IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014"

Transcriptie

1 IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

2 INDEX Wij, Confiad Consultancy, zijn van mening dat de verschillen tussen de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren en de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (hierna te noemen Rib Wtt 2014) in grote mate een vastlegging is van het beleid van DNB van de afgelopen 10 jaar. Daarom zullen trustkantoren, die de afgelopen jaren zich actief met compliance hebben beziggehouden, relatief weinig aan hun bedrijfsvoering behoeven aan te passen. Hoe dan ook, de wijze waarop u uw interne bedrijfsvoering mogelijk moet herinrichten om te voldoen aan de Rib Wtt 2014 vindt u helder weergegeven in deze gids. De wijzigingen zien op een vijftal aandachtsgebieden: 1. Interne bedrijfsvoering 2. Cliëntacceptatiedossiers 3. Compliancefunctie 4. Auditfunctie 5. Personeel en Opleidingen

3 1. Interne bedrijfsvoering Het procedurehandboek is de vastlegging van de interne bedrijfsvoering die dient te voldoen aan de wet- en regelgeving. DNB heeft aangekondigd dat een trustkantoor verplicht is zich te melden bij DNB zodra het trustkantoor haar procedurehandboek gewijzigd heeft en in overeenstemming heeft gebracht met de per 1 januari 2015 geldende wet- en regelgeving. Hierbij maken wij de aantekening dat het niet alleen gaat om het aanpassen van de interne bedrijfsvoering en de vastlegging in het procedurehandboek maar tevens om het besef wat de wet- en regelgeving verwacht van (de medewerkers van) een trustkantoor met betrekking tot de Poortwachtersrol. In art. 2* staat dat het bestuur, onder andere, verantwoordelijk is voor: a. een integere bedrijfsvoering; b. de naleving van hetgeen in deze regeling is bepaald; en c. bekendheid van de organisatie met, en naleving van het procedurehandboek. De melding bij DNB dient te worden g d naar Daarbij adviseert Confiad Consultancy in aansluiting op art. 7 lid 2 te vermelden (i) de naam van de partij die in 2015 de Auditfunctie gaat vervullen en (ii) wat het trustkantoor gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de medewerkers bewust worden van de inhoud van de Rib Wtt Denk hierbij aan het volgen van Opleidingen&Cursussen (www.confiadcollege.nl). De melding dat de wijziging van het procedurehandboek heeft plaatsgevonden en dat de bedrijfsvoering en het procedurehandboek zodoende voldoen aan de Rib Wtt 2014, volstaat. Het gewijzigde procedurehandboek hoeft dus niet te worden meegestuurd. DNB zal steekproefsgewijs wel om toezending verzoeken. Wij adviseren in dit kader een TandC (Track and Change-versie voorhanden te hebben). *Indien er geen wet of regelgeving wordt genoemd wordt verwezen naar de Rib Wtt 2014

4 Wat biedt Confiad u aan: A Bent u reeds in het bezit van een procedurehandboek van Confiad? B Bent u reeds in het bezit van een procedurehandboek van Confiad? JA NEE i. ii. De aanschaf van de concept - versie procedurehandboek januari 2015* (hierna af te korten tot PDHB 2015) en het verrichten van de melding aan DNB dat u het concept-procedurehandboek heeft aangeschaft. De kosten hiervan zijn 500 excl. BTW De aanschaf van het PDHB 2015, het laten controleren van uw procedurehandboek nadat u deze aan de hand van het aangeschafte PDHB 2015 heeft aangepast en het verrichten van de melding aan DNB dat u het PDHB 2015 heeft aangeschaft en door Confiad laat controleren. De kosten hiervan zijn 500 excl. BTW + de uren die wij nodig hebben voor de controle. Deze schatten wij op 2-4 uur** mits u uw procedurehandboek heeft voorzien van track and changes iii. De aanschaf van het PDHB 2015, het laten aanpassen van uw huidige procedurehandboek opdat dit in lijn is met het PDHB Vervolgens verricht u zelf een definitieve check en verzorgt Confiad de melding aan DNB dat u het PDHB 2015 heeft aangeschaft en door Confiad laat wijzigen. De kosten hiervan zijn 500 excl. BTW + de uren die wij nodig hebben voor het aanpassen van uw procedurehandboek. Deze schatten wij op 6-8 uur** iv. Het verschaffen van een lijst met de punten waarop het PDHB 2015 sinds de versie van mei 2011 is aangepast. De kosten hiervan zijn 25 excl. BTW. Direct aanvragen of meer productinformatie? Ga naar: of bel ons via i. ii. De aanschaf van het PDHB 2015 en het verrichten van de melding aan DNB dat u het concept-procedurehandboek heeft aangeschaft. De kosten hiervan zijn excl. BTW De aanschaf van het PDHB 2015, het laten controleren van uw procedurehandboek nadat u deze aan de hand van het aangeschafte PDHB 2015 heeft aangepast en het verrichten van de melding aan DNB dat u het PDHB 2015 heeft aangeschaft en door Confiad laat controleren. De kosten hiervan zijn excl. BTW + de uren die wij nodig hebben voor de controle. Deze schatten wij op 6-8 uur** mits u uw procedurehandboek heeft voorzien van track and changes iii. De aanschaf van het PDHB 2015, het laten aanpassen van het PDHB 2015 opdat dit procedurehandboek in lijn is met uw bedrijfsvoering. Vervolgens verricht u zelf een definitieve check en verzorgt Confiad de melding aan DNB dat u PDHB 2015 heeft aangeschaft en door Confiad laat wijzigen. De kosten hiervan zijn excl. BTW + de uren die wij nodig hebben voor het aanpassen van uw procedurehandboek. Deze schatten wij op uur**. *Ook de wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 zijn in het PDHB 2014 verwerkt. **Het standaard uurtarief is 125,00 excl. BTW Let op: De reden dat wij de melding voor u verrichten is dat o.a. door de late bekendwording van de guidance het kan voorkomen dat u niet vóór 1 januari 2015 uw procedurehandboek heeft bijgewerkt. Wij hopen dat u door de melding aan DNB richting hen te laat merken dat u actief stappen heeft ondernomen/aan het ondernemen bent om uw organisatie in lijn met de wet- en regelgeving te brengen. Let op: Indien u uw procedurehandboek op meerdere punten dan de wettelijke wilt laten aanpassen kan Confiad dat verzorgen. Wij verzoeken u dit schriftelijk aan de uitvoerende Compliance Officer te melden.

5 2. Aanpassen cliëntacceptatiedossiers Het kan zijn dat uw cliëntacceptatiedossiers moeten worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen in de Rib Wtt Nieuw: Zoals eerder gemeld is Confiad Consultancy van mening dat het gros van de wijzigingen in de Rib Wtt 2014, ook wat betreft de cliëntacceptatiedossiers, een vastlegging betreft van het beleid van DNB van de afgelopen jaren. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen: 1. De invoering van de gelaagde structuur: artt. 13 tot en met 18 en artt. 19 tot en met 22 Op dit moment is het verplicht cliëntacceptatiedossiers op te stellen waarbij het onderzoek zich richt op de doelvennootschap. In de Rib Wtt 2014 is de term cliënt geïntroduceerd. Onder cliënt wordt verstaan de doelvennootschap en degene met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een dienst laat uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat een trustkantoor het in de artt. 13 tot en met 18 beschreven cliëntenonderzoek moet toepassen op de cliënt en daarna hetzelfde onderzoek én hetgeen is gesteld in de artt. 19 tot en met 22 afhankelijk van de dienst die wordt verleend. Behalve tijdens de cliëntacceptatiefase kan het zijn dat tijdens de dienstverlening, dus op een later tijdstip, er partijen zullen zijn die dienen te worden beschouwd als cliënt en er een cliëntenonderzoek conform de artt. 13 tot en met 18 moet worden uitgevoerd. De vraag is of DNB ook de wederpartij van een transactie beschouwt als een cliënt. Confiad Consultancy heeft dit in de praktijk meegemaakt echter kan de wettelijke grondslag niet duiden. Wat betekent bovenstaande in de praktijk: a. Indien er sprake is van een cliënt, naast de doelvennootschap, bijvoorbeeld een feeder, dan dient ook deze te worden onderworpen aan een cliëntenonderzoek. Het is dus van groot belang dat een trustkantoor in het procedurehandboek helder vastlegt wie zij ziet als haar cliënt. Wie dient te worden gekwalificeerd als cliënt zal mede worden bepaald door de partijen waarmee de dienstverlenings- en/of andere overeenkomsten aangaande de dienstverlening zijn gesloten en de partijen die in de praktijk de opdrachten in het kader van de dienstverlening verstrekken. Confiad Consultancy adviseert het beleid waaraan het trustkantoor toetst vast te leggen opdat het beleid transparant en verifieerbaar wordt. b. Afhankelijk van uw definitie kan het zijn dat wederpartijen van transacties zullen moeten worden onderworpen aan een op integriteitrisico s gebaseerd (cliënten)onderzoek. Wat adviseert Confiad: a. Het opnieuw vast stellen wie als cliënt dienen te worden beschouwd (definitie); b. Per cliëntacceptatiedossier vastleggen welke natuurlijke en rechtspersonen kwalificeren als cliënt; en c. Indien nodig, (extra) cliëntenonderzoek uitvoeren naar de natuurlijke en rechtspersonen die worden beschouwd als cliënt.

6 3. a. b. 3. a. b. c. Wijziging definitie integriteitrisico De definitie van integriteitrisico is verruimd. Deze luidt in art 1: Het risico van ontoereikende naleving van hetgene bij wettelijk voorschrift is bepaald; en Het risico van betrokkenheid van het trustkantoor of haar medewerkers bij handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad. Wat betekent bovenstaande in de praktijk: Bij het opstellen van integriteitrisico s dienen meer parameters in ogenschouw te worden genomen. Er is sprake van een duidelijke verruiming van de Poortwachtersrol die een trustkantoor dient te vervullen. Een interessante vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor de civiel rechtelijke aansprakelijkheid en de bestuurdersaansprakelijkheid. Opstellen integriteitrisicoanalyse conform artikel 23 In art. 23 staat dat: Een trustkantoor heeft kennis van het doel van zijn dienstverlening en onderzoekt mede aan de hand van de uitkomst van de in deze paragraaf voorgeschreven onderzoeken of aan die dienstverlening integriteitsrisico's zijn verbonden. Naar gelang de uitkomst van het onderzoek bedoeld in het eerste lid vergewist een trustkantoor zich ervan dat integriteitsrisico s verbonden aan zijn dienstverlening adequaat zijn ondervangen. Een trustkantoor beschikt over de gegevens waaruit het doel van zijn dienstverlening blijkt, de gegevens omtrent het in het eerste lid bedoelde onderzoek en de gegevens waaruit blijkt dat aan het tweede lid is voldaan. Wat betekent dit in de praktijk? Aan het bovenstaande is voldaan op het moment dat een trustkantoor als afsluiting van de cliëntacceptatieprocedure een integriteitrisicoanalyse heeft opgesteld en afdoende mitigerende maatregelen heeft genomen om de integriteitrisico s te beheersen. Hetgeen nieuw is, is dat in de integriteitrisicoanalyse dient te worden meegenomen waarom de cliënt een trustkantoor inschakelt. Het staat buiten kijf dat de integriteitrisicoanalyse dient te worden aangepast indien zich een relevante wijzigingen voordoen. Relevante wijzigingen zijn bijvoorbeeld: een nieuwe UBO, het (in)direct aantrekken van vreemd vermogen, nieuwe transactie en wijzigingen in de relevante delen van de structuur. Wat adviseert Confiad: Het zorgen voor een helder beleid met betrekking tot de bepaling van de risicocategorie gebaseerd op een weloverwogen integriteitrisicoanalyse. Het checken of bij het opstellen van deze integriteitrisicoanalyse alle parameters die zouden moeten worden meegenomen ook zijn meegenomen. Confiad kan zich voorstellen dat door de wijziging van de definitie van integriteitrisico en de invoering van art. 23 de integriteitrisicoanalyses te beperkt zullen blijken te zijn. Trustkantoren dienen, zoals hiervoor aangegeven, vóór 1 januari 2015 te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Indien het niet mogelijk is om dit te bewerkstelligen dient er minimaal een plan aanwezig op welke wijze en wanneer een trustkantoor al haar cliëntacceptatiedossiers heeft gereviseerd opdat deze geheel in lijn zijn met de nieuwe wet- en regelgeving.

7 Wat biedt Confiad u aan: Een nieuw cliëntacceptatieformulier waarin duidelijker wordt verwezen naar en gefocust op de gelaagde structuur van de nieuwe wet- en regelgeving; Een tijdelijke bijlage voor bij het cliëntacceptatieformulier om te voldoen aan de nieuwe wet- regelgeving; en Compliance Officers ter ondersteuning van het aanpassen, het opstellen of reviseren 1 van cliëntacceptatiedossiers. 1. In de optiek van Confiad is reviseren het controleren en aanpassen (2de lijns controle) van cliëntacceptatiedossiers in tegenstelling tot auditen: 3de lijnscontrole waarbij er in het algemeen geen advies op dossierniveau kan worden gegeven en/of aanpassingen mogen worden doorgevoerd. De laatste versie van alle documenten die u nodig heeft in het kader van uw compliance verplichtingen excl. het procedurehandboek kunt u te allen tijde zelf downloaden van de website van Confiad. Bent u uw login kwijt? Neem dan contact op met mevrouw Carla Meulenbroek via of mail naar Verwerking informatie en documentatie anno 2015: In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat het bekende kleurige CAF in Excel formaat van Confiad wellicht niet het meest ideale systeem is: het gebruik van een rekenprogramma voor tekstverwerkingsdoeleinden klinkt niet logisch. Daarom zijn wij trots u te mogen melden dat wij in SPS-il een partij hebben gevonden die het CAF in een beter handelbare vorm kan aanbieden. Behalve een makkelijkere verwerking van de gegevens is door het gebruik van het systeem van SPS-il het makkelijker mogelijk het CAF naar uw eigen wensen aan te passen: nu en in de toekomst zonder opnieuw de gegevens in te voeren. Ook het maken van rapportages op compliance gebied zal worden vergemakkelijkt. Ten slotte biedt het systeem van SPS-il ook de mogelijkheid tot het beheer van de supporting documents. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met de heer Jurriaan Lochtenberg van SPS-il voor het maken van een quick scan. SPECIALE AANBIEDING CLIENT ACCEPTATIE- DOSSIERS Quick scan procesoptimalisatie trustkantoren Bepaal waar kostbare arbeid bespaard kan worden; Ontdek hoe u aan de integriteitstoets van de DNB kan voldoen; CAF eenvoudig digitaal op orde brengen; Bereken uw besparingspotentie voor administratie- en printkosten; Van 495,- voor 0; bij inschrijving voor 21 november; Alleen geldig in de maand november en december 2014; Inschrijven via ovv confiad_integriteit_wtt2014. SPS information logistics Oranjestraat 13, 2514 JB s-gravenhage

8 a. b. 3. Compliancefunctie Wij adviseren elk trustkantoor over een dedicated Compliance Officer te beschikken. Deze kan zowel op de loonlijst staan van het trustkantoor als van een derden partij. Afhankelijk van de behoefte maakt Confiad Compliance graag een afspraak met u omtrent de frequentie dat de Compliance Officer bij u langskomt. In het geval u gebruik maakt van een Compliance Officer van Confiad Compliance zal deze, met als guideline het Confiad Compliance Charter, er zorg voor dragen dat de Compliancefunctie is ingericht en alle wet- en regelgevende verplichtingen, waaronder uiteraard ook de verplichtingen op grond van de Rib Wtt 2014, worden uitgevoerd. Via een maandelijks Compliance Management Report wordt het bestuur en indien gewenst de Compliance Consultant op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken betreffende Compliance aangelegenheden. Wat zijn de twee situaties waarin u kunt verkeren: Uw trustkantoor beschikt over een dedicated Compliance Officer. Dit betekent nog niet dat er inhoud is gegeven aan de Compliancefunctie. Sinds enkele jaren adviseert Confiad trustkantoren en is zij bezig met de implementatie van het Compliance Charter. Door middel van het Compliance Charter en aanverwante documenten laat u zien niet alleen op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving maar ook actief te zijn met de naleving. Graag sturen wij u nadere informatie en/of maken wij een afspraak. Uw trustkantoor heeft geen dedicated Compliance Officer. In dat geval kunnen wij een Compliance Officer leveren op detacheringbasis. Wat doet de Compliance Officer: De Compliance Officer zal door gebruikmaking van haar Compliance Charter de compliance functie implementeren en zorg dragen voor de uitvoering. Graag sturen wij u nadere informatie en/of maken wij een afspraak. Afhankelijk van de afstand tussen de Business en de persoon die de Compliancefunctie uitoefent zal intensiteit van de Audit variëren. Om er voor te zorgen dat de verplichte jaarlijkse auditkosten minimaal kunnen blijven adviseert Confiad dat de Compliance Officer geen commerciële activiteiten ontplooit. Ook de inzet van een Compliance Officer die niet bij het trustkantoor in dienst is kan van invloed zijn op de intensiteit van de Audit. 4. Auditfunctie De Auditfunctie is niet nieuw: al sinds 2004 voert Confiad (Auditing) B.V. Audits uit bij trustkantoren. Het doel van de Auditfunctie is het maken van een onafhankelijke en objectieve beoordeling of wet- en regelgeving in voldoende mate wordt nageleefd en het toetsen van de werking van interne processen en procedures, zoals risicomanagementprocessen, interne beheersing en governance. In de Rib Wtt 2014 wordt de Auditfunctie nu ook benoemd. Onder de Auditfunctie wordt verstaan het verrichten van een 3de lijnscontrole. In de optiek van De Nederlandsche Bank is de "business" de 1e lijn (verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen). De "compliance" vormt de (ondersteunende en monitorende) 2de lijn en de "audit" vormt de (toetsende) 3de lijnscontrole.

9 Afhankelijk van de afstand tussen enerzijds de "business" en anderzijds de Compliancefunctie, dient de mate waarin en wijze waarop de audit wordt uitgevoerd te worden bepaald. Indien de Compliance Officer niet in dienst is bij een trustkantoor, zal hij of zij per definitie in staat zijn om onafhankelijker zijn of haar taken uit te oefenen, hetgeen invloed heeft op de intensiteit van de auditfunctie. De General Compliance Audit (GCA) en het auditen van de dossiers die u op basis van art. 18 Rib Wtt voorhanden heeft, wordt op dit moment verricht op basis van een overeenkomst die u heeft gesloten met Confiad B.V. Confiad B.V. op haar beurt heeft een overeenkomst gesloten met Confiad Auditing B.V., uit hoofde waarvan Confiad Auditing B.V. deze activiteiten uitvoert. In verband met (gewijzigde) Wet- en regelgeving dient de formele band tussen u en Confiad B.V. te worden verbroken (functiescheiding): Confiad B.V. stopt dan ook formeel vanaf 1 januari 2015 met het verrichten van audits bij u. De dienstverlening zal echter gewoon, zoals u dat gewend bent, worden voortgezet door Confiad Auditing B.V., dat de betreffende overeenkomsten van Confiad B.V. overneemt. Indien u dit wenst, kunnen wij u uiteraard van een nieuwe schriftelijke overeenkomst op naam van Confiad Auditing B.V. voorzien. Dat hoeft echter niet: u kunt ook via het procedurehandboek melden dat Confiad Auditing B.V. de Compliance Auditor is. Het vermelden van een (persoons-)naam is daarbij niet noodzakelijk. Indien u dit wenst, kunnen wij ook DNB inlichten of u voorzien van een brief waaruit blijkt dat Confiad Auditing B.V. uw Compliance Auditor is, zulks onder opgaaf van de activiteiten die zullen worden uitgevoerd. In dit kader kunnen wij u melden dat Confiad Auditing met een specifieke GCA komt voor leden van Holland Quaestor. a. b. c. 5. Personeel en Opleidingen De definitie van integriteitsgevoelige functie is gewijzigd. Hierdoor is elke functie integriteitsgevoelig tenzij er geen wezenlijk risico is voor de integere bedrijfsvoering. In de praktijk zullen er weinig functies zijn die niet meer aan te duiden zijn als niet integriteitgevoelig. Wat betekent bovenstaande in de praktijk: de artt. 8 en 9 zijn van toepassing op een grotere groep functies binnen uw kantoor. Op basis van art. 26 adviseren wij per medewerker een opleidingsplan op te stellen. In dit opleidingsplan dient u niet alleen in te gaan op kennis van de compliance wet- en regelgeving maar ook andere belangrijke rechtsgebieden die, afhankelijk van de functie, van belang zijn voor bijvoorbeeld het maken van een integriteitrisicoanalyse. Wij adviseren er zorg voor te dragen dat uw medewerkers beschikken over kennis van de inhoud van de nieuwe Rib Wtt In dit kader zal Confiad College haar programma aanpassen en een Basisopleiding Compliance lanceren een vernieuwde Basiscursus Compliance presenteren een Basiscursus Rib Wtt 2014 met bijzonder aandacht voor de wijzigingen bij het opstellen van cliëntacceptatiedossiers en transactiemonitoring organiseren Voor meer informatie of inschrijven verwijzen wij u graag naar

10 Postadres Postbus CG s-gravenhage Bezoekadres Toussaintkade 71A 2513 CL s-gravenhage T E

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Waarom vult u dit formulier in? Iedereen die in Nederland trustdiensten verleent en niet is uitgezonderd of vrijgesteld

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 24 juli 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen te leveren zal

Nadere informatie

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit Inhoud Aanpak Rib Wtt Audit Versie: 27 augustus 2015 Inleiding 3 1. Algemeen 5 1.1.

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren DE NEDERLANDSCHE BANK Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 23 februari 2004, houdende regels met het oog op een integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Mr R-J.P. Lugard 1 ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor In deze toelichting leest u waar DNB op let bij de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren

Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren Maart 2017 In dit document leest u good practices van trustkantoren op het gebied van transactiemonitoring. Wij delen hierbij zes goed werkende praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

CONCEPT GOOD PRACTICES TRANSACTIEMONITORING BIJ TRUSTKANTOREN

CONCEPT GOOD PRACTICES TRANSACTIEMONITORING BIJ TRUSTKANTOREN CONCEPT GOOD PRACTICES TRANSACTIEMONITORING BIJ TRUSTKANTOREN (DNB OKTOBER 2016) In dit document leest u over good practices van trustkantoren op het gebied van transactiemonitoring. Wij delen hierbij

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote.

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-294 d.d. 11 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting De echtgenote van Consument

Nadere informatie

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB)

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Begrippenlijst... 3 1. Taakverdeling... 4 2. Cliëntenonderzoek, Risico-onderzoek & uitbetalingsonderzoek... 4 2.1. Cliëntenonderzoek...

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept. DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN 30 juni 2011 mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.) 30 juni 2011 1 I. Introductie: Achtergrond LWTF II.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE)

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE) Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Belangrijke kernactiviteit van trustkantoren is het besturen van Nederlandse vennootschappen.

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten Beleid inzake belangenconflicten 2 Wat zijn belangenconflicten Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen onder andere een financiële instelling

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 949 Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten Toezicht verzekeraars Nationale verzekeringsgroepen Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie