Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012"

Transcriptie

1 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company Limited, risicodrager voor de Rietgarantieverzekering. Verzekeringnemer: natuurlijke of rechtspersoon die rechthebbende is van een onroerende zaak met een rieten dak dat onderwerp is van de Rietgarantieverzekering, zoals niet limitatief de dakeigenaar en/of de financier, ook wel verzekerde. Verzekerde: natuurlijke of rechtspersoon die rechthebbende is van een onroerende zaak met een rieten dak dat onderwerp is van de Rietgarantieverzekering, zoals niet limitatief de dakeigenaar en/of de financier, ook wel verzekeringnemer. Rietgarantkeuring B.V.: uitvoerder van de keuringen ten behoeve van de Rietgarantieverzekering. RGP: Rietgarantplan B.V. Rietgarantieverzekering: de verzekeringsovereenkomst tussen verzekeringnemer en verzekeraar ten behoeve van het dak. Dak: het riet dat op een rieten dak is bevestigd en dat (beoogd) onderwerp is van de Rietgarantieverzekering. Uitdrukkelijk zijn niet limitatief de dakconstructie, muren, ramen en kozijnen geen onderwerp van de Rietgarantieverzekering. Riet: het natuurproduct dat wordt gebruikt voor het bedekken van een dak. Schade: de noodzakelijkerwijs te maken kosten van herstel en/of vervanging van het dak dat materiele schade heeft opgelopen en/of verloren is gegaan in de garantietermijn door een eigen gebrek. Materiele schade: fysieke aantasting van vorm of structuur van een in oorspong goede en gave zaak. Eigen gebrek: een oorzaak voortvloeiende uit het dak zelf zoals niet limitatief een ontwerpfout, uitvoeringsfout of materiaalfout.

2 Artikel 2 Doel Garantiereglement 1. De Rietgarantieverzekering heeft binnen de grenzen van de verzekeringsovereenkomst en dit Garantiereglement het doel de verzekerde schadeloos te stellen indien en voor zover zij schade lijdt die is verzekerd onder de verzekeringsovereenkomst. Door het sluiten van een rietdekkersgarantie aanvaardt de verzekerde dit Garantiereglement. 2. Indien de verzekerde schade lijdt als gevolg van een optredend eigen gebrek aan het dak wordt de schade door de verzekeraar vergoed tot maximaal ,-, per ongeval en per dak behoudens voor zover sprake is van een van de uitzonderingen zoals genoemd in dit Garantiereglement. 3. Op de verzekering is een eigen risico van toepassing welke door Rietgarantplan zal worden gedragen. 4. De Rietgarantieverzekering wordt verstrekt voor de duur van twee (2) x vijf (5) jaar, doch eindigt van rechtswege op het moment dat het verzekerde dak verloren gaat. Artikel 3 Voorwaarden toelating 1. Een verzekerde kan eerst rechten aan de verzekeringsovereenkomst ontlenen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 2. het te verzekeren dak dient nieuw te zijn en dient te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door RGP in de keuringsnorm; 3. er dient een positief keuringsrapport te zijn afgegeven door Rietgarantkeuring BV, voorzien van een uniek certificaatnummer. Met dit unieke nummer kan de verzekerde te allen tijde nadat het keuringsrapport is afgegeven het garantiecertificaat downloaden op de website van RGP (www.rietgarantplan.nl). In dit keuringsrapport moeten ten minste de in lid 3 van dit artikel genoemde gegevens zijn opgenomen; 4. De verzekeringnemer sluit een Rietgarantieverzekering af ten behoeve van de verzekerde, onder de voorwaarde van een positieve aanvangskeuring uit te voeren door Rietgarantkeuring BV. De verzekerde dient de kosten van de keuring voorafgaand aan de keuring aan RGP te voldoen. De verzekerde accepteert bij voorbaat de inhoud van de voorwaarden in dit regelement in geval van een positief keuringsrapport. 5. In het keuringsrapport dienen ten minste de volgende gegevens te zijn opgenomen: 6. de naam van de beoogde verzekerde, zijnde de eigenaar van het dak; 7. het adres en de oppervlakte van het te verzekeren dak; 8. de nieuwwaarde van het dak; 9. de naam van de rietdekker die de dakbedekking heeft gemaakt alsmede de datum waarop de dakbedekking is opgeleverd;

3 10. de door de rietdekker met betrekking tot de dakbedekking afgegeven garantie inclusief een kopie van dit garantiecertificaat dan wel de overeenkomst; 11. de datum van keuring door Rietgarantkeuring BV; 12. de staat van het dak voorzien van eventuele opmerkingen dan wel beperkingen aan het dak conform het keuringsprotocol van Rietgarantkeuring BV. De dakconstructie wordt gekeurd op dampdichtheid, de staat c.q. kwaliteit van het riet en de bevestiging van het riet op de dakconstructie en behelst een thermografische inspectie; 13. de conclusie van de keuring; 14. een uniek door RGP af te geven certificaatnummer. 15. Na uiterlijk vier (4) jaar en acht (8) maanden wordt een tussentijdse keuring uitgevoerd door Rietgarantkeuring BV. De kosten van deze keuring zijn in de verzekeringspremie inbegrepen. 16. Alle tijdens de tussentijdse keuring geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende eigen schade, dient de verzekerde te verhalen op de oorspronkelijke rietdekker op grond van de contractuele garantieverplichting, tenzij door verzekerde hierop geen beroep kan worden gedaan. Artikel 4 Inhoud garantie 1. De Rietgarantieverzekering biedt dekking voor alle materiele schade die het gevolg is van een eigen gebrek, de kosten van vervanging c.q. herstel inbegrepen, en die zijn ontstaan aan het verzekerde dak na de ingangsdatum van de Rietgarantieverzekering behoudens de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen. 2. In de volgende gevallen wordt geen uitkering gedaan op grond van de Rietgarantieverzekering, indien: 3. sprake is van schade als gevolg van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verzekerde 4. de schade (mede) het gevolg is van geen of onvoldoende onderhoud zoals omschreven in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden aan de dakbedekking; 5. de schade voortvloeit uit onrechtmatig handelen van de verzekerde, waaronder in ieder geval begrepen enig handelen in strijd met wettelijke bepaling(en) dan wel enig handelen in strijd met het Garantiereglement 6. de schade het gevolg is van brand, explosie, blikseminslag of enig ander van buiten komende onheil; 7. de schade het gevolg is van instorting van de onderliggende onroerende zaak, tenzij deze instorting een rechtstreeks gevolg is van een gebrek in het dak; 8. door de verzekerde tevens aanspraak op vergoeding van schade gemaakt kan worden op grond van een andere polisdekking onder enig andere verzekering en/of garantie, ongeacht of deze van eerdere datum is; in dat geval geldt dat de verzekerde slechts aanspraak heeft op het meerdere van het bedrag waarop de verzekerde elders recht heeft; de verzekerde dient derhalve bij zijn aanspraak opgave te doen aan de verzekeraar van alle hem bekende verzekeringen ten aanzien van hetzelfde belang;

4 9. Deugdelijk onderhoud van het dak in de zin van deze algemene voorwaarden bestaat niet limitatief uit het eenmaal per jaar: 10. reinigen van het dak en het dak vrij maken van eventuele algen, waarbij geldt dat de algen niet mogen worden verwijderd door middel van het impregnatie van het dak met een algendoder om een chemische reactie met het riet te voorkomen; 11. het uitvoeren van kleine reparaties aan het dak, zoals niet limitatief repareren van door vogels veroorzaakte gaten; 12. het dak controleren op zachte delen (zacht riet) en deze delen zo nodig bij te vullen met nieuw riet; 13. kilgoten, hoekkepers en vlakke dakstukken van het dak controleren op binnendringen van water en/of uitzakken; 14. controleren van dakvlakken, in het bijzonder de in de schaduw gelegen dakvlakken en zwaar geïsoleerde dakvlakken, op eventuele schimmel; 15. verwijderen van overhangende takken en begroeiing voor zover het dak hier overlast/hinder van ondervindt; 16. controleren of de voegen in het dak, in het bijzonder de nok en de (halve) vorst, scheuren en zo nodig repareren. Artikel 5 Garantieregeling 1. De verzekerde dient onverwijld, in ieder geval binnen 7 dagen, na het ontdekken van de materiele schade of omstandigheden die tot een materiele schade kunnen leiden, althans nadat hij in alle redelijkheid de schade of omstandigheid had kunnen ontdekken, de schade dan wel voornoemde omstandigheid te melden bij RGP, op straffe van verval van zijn rechten. 2. De verzekerde dient een schademelding te verrichten conform het protocol schademeldingen. 3. De verzekerde dient alle medewerking te verlenen aan RGP, de verzekeraar of de door de verzekeraar ingeschakelde onafhankelijke expert. Dit betekent onder meer, doch niet uitsluitend, dat hij alle benodigde gegevens en stukken verschaft aan de verzekeraar. 4. De verzekeraar zal de schade ofwel zelf vaststellen en regelen ofwel dit aan RGP of een onafhankelijke expert overlaten. De verzekeraar heeft het recht om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. 5. De verzekerde is verplicht om op eerste verzoek van de verzekeraar alle aanspraken die hij ter zake van een aanspraak op derden heeft schriftelijk aan de verzekeraar over te dragen. Indien de verzekerde zijn aanspraken niet overdraagt en/of weigert over te dragen, kan dit een verlies van het recht op vergoeding van de schade tot gevolg hebben, indien de verzekeraar aantoont dat zij hierdoor in een redelijk belang is geschaad. 6. Het recht op vergoeding van enige schade verjaart door verloop van drie (3) jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

5 Artikel 6 Overdracht verzekering 1. De verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst kunnen door de verzekerde niet zonder toestemming van de verzekeraar aan een derde worden overgedragen. 2. Indien de dakeigenaar de onroerende zaak waarvan het dak onderdeel uitmaakt verkoopt aan een derde, is hij gerechtigd de Rietgarantieverzekering aan de opvolgende dakeigenaar over te dragen conform de in de wet aan de contractsovername gestelde vereisten, te weten een akte tussen de verzekerde en de opvolgend dakeigenaar en de medewerking van de verzekeraar. De medewerking van de verzekeraar wordt in dat geval geacht bij voorbaat te zijn verleend. Artikel 7 Beëindiging 1. De Rietgarantieverzekering kan door de verzekeraar nadat de premie is voldaan niet worden beëindigd, mits door verzekerde wordt voldaan aan de in dit regelement gestelde voorwaarden. Artikel 8 Geschillenregeling en klachten 1. Alle geschillen die naar aanleiding van de Rietgarantieverzekering of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn mochten ontstaan, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. 2. Op de Rietgarantieovereenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10 Instrument- en Uniformverzekering Polisvoorwaarden B 050-10 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 3 Betalingsverkeer 4 Verzekerde bedragen 5 Mededelingen 5 Geschillen 6 Privacy 6 Oversluiting/vervangende

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Algemene voorwaarden NDO-07-VS Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders VVE MINT 2012 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

CARAVANVERZEKERING PB0107 VC02. Inhoudsopgave

CARAVANVERZEKERING PB0107 VC02. Inhoudsopgave PB0107 VC02 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsgebied 2 Indexering 3 Omschrijving van de dekking 4 Verplichtingen in geval van schade 5 Behandeling van een schadegeval 6 Andere verzekeringen

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007)

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007) Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (N.B.A. 2007) Algemene en bijzondere voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01

Algemene Voorwaarden. Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01 Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01 Inhoudsopgave Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde (algemeen) Artikel 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO Algemene voorwaarden HAVB 06 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis

Nadere informatie

Caravanverzekering Polisvoorwaarden PB0110 VC01

Caravanverzekering Polisvoorwaarden PB0110 VC01 Caravanverzekering Polisvoorwaarden PB0110 VC01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 VERZEKERINGSGEBIED 4 3 INDEXERING 4 4 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 4 5 VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE 8 6 BEHANDELING

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2

INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 VOORWAARDEN Verzekering van landbouwtractoren en landbouwwerktuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.19 F ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Algemene informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CSR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Rubriek I Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Aanspraak een aanspraak tot vergoeding van schade

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.2.27 B INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: 63654091)

Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: 63654091) 1 Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: 63654091) 1. Folkertsma Advocaten is een handelsnaam waarvan het recht tot gebruik is verleend aan een aantal voor eigen rekening en risico

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G

Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer De gezamenlijke eigenaars van het gebouw, die lid zijn van de Vereniging van Eigenaars, en die als zodanig op het polisblad is vermeld. In het navolgende zal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie