Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief)

2 1. MANAGEMENTSAMENVATTING INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD Missie Taken BKWI Organisatie en overlegstructuur* Uitgangspunten werkwijze BKWI De bestuurlijke context van het BKWI ONTWIKKELING VAN DE KETEN Bevorderen gebruik Suwinet-Inkijk en inventariseren van functionele wijzigingen Verkennen en aanjagen (nieuwe ketenvoorzieningen) Verkennen vraag in specifieke ketens binnen domein W&I ONTWIKKELING PRODUCTEN EN DIENSTEN (PROJECTEN) Inleiding Transformatieprojecten Reguliere projecten BELEIDSDOELSTELLINGEN Hoofddoelstellingen BKWI Uitvoeren en coördineren technisch/functioneel beheer voorzieningen Suwinet* Voorbereiden en beheren van afspraken tussen Suwipartijen ICT-beheer SGR/SuwiML Privacy en beveiliging* BEDRIJFSVOERING Mededeling bedrijfsvoering Beheersomgeving Risico beoordeling en risico beheersing* Interne beheersmaatregelen Informatie en communicatie Bewaking Doelmatigheid JAARREKENING/ACCOUNTANTSVERKLARING OORDEEL BEVEILIGING SUWINET BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE EDP-AUDIT...69

3 1. Managementsamenvatting In de tweede helft van 2003 hebben wij vastgesteld dat de organisatiestructuur van het BKWI ons niet meer in staat stelde om te voldoen aan de eisen die ketenpartners aan onze dienstverlening stellen. Na een grondige heroriëntatie hebben wij op 1 februari van dit jaar een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Er is nu sprake van vier afdelingen met een duidelijker omschreven aandachtsgebied en taakstelling. De nieuwe afdelingen zijn ingericht naar de taken van het BKWI, te weten: Ketenontwikkeling (KO): verantwoordelijk voor het bevorderen van het gebruik van de bestaande voorzieningen en het verkennen van de wensen van de ketenpartners ter verbetering van de bestaande voorzieningen en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen. Ontwikkeling producten en diensten (OPD): verantwoordelijk voor het realiseren van de door de ketenpartners gewenste verbeteringen en vernieuwingen in het aanbod van voorzieningen en diensten van het BKWI Exploitatie: belast met het beheer en onderhoud van de bestaande voorzieningen en producten van het BKWI Office: verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het BKWI De invoering van de nieuwe structuur is voorspoedig en zonder productieverlies verlopen. Het personeel is goed betrokken bij iedere stap van het veranderingsproces. Evaluatie BKWI en keten voor werk en inkomen Op het verzoek van het ministerie van SZW is in het eerste kwartaal 2004 een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren en de positionering van het BKWI binnen de keten voor werk en inkomen. Er zijn interviews gehouden met alle ketenpartners. De uitkomsten zijn verwerkt in een brief aan de minister van SZW. De voornaamste conclusie uit de evaluatie zijn: Het BKWI heeft goed gefunctioneerd en een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de keten voor werk en inkomen. De positionering binnen de CWI is door de ketenpartners niet als belemmering ervaren voor het onafhankelijke optreden van het BKWI. In de brief aan de staatssecretaris van SZW zijn aanbevelingen gedaan om het functioneren van de keten voor werk en inkomen te verbeteren en de effectiviteit van het BKWI te verhogen. Werkproceskoppelingen De eerste geautomatiseerde werkproceskoppeling: vooraankondiging WW, is in productie genomen. Dit betekent een behoorlijke vermindering van de hoeveelheid papieren formulieren die tot nu toe tussen het CWI en de UWV werd uitgewisseld. Ook op het terrein van andere werkproceskoppelingen wordt goede voortgang geboekt. De eerste werkproceskoppelingen tussen CWI (vanuit SONAR) en enkele gemeenten zijn in productie gegaan. De uitwisseling van WWBinformatie tussen CWI en gemeenten is in eerste instantie afhankelijk van de implementatie van SONAR, het nieuwe primaire systeem van CWI. In november is de uitrol hiervan begonnen. Gemeenten moeten zorgen voor een tijdige aanpassing van hun primaire systemen, zodat de berichten niet alleen verzonden, maar vooral ook automatisch verwerkt kunnen worden. Suwinet Suwinet is voor de samenwerkende organisaties in de Suwiketen een onmisbaar instrument. Niet omdat dit de best denkbare ICT-oplossing vormt, maar simpelweg omdat er niets beters voorhanden is. De kracht van Suwinet is dat ongeveer gebruikers hiervan gebruik kunnen maken en daarmee toegang hebben tot tal van gegevens die voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het werk nodig zijn. De performance van Suwinet heeft lange tijd te wensen overgelaten, de functionaliteit sloot aanvankelijk slecht aan bij gebruikerswensen en de stabiliteit van het netwerk liet in het verleden ook te wensen over. Door middel van een aantal releases zijn verscheidene tekortkomingen verholpen. Inmiddels geven gebruikers in toenemende mate aan tevreden te zijn over de functionaliteit maar nog 3

4 wel grote problemen te ondervinden met snelheid (performance) en stabiliteit van sommige componenten van het netwerk. Ook hier geldt dat de zwakste schakel het resultaat bepaalt, dus een snelle levering van gegevens hoeft niet te betekenen dat medewerkers de gegevens ook snel ontvangen. Dankzij de vervanging van een aantal geautomatiseerde systemen bij het UWV is de performance en stabiliteit van het netwerk sterk verbeterd. Na deze vervanging ontstond aanvankelijk een probleem met de performance van het netwerk, mede door een plotselinge toestroom van nieuwe gebruikers maar dit kon binnen enkele dagen worden opgelost. Er zijn maatregelen genomen om in de toekomst sneller te kunnen reageren op hogere capaciteitseisen. Om de Suwinetgebruikers beter op de hoogte te brengen van wijzigingen die er worden doorgevoerd zoeken we de gebruiker door middel van de afdeling Ketenontwikkeling actiever op. Vanaf het derde kwartaal worden er intensieve gesprekken met Suwinetgebruikers gehouden, deze gesprekken hebben veel aanknopingspunten opgeleverd voor verbetering van Suwinet. In toenemende mate worden de gesprekken in de gemeentelijke sector samen met het Inlichtingenbureau gevoerd, zodat onze producten beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die de keten ondersteunen, is ons inziens de beste garantie voor voortgang in de beschikbaarheid van ICT-oplossingen. Het BKWI is gestart met het uitgeven van een reeks notities met als centraal thema Kansen pakken met Suwinet. Het doel van deze reeks is inzicht te geven in de wijze waarop Suwinet Inkijk nog beter kan worden benut om de effectiviteit, rechtmatigheid en doelmatigheid in de keten van Werk en Inkomen te bevorderen. Inmiddels zijn er twee notities verschenen: De mogelijke inzet van Suwinet bij fraudebestrijding in de keten van Werk en inkomen. en Gebruik van het Basis Bedrijven Register in de keten van Werk en Inkomen. DigiD Door BKWI is in opdracht van de Manifestgroep (CWI, UWV, Belastingdienst, IBG, CvZ en SVB) en het CEDI-overleg (interdepartementaal overleg op DG en SG niveau), een authenticatievoorziening gerealiseerd (DigiD), waarmee online dienstverlening aan burgers mogelijk wordt. Deze voorziening is breed geaccepteerd als eerste versie van de Overheids Toegangs Voorziening (eotv). In 2004 is er een startcongres voor DigiD gehouden, waar meer dan 800 belangstellenden zijn geweest. De Belastingdienst neemt DigiD per 1 januari 2005 in beheer. De voorziening wordt onder regie van de Manifestgroep alsmede de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder ontwikkeld. Privacy en beveiliging Op het gebied van privacy en beveiliging is een grote vooruitgang geboekt door de vaststelling van een nieuw gezamenlijk normenkader en een gezamenlijke Verantwoordingsrichtlijn, op basis waarvan de Suwinetaudit over 2004 zal worden uitgevoerd. In het derde kwartaal is bij BKWI een pre-audit uitgevoerd op basis van dit normenkader, zodat tijdig kon worden geconstateerd of de organisatie aan alle eisen voldeed. Dit bleek in hoge mate het geval, zodat de audit met vertrouwen tegemoet werd gezien. Ketenprogramma Alle doelstellingen uit de jaartranche 2004 van het BKWI zijn behaald. In het derde en vierde kwartaal is door BKWI en de ketenpartners hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw ketenprogramma. In een speciale workshop zijn wensen van de business vertaald in concrete voorstellen voor inzet van ICT. Daarnaast is een bijdrage geleverd door BKWI aan de ambities met betrekking tot de Keten Prestatie Indicatoren (KPI s) en BVG-vorming. Het Ketenprogramma 2005 is in het vierde kwartaal gefinaliseerd, en aan de hand hiervan is door BKWI haar Jaartranche 2005 opgesteld. Naar verwachting zal dit document begin 2005 worden goedgekeurd door het AKO. Het ketenprogramma behoeft nog verdere uitwerking voor de bijdrage van het BKWI, deze uitwerking zal worden opgenomen in het trancheplan voor Er is overeenstemming met CWI om in 2005 een eerste versie van het Basis Bedrijven Register te implementeren. Er zal sprake zijn van een plus-versie waarbij gegevens uit andere bestanden 4

5 hieraan worden toegevoegd, omdat het BBR zelf te weinig gegevens bevat (en zal bevatten) ter ondersteuning van de werkprocessen. Wij zien een toenemende aandacht bij de ketenpartners voor het gebruik van elkaars automatiseringsoplossingen en een rechtstreekse aansluiting van elkaars systemen en netwerken, o.a. binnen BVG-samenwerkingsverbanden. Wij zien dit als een zeer positieve ontwikkeling omdat dit de kans geeft om zonder grote investeringen snel te voorzien in de informatiebehoefte van werknemers van CWI, UWV en sociale diensten. Applicaties zoals SONAR (CWI) of het digitaal archiefsysteem van het UWV, kunnen op termijn uitgroeien tot waardige componenten van een ketenbreed elektronisch klantdossier. De combinatie met Suwinet Inkijk biedt de mogelijkheid om informatie overal in de keten snel in te zetten, zonder grote infrastructurele wijzigingen. Met dit mechanisme kan snel ingespeeld worden op wijzigingen in het stelsel. De inzet van Suwinet Inkijk is in principe altijd tijdelijk, omdat nagestreefd wordt informatie volledig geïntegreerd in de systemen beschikbaar te hebben. In onderstaande tabel zijn de voor 2004 afgesproken prestatie-indicatoren opgenomen. Prestatieindicator Doelstelling: Werkelijk Aantal aangesloten gebruikers Suwinet-Inkijk Aantal raadplegingen Suwinet-Inkijk per maand Aantal via Suwinet verzonden berichten geen streefgetal Beschikbaarheid Suwidesk (conform SLA) op werkdagen van 8.30 uur tm uur op werkdagen van 8.30 uur tm uur Beschikbaarheid centrale en decentrale componenten (conform SLA) BKWI CWI UWV GSD VIS GBA 99% 99.7% 99.3% 97.6% 99.3% 98.7% 98.6% Aantal meldingen (Centraal Meldpunt) geen streefgetal 167 Klanttevredenheid ketenpartners 7 P.M. Klanttevredenheid eindgebruikers 7 P.M. Keten SLA 2 x per jaar Keten SLA 1.0 opgeleverd Stelselontwerp 2 x per jaar Niet gewijzigd wel is fase 1 (architectuur werkproceskoppelingen) opgeleverd SGR/SuwiML 2 x per jaar SGR 2.0 is opgeleverd Privacy en Beveiliging 2 x per jaar Normenkader opgeleverd Verantwoordingsrichtlij n Incidentprocedure vastgesteld 5

6 Financieel Benutting regulier budget Benutting project budget 99,7% 85,7% P.M.: De uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn nog niet bekend. Deze uitslagen zullen eventueel separaat worden verzonden. Jaarverslag Dit jaarverslag voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de informatieproducten die het BKWI aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.10a van de Regeling SUWI. Het verslag opent met een algemene schets van missie, taken en organisatie van het BKWI (hoofdstuk 2), een analyse van de ketenontwikkelingen (hoofdstuk 3) en een overzicht van het veranderprogramma door middel van de ontwikkeling van producten en diensten van het BKWI (hoofdstuk 4). Het jaarverslag is een integrale rapportage waarin het management van het BKWI verantwoording aflegt over: de uitvoering van het beleid en de geleverde prestaties (reguliere activiteiten, hoofdstuk 5); de wijze waarop het bedrijf functioneert en in control is (mededeling bedrijfsvoering, hoofdstuk 6); de ontvangst en besteding van de middelen (jaarrekening, hoofdstuk 7). De accountantsverklaring bij de jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 7 en in het rapport van bevindingen wordt ingegaan op de doelmatigheid van het BKWI. Het BKWI is op grond van artikel 6.4 van de Regeling SUWI verplicht zich te verantwoorden over de beveiliging van de gegevensverwerking via Suwinet. Het oordeel van de externe EDP-auditor over het BKWI-aandeel in de beveiliging en het beheer van het Suwinet is opgenomen in hoofdstuk 8. De paragrafen in dit jaarverslag die op die verantwoording betrekking hebben, zijn gemarkeerd met een asteriks (*). Het BKWI heeft in samenspraak met het Ministerie een groeipad afgesproken. Dit groeipad is erop gericht om uiterlijk in 2005 volledig in overeenstemming met de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) te zijn en aan de VBTB vereisten te voldoen. Onder VBTB proof wordt tevens verstaan een volwaardige mededeling bedrijfsvoering. Amsterdam 28 februari

7 2. Inleiding en Algemeen beeld 2.1 Missie Het BKWI heeft tot taak de samenwerking en de communicatie tussen de samenwerkende partijen te bevorderen en te faciliteren, zodat de ketenpartners in staat zijn om hun wettelijke taken effectief en efficiënt uit te voeren. Het gaat daarbij om de werkproceskoppelingen en het betrouwbaar, snel en veilig kunnen uitwisselen van actuele gegevens. De scope die BKWI daarbij hanteert strekt zich uit van de processen tot en met de techniek. Het BKWI vervult deze taak door ervoor te zorgen dat de ketenpartners afspraken maken over de gemeenschappelijke werkprocessen, over de gegevensuitwisseling tussen de partijen en over de gemeenschappelijke infrastructuur op basis waarvan gegevensuitwisseling tussen de partijen foutloos, goed beveiligd en snel kan plaatsvinden. Het BKWI zorgt verder voor het beheer en het onderhouden van de gemeenschappelijke voorzieningen binnen deze infrastructuur. Verder zorgt het BKWI voor de doorontwikkeling van Suwinet. Het BKWI heeft een ketenbrede functie en staat ten dienste van alle organisaties in de keten (UWV, CWI, gemeenten, SVB). Het BKWI richt zich vooral op het gemeenschappelijke in de werkprocessen en de eisen die daaraan gesteld worden. Het BKWI onderscheidt hierbij vier aandachtsgebieden: Architectuur van de keteninformatisering; Gegevens en Berichten; Privacy en Beveiliging; Beheerprocessen. Op deze gebieden is de dienstverlening van het BKWI gericht. Deze structuur is in 2004 aangepast. Zie ook paragraaf 2.3. De missie van BKWI luidt als volgt: het verbeteren van het functioneren van de keten van werk en inkomen door het realiseren en coördineren van het tot stand komen van afspraken en voorzieningen ten behoeve van de werkproceskoppeling en de gegevensuitwisseling in de keten. 2.2 Taken BKWI In het Businessplan van oktober 2001 is aangegeven dat het BKWI een beleidsvormende, een coördinerende, een uitvoerende en een innovatieve taak heeft. Dit leidt tot de volgende kerntaken voor het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen: Het voorbereiden en beheren van afspraken die tussen de Suwipartijen worden gemaakt op de vier genoemde aandachtsgebieden. Het gaat daarbij onder meer om het maken van afspraken op het gebied van architecturen, (standaardisatie van) gegevens, techniek, beveiliging en privacy. BKWI speelt hierbij een initiërende, voorbereidende en adviserende rol en neemt de gemaakte afspraken in beheer. Onderdeel daarvan is bovendien pro-actieve advisering over gegevensuitwisseling binnen de keten. Het coördineren van het technisch en functioneel beheer van aan Suwinet gerelateerde technische voorzieningen, informatiestromen en werkprocessen aan de zijde van de ketenpartijen. Het BKWI bevordert dat de ketenafspraken worden nagekomen. Het BKWI coördineert daarnaast de implementatie van de gemaakte afspraken door de Suwi-organisaties en coördineert de reguliere activiteiten van deze organisaties op het gebied van de werkproceskoppelingen en gegevensuitwisseling. De uitvoeringsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van de eigen voorzieningen. Het BKWI vervult een coördinatiefunctie bij de afstemming van deze decentrale activiteiten. Het uitvoeren van het technische beheer van Suwinet BKWI is verantwoordelijk voor het technische beheer van het centrale deel van Suwinet: een stelsel van technische en organisatorische voorzieningen dat als het ware boven alle 7

8 bestaande (keten)systemen staat. Dit stelsel van voorzieningen zorgt er voor dat alle partijen op de knooppunten van de dienstverlening met elkaar kunnen communiceren. Innovatie: a) het doorontwikkelen van Suwinet en b) het doorontwikkelen van de keten van werk en inkomen. Het BKWI zorgt voor de verdere ontwikkeling van Suwinet én de keten van werk en inkomen door in projectvorm onderzoek uit te voeren, aanpassingen te realiseren en nieuwe faciliteiten te ontwerpen en te bouwen. Het selecteren en prioriteren van projecten vindt plaats in overleg met de ketenpartijen. 2.3 Organisatie en overlegstructuur* Het BKWI is als volgt ingericht: Directeur Ketenontwikkeling Ontwikkeling Producten & Diensten Exploitatie Office Afdeling Ketenontwikkeling (KO) De afdeling Ketenontwikkeling fungeert als frontoffice. Deze afdeling heeft als taak ervoor te zorgen dat de ketenpartners goed op de hoogte blijven van reeds bestaande producten en diensten van BKWI en deze zo optimaal mogelijk gebruiken. Verder ontwikkelt de afdeling Ketenontwikkeling ideeën voor nieuwe producten en diensten die de samenwerking in de keten kunnen verbeteren. Afdeling Ontwikkeling producten en diensten (OPD) De afdeling Ontwikkeling Producten en Diensten (OPD) zet de diverse ideeën om in concrete producten en diensten en zorgt voor het initiëren van innovaties en het projectmatig (door)ontwikkelen van de architectuur van de technische voorzieningen en de functionaliteiten. Afdeling Exploitatie De afdeling Exploitatie is de backoffice. Deze afdeling houdt zich bezig met het beheer van Suwinet en de diverse standaarden. Dat beheer omvat het doen functioneren van het Suwinet en de beveiliging van de gegevens die over dat net worden verzonden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centraal en decentraal beheer. De kolommen richten eigen beheerorganisaties in voor de decentrale ICT voorzieningen en zij verzorgen de directe ondersteuning van de gebruikers van deze Suwinetvoorzieningen. Zij zijn de klanten van Exploitatie voor de tweedelijnsondersteuning. De centrale ICT voorzieningen worden door Exploitatie beheerd. Ten behoeve van het beheer worden de volgende processen uitgevoerd: 1. ICT-beheerprocessen Incidentbeheer Probleembeheer Wijzigingsbeheer Configuratiebeheer Capaciteits- en beschikbaarheidsbeheer 8

9 2. Service Level Agreement 3. Beheer toegangsbeveiliging 4. Beheer ketenbrede testomgeving Afdeling Office De afdeling Office is verantwoordelijk voor communicatie en de interne ondersteuning van het gehele BKWI. Hieronder vallen zaken als secretariaat en archief, communicatie, HRM, planning en control, financiën en facilitaire zaken. Het Quality Management is belegd bij het hoofd van Office. Overlegstructuren Overlegstructuur Suwiketen Algemeen Keten Overleg (AKO) Strategisch Platform Processen & ICT (PPI) BKWI Tactisch Klankbordgroep ICT + Processen Domeingroep Architectuur Domeingroep Gegevens & Berichten (DGB) Domeingroep Privacy & Beveiliging (DPB) Keten Change Advisory Board (Keten CAB) Domeingroep ICT Beheer (DIB) Afstemmings Overleg Projecten Operationeel Werkgroep Techniek (WgT) Werkgroep XML (WGX) Werkgroep Gegevens Beheer (WGB) Werkgroep Privacy (WGP) Werkgroep Verantwoordings richtlijn (WGV) Keten Overleg Service Support (KOSS) Operationele Project Overleggen Het PPI is het adviserend orgaan voor het Algemeen Ketenoverleg (AKO). Op tactisch niveau functioneren vier Domeingroepen waar ketenafspraken inhoudelijk worden voorbereid: Domeingroep Architectuur (DA), met daaronder een Werkgroep Techniek (WgT); Domeingroep Gegevens en Berichten (DGB), met daaronder een Werkgroep Gegevensbeheer (WGB) en een Werkgroep XML (WGX); Domeingroep Privacy en Beveiliging (DPB) met daaronder de Werkgroep Privacy (WGP) en de Werkgroep Verantwoordingsrichtlijn (WGV); Domeingroep ICT Beheerprocessen (DIB). Naast de Domeingroepen is er een afstemmingsoverleg waar de inhoud, de opzet, de planning en voortgang van de ketenbrede projecten worden besproken. Op operationeel niveau zijn de volgende structurele overleggen ingericht: Ketenoverleg Service Support (KOSS); Keten Change Advisory Board (Keten CAB) Operationele projectoverleggen leveranciersoverleg met PinkRoccade; leveranciersoverleg met ABP/CIS 9

10 2.4 Uitgangspunten werkwijze BKWI BKWI is een dienstverlenende organisatie die ten behoeve van de keten van werk en inkomen op een pro-actieve manier zijn taken uitvoert. Stelregel van BKWI is dat het succes van de keten van meer afhankelijk is dan van een goed functionerende techniek. Belangrijker nog zijn de samenwerking tussen de ketenpartners, het vertrouwen dat de partners in elkaar hebben en de onderlinge communicatie. In zijn operatie heeft BKWI deze stelregel vertaald naar de volgende uitgangspunten: Samenwerking Het BKWI zal in nauwe samenwerking met de Suwi-organisaties en het ministerie van SZW bepalen welke diensten en producten nodig zijn ten behoeve van een juiste ondersteuning van de keten, en op welke wijze deze diensten en producten gerealiseerd kunnen worden. Het BKWI respecteert de eigen verantwoordelijkheden van de uitvoeringsorganisaties en het ministerie en zal geen overnemend gedrag vertonen. De gegevensuitwisseling in de Suwiketen kan uitsluitend tot stand worden gebracht als partijen goed samenwerken. Ondersteuning Het BKWI staat niet boven de partijen. Het BKWI is geen regelgevend orgaan. De minister stelt, in overleg met de uitvoeringsorganisaties, de regels ten aanzien van de gegevensuitwisseling vast. Het BKWI ondersteunt dit door voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, door de regels te concretiseren en het naleven van de regels te bevorderen. Het BKWI heeft derhalve een ondersteunende en faciliterende rol in de keten. Innovatie Het BKWI zal in bepaalde opzichten wel voor de partijen uitlopen. Een van de taken van het BKWI is het verkennen van de technologische ontwikkelingen en het vertalen hiervan in concrete voorstellen voor de verdere ontwikkeling van Suwinet. Kwaliteit Om de uitvoeringsorganisaties binnen de Suwiketen maximaal te kunnen ondersteunen, worden hoge eisen gesteld aan de diensten en producten van het BKWI. Het vereiste kwaliteitsniveau stelt ook hoge eisen aan de medewerkers van het BKWI. 2.5 De bestuurlijke context van het BKWI Op grond van artikel 6.3 van de Regeling Suwi is het beheer van de gemeenschappelijke onderdelen van Suwinet opgedragen aan de CWI. Daarbij is bepaald dat de CWI een afzonderlijk en herkenbaar organisatieonderdeel met deze taken belast: het BKWI. Het BKWI staat ten dienste van de partijen in de keten: het UWV, de CWI, gemeenten en de SVB. Voor het slagen van de missie van het BKWI is het van belang dat de ketenpartijen tot afstemming en afspraken komen over keteninformatisering en dat zij de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nakomen. BKWI en de ketenpartijen (uitgezonderd de gemeenten, voor hen geldt een afwijkende systematiek) geven in hun jaarplannen aan op welke manier zij invulling geven aan de wettelijke taken. Op strategisch niveau vindt de afstemming tussen de ketenpartijen plaats in het Algemeen Keten Overleg (AKO), waarin UWV, de CWI, de SVB en de VNG participeren. In het AKO komen de ketenpartners op strategisch niveau tot afstemming over de gegevensuitwisseling en de daarvoor benodigde ICT-ondersteuning en over de gemeenschappelijke werkprocessen in de keten. De minister laat zich bij de aansturing van het BKWI adviseren door het AKO. Het BKWI is geen lid van het AKO. Op tactisch niveau vindt afstemming plaats in het Platform Processen en ICT (PPI). In dit overleg participeren UWV, CWI en Divosa. Divosa is voorzitter van dit overleg. BKWI is secretaris van het overleg, maar geen lid. Het IB is toehoorder. Om zijn invloed te doen gelden is het BKWI in zowel het AKO als in het PPI aangewezen op bilaterale afstemming met de leden van deze overleggen. Gezien de opdracht van het BKWI om de samenwerking en de gegevensuitwisseling in de keten te ondersteunen echter, zou het voor de hand liggen dat het BKWI beide ketenoverleggen formeel adviseert. 10

11 De minister van SZW is verantwoordelijk voor de beoordeling van de jaarplannen, keurt deze goed en stelt op basis daarvan uitvoeringsbudgetten ter beschikking. Het door de minister goedgekeurde jaarplan van BKWI (en jaartranches waar het gaat om implementatieprojecten voor de verdere ontwikkeling van Suwinet) samen met de jaarplannen (en jaartranches) van de Suwipartijen zijn het vertrekpunt voor de uitvoering van taken op het gebied van ketensamenwerking en -informatisering. Bij de concrete invulling en uitvoering daarvan heeft BKWI een coördinerende rol. Het organiseert domeingroepen waarin op verschillende aandachts- en expertisegebieden overleg plaatsvindt tussen de ketenpartijen en is projectleider bij gemeenschappelijke ontwikkel- en realisatieprojecten. In het Ketenoverleg worden maatregelen geformuleerd om de voortgang van projecten te waarborgen. In laatste instantie is het de minister van SZW die de partijen kan dwingen tot het naleven van afspraken. De in de domeingroepen voorbereide voorstellen die betrekking hebben op het wijzigen van Suwinet en de daaraan gerelateerde standaards en normen worden voorgelegd aan de ketenpartijen in het AKO. Het AKO adviseert vervolgens de Minister van SZW, die kan besluiten om de wijzigingen door te voeren in de, waarvan de genoemde standaards onderdeel uitmaken. Vanaf dat moment gaat het om wettelijk vastgelegde, en dus bindende afspraken. Het BKWI maakt deel uit van de CWI, maar heeft daarbinnen, vanwege zijn ketenbrede opdracht, een zelfstandige positie. Over de door BKWI geleverde prestaties en de besteding van middelen wordt (formeel door de Raad van Bestuur van de CWI) via de daarvoor vastgestelde formats periodiek verantwoording afgelegd aan de Minister van SZW. 11

12 3. Ontwikkeling van de keten In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen de activiteiten en de resultaten van het BKWI op het gebied van Ketenontwikkeling. 3.1 Bevorderen gebruik Suwinet-Inkijk en inventariseren van functionele wijzigingen Suwinet-Inkijk zien we als een belangrijk product van het BKWI. Het wordt door een grote groep gebruikers als gebruiksvriendelijk en erg bruikbaar gewaardeerd. Het aantal gebruikers is in 2004 wederom toegenomen. Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van Suwinet-Inkijk én de verbetering van Suwinet-Inkijk waren in 2004 belangrijke speerpunten voor het BKWI. Daarvoor werden de volgende activiteiten ondernomen: Workshops Suwinet-Inkijk op regionale ketendagen; Start Marketingplan Suwinet-Inkijk: Kennis maken met de klant Houden van gebruikersgesprekken en faciliteren gebruikersgroepen; Ontwikkelen Suwinet-Inkijk scan; Start onderzoek naar nieuwe bronnen/nieuwe partijen. Uitbrengen reeks notities: Kansen pakken met Suwinet-Inkijk Samenwerking met Inlichtingenbureau en CP-ICT Workshop Suwinet-Inkijk op regionale ketendagen Tijdens de regionale ketendagen in maart 2004 zijn er workshops gegeven over de functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden van Suwinet-Inkijk. De opkomst bij deze workshops was bevredigend te noemen; verdeeld over een 6-tal workshops namen er totaal ongeveer 60 mensen deel. Door de interactieve opzet van de workshop was de betrokkenheid van de deelnemers groot. De positieve beoordeling achteraf in de evaluatieformulieren bevestigde die betrokkenheid en het nut van de inzet zoals flyers over de mogelijkheden van Suwinet-Inkijk en een demofilm. Naar aanleiding van de workshops gaven een groot aantal locaties (45) aan verdere informatie over Suwinet-Inkijk te willen en met het BKWI een lokale scan te willen houden op het gebruik van Suwinet- Inkijk. Ook in de gebruikersgesprekken nadien is de behoefte van een lokale Suwinet-Inkijk-scan meerdere malen geopperd, reden voor het BKWI om dit in 2005 verder uit te werken en te operationaliseren. Om de promotie van Suwinet-Inkijk verder te vergemakkelijken worden de in 2004 ontwikkelde producten, zoals flyer, stand en demo-film verder geprofessionaliseerd. Start Marketingplan Suwinet-Inkijk: Kennis maken met de klant BKWI heeft zich ten doel gesteld dat eind % van alle potentiële gebruikers ook echt frequent en naar tevredenheid gebruik maken van Suwinet-Inkijk. In het tweede kwartaal 2004 is daartoe de beschikbare informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk nauwkeuriger in beeld gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de diversiteit van gebruikers en potentiële gebruikers. Het globale beeld is dat de markt voor Suwinet-Inkijk bestaat uit potentiële gebruikers, waarvan 18 % bij CWI, 33 % bij UWV en 49 % binnen gemeenten. 98 % van de potentiële gebruikers hebben toegang tot Suwinet-Inkijk. Niet aangesloten gebruikers zitten nog vooral bij gemeenten. Respectievelijk 64 % (CWI), 42 % (UWV) en 37 % (gemeenten), gebruiken de voorziening actief. Vanwege het gemis aan mogelijkheden om het gebruikersgedrag elektronisch te kunnen meten en om de gebruiksmogelijkheden van Suwinet-Inkijk lokaal te verhelderen is in 2004 gestart met het voeren van gebruikersgesprekken. In totaal werden er in 2004 meer dan 120 gebruikersgesprekken gevoerd met CWI-, UWV- en GSD-medewerkers. Ook tijdens deze sessies is de behoefte van een lokale Suwinet-Inkijk-scan meerdere malen geventileerd. In 2005 zal dan ook een Suwinet-Inkijk-scan 12

13 ontwikkeld worden waarmee mogelijkheden tot verbetering van het gebruik kunnen worden onderzocht en in de vorm van een adviesrapportages aangeboden kunnen worden aan de betreffende locaties. 13

14 Houden van gebruikersgesprekken en faciliteren Gebruikersgroepen Om het gebruik van Suwinet-Inkijk te bevorderen heeft het BKWI zoals eerder aangegeven in 2004 meer dan 120 gesprekken gevoerd met medewerkers (voor het overgrote deel gebruikers van Suwinet-Inkijk) van de ketenpartners. Deze gebruikersgesprekken waren toegespitst op het beter leren kennen van de Suwinet-Inkijkgebruikers (de medewerkers van de ketenpartners die gebruik maken van Suwinet-Inkijk) en het in kaart brengen van de toepassing(smogelijkheden) van Suwinet-Inkijk in de werkprocessen van de ketenpartners. De bevindingen uit deze gespreksronden zijn verwerkt in een rapportage, die het BKWI heeft aangeboden aan de ketenpartners. Aan het PPI is vervolgens een voorstel voor vervolgacties gepresenteerd. In dit voorstel zijn de gevraagde verbeteringen uitgewerkt en is in het bijzonder aandacht besteed aan de kwaliteit van gegevens en aan opleiding en instructie. Ook is een voorstel gedaan ten aanzien van de doorontwikkeling van Suwinet-Inkijk, in lijn met de voornemens in het Ketenprogramma Concreet bevat het actieplan activiteiten om Suwinet-Inkijk nader onder de aandacht te brengen en zodoende het gebruik toe te doen nemen, waarbij gedacht kan worden aan quick-scans op lokaal niveau, handreikingen, opleiding/instructie en informatieoverdracht, zoals de mogelijkheden van Suwinet-Inkijk en best practices. Ten tweede worden acties benoemd om wensen en verbeterpunten te kunnen realiseren. Naast het houden van gebruikersgesprekken faciliteert het BKWI ook de Suwinet-Inkijk gebruikersgroepen van de ketenpartners: Gebruikersgroep Suwinet-Inkijk UWV Bij het UWV is de gebruikersgroep steviger in de centrale organisatie verankerd doordat de afdeling Processen en Systemen (P&S) van het UWV de taak op zich heeft genomen om Suwinet- Inkijk functioneel te gaan beheren. Dit betekent dat de gebruikersgroep door deze afdeling wordt gezien als adviesorgaan. Dit heeft er in 2004 toe geleid dat wensen en eisen die vanuit de gebruikersgroep worden geuit, door de afdeling P&S worden getoetst op impact en wenselijkheid. Deze nieuwe rol van de gebruikersgroep is samen met de afdeling P&S van het UWV verder ingevuld zodat dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verbetering en ontwikkeling van Suwinet-Inkijk. In het gebruikersoverleg is o.a. de uitfasering van de kolompagina s UWV aan de orde geweest en de vervanging in de vorm van de overzichtspagina s in Suwinet-Inkijk. De gebruikersgroep Suwinet-Inkijk UWV heeft in maal een overleg gehad. Gebruikersgroep GSD De plaats van de gebruikersgroep GSD binnen het gemeentelijke domein begint steeds helderder te worden. Met de komst van het CP-ICT Gemeenten heeft deze gebruikersgroep aan kracht gewonnen. Aandachtspunten waren de wens tot het inkijken op de LRD gegevens en het uitfaseren van de kolompagina's UWV. Verder stonden de uitbreidingsmogelijkheden van Suwinet-Inkijk (ontsluiten van gegevens van de RDW, KvK en BKR) prominent op de agenda. De algemene indruk was dat de focus voor de verdere ontwikkeling van Suwinet-Inkijk op de juiste onderwerpen wordt gelegd. Afstemming vond in een 4-tal bijeenkomsten in 2004 plaats. Gebruikersgroep CWI Ook met de gebruikersgroep van het CWI is het afgelopen jaar constructief en zinvol over de ontwikkeling van Suwinet-Inkijk overlegd. Door middel van een presentatie hebben we daar getoond wat de toegevoegde waarde van BKWI voor de gebruikersgroep is. Bij de bijeenkomsten van de gebruikersgroep zijn onder andere de bevindingen uit de gebruikersgesprekken aan de orde gekomen. Op basis van deze besprekingen is er een prioriteitenlijst samengesteld. Deze is meegenomen in de besprekingen met CWI Functioneel Beheer. De bezoeken die het BKWI aan CWI-locaties brengt worden afgestemd met CWI centraal. Ontwikkelen Suwinet-Inkijk scan Op basis van de constatering dat het gebruik van Suwinet-Inkijk nog niet optimaal is, én de vragen die vanuit het veld steeds vaker rijzen, wordt er een Suwinet-Inkijk-scan ontwikkeld. Deze scan moet locaties en/of regio s helpen inzicht te geven in het huidige gebruik en in de mogelijkheden die er verder nog zijn ten aanzien van Suwinet-Inkijk. Als resultaat van de scan moet er een adviesrapport opgeleverd kunnen worden die het lokale gebruik van Suwinet-Inkijk effectiever en efficiënter kan maken. 14

15 Start onderzoek naar Nieuwe bronnen/ partijen (via ABZ) In het 2004 is door het BKWI een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het ontsluiten van nieuwe bronnen, o.a. via een private partij ABZ. Het onderzoek richtte zich in eerste aanleg op gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Bureau Kredietregistratie (BKR) en het Kadaster. Conclusie van het onderzoek is dat deze bronnen in beginsel meerwaarde bieden voor de ketenpartners en dat ontsluiting via Suwinet-Inkijk mogelijk is. De rapportage werkt daarnaast een aantal overwegingen uit over de vraag voor wie en onder welke randvoorwaarden eventuele gegevensontsluiting moet plaatsvinden. Deze rapportage is bedoeld als discussienotitie voor standpuntbepaling van CWI, UWV en gemeenten en zal betrokken worden in de voorbereiding van de ICT-ambitie in het nieuwe ketenprogramma Uitbrengen reeks notities: Kansen pakken met Suwinet-Inkijk Het BKWI is gestart met het uitgeven van een reeks notities met als centraal thema Kansen pakken met Suwinet. Het doel van deze reeks is inzicht te geven in de wijze waarop Suwinet-Inkijk nog beter kan worden benut om de effectiviteit, rechtmatigheid en doelmatigheid in de keten van Werk en Inkomen te bevorderen. Inmiddels zijn er twee notities verschenen: De mogelijke inzet van Suwinet bij fraudebestrijding in de keten van Werk en inkomen. en Gebruik van het Basis Bedrijven Register in de keten van Werk en Inkomen. Samenwerking met Inlichtingenbureau en CP-ICT In het afgelopen jaar is er met het Inlichtingenbureau en met het CP-ICT gesproken over ieders acties richting de markt en hoe we elkaar daarbij kunnen verstreken. Er is een aantal praktische afspraken gemaakt: klantcontacten en bezoeken worden in beeld gebracht en (beter) en er zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruiken van klantgegevens. er moet meer inzicht komen in de meerwaarde van de verschillende producten afzonderlijk en in relatie tot elkaar. Dit heeft geleid tot samenwerking bij de benadering van gemeenten, onder andere bij de gemeentedagen en bij een verkenning (op locatie) van de relatie tussen Samenloopapplicatie en Suwinet-Inkijk. de beleidsdoelen voor 2005 worden op MT-niveau uitgewisseld. 3.2 Verkennen en aanjagen (nieuwe ketenvoorzieningen) Bevorderen BVG-vorming Door intensiever te gaan samenwerken ontstaat al snel een vraag naar nieuwe ICT-instrumenten. BKWI onderzoekt voortdurend welke behoefte er leeft bij de partners op lokaal niveau en stemt dit af op landelijk niveau. Een en ander is ondergebracht in het project BVG s in Beeld Bij dit project zijn de visie, het beleid en de aanpak van zes in het oog springende BVG s in beeld gebracht. Het gaat daarbij om Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Gouda, Hilversum en Nijmegen. Deze inventarisatie heeft geleid tot: Een objectief beeld van de stand van zaken en werkwijzen in de onderzochte BVG s; Een overzicht van in de BVG s gebruikte werkmethodieken: de gereedschapskist; Een presentatie als leidraad om een BVG in beeld te brengen: de Ketenspiegel; De ontwikkeling van de BVG monitor rond de stand van zaken van de lokale BVG ontwikkeling zodat een landelijk beeld beschikbaar komt; De organisatie van expertgroepen zodat de transfer van ervaring, kennis en informatie rond BVG vorming bevorderd wordt; Instrument voor het bepalen van bemiddelbaarheid De gereedschapskist De gereedschapskist is gebaseerd op in de praktijk bewezen voorbeelden en bestaat uit een kaartenbak met geïnventariseerde werkmethodieken die in de praktijk hun waarde blijken te hebben. De Ketenspiegel 15

16 De Ketenspiegel helpt partners op lokaal en centraal niveau om inzicht te krijgen en keuzes te maken in de gezamenlijke dienstverlening. Kenmerkende overeenkomsten en verschillen in visie, beleid en aanpak van een aantal in het oog springende BVG s is in beeld gebracht. Rond de Spiegel is op de Ketendagen in maart een workshop georganiseerd. Daar bleek veel belangstelling te bestaan voor het uitwisselen van ervaringen over de manier waarop Suwidoelen beter kunnen worden bereikt op BVG-niveau. In de loop van het jaar zijn diverse activiteiten ondernomen om de Ketenspiegel verder te ontwikkelen en te verfijnen. Door het testen van de Spiegel en het teruggeven van het spiegelbeeld komt er een beeld van de inhoudelijke profilering van een aantal lokale BVG s beschikbaar. In 2005 zal invulling worden gegeven aan geautomatiseerde verwerking en publicatie van de gegevens. BVG s die de Spiegel hebben ondergaan trekken de conclusie dat het een effectief instrument is om specifieke kenmerken van een BVG met elkaar in beeld te krijgen. Een oproep voor vrijwilligers voor de spiegel heeft in korte tijd veel vragen en reacties opgeleverd. Ook krijgen we regelmatig spontane meldingen van vragen over BVG-vorming. Hieruit komt dus duidelijk naar voren dat er een grote behoefte is aan ondersteuning bij BVG-vorming. Inhoudelijk blijkt tussen de BVG s grote overeenstemming te bestaan over de te bereiken resultaten. Zo vinden alle onderzochte BVG s dat met de klant voornamelijk over werk gesproken moet worden en dat inkomen (rechtmatigheid) nu teveel domineert. Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor het uitwisselen van ervaringen over de manier waarop deze doelen beter kunnen worden bereikt in BVGverband. Instrument voor het bepalen van bemiddelbaarheid In samenwerking met de gemeente Apeldoorn en CWI Apeldoorn is er een elektronisch instrument ontwikkeld voor een experiment met het onderscheiden van klantstromen in een zogenaamde A- en B- route. Het instrument, bevat een vragenlijst die door de klant (werkzoekende) op een klant-pc kan worden ingevuld. Het resultaat hiervan wordt vervolgens besproken in een gesprek tussen werkzoekende en adviseur. Het instrument zal, als uit een lokale evaluatie blijkt dat het instrument daadwerkelijk het uitvoeringsproces ondersteund, door BKWI breder beschikbaar worden gesteld. Dit project wordt inhoudelijk onder meer afgestemd met het CWI project A-B-route. Ketenregister Beroepen, Opleidingen & Competenties (BO&C) In 2003 heeft het BKWI als onderdeel van het ketenprogramma een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid om binnen de Suwiketen een gestandaardiseerde registratie van Beroepen en Opleidingsgegevens te houden uitgevoerd. In 2004 heeft dit onderzoek een vervolg gekregen. Uit het onderzoek, een workshop en veelvuldige gesprekken door het BKWI met de ketenpartijen bleek dat er voldoende inhoudelijke argumenten waren om de ontwikkeling van een B&Oketen(referentie)register ter hand te nemen. Een door het BKWI ontwikkelde B&O-tool, die de B&Ogegevens van CWI via Suwinet-Inkijk kan ontsluiten op een voor de ketenpartners bruikbare ondersteunende wijze, staat nagenoeg gereed. Deze tool kan begin 2005 beschikbaar worden gesteld aan de ketenpartners. Er bestaat binnen de keten behoefte aan ontsluiting van specifiek door het CWI reeds gebruikte B&Ogegevens. Het toewerken naar een keten-referentieregister B&O wordt ondanks het bestaan van een aantal mogelijke drempels, als zeer waardevol bestempeld. Een gezamenlijk B&O-register biedt de kans eenzelfde taal te gaan spreken en eenduidig informatie uit te wisselen over reïntegratiemogelijkheden en reïntegratietrajecten. De aanvulling van het register met competenties wordt noodzakelijk geacht, maar de ontwikkeling hiervan zal de nodige tijd in beslag nemen. De informatie uit de workshops en de gesprekken met de deskundigen in het veld zijn gebruikt om een concept adviesbeleidslijn te formuleren voor het CWI. Verder is het resultaat van de gespreksronden dat in het ketenprogramma een passage is opgenomen met betrekking tot de functie van het B&Oregister als authentieke bron. Hierbij is tevens geopperd verdere uitbreiding van de gegevens met competentie en belasting/belastbaarheidskenmerken op nut en noodzaak te onderzoeken. Op basis van de diverse gesprekronden in 2004 is er daarnaast vanuit enkele lokale initiatieven het verzoek gekomen om (onderdelen van) het B&O-register ter beschikking te stellen ten behoeve van de eigen werkomgeving. Hierover vond in 2004 afstemming met het CWI en de vraagstellers plaats. 16

17 Ook het instrumentarium binnen werk.nl heeft op onderdelen de belangstelling van de ketenpartijen gekregen. Het BKWI heeft dit nader geïnventariseerd aan de hand van een eerste vraagverkenning en zal de resultaten gebruiken om in 2005 tot verdere concretisering te komen in de ontwikkeling van ondersteunend keteninstrumentarium of anderszins de ontwikkeling van een keten referentieregister B&O. 17

18 Keten prestatieindicatoren en lokale managementinformatie Het BKWI heeft bij de ontwikkeling van het Ketenprogramma 2005 meegewerkt aan een nadere definiëring en uitwerking van de KPI s (Keten Prestatie Indicatoren) voor het ketenprogramma. Gestart wordt met het meetbaar en inzichtelijk maken van een ketenpreventie- en ketenuitstroomquote. Het BKWI faciliteert de ketenpartners bij de ontwikkeling van deze landelijke ketenprestatieindicatoren. Via een werkgroep KPI s, bestaande uit een vertegenwoordiging van de afzonderlijke ketenpartners, wordt gestuurd op de besluitvorming, methodiek en operationalisering van prestatieindicatoren voor de keten in In 2004 zijn daarvoor de eerste concepten van definiëring en methodiekontwikkeling aangepakt. Ook op lokaal BVG-niveau bestaat behoefte aan de ontwikkeling van managementinformatie, omdat de huidige informatievoorziening ontoereikend is om de effecten van de samenwerking transparant te maken. De behoefte aan de ontwikkeling van managementinformatie en doorstroomgegevens van klanten zijn ook geuit vanuit het project ketenarchitectuur fase 1. Beide signalen zijn voor BKWI de aanleiding geweest om na te denken over een mogelijke aanpak van de ontwikkeling van ketenbrede managementinformatie. Daartoe zijn een aantal verkennende gesprekken gevoerd (onder andere met CWI en CBS) en is er een lokale pilot, op verzoek van het BVG-Nijmegen, gestart in het BVG Nijmegen. Op basis van een bredere vraag zijn voorbereidingen getroffen om het aantal pilots in 2005 uit te breiden op een aantal locaties en gegeven de specifieke lokale vragen deze ook met specifieke oplossingsrichtingen te ondersteunen. Van hieruit moet meer inzicht ontstaat in de feitelijke behoefte en oplossingsrichtingen (operationeel, tactisch en strategisch) van sturings-, beheersings- en toezichtinformatie op lokaal ketenniveau. Sonar in de keten Met de komst van Sonar, het nieuwe automatiseringssysteem van het CWI, beschikt de keten over een systeem dat geschikt is voor elektronische berichtenuitwisseling tussen CWI, Sociale Diensten en het UWV. Het BKWI speelt een actieve rol bij het ontwikkelen van de koppelingen van Sonar naar de ketenpartners. We zien Sonar als een kans om de ketensamenwerking een goede impuls te geven. Om die reden is ook een ketendemo over Sonar ontwikkeld. Daarin worden de volgende aspecten van Sonar in de samenwerking in de keten belicht: ontwikkelde koppelingen tussen CWI en ketenpartners; het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens; het inlezen van beschikbare gegevens uit de verschillende bestanden Het BKWI begeleidt de implementatie van Sonar bij de ketenpartners. In het ontwikkelde actieplan wordt geprobeerd een reëel beeld te schetsen van de mogelijkheden die Sonar biedt in de samenwerking en wat ervoor nodig is om de voordelen (op termijn) te pakken. Ook wordt er geprobeerd een situatie te creëren waarin GSD en CWI-vestigingen naar eigen wens een implementatietraject kunnen vormgeven. Cliënten Begeleidingssysteem. Bij veel gemeenten die bezig zijn met het inrichten van een BVG ontstaat de vraag hoe de klantstromen zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgevangen. Deze vraag heeft betrekking op telefonie, multichanneling en de inrichting van de publieksruimten (beursvloer). Ook bij de reeds ingerichte BVG s is men niet tevreden omtrent de ontvangst van klanten en de begeleiding van de klant binnen het gebouw. Het BKWI inventariseert de ontwikkeling op dit terrein bij de verschillende ketenpartners en onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheid van een Cliënten Begeleidingssysteem. 3.3 Verkennen vraag in specifieke ketens binnen domein W&I Jongeren Jongeren vormen politiek een specifieke groep. Op lokaal niveau zien we ook vaak dat de gezamenlijke aanpak van jongeren als vliegwiel dient voor de bredere samenwerking. Om inzicht in het speelveld en de dominante problematiek te krijgen en de mogelijke bijdrage van BKWI hierin, is er 18

19 een verkenningsrapport opgesteld. Er lijkt zich een drietal mogelijkheden voor te doen waarbij een bijdrage van BKWI zou kunnen leiden tot enerzijds een lokale verbetering van de efficiency en anderzijds een voorbeeldfunctie voor bredere toepasbaarheid. Reïntegratie Op basis van gesprekken met enkele gemeenten en reïntegratiebedrijven is een stappenplan opgesteld om te komen tot uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en reïntegratiebedrijven. Ook is contact gelegd met UWV over lopende pilots en de reïntegratiebranche. Hoewel de noodzaak van een structurele aanpak van reïntegratie wordt onderschreven, bestaat er in het werkveld een grote(re) behoefte aan tastbare resultaten in de vorm van quick wins en/of pilots waarin meerdere reïntegratiepartners zijn betrokken. Dat de ervaring met en het inzicht in het thema reïntegratie bij ketenpartners is toegenomen komt onder andere tot uiting in het feit dat dit als een van de vijf ambities van het vervolg ketenprogramma is vastgesteld. Arbeidsadviseur Ten behoeve van de invoering van de onafhankelijk Arbeidsadviseur heeft het BWKI in 2004 aan de hand van een beperkte informatieanalyse, een eerste aanzet gemaakt voor de wijze waarop het Suwinet-Inkijk deze Arbeidsadviseurs in hun informatiebehoefte zouden kunnen gaan ondersteunen. Een verdere uitwerking en verdieping van mogelijke oplossingen heeft nog niet kunnen plaatsgevonden. 19

20 4. Ontwikkeling Producten en Diensten (Projecten) 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van zowel de transformatieprojecten als de reguliere projecten. De transformatieprojecten en de bijbehorende mijlpalen staan gespecificeerd in de versie 0.1 van de Voorlopige jaartranche 2004 BKWI. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd die vermeld staan in de bijlage Resterende projecten 2003 bij de bovengenoemde jaartranche. De uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de reguliere projecten passen binnen de kaders van de vier hoofdgroepen aan activiteiten zoals deze in de Voorlopige jaartranche 2004 zijn gespecificeerd. Op 3 juni is de BKWI Jaartranche 2004 aangeboden aan het ministerie van SZW. In onderling overleg met het ministerie is afgesproken geen voorlopige en separate definitieve Jaartranche op te stellen, maar beide beoogde tranches te integreren tot één. In nauwe samenwerking met de ketenpartners is in het afgelopen jaar invulling gegeven aan de uitvoering van de vijf transformatieprojecten uit de Jaartranche. De meeste activiteiten hebben plaatsgevonden rond het project Realiseren geautomatiseerde werkproceskoppelingen. Het behalen van de doelstellingen uit de jaartranche 2004 stond het afgelopen jaar centraal, maar ook nieuwe ontwikkelingen mochten, konden en werden niet genegeerd. Alle doelstellingen uit de jaartranche zijn behaald. Daarnaast zijn additionele resultaten behaald. Het wordt steeds duidelijker dat het BKWI niet alleen een rol heeft als ontwikkelaar van kolomoverstijgende ketenproducten en ketendiensten, maar tevens de integrale voortgang van projecten van ketenpartners moet borgen. Immers, de uitrol van Sonar brengt intensieve afstemming met gemeenten en hun pakketleveranciers met zich mee. Het BKWI heeft zich een pro-actieve en soms zelfs sturende rol aangemeten om ketenprojecten tot tijdig tot een goed einde te brengen. Deze spanning levert naast de nodige spanningen ook resultaat op: in 2004 werden alle doelstellingen uit het trancheplan behaald. 4.2 Transformatieprojecten Project/Mijlpaal 1. Professionaliseren Suwinet Inkijk Geplande opleverdatum Gerealiseerde opleverdatum In productie nemen release Gerealiseerde noodvoorziening voor GVI Verbeteren van technische performance SIS doorgevoerde noodzakelijke beveiligingsmaatregelen Verbeteren functionele performance SIS: doorvoeren van nieuwe lay-out SIS In productie nemen release Mijlpaal verwijderd Gerealiseerde noodvoorziening voor GVI In productie nemen release Doorvoeren van nieuwe beveiligingsstandaards (centraal) decentraal nog niet In productie nemen release Doorvoeren van nieuwe beveiligingsstandaards Aansluiten SIOD (technisch gereed)1 1 Alle BKWI-werkzaamheden zijn conform planning afgerond. 20

Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 27 februari 2006 INHOUD 1 MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2 INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2 Taken BKWI...7 2.3

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s AKO 2007/366b Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s Algemeen Ketenoverleg Landelijke Cliëntenraad 22 januari 2007 Afspraken tussen het Algemeen Keten Overleg (AKO) en de Landelijke Cliënten Raad

Nadere informatie

Ons kenmerk UB/04/ Datum 19 mei 2004

Ons kenmerk UB/04/ Datum 19 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan devoorzitter Raad van Bestuur CWI de heer drs. R. de Groot Postbus 58191 1040 HD Amsterdam Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2007 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2007 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 10 maart 2008 Versie: Definitief 1.0 1 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Jaarverslag... 3 2 INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 2 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...4 1.1 ALGEMEEN...4 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Introductie Suwinet en ENSIA

Introductie Suwinet en ENSIA Introductie Suwinet en ENSIA Anton Slijkhuis senior beleidsmedewerker Directie Stelsel en Volksverzekeringen / Taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling oktober 2017 Inhoud 1. Feiten 2. Probleem 3. Aanpak

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8285 onderwerp Reactie op het evaluatierapport WET SUWI uw kenmerk

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2006 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2006 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 2 maart 2007 Versie: Definitief 1.0 1 MANAGEMENTSAMENVATTING...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Jaarverslag...4 2 INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009... 5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning

Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning CWI Informeren over conjunctuurbestendig model CWI (25/06/03) In Jaarplan CWI 2004. Jaarplan CWI 2004 is op 27 november 2003 Afgerond aan Kamer

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

ICT als verbindende schakel. Keteninformatisering in het stelsel van werk en inkomen

ICT als verbindende schakel. Keteninformatisering in het stelsel van werk en inkomen ICT als verbindende schakel Keteninformatisering in het stelsel van werk en inkomen Inspectie Werk en Inkomen ICT als verbindende schakel R 05/05, april 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-123-9 2 Inspectie

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus HD AMSTERDAM CWI/2006/1083 UB/A/2006/ Geachte heer De Groot,

Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus HD AMSTERDAM CWI/2006/1083 UB/A/2006/ Geachte heer De Groot, Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus 58191 1040 HD AMSTERDAM 1040 HD58191 Contactpersoon drs. D.S. Badal mr. J.M.E. Selter Doorkiesnummer (070) 333 53 96 (070) 333 44

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen REKENKAMERBRIEF Privacy in de 3 decentralisaties INLEIDING Door de 3 decentralisaties verwerkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 veel meer persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Nadere informatie

Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid

Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid 1. Informatiekamer Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)) De Informatiekamer Onderwijs is het

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 21 maart 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700182 Lbr. 17/017 Telefoon (070) 373 8338 Bijlage(n) 1 Onderwerp nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding Medewerkers van Sociale Zaken beschikken over de mogelijkheid om gegevens van klanten te controleren

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus BH AMSTELVEEN

Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus BH AMSTELVEEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter Raad van bestuur SVB de heer drs. E.F. Stoové Postbus 1100 1180 BH AMSTELVEEN Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ONS KENMERK z van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ONS KENMERK z van de Tweede Kamer der Staten Generaal POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Voorzitter van de Vaste commissie voor DATUM

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

CWI Service. Dienstverlening in multichannel perspectief

CWI Service. Dienstverlening in multichannel perspectief CWI Service Dienstverlening in multichannel perspectief Menno Dekenga, manager CWI Service Bas Hoondert, projectmanager implementatie Minisymposium M&I/Partners 18 juni 2007 CWI Service Dienstverlening

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie