A5OÍ'l. Dhr Briers Jean. Nationalestraat4 bus 31. Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A5OÍ'l. Dhr Briers Jean. Nationalestraat4 bus 31. Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN"

Transcriptie

1 A5OÍ'l Provinciesteenweg 29ó 2530Boechout Tel,Kontooruren : 03/ l. 4,00 - I 7,30u, 08,30-12,30u, Fox: Noodnummer: HrA,34],. 28 B.l,V. nr,20ó,.ló3 cuoo SYNDICUSVAN GEBOUWEN Dhr Briers Jean Nationalestraat4 bus Antwerpen Verslag van Nationalestraat 4-10 te 2000 Anhverpen: algemenevergadering van 11 oktober 2004 Aanvang : 20.05u Aanwezig: Dhr. GUYOT Mew. DE CREMER NV GUSA Mew. DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS Mew. SEVENHANS Dhr. BASTIEN Dhr. E. DIERICKX Dhr. M. DIERCKX (bij voknacht) Dhr. RERREN (bij Mew. VERSTREKEN volmacht) Mew. PEETERS-DIERCKX Dhr. DORSSEMONT(brj volmacht) Dhr. enmew. ROGIERS Dhr. en Mew. MOHRMAN- TERBEEK(bUvolmacht) Dhr. en Mew. JACOBS-DEMULDER (bij volmacht) Mevr. DONCKIER Mew. J. GORIS Dhr. en Mew. HAZEBROEK- VAN ARKEL (bij volmacht) Dhr.BzuERS BVBATWINSHOLDING l. Mevr. 'S HEEREN financieel overzicht De syndicus verstrekt mondeling toelichting bij het overhandigdefinanciële overzicht. De percentsgewijze vergelijking van water en electriciteit met het vorige werkingsjaar is misleidend daar het opnamejaar van de nutsmaatschappijen niet samenvalt met het werkingsjaar van het gebouw. Terzake electriciteit zíjn er nog geen conclusies te treffen wat betreft de overstap naar een andere stroomleverancier daar er nog geen meteropnameplaats vond. Er zijn geen verder vragen. De afrekening wordt goedgekeurden de syndicus bekomt déchargeover de voorbije periode. 2. plaatsenanti-plaszuilen in de hoekenaan eevel Randstad Door de syndicus werd geïnformeerd naar een systeemom wildplassen tegen de gevel te ontraden (een soort van schuingerichtelamellen waardoor de urine op de schoenenvan de wildplasserterechtkomt). Hoewel dit in theorie dé oplossinglijkt, blijkt in de praktijk dat de constructiezeermoeilijk te onderhouden/reinigenis. De vergadering is niet geïnteresseerd,doch formuleert het uitdrukkelijk verzoek aan het adres van Randstadom de gevelpanelenin blauwe steen frequenter (grondig) te laten reinigen : bij ingebruikname door Randstadwas dit het geval, doch inmiddels wordt gevel en troffoir nog maar amper onderhouden.nochtans is het onderhoud van de gevel op het gelijkvloers de verantwoordelijkheid van de winkels!

2 3. lansdurig branden van lampen Blijkbaar blijft het licht op de tweedeverdiepingpermanentbranden(opgelet : minuterie staatvrij lang). De syndicus zal nazicht laten verrichten door de electriciën.tevens zal nazichtverricht worden van het licht in de sasna de inkomhal van ru. 4. Tegelijk zal er brj de electriciën een vooíraad besteldwordt van vervanglampjes; dezezal ter beschikking liggen in het lokaal van de poetsdienstzodat de werkvrouwen kapottelampjeszoudenkunnen vervangen.gelieve daartoeeventueeldefecte lampjes te meldenaan de poetsdienst. Indien men zelf de defectelampjes wil vervangen,dan kan men aan de poetsvrouwom de benodigdelampjes verzoeken. 4. kuisen van kelder De reinheid van de kelder hangt samenmet de eventuelelekkagesof instroom van water wegensverstoppingen. Vele problemen zijn opgelost, doch er blijft een structureelprobleem bij de waterverzachter.het gaat om een structureel probleem veroorzaakt door het ingewikkelde buizenstelselmet vaak onvoldoende verval. Thans worden aan aantalbuizen reedstweemaalper jaar preventiefgereinigd,doch bij dreigendeverstoppingis het nog altijd beter dat er een beperkte plas water is ter hoogte van de waterverzachter,dan dat er door een volledige verstopping ernstige kosten aan het leidingstelsel zov komen. De plas rein water in de kelder met electriciteitsmetersheeft derhalveeen verwittigfunctie : wanneerer een plas wordt vastgestelddient onmiddellijk de syndicusverwittigd. Na overleg besluit de vergadering het buizenstelselaan een cameraonderzoekte onderwerpen om eventuele vernauwingenop te sporen : ten dele dichtgeslibdebuizen zullen worden vervangen. Er zal ook gespeurdworden naar de mogelijke oorzakenvan de geurhinder. Een nog frequenterepreventieve reiniging (4 maal per jaar) wordt niet weerhouden: wel zal door rondvraag onderzochtworden of de geurhinderna de reiniging afneemt. Er wordt melding gemaaktvan een lek in de schachtnaastde lift van nummer l0 (vooral bij hevige regenval). Tot slot zullen er op het dak nieuwe bladvangersworden aangebrachtom te vermijden dat er balastkeidesin de afuoerenspoelen. 5. herstellenmannerblok aan inkom 4 : conformiteit naamplaatjes De beschadigingaan het marmerblok zal weggewerktworden door het aanbrengenvan een afgerondhouten profiel (gelijkaardig met de muurbekleding). Er wordt gemelddat ook in ingang l0 de fi'ontplaatvan het marmerbloklos zit (moet vastgemaaktworden). Tevens wordt er verzocht een deurstopaan te brengen zodatde vloermat niet meer wordt opgekruld door de sasdeur.(de deurstopmoet verwijderbaar zijn voor ingeval van verhuizing). Terzake de naamplaadesop de bellen, brievenbussen,en in de lift wordt beslist dat dezeallen conform moeten zijn : de afivijkende plaadesdienen te worden vervangen.indien dit niet voor 15 novemberin orde is gebracht door de desbetreffendebewoners,dan zal de syndicusdit doen op kostenvan de betrokken eigenaars zwerfuuil in ingane ní. l0 + teveel fietsen in bergplaats Het zwerfvuil is inmiddels verwijderd. Het probleemvan de te krappe fietsenbergplaats kan opgelostworden door gebruik te maken van de fietsenbergplaatsin nr. 4 : de sleutel hiervan is te bekomenbij Dhr. BRIERS (app. 4/31,op de derde verdieping). Het is aangewezendatin de kleine bergplaatsvan nr. l0 enkel nog die fietsen bewaard worden die zeer frequent worden gebruikt. 8. sluiten voordeur De cilinder van de voordeur in nr 4 blijkt versletenen moet vervangen.de syndicuszal de cilinder aldus laten vervangendat dezelfde sleutelsbehoudenkunnenblijven. Het is nog steedsde bedoelingdat de deur vanaf22.00uop nachtslotwordt gedaan!

3 9-10. nachtlawaai/dierenlawaai - standvan zakenbinnenkoer: eebruiken uitzicht Er is geen algemeen probleem van lawaai. Enkel op de vijfcle verdieping zijn er incidenten geweestdoch dit kadert in de ruimere problematiekvan de misverstanden en onvrededie er bestaattussende bewonersrond het binnenpleinop de vijfcle verdieping. De discussiehier splitst zich uit in twee luiken : enerzijdsde inrichting van het binnenplein,anderzijdshet gebruik ervan. Bij gebreke aan verstandhoudingtussende bewonersvalt men terug op de basisakte,krachtens dewelke het binnenplein te vergelijken is met een gang op de andereverdiepingen. De eigenaars van de appartementenop de vijfde verdieping zullen trachten op kor-te termijn onderling een consensuste bereiken over een reglementvan inwendige orde. In voorkomendgeval kan dit ter bevestiging voorgelegdworden aan de algemenevergadering. Er zijn twee vrageni.v.m. het uitzicht van het gebouw: a. het aanbrengenvan zoírneweringenlangsde buitenzijdevan het gebouw.de bedoelingzou zijn voor de ramen geleiders aan te brengen in de kleur van het scluijnwerk waarin verticaal een scherm kan neergelatenworden. Het schermis geperforeerden is doorzichtigvan binnen naar buiten toe. De kleur van het schermzou aansluitenbij dezevan de gevel. Na stemmingblijken er slechtstwee eigenaarstegenhet voorstel te zijn (NV GUSA : 401 eenheden; Mevr. DE VISSCHER : 145 eenheden).er is derhalveeenvoldoendemeerderheidvoor het voorstel. De eerste die overgaat tot plaatsing van dergelijke zonnewering zal overeenkornstigbovenstaande vereisteneen gedetailleerdvoorstelter goedkeuringovermakenaan de syndicus.de alsdanaanvaarde RAl-kleuren zullen naarde toekomstbepalendzijn voor het gansegebouw. b. het aanbrengenvan een afdak boven de inkomdeur van de appartementenop de 5o verdieping die uitgeven op het binnenplein. Een schets van het aan te brengen model wordt voorgelegd. Er is principieel geen bezwaar tegen het aanbrengenvan dergelijke constructie,doch de eigenaarsvan de vijfde verdieping willen de gelegenheidom op basis van het ontwerp prijs te vragen bij gereputeerde firma's. Aldus heeft men naar de toekomsttoe de grootstegarantiedat de gekozenuitvoeringswijze uitvoering beschikbaarblijft. De eigenaarsvan de 5" verdiepingzullen terzakeonderlingoverleggenen de syndicusop de hoogtebrengenvan de beslissing. I l. standvan zakenwerner Lizen Zoals gemeld op de vorige algemenevergaderingwerd deze procedurebeëindigd door middel van een dading. Alle gelden door Lizen verschuldigd ingevolge deze dading werden door de gemeenschapontvangen zodat dit dossiervolledig afgeslotenis. 12. centraalafzuissysteem VanwegeDhr. E. DIERICKX wordt vernomendat er problemenzijn geweesttijdensde gevelwerken.inrniddels blrjkt er geenhinder meer te zijn beterezichtbaarheidin lift - nieuwekb lift De wettelijk voorgeschreven risico-analysewerd opgernaaktdoor het controle-organisme. Op basishieruanwerd prijs gevraagdaan Thyssen,doch tot op hedenwerd deze offerte nog niet bekomen. Eén van de punten in de risico-analyseis de onvoldoendeverlichtingin de liften. Een andere kwestie is de niet-conformiteit van de vanginrichting bij de huidige hefsnelheid,alsook de onvoldoende stopnauwkeurigheid.: beide problemen kunnen vermoedelijk opgelost worden door een reductie van de hefsnelheid. Al bij al zíjn de aan te passenpunten beperkt : deze aanpassingdient doorgevoerdte worden tegen llll2008. Op de volgende algemenevergaderingzal men hunnen beschikkenover alle gegevensom een agendaop te maken terzakede uitvoering van de noodzakelijkeaanpassingswerken.

4 15. Varia Er wordt melding gemaakt van het feit dat in ingang nr. 10 de parlefoon-insallatie gestoord wordt door een nietcompatibele birurenpost. DaaÍ er nog steeds geen verbetering is in de situatie zal de syndicus zal de electriciën informeren om aldus de in gebreke zijnde mede-eigenaar te kunnen identificeren en aan te schrijven. Het moet tevens blijken dat in ingang nr. 4 m.b.t. de parlefonie meerder eigenaars geconfronteerd worden met het fenomeen dat zíj aan de benedenpost zeer slecht verstaan worden door bezoekers. De syndicus zal de electriciën opdracht geven dit in orde te brengen. Het verslag werd op 15 oktober 2004 per gewone brief verzonde naar alle eigenaars en de statutenhouder, per Íumgetekend schrijven aan de gebeurlijk opgegeven huurders. Des

5 FinancieeloverzichtNationalestraat4-10te Antwerpen:1/10/03-30/9/04 uitgaven elektriciteit Gas AWW telefoonlift tifr controlelift schoonmaak burelen alqemeen beveiliqinq mi l i e u verzekering privatief kosten hersteling 10 herstelinq 4 herstel alg. inkom syndicus aanmanrngen kwart. 1104kwart. 2104kwart. 3104kwart , ,88 755, , , ,96 506, , ,30 87,07 41,53 41, , , ,03 643, , ,06 729,13 745,33 770, , ,90 289, ,50 12,69 290, ,09 64,00 710,65 921, , , ,82 727,42 252,34 0o/o 4496,03-160/o '.018,77 70o/o 0o/o 6971,56 2o/o 2965,11 989,71o n b e p. 897,89-17o/o -100o/o 3524,81-18o/o 1568,16 onbep. 965,79 '53o/o 1010,07 400o/o -9% 1657, ,77-4o/c 726,68-260/o 0o/o ,00onbep , , ,00 7,00 2 1, , , , , ,20 kwart. 1104]<wart.2104kwart. 3/,04 kwart , 1B Mercier 278,62 396,95 250, ,7 6 Bastien 236, De Cremer 1 7 3, ,84 236,84 170,46 242,86 De Visscher ,1 7 Se v enhans ,75 250,40 Guyot 241, , Heir em ans 622,41 471, Gusa Vanheerenthals ,73 278,15 EvertDierickx 1 9 6, De Gendt 244,53 787,72 VerstrekenManine 0 300,01 337,1 839, Peeters- Dierckx , Mohrmann 733,39 - Terbeek 264, ,53 GorisAn en Joke ,53 300,04 Cracau- Bleyenbergs 774,83 404,13 Boerma - Nooij ,29 BriersJean 2 7 9, Roqiers- Van Der Keeler 363,45 340, , Jacobs- Mulder 'T ,01 BVBA Spaarne 346,53 855,25 427,62 427,62 Koelewiin -Vanden Dries 232,87 298,49 327,84 Dorssemont 318,33 462,03 420,67 Baetens- Meeus ,77 262,92 Halebroek- Van Arkel ,60 351,07 s Heeren 308,96 408,30 Rerren 448,45 375,09 MarcDierckx 213,05 inkomsten lov % 6177, ,31onbep. 9028, /o 1053,75 659,80 644,33 650,16 687, ,15 649, ,47 767,03 75,4, , , , ,34 997,92 856,61 í 178,96 962, , ,84 888, ,49 859, ,03 750, , , ,1-34o/o

6 388,99 Celen- Van den Eeden Longerstaey - Dockier Delmote- Ponseele Cracau - Bleyenbergs ïwins 326,14 227,62 225, , , ,17 296,95 205, , , ,00 224,70 10í1,16 847, ,44 155,65 587, , ,53 í 6375, ,36 provisie beschikbaar gemiddeldeper maand saldo Mercier 205,00-381,99 104,90 176,88 Bastien 121,96 105,23 65,15-227,19 De Cremer 1 2 2, ,91 105,99 63,93 De Visscher 125,42 108,22-233,64 64,63 Sevenhans 1 2 B,B B -240,08 111,21 67,99 Guyot 120,25-343,21 222,96 93,78 H eir em ans 121,96 105,23 64,32-227,19 Gusa 346,85 299,29 176,03-646,13 Vanheerenthals 1 4 7, ,92 126,88 76,17 EvertDierickx 144,46-269,09 124,63 74,89 De Gendt 413,75-335,1 5-78,60 124,02 VerstrekenMartine -502,60 76,85-273,92 776,52 Peeters- Dierckx -475,66-357, ,36 Mohrmann- Terbeek -746, , ,31 873,64 GorisAn en Joke 228,11 136,05 102,17-364,16 Cracau- Bleyenbergs 195,82-312,59 116,77 87,70 Boerma - Nooij 269,49 160,73-430,22 120,70 BriersJean -56,44 325,53 75,50-269,09 Rogiers- Van Der Keele -45,67-354,49 400,1 6 99,46 Jacobs- Mulder 2 8 1, ,77 142,21 123,53 BVBA'TSpaarne 218,40 110,31-328,71 92,22 Koelewijn - Van den Drie -372,21-457,34 104,43 829,55 Dorssemont 194,81 116,18-310,98 87,83 Baetens- Meeus 274,54-438,28 163,73 122,96 Hazebroek - Van Arkel 1 7 1, ,33 76,85-273,92 s Heeren 229,12 102,62 136,64-365,77 Rerren 266,47-425,39 158,92 I 19,35 Marc Dierckx 523,97 92,68-330,32-193,65 Celen- V an den E e d e n 785,20 149,70-368,99-416,21 Longerstaey - Dockier 1 9 3, ,37 115,58 86,80 Delmote- Ponseele 349,50 61,16-215,92-133,58 Cracau- Bleyenbergs 134,24-214,30 60,13 80,06 Twins , ,72 55, , , , , ,85 afrekening Reserveper :

.{èf1l I. Dhr BriersJean. 2000 Antwerpen. Mevr.DE CREMER NV GUSA. Mevr.DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mevr. SEVENHANS Dhr.

.{èf1l I. Dhr BriersJean. 2000 Antwerpen. Mevr.DE CREMER NV GUSA. Mevr.DE VISSCHER Mevr. VANHEERENTHALS. Mevr. SEVENHANS Dhr. ASOfl cuoo 1í,A\Í-t -\\ 'i!rl I_ sr IH ;-_.'. Nt.{èf1l I ProvinciesteenWeo29ó 2530 Boechout Tel,Kontooruren: 03/455 09 9l.l 7.3 0 0 8.3 0-12, 30u, - 14, 0 0u, Fox : 03-45520 03 Noodnummer : 0495-545545

Nadere informatie

bvbo ASOfl z,akenkailtoor AtGEMEilE SERYICE ONROEREND GOED Dhr Briers Jean

bvbo ASOfl z,akenkailtoor AtGEMEilE SERYICE ONROEREND GOED Dhr Briers Jean ASOfl bvbo z,akenkailtoor AtGEMEilE SERYICE ONROEREND GOED Dhr Briers Jean Syndicus - expertises - schotfingen Bouwen von woningen & opportementen Projectontwikkeloor 4 bus 3l 2 van Na Aanvang : 2.u Aanwezig

Nadere informatie

ASOn bvbo ZAKENKANTOOR GOED. ALGEftIENE

ASOn bvbo ZAKENKANTOOR GOED. ALGEftIENE ASOn bvbo ZAKENKANTOOR GOED SERVICE ONROEREND ALGEftIENE Syndicus- expertisies- schottingen Bouwenvon woningen & opportementen Projectontwikkeloor Dhr BriersJean 4 bus31 Nationalestraat 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Antwerpen, 7 september 2010. Aan de mede-eigenaars en/of bewoners. Betrcft : Algemcno Vergadedng voor de mede.lgenaaí8 Natlonalestraat 2-í0.

Antwerpen, 7 september 2010. Aan de mede-eigenaars en/of bewoners. Betrcft : Algemcno Vergadedng voor de mede.lgenaaí8 Natlonalestraat 2-í0. AMERIKALEI 163-3' V. E-MAIL info @jurimmo.be E-MAIL verzekeringen : jurimmo@portima.be www. jurimmo.be VE RZEKERI NG EN Dhr. Briers Jean Nationalestraat 4 bus 31 2000 Antwerpen Antwerpen, 7 september 2010

Nadere informatie

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering Leuven, 2 November 2014 Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering 1. Nazicht aanwezigheidslijst en controle volmachten. Aanwezig: Dhr. Piron, Dhr. Dormaels, Mevr. Vandooren Dhr. Vermeulen Dhr.

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. nr

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. nr Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat 19-35 9000 Gent rek. nr. 068-2479643-59 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN 22 JUNI 2009 OM 19U30 GEHOUDEN TE

Nadere informatie

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst.

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Een defect melden aan de technische dienst 2 Inhoud Bel naar de technische dienst Wat moet u doen? p. 4 Wat zegt u? p. 4 Kent

Nadere informatie

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij het betrekken van het verhuurde pand

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij het betrekken van het verhuurde pand Tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij het betrekken van het verhuurde pand Bonnr : Datum : / / uur : HNR :. PNR :. Naam Adres.. Opmerkingen : Nazicht uitgevoerd door : Ontvangen sleutels Algemene inkom

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR RABOTSITE

TOEKOMST VOOR RABOTSITE TOEKOMST VOOR RABOTSITE 1 STRUCTUUR HOORZITTING (mevr.(hilde Ballegheer Ballegheer) - moderator) 1. Naar een kwalitatief hoogstaande sociale huisvesting (dhr. Reynebeau voorzitter woningent nv) 2. Visie

Nadere informatie

( , ,00 ) EAN Elektriciteit 745,44 0, EAN Elektriciteit

( , ,00 ) EAN Elektriciteit 745,44 0, EAN Elektriciteit Pagina: 1 / 5 2 GEHEEL GEBOUW ( 10.000,00-10.000,00 ) 605001 - EAN339512 Elektriciteit 09-09-2011 IF 0011/00006 LUMINUS - periode 09/2011-11/2011 159,00 0,00 08-12-2011 IF 0011/00047 LUMINUS - afrekening

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat 19-35 9000 Gent rek. BE84 0682 4796 4359 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN 28 JUNI 2012 OM 20U00 GEHOUDEN IN

Nadere informatie

in Tearoom 't Koffekoekske,

in Tearoom 't Koffekoekske, Verslag van de Algemene Vergadering der mede-eigenaars DIANA, (VME DIANA) Ondernemingsnummer : 0830.450.058 die werd gehouden op maandag 20 maart 2017 om 19u30, in Tearoom 't Koffekoekske, Ruggeveldlaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 WAREN AANWEZIG : HADDEN EEN VOLMACHT OPGESTUURD: Zie bijlage Met een meerderheid van 43/67 sten (= 64 %) van

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent

CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent Pien Hoogervorst Mathieu Vande Voorde Liselotte Verhofstadt 3MAK B Vastgoed

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 11 mei 2015

Verslag Dagelijks Bestuur van 11 mei 2015 Verslag Dagelijks Bestuur van 11 mei 2015 Aanwezig: Joris, Svenja, Jan, Ann, Stien, Kristof, Willy. Verontschuldigd: Chris. 1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten Er zijn geen bijkomende

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS Verzekeringsvoorstel APPOFFIS DATUM*: Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden. Nieuwe zaak*: Bemiddelaar/Makelaar* Naam / Firma* Verzekeringsnemer Persoonlijk Verenging van mede-eigendom / enige

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Melding herstel van gebreken (artikel 4.3 uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Melding herstel van gebreken (artikel 4.3 uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Melding herstel van gebreken (artikel 4.3 uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jacob Marisstraat 52 2526 AV 'S-GRAVENHAGE Hierna te noemen: de woonruimte

Nadere informatie

( 10.000,00-10.000,00 )

( 10.000,00-10.000,00 ) Pagina: 1 / 5 0010 Alle aandelen ( 10.000,00-10.000,00 ) 611100 - Herstelling gebouw 26-05-2013 IF 0014/00007 Iljana - Uitbreiding verlichting kelderbergingen 1.467,30 83,05 17-06-2013 IF 0014/00013 Pintens

Nadere informatie

Hoofdstuk III: Technische bepalingen

Hoofdstuk III: Technische bepalingen Hoofdstuk III: Technische bepalingen Inhoud 1 Interventiekosten 2 1.1.1 Normale interventie (binnen 5 kd) (per interventie) 2 1.1.2 Dringende interventie (binnen 2 u, 24/7) (per interventie) 2 2 Montage

Nadere informatie

R. VERBELENSTRAAT 43/ PUURS

R. VERBELENSTRAAT 43/ PUURS TE KOOP R. VERBELENSTRAAT 43/110 2870 PUURS INDELING Gelijkvloers: inkomsas met lift naar +1 en -1, keldertrap en fietsenberging; 3 buitentrappen naar +1 Verdieping +1: inkomhal met apart toilet, vestiairekast

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Opp. min ±m². GV: 6t/m10 Kantoor 91 91 100,00 9 100,00 Onmiddellijk

Opp. min ±m². GV: 6t/m10 Kantoor 91 91 100,00 9 100,00 Onmiddellijk 3001 HEVERLEE Romeinsestraat 10 Adres : MEER INFO: 0475 790 790 Traject : Spinoff-Center ligt in het Haasrode Research Park. Aan de op- en afritten van de E40 Luik-Leuven-Brussel is deze locatie perfect

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat 26-38 en 40-54 p/a Lauwstraat 28 9051 Sint-Denijs-Westrem rek. BE64 0682 4782 7852 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Residentie Julien. Individuele afrekening. Syndic Solutions bvba. Onkosten in de gemene delen. Vereniging van de mede-eigenaars

Residentie Julien. Individuele afrekening. Syndic Solutions bvba. Onkosten in de gemene delen. Vereniging van de mede-eigenaars Vereniging van de mede-eigenaars Duinenstraat 338 Bank: BE95 3630 8905 7558 BIC: BBRUBEBB Syndicus Syndic Solutions bvba Kapelstraat 129 Tel.: +32(0)59 705600 e-mail: syndic@syndicsolutions.be BIV: 506.748

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 4 mei 2016 Uur: 20:00 Plaats: Parketzaal CC Aanwezig: 45.520/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig 67/150 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 http://www.vvecederstraattilburg.nl ******************************* 1. Opening vergadering: Ton van Roy opent om 20.10 uur de vergadering.

Nadere informatie

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 41 98947-07 /VEN Klant Mevr Kathleen Van Limburg Vredestraat 25 BE - 1080 Brussel Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel 11/123.45.67 rue des Printemps/

Nadere informatie

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

p. 1 Residentie LYS (0861.803.923) 25/11/2011 (1/01/2011-31/12/2011)

p. 1 Residentie LYS (0861.803.923) 25/11/2011 (1/01/2011-31/12/2011) p. 1 PROVISIE 9449 (3+4) ( 9449-9449 ) 687026 Procedure AV 11/05/2011 nietigverklaring 6/09/11 IF 11/00308 opstart dossier + mailing 614,29 Kosten advocaat invorderingen: 614,29 614,29 PROVISIE 9449 (3+4):

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 12 maart 2014 Uur: 20u00 Plaats: Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 te Hasselt Aanwezig: 38.755/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED Gemeente Lummen, Rekhovenstraat 119 Een polyvalent gebouw, actueel ingericht als brasserie met 3 studio s, 1 appartement en volledig onderkelderd Kadastraal

Nadere informatie

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk 7 april 2016 Bericht van het bestuur Ledenvergadering VvE Medina 20 april 2015 Buitenschilderwerk In 2015 is het buitenschilderwerk aan de noordzijde van de gebouwen uitgevoerd. Na beoordeling van de offertes

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PROJECT 01: WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PERCEEL 01: SLOOPWERKEN VH0957-PR01-P01-AB01-0 25/01/2016

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PROJECT 01: WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PERCEEL 01: SLOOPWERKEN VH0957-PR01-P01-AB01-0 25/01/2016 ASBESTINVENTARIS WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PROJECT 01: WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN PERCEEL 01: SLOOPWERKEN VH0957-PR01-P01-AB01-0 25/01/2016 ` bouwplaats kadaster Stationstraat 80 2300

Nadere informatie

Verslag Plaatsbeschrijving Voor Aanvang Werken

Verslag Plaatsbeschrijving Voor Aanvang Werken Verslag Plaatsbeschrijving Voor Aanvang Werken Harelbeeksestraat 65 8520 Kuurne 1 bureau d, tuileboomstraat 18,8880 SINT ELOOIS WINKEL tel 0478.64.72.77 Inspectiedatum en tijd 04/05/2015 om 17u bewoners

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Eigenaars: 27 / 42 Aandelen: / De vergadering is rechtsgeldig.

Eigenaars: 27 / 42 Aandelen: / De vergadering is rechtsgeldig. VME MORPHEUS KBO 0826.665.177 Koningin Elisabethlaan 29, Mouvauxstraat 2-4-6, 1500 Halle STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VME MORPHEUS, Koningin Elisabethlaan 29, Mouvauxstraat 2-4-6, 1500 HALLE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR Vastgesteld door Stichting ProCERT Stichting ProCERT Kerkewijk 69a 3901 CE Veenendaal Tel. 0318-514580 Fax. 0318-551331 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 Definities 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Informatie voor de gebruiker

Informatie voor de gebruiker Informatie voor de gebruiker Starten met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Tips om Quimmo.be beter te gebruiken binnen uw mede-eigendom Klik bovenaan op voor de volgende pagina of op voor

Nadere informatie

De vz wijst op art 2 van het Modelreglement de eigenaars moeten zich naar elkaar overeenkomstig redelijkheid en billijkheid gedragen

De vz wijst op art 2 van het Modelreglement de eigenaars moeten zich naar elkaar overeenkomstig redelijkheid en billijkheid gedragen NOTULEN Nr. 2 Vereniging van Eigenaren Hof van Marquette Heemskerk Adres: Contact: Raadhuisstraat 149, 1961GN Heemskerk H.R. de Wildt vzhvm@ziggo.nl Datum: dinsdag 8 oktober 2013 Locatie: Cultureel Centrum

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 Rapport Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 2 Klacht Op 11 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

schilderen en onderhoud stijl en uitzicht doorgangen - overlopen rust, veiligheid, hygiëne en moraliteit commerciële panden

schilderen en onderhoud stijl en uitzicht doorgangen - overlopen rust, veiligheid, hygiëne en moraliteit commerciële panden Blz. 1 REGLEMENT VAN ORDE RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek Er wordt in toepassing van artikel 36 van het reglement van mede-eigendom, overgegaan tot het opmaken van een reglement van orde, Het

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven AV Koning Paintball 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

Momenteel zijn volgende bedragen nog verschuldigd aan de eigenaars : Volgende invorderingsprocedure wordt aan de algemene vergadering meegedeeld:

Momenteel zijn volgende bedragen nog verschuldigd aan de eigenaars : Volgende invorderingsprocedure wordt aan de algemene vergadering meegedeeld: FONCIA WONEN ICDIEN Graaf Van Vlaanderenplein 26 9000 GENT Tel : +32(0)9/ 267 85 70 Fax : +32(0)9/ 223 09 18 AAN DE MEDE-EIGENAARS V.H. GEBOUW FR. ROOSEVELTLAAN 23/41 / HOFSTRAAT3/41 (Cabedelo) (Ond.Nr.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.1569 (042.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel Gedeeltelijke & gefaseerde renovatie ervaring op het terrein Camille Bredael Verantwoordelijke technische dienst Zuiderhaard

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006)

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau Vergunningverlening

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Totaal privatief GARAGE A 09 250,00

Totaal privatief GARAGE A 09 250,00 BVBA JACOBS & PARTNERS Parkeergarage Persynplein Dokter Jules Persynplein 9185 WACHTEBEKE 0807.430.275 E. Verhaerenlaan 10 8300 KNOKKE Afrekening - Periode: 2013-14 ( 1-11-2013-31-10-2014 ) Privatief GARAGE

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Toepassing van de wetgeving huurlasten

Toepassing van de wetgeving huurlasten Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Toepassing van de wetgeving huurlasten Rapport onderzoeksfase 3 12 november 2013 Paul Michel, Afdelingshoofd Wim Verfaillie, Toezichthouder Pagina 1 1.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning Draaistraat 2 en 12

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning Draaistraat 2 en 12 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614445/6136310 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst buiten behandeling stellen

Nadere informatie

Handleiding TIM Connect 1 Platform

Handleiding TIM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Handleiding TIM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele THINK MEDIA naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele BTW BE 404.824.154 Ondernemingsnummer 0404.824.154 RPR Antwerpen

Nadere informatie

TE KOOP. Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland. Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende. Prijs: 349.900

TE KOOP. Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland. Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende. Prijs: 349.900 TE KOOP Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende Prijs: 349.900 Referentie: 390/VK/2014 Gedetailleerde omschrijving OBJECT GEGEVENS Bewoonbare

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie