatie die optimaal gebruik maakt van de eigen kwaliteiten maar geen tijd, geld en energie verspilt aan zaken waar ze niet voor gekwalificeerd is of waar ze niet effectief op kan opereren. In de geest van de slimme corporatie doen we hieronder een voorzet voor sociale stijgingsbijdragen in de volkshuisvesting, in de vorm van acht perspectieven. De perspectieven dienen als input voor de discussiebijeenkomsten en zijn uiteraard vatbaar voor herziening. Perspectief 1: participeren in achter de voordeur aanpakken In Nederland is in een kort tijdsbestek de achter de voordeur aanpak opgekomen. De DSP-evaluatie laat zien dat corporaties volop participeren in dergelijke arrangementen. Met het oog op sociale stijging is een voor de hand liggend oogmerk verbetering van de sociaaleconomische positie van kwetsbaren (armoedebestrijding). Door hulpvragen van kwetsbare bewoners te inventariseren, is het mogelijk hen door te verwijzen naar de juiste instantie of kunnen zij gebruik maken van bepaalde armoedemaatregelen. Die hulp wordt vaak niet geboden door de corporatie zelf, maar door zorg en welzijnsinstellingen. Maar achter de voordeur interventies zijn niet onomstreden. Men hanteert vaak onduidelijke doelstellingen waarbij de verschillende referentiekaders van de ketenpartners corporaties, welzijn, zorg, gemeente - voor verwarring kunnen zorgen in de uitvoering (zie Hermanns e.a. 2010; Rekenkamer Amsterdam, 2010). Het zet bovendien weinig zoden aan de dijk als het alleen bij signalering en crisisinterventie blijft (Schelling en Lupi, 2010). Voorts is het effect van de interventies nog onduidelijk. De verschillende onderzoeksrapporten die recentelijk op dit terrein zijn verschenen, concluderen dat sociaaleconomische verbetering moeilijk meetbaar is vanwege de vele factoren die een rol spelen en omdat die verbetering soms pas op de lange termijn zichtbaar is. Niettemin is het belangrijk om na te denken hoe de interventie (het huisbezoek) bijdraagt aan het gestelde maatschappelijke doel (de sociaaleconomische verbetering), en wat ieders rol hierin is. Zoals gezegd hebben corporaties veelal een secundaire rol in achter de voordeur interventies. Tegelijkertijd hebben zij een grote verantwoordelijkheid. Het zijn immers hun huurders waar het om gaat en mede dankzij de corporaties krijgen zorginstanties toegang tot kwetsbare groepen. Bool (2011) stelt dat als je iets wilt bereiken met huisbezoeken, je er op zijn minst precieze doelstellingen aan moet verbinden, bijvoorbeeld verbetering wat betreft opleiding, werkervaring, kennis en vaardigheden, sociaal netwerk of een verbeterde economische positie. Met indicatoren kan vervolgens worden nagegaan of die doelstellingen worden bereikt. Het moet dus niet alleen maar gaan over het feit óf een huisbezoek wordt afgelegd. 12

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Stad en wijk verweven

Stad en wijk verweven Schakelen, verbinden, verankeren in de stad Advies 074 Stad en wijk verweven De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van

Nadere informatie

Banen of barbecues? Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid. Katinka Eikelenboom Gerrit Pas

Banen of barbecues? Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid. Katinka Eikelenboom Gerrit Pas Banen of barbecues? Banen of barbecues? Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid Katinka Eikelenboom Gerrit Pas WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 2009 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De geschiedenis

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen Peter van Os, RIGO Research & Advies BV, Amsterdam, 30 januari 2009 Inleiding Het ASRE-seminar Corporaties en vastgoedsturing; hoe nu verder? vormde de aanleiding tot het

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen - Discussiepaper ACRE Onderzoeksseminar maart 2009 Peter van 0s Discussienota ten behoeve van het ACRE Onderzoeksseminar van 12 maart 2009 over het thema 'Corporaties &

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032 Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen Advies 032 De Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROM-raad) is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551).

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Essay 2 Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen door zijn camera aan een vlieger

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Gemeente Den Haag Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Het Verdrag van de Schilderswijk is geschreven door de gemeente Den Haag ism Haag Wonen. Vele partners hebben bijgedragen aan het totstandkomen

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Meer dan een steuntje in de rug

Meer dan een steuntje in de rug Meer dan een steuntje in de rug Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht Matthijs Uyterlinde Vasco Lub Nada de Groot Ard Sprinkhuizen Colofon Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het VSBfonds.

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie