Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties"

Transcriptie

1 Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance 7 5 De bijzondere positie van de compliancefunctie 8 6 Ondertekening 9 i

3 1 Voorwoord Dit Compliance Charter bevat de uitgeschreven principes, taken en verantwoordelijkheden van compliance binnen <naam uitvoeringsorganisatie>. Onder <naam uitvoeringsorganisatie> wordt verstaan de vermogensbeheerder en de pensioenadministrateur. Het document belicht het belang dat <naam uitvoeringsorganisatie> hecht aan de inrichting en inbedding van compliance binnen <naam uitvoeringsorganisatie> en sluit aan bij de kernwaarden van <naam uitvoeringsorganisatie>. <Naam uitvoeringsorganisatie> hecht belang aan een deugdelijk bestuur en een goed evenwicht tussen de controlefuncties. <Naam uitvoeringsorganisatie> ziet de uitwerking en inbedding van haar complianceorganisatie als een belangrijk verlengde van de door haar gekozen governancestructuur. De missie van <naam uitvoeringsorganisatie> is <nader in te vullen>. Compliance is een onmisbare schakel daarin. Daarnaast wordt er nadrukkelijk belang gehecht aan een gestructureerde inbedding van compliance. <Naam uitvoeringsorganisatie> heeft het bevorderen van een goede reputatie hoog in het vaandel staan. Dit streven sluit aan bij de missie van <naam uitvoeringsorganisatie> om <nader in te vullen>. <Optioneel: Omdat er naast de Raad van Bestuur van de uitvoeringsorganisatie ook een intern toezichthoudend orgaan is ingesteld, gelden de opmerkingen van dit Charter ook voor de bestuursleden van dit orgaan>.. 1

4 2 Definitie en reikwijdte <Naam uitvoeringsorganisatie> hanteert de volgende definitie voor compliance: Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van <naam uitvoeringsorganisatie> wordt aangetast. <Met betrekking tot het bepalen van de reikwijdte zijn er drie keuzemogelijkheden> Keuzemogelijkheid 1: themabenadering Om de reikwijdte van compliance voor <naam uitvoeringsorganisatie> te bepalen heeft <naam uitvoeringsorganisatie> de van toepassing zijnde wet- en regelgeving vertaald in de volgende compliancethema s: Consumentenbescherming: regelingen voor een zorgvuldige behandeling van de consument. Marktbescherming: richtlijnen voor de uitoefening van het pensioenbedrijf bezien vanuit de functie van het maatschappelijk verkeer (product / markt). Mededinging: regelingen ter voorkoming van economische machtsposities en bevordering van financiële transparantie. Privacy / medische gegevens: regelingen voor het zorgvuldig verwerken, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens. Fraude: regelingen ter voorkoming van het wederrechtelijk onttrekken of doen toevloeien van waarden aan de organisatie. Interne waarden en gedrag: regelingen ter bevordering van het in de bedrijfsvoering opvolgen van de kernwaarden en integriteit. Incidentmelding / bewaarplicht: het geheel van maatregelen die beogen de bedrijfsvoering te herstellen nadat een incident heeft plaatsgevonden. Het beschikbaar houden van informatie met het oog op relevant toekomstig gebruik. Richtlijnen alliantiepartners: contractueel overeengekomen richtlijnen met interne en externe partijen, zowel in de rol van aanbieder als vrager. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: richtlijnen voor het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op langetermijnwaardecreatie in drie dimensies: markt (het economische rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijke leefmilieu). Pension Fund Governance: richtlijnen betreffende goed pensioenfondsbestuur en de verantwoording daarover, in wisselwerking met stakeholders. 2

5 Financiële verslaglegging / investor relations: richtlijnen betreffende het periodiek afleggen van rekening en verantwoording, eventueel specifiek gericht op een bijzondere groep stakeholders. Kapitaaleisen en toetsing: richtlijnen gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot de soliditeit van de afzonderlijke financiële ondernemingen. <nader in te vullen thema>. Keuzemogelijkheid 2: risicobenadering Om te bepalen welke risicogebieden door compliance worden gemonitord, wordt gebruikgemaakt van de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van De Nederlandsche Bank. De scope van compliance beperkt zich tot de volgende risico s: Omgevingsrisico s Concurrentie (mededinging) Afhankelijkheid Reputatie Ondernemingsklimaat <nader in te vullen risico> Operationele risico s Acceptatie / transactie Verwerking Uitkering / betaling / settlement Informatie Productontwikkeling Kosten Personeel Fraudegevoeligheid <nader in te vullen risico> Uitbestedingsrisico s Continuïteit bedrijfsvoering Integriteit Kwaliteit dienstverlening 3

6 <nader in te vullen risico> Integriteitsrisico s Benadeling derden Voorwetenschap Witwassen Terrorismefinanciering Onoorbaar handelen <nader in te vullen risico> Juridische risico s Wet- en regelgeving Naleving Aansprakelijkheid Afdwingbaarheid contracten <nader in te vullen risico> Keuzemogelijkheid 3: juridische benadering Om de reikwijdte van compliance voor <naam uitvoeringsorganisatie> te bepalen heeft <naam uitvoeringsorganisatie> de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het betreft de volgende wet- en regelgeving*: Externe wetgeving: Wft WBP MiFID Mededingingswet Pensioenwet <nader in te vullen wet> 4

7 Interne regelgeving: Gedragscode Incidentenregeling Klokkenluiderregeling Principes voor goed pensioenfondsbestuur (STAR) <nader in te vullen regel> * Deze lijst van interne en externe wet- en regelgeving is niet uitputtend. 5

8 3 Missie van compliance Met compliance beoogt <naam uitvoeringsorganisatie> de integriteit van de Raad van Bestuur, het management, de medewerkers en <naam uitvoeringsorganisatie> zelf <keuze: en verbonden partijen> evenals de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en betrouwbaarheid. <Naam uitvoeringsorganisatie> heeft als doelstelling het handhaven van de goede reputatie van <naam uitvoeringsorganisatie> binnen het maatschappelijk verkeer door een adequate beheersing van onder andere compliancerisico s. Dit brengt specifiekere compliancedoelstellingen met zich mee voor de Raad van Bestuur, het management, de medewerkers, <keuze: de verbonden partijen>, de wijze van klantbediening en de bedrijfsvoering. Integriteit van directie / bestuur en medewerkers Vanuit de invalshoek van de Raad van Bestuur en de medewerkers betekent compliance dat de Raad van Bestuur en de medewerkers integer zijn en blijven en dat hun handelen en gedrag geen afbreuk doet aan de goede reputatie van <naam uitvoeringsorganisatie>. Gedragsregels moeten duidelijkheid geven over wat <naam uitvoeringsorganisatie> onder integer handelen verstaat. Ook wordt bij indiensttreding van nieuwe medewerkers getoetst of de medewerker betrouwbaar en integer is. Bestaande medewerkers die een meer integriteitgevoelige functie gaan bekleden worden aan eenzelfde toets onderworpen. Integere klantbediening Vanuit de invalshoek van de klant is het belangrijk dat <naam uitvoeringsorganisatie> een betrouwbare dienstverlener is. Betrouwbaar houdt onder andere in dat de klant op een correcte manier wordt behandeld en juist wordt geïnformeerd over de producten die worden aangeboden. Dit omvat vele aspecten die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving. Integere bedrijfsvoering Onder integere bedrijfsvoering verstaat <naam uitvoeringsorganisatie> dat processen dusdanig zijn ingericht dat onder meer de betrouwbaarheid van de informatie wordt gewaarborgd. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is dat de rechten van de klanten op een juiste manier tot stand komen en op een juiste manier verantwoord worden richting de klanten. Het management, de administratieve organisatie en de kwaliteitsbewaking (interne controle) binnen <naam uitvoeringsorganisatie> zijn hierbij de belangrijkste instrumenten om dit te waarborgen. Daarnaast is van belang dat wordt voldaan aan interne regelgeving en externe wet- en regelgeving. 6

9 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance De Raad van Bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor het compliant zijn en blijven van <naam uitvoeringsorganisatie>. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan het intern en het extern toezichtorgaan. De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst het management bij het implementeren en onderhouden van compliance in zijn organisatieonderdeel. De onafhankelijke toetsing van het bestaan en de werking van de compliancefunctie is een taak die berust bij internal audit of bij de externe accountant. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer zijn: het identificeren van wijzigingen of aanvullingen in wet- en regelgeving; het opstellen van kaders voor compliancebeleid en -procedures; het creëren van compliancebewustwording; het adviseren en communiceren over compliance; incidentmanagement compliance; het identificeren van nog op te volgen acties op het gebied van wet- en regelgeving (gapanalyse/action tracking); het mitigeren van compliancerisico s; het monitoren van compliance; het monitoren van de communicatie met de toezichthouders. De compliance officer heeft in het kader van de taakuitoefening de volgende bevoegdheden: Volledige en onbeperkte toegang tot alle informatie, eigendommen en medewerkers van <naam uitvoeringsorganisatie>. De bevoegdheid medewerking te verlangen van medewerkers binnen <naam uitvoeringsorganisatie>; ook kan gebruik worden gemaakt van specialisten binnen of buiten <naam uitvoeringsorganisatie>. De bevoegdheid te adviseren over sancties (o.a. waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag) bij niet-naleving van interne gedragsregels, binnen de kaders van de interne regeling. De uiteindelijke sanctie wordt opgelegd door het lijnmanagement in overleg met de afdeling P&O. Het doen instellen van een bijzonder onderzoek (bijvoorbeeld naar aanleiding van het vóórkomen van incidenten). 7

10 5 De bijzondere positie van de compliancefunctie De compliancefunctie heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen <naam uitvoeringsorganisatie>. De compliance officer ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede op het werken volgens de regels en normen die <naam uitvoeringsorganisatie> zelf heeft opgesteld en adviseert daar waar nodig over bijstelling van bestaande procedures en over het nemen van maatregelen. De compliance officer rapporteert periodiek en ten minste twee keer per jaar rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de eventuele groepsonderdelen van <naam uitvoeringsorganisatie> en heeft rechtstreeks toegang tot en regelmatig contact met <keuze: de Raad van Bestuur of de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen>. De rapportagelijnen zijn zo ontworpen dat de voortdurende zelfstandige en onafhankelijke positie van de compliancefunctie van <naam uitvoeringsorganisatie> gewaarborgd wordt. Tevens zorgen deze rapportagelijnen voor een waarborging van het objectief rapporteren over bevindingen, aanbevelingen en opinies. De zelfstandige positie van de compliance officer krijgt vorm door de ondertekening van dit Charter door de Raad van Bestuur met kennisneming door <keuze: bijv. de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen> van <naam uitvoeringsorganisatie>. De compliance officer legt in het kader van bovengenoemde zelfstandige en onafhankelijke positie binnen de onderneming jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur met kennisneming door <keuze: de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen of een ander extern verantwoordingsorgaan> over: het gevoerde beleid; de wijze waarop processen zijn uitgevoerd; de wijze waarop bewustwording binnen <naam uitvoeringsorganisatie> is gestimuleerd; de contacten met en onderzoeken door de toezichthouder; de ontwikkeling van <keuze: thema s, risico s, juridische issues>; de jaarlijkse analyse van de compliancerisico s en de effectiviteit van de getroffen maatregelen; de melding van incidenten (gevraagd en ongevraagd, na consultatie vooraf van de betrokken afdelingen en medewerkers) ten aanzien van compliancerisico s, inclusief een advies over het beperken van de risico s; <overige punten waarover verantwoording wordt afgelegd>. 8

11 6 Ondertekening Dit Charter is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. <Datum> <Plaats> <Datum> Namens de Raad van Bestuur <Naam> <Handtekening> 9

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 26 september 2018, PF18-177] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt, worden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BLANCO SPACES ZUIDAS - 6TH FLOOR BARBARA STROZZILAAN HN AMSTERDAM T. +31 (0)

Inhoudsopgave. BLANCO SPACES ZUIDAS - 6TH FLOOR BARBARA STROZZILAAN HN AMSTERDAM T. +31 (0) Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Compliance Charter... 3 1.1. Definitie, missie en doel... 3 1.1.1. Definitie... 3 1.1.2. Missie en doel... 3 1.2. Reikwijdte... 3 1.2.1. Binnen scope... 3 1.2.2. Buiten

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Program Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie en missie van compliance 1

Nadere informatie

Handleiding. Documentatie

Handleiding. Documentatie Handleiding Documentatie Mei 2009 Inleiding Compliance is relatief nieuw in de pensioensector en er zijn nog weinig hulpmiddelen voorhanden om compliance in te bedden in uw organisatie. Om die reden hebben

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Compliancestatuut 2018

Compliancestatuut 2018 Compliancestatuut 2018 29-01-2018 INLEIDING Dit compliancestatuut bevat de uitgangspunten, taken, activiteiten en verantwoordelijkheden van compliance binnen Woonstad Rotterdam. Het document onderstreept

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Risicoanalyse

Integriteitbeleid. Risicoanalyse Integriteitbeleid Inleiding Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Concept Complianceofficer Ja 02-10-2014 12-01-2015 16-01-2015 Pagina 1 van 27 3. Compliancecharter 3.1. Voorwoord Dit compliancecharter

Nadere informatie

PH Presentatie 28 mei 2018

PH Presentatie 28 mei 2018 PH 1104 Presentatie 28 mei 2018 1 AGENDA 1. Inleiding vernieuwing PH 1104 2. Meldingsplicht 3. Verantwoordelijkheid accountant in relatie tot COS 250 4. Mogelijke gevolgen niet naleven wet- en regelgeving

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

De compliance functie Hoe werkt het in de praktijk

De compliance functie Hoe werkt het in de praktijk De compliance functie Hoe werkt het in de praktijk Compliance praktijk NCI module 2 december 2017 Joyce van Tuyl Manager CDD Klantsignalen Rabobank Nederland Programma Inleiding Compliance De functie Compliance

Nadere informatie

Analyse integriteitsrisico

Analyse integriteitsrisico Besproken in de bestuursvergadering van 3 december 2015 Versie 29 november 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke of professionele belangen,

Nadere informatie

Compliance Program. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Program. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Program Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie en missie van compliance 1 1.3 De bijzondere positie van de compliance officer 2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Incidentenregeling. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Incidentenregeling. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Klokkenluiders- en incidentenregeling Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne

Nadere informatie

Compliance risicoanalyse

Compliance risicoanalyse Compliance risicoanalyse Leergang Compliance Professional 10 januari 2018 dr. mr. ir. Richard Hoff 1 2 3 4 Organisatie - een geheel van mensen en middelen dat bepaalde doelen wenst te bereiken doelen stellen

Nadere informatie

Monitoren van Compliance Risk

Monitoren van Compliance Risk Monitoren van Compliance Risk ACHMEA Zeist, 21 april 2016 Even voorstellen: Peter Steenwijk Bedrijfskunde, Ondernemingsrecht en Internal Auditor Docent en onderzoeker Haagse Hogeschool Risk Management,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie;

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie; Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Reglement incidenten- en klokkenluidersregeling Artikel 1 pensioenfonds: incident: Definities Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie;

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018

Integriteitbeleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018 Integriteitbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018 Versie 2018 Inhoud Integriteitbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement In dit huishoudelijk reglement gelden dezelfde begripsbepalingen als in de statuten van het fonds. Daar waar in dit document over statuten

Nadere informatie

Compliance Charter - ARUBA 2016

Compliance Charter - ARUBA 2016 Compliance Charter - ARUBA 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Definities en reikwijdte 3 4. Missie van compliance 4 5. Rolverdeling 6 6. Eerste beheersingslijn: Management verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid Fondsdocumenten SNPF Integriteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel van het integriteitsbeleid...3 3. Op wie van toepassing?......4 4. Wettelijk kader en toezicht...5 4.1 Wettelijk kader...5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab

Klokkenluiderregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab Klokkenluiderregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab April 2015 compliance 1 Klokkenluiderregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab Inleiding De Klokkenluiderregeling bevat een procedure voor het

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 In oktober 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de herziene Code Banken (de "Code Banken"), onderdeel van een pakket met de naam "Future Oriented Banking"

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 1 Inhoud INTEGRITEITSBELEID STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN... 3 1. AANLEIDING...

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Notariaat

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Notariaat Stichting Pensioenfonds Notariaat Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INTEGRITEITSBELEID PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE 4 1. Aanleiding 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

LCOZ M2 Monitoring & handhaving. Cora Wielenga, 8 februari 2018

LCOZ M2 Monitoring & handhaving. Cora Wielenga, 8 februari 2018 LCOZ M2 Monitoring & handhaving Cora Wielenga, 8 februari 2018 Programma Compliancecyclus: terugblik op CRM Compliancecyclus: Monitoring Compliancecyclus :Handhaving Casuïstiek Compliancecyclus Regels

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

ISMS BELEIDSVERKLARING. +31(0) Versie 1.0: 3/7/18

ISMS BELEIDSVERKLARING. +31(0) Versie 1.0: 3/7/18 ISMS BELEIDSVERKLARING info@thepeoplegroup.nl +31(0) 73 523 67 78 www.thepeoplegroup.nl Versie 1.0: 3/7/18 INTRODUCTIE De directie van The People Group zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

Gedragscode Holland Quaestor

Gedragscode Holland Quaestor Gedragscode Holland Quaestor Inleiding Holland Quaestor (HQ), de vereniging van trustkantoren in Nederland, zet zich in voor een verdere professionalisering van de trustsector in Nederland. De trustkantoren

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Controlstatuut Havensteder

Controlstatuut Havensteder Controlstatuut Havensteder Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 29 november 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d.: 16 december 2016 Inhoud 0. Inleiding... 3 1. Verankering... 3 1.1. Plaats van de controlfunctie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Bijlage D bij ABTN

Klokkenluidersregeling Bijlage D bij ABTN Klokkenluidersregeling Bijlage D bij Dit document heeft 8 pagina s Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie V1.0 Bestuur SPF 1 januari 2016 Verwerking klokkenluidersregeling V2.0 Bestuur SPF 15 december

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Versie 2016.1 Artikel 1. Definities In deze gedragscode wordt verstaan onder: 1.1. Bestuur: Het bestuur van het fonds. 1.2. Compliance:

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Hoofdlijnen inhoud INTEGRITEITPLAN

Hoofdlijnen inhoud INTEGRITEITPLAN Hoofdlijnen inhoud INTEGRITEITPLAN Mei 2009 Hoofdlijnen inhoud integriteitplan De wettelijke verplichting voor integer handelen bij een pensioenfonds is opgenomen in artikel 143 van de Pensioenwet. Dit

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Samenvatting beloningsbeleid Datum: Versie: definitief

Samenvatting beloningsbeleid Datum: Versie: definitief STICHTING ACHMEA ALGEMEEN PENSIOENFONDS Samenvatting beloningsbeleid Datum: 28-9-2018 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Uitgangspunten... 5 Leveranciers... 6 Procedures en beheersmaatregelen...

Nadere informatie

Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants

Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants Belang van het wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 1104) Jeroen Preijde Partner EY Accountants Agenda Het wetgevend kader COS 250 Handreiking 1104 Voorbeeld organisatorische en engagement

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;

b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd; Incidenten- en Klokkenluidersregeling Bpf MITT Artikel 1 Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INTEGER DIENSTBAAR. Nederlands Compliance Instituut

PROFESSIONEEL INTEGER DIENSTBAAR. Nederlands Compliance Instituut PROFESSIONEEL INTEGER DIENSTBAAR Nederlands Compliance Instituut MISSIE VAN HET NEDERLANDS COMPLIANCE INSTITUUT We helpen organisaties met kennis, opleidingen, advies en detachering, om compliance en integriteit

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Gegevensbeschermingsbeleid gemeente Beekdaelen

Gegevensbeschermingsbeleid gemeente Beekdaelen 1 Gegevensbeschermingsbeleid gemeente Beekdaelen Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 1.1 Het belang van gegevensbescherming... 3 1.2 Relevante wetten en verdragen... 3 1.3 Ambitie op het gebied van gegevensbescherming...

Nadere informatie