Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Logging als taak van het BKWI Informeren van gebruikers Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document: 1 augustus 2010 Versie: 2010 Status: Concept Datum afdruk: 14 september 2009 Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

3 1 Inleiding Het BKWI heeft rapportages ontwikkeld omtrent de logging van het gebruik van Suwinet-Inkijk. Vanaf maart 2004 worden deze rapportages geimplementeerd. Bij het ontwikkelen van deze rapportages is gebleken dat binnen de organisaties van de verschillende ketenpartners niet voldoende bekend is welke gegevens op welke wijze worden gelogd. Doel van dit document is een bijdrage leveren aan het informeren van management en gebruikers van Suwinet-Inkijk over het gegeven dat bij het gebruik van Suwinet-Inkijk, verschillende handelingen gelogd (vastgelegd) worden. Het document geeft inzicht in hoe een en ander plaatsvindt en wat en waarom vervolgens over deze logginggegevens wordt gerapporteerd. Voor dit document is gebruik gemaakt van informatie uit het document Logging van het Inlichtingenbureau, informatie van de leden van de Domeingroep Privacy en Beveiliging (DPB) en juristen van de ketenpartners. Het document Periodieke en specifieke loggingrapportages bevat procedures met aanvullende informatie en is tevens beschikbaar binnen het BKWI. 2 Logging als taak van het BKWI Het BKWI is verplicht om gegevens te loggen waarmee het gebruik van Suwinet-Inkijk per medewerker van het UWV, CWI, Gemeentelijke Sociale Diensten, IB en BKWI kan worden nagegaan. Sinds 1 januari 2002 is in het verlengde van de Suwiwet een Regeling Suwi in werking getreden. In de artikelen 6.2 en 6.3 van deze regeling staat de volgende tekst: De toegangsbeveiliging wordt gerealiseerd door middel van een gemeenschappelijk standaard toegangsbeveiligingspakket. Dit pakket verzorgt tevens de logging van alle toegangen die verleend zijn (en die afgewezen zijn). Deze logging bevat informatie over wie (welke gebruiker) welke gegevens over welk sofi -nummer heeft geraadpleegd. Op basis van deze logging worden periodieke rapportages opgesteld. In de bijlage beveiliging bij de Regeling SUWI staat dat het BKWI verantwoordelijk is voor het opstellen van genoemde rapportages en dat de Suwi-organisaties de rapportages analyseren teneinde (vermoedelijk) misbruik te kunnen detecteren. In de loggingapplicatie worden persoonsgegevens opgeslagen. De gelogde gebruikersnaam wordt vastgelegd en verschaft informatie over een identificeerbaar natuurlijk persoon, die binnen het Suwinet-Inkijk informatiesysteem handelingen verricht. Omdat deze opslag van persoonsgegevens geautomatiseerd plaatsvindt, dienen alle bepalingen in de WBP bij het gebruik van de loggingapplicatie door zowel het BKWI als alle betrokken ketenpartners in acht te worden genomen. Welke gegevens worden gelogd? De volgende gegevens worden bij elk gebruik van (de functionaliteiten van) Suwinet-Inkijk binnen de loggingapplicatie opgeslagen: het tijdstip van iedere log-in en log-out en andere actie; de gebruikersnaam van degene die inlogt/uitlogt; elk sofi-nummer (of andere zoeksleutel) waarvan gegevens worden opgevraagd; Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

4 elke actie, zoals de bekeken kolom- of overzichtspagina s. Doel van logging Het doel van deze logging is tweeledig, te weten: 1. Tegengaan en controleren van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende verwerking Persoonsgegevens mogen uitsluitend in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. (artikel 6 WBP). Dit is nader uitgewerkt in artikel 7 waarin is vastgelegd dat de verantwoordelijke (lees: iedere ketenpartner) vooraf moet vaststellen welk doel de gegevensverzameling dient. Vervolgens begrenst artikel 8 WBP de ruimte van de verantwoordelijke door een limitatieve opsomming te geven van de mogelijke rechtvaardigingsgronden om persoonsgegevens te verwerken, varierend van de toestemming van betrokkene tot verwerking in het kader van de uitvoering van wettelijke of publiekrechtelijke taken. Artikel 9 biedt tot slot de mogelijkheid om de verzamelde gegevens ook voor een ander doel te gebruiken, mits dat andere doel een nauwe relatie heeft met het oorspronkelijke. Concreet vertaald voor Suwinet betekent dit het volgende; de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de ketenpartners enerzijds en het met behulp van Suwinet-Inkijk raadplegen van de bronnen anderzijds moeten passen binnen de doelen die de verantwoordelijke ketenpartners hieraan hebben gegeven. Deze doelen zullen samenhangen met de wettelijke taken op het gebied van arbeidsbemiddeling en/of uitkeringsverstrekking. Alleen voor deze doelen mogen de persoonsgegevens van betrokkenen bij het gebruik van Suwinet-Inkijk worden gebruikt: persoonsgegevens mogen immers niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9 WBP). Het voorschrift dat gegevens alleen in overeenstemming met de wet mogen worden gebruikt uit artikel 6 WBP, betekent ook dat alle ketenpartners verplicht zijn te voorkomen dat de persoonsgegevens die worden uitgewisseld, op een onrechtmatige of onregelmatige wijze worden gebruikt. Deze verplichting staat ook in artikel 13 WBP omschreven. Daar staat namelijk bepaald dat de verantwoordelijke technische en organisatorische maatregelen moet nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige of onregelmatige verwerking. Vanwege de hierboven vermelde verplichtingen is de loggingapplicatie geimplementeerd binnen het Suwinet-Inkijk informatiesysteem. Aan de hand van de gelogde gegevens kan namelijk worden nagegaan respectievelijk gecontroleerd: of het gebruik van de persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden en/of werkzoekenden niet op een onrechtmatige of onregelmatige wijze geschiedt of de verwerking van deze gegevens niet verder gaat dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Tevens gaat van het bestaan van de loggingapplicatie een preventieve werking uit. De wetenschap dat het gebruik van het Suwinet-Inkijk informatiesysteem wordt gelogd zal er toe bijdragen dat de persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden niet in strijd met de wet of doeloverschrijdend worden verwerkt. 2. Wetenschappelijk en/of statistische doeleinden Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

5 Daarnaast is de loggingapplicatie binnen het Suwinet-Inkijk informatiesysteem geimplementeerd ten behoeve van wetenschappelijke en/of statistische doeleinden. Voor alle betrokkenen kan het van belang zijn om na te gaan hoe vaak door welke ketenpartner gebruik wordt gemaakt van het Suwinet-Inkijk informatiesysteem en/of op welke wijze en met welke frequentie dossiers worden geraadpleegd. Aan de hand van deze omstandigheden kan de werking en de functionaliteit van het Suwinet-Inkijk informatiesysteem worden geevalueerd en verbeterd. Volgens artikel 9 lid 3 van de WBP wordt het verder verwerken van gegevens voor deze doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd. Voorwaarde is dat de nodige voorzieningen zijn getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. 3 Informeren van gebruikers Gebruikers van Suwinet-Inkijk moeten weten dat over hen gegevens worden verzameld en vastgelegd. Dit is een belangrijk onderdeel van de privacybescherming ten opzichte van deze medewerkers. Met het oog hierop dient iedere ketenpartner onder andere de navolgende informatie te verstrekken aan de medewerkers die (gaan) werken met Suwinet-Inkijk: het bestaan van de loggingapplicatie; de (aard van de) gegevens die binnen deze applicatie worden gelogd; doelen van logging; dat de gelogde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn vastgelegd; omschrijving van de werkzaamheden die met behulp van het Suwinet-Inkijk mogen worden verricht respectievelijk omschrijving van ieder gebruik van (de persoonsgegevens binnen) Suwinet-Inkijk dat verboden is; de gevolgen voor een gebruiker van Suwinet-Inkijk bij een geconstateerd onrechtmatig, onregelmatig of doeloverschrijdend gebruik van (de persoonsgegevens binnen) het Suwinet- Inkijk (sancties); de wijze en het moment waarop en door wie een (mogelijk) geconstateerd onrechtmatig, onregelmatig of doeloverschrijdend gebruik van (de persoonsgegevens binnen) Suwinet- Inkijk wordt gecommuniceerd met de betreffende medewerker(s); overzicht van degenen die bevoegd zijn de informatie van de loggingapplicatie op te vragen; de bewaartermijn van de gelogde gegevens; In algemene zin wordt er vanuit gegaan dat iedere medewerker een algemeen document heeft ondertekend waaruit blijkt dat hij geen gegevens buiten de organisatie brengt over informatie die hij uitsluitend kan hebben verkregen uit de hem ter beschikking gestelde informatiesystemen welke gekoppeld zijn aan zijn rol c.q. functie. Ook de ondernemingsraad moet er bij worden betrokken. In de Wet op de Ondernemingsraden staat: een ondernemer heeft instemming nodig van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling inzake voorzieningen Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

6 die geschikt zijn op of geschikt zijn voor waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen. Pas na instemming van de ondernemingsraad mogen specifieke rapportages aangevraagd worden, waarin gelogde gegevens met betrekking tot medewerkers worden vermeld. Hierbij wordt de vastgestelde procedure gevolgd, die in het volgende hoofdstuk kort wordt toegelicht. 4 Rapportage over logging De Suwidesk van het BKWI stelt op basis van de logginggegevens maandelijks de volgende rapportages op,volgens de procedure vastgelegd in het document Periodieke en specifieke loggingrapportages; Gebruik Suwinet-Inkijk Rapportage CWI Gebruik Suwinet-Inkijk Rapportage UWV Gebruik Suwinet-Inkijk Rapportage Inlichtingenbureau Gebruik Suwinet-Inkijk Rapportage BKWI & totaaloverzicht Gebruik Suwinet-Inkijk Rapportage GSD X De rapportage wordt via mail verspreid naar de security officers 1 van de ketenpartners. De rapportage bevat geen informatie over individuele medewerkers. Alleen de daartoe geautoriseerde medewerkers van de Suwidesk van het BKWI hebben toegang tot de logginggegevens. De periodieke rapportages daarentegen mogen door iedere geinteresseerde worden ingezien. Iedere ketenpartner (lees: de security officer) heeft de verplichting om regelmatig aan de hand van de periodieke rapportage met logginggegevens te controleren of het gebruik van de gegevens binnen Suwinet-Inkijk plaatsvindt binnen de wettelijke kaders en overeenkomstig de doelen die zijn organisatie hiertoe heeft geformuleerd. Indien het vermoeden bestaat dat gegevens worden misbruikt, kan een security officer van een ketenpartner aanvullende informatie opvragen volgens de afgesproken procedure. Daarnaast kan er bij iedere organisatie een geautoriseerde functionaris (bijvoorbeeld het hoofd P&O) aangewezen worden, die (via de security officer) rapportages opvraagt, bij vermoeden van misbruik van gegevens. Wijzigingsverzoeken met betrekking tot de inhoud van de periodieke rapportage kunnen worden ingediend bij de Suwidesk van het BKWI. 1 Indien de organisatie geen security officer heeft benoemd, wordt de rapportage naar een contactpersoon voor het onderwerp verstuurd. Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

7 Documenthistorie Documenthistorie Datum Concept Auteur Opmerking Concept 0.1 T. de Haar Eerste versie op basis van loggingdocument van IB concept 0.2 T. de Haar, E. Buis Vereenvoudigde versie, met name opsomming juridische achtergronden is vervallen concept 0.3 T. de Haar, E. Buis Opmerkingen Jan Breeman, Poul Brands, Olf Kinkhorst verwerkt. Deze versie aan DPB voorgelegd concept 0.4 E.Buis Update en opmerkingen van Jan Breeman verwerkt Concept 1.1 J.Breeman Review Goedkeuring Datum Versie Auteur Opmerking E.Buis Overdracht aan BKWI-Exploitatie J.E.Breeman Informatie over logging gebruik Suwiet-Inkijk, versie van 7

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Augustus 2005 Versie 6.05 BIJLAGEN Deze bijlagen zijn bedoeld om de implementatie te ondersteunen van de gedragscode

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2005/754

Nadere informatie

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nader gebruik lichaamsmateriaal Universitair Medisch Centrum Commissie Mensgebonden Onderzoek Nader gebruik lichaamsmateriaal Hoofdstuk Patiënt en zorg Toelichting Het voorschrift Nader gebruik Lichaamsmateriaal is gebaseerd op de Code

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Gezondwerkt door PREVITA B.V. Opgesteld door PreVita B.V. Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam T: 078 644 08 10 F: 078 644 08 11 info@previta.nl www.previta

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie