A5OÍ'l. Dhr Briers Jean. Nationalestraat4 bus 31. Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A5OÍ'l. Dhr Briers Jean. Nationalestraat4 bus 31. Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN"

Transcriptie

1 A5OÍ'l Provinciesteenweg 29ó 2530Boechout Tel,Kontooruren : 03/ l. 4,00 - I 7,30u, 08,30-12,30u, Fox: Noodnummer: HrA,34],. 28 B.l,V. nr,20ó,.ló3 cuoo SYNDICUSVAN GEBOUWEN Dhr Briers Jean Nationalestraat4 bus Antwerpen Verslag van Nationalestraat 4-10 te 2000 Anhverpen: algemenevergadering van 11 oktober 2004 Aanvang : 20.05u Aanwezig: Dhr. GUYOT Mew. DE CREMER NV GUSA Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN Dhr. E. DIERICKX Dhr. M. DIERCKX (bij voknacht) Dhr. RERREN (bij Mew. VERSTREKEN volmacht) Mew. PEETERS-DIERCKX Dhr. DORSSEMONT(brj volmacht) Dhr. enmew. ROGIERS Dhr. en Mew. MOHRMAN- TERBEEK(bUvolmacht) Dhr. en Mew. JACOBS-DEMULDER (bij volmacht) Mevr. DONCKIER Mew. J. GORIS Dhr. en Mew. HAZEBROEK- VAN ARKEL (bij volmacht) Dhr.BzuERS BVBATWINSHOLDING l. Mevr. 'S HEEREN financieel overzicht De syndicus verstrekt mondeling toelichting bij het overhandigdefinanciële overzicht. De percentsgewijze vergelijking van water en electriciteit met het vorige werkingsjaar is misleidend daar het opnamejaar van de nutsmaatschappijen niet samenvalt met het werkingsjaar van het gebouw. Terzake electriciteit zíjn er nog geen conclusies te treffen wat betreft de overstap naar een andere stroomleverancier daar er nog geen meteropnameplaats vond. Er zijn geen verder vragen. De afrekening wordt goedgekeurden de syndicus bekomt déchargeover de voorbije periode. 2. plaatsenanti-plaszuilen in de hoekenaan eevel Randstad Door de syndicus werd geïnformeerd naar een systeemom wildplassen tegen de gevel te ontraden (een soort van schuingerichtelamellen waardoor de urine op de schoenenvan de wildplasserterechtkomt). Hoewel dit in theorie dé oplossinglijkt, blijkt in de praktijk dat de constructiezeermoeilijk te onderhouden/reinigenis. De vergadering is niet geïnteresseerd,doch formuleert het uitdrukkelijk verzoek aan het adres van Randstadom de gevelpanelenin blauwe steen frequenter (grondig) te laten reinigen : bij ingebruikname door Randstadwas dit het geval, doch inmiddels wordt gevel en troffoir nog maar amper onderhouden.nochtans is het onderhoud van de gevel op het gelijkvloers de verantwoordelijkheid van de winkels!

2 3. lansdurig branden van lampen Blijkbaar blijft het licht op de tweedeverdiepingpermanentbranden(opgelet : minuterie staatvrij lang). De syndicus zal nazicht laten verrichten door de electriciën.tevens zal nazichtverricht worden van het licht in de sasna de inkomhal van ru. 4. Tegelijk zal er brj de electriciën een vooíraad besteldwordt van vervanglampjes; dezezal ter beschikking liggen in het lokaal van de poetsdienstzodat de werkvrouwen kapottelampjeszoudenkunnen vervangen.gelieve daartoeeventueeldefecte lampjes te meldenaan de poetsdienst. Indien men zelf de defectelampjes wil vervangen,dan kan men aan de poetsvrouwom de benodigdelampjes verzoeken. 4. kuisen van kelder De reinheid van de kelder hangt samenmet de eventuelelekkagesof instroom van water wegensverstoppingen. Vele problemen zijn opgelost, doch er blijft een structureelprobleem bij de waterverzachter.het gaat om een structureel probleem veroorzaakt door het ingewikkelde buizenstelselmet vaak onvoldoende verval. Thans worden aan aantalbuizen reedstweemaalper jaar preventiefgereinigd,doch bij dreigendeverstoppingis het nog altijd beter dat er een beperkte plas water is ter hoogte van de waterverzachter,dan dat er door een volledige verstopping ernstige kosten aan het leidingstelsel zov komen. De plas rein water in de kelder met electriciteitsmetersheeft derhalveeen verwittigfunctie : wanneerer een plas wordt vastgestelddient onmiddellijk de syndicusverwittigd. Na overleg besluit de vergadering het buizenstelselaan een cameraonderzoekte onderwerpen om eventuele vernauwingenop te sporen : ten dele dichtgeslibdebuizen zullen worden vervangen. Er zal ook gespeurdworden naar de mogelijke oorzakenvan de geurhinder. Een nog frequenterepreventieve reiniging (4 maal per jaar) wordt niet weerhouden: wel zal door rondvraag onderzochtworden of de geurhinderna de reiniging afneemt. Er wordt melding gemaaktvan een lek in de schachtnaastde lift van nummer l0 (vooral bij hevige regenval). Tot slot zullen er op het dak nieuwe bladvangersworden aangebrachtom te vermijden dat er balastkeidesin de afuoerenspoelen. 5. herstellenmannerblok aan inkom 4 : conformiteit naamplaatjes De beschadigingaan het marmerblok zal weggewerktworden door het aanbrengenvan een afgerondhouten profiel (gelijkaardig met de muurbekleding). Er wordt gemelddat ook in ingang l0 de fi'ontplaatvan het marmerbloklos zit (moet vastgemaaktworden). Tevens wordt er verzocht een deurstopaan te brengen zodatde vloermat niet meer wordt opgekruld door de sasdeur.(de deurstopmoet verwijderbaar zijn voor ingeval van verhuizing). Terzake de naamplaadesop de bellen, brievenbussen,en in de lift wordt beslist dat dezeallen conform moeten zijn : de afivijkende plaadesdienen te worden vervangen.indien dit niet voor 15 novemberin orde is gebracht door de desbetreffendebewoners,dan zal de syndicusdit doen op kostenvan de betrokken eigenaars zwerfuuil in ingane ní. l0 + teveel fietsen in bergplaats Het zwerfvuil is inmiddels verwijderd. Het probleemvan de te krappe fietsenbergplaats kan opgelostworden door gebruik te maken van de fietsenbergplaatsin nr. 4 : de sleutel hiervan is te bekomenbij Dhr. BRIERS (app. 4/31,op de derde verdieping). Het is aangewezendatin de kleine bergplaatsvan nr. l0 enkel nog die fietsen bewaard worden die zeer frequent worden gebruikt. 8. sluiten voordeur De cilinder van de voordeur in nr 4 blijkt versletenen moet vervangen.de syndicuszal de cilinder aldus laten vervangendat dezelfde sleutelsbehoudenkunnenblijven. Het is nog steedsde bedoelingdat de deur vanaf22.00uop nachtslotwordt gedaan!

3 9-10. nachtlawaai/dierenlawaai - standvan zakenbinnenkoer: eebruiken uitzicht Er is geen algemeen probleem van lawaai. Enkel op de vijfcle verdieping zijn er incidenten geweestdoch dit kadert in de ruimere problematiekvan de misverstanden en onvrededie er bestaattussende bewonersrond het binnenpleinop de vijfcle verdieping. De discussiehier splitst zich uit in twee luiken : enerzijdsde inrichting van het binnenplein,anderzijdshet gebruik ervan. Bij gebreke aan verstandhoudingtussende bewonersvalt men terug op de basisakte,krachtens dewelke het binnenplein te vergelijken is met een gang op de andereverdiepingen. De eigenaars van de appartementenop de vijfde verdieping zullen trachten op kor-te termijn onderling een consensuste bereiken over een reglementvan inwendige orde. In voorkomendgeval kan dit ter bevestiging voorgelegdworden aan de algemenevergadering. Er zijn twee vrageni.v.m. het uitzicht van het gebouw: a. het aanbrengenvan zoírneweringenlangsde buitenzijdevan het gebouw.de bedoelingzou zijn voor de ramen geleiders aan te brengen in de kleur van het scluijnwerk waarin verticaal een scherm kan neergelatenworden. Het schermis geperforeerden is doorzichtigvan binnen naar buiten toe. De kleur van het schermzou aansluitenbij dezevan de gevel. Na stemmingblijken er slechtstwee eigenaarstegenhet voorstel te zijn (NV GUSA : 401 eenheden; Mevr. DE VISSCHER : 145 eenheden).er is derhalveeenvoldoendemeerderheidvoor het voorstel. De eerste die overgaat tot plaatsing van dergelijke zonnewering zal overeenkornstigbovenstaande vereisteneen gedetailleerdvoorstelter goedkeuringovermakenaan de syndicus.de alsdanaanvaarde RAl-kleuren zullen naarde toekomstbepalendzijn voor het gansegebouw. b. het aanbrengenvan een afdak boven de inkomdeur van de appartementenop de 5o verdieping die uitgeven op het binnenplein. Een schets van het aan te brengen model wordt voorgelegd. Er is principieel geen bezwaar tegen het aanbrengenvan dergelijke constructie,doch de eigenaarsvan de vijfde verdieping willen de gelegenheidom op basis van het ontwerp prijs te vragen bij gereputeerde firma's. Aldus heeft men naar de toekomsttoe de grootstegarantiedat de gekozenuitvoeringswijze uitvoering beschikbaarblijft. De eigenaarsvan de 5" verdiepingzullen terzakeonderlingoverleggenen de syndicusop de hoogtebrengenvan de beslissing. I l. standvan zakenwerner Lizen Zoals gemeld op de vorige algemenevergaderingwerd deze procedurebeëindigd door middel van een dading. Alle gelden door Lizen verschuldigd ingevolge deze dading werden door de gemeenschapontvangen zodat dit dossiervolledig afgeslotenis. 12. centraalafzuissysteem VanwegeDhr. E. DIERICKX wordt vernomendat er problemenzijn geweesttijdensde gevelwerken.inrniddels blrjkt er geenhinder meer te zijn beterezichtbaarheidin lift - nieuwekb lift De wettelijk voorgeschreven risico-analysewerd opgernaaktdoor het controle-organisme. Op basishieruanwerd prijs gevraagdaan Thyssen,doch tot op hedenwerd deze offerte nog niet bekomen. Eén van de punten in de risico-analyseis de onvoldoendeverlichtingin de liften. Een andere kwestie is de niet-conformiteit van de vanginrichting bij de huidige hefsnelheid,alsook de onvoldoende stopnauwkeurigheid.: beide problemen kunnen vermoedelijk opgelost worden door een reductie van de hefsnelheid. Al bij al zíjn de aan te passenpunten beperkt : deze aanpassingdient doorgevoerdte worden tegen llll2008. Op de volgende algemenevergaderingzal men hunnen beschikkenover alle gegevensom een agendaop te maken terzakede uitvoering van de noodzakelijkeaanpassingswerken.

4 15. Varia Er wordt melding gemaakt van het feit dat in ingang nr. 10 de parlefoon-insallatie gestoord wordt door een nietcompatibele birurenpost. DaaÍ er nog steeds geen verbetering is in de situatie zal de syndicus zal de electriciën informeren om aldus de in gebreke zijnde mede-eigenaar te kunnen identificeren en aan te schrijven. Het moet tevens blijken dat in ingang nr. 4 m.b.t. de parlefonie meerder eigenaars geconfronteerd worden met het fenomeen dat zíj aan de benedenpost zeer slecht verstaan worden door bezoekers. De syndicus zal de electriciën opdracht geven dit in orde te brengen. Het verslag werd op 15 oktober 2004 per gewone brief verzonde naar alle eigenaars en de statutenhouder, per Íumgetekend schrijven aan de gebeurlijk opgegeven huurders. Des

5 FinancieeloverzichtNationalestraat4-10te Antwerpen:1/10/03-30/9/04 uitgaven elektriciteit Gas AWW telefoonlift tifr controlelift schoonmaak burelen alqemeen beveiliqinq mi l i e u verzekering privatief kosten hersteling 10 herstelinq 4 herstel alg. inkom syndicus aanmanrngen kwart. 1104kwart. 2104kwart. 3104kwart , ,88 755, , , ,96 506, , ,30 87,07 41,53 41, , , ,03 643, , ,06 729,13 745,33 770, , ,90 289, ,50 12,69 290, ,09 64,00 710,65 921, , , ,82 727,42 252,34 0o/o 4496,03-160/o '.018,77 70o/o 0o/o 6971,56 2o/o 2965,11 989,71o n b e p. 897,89-17o/o -100o/o 3524,81-18o/o 1568,16 onbep. 965,79 '53o/o 1010,07 400o/o -9% 1657, ,77-4o/c 726,68-260/o 0o/o ,00onbep , , ,00 7,00 2 1, , , , , ,20 kwart. 1104]<wart.2104kwart. 3/,04 kwart , 1B Mercier 278,62 396,95 250, ,7 6 Bastien 236, De Cremer 1 7 3, ,84 236,84 170,46 242,86 De Visscher ,1 7 Se v enhans ,75 250,40 Guyot 241, , Heir em ans 622,41 471, Gusa Vanheerenthals ,73 278,15 EvertDierickx 1 9 6, De Gendt 244,53 787,72 VerstrekenManine 0 300,01 337,1 839, Peeters- Dierckx , Mohrmann 733,39 - Terbeek 264, ,53 GorisAn en Joke ,53 300,04 Cracau- Bleyenbergs 774,83 404,13 Boerma - Nooij ,29 BriersJean 2 7 9, Roqiers- Van Der Keeler 363,45 340, , Jacobs- Mulder 'T ,01 BVBA Spaarne 346,53 855,25 427,62 427,62 Koelewiin -Vanden Dries 232,87 298,49 327,84 Dorssemont 318,33 462,03 420,67 Baetens- Meeus ,77 262,92 Halebroek- Van Arkel ,60 351,07 s Heeren 308,96 408,30 Rerren 448,45 375,09 MarcDierckx 213,05 inkomsten lov % 6177, ,31onbep. 9028, /o 1053,75 659,80 644,33 650,16 687, ,15 649, ,47 767,03 75,4, , , , ,34 997,92 856,61 í 178,96 962, , ,84 888, ,49 859, ,03 750, , , ,1-34o/o

6 388,99 Celen- Van den Eeden Longerstaey - Dockier Delmote- Ponseele Cracau - Bleyenbergs ïwins 326,14 227,62 225, , , ,17 296,95 205, , , ,00 224,70 10í1,16 847, ,44 155,65 587, , ,53 í 6375, ,36 provisie beschikbaar gemiddeldeper maand saldo Mercier 205,00-381,99 104,90 176,88 Bastien 121,96 105,23 65,15-227,19 De Cremer 1 2 2, ,91 105,99 63,93 De Visscher 125,42 108,22-233,64 64,63 Sevenhans 1 2 B,B B -240,08 111,21 67,99 Guyot 120,25-343,21 222,96 93,78 H eir em ans 121,96 105,23 64,32-227,19 Gusa 346,85 299,29 176,03-646,13 Vanheerenthals 1 4 7, ,92 126,88 76,17 EvertDierickx 144,46-269,09 124,63 74,89 De Gendt 413,75-335,1 5-78,60 124,02 VerstrekenMartine -502,60 76,85-273,92 776,52 Peeters- Dierckx -475,66-357, ,36 Mohrmann- Terbeek -746, , ,31 873,64 GorisAn en Joke 228,11 136,05 102,17-364,16 Cracau- Bleyenbergs 195,82-312,59 116,77 87,70 Boerma - Nooij 269,49 160,73-430,22 120,70 BriersJean -56,44 325,53 75,50-269,09 Rogiers- Van Der Keele -45,67-354,49 400,1 6 99,46 Jacobs- Mulder 2 8 1, ,77 142,21 123,53 BVBA'TSpaarne 218,40 110,31-328,71 92,22 Koelewijn - Van den Drie -372,21-457,34 104,43 829,55 Dorssemont 194,81 116,18-310,98 87,83 Baetens- Meeus 274,54-438,28 163,73 122,96 Hazebroek - Van Arkel 1 7 1, ,33 76,85-273,92 s Heeren 229,12 102,62 136,64-365,77 Rerren 266,47-425,39 158,92 I 19,35 Marc Dierckx 523,97 92,68-330,32-193,65 Celen- V an den E e d e n 785,20 149,70-368,99-416,21 Longerstaey - Dockier 1 9 3, ,37 115,58 86,80 Delmote- Ponseele 349,50 61,16-215,92-133,58 Cracau- Bleyenbergs 134,24-214,30 60,13 80,06 Twins , ,72 55, , , , , ,85 afrekening Reserveper :

TE KOOP. Te koop: - Hove (TK-15-223) EPC: 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones

TE KOOP. Te koop: - Hove (TK-15-223) EPC: 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones TE KOOP Te koop - Hove (TK-15-223) EPC 151,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Gezellig appartement te Hove aan de Vincent Bavaisstraat. Op een steenworp, een zijstraat, van

Nadere informatie

Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011.

Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011. Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/0901 8430 Middelkerke ondernemingsnummer 0829.738.186 e-mail: zonnehoek@telenet.be Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012 Dit verslag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW --- Afdeling 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW. GEMEENTE, tweede afdeling. 1.Het gebouwencomplex wordt opgericht op een perceel

Nadere informatie

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : 2010.000760.01 Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op

Nadere informatie

SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM

SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Er wordt hier verwezen naar het algemeen onroerend statuut om vast te stellen dat de algemene mede-eigendom betrekking heeft op de grond met hier reeds een beperking voor wat

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012 Jachthaven Vissershang Jeppegatweg 1 4273 PG Hank Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2010 en geaccordeerd

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Magazine. Syndicus van gebouwen. Belgiëlei 182 n 2018 Antwerpen Tel.nr. 03/239 34 30 n Fax.nr. 03/226 24 82 www.03beheer.be

Magazine. Syndicus van gebouwen. Belgiëlei 182 n 2018 Antwerpen Tel.nr. 03/239 34 30 n Fax.nr. 03/226 24 82 www.03beheer.be Magazine Syndicus van gebouwen Belgiëlei 182 n 2018 Antwerpen Tel.nr. 03/239 34 30 n Fax.nr. 03/226 24 82 2 Inhoud Voorwoord 3 Bijzonder intensief. Pure topsport! Zo kunnen we de voorbije vijf jaar voor

Nadere informatie

VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1

VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart 2011 1 / 47 Rep. Nr. LPM / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

- 1 - De heer E.J. van Praag. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

- 1 - De heer E.J. van Praag. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. - 1 - NOTULEN van de buitengewone vergadering van houders van certificaten van aandelen van de naamloze vennootschap: Propertunity NL N.V., gevestigd te Hoofddorp, hierna:" Propertunity", gehouden in het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie